Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.10 din 01.03.2011

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă“
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 15 martie 2011SmartCity1


Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: LEGE privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc.
(2) Substanţele dopante cu grad mare de risc sunt prevăzute în anexa care face integrantă din prezenta lege.
(3) Anexa poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substanţe sau prin radierea unei substanţe, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată.
(2) Prin producerea de substanţe dopante cu grad mare de risc se înţelege fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea de substanţe dopante cu grad mare de risc, precum şi de produse care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept.
(3) Prin trafic ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc se înţelege oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpărarea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, deţinerea, introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul şi exportul ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad mare de risc şi a produselor care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept.
4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Consiliul are în componenţă 7 membri, după cum urmează:a)preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping; b)un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, desemnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; c)un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; d)un reprezentant al Autorităţii Naţionale a Vămilor, desemnat de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; e)un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; f)un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, desemnat de ministrul sănătăţii; g)un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei.
5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7 Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Autoritatea Naţională a Vămilor, prin formaţiunile centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor transmit, de îndată, Agenţiei Naţionale Anti-Doping date în legătură cu prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, în conformitate cu atribuţiile acestora. 6. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) Pentru desfăşurarea activităţilor în sălile de culturism sau de fitness este obligatorie autorizarea de către Agenţia Naţională Anti-Doping prin eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping......... ................ ................ ................ ........ ...........
(3) Modul şi condiţiile de eliberare, suspendare şi retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
7. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7) , cu următorul cuprins:
(6) În vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (1), persoanele juridice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce desfăşoară activităţi sportive de culturism sau de fitness trebuie să facă dovada deţinerii de către unul dintre angajaţii acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenţia Naţională Anti-Doping.
(7) Metodologia, modul şi condiţiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condiţiile şi modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
8. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins: Articolul 91 În vederea exercitării atribuţiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenţia Naţională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor care au ca obiect de activitate activităţi sportive, recreative şi distractive. 9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad mare de risc, cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
(2) Oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.
10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Comercializarea şi deţinerea în sălile de culturism şi de fitness a substanţelor dopante cu grad mare de risc, cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.
(2) Comercializarea şi deţinerea în sălile de culturism şi de fitness de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.
11. După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 141 şi 142, cu următorul cuprins: Articolul 141
(1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping în sălile de culturism şi de fitness, în scopul exercitării atribuţiilor de control, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(2) Pe lângă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator dispune ca sancţiune contravenţională complementară suspendarea activităţii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni.
(3) Refuzul prevăzut la alin. (1) manifestat de două ori în cursul unui an atrage retragerea certificatului de funcţionare emis de Agenţia Naţională Anti-Doping.
(4) Reluarea activităţii în cadrul sălilor de culturism sau de fitness după suspendarea prevăzută la alin. (2) se va face după efectuarea controlului de către personalul împuternicit.
Articolul 142
(1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul sau exportul de substanţe dopante cu grad mare de risc, fără autorizaţie emisă de autorităţile competente, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(2) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără autorizaţie emisă de autorităţile competente, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei.
12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 12 şi aplicarea sancţiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 13-141 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 142 şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul anume împuternicit de Autoritatea Naţională a Vămilor şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(4) Contravenţiilor prevăzute la art. 12-142 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Fabricarea, prepararea, procesarea şi transformarea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.
(2) Tentativa se pedepseşte.
(3) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunii prevăzute la alin. (1).
14. Articolele 17 şi 18 se abrogă. 15. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19
(1) Pentru infracţiunea prevăzută la art. 16, constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii:a)săvârşirea faptei de către o persoană care are, potrivit prezentei legi, atribuţii în prevenirea şi combaterea dopajului; b)oferirea, prescrierea, administrarea de substanţe dopante cu grad mare de risc unui minor; c)săvârşirea faptei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, iar fapta a fost săvârşită în exercitarea acestei funcţii.
(2) Dacă infracţiunea prevăzută la art. 16 este săvârşită în condiţiile vreuneia dintre circumstanţele agravante prevăzute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majorează cu o treime.
16. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20 Nu se pedepseşte persoana care, înainte de începerea urmăririi penale, denunţă autorităţilor competente participarea sa la o asociere sau înţelegere în vederea comiterii infracţiunii prevăzute la art. 16, permiţând astfel identificarea şi tragerea la răspundere penală a celorlalţi participanţi. 17. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21 Persoana care a comis infracţiunea prevăzută la art. 16 şi care, în timpul urmăririi penale, denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiunea prevăzută la art. 16 beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. 18. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins: Articolul 221 În cazul solicitării expertizei substanţelor confiscate, costurile privind contravaloarea expertizei sunt suportate de către solicitant. 19. După articolul 28 se introduce o anexă, având conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
Articolul II În tot cuprinsul legii prevăzute la art. I, sintagma substanţe cuprinse în „lista interzisă“ se înlocuieşte cu sintagma substanţe dopante cu grad mare de risc. Articolul III În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, sintagma substanţe cuprinse în „lista interzisă“ se înlocuieşte cu sintagma substanţe dopante cu grad mare de risc. Articolul IV Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, Ioan Oltean PREŞEDINTELE SENATULUI Mircea-Dan Geoană ANEXĂ (Anexă la Legea nr. 104/2008) LISTA SUBSTANŢELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC

Nr. crt. Secţiunea Grupa de substanţe Substanţa activă
1. Agenţi anabolici Steroizi anabolici androgeni exogeni 1-androstendiol
1-androstendionă
bolandiol
bolasteron
boldenon
boldion
calusteron
clostebol
danazol
dehidroclormetiltestosteron
dezoximetiltestosteron
drostanolon
etilestrenol
fluoximesteron
formebolon
furazabol
gestrinon
4-hidroxitestosteron
mestanolon
mesterolon
metenolon
metandienonă
metandriol
metasteron
metildienolon
metil-1-testosterone
metilnortestosteron
metiltestosteron
metribolonă (metiltrienolon)
miboleron
nandrolon
19-norandrostendionă
norboleton
norclostebol
noretandrolon
oxabolon
oxandrolon
Nr. crt. Secţiunea Grupa de substanţe Substanţa activă
oximesteron
oximetolon
prostanozol
quinbolon
stanozolol
stenbolon
1-testosteron
tetrahidrogestrinonă
trenbolon
Steroizi anabolici androgeni endogeni androstendiol
androstendionă
dihidrotestosteron
prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA)
testosteron, precum şi următorii metaboliţi şi izomeri: 5 alfa-androstan-3 alfa, 17 alfa-diol; 5 alfa-androstan-3 alfa, 17 beta-diol; 5 alfa-androstan-3 beta, 17 alfa-diol; 5 alfa-androstan-3 beta, 17 beta-diol; androst-4-en-3 alfa, 17 alfa-diol; androst-4-en-3 alfa, 17 beta-diol; androst-4-en-3 beta, 17 alfa-diol; androst-5-en-3 alfa, 17 alfa-diol; androst-5-en-3 alfa, 17 beta-diol; androst-5-en-3 beta, 17 alfa-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3 beta, 17 betadiol); 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dionă); epidihidrotestosteron; epitestosteron, 3 alfa-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă; 3 beta-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon
Alţi agenţi anabolici clenbuterol
modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs)
tibolon
zeranol
zilpaterol
2. Hormoni peptidici, factori de creştere şi substanţe înrudite Agenţi de stimulare a eritropoezei eritropoietină (EPO)
darbepoietină (dEP)
metoxi polietilen glicolepoetină beta (CERA)
hematidă
Gonadotrofina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) la bărbaţi follitropinum alfa
follitropinum beta
gonadotrophinum chorionicum
goserelinum
hormon luteinizant
Corticotrofinele leuprorelinum
tetracosactidum
triptorelinum
Nr. crt. Secţiunea Grupa de substanţe Substanţa activă
Hormonul de creştere (GH) şi factorii de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră hormonul de creştere (GH) somatotropin
Factorii de creştere insulino-similari (IGF-1) somatomedin C
aminotrope-7 anterior pituitary
pituitary growth hormone (pGH)
mecasermin
factori de creştere mecanici (MGFs)
factorul de creştere a trombocitelor derivate (PDGF)
factori de creştere a fibroblastelor (FGFs)
factori de creştere a endoteliului vascular (VEGF)
factor de creştere a hepatocitelor (HGF)
3. Hormoni antagonişti şi modulatori Inhibitori de aromatază aminoglutetimid
anastrozol
androstatriendionă
4-androstern-3,6,17-triona (6-oxo)
exemestan
formestan
letrozol
testolactonă
Modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs) raloxifen
tamoxifen
toremifen
Alte substanţe antiestrogenice clomifen
ciclofenil
fulvestrant
Agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei inhibitori ai miostatinei
4. Dopajul cu sânge Creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen perfluorochimicale
efaproxiral (RSR 13)
înlocuitori de sânge
hemoglobina microincapsulată
5. Manipularea chimică şi fizică Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controalelor doping proteazele
6. Dopajul genetic Transferul de celule sau elemente genetice (de exemplu: ADN, ARN)
Utilizarea de agenţi biologici sau farmacologici care modifică expresia genelor peroxisome proliferator activated receptor delta (PPAR delta)
agoniştii axis PPAR delta-AMP-activated protein kinase (AMPK)
Nr. crt. Secţiunea Grupa de substanţe Substanţa activă
7. Stimulentele Stimulente nonspecifice adrafinil
amfepramonă
amifenazol
amfetamină
amfetaminil
benfluorex
benzfetamină
benzilpiperazină
bromantan
clobenzorex
cocaină
cropropamidă
crotetamidă
dimetilamfetamină
etilamfetamină
famprofazonă
fencamină
fenetilină
fenfluramină
fenproporex
furfenorex
mefenorex
mefentermină
mesocarb
metamfetamina (D-)
p-metilamfetamină
metilendioxiamfetamină
metilendioximetamfetamină
metilhexanamină (dimetilpentilamină)
modafinil
norfenfluramină
fendimetrazină
fenmetrazină
fentermină
4-fenilpiracetam (carfedon)
prenilamină
prolintan
Stimulente specifice andrenalină (epinefrină)
catină
efedrină
etamivan
etilefrină
fenbutrazat
fencamfamină
heptaminol
izometeptenă
Nr. crt. Secţiunea Grupa de substanţe Substanţa activă
levmetamfetamină
meclofenoxat
metilefedrină
metilfenidat
niketamidă
norfenefrină
octopamidă
oxilofrină
parahidroxiamfetamină
pemolină
pentetrazol
fenprometamină
propilhexedrină
pseudoefedrină
selegilină
sibutramină
stricnină
tuaminoheptan
8. Narcotice buprenorfină
dextromoramidă
diamorfină (heroină)
fentanil remifentanil
sufentanil
hidromorfonă
metadonă
morfină
oxicodonă
oximorfonă
pentazocină
petidină
9. Canabinoide delta9-tetrahidrocanabinol (THC)
haşiş
marijuana
HU-210

sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă; produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.SmartCity5

COMENTARII la Legea 10/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 10 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu