E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.133 din 31.05.2017

pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare organizaţii, şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare federaţii, beneficiare de finanţare publică nerambursabilă în procent de 100% pentru proiectele de investiţii declarate eligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 sau alte fonduri publice, au calitate de autoritate contractantă. 2. La articolul 24, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)încheierea de contracte cu Agenţia, pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea; 3. La articolul 24, după litera a) se introduc două noi litere , literele a1) şi a2), cu următorul cuprins: a1) federaţiile care deţin infrastructura de îmbunătăţiri funciare în folosinţă cu titlu gratuit încheie cu Agenţia contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii. Cheltuielile, cu excepţia costului apei şi costului energiei electrice pentru pomparea apei de irigaţii în aducţiunea principală, vor fi suportate de către federaţii; a2) în cazul federaţiilor prevăzute la lit. a1), abonamentele de utilizare/exploatare a resurselor de apă şi contractele de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate cu alţi prestatori de servicii de irigaţii se reziliază, iar Agenţia va încheia contracte pentru resursele de apă şi energie electrică cu prestatorii de servicii în cauză; 4. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Infrastructura secundară de irigaţii, inclusiv terenul aferent, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor, prin hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiţii rezolutorii:a)neîndeplinirea obiectului de activitate al organizaţiei de îmbunătăţiri funciare prevăzut în statut; b)neasigurarea integrităţii patrimoniului preluat de la Agenţie; c)nefinalizarea la termen, din vina organizaţiei, a lucrărilor de reabilitare conform angajamentelor asumate; d)nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare; e)intrarea în stare de insolvenţă. (2) Infrastructura secundară de irigaţii, inclusiv terenul aferent, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăţilor comerciale, societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).(3) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare, inclusiv terenul aferent, aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).(4) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în proprietatea unei organizaţii se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei sau de către organizaţii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile. 5. După articolul 292 se introduce un nou articol, articolul 293, cu următorul cuprins: Articolul 293 (1) Prin mandat din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia verifică periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate şi folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, organizaţiile şi federaţiile cu privire la respectarea condiţiilor rezolutorii, precum şi a obligaţiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreţinerea, exploatarea şi utilizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Organizaţiilor şi federaţiilor care nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condiţiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) li se retrage, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, dreptul de folosinţă gratuită sau de proprietate asupra infrastructurii şi a terenurilor preluate. Organizaţiile şi federaţiile au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătăţirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 6. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 56Agenţia asigură un nivel optim al apei pentru irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele condiţii: a)pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea, cu executare succesivă, încheiate pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale; b)pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea, pentru un sezon de irigaţii, denumite în continuare contracte sezoniere. 7. Articolul 58 se abrogă. 8. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60Termenul de încheiere a contractelor multianuale se stabileşte prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 9. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 63Agenţia calculează şi percepe tarife pentru evacuarea apei din orezării, care cuprinde cheltuieli cu energia electrică consumată, cu excepţia tarifelor pentru activitatea de irigaţii. 10. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 65(1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii funcţională aflată în administrarea Agenţiei poate încheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, în condiţiile legii. 11. La articolul 66, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere, respectiv costul apei şi costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigaţii, se suportă din bugetul Agenţiei, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.(3) Organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi/sau federaţiile de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii au obligaţia de a utiliza apa pentru irigaţii furnizată de către Agenţie, conform contractelor încheiate şi comenzilor de livrare a apei pentru irigaţii.
Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor teritoriale este de 3.026. 2. La articolul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)elaborează tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii; 3. Articolul 7 se abrogă. 4. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)tarifele percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii; 5. La articolul 12, după litera c2) se introduce o nouă literă, litera c3), cu următorul cuprins: c3) cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere se suportă în limita sumelor alocate anual din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie; 6. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al Agenţiei. 7. La articolul 13, alineatul (5) se abrogă. 8. Articolul 17 se abrogă. Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice, organizaţia de îmbunătăţiri funciare nouînfiinţată în baza prevederilor Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, are obligaţia de a încheia cu furnizorul de apă contract multianual pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. Articolul IVÎn termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, procedura de decontare a cheltuielilor suportate de Agenţie, potrivit art. 66 alin. (2) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată de prezenta lege, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul VÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, contractele multianuale încheiate se modifică şi se completează, după caz, potrivit prevederilor Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege. Articolul VIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 542 din 1 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul VII Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PETRU-GABRIEL VLASE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 133/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 133 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu