Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.154 din 29.06.2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 511 din 03 iulie 2017SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul legal care stă la baza exercitării activităţii de amplasare a mijloacelor de publicitate în localităţi, inclusiv în zona drumurilor publice din Romania, în vederea asigurării condiţiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur şi sănătos, pentru protecţia valorilor mediului natural şi antropic, pentru prezervarea calităţii peisajului şi a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii. 2. La articolul 3, literele j) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins: j)mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ş)reclamă publicitară - activitate prin care o persoană fizică sau juridică promovează un brand, marcă, serviciu, informaţie utilă, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenţiona publicul larg; 3. La articolul 3, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins: u)mesh digital - suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafaţa exterioară a unui imobil şi care foloseşte modul electronic de afişare a reclamei. 4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menţinerii mijloacelor de publicitate, respectiv desfiinţării acestora, pe faţadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de susţinere în raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii autorizaţiei de construire, respectiv de desfiinţare.(2) În autorizaţia de construire, emitentul autorizaţiei va preciza caracterul provizoriu al construcţiei, precum şi durata de autorizare a suportului construcţiei mijlocului de publicitate.(3) Mijloacele de publicitate amplasate pe schelele montate pe faţadele construcţiilor noi, aflate în diferite faze de execuţie, sau ale celor existente, aflate în reparaţie, ori pe elementele de împrejmuire a şantierului, inclusiv pe utilajele folosite la lucrările de construcţie, se autorizează odată cu autorizarea organizării de şantier şi este valabilă pe toată durata existenţei acesteia.(4) Proprietarii imobilelor care şi-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor de publicitate sunt obligaţi, în condiţiile alin. (1), să solicite executantului construcţiei suportului publicitar autorizaţia de construire. 5. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 5(1) În cazul expirării termenului de autorizare provizorie a construcţiei publicitare, conform prevederilor art. 4 alin. (2), iar acest termen nu a fost prelungit, proprietarul suportului publicitar şi cel al imobilului, pe care este amplasată construcţia-suport, sunt obligaţi, sub sancţiunea legii, să desfiinţeze construcţia-suport pentru mijlocul de publicitate şi să aducă imobilul la starea iniţială, pe cheltuială proprie.(2) Dacă până la data expirării termenului de autorizare sau a termenului de prelungire a autorizării, după caz, mijlocul de publicitate amplasat provizoriu nu este desfiinţat, în termen de cel mult 30 de zile primarul/primarul general al municipiului Bucureşti va dispune desfiinţarea construcţiei-suport pentru mijlocul de publicitate provizoriu, pe cale administrativă, indiferent de categoria de proprietate pe care aceste construcţii provizorii sunt amplasate, fără a se emite autorizaţii de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor de judecată. 6. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă.7. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Sistemele de ancoraj ale mijloacelor de publicitate amplasate pe construcţii existente sunt supuse inspecţiilor obligatorii privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor pentru care, periodic, dar nu mai puţin de o dată la 2 ani, un specialist tehnic atestat ca expert pentru cerinţa rezistenţă mecanică şi stabilitate va întocmi un raport tehnic de inspecţie care, prin grija proprietarului, va fi comunicat inspectoratului judeţean în construcţii în a cărui arie teritorială este situată construcţia, din care să rezulte faptul că menţinerea utilizării acestora nu prezintă un grad de pericol public datorat factorilor de risc naturali, fenomene meteorologice periculoase, seisme şi altele, care să poată genera consecinţe grave: pierderi de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau parţială a unor bunuri ori alte consecinţe deosebit de grave care, potrivit dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, pot constitui infracţiuni. 8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6În cazul amplasării mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundaţii, în cadrul unor campanii publicitare şi/sau activităţi de promovare ce nu depăşesc 30 de zile şi care se desfăşoară pe domeniul public sau privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, în condiţiile prezentei legi, autoritatea administraţiei publice locale poate aproba, la cererea solicitanţilor, amplasarea unor astfel de mijloace de publicitate temporară. 9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1) Aprobarea pentru construcţia mijlocului de publicitate temporară, potrivit dispoziţiilor art. 6, se poate da pentru o perioadă de cel mult 30 de zile şi poate fi prelungită doar o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată iniţial.(2) La expirarea perioadei de aprobare a mijlocului de publicitate temporară, solicitantul are obligaţia de a desfiinţa construcţia şi de a aduce amplasamentul pe care a fost montată aceasta la starea lui iniţială, în caz contrar primarul/primarul general al municipiului Bucureşti va proceda potrivit prevederilor art. 5 alin. (2). 10. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prin regulamentul local de publicitate se vor stabili, pe zone, atât amplasamentele, cât şi categoriile de mijloace de publicitate admise pe zonele respective. 11. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În cadrul zonelor de publicitate restrânsă pot fi delimitate spaţii în care este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate, cu excepţia firmelor. În aceste spaţii, forma şi dimensiunea firmelor vor fi avizate de către arhitectul şef şi/sau persoana cu atribuţii de urbanism din cadrul unităţii administrativ-teritoriale. 12. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru zonele de publicitate lărgită, potrivit regulamentelor locale de publicitate sau prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca, prin autorizaţiile de construire emise şi/sau aprobările date, să asigure coerenţa imaginii urbane. 13. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)iniţiază, în baza documentaţiilor de urbanism aprobate, delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi respectiv a zonelor de publicitate restrânsă, precum şi elaborarea regulamentului local de publicitate sau amendarea regulamentului local de publicitate deja aprobat; 14. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Grupul de lucru va fi constituit după cum urmează:a)pentru municipii, oraşe şi comunele cu monumente înscrise în lista patrimoniului naţional/UNESCO:3 reprezentanţi din instituţia arhitectului-şef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului şi urbanismul din aparatul de specialitate, direcţia tehnică, direcţia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public; 3 specialişti atestaţi după cum urmează: 2 arhitecţi cu drept de semnătură acordat, conform legii, de Ordinul Arhitecţilor din România, şi un specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România în domeniul urbanismului şi peisajului; un reprezentant al direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti; un reprezentant al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului; un reprezentant al poliţiei rutiere; b)pentru celelalte comune:un reprezentant din instituţia arhitectului-şef/ departamentul specializat privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, din aparatul de specialitate, direcţia tehnică, direcţia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public; un specialist atestat de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului şi peisajului; un reprezentant al direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti; un reprezentant al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului; un reprezentant al poliţiei rutiere. 15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Concesionarea, închirierea sau asocierea în participaţie a amplasamentelor şi a mijloacelor de publicitate se va face de către autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile legii.(2) Unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să organizeze procedura privind atribuirea prin concesionare, închiriere sau asociere în participaţie a amplasamentelor şi mijloacelor de publicitate stabilite prin regulamentele locale de publicitate, pe zone de publicitate şi/sau tipuri de mijloace de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.(3) Organizatorii procedurii de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie a spaţiilor comerciale în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să prevadă, în caietele de sarcini, obligaţia ofertanţilor declaraţi câştigători de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate. 16. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atât pe domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora şi cu respectarea prevederilor legale.(2) Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizării construcţiilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul construcţiei-suport are obligaţia afişării permanente de materiale publicitare. 17. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Primarul sau primarul general al municipiului Bucureşti este obligat să ceară proprietarului mijlocului de publicitate desfiinţarea construcţiei-suport pentru mijlocul de publicitate, atunci când constată lipsa afişării materialelor publicitare pe o perioadă mai mare de 60 de zile. 18. La articolul 15 alineatul (1), literele j) , n) şi o) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: j)în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, troiţelor, scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... n)pe semnele de circulaţie, inclusiv pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de susţinere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicaţii sau orice alt tip de stâlpi amplasaţi în localităţi sau de-a lungul arterelor de circulaţie; o)în zona de protecţie a autostrăzilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulaţie a autostrăzilor sau drumurilor naţionale expres, precum şi pe benzile laterale de protecţie a sensurilor de circulaţie; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(5) Atunci când, pe faţada sau calcanul unei clădiri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu excepţia firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune şi încadrare simetrică, pe faţada sau calcanul clădirii. 19. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 2,00 m faţă de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice şi/sau juridice, fără acordul scris al proprietarilor, şi numai dacă, prin această amplasare, nu se afectează accesul şi utilizarea fără îngrădire a proprietăţii şi/sau nu se estompează în niciun fel vizibilitatea din şi înspre proprietate. 20. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Pe faţada spaţiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alături de firme, şi alte mijloace de publicitate, cu acordul proprietarilor şi cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea firmelor. 21. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22(1) Este interzisă amplasarea oricărui mijloc de publicitate pe stâlpii de telecomunicaţii din lemn şi/sau pe cei special destinaţi susţinerii semafoarelor.(2) Este permisă amplasarea de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat, pe stâlpii special construiţi pentru susţinerea de cabluri de alimentare electrică a reţelei de transport în comun şi/sau pe alţi stâlpi ce permit amplasarea de mijloace publicitare, numai cu avizul autorităţii administraţiei publice locale şi avizul deţinătorului/proprietarului sau administratorului stâlpului. 22. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23(1) Pot fi amplasate panouri publicitare şi publicitate luminoasă pe faţade, pe terase ori acoperişuri ale clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor. 23. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc două noi alineate , alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) Pot fi amplasate ecrane publicitare, care să fie dotate cu sisteme care să permită modificarea intensităţii luminilor, pe calcane, pe faţade, pe terase ori acoperişuri ale clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor şi de asemenea, prin intensitatea luminii şi frecvenţa succedării imaginilor derulate, să nu existe riscul perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, în acest sens fiind obligatoriu avizul emis de poliţia rutieră. (12) Proprietarii ecranelor publicitare amplasate potrivit alin. (11) sunt obligaţi ca, pe timp de noapte, să reducă intensitatea luminii acestor mijloace de publicitate cu 35%. 24. La articolul 23, alineatul (5) se abrogă. 25. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pe un stâlp se pot amplasa maximum două mijloace publicitare, obligatoriu de aceeaşi dimensiune şi simetric aşezate de o parte şi de alta a stâlpului, iar proiecţia la sol a fiecărui mijloc de publicitate se va situa în afara gabaritului carosabilului. 26. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Ecranele publicitare amplasate pe sol trebuie să respecte condiţiile tehnice referitoare la luminozitate şi frecvenţa succedării imaginilor derulate pentru a nu exista riscul perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, fiind necesare un aviz de la poliţia rutieră şi respectarea condiţiilor tehnice prevăzute la art. 23 alin. (11) şi (12). 27. La articolul 28, alineatele (1) , (2) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 28(1) Pe străzile de categoria I, II şi III, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare cu respectarea legii şi a regulamentelor locale de publicitate.(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţă maximă de 2,20 mp se amplasează la o distanţă de cel puţin 25,00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 36,00 mp, se amplasează la o distanţă de cel puţin 40,00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri). 28. La articolul 28, alineatul (4) se abrogă. 29. La articolul 28, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare. 30. La articolul 30, literele b) , c) , d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)cu distanţa de minimum 30,00 m între două panouri publicitare pe sectoarele de drum din intravilan; c)cu distanţa de minimum 50,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan; d)la minimum 50,00 m faţă de intersecţiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulaţie; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ f)la minimum 50,00 m faţă de intersecţiile semaforizate. 31. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul localităţilor vor putea avea suprafeţe diferite în funcţie de prevederile regulamentului local de publicitate.(2) În extravilanul localităţilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecţie a drumurilor publice, având dimensiunea de 10,00 x 4,00 m. 32. La articolul 33, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33Pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 2,00 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acţiuni promoţionale, specifice activităţii desfăşurate de beneficiarul publicităţii, în următoarele condiţii: 33. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panourile amplasate pe acestea sau care fac parte din componenţa acestora. 34. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Sunt exceptate de la prevederile prezentei secţiuni suporturile/panourile publicitare care sunt incluse în adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz şi fac parte integrantă din acestea şi care au fost autorizate împreună cu acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare la data autorizării. 35. La articolul 34, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate, dacă sistemul constructiv al chioşcurilor respective permite o astfel de utilizare; dacă publicitatea se face prin colantare, suprafaţa totală de publicitate poate fi egală cu suprafaţa chioşcului.
(4) Se pot instala panouri pe acoperişul adăposturilor destinate publicului, staţiilor de autobuz şi al chioşcurilor, dacă sistemul constructiv permite susţinerea unor elemente suplimentare care să nu pună în pericol siguranţa cetăţenilor.
36. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35Amplasarea de bannere care conţin anunţuri privind promovarea de evenimente culturale, economice, ştiinţifice, activităţi comerciale şi altele de această natură se avizează pe baza documentaţiei privind rezistenţa elementelor de susţinere, precum şi cu acordul proprietarului elementelor de susţinere utilizate în acest scop. 37. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere următoarele: a)nu este permisă amplasarea bannerelor în intersecţii, în zone în care împiedică vizibilitatea rutieră sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde există deja amplasate panouri publicitare; b)este interzisă amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de susţinere a bannerelor; c)bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o înălţime minimă de 5,00 m faţă de sol, astfel încât să nu afecteze vizibilitatea rutieră şi imaginea urbană; d)bannerele vor fi amplasate astfel încât distanţa între acestea să fie de minimum 50,00 m; e)bannerele se vor monta numai pe artere cu maximum 2 benzi pe sensul de mers (maximum 15,00 m deschidere între stâlpi); f)bannerele vor avea dimensiuni maxime de 7,00 m la bază, 1,5 m în înălţime şi vor avea sistem de prindere din materiale uşoare şi rezistente; g)se interzice amplasarea a mai mult de un banner pe aceiaşi stâlpi de susţinere; h)este permisă amplasarea bannerelor pe o durată de cel mult două luni calendaristice, după care autorizarea se poate prelungi o singură dată; i)nu este permisă amplasarea bannerelor care obturează panourile publicitare amplasate în zonă sau vizibilitatea asupra acestora; j)amplasarea bannerelor se face în baza unui aviz emis de autoritatea administraţiei publice locale conform regulamentului local de publicitate şi cu avizul/acordul scris al deţinătorului stâlpului; k)la finalul perioadei prevăzute în avizul de amplasare, deţinătorul avizului este obligat, sub sancţiunea interzicerii pe viitor a folosirii acestui mijloc de publicitate, să demonteze atât bannerul respectiv, cât şi elementele de susţinere ale acestuia. 38. La articolul 37, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Pe un catarg sau stâlp se pot amplasa maximum două steaguri obligatoriu la aceeaşi înălţime faţă de sol, de aceiaşi dimensiune şi montate echilibrat pe ambele laturi ale catargului/stâlpului, în acelaşi plan.(3) Durata de menţinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă o perioadă de 90 de zile. 39. La articolul 37, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins: (31) Amplasarea steagurilor publicitare se face în aceleaşi condiţii ca şi în cazul bannerelor. (32) Suprafaţa fiecărui steag este mai mică sau egală cu 2,50 mp, iar baza acestuia nu va putea depăşi suprafaţa de 0,80 m. 40. La articolul 37, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(32) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea circulaţiei rutiere. 41. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 38(1) Este permisă amplasarea de mesh-uri şi mesh-uri digitale în următoarele situaţii:a)pe construcţii, inclusiv monumente istorice şi/sau amplasate în zone în care este interzisă publicitatea, în situaţia în care acestea constituie protecţie către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare; b)pe calcanele construcţiilor. (2) Se pot amplasa mesh-uri şi mesh-uri digitale pe faţadele clădirilor de locuit, ale clădirilor cu funcţiuni comerciale şi de birouri, dar numai cu acordul proprietarilor clădirilor respective. 42. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39(1) Este permisă amplasarea indicatoarelor publicitare direcţionale şi a casetelor pe stâlpii de iluminat public, dacă pe aceştia nu sunt montate semnalizări rutiere, în următoarele condiţii:a)suprafaţa indicatorului publicitar direcţional sau a casetei este mai mică sau egală cu 1,50 mp; b)înălţimea de amplasare este de minimum 3,00 m; c)pe un stâlp se pot monta maximum două suporturi, dar obligatoriu de acelaşi tip, în acelaşi plan şi simetric amplasate pe stâlp. (2) Amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoarele publicitare direcţionale şi a casetelor publicitare se va realiza în baza avizului emis de autorităţile publice locale şi în concordanţă cu regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate. 43. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40(1) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de dreptul la publicitate temporară, în condiţiile prezentei legi, a regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate, a contractelor pe care administraţia publică locală le are în derulare şi a hotărârilor consiliilor locale/consiliului general al municipiului Bucureşti.(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară se va stabili în baza avizului sau a autorizaţiei de construire emise de autorităţile publice locale, în concordanţă cu regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate. 44. La articolul 41, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, în cel mult 72 de ore; 45. La articolul 42, alineatele (1) , (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 42(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica, împreună cu operatorii de publicitate care solicită avizul, amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporară şi pentru proiectele publicitare speciale.(2) În situaţia în care la încheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară, în conformitate cu prevederile art. 7, există mai multe solicitări de amplasare de mijloace de publicitate temporară, autoritatea administraţiei publice locale va atribui amplasamentul primei solicitări primite în ordine cronologică la registratura autorităţii administraţiei publice locale, conform regulamentului local de publicitate. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(4) Schimbarea locaţiilor prevăzute la alin. (3) se va face numai în situaţia în care locaţiile iniţial avizate nu mai pot fi puse la dispoziţia contractantului ca urmare a executării unor lucrări de interes public, cu respectarea regulamentului local de publicitate. 46. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 44(1) În vederea asigurării eficientei informări a cetăţenilor, a libertăţii de expresie şi esteticii urbane, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a instala în amplasamente cu vizibilitate, în condiţiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afişelor publicitare pentru spectacole publice, teatre, concerte şi altele asemenea şi a anunţurilor de mică publicitate. 47. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Autoritatea administraţiei publice locale poate stabili şi încasa taxa de afişaj de la persoanele fizice şi/sau juridice care afişează mesaje pe aceste sisteme de afişaj public. 48. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 45Este interzisă amplasarea de afişe publicitare prin aplicarea lor directă pe orice suprafaţă neamenajată în scop publicitar sau care să acopere alte afişe publicitare deja existente, postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/acţiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze. 49. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă. 50. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:a)amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum şi montarea panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie, fără autorizaţie de construire; b)nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor şi dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate; c)folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto şi pietonal; d)nerespectarea obligaţiei de a readuce amplasamentul şi mediul înconjurător la starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului; e)nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea mijloacelor de publicitate şi afişarea permanentă a unor mesaje în cadru; f)amplasarea de afişe publice, a anunţurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora; g)nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a instala panouri speciale destinate afişelor publicitare pentru evenimente, spectacole şi concerte şi a anunţurilor de mică publicitate, precum şi de a identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporară şi pentru proiectele publicitare speciale. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează după cum urmează:a)cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b) şi f); b)cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d) şi g); c)cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, cea prevăzută la lit. e). 51. La articolul 51, alineatele (1) , (3) , (4) și (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 51(1) Controlul de stat privind respectarea aplicării prevederilor prezentei legi pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, de către autoritatea publică locală, prin intermediul regulamentelor locale, se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(3) Constatarea contravenţiilor se face de către persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru contravenţiile săvârşite de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către organele de control ale autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, de către poliţiştii locali în cazul contravenţiilor săvârşite de operatorii economici.(4) Inspectoratul de Stat în Construcţii poate dispune oprirea executării lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale.(5) Inspectoratul de Stat în Construcţii aduce la cunoştinţa autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul constatările şi măsurile dispuse, iar organele de control ale autorităţii administraţiei publice locale au obligaţia să se conformeze celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii. 52. Capitolul VII, respectiv articolele 52-58, se abrogă.
Articolul II
(1) În termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura elaborarea ori, după caz, actualizarea regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate, identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul public şi privat al statului şi al autorităţii locale pe care se pot amplasa mijloace de publicitate, precum şi aducerea acestora la cunoştinţa publicului.
(2) În situaţia în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţii, aflat în vigoare, conţine norme mai permisive sau contradictorii faţă de cele prevăzute în prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura corelarea prevederilor regulamentelor existente prin modificarea, completarea şi actualizarea acestora în termenul prevăzut la alin. (1).
Articolul IIIPână la adoptarea unui regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţii ori modificarea şi completarea regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate existent, autorizarea activităţii de amplasare a mijloacelor de publicitate se va realiza conform prevederilor prezentei legi. Articolul IV(1) În vederea asigurării respectării prevederilor regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situaţia de fapt din teren, autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 90 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica şi vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel:a)pentru panourile situate pe domeniul public şi privat al statului şi al autorităţilor publice locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului şi codul de identificare fiscală a acestuia, se va dispune dezafectarea; b)pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului şi codul de identificare fiscală a acestuia, se va dispune dezafectarea. (2) Constituie contravenţie nerespectarea obligaţiei de dezafectare şi/sau conformare stabilite la alin. (1) lit. a) şi b) şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.(3) Sancţiunii prevăzute la alin. (2) i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile cap. VI din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările ulterioare. Articolul VÎn termen de 90 de zile de la încheierea procedurilor prevăzute la art. II, concomitent cu acţiunile prevăzute la art. IV, se pot demara procedurile de închiriere/concesiune/taxare pentru ocuparea temporară a domeniului public sau aducerea ca aport într-o asociere în participaţie a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale. Articolul VIMijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi menţinute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de ocupare a locaţiilor pe care se află mijloacele de publicitate. Articolul VIIÎn termen de 30 de zile de la notificarea emisă conform art. IV alin. (1) lit. a) şi b) autorităţile administraţiei publice locale vor dispune demolarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor regulamentului local de publicitate pe cheltuiala proprietarului, cu emiterea autorizaţiei de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor judecătoreşti. Articolul VIII Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PETRU-GABRIEL VLASE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 154/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 154 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 154/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu