Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.172 din 14.08.2020

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 13 august 2020SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prevederile prezentei legi urmăresc garantarea unui nivel adecvat de protecţie a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, în special asigurarea respectării aplicării clauzelor şi condiţiilor de încadrare în muncă şi protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor, prevăzute de legislaţia naţională. 2. La articolul 1, după alineat ul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prevederile prezentei legi facilitează exercitarea libertăţii de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, pentru promovarea unui climat de concurenţă loială între aceştia şi pentru sprijinirea funcţionării pieţei interne. 3. La articolul 2 alineatul (1), literele c), h), o), s) şi ţ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)salariat detaşat de pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care, pe o perioadă limitată de timp, dar nu mai mult de 24 de luni, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, desfăşoară muncă pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care îşi are sediul angajatorul prevăzut la art. 3 lit. b), sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pe perioada executării contractului încheiat cu angajatorul din celălalt stat membru, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (2), în cadrul prestării de servicii transnaţionale; ........ ................ ................ ................ ........ ............ h)indemnizaţie specifică detaşării transnaţionale - indemnizaţia destinată să asigure protecţia socială a salariaţilor acordată în vederea compensării inconvenienţelor cauzate de detaşare, care constau în îndepărtarea salariatului de mediul său obişnuit, fiindu-i aplicabil regimul fiscal prevăzut la art. 76 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;........ ................ ................ ................ ........ ............ o)sancţiune financiară administrativă - orice sancţiune pecuniară cu caracter administrativ, inclusiv taxe şi suprataxe aplicate unei întreprinderi prevăzute la art. 3 lit. b), conform actelor normative şi procedurilor statului membru, altul decât România, pe teritoriul căruia se desfăşoară activitatea, de către autorităţile competente din alte state membre sau confirmate de către organisme administrative ori judiciare sau, după caz, care decurg din hotărâri ale instanţelor competente, care nu sunt de natură penală şi care sunt legate de nerespectarea prevederilor Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ori ale Directivei 2014/67/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne («Regulamentul IMI»);........ ................ ................ ................ ........ ............ s)întreprindere utilizatoare - orice persoană fizică sau juridică pentru care şi sub supravegherea şi conducerea căreia munceşte, o perioadă de timp limitată, un salariat pus la dispoziţie de un agent de muncă temporară;........ ................ ................ ................ ........ ............ ţ)cooperare administrativă - activitatea în colaborare a autorităţilor competente ale statelor membre sau a autorităţilor competente ale statelor membre şi a Comisiei Europene, prin schimbul şi prelucrarea de informaţii, inclusiv prin notificări şi alerte ori prin furnizarea de asistenţă reciprocă, inclusiv pentru rezolvarea problemelor, care au caracter administrativ şi nu au o natură penală, în scopul unei mai bune aplicări a dreptului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012; 4. La articolul 2 alineatul (1), după litera w) se introduc două noi litere, literele x) şi y), cu următorul cuprins: x)remuneraţia aplicabilă pe teritoriul României - suma de bani care cuprinde salariul minim astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. e), sporul pentru muncă suplimentară, sporul pentru munca în zilele de repaus săptămânal, sporul pentru munca în zilele de sărbătoare legală, sporul pentru munca prestată în timpul nopţii, alte sporuri şi indemnizaţii care sunt obligatorii conform legislaţiei naţionale, precum şi cele prevăzute în contractele colective de muncă cu aplicabilitate generală; y)remuneraţia aplicabilă pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene - suma de bani stabilită de dreptul intern şi/sau practicile naţionale ale statului membru pe teritoriul căruia este detaşat lucrătorul, reprezentând toate elementele constitutive ale remuneraţiei care sunt obligatorii conform dreptului intern, actelor cu putere de lege şi actelor administrative sau convenţiilor colective sau sentinţelor arbitrale, care au fost declarate cu aplicabilitate generală sau care se aplică în conformitate cu art. 3 alin. (8) din Directiva 96/71/CE în statul membru respectiv. 5. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 51 şi 52, cu următorul cuprins: Articolul 51
(1) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c), în cazul în care salariatul care a fost pus la dispoziţia întreprinderii utilizatoare trebuie să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât România, în contextul prestării transnaţionale de servicii prin aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) de către întreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detaşat pe teritoriul respectivului stat membru de către agentul de muncă temporară cu care acesta se află într-un raport de muncă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), întreprinderea utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României are obligaţia de a informa agentul de muncă temporară care a pus la dispoziţie salariatul, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţii pe teritoriul respectivului stat.
Articolul 52
(1) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. c), în cazul în care salariatul care a fost pus la dispoziţia unei întreprinderi utilizatoare de către un agent de muncă temporară aflat pe teritoriul României trebuie să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care lucrează în mod obişnuit pentru întreprinderea utilizatoare, în contextul prestării transnaţionale de servicii de către întreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detaşat pe teritoriul respectivului stat membru de către agentul de muncă temporară cu care acesta se află într-un raport de muncă.
(2) Agentul de muncă temporară are obligaţia de a informa salariatul cu privire la modificarea locului de muncă, cu respectarea prevederilor art. 17 şi 94 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), agentul de muncă temporară este considerat întreprindere în înţelesul art. 3 lit. b).
6. La articolul 6, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)remuneraţia aplicabilă pe teritoriul României, inclusiv plata orelor suplimentare, cu excepţia contribuţiilor prevăzute de Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale;........ ................ ................ ................ ........ ............ e)sănătatea, securitatea şi igiena în muncă; 7. La articolul 6, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)condiţiile privind cazarea salariaţilor, atunci când sunt oferite de angajator salariaţilor trimişi să exercite temporar lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu la un alt loc de muncă decât locul lor de muncă obişnuit; i)indemnizaţiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă pentru salariaţii obligaţi din raţiuni profesionale să călătorească către şi de la locul lor de muncă obişnuit din România sau în cazul în care aceştia sunt trimişi temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncă obişnuit din România la un alt loc de muncă, în conformitate cu legislaţia naţională sau contractul colectiv de muncă aplicabil. 8. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Prevederile alin. (1) lit. i) se aplică exclusiv cheltuielilor de transport, cazare şi masă suportate de salariaţii detaşaţi pe teritoriul României atunci când aceştia sunt obligaţi să călătorească către şi de la locul lor de muncă obişnuit sau în cazul în care aceştia sunt trimişi temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncă obişnuit la un alt loc de muncă pe teritoriul României, în conformitate cu legislaţia naţională şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil. 9. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 61 şi 62, cu următorul cuprins: Articolul 61
(1) În cazul în care durata efectivă a detaşării depăşeşte 12 luni, întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) garantează salariaţilor detaşaţi pe teritoriul României, cu respectarea principiului egalităţii de tratament, suplimentar faţă de condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă prevăzute la art. 6, toate condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă aplicabile acestora potrivit legislaţiei naţionale şi contractelor colective de muncă aplicabile.
(2) În cazul în care durata efectivă a detaşării depăşeşte 12 luni, întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) nu pot să intervină asupra:a)condiţiilor de încheiere şi de încetare a contractului individual de muncă, inclusiv a clauzelor de neconcurenţă; b)contribuţiilor prevăzute de Legea nr. 1/2020.
(3) Perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la 18 luni, cu condiţia transmiterii de către întreprindere a unei notificări motivate la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială prestează activitatea salariaţii detaşaţi, cel târziu în ziua anterioară împlinirii termenului prevăzut la alin. (1).
(4) Modelul notificării şi condiţiile de transmitere ale notificării sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(5) Durata detaşării transnaţionale se calculează pe baza unei perioade de referinţă de un an de la data începerii acesteia. La calculul acestei durate se iau în considerare inclusiv perioadele în care postul a fost anterior ocupat de un alt salariat detaşat în cadrul prestării de servicii transnaţionale.
(6) În cazul în care întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) înlocuiesc un salariat detaşat cu un alt salariat detaşat care îndeplineşte aceeaşi sarcină în acelaşi loc de muncă, durata detaşării se calculează prin cumularea perioadelor de detaşare a fiecăruia dintre salariaţii în cauză.
(7) Pentru a stabili dacă salariatul detaşat îndeplineşte, în înţelesul alin. (6), aceeaşi sarcină în acelaşi loc de muncă se va ţine cont, în principal, de natura serviciului care urmează să fie prestat, de activitatea care urmează să fie efectuată şi de aceeaşi adresă a locului de muncă.
Articolul 62
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 6, salariaţii puşi la dispoziţie în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. c) beneficiază de condiţiile de muncă prevăzute la art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) întreprinderea utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României informează, în scris, agentul de muncă temporară cu privire la remuneraţie, condiţiile de muncă, încadrare în muncă pe care le aplică la nivelul întreprinderii.
10. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins: Articolul 71
(1) În cazul în care, în urma evaluării de ansamblu a elementelor faptice prevăzute la art. 7 alin. (1), inspectorii de muncă constată neîndeplinirea condiţiilor privind detaşarea transnaţională, aceştia sesizează, prin Inspecţia Muncii, autorităţile competente din statul de origine al prestatorului de servicii şi/sau, după caz, aplică beneficiarului din România prevederile art. 260 alin. (1) lit. e) şi e1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), salariaţii se bucură de toate drepturile salariaţilor detaşaţi, prevăzute în prezenta lege.
(3) În aplicarea prevederilor prezentului articol, Inspecţia Muncii cooperează administrativ, după caz, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
11. La articolul 8, literele c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)remuneraţia aplicabilă pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, inclusiv plata orelor suplimentare, cu excepţia contribuţiilor prevăzute de Legea nr. 1/2020; d)condiţiile pentru punerea la dispoziţie a salariaţilor, în special de către agenţii de muncă temporară; e)sănătatea, securitatea şi igiena în muncă; 12. La articolul 8, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)condiţiile privind cazarea salariaţilor atunci când sunt oferite de angajator salariaţilor trimişi să exercite temporar lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu la un alt loc de muncă decât locul lor de muncă obişnuit; i)indemnizaţiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă pentru salariaţii obligaţi din raţiuni profesionale să călătorească către şi de la locul lor de muncă obişnuit în statul membru pe teritoriul căruia sunt detaşaţi sau în cazul în care aceştia sunt trimişi temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncă obişnuit la un alt loc de muncă, în conformitate cu legislaţia sau contractul colectiv de muncă cu aplicabilitate generală din statul gazdă. 13. După articolul 8 se introduc trei noi articole , articolele 81-83, cu următorul cuprins: Articolul 81 Prevederile art. 8 lit. i) se aplică exclusiv cheltuielilor de transport, cazare şi masă suportate de salariaţii detaşaţi atunci când aceştia sunt obligaţi să călătorească către şi de la locul lor de muncă obişnuit în statul membru pe teritoriul căruia sunt detaşaţi sau în cazul în care aceştia sunt trimişi temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncă obişnuit la un alt loc de muncă în conformitate cu legislaţia sau contractul colectiv de muncă cu aplicabilitate generală din statul gazdă. Articolul 82
(1) În cazul în care durata efectivă a detaşării depăşeşte 12 luni, salariaţii detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, cu respectarea principiului egalităţii de tratament, suplimentar faţă de condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă prevăzute la art. 8, de toate condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă aplicabile care sunt stabilite în statul membru pe teritoriul căruia se desfăşoară munca prin acte cu putere de lege şi acte administrative şi/sau prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale care au fost declarate cu aplicare generală, cu excepţia:a)procedurilor, formalităţilor şi condiţiilor de încheiere şi de încetare a contractului individual de muncă, inclusiv clauzelor de neconcurenţă; b)schemelor de pensii ocupaţionale suplimentare.
(2) Perioada detaşării prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la 18 luni în situaţia transmiterii de către întreprindere a unei notificări motivate la autoritatea competentă pe teritoriul statului membru unde îşi desfăşoară activitatea salariaţii detaşaţi, în condiţiile legislaţiei statului respectiv.
Articolul 83 Prin excepţie de la prevederile art. 8, salariaţii detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale de pe teritoriul României, conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c), beneficiază de condiţiile de muncă aplicabile lucrătorilor puşi la dispoziţie printr-un agent de muncă temporară stabilite în statul membru pe teritoriul căruia se desfăşoară munca, în temeiul art. 5 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară.
14. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă . 15. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) Indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale este considerată parte a remuneraţiei, cu excepţia cheltuielilor generate de detaşare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. g).
(2) Angajatorul, fără a aduce atingere prevederilor art. 6 lit. i), rambursează salariaţilor detaşaţi cheltuielile generate de detaşare în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă raportului de muncă.
16. După articolul 11 se introduc trei noi articole , articolele 111-113, cu următorul cuprins: Articolul 111 Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de control, la solicitarea acestora, documente din care să rezulte: a)cuantumul total al remuneraţiei aplicabile pe teritoriul României de care va beneficia salariatul pe perioada detaşării, cu evidenţierea distinctă a indemnizaţiei specifice detaşării; b)cheltuielile generate de detaşare şi modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazării sau mesei, după caz, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă raportului de muncă şi/sau cu practicile naţionale aplicabile raportului de muncă, respectiv condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă aplicabile acestuia. Articolul 112
(1) Pentru verificarea respectării de către întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) a remuneraţiei aplicabile pe teritoriul României, inspectorii de muncă vor compara remuneraţia efectiv plătită lucrătorului detaşat cu remuneraţia cuvenită în conformitate cu legislaţia naţională.
(2) Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) au obligaţia de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă documente pe baza cărora să poată fi identificate elementele constitutive ale remuneraţiei acordate lucrătorilor detaşaţi pe teritoriul României, în conformitate cu dreptul intern din statul membru de stabilire.
Articolul 113
(1) Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. b) au obligaţia de a informa, în scris, salariatul detaşat de pe teritoriul României, anterior detaşării, cu privire la:a)elementele constitutive ale remuneraţiei la care are dreptul lucrătorul, în conformitate cu legislaţia aplicabilă în statul membru gazdă, şi nivelul acestora; b)cuantumul total al remuneraţiei acordate salariatului pe perioada detaşării, cu evidenţierea distinctă a indemnizaţiei specifice detaşării, atunci când aceasta este acordată; c)cheltuielile efectiv generate de detaşare, precum transportul, cazarea şi masa, precum şi modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazării sau mesei, după caz; d)linkul către site-ul oficial naţional unic creat de statul membru gazdă în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) cuprinde şi informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prevederile alin. (1) lit. a) şi d) nu se aplică în cazul în care durata detaşării este mai mică sau egală cu 7 zile consecutive.
17. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) În situaţia în care legislaţia sau/şi contractele colective aplicabile salariaţilor detaşaţi în statul membru sau Confederaţia Elveţiană, în care este stabilită întreprinderea prevăzută la art. 3 lit. a), prevede condiţii de muncă mai favorabile, se aplică reglementările respective.
(2) În situaţia în care legislaţia şi contractele colective de muncă aplicabile din România prevăd condiţii de muncă mai favorabile decât condiţiile prevăzute în legislaţia sau practica statului membru sau a Confederaţiei Elveţiene, pe teritoriul căruia/căreia sunt detaşaţi lucrătorii români, are prioritate legislaţia română.
18. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) În cadrul cooperării administrative, Inspecţia Muncii răspunde cererilor motivate de informare ale autorităţilor competente din alte state membre şi din Confederaţia Elveţiană şi efectuează verificări şi acţiuni de control cu privire la situaţiile de detaşare transnaţională prevăzute la art. 5 alin. (2), în principal cu privire la orice nerespectare sau abuz în ceea ce priveşte normele aplicabile privind detaşarea transnaţională, inclusiv cazurile transnaţionale de muncă nedeclarată şi de activitate independentă fictivă în materie de detaşare a salariaţilor.
19. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) În situaţia în care nu deţine informaţiile solicitate, Inspecţia Muncii întreprinde demersuri pentru obţinerea acestora de la instituţiile naţionale competente. 20. La articolul 24 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)obligaţia de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfăşoare activitatea o declaraţie în limba română privind detaşarea salariaţilor proprii, cel târziu anterior începerii activităţii salariaţilor detaşaţi, care să conţină informaţiile relevante necesare pentru a permite controale faptice la locul de muncă; 21. La articolul 28, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 28
(1) Inspecţia Muncii asigură informarea pe scară largă privind clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă de care beneficiază salariaţii detaşaţi pe teritoriul României, pe care trebuie să le respecte şi să le aplice întreprinderile prevăzute la art. 3......... ................ ................ ................ ........ ............
(3) În scopul îmbunătăţirii accesului la informaţii şi pentru claritatea acestora, Inspecţia Muncii asigură publicarea şi actualizarea periodică, pe site-ul propriu, fără întârzieri nejustificate şi în mod transparent, cel puţin a următoarelor informaţii:a)clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă prevăzute la art. 6; b)clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă prevăzute la art. 61 alin. (1); c)salariul minim aplicabil la nivel naţional; d)elementele constitutive ale remuneraţiei; e)procedura specifică privind detaşarea salariaţilor pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale; f)date cu privire la măsurile administrative şi de control aplicabile întreprinderilor prevăzute la art. 3 lit. a), în conformitate cu prevederile art. 24; g)lista şi datele de contact ale inspectoratelor teritoriale de muncă; h)date referitoare la contractele colective de muncă aplicabile conform prevederilor legale şi cu privire la clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă aplicabile salariaţilor detaşaţi pe teritoriul României în baza acestor contracte colective de muncă, precum şi, după caz, trimiteri către site-urile oficiale ale partenerilor sociali reprezentativi; i)date privind procedurile de depunere a plângerilor.
22. La articolul 28, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41)-(43), cu următorul cuprins: (41) Inspecţia Muncii verifică periodic informaţiile furnizate în conformitate cu alin. (3) şi se asigură că acestea sunt corecte şi actualizate. (42) La publicarea elementelor constitutive ale remuneraţiei se face trimitere pentru fiecare element în parte la actul normativ/contractul colectiv de muncă general aplicabil, care reglementează respectivul drept salarial. (43) În situaţia în care pe site-ul Inspecţiei Muncii nu sunt prezentate informaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a)-d) sau h), la aplicarea sancţiunilor se ţine cont de aceste circumstanţe, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura necesară asigurării caracterului proporţional al acestora. 23. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) răspund potrivit legislaţiei române pentru nerespectarea condiţiilor de muncă prevăzute la art. 6, 61 şi 62. 24. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 48
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 100.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 26 alin. (7).
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei încălcarea de către întreprinderea utilizatoare a obligaţiei de informare prevăzute la art. 51 alin. (2).
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei încălcarea de către întreprinderea utilizatoare a obligaţiei de informare prevăzute la art. 62 alin. (2).
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei încălcarea obligaţiei de informare prevăzute la art. 113 alin. (1).
25. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu următorul cuprins: Articolul 531
(1) Prezenta lege se aplică sectorului transportului rutier în ceea ce priveşte detaşarea conducătorilor auto din domeniul transportului rutier, cu excepţia art. 51, 52, art. 6 lit. c), h) şi i), art. 6 alin. (2), art. 61, 62, art. 8 lit. c), h) şi i), art. 81-83.
(2) Conducătorii auto detaşaţi pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de salariul minim prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. e), inclusiv plata orelor suplimentare.
(3) Conducătorii auto detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, inclusiv plata orelor suplimentare.
26. Menţiunea de transpunere a normelor din dreptul Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins: Prezenta lege transpune: Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 18 din 21 ianuarie 1997; Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne («Regulamentul IMI»), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 159 din 28 mai 2014; Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 9 iulie 2018; art. 7 alin. (2) şi (4) din Directiva (UE) 2019/1.152 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019. 27. La anexă, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Activităţile prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege înglobează toate activităţile din domeniul construcţiilor legate de construirea, repararea, întreţinerea, modificarea sau demolarea clădirilor, în special lucrări de:
Articolul IILa stabilirea duratei detaşării transnaţionale realizate în condiţiile art. 61 din Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, nu se iau în considerare perioadele anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul III În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ROBERT-MARIUS CAZANCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 172/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 172 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 172/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu