E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.151 din 27.06.2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 30 iunie 2017SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 13 aprilie 2017, cu următoarele modificări şi completări: 1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 2. La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul I - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 3. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduc şase noi puncte , cu următorul cuprins : La articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) În aplicarea prevederilor alin. (10), tipurile de contracte-cadru şi criteriile de analiză a eligibilităţii investitorilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.
La articolul 3, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Stabilirea sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizează în baza planurilor urbanistice aprobate, înainte de promovarea programelor de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi e).
La articolul 4, alineatul (73) se modifică şi va avea următorul cuprins: (73) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (72), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. La articolul 6 alineatul (1), litera g1) se modifică şi va avea următorul cuprins: g1) sume provenite din încasarea penalităţilor sau a majorărilor de întârziere prevăzute la art. 4 alin. (73), art. 8 alin. (14) şi art. 10 alin. (11) şi (31); La articolul 7, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Programele guvernamentale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) sunt programe multianuale, iar fundamentarea alocaţiilor bugetare pentru realizarea acestora se efectuează de A.N.L., prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care este ordonatorul principal de credite. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) Finanţarea multianuală a obiectivelor de investiţii propuse la finanţare prin programele multianuale prevăzute la alin. (1) se efectuează în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate pentru anii ulteriori cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin legea bugetară anuală, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare, pe o perioadă de maximum 4 ani. Pe durata de valabilitate a contractelor de achiziţie publică, valoarea creditelor bugetare alocate este egală cu valoarea creditelor de angajament. În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata finanţării poate fi prelungită până la maximum 2 ani, asigurându-se finalizarea obiectivelor de investiţii propuse la finanţare prin program în interiorul perioadei maxime de finanţare.
La articolul 8, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: (12) Familia, în sensul prevederilor prezentei legi, este compusă din soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea soţului/soţiei, dacă persoanele aflate în întreţinere nu realizează venituri.
4. La articolul I punctul 1 articolul 8, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: (9) În funcţie de veniturile nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienţilor în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor, prevăzuţi la alin. (81), se ponderează astfel:

Venit net Coeficient
Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculate conform legii 0,80
Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu depăşeşte cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculate conform legii 0,90
Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculate conform legii 1,00

5. La articolul I punctul 3 articolul 8 alineatul (91), literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculate conform legii; b)20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu depăşeşte cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculate conform legii; c)30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculate conform legii, dar nu mai mult de 5.000 lei. 6. La articolul I, după punctul 3 se introduc zece noi puncte , punctele 4-13, cu următorul cuprins : 4. La articolul 8, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(14) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (13), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.
5. La articolul 10 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei, realizat în ultimele 12 luni, să nu depăşească cu 100% salariul mediu net pe economie. 6. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineri. După reţinerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d) şi, după caz, a valorii de vânzare a construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (7), sumele obţinute se virează de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de către unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi în a căror administrare se află imobilele respective, în termen de maximum 30 de zile de la încasare, prin bugetul propriu, către A.N.L., iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare. În colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi sănătăţii, A.N.L. ţine evidenţa sumelor rezultate din vânzare şi încasate.
7. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (3), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,05%/zi întârziere din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. 8. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la alin. (1), se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau ale administraţiei publice centrale interesate, în condiţiile legii. Documentaţiile elaborate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale ori ale administraţiei publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite.
9. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă. 10. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) A.N.L. achiziţionează documentaţii tehnico-economice pentru realizarea construcţiilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la art. 20, care vor fi supuse aprobării potrivit legii.(2) Finanţarea documentaţiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, aprobat în condiţiile legii. 11. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către instituţiile şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale sau locale interesate, precum şi de persoanele juridice cu capital privat, în condiţiile legii. Documentaţiile elaborate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale instituţiilor şi/sau ale autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale interesate şi, după caz, din bugetele persoanelor juridice cu capital privat.
12. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă. 13. La articolul 25, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Pentru realizarea de locuinţe prevăzute la alin. (1), solicitanţii răspund de punerea la dispoziţie a terenurilor, libere de orice sarcină, prin darea în folosinţă gratuită A.N.L., până la finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice aprobate. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit separat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 151/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 151 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu