Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 132 din 4 iulie 2008

pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 522 din 10 iulie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat se repartizează anual de Ministerul Culturii şi Cultelor, pe baza propunerilor unităţilor centrale de cult ale cultelor recunoscute, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, cu nevoile reale şi cu fondul alocat în acest scop."

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:

a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară prevăzută în anexa nr. 1. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul salarial;

b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, prevăzute în anexa nr. 2;

c)   personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit nivelului de studii şi gradului profesional obţinut, prevăzute în anexa nr. 3.

(2)  Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.

(3) Cuantumul sprijinului lunar acordat personalului clerical, prevăzut în anexele nr. 1-3, se poate majora prin actele normative privind creşterile salariale care se acordă personalului contractual din unităţile bugetare.

(4)  Indemnizaţiile şi cuantumul sprijinului lunar la salarizare care se alocă de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), sunt în sumă brută şi sunt impozabile, potrivit legii."

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de cult cu venituri reduse, din mediul rural, poate beneficia de un sprijin lunar suplimentar de 25% faţă de sprijinul lunar stabilit potrivit art. 2 alin. (1) lit. c).

(2) Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (1) în procent de 30% din totalul posturilor clericale prevăzute în anexa nr. 3, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

(4) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (3) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale.

(5)  Unităţile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii şi Cultelor propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea unui sprijin lunar suplimentar şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. (1) şi (2).

(6)   Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar suplimentar în condiţiile alin. (1), precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

(7) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea, arendarea şi concesionarea proprietăţilor."

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de Ministerul Culturii şi Cultelor, la propunerea cultelor recunoscute."

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, numai drepturile stabilite în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 21, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi alte contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator."

6.  La articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 euro lunar.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.

(3)  Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea la Ministerul Culturii şi Cultelor a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare."

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Ministerului Culturii şi Cultelor şi altor organe abilitate de lege."

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,Art. 10. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege."

9. Anexele nr. 1A.a), 1A.b), 1B.a), 1B.b), 2a) şi 2b) devin anexele nr. 1-3, cu următorul cuprins:

..ANEXA Nr. 1

INDEMNIZAŢIILE

personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică

Nr. crt.

Funcţia

Numărul maxim de posturi

Indemnizaţia

lunară

- lei -

1.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

1

8.357

2.

Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică

11

7.698

3.

Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune, preşedinte)

16

7.244

4.

Episcop, episcop-vicar patriarhal

39

6.629

5.

Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar

24

6.342

ANEXA Nr. 2

CUANTUMUL

sprijinului lunar la salarizarea personalului din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică

Nr. crt.

Funcţia

Numărul maxim de posturi

Cuantumul

sprijinului lunar

- lei -

1.

Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin

46

1.883

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal

41

1.635

3.

Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop

715

1.134

4.

Stareţ, superioară, egumen

466

853

ANEXA Nr.3

CUANTUMUL

sprijinului lunar la salarizarea personalului clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute

Nr. crt.

Funcţia

Numărul maxim de posturi

Cuantumul

sprijinului lunar

- lei -

Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult

15.237

1.

Cu studii superioare:

- gradul I

- gradul II

- definitiv

- debutant

10.957 3.018

3.238

2.440

2.261

843

710

663

634

2.

Cu studii medii:

- gradul I

- gradul II

- definitiv

- debutant

4.280

663

783

1.690

1.144

618

615

612

586"

Art. II. - In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor, în urma consultării cu cultele religioase, va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin   Hotărârea   Guvernului   nr.   1.070/1999,   publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999.

Art. III. - Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                                                   

BOGDAN OLTEANU                                                                        

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 132/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 132 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu