Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.167 din 10.07.2018

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 16 iulie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 71, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
(10) ANRE asigură creşterea gradului de informare şi conştientizare a drepturilor clienţilor finali de energie electrică în relaţia cu operatorii economici participanţi la piaţa de energie electrică şi întreprinde toate măsurile necesare pentru punerea la dispoziţia acestora de informaţii practice. 2. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care realizarea investiţiilor de la alin. (1) nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie, acestea se realizează prin cofinanţare din fonduri proprii ale operatorului de distribuţie, din fonduri ale bugetelor locale şi din bugetul de stat în condiţiile legii, precum şi din fonduri ale persoanelor fizice şi juridice care au solicitat racordarea la reţea în acea zonă, conform reglementărilor ANRE. 3. La articolul 57, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Furnizorul are obligaţia să achiziţioneze energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienţilor săi, cu prioritate pentru clienţii beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu. 4. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) Furnizorul nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali. 5. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Sisteme de măsurare inteligentă Art. 66. - (1) ANRE evaluează implementarea sistemelor de măsurare inteligentă din punctul de vedere al costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru piaţa de energie electrică, al rentabilităţii, precum şi al termenelor fezabile de implementare, pe baza tuturor datelor obţinute în urma realizării proiectelor şi sistemelor instalate care asigură funcţionalităţile specifice sistemelor de măsurare inteligentă. (2) Operatorii de distribuţie au obligaţia să prezinte la ANRE proiecte de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pe bază de analize cost-beneficiu proprii, în vederea respectării prevederilor alin. (3). Analizele cost-beneficiu vor conţine descrierea detaliată a modului de îndeplinire a funcţionalităţilor obligatorii pentru aceste sisteme, specificate prin reglementările tehnice în vigoare, precum şi beneficiile oferite consumatorilor finali după instalarea sistemelor. (3) În baza proiectelor prevăzute la alin. (2), ANRE aprobă un calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, astfel încât: a) clienţii finali care au un consum anual mai mare decât un prag, exprimat în kWh, stabilit de ANRE în baza informaţiilor şi datelor colectate conform alin. (1) şi (2), precum şi clienţii care deţin surse de producere cu putere instalată mai mică de 10 kW să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 1 ianuarie 2024; b) clienţii finali care nu se încadrează în prevederile lit. a) să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă pe scară largă exclusiv în condiţii de eficienţă a investiţiilor. (4) Implementarea sistemelor prevăzute la alin. (2) se aprobă în cadrul planurilor anuale de investiţii ale operatorilor de distribuţie. ANRE poate aproba devansarea aplicării prevederilor alin. (3) în condiţiile unor analize cost-beneficiu ce demonstrează existenţa avantajelor şi la nivelul consumatorilor, iar alegerea acestei soluţii este mai avantajoasă decât cea a instalării contoarelor clasice."

6. La articolul 93 alineatul (1), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4. nerespectarea condiţiilor de valabilitate asociate atestatelor emise de ANRE; 7. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 41 . nerespectarea condiţiilor de valabilitate asociate licenţelor/autorizaţiilor emise de ANRE; 8. La articolul 93 alineatul (1), punctele 7 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 7. nefurnizarea/neprezentarea datelor, documentelor şi/sau informaţiilor solicitate în termenele stabilite de ANRE sau furnizarea/prezentarea incompletă ori eronată a acestora, precum şi/sau nerealizarea măsurilor la termenele dispuse de ANRE şi/sau refuzul nejustificat de a da curs convocării adresate de ANRE; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 15. nerespectarea prevederilor standardelor de performanţă referitoare la serviciile publice de transport şi distribuţie, precum şi la activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice; 9. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 44 se introduc trei noi puncte , punctele 45-47, cu următorul cuprins: 45. refuzul operatorilor de distribuţie concesionari de a prelua reţeaua electrică potrivit obligaţiei prevăzute la art. 46 alin. (2); 46. nerespectarea prevederilor art. 57 alin. (6); 47. nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem al energiei electrice şi de către operatorii reţelelor de distribuţie a energiei electrice a programelor de mentenanţă şi investiţii, la termenele şi în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE. 10. La articolul 93 alineatul (2) punctul 1, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins : c)cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 1, 8, 18 şi 36; d)cu amendă de la 20.000 lei până la 50.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 41, 42 şi 45. 11. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)cu amendă de la 5.000 lei până la 100.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 2, 6, 7, 9, 11-14, 16, 17, 23, 25, 27-31, 39, 40 şi 44; b)cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 1, 3-5, 8, 10, 15, 18, 20, 22, 26 şi 36; c)cu amendă de la 20.000 lei până la 400.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 41, 24, 32-35, 37, 38, 41 şi 42; d)cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra de afaceri anuală, pentru cele prevăzute la pct. 19, 21, 43, 45-47. 12. La articolul 93, literele a)-c) ale alineatului (3) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)reprezentaţii împuterniciţi ai autorităţii competente, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 1-27 şi pct. 32-47; b)reprezentanţii împuterniciţi ai consiliilor locale, în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 29; c)poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor de reţea, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 28, 30 şi 31.
(4) Pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la pct. 19, 21, 43 şi 45-47, săvârşite în mod repetat de persoanele juridice, autoritatea de reglementare aplică o amendă cuprinsă între 1% şi 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente. Prin contravenţie săvârşită în mod repetat se înţelege săvârşirea anterioară de cel puţin două ori a aceleiaşi fapte contravenţionale în decursul a 12 luni consecutive.
13. La articolul 93, alineatul (6) se abrogă . 14. La articolul 98, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 98
(1) Prezentul titlu stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor privind producţia, transportul, distribuţia, furnizarea şi înmagazinarea gazelor naturale şi a gazelor naturale lichefiate, precum şi modalităţile de organizare şi funcţionare a sectorului gazelor naturale, de acces pe piaţă, precum şi criteriile şi procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizaţii şi/sau licenţe în sectorul gazelor naturale.
15. La articolul 98, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prezentul titlu nu se aplică gazelor petroliere lichefiate (GPL), gazelor naturale comprimate (GNC), gazelor naturale comprimate pentru vehicule (GNCV). 16. La articolul 100, punctele 27, 451, 46 şi 49 se abrogă . 17. La articolul 100, punctele 57, 581, 61 şi 79 se modifică şi vor avea următorul cuprins : 57. magistrală directă - conductă de transport/distribuţie al/a gazelor naturale, complementară sistemului interconectat de transport/de distribuţie/de conducte din amonte al/a gazelor naturale; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 581 . autoritate concedentă (concedent) pentru serviciul public de distribuţie gaze - autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, după caz; ........ ................ ................ ................ ................ ................ 61. operator al pieţei de gaze naturale - persoană juridică ce asigură organizarea şi administrarea pieţelor centralizate, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării de gaze naturale pe termen scurt, mediu şi lung, pe piaţa angro sau pe piaţa cu amănuntul, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE; ........ ................ ................ ................ ................ ................ 79. sectorul gazelor naturale - ansamblul activităţilor desfăşurate de operatorii economici pentru producţia, transportul, înmagazinarea, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan şi GNL, precum şi instalaţiile şi echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităţi; 18. La articolul 100, după punctul 75 se introduce un nou punct, punctul 751, cu următorul cuprins: 751 . punct virtual de tranzacţionare (PVT) - punct abstract, unic la nivelul Sistemului naţional de transport, între punctele de intrare în Sistemul naţional de transport şi cele de ieşire din Sistemul naţional de transport, în care este permis transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale de la un participant către alt participant de pe piaţa gazelor naturale; PVT este utilizat de către participanţii la piaţa gazelor naturale atât în scop comercial, cât şi pentru echilibrările individuale ale portofoliilor proprii, conform reglementărilor ANRE; 19. La articolul 100, după punctul 88 se introduce un nou punct, punctul 881, cu următorul cuprins: 881 . trader de gaze naturale - persoană fizică sau juridică licenţiată care cumpără şi vinde gaze naturale exclusiv pe piaţa angro de gaze naturale; 20. La articolul 100, după punctul 89 se introduce un nou punct, punctul 891, cu următorul cuprins: 891 . utilizator al reţelei - orice client al unui operator de transport şi de sistem, precum şi operatorii de transport şi de sistem înşişi, în măsura în care acest lucru le este necesar pentru îndeplinirea funcţiilor în materie de transport, în baza reglementărilor ANRE şi legislaţiei specifice a Uniunii Europene; 21. La articolul 102, litera e) se abrogă . 22. La articolul 102, literele k), l) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins : k)promovează şi facilitează, împreună cu ANRE, cooperarea dintre operatorii de transport şi de sistem la nivel regional, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piaţă internă competitivă a gazelor naturale care se bazează pe principiile de transparenţă, concurenţă, nediscriminare, solidaritate şi securitate, în vederea asigurării consumului de gaze naturale pentru consumatorii finali în condiţii de continuitate şi siguranţă; această cooperare acoperă zonele geografice definite în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, precum şi alte zone geografice; l)exercită calitatea de autoritate competentă în baza Regulamentului (UE) nr. 1.938/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... n)colaborează cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, care are responsabilitatea realizării planului naţional de acţiune în cazuri de sărăcie energetică, prin care se definesc situaţiile critice şi clienţii care nu pot fi deconectaţi în astfel de situaţii. 23. La articolul 1021, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
(8) ANRE asigură creşterea gradului de informare, educare şi conştientizare a drepturilor clienţilor finali de gaze naturale în relaţia cu operatorii economici participanţi la piaţa de gaze naturale şi întreprinde toate măsurile necesare pentru punerea la dispoziţia acestora de informaţii practice. 24. La articolul 104, alineatele (1), (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 104
(1) Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se concesionează pentru una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale. Concesiunea este exclusivă. (11 ) Calitatea de autoritate concedentă este deţinută de autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, după caz, pentru serviciul de utilitate publică de interes general prevăzut la alin. (1). (12 ) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de ministerul de resort, în conformitate cu prevederile prezentei legi, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
25. La articolul 104, după alineatul (12) se introduc două noi alineate , alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins: (13 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (11), calitatea de autoritate concedentă pentru operatorii economici desemnaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.649/2004 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale «Distrigaz Nord» - S.A. Târgu Mureş şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale «Distrigaz Sud» - S.A. Bucureşti este deţinută în continuare de către Ministerul Energiei. (14 ) Toate prevederile legislative şi reglementările emise de ANRE cu privire la autorităţi concedente se aplică şi Ministerului Energiei ca autoritate concedentă pentru situaţiile prevăzute la alin. (13). 26. La articolul 104, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile concedente iniţiază procesul de atribuire a concesiunii, în urma solicitării primite de la o persoană sau autoritate publică interesată, în condiţiile prezentei legi. 27. La articolul 104, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21 ) Unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora pot solicita în nume propriu autorizaţiile/licenţele specifice prevăzute de legislaţia în vigoare, în condiţiile legii. 28. La articolul 104, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile concedente, în colaborare cu ANRE, vor lua măsurile ce se impun astfel încât să se asigure, după caz, concesionarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale pentru mai multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate şi/sau asocierile acestora în cadrul unui singur contract şi aceleiaşi soluţii tehnice de alimentare din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale. Concedentul şi autoritatea competentă vor urmări ca soluţia tehnică de alimentare a zonei concesionate să fie realizată, de regulă, prin intermediul unui singur racord. 29. La articolul 118, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 118
(1) Înfiinţarea de noi conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, precum şi de noi obiective de producţie de biogaz, biometan şi GNL sau de noi sisteme de transport, înmagazinare şi distribuţie a gazelor naturale de către persoane juridice române sau străine se desfăşoară pe bază de autorizaţii de înfiinţare.
(2) Desfăşurarea activităţilor de furnizare a gazelor naturale, a biogazului/biometanului, GNL, de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei sau de înmagazinare a gazelor naturale, a sistemelor de transport, de distribuţie, a terminalelor GNL, precum şi administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale se realizează pe bază de licenţă.
30. La articolul 119 punctul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)instalaţii aferente activităţii de producere/stocare de biogaz/biometan; 31. La articolul 119 punctul 1, litera g) se abrogă . 32. La articolul 119 punctul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)instalaţiilor GNL. 33. La articolul 119 punctul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)furnizare de gaze naturale, biogaz/biometan şi GNL; 34. La articolul 119 punctul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)trader de gaze naturale. 35. La articolul 121, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 121
(1) În vederea proiectării, execuţiei şi exploatării obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, operatorii economici au obligaţia de a deţine autorizaţii emise de ANRE în baza unui regulament specific.
36. La articolul 124 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins: d^1) să asigure livrările de gaze naturale, cu respectarea condiţiilor impuse prin licenţe, clauze contractuale şi reglementări în vigoare; 37. La articolul 124 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e^1) să tranzacţioneze prin ofertă publică, transparent şi nediscriminatoriu pe pieţele centralizate de gaze naturale, în conformitate cu prevederile art. 177 şi reglementările ANRE; 38. La articolul 130 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere , literele e1) şi e2), cu următorul cuprins: e^1) să extindă, până în decembrie 2021, reţeaua de conducte, până la intrarea în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, când aceste localităţi se află la o distanţă de maximum 25 km de punctele de racordare ale operatorilor de transport şi de sistem; e^2) să acorde prioritate racordării la reţeaua de gaze naturale în cazul investiţiilor noi, generatoare de locuri de muncă; 39. După articolul 130 se introduce un nou articol, articolul 1301, cu următorul cuprins:

„Obligaţiile operatorului punctului virtual de tranzacţionare Art. 1301. - (1) Operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale, în calitate de operator al punctului virtual de tranzacţionare, denumit în continuare operator al PVT, asigură în baza licenţei şi a reglementărilor emise de către ANRE organizarea şi administrarea PVT. (2) Operatorul PVT are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) oferă participanţilor inclusiv de pe piaţa gazelor naturale servicii de transfer al dreptului de proprietate asupra gazelor naturale în PVT, în condiţii transparente şi nediscriminatorii; b) pune la dispoziţia participanţilor pe piaţa gazelor naturale serviciile prevăzute la lit. a), în mod continuu, respectiv 24 h x 7 zile/săptămână, prin intermediul unei platforme electronice on-line; c) înregistrează şi procesează, în mod continuu, notificările în PVT aferente tranzacţiilor încheiate de către participanţii pe piaţa gazelor naturale înregistraţi ca utilizatori PVT; d) asigură conectarea platformei electronice de deservire a PVT la platformele de tranzacţionare a gazelor naturale; e) colaborează cu operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale pentru proiectarea şi promovarea produselor standardizate pe termen scurt care să conducă la creşterea lichidităţii pieţei angro a gazelor naturale pe termen scurt; f) participă activ la dezbaterile publice organizate în scopul consultării participanţilor de pe piaţa gazelor naturale şi ANRE cu privire la armonizarea serviciilor oferite în PVT cu standardele şi bunele practici internaţionale; g) asigură protecţia şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi datelor care i-au fost furnizate sau la care a avut acces pe parcursul activităţii sale, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare; h) poate oferi participanţilor de pe piaţa gazelor naturale alte servicii auxiliare necesare utilizatorilor PVT, conform reglementărilor ANRE; i) operatorul PVT elaborează şi publică, conform reglementărilor ANRE, informaţii de piaţă generale, anonime şi agregate ale tranzacţiilor notificate în PVT."

40. Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Caracterul activităţii de distribuţie Art. 135. - Activitatea de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia celei realizate prin sistemele de distribuţie închise, constituie serviciu de utilitate publică de interes general."

41. La articolul 138 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k)să elaboreze şi să trimită ANRE pentru aprobare planuri de investiţii care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă, realizate pe o durată de minimum 5 ani, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem şi cu autorităţile locale din zona de licenţă; studiile de perspectivă se transmit la ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare. 42. La articolul 142 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)să elaboreze şi să trimită ANRE pentru aprobare planuri de investiţii care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă, realizate pe o durată de minimum 5 ani, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem, şi se avizează de ministerul de resort; studiile de perspectivă se transmit la ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare; 43. La articolul 143 alineatul (1), litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins: a^1) să achiziţioneze gazele naturale pe care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi; 44. La articolul 143 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins: r)să nu denunţe unilateral contractele de furnizare de gaze naturale încheiate cu clienţii finali. 45. După articolul 144 se introduce un nou articol, articolul 1441, cu următorul cuprins:

„Traderul de gaze naturale Art. 144 1. - Traderul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii: a) să desfăşoare activităţi de vânzare/cumpărare exclusiv pe piaţa angro de gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentei legi, pe bază de contracte comerciale încheiate în mod transparent, nediscriminatoriu şi în regim concurenţial, contracte de import/export, cu respectarea regulilor de tranzacţionare aplicabile conform reglementărilor ANRE; b) să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare; c) să asigure raportarea datelor referitoare la activitatea desfăşurată cu privire la vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) să asigure livrările de gaze naturale cu respectarea condiţiilor impuse prin licenţe, clauze contractuale şi reglementări în vigoare; e) să transmită ANRE rapoarte conform reglementărilor în vigoare; f) în cazul în care desfăşoară şi alte activităţi pe piaţa gazelor naturale, este obligat să asigure separarea contabilă, conform normelor legale şi reglementărilor ANRE; g) să respecte reglementările şi condiţiile stabilite prin licenţa acordată de către ANRE; h) să tranzacţioneze gazele naturale în conformitate cu prevederile art. 177."

46. La articolul 145, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Clienţii finali participanţi la piaţa angro de gaze naturale au dreptul să vândă gaze naturale doar pentru a-şi echilibra în mod eficient portofoliul propriu, conform reglementărilor ANRE. 47. La articolul 146, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21 ) În vederea obţinerii licenţei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale, solicitantul trebuie: a)să dispună de sisteme şi aplicaţii informatice capabile să asigure organizarea şi administrarea pieţelor centralizate angro de gaze naturale definite prin prezenta lege; b)să asigure separarea activităţilor care fac obiectul licenţei prin contabilitatea de gestiune, realizată cu ajutorul unei aplicaţii informatice integrate specializate; c)să facă dovada certificării sistemelor informatice utilizate conform unui standard internaţional ce conţine cerinţele pentru un sistem de management al securităţii informaţiilor, astfel încât să confirme capabilitatea organizaţiei de a evalua riscurile privind securitatea informaţiilor şi de a implementa măsuri de control pentru a putea asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiilor; d)să facă dovada certificării sistemului de management utilizat conform unui standard internaţional care să demonstreze capabilitatea sa de a furniza produse şi servicii care să îndeplinească atât cerinţele clienţilor, cât şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile; e)să facă dovada existenţei unui contract valabil cu un auditor independent pentru auditarea situaţiilor financiare; f)să pună la dispoziţia publicului informaţii privind situaţiile financiare anuale şi raportul auditorilor; g)să transmită ANRE rapoarte conform reglementărilor în vigoare; h)să respecte reglementările şi condiţiile stabilite prin licenţa acordată de către ANRE. (22 ) Operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale au obligaţia să obţină licenţierea în condiţiile alin. (21) şi în conformitate cu reglementările ANRE; în caz contrar licenţele actuale îşi încetează valabilitatea. 48. La articolul 148, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 148
(1) Racordarea terţilor în calitate de utilizatori de sistem la conductele de alimentare din amonte, la sistemele de transport, la instalaţiile/terminalul GNL şi la sistemele de distribuţie a gazelor naturale se realizează în regim reglementat, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE.
49. La articolul 148 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)clienţilor industriali cu un consum anual mai mare de 150.000 MWh; 50. La articolul 151, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 151
(1) Operatorul de distribuţie sau operatorul de transport şi de sistem nu poate refuza racordarea la sistem şi este obligat să finanţeze lucrările pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării consumatorilor aflaţi în perimetrul sistemului de distribuţie concesionat. Extinderile se realizează în condiţii de eficienţă economică, în conformitate cu reglementările ANRE.
51. La articolul 151, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională sau locală şi de urbanism, operatorul de distribuţie este obligat să asigure dezvoltarea sistemelor de distribuţie şi finanţarea pentru extinderea sistemelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licenţă, pe care acesta o deţine. 52. La articolul 151, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Pentru realizarea obiectivelor/conductelor prevăzute la alin. (1), solicitantul poate participa în cotă-parte sau în totalitate la finanţarea iniţială a obiectivelor/conductelor cu fonduri proprii, cu fonduri din bugetele locale şi/sau din bugetul de stat, în condiţiile legii. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(4) Operatorul de distribuţie sau operatorul de transport şi de sistem căruia i-au fost predate activele în conformitate cu prevederile alin. (3) este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant, în conformitate cu reglementările ANRE.
53. La articolul 151, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51 ) Pentru dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de extindere a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport şi sistem, precum şi ale operatorilor de distribuţie, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a sistemului pe termen mediu şi lung. 54. La articolul 152, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) ANRE emite autorizaţii pentru construirea unei magistrale directe pentru a permite:a)furnizorilor licenţiaţi de către ANRE să furnizeze gaze naturale clienţilor eligibili alimentaţi dintr-o magistrală directă; b)furnizarea de gaze naturale de către un furnizor licenţiat de către ANRE oricărui astfel de client eligibil, printr-o magistrală directă. 55. La articolul 152, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Proiectarea/Execuţia/Operarea magistralelor directe se va face conform normelor tehnice specifice sistemelor conductelor de amonte/transport/distribuţie, după caz. 56. La titlul II, denumirea capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VII Prevederi generale privind gazul natural lichefiat (GNL) 57. Articolul 154 se abrogă . 58. Articolul 155 se abrogă . 59. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Regimul de autorizare în domeniul GNL Art. 157. - Operatorii economici şi/sau persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul GNL trebuie să deţină autorizaţii/licenţe emise de ANRE în baza unor regulamente specifice."

60. La articolul 174, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) Pe piaţa angro de gaze naturale, toate preţurile şi cantităţile stabilite în urma tranzacţiilor efectuate pe fiecare dintre pieţele centralizate de gaze naturale, preţurile şi cantităţile de gaze naturale utilizate pentru echilibrarea SNT, precum şi toate preţurile şi cantităţile din contractele de export, contractele de import, contractele intragrup şi cantităţile aferente se fac publice, pe tipuri de tranzacţii, în forme agregate care să nu afecteze interesele comerciale ale operatorilor, conform reglementărilor ANRE. 61. La articolul 174, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Participanţii la piaţa de gaze naturale şi structurile operaţionale asociate sunt: producătorii, furnizorii, traderii de gaze naturale, clienţii finali, operatorul/operatorii de transport şi de sistem, operatorii conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale, operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale, operatorii de distribuţie, operatorii de înmagazinare/stocare şi operatorul terminalului GNL. 62. La articolul 177, alineatele (34) şi (35) se abrogă . 63. La articolul 177, alineatele (36) şi (37) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (36 ) În perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligaţia să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător. În cazul în care termenul de livrare prevăzut în contracte este într-un alt an calendaristic decât cel în care se realizează contractarea, obligaţia de tranzacţionare pe pieţele centralizate din România se realizează în anul de livrare. (37 ) În perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018, fiecare furnizor de gaze naturale, care nu are şi calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligaţia să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru:a)cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare de gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător;b)vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale către clienţii angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare de gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, cu clienţii angro, în calitate de vânzător;c)în cazul în care termenul de livrare prevăzut în contracte este într-un alt an calendaristic decât cel în care se realizează contractarea, obligaţia de tranzacţionare pe pieţele centralizate din România se realizează în anul de livrare. 64. La articolul 177, alineatul (38) se abrogă . 65. La articolul 177, alineatele (39) şi (310) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (39 ) Prevederile alin. (36) nu sunt aplicabile cantităţilor de gaze naturale pentru care producătorul transferă proprietatea, indiferent sub ce formă, către un afiliat, care are calitatea de furnizor, fără a avea şi calitatea de producător, cu condiţia ca aceste cantităţi să fie tranzacţionate de afiliat în condiţiile şi cu respectarea limitelor cantitative stabilite prin alin. (36), în sarcina producătorului. (310 ) Prevederile alin. (37) lit. b) nu sunt aplicabile furnizorilor care nu încheie contracte de vânzare-cumpărare cu clienţii angro, în calitate de vânzător. 66. La articolul 177, alineatele (313) şi (314) se abrogă . 67. La articolul 177, după alineatul (314) se introduc cinci noi alineate , alineatele (315)-(319), cu următorul cuprins : (315 ) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător. (316 ) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toţi producătorii de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, au obligaţia să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate angro, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător. (317 ) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să încheie, în anul calendaristic în care achiziţionează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 40% din cantitatea de gaze naturale contractate în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător. (318 ) Cotele procentuale prevăzute la alin. (315), (316) şi (317) pot fi majorate anual, în urma unei analize, prin decizie a ANRE, care are obligaţia să monitorizeze evoluţia pieţei angro de gaze naturale din România, până cel târziu în data de 31 martie a fiecărui an calendaristic anterior anului calendaristic pentru care se instituie obligaţia de tranzacţionare pe pieţele centralizate angro a cantităţilor minime de gaze naturale. (319 ) Prevederile alin. (317) nu sunt aplicabile furnizorilor care au acces la o singură sursă de achiziţie a gazelor naturale, potrivit soluţiei de racordare. 68. La articolul 178, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Toate preţurile de tranzacţionare, inclusiv din contractele intragrup, a gazelor naturale din producţia internă, import, export se fac publice, pe tipuri de tranzacţii, într-o formă agregată în cazul în care sunt afectate interesele comerciale ale părţilor implicate în tranzacţii, conform reglementărilor ANRE. 69. La articolul 179, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Metodologiile de stabilire a preţurilor şi tarifelor reglementate se aprobă de ANRE, după informarea şi consultarea tuturor părţilor interesate. În calculul acestora se iau în considerare costurile justificate pentru activităţile respective, cheltuielile pentru dezvoltare şi protecţia mediului, precum şi o cotă rezonabilă de profit. 70. La articolul 194, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. proiectarea, avizarea, verificarea, expertizarea tehnică, execuţia, recepţia, punerea în funcţiune şi/sau exploatarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de către persoane fizice sau juridice neautorizate; 71. La articolul 194, după punctul 1 se introduc două noi puncte , punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins: 11 . intervenţia neautorizată asupra instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcţiune de către persoane fizice sau juridice; 12 . sistarea nejustificată a alimentării cu gaze naturale a clientului final de către persoane fizice sau juridice; 72. La articolul 194, punctele 2-4, 6, 11, 14 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins : 2. proiectarea şi/sau execuţia de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale fără obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor necesare şi/sau fără respectarea restricţiilor/condiţiilor stabilite prin acestea; 3. proiectarea, execuţia, recepţia, punerea în funcţiune şi/sau exploatarea de lucrări noi, modificări, extinderi, verificări/revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu; 4. avizarea/verificarea de către un verificator de proiecte atestat a proiectelor/documentaţiilor tehnice pentru execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, care nu corespund cerinţelor reglementărilor tehnice în vigoare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 6. execuţia de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, fără proiect/documentaţie tehnică de execuţie verificată, conform prevederilor legale; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 11. recepţia, punerea în funcţiune şi/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor/echipamentelor din sectorul gazelor naturale pentru care nu au fost întocmite documentele prevăzute de reglementările în vigoare şi/sau pentru care nu au fost obţinute autorizaţiile şi/sau licenţele necesare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 14. nerespectarea prevederilor regulamentelor privind accesul şi/sau racordarea la sistemele de transport/distribuţie şi/sau la conductele de alimentare din amonte; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 21. nefurnizarea/neprezentarea datelor, documentelor şi/sau informaţiilor solicitate în termenele stabilite de ANRE sau furnizarea/prezentarea incompletă/eronată a acestora, precum şi/sau neîndeplinirea măsurilor la termenele dispuse de ANRE şi/sau refuzul de a da curs convocării adresate de ANRE; 73. La articolul 194, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins: 241 . nerespectarea de către participanţii la piaţa de gaze naturale a obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1); 74. La articolul 194, punctul 351 se modifică şi va avea următorul cuprins: 351 . neîndeplinirea de către producători sau afiliaţii acestora, după caz, precum şi de către furnizorii licenţiaţi a obligaţiilor prevăzute la art. 177 şi 178; 75. La articolul 194, punctul 41 se abrogă . 76. La articolul 194, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 42, cu următorul cuprins: 42. nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale şi de către operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale a programelor de mentenanţă şi investiţii, la termenele şi în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE. 77. La articolul 195 alineatul (1) punctul 1, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele de la pct. 11, 12, 9, 20 şi 21; b)cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, cele de la pct. 2, 3, 8, 22 şi 34; c)cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, cele de la pct. 4, 10, 26 şi 40; 78. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, literele a)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, cele de la pct. 1, 11, 12, 2, 9, 12, 20, 22 şi 33; b)cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei, cele de la pct. 3, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 30, 34 şi 41; c)cu amendă de la 20.000 lei la 400.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 24, 241, 26, 27, 29, 31, 32, 39 şi 40; d)cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, cele de la pct. 18, 28, 36, 37 şi 38; e)cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra de afaceri anuală, cele de la pct. 25, 35, 351, 361 şi 42; 79. La articolul 195, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 194, săvârşite în mod repetat de către persoanele juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amendă cuprinsă între 1% şi 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente.
(3) Prin contravenţie săvârşită în mod repetat se înţelege săvârşirea anterioară de cel puţin două ori a aceleiaşi fapte contravenţionale în decursul a 12 luni consecutive, în cadrul aceleiaşi structuri organizatorice, cu excepţia celor prevăzute la art. 194 pct. 25, 35, 351, 361 şi 42.
80. La articolul 195, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41 ) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 194 pct. 18, autoritatea de reglementare poate aplica o sancţiune contravenţională complementară constând în interzicerea dreptului de participare în vederea obţinerii unor noi licenţe. 81. La articolul 195, alineatul (5) se abrogă . 82. Articolul 197 se abrogă .
Articolul II
(1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este obligată:a)să aprobe reglementările referitoare la activităţile din sectorul gazelor naturale, reglementările şi regulile specifice care vor fi aplicate în conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege; b)să evalueze şi să emită licenţele pentru operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale; după emiterea noilor licenţe sau la expirarea termenului, licenţele actuale îşi încetează valabilitatea.
(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale este obligat să revizuiască Codul reţelei astfel încât să corespundă cu prevederile prezentei legi şi cu noile reglementări.
Articolul IIIPentru contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, calitatea de concedent va fi asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, după caz, prin preluare de la ministerul de resort pentru serviciul public de interes general prevăzut la art. 104 alin. (1), cu excepţia contractelor prevăzute la art. 104 alin. (13) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul IVÎn cazul localităţilor aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale care nu sunt incluse în contractele de concesiune aferente acestora, în care operatorul de distribuţie a gazelor naturale operează obiective ale sistemului de distribuţie la care sunt racordaţi şi puşi în funcţiune clienţii finali, concedentul încheie cu operatorul de distribuţie a gazelor naturale acte adiţionale la contractele de concesiune existente pentru unităţile administrativ-teritoriale, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul V Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 167/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 167 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 167/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu