Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 174 din 16 mai 2006

privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 438 din 22 mai 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.  1.  -  (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective  din  cadrul   Regiei  Naţionale  a  Pădurilor  - Romsilva beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta lege, în baza unui program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în etape, până la data de 31 martie 2007.

(2)   Data efectivă a concedierii este data retrocedării terenurilor forestiere sau, după caz, data formării structurilor proprii de administrare sau a încheierii contractelor de administrare şi pază cu un ocol silvic, dar nu mai mult de 180 de zile de la data punerii în posesie, conform art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   Numărul de salariaţi disponibilizaţi prin concedieri colective, conform prezentei legi, este de 7.048.

(4)   Modificarea termenului prevăzut la alin. (1) şi a numărului de salariaţi disponibilizaţi prevăzut la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la art. 1, ca urmare a predării treptate a pădurilor către proprietari, beneficiază de următoarele drepturi:

a)   la momentul disponibilizării, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică;

b)  indemnizaţia de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

(2)   Venitul de completare se acordă lunar de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, după cum urmează:

a)   pe o perioadă de 12 luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă de până la 12 ani;

b)   pe o perioadă de 16 luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă cuprinsă între 12 şi 16 ani;

c)   pe o perioadă de 20 de luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă cuprinsă între 16 şi 20 de ani;

d)   pe o perioadă de 24 de luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă de peste 20 de ani.

(3)   Nu beneficiază de venit de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj.

(4)   Venitul lunar de completare acordat personalului disponibilizat, după expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj şi până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(5)   Persoanele disponibilizate conform prevederilor alin. (1) beneficiază de plăţi compensatorii. Alte forme de compensaţii, potrivit contractului colectiv de muncă, pot fi acordate dacă Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are posibilitatea să le acorde, în conformitate cu hotărârea consiliului de administraţie.

(6)   Plăţile compensatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare la data disponibilizării colective pot fi acordate lunar, indiferent de prevederile din contract, aceste plăţi având acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.

(7)  In cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (1) beneficiază de plăţi compensatorii sau de alte forme de compensaţii, potrivit contractului colectiv de muncă, conform prevederilor alin. (5), din bugetul asigurărilor pentru şomaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferenţa dintre perioada prevăzută la alin. (2) şi numărul de luni pentru care s-au acordat plăţi compensatorii.

(8)   In lunile în care se acordă plăţile compensatorii prevăzute la alin. (7), plata indemnizaţiei de şomaj şi a venitului de completare se suspendă şi se reia în lunile în care aceste plăţi compensatorii nu se acordă.

(9)     Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la plata indemnizaţiei pentru şomaj încetează potrivit legii.

Art. 3. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (4) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 4. - (1) Suma acordată la momentul disponibilizării, precum şi venitul lunar de completare prevăzute la art. 2 sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(2)   Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.

(3)   Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se acordă şi în perioadele în care beneficiarilor Ie-a fost suspendat sau Ie-a încetat dreptul la indemnizaţia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizaţii.

(4)  Persoanele beneficiare de venit lunar de completare şi de plăţi compensatorii, potrivit prevederilor prezentei legi, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi.

(5)   Perioada acordării, potrivit prezentei legi, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

(6)   Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei legi,   a   venitului   lunar   de   completare   şi   a   plăţilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit de completare sau de plăţi compensatorii realizează şi venituri care, conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea drepturilor de asigurări sociale.

Art. 5. - Persoanele disponibilizate potrivit prevederilor art. 1 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum şi de programele de măsuri active pentru combaterea şomajului ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 6. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei legi numai persoanele disponibilizate care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată încheiate până la data de 1 ianuarie 2005.

(2)   Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de venit de completare, acordat în condiţiile art. 2.

(3)   Nu beneficiază de prevederile art. 2 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reîncadrează în muncă în regii autonome de interes naţional, societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi societăţi comerciale la care acestea deţin pachetul majoritar de acţiuni, precum şi în societăţi comerciale şi regii autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de la data reîncadrării.

(4)   Persoanele care se încadrează în muncă la alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (3) sau se pensionează conform legii, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (2), beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în condiţiile art. 2 alin. (1) lit. b).

Art. 7. - (1) In cazul în care, în termen de 9 luni de la data concedierii colective, la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva apare necesitatea reangajării de personal ca urmare a solicitărilor proprietarilor de păduri de a încheia contracte de administrare a pădurilor sau de prestări de servicii silvice cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, aceasta este obligată să reangajeze salariaţi din rândul persoanelor disponibilizate prin concediere colectivă, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Reangajarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face fără concurs sau perioadă de probă, dacă salariatul este reangajat la aceeaşi unitate teritorială a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva de unde a fost disponibilizat.

Art. 8. - (1) In cazul prevăzut la art. 7 alin. (1), Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are obligaţia de a trimite o comunicare scrisă, în acest sens, persoanelor disponibilizate, în vederea reîncadrării în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2).

(2)   Persoanele disponibilizate prevăzute la alin. (1) au la dispoziţie maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării, pentru a-şi manifesta expres opţiunea cu privire la locul de muncă oferit.

(3)  In cazul înregistrării unui număr mai mare de opţiuni pentru acelaşi loc de muncă oferit în condiţiile prevăzute la alin. (1), va fi încadrată persoana care cumulează punctajul superior prin cumularea punctelor corespunzătoare următoarelor criterii de selecţie:

a)  unic întreţinător de familie care are în îngrijire copii - 5 puncte;

b)   ambii soţi fac parte din personalul disponibilizat - 5 puncte;

c)   activitatea continuă în unităţile din sistemul de organizare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva:

1.  peste 10 ani - 3 puncte;

2.  între 5 şi 10 ani inclusiv - 2 puncte;

3.  sub 5 ani - 1 punct.

(4)  In situaţia în care persoanele disponibilizate, care au dreptul de a fi angajate potrivit alin. (1), nu îşi manifestă expres consimţământul în termenul prevăzut la alin. (2) sau refuză locul de muncă oferit, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate face noi angajări pe locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 174/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 174 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu