Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr. din 08.05.2019

privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 06 mai 2019SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului de efectele contaminării solului prin reglementarea măsurilor destinate îmbunătăţirii calităţii factorilor de mediu afectaţi de prezenţa confirmată a poluanţilor la niveluri care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană şi mediu, luându-se în considerare utilizarea prezentă şi viitoare a terenurilor. Articolul 2Prezenta lege stabileşte contribuţia României la atingerea obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate prevăzute la art. 2 alin. (1) din Decizia nr. 1.386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind Programul general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre". Articolul 3Prezenta lege prevede măsuri la nivel naţional referitoare la: a)identificarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate în vederea realizării unui inventar naţional al acestora; b)definirea şi stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de funcţionalitate şi în conformitate cu utilizările prezente şi viitoare, luându-se în considerare costurile de remediere a acestora; c)clasificarea şi prioritizarea siturilor contaminate la nivel naţional; d)gestionarea siturilor potenţial contaminate şi/sau a celor contaminate; e)accesul publicului la informaţiile privind siturile potenţial contaminate şi siturile contaminate; f)îmbunătăţirea colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii contaminării solului. Capitolul IIDomeniu de aplicare Articolul 4Prevederile prezentei legi se aplică: a)terenurilor a căror contaminare a fost/este cauzată de orice tip de activitate antropică, potrivit anexei nr. 1; b)terenurilor afectate de producerea unor accidente care conduc la contaminarea acestora, cu excepţia accidentelor care implică substanţe radioactive; c)terenurilor aflate în administrarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în măsura în care nu este periclitată securitatea naţională şi/sau păstrarea secretului; d)terenurilor ocupate de depozite de deşeuri după închiderea şi monitorizarea postînchidere a acestor depozite în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind depozitarea deşeurilor. Articolul 5Prevederile prezentei legi nu se aplică: a)siturilor potenţial contaminate sau a celor contaminate cu organisme modificate genetic; b)siturilor potenţial contaminate sau a celor contaminate cu substanţe radioactive, reglementate prin alte prevederi legale în vigoare; c)închiderii şi urmăririi postînchidere a depozitelor de deşeuri, reglementate prin alte prevederi legale în vigoare; d)lucrărilor de remediere şi monitorizare postremediere a siturilor contaminate aparţinând operatorilor economici a căror privatizare s-a realizat prin intermediul unor legi de privatizare speciale, pe durata cât reglementările legilor de privatizare speciale referitoare la conţinutul prezentei legi sunt în vigoare; e)activităţilor miniere, precum şi activităţilor de gestionare a deşeurilor din industriile extractive, reglementate prin prevederi legale specifice. Capitolul IIIDefiniţii Articolul 6În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)activitate antropică cu potenţial de contaminare - orice activitate prevăzută în anexa nr. 1; b)autoritate competentă pentru protecţia mediului - autoritatea competentă pentru protecţia mediului, definită la art. 2 pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c)cale de migrare - traseul prin care se realizează legătura între o sursă de poluare şi un receptor; d)contaminare - prezenţa unor poluanţi care depăşesc concentraţiile maxime admise prevăzute de reglementările în vigoare; e)contaminanţi - poluanţi care în anumite concentraţii pot reprezenta un risc semnificativ pentru sănătatea umană şi mediu; f)delimitarea siturilor potenţial contaminate sau a celor contaminate - ansamblul operaţiunilor de teren sau birou prin care se realizează stabilirea limitelor sitului potenţial contaminat sau a celui contaminat şi reprezentarea în plan a acestora; g)deţinători de terenuri - deţinătorii de terenuri, definiţi la art. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; h)evaluarea riscului - evaluarea riscului definită la art. 2 pct. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; i)folosinţa sensibilă a terenurilor - folosinţa sensibilă a terenurilor prevăzută la art. 8 lit. a) din anexa la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare; j)folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor - folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor prevăzută la art. 8 lit. b) din anexa la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997, cu modificările şi completările ulterioare; k)gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate - sistem de măsuri şi proceduri care au ca scop prevenirea şi minimizarea oricăror efecte adverse ale poluanţilor asupra sănătăţii umane şi a mediului, având în vedere următoarele etape: identificarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, inventarierea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate şi remediate, investigarea preliminară şi/sau detaliată a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, evaluarea riscului asupra mediului, remedierea sitului declarat contaminat şi monitorizarea postremediere; l)identificarea siturilor potenţial contaminate sau contaminate - localizarea unei zone potenţial afectată sau afectată de poluanţi. Identificarea se poate face atât pe teren, prin măsurători expeditive, cât şi pe imagini satelitare sau aeriene; m)inventar naţional - lista siturilor potenţial contaminate, lista siturilor contaminate şi lista siturilor remediate la nivel naţional; n)investigare preliminară - etapa de colectare a datelor şi informaţiilor disponibile privind situl potenţial contaminat care oferă posibilitatea identificării surselor potenţiale de contaminare, căi şi receptori; o)investigare detaliată - ansamblul de metode şi lucrări realizate în scopul confirmării prezenţei, tipului şi concentraţiei poluanţilor având rolul de a determina necesitatea şi potenţialul remedierii; p)modelul conceptual al sitului potenţial contaminat - interpretarea într-un mod unitar şi critic a tuturor informaţiilor colectate în etapa de investigare preliminară; q)monitorizare postremediere - acţiunea de verificare a siturilor după încheierea proiectului de remediere prin prelevare de probe şi/sau acţiuni specifice sitului unde s-a desfăşurat activitatea de remediere; r)operator economic - operator definit la art. 2 pct. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare; s)poluant - astfel cum este definit „poluant" la art. 2 pct. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; ş)poluator - persoana fizică sau juridică care a cauzat o poluare în sensul definiţiei de la art. 3 lit. b) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare; t)prag de alertă - astfel cum este definit „prag de alertă" la art. 2 pct. 11 din anexa la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997, cu modificările şi completările ulterioare; ţ)prag de intervenţie - astfel cum este definit „prag de intervenţie" la art. 2 pct. 12 din anexa la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997, cu modificările şi completările ulterioare; u)prioritizarea siturilor contaminate - clasificarea siturilor contaminate în funcţie de scorul de risc; v)raportul investigării preliminare - documentaţie privind rezultatele şi interpretarea etapei de investigare preliminară, precum şi elaborarea modelului conceptual al sitului potenţial contaminat; w)raport de investigare detaliată şi evaluare a riscului - documentaţie tehnică prin care se prezintă rezultatele etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului; x)receptor - obiectivul asupra căruia acţionează efectele dăunătoare ale poluanţilor de pe un teren; acesta include fiinţe umane, animale, plante, resurse de apă, construcţiile, inclusiv fundaţiile acestora, precum şi desfăşurarea activităţii conform funcţiunii pentru care au fost proiectate construcţiile; y)remedierea sitului contaminat - acţiunile întreprinse în vederea reducerii concentraţiei poluanţilor sau de eliminare a acestora, astfel încât situl declarat contaminat ţinând cont de utilizarea prezentă şi viitoare să nu mai reprezinte un risc semnificativ pentru sănătatea umană şi pentru mediu; z)scorul de risc al sitului contaminat - nivelul de risc potenţial pentru sănătatea umană şi mediu, asociat cu fiecare sit contaminat;aa) sit contaminat - zonă definită geografic, delimitată în suprafaţă şi în adâncime, în care, în urma raportului de investigare detaliată şi evaluare a riscului, a fost confirmată prezenţa unor poluanţi reprezentând un risc semnificativ pentru sănătatea umană şi mediu. Coordonatele planimetrice ale punctelor caracteristice ale limitelor sitului contaminat sunt prezentate în Sistemul Naţional de Proiecţie Stereografică 1970; bb) sit potenţial contaminat - zonă definită geografic unde se desfăşoară ori s-au desfăşurat în trecut activităţi antropice cu potenţial de contaminare a solului, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1, şi unde contaminarea nu a fost confirmată/evaluată. Coordonatele planimetrice ale punctelor caracteristice ale limitelor sitului contaminat sunt prezentate în Sistemul Naţional de Proiecţie Stereografică 1970; cc) sit orfan - sit potenţial contaminat/contaminat al cărui deţinător/poluator este necunoscut; dd) sol - stratul superior al scoarţei terestre situat între roca de bază şi suprafaţă, compus din particule minerale, materie organică, apă, aer şi organisme vii; ee) subsol - parte a scoarţei terestre situată mai jos de stratul de sol, iar în lipsa acestuia, sub suprafaţa terestră, respectiv fundul bazinelor de apă şi apelor curgătoare, care se extinde până la adâncimi accesibile activităţilor antropice; ff) substanţă periculoasă - substanţă periculoasă definită la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IVIdentificarea siturilor potenţial contaminate Articolul 7
(1) Siturile potenţial contaminate sunt identificate de către autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile competente pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile definite la art. 6 lit. l) şi bb).
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a identifica siturile potenţial contaminate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi de a transmite către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe a cărei rază teritorială se află lista siturilor potenţial contaminate, precum şi datele de identificare şi contact ale deţinătorului de teren sau, după caz, ale operatorului economic.
(3) După identificarea iniţială, dacă este cazul, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a actualiza şi de a transmite până la data de 31 martie a fiecărui an lista prevăzută la alin. (2) către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe a cărei rază teritorială se află siturile unde au avut/au loc activităţi antropice cu potenţial de contaminare a solului.
Articolul 8
(1) În vederea stabilirii listei cu situri potenţial contaminate, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite către deţinătorii terenurilor şi către operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea pe terenurile aflate pe lista prevăzută la art. 7 alin. (2) şi (3) chestionarele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
(2) În cazul în care deţinătorul este şi operator economic, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite către acesta numai chestionarul prevăzut în anexa nr. 4.
Articolul 9Operatorul economic sau, după caz, deţinătorul terenului are obligaţia de a completa şi transmite chestionarele prevăzute la art. 8 alin. (1) către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe a cărei rază teritorială se află terenul, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.
Capitolul VInventarierea siturilor potenţial contaminate Articolul 10
(1) După verificarea şi analizarea informaţiilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului include aceste terenuri în lista judeţeană a siturilor potenţial contaminate realizată şi administrată de către aceasta.
(2) Lista judeţeană a siturilor potenţial contaminate reprezintă situaţia la nivel judeţean a siturilor potenţial contaminate, care este actualizată permanent şi accesibilă publicului.
Articolul 11Fiecare agenţie judeţeană pentru protecţia mediului transmite lista judeţeană a siturilor potenţial contaminate către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în vederea centralizării. Articolul 12
(1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului realizează inventarul naţional al siturilor potenţial contaminate, siturilor contaminate şi siturilor remediate care este actualizat permanent şi accesibil publicului.
(2) Inventarul naţional al siturilor potenţial contaminate, siturilor contaminate şi siturilor remediate este disponibil pe pagina proprie de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi la cererea publicului interesat.
Capitolul VIInvestigarea preliminară a siturilor potenţial contaminate Articolul 13
(1) Investigarea preliminară are scopul de a colecta şi analiza informaţiile referitoare la istoricul activităţilor desfăşurate pe situl potenţial contaminat, precum şi în imediata vecinătate a acestuia.
(2) Investigarea preliminară conţine şi un model conceptual al sitului reprezentat de o diagramă sau de un tabel care ilustrează toate legăturile potenţiale ale poluanţilor de pe sit.
(3) Modelul conceptual al sitului trebuie să definească următoarele 3 elemente:a)sursele potenţiale de contaminare; b)receptorii potenţiali care ar putea fi afectaţi; c)căile potenţiale de migrare prin care sursele de contaminare ar putea interacţiona cu receptorii potenţiali.
Articolul 14Deţinătorul unui sit potenţial contaminat sau operatorul economic care îşi desfăşoară activitatea pe un sit potenţial contaminat este obligat să realizeze investigarea preliminară în următoarele cazuri: a)la încetarea activităţii cu impact asupra mediului; b)la schimbarea activităţii sau a folosinţei sitului potenţial contaminat; c)în cazul schimbării regimului juridic al terenurilor pe care s-a desfăşurat sau se desfăşoară o activitate cu impact asupra mediului; d)la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, după îndepărtarea sursei şi poluanţilor deversaţi; e)la declararea falimentului sau lichidarea judiciară a unui operator economic; f)la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru protecţia mediului; g)şi în alte cazuri prevăzute în lege. Articolul 15
(1) Deţinătorul unui sit potenţial contaminat sau operatorul economic care îşi desfăşoară activitatea pe un sit potenţial contaminat şi se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 14 este obligat să notifice agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe a cărei rază teritorială se află situl potenţial contaminat.
(2) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe a cărei rază teritorială se află situl potenţial contaminat stabileşte şi notifică deţinătorul de teren/operatorul economic cu privire la obligaţia efectuării investigării preliminare, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării, în conformitate cu prevederile alin. (1).
Articolul 16
(1) Investigarea preliminară se execută de către experţi acreditaţi pentru activităţile din domeniul gestionării siturilor contaminate.
(2) Procedura privind acreditarea experţilor pentru activităţile din domeniul gestionării siturilor contaminate se realizează în cadrul metodologiei prevăzute la art. 27.
(3) Răspunderea privind calitatea şi corectitudinea informaţiilor cuprinse în raportul de investigare preliminară revine executantului/executanţilor acestuia.
(4) Rezultatele investigării preliminare, precum şi modelul conceptual sunt cuprinse în raportul de investigare preliminară, care cuprinde, după caz, informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 17Operatorul economic/Deţinătorul de teren are obligaţia de a depune la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului raportul de investigare preliminară, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 15 alin. (2). Articolul 18În termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului analizează raportul de investigare preliminară şi îl aprobă sau stabileşte dacă sunt necesare completări, după caz. Articolul 19
(1) Pentru siturile potenţial contaminate orfane, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, decide efectuarea etapei de investigare preliminară şi stabileşte condiţiile efectuării acesteia.
(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului notifică decizia prevăzută la alin. (1) agenţiei judeţene pentru protecţia mediului şi unităţii administrativ-teritoriale pe raza cărora se află situl potenţial contaminat orfan.
Articolul 20
(1) Finanţarea investigării preliminare a sitului potenţial contaminat este suportată de către operatorul economic/deţinătorul de teren.
(2) Pentru situri potenţial contaminate orfane, investigarea preliminară se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativă este situat situl, din veniturile proprii ale acestora şi din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi/sau din fonduri structurale şi de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanţare, în conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum şi din alte surse legal constituite, după trecerea acestora în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) În completarea surselor de finanţare prevăzute la alin. (2), Administraţia Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru investigarea preliminară.
Articolul 21
(1) Dacă rezultatele raportului de investigare preliminară nu indică necesitatea efectuării etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului, iar situl potenţial contaminat supus investigării preliminare nu este utilizat şi nu se preconizează a fi utilizat pentru o folosinţă sensibilă, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide încadrarea sitului ca sit „adecvat pentru folosinţa mai puţin sensibilă", potrivit anexei nr. 5, şi notifică operatorul economic/deţinătorul terenului.
(2) Indiferent de utilizarea terenului, dacă rezultatele raportului de investigare preliminară indică necesitatea efectuării investigaţiilor ulterioare, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide efectuarea etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului şi notifică operatorul economic/deţinătorul terenului.
(3) În cazul în care utilizarea prezentă sau viitoare a sitului potenţial contaminat este pentru o folosinţă sensibilă, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide efectuarea investigării detaliate şi evaluării riscului ca etapă obligatorie în continuarea investigării preliminare şi notifică operatorul economic/deţinătorul terenului.
(4) În cazul utilizării unui teren ocupat anterior de un depozit de deşeuri supus procedurii de închidere şi monitorizare post-închidere, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide efectuarea investigării detaliate şi evaluării riscului ca etapă obligatorie şi notifică operatorul economic/deţinătorul terenului.
(5) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului emite deciziile prevăzute la alin. (2)-(4), potrivit anexei nr. 6.
(6) În cazul schimbării regimului juridic al terenului pe care s-a desfăşurat sau se desfăşoară o activitate cu potenţial de contaminare, deţinătorul acestuia are obligaţia de a pune la dispoziţia potenţialului cumpărător raportul de investigare preliminară a sitului potenţial contaminat însoţit de decizia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor alin. (1)-(4).
Capitolul VIIInvestigarea detaliată şi evaluarea riscului asupra mediului Articolul 22Scopul investigării detaliate şi evaluării riscului este de a confirma existenţa şi intensitatea contaminării, precum şi de a analiza şi estima probabilitatea apariţiei efectelor negative asupra mediului în relaţie cu poluanţii identificaţi. Articolul 23Deţinătorul unui sit potenţial contaminat sau operatorul economic care îşi desfăşoară activitatea pe un sit potenţial contaminat este obligat să realizeze investigarea detaliată şi evaluarea riscului în următoarele cazuri: a)dacă rezultatele raportului de investigare preliminară indică necesitatea efectuării etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului sitului potenţial contaminat; b)dacă utilizarea prezentă sau viitoare a sitului potenţial contaminat este pentru o folosinţă sensibilă; c)dacă un teren a fost ocupat anterior de un depozit de deşeuri, închis şi monitorizat postînchidere în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind depozitarea deşeurilor; d)la solicitarea autorităţii competente pentru protecţia mediului; e)la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, după îndepărtarea sursei şi poluanţilor deversaţi. Articolul 24
(1) Operatorul economic sau deţinătorul de teren care se încadrează în unul dintre cazurile prevăzute la art. 23 este obligat să întocmească prin persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 25 alin. (3), un raport de investigare detaliată si evaluare a riscului.
(2) Pentru siturile potenţial contaminate orfane, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, decide efectuarea etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului şi stabileşte condiţiile efectuării acesteia.
(3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului notifică decizia prevăzută la alin. (2) agenţiei judeţene pentru protecţia mediului şi unităţii administrativ-teritoriale pe raza cărora se află situl potenţial contaminat orfan.
Articolul 25
(1) Investigarea detaliată şi evaluarea riscului se execută de către experţi acreditaţi pentru activităţile din domeniul gestionării siturilor contaminate.
(2) Răspunderea privind calitatea şi corectitudinea informaţiilor rezultate în urma lucrărilor de investigare detaliată şi evaluare a riscului revine executanţilor acestuia.
(3) Rezultatele investigării detaliate şi evaluării riscului sunt cuprinse în raportul de investigare detaliată şi evaluare a riscului.
Articolul 26
(1) Finanţarea lucrărilor de investigare detaliată şi evaluare a riscului siturilor potenţial contaminate este suportată de către operatorul economic sau de către deţinătorul de teren.
(2) Pentru situri potenţial contaminate orfane, lucrările de investigare detaliată şi evaluare a riscului se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativă este situat situl, din veniturile proprii ale acestora şi din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi/sau din fonduri structurale şi de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanţare, în conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum şi din alte surse legal constituite, după trecerea acestora în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) În completarea surselor de finanţare prevăzute la alin. (2), Administraţia Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru investigarea detaliată şi evaluarea riscului.
Articolul 27Metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, autorităţii publice centrale pentru ape şi păduri şi autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică. Articolul 28Operatorul economic sau deţinătorul de teren are obligaţia de a depune la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului care a stabilit necesitatea realizării acestei etape raportul de investigare detaliată şi evaluare a riscului în termen de 120 de zile lucrătoare de la data primirii notificării, conform prevederilor art. 21 alin. (2)-(4). Articolul 29Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului analizează raportul de investigare detaliată şi evaluare a riscului şi decide dacă acesta oferă informaţii suficiente despre situl respectiv sau dacă sunt necesare investigaţii suplimentare şi revizuirea raportului, după caz, notificând operatorul economic/deţinătorul sitului potenţial contaminat cu privire la termenul de realizare a acestora. Articolul 30
(1) În urma analizei raportului de investigare detaliată şi evaluare a riscului şi luându-se în considerare utilizarea prezentă şi viitoare a sitului potenţial contaminat, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide, potrivit anexei nr. 7 şi în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea raportului de investigare detaliată şi evaluare a riscului, următoarele:a)în cazul în care concentraţia unuia sau mai multor poluanţi se situează sub valorile pragului de alertă pentru folosinţa sensibilă a terenurilor, nu se stabilesc măsuri speciale şi situl potenţial contaminat este încadrat ca „sit adecvat pentru orice folosinţă"; b)în cazul în care concentraţia unuia sau mai multor poluanţi depăşeşte valorile pragului de alertă pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor, dar nu atinge valorile pragului de intervenţie, situl potenţial contaminat este încadrat ca „sit adecvat pentru folosinţa mai puţin sensibilă". În această situaţie, terenul intră sub interdicţia oricărui tip de folosinţă sensibilă; c)în cazul în care concentraţia unuia sau mai multor poluanţi depăşeşte valorile pragului de alertă pentru folosinţa sensibilă a terenurilor, dar nu atinge valorile pragului de intervenţie, situl potenţial contaminat este încadrat ca „sit contaminat"; d)în cazul în care concentraţia unuia sau mai multor poluanţi depăşeşte valorile pragului de intervenţie pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenului, situl potenţial contaminat este încadrat ca „sit contaminat".
(2) În cazul schimbării regimului juridic al terenului pe care s-a desfăşurat sau se desfăşoară o activitate cu potenţial de contaminare, deţinătorul acestuia are obligaţia de a pune la dispoziţia potenţialului cumpărător raportul de investigare detaliată şi evaluare a riscului sitului potenţial contaminat însoţit de decizia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile alin. (1).
Articolul 31
(1) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului include siturile încadrate ca situri contaminate, în conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. c) şi d), în lista judeţeană a siturilor contaminate, realizată şi administrată de către aceasta.
(2) Lista siturilor contaminate reprezintă situaţia la nivel judeţean a siturilor contaminate, care este actualizată permanent şi accesibilă publicului.
(3) Fiecare agenţie judeţeană pentru protecţia mediului va transmite lista judeţeană a siturilor contaminate către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în vederea centralizării.
(4) Inventarul naţional este realizat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată.
Articolul 32
(1) Orice decizie a agenţiei judeţene pentru protecţia mediului referitoare la siturile potenţial contaminate, contaminate şi remediate este inclusă în lista judeţeană şi ulterior în inventarul naţional de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, solicită oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în baza deciziei emise conform art. 21 alin. (1) sau art. 30 alin. (1), notarea în cartea funciară aferentă fiecărui imobil afectat a încadrării acestuia ca: sit potenţial contaminat adecvat pentru folosinţa mai puţin sensibilă, sit adecvat pentru orice folosinţă, sit adecvat pentru folosinţa mai puţin sensibilă şi interzis pentru folosinţa sensibilă sau sit contaminat, după caz.
(3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se transmit către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară în termen de 15 zile lucrătoare de la includerea în inventarul naţional.
Capitolul VIIIPrioritizarea siturilor contaminate Articolul 33
(1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului acordă un scor de risc fiecărui sit contaminat cuprins în lista naţională a siturilor contaminate.
(2) Pe baza scorului de risc, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prioritizează la nivel naţional siturile contaminate în vederea realizării proiectelor de remediere ce sunt finanţate pe baza criteriilor de selecţie considerând eligibilitatea şi relevanţa acestora.
(3) Modul de calcul al scorului de risc se stabileşte prin metodologia de remediere a siturilor contaminate, prevăzută la art. 36.
Capitolul IXRemedierea sitului declarat contaminat Articolul 34Remedierea siturilor contaminate constă în aplicarea unor măsuri fezabile din punct de vedere tehnic şi economic, astfel încât să se elimine riscul asupra sănătăţii umane şi mediului, ţinând cont de utilizarea prezentă şi viitoare a sitului contaminat, precum şi de potenţialul de dezvoltare al zonei. Articolul 35
(1) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide, potrivit anexei nr. 8, remedierea siturilor declarate contaminate în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. d) şi notifică deţinătorul de teren/operatorul economic cu privire la obligaţia efectuării remedierii.
(2) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide, potrivit anexelor nr. 8 şi 9, remedierea sau schimbarea folosinţei siturilor declarate contaminate în conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. c) şi notifică deţinătorul de teren/operatorul economic cu privire la obligaţia efectuării remedierii sau a schimbării folosinţei terenului din sensibilă în mai puţin sensibilă.
(3) În conformitate cu prevederile alin. (2), agenţia judeţeană pentru protecţia mediului stabileşte împreună cu operatorul economic sau deţinătorul de teren cea mai fezabilă modalitate din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi emite decizia de remediere sau schimbare a folosinţei sitului în funcţie de modalitatea stabilită.
Articolul 36Metodologia de remediere a siturilor contaminate se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, autorităţii publice centrale pentru ape şi păduri şi autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică. Articolul 37–- (1) În baza deciziei agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, prevăzută la art. 35 alin. (1), operatorul economic sau deţinătorul de teren are obligaţia de a elabora studiul de fezabilitate şi proiectul de remediere, în termenul stabilit de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
(2) În baza deciziei agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, prevăzută la art. 35 alin. (3), operatorul economic sau deţinătorul de teren are obligaţia de a elabora studiul de fezabilitate şi proiectul de remediere sau de a schimba folosinţa sitului.
(3) Schimbarea folosinţei siturilor contaminate se realizează în baza documentaţiilor de urbanism elaborate, avizate şi aprobate potrivit legii.
(4) Operatorul economic/Deţinătorul de teren are obligaţia de a transmite agenţiei judeţene pentru protecţia mediului care a stabilit necesitatea realizării acestei etape studiul de fezabilitate şi proiectul de remediere.
(5) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului analizează şi aprobă proiectul de remediere.
(6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin unităţile din subordine, monitorizează şi controlează aplicarea măsurilor cuprinse în proiectul de remediere.
Articolul 38Poluatorul are obligaţia de a suporta costurile de remediere a siturilor contaminate ce fac obiectul unui studiu de fezabilitate şi al unui proiect de remediere, elaborate după realizarea investigării detaliate şi evaluării riscului. Articolul 39
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a institui regimul de restricţie potrivit anexei nr. 10 pentru toate siturile contaminate şi de a realiza sisteme de bariere fizice şi vizuale de avertizare şi conştientizare pentru aplicarea regimului de restricţie în cazul siturilor contaminate orfane.
(2) Până la finalizarea lucrărilor de remediere, deţinătorul de teren sau operatorul economic are obligaţia de a realiza sisteme de bariere fizice şi vizuale de avertizare şi conştientizare şi de a lua măsuri pentru eliminarea oricărui risc pentru sănătatea umană şi mediu.
(3) Sistemul de avertizare şi conştientizare include o pictogramă în chenar roşu utilizată pentru toate tipurile de situri contaminate inscripţionată „sit contaminat cu risc pentru sănătatea umană şi mediu". Pictograma se amplasează pe limita sitului contaminat.
(4) Autoritatea competentă de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului verifică amplasamentul şi întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează rezultatele verificării şi îndeplinirea cerinţelor de conformare cu prevederile prezentei legi.
(5) La finalizarea proiectului de remediere şi în urma avizării certificatului prevăzut în anexa nr. 12, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului notifică autorităţile administraţiei publice locale asupra ridicării restricţiei în vederea reutilizării terenului, precum şi oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară în vederea radierii din cartea funciară a restricţiei de utilizare, potrivit anexei nr. 11.
Articolul 40
(1) După încheierea proiectului de remediere este asigurată monitorizarea sitului.
(2) Perioada de monitorizare postremediere se stabileşte prin metodologia de remediere a siturilor contaminate, prevăzută la art. 36.
Articolul 41
(1) Pentru situri contaminate orfane lucrările de remediere se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativă este situat situl, din veniturile proprii ale acestora şi din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi/sau din fonduri structurale şi de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanţare, în conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum şi din alte surse legal constituite, după trecerea acestora în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) Finanţarea lucrărilor de monitorizare postremediere a siturilor contaminate este suportată de către operatorul economic sau de către deţinătorul de teren în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte".
(3) Pentru situri contaminate orfane, lucrările de monitorizare postremediere se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativă este situat situl, din veniturile proprii ale acestora şi din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi/sau din fonduri structurale şi de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanţare, în conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum şi din alte surse legal constituite, după trecerea acestora în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale.
(4) În completarea surselor de finanţare prevăzute la alin. (1) şi (3), Administraţia Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru remediere şi monitorizare postremediere.
Articolul 42În cazul în care contaminarea este cauzată de mai mulţi operatori economici, ponderile de participare la costul total al remedierii şi monitorizării postremediere se stabilesc în cadrul studiului de fezabilitate şi/sau al proiectului de remediere. Articolul 43
(1) În cazul poluării cu substanţe şi amestecuri chimice periculoase, cauzate de nerespectarea regimului acestora, costurile măsurilor de remediere şi monitorizarea post-remediere a siturilor contaminate sunt suportate, după caz, de producătorul, transportatorul sau utilizatorul substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase.
(2) Comisarii şi persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu constată poluarea prevăzută la alin. (1).
(3) Litigiile generate de contaminarea solului se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul XRemedierea siturilor contaminate localizate în zona de frontieră Articolul 44În cazul în care o sursă de contaminare aflată pe teritoriul României afectează teritoriul unui stat vecin, precum şi în cazul în care sursa de contaminare se află pe teritoriul unui stat vecin şi afectează teritoriul României, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului acţionează pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenţă, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu legislaţia naţională specifică în domeniu. Capitolul XIInformarea publicului Articolul 45
(1) Orice persoană, fizică sau juridică, afectată sau susceptibil a fi afectată de o contaminare provenită de la un teren are dreptul să fie informată şi să se adreseze autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru luarea măsurilor de prevenire sau remediere.
(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului publică pe pagina proprie de internet principalele consecinţe ale contaminării solului, care constau în:a)impact asupra sănătăţii populaţiei care locuieşte pe siturile contaminate sau în vecinătatea acestora prin expunerea pe diferite căi la poluanţii existenţi pe siturile respective; b)contaminarea apelor de suprafaţă, în principal prin migrarea poluanţilor; c)contaminarea apelor subterane şi, în consecinţă, a apei potabile, dacă aceasta este extrasă din apele subterane; d)impact asupra stării de sănătate a populaţiei prin consum de apă potabilă a cărei sursă se află pe un sit contaminat sau tranzitează un sit contaminat; e)riscuri pentru flora şi fauna de pe siturile contaminate sau din vecinătatea acestora, conducând la pierderea biodiversităţii şi a activităţii biologice; f)pierderea fertilităţii solului datorată întreruperii sau perturbării ciclurilor de nutrienţi; g)restricţii în utilizarea terenurilor şi împiedicarea dezvoltării viitoare a zonelor respective şi reducerea suprafeţelor de sol productiv valoros pentru alte activităţi; h)deprecierea valorii terenurilor.
(3) Informaţiile privind inventarul siturilor potenţial contaminate, siturilor contaminate şi siturilor remediate sunt puse la dispoziţia publicului cu titlu gratuit.
(4) Toate informaţiile furnizate publicului trebuie să fie clare, inteligibile şi accesibile.
Capitolul XIISancţiuni Articolul 46
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:a)cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3) şi art. 39 alin. (1); b)cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 9, art. 14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 28, art. 37 alin. (1), (2) şi (4), art. 38, art. 39 alin. (2), art. 41 alin. (2) şi art. 43 alin. (1); c)cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, încălcarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) şi art. 30 alin. (2).
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează, după caz, de către comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
Articolul 47Dispoziţiile art. 46 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul XIIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 48
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 23 noiembrie 2007.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, sintagmele „sit contaminat istoric" şi „sit potenţial contaminat istoric" utilizate în tot cuprinsul Strategiei Naţionale şi Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 31 august 2015, se înlocuiesc cu sintagmele „sit contaminat" şi „sit potenţial contaminat".
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, sintagma „investigare istorică" utilizată în tot cuprinsul Strategiei Naţionale şi Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 31 august 2015, se elimină.
(4) Prevederile alin. (2) nu afectează proiectele care vizează decontaminarea siturilor poluate istoric propuse pentru finanţare prin Programul operaţional sectorial Infrastructură mare 2014-2020, Axa prioritară 4, Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric.
Articolul 49Dispoziţiile art. 46 referitoare la contravenţii intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 50
(1) Lista siturilor potenţial contaminate prevăzută la art. 7 alin. (2) se transmite în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului elaborează metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate. precum şi metodologia de remediere a siturilor contaminate.
Articolul 51Situaţiile juridice născute sub reglementarea Hotărârii Guvernului nr. 1.403/2007 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2007 sunt supuse prevederilor legale respective dacă a fost demarată aplicarea măsurilor cuprinse în proiectul de remediere a unui sit contaminat. Articolul 52 Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
ANEXA Nr. 1LISTA activităţilor antropice cu potenţial de contaminare a solului a)activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare; b)activitatea de gestionare a deşeurilor din industriile extractive, astfel cum sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, dar excluzând activitatea de gestionare a deşeurilor inerte, turbă şi soluri nepoluate; c)utilizarea, manipularea şi stocarea de substanţe periculoase care au loc sau au avut loc în zonele din aeroporturi, porturi şi depouri feroviare, precum şi pe terenurile aflate în administrarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; d)activitatea de depozitare a deşeurilor în depozitele de deşeuri aşa cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; e)activităţile desfăşurate în staţiile de alimentare şi distribuţie carburanţi; f)spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor; g)activitatea de colectare şi tratare a apelor uzate; h)activităţile desfăşurate în staţiile de pompare, puncte de transfer, îmbinări şi zone în care au fost raportate scurgeri din conductele pentru transportul substanţelor periculoase; i)activităţile de extracţie a petrolului prin lucrări specifice. ANEXA Nr. 2CONŢINUTUL-CADRU al raportului investigării preliminare pentru siturile potenţial contaminate Conţinutul-cadru raportului investigării preliminare pentru siturile potenţial contaminate cuprinde, după caz, următoarele informaţii: a)numele şi locaţia sitului, suprafaţa şi limitele acestuia, inclusiv coordonate în Sistemul Naţional de Proiecţie Stereografică 1970; b)descrierea geografică a sitului, istoricul acestuia şi al zonelor înconjurătoare, inclusiv geologia, hidrologia şi hidrogeologia, dacă este cazul; c)vizita pe teren pentru colectarea informaţiilor, în cadrul căreia sunt realizate observaţii detaliate despre sit şi zonele adiacente ale acestuia; d)fotografii de arhivă, ortofotoplanuri, fotografii/releveul fotografic al situaţiei existente; e)interviuri cu foşti/actuali angajaţi şi/sau rezidenţi în zonă, deţinători, administratori, utilizatori; f)alte investigări, studii, documentaţii de mediu/acte de reglementare anterioare existente pentru situl studiat; g)analiza hărţilor istorice şi curente ale sitului şi ale zonei aflate în vecinătatea acestuia; h)identificarea surselor de contaminare reală sau potenţială, căi şi receptori; i)utilizarea prezentă, anterioară şi viitoare a sitului; j)utilizarea prezentă şi anterioară a terenurilor din imediata vecinătate a sitului; k)detalii, dacă este cazul, ale incidentelor, scurgerilor sau deversărilor de substanţe poluatoare pe situl în cauză; l)informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor şi la practicile de depozitare/eliminare; m)detaliile referitoare la captări de apă, drenare, instalaţii de tratare, preepurare, epurare; n)informaţii referitoare la activităţile de minerit, de extracţie sau de terasare a unor zone; o)conştientizarea tuturor receptorilor potenţiali atât de pe sit, cât şi din vecinătatea acestuia; p)alte informaţii relevante. ANEXA Nr. 3CHESTIONAR pentru deţinătorii siturilor potenţial contaminate identificate Deţinător, date de identificare şi contact: Adresa sitului potenţial contaminat: Informaţii privind istoricul sitului, utilizarea acestuia şi a construcţiilor de pe sit:

Care este utilizarea prezentă a sitului? Zona rezidenţială sau de locuit Agricolă Comercială Industrială Altă utilizare
Care este utilizarea viitoare a sitului? Zona rezidenţială sau de locuit Agricolă Comercială Industrială Altă utilizare
Care a fost ultima utilizare a sitului? Zona rezidenţială sau de locuit Agricolă Comercială Industrială Altă utilizare
A fost schimbată utilizarea sitului? (a se utiliza categoriile de mai sus) Din Către Nu deţin informaţii.
Există surse de apă de suprafaţă (inclusiv canale de scurgere, iazuri, cursuri de apă, lacuri, izvoare) pe sit? (În caz afirmativ, vă rugăm să oferiţi detalii.) Da Nu
În cazul în care au existat/există clădiri/construcţii pe sit pentru ce scop au fost/sunt utilizate? (Vă rugăm precizaţi, dacă este cazul.)
Au fost depozitate substanţe chimice/combustibili pe sit? (Bifaţi cu X.) Da Nu
Au existat pierderi/scurgeri de combustibil sau substanţe chimice? (Bifaţi cu X.) Da Nu
În cazul în care aţi răspuns „Da" la oricare dintre cele de mai sus, vă rugăm să precizaţi tipul de combustibil/substanţe chimice, metoda şi locul de depozitare a combustibilului/substanţelor chimice şi detalii cu privire la orice deversări, inclusiv cantităţi şi acţiuni întreprinse.
Au existat alte incidente de poluare, fie raportate sau neraportate? Da Nu Raportate Neraportate

Utilizarea terenului adiacent sitului potenţial contaminat (pe o distanţă de 1.000 m în jurul terenului potenţial contaminat, măsurată de la limitele de proprietate ale terenului în cauză şi determinate de limitele cadastrale)

Care este utilizarea prezentă a terenului adiacent sitului potenţial contaminat? Zona rezidenţială sau de locuit Agricolă Comercială Industrială Altă utilizare
Care a fost ultima utilizare a terenului adiacent sitului potenţial contaminat? Zona rezidenţială sau de locuit Agricolă Comercială Industrială Altă utilizare
Există surse de apă de suprafaţă (inclusiv canalele de scurgere, iazuri, cursuri de apă, lacuri, izvoare) pe terenul adiacent sitului potenţial contaminat? (În caz afirmativ, vă rugăm să oferiţi detalii.) Da Nu

ANEXA Nr. 4CHESTIONAR pentru operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea pe un sit potenţial contaminat

A. Informaţii despre elaboratorul chestionarului privind situl potenţial contaminat 1) Data elaborării: ........ ................ ................ ................ ........ .......... 2) Reprezentând pe: ........ ................ ................ ................ ............... 3) Numele elaboratorului: ........ ................ ................ ........ ............... 4) Organizaţie/Societate: ........ ................ ................ ................ ........ 5) Cod poştal ........ ................ ................ ................ ................ ......... 6) Oraş: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 7) Telefon: ........ ................ ................ ................ ................ .............. 8) E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ............... 9) Denumirea Agenţiei pentru Protecţia Mediului ........ ........ .............
B. Informaţii generale despre situl potenţial contaminat 10) Denumirea sitului: ........ ................ ................ ................ ............. 11) Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ............. 12) Cod poştal: ........ ................ ................ ................ ........ ............... 13) Oraş: ........ ................ ................ ................ ................ ................ 14) Număr cadastral/topografic şi nr. de carte funciară: ........ ............. 15) Judeţ: ........ ................ ................ ................ ................ ............... 16) Localitatea: ........ ................ ................ ................ ........ ............... 17) Suprafaţa determinată a sitului: ......... hectare 18) Statutul sitului:  Funcţional  Nefuncţional 19) Coordonatele sitului în Sistemul Naţional de Proiecţie Stereografică 1970: a) coordonata X: ...... b) coordonata Y: ......
A se completa de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: Număr de identificare a sitului: ........ ........ ........

C. Operator economic - informaţii 20) Indicaţi actualii şi foştii operatori:

Nr. crt. a) Tip de operator economic* b) Numele operatorului economic c) Adresa d) Cod poştal e) Comuna/ Oraş f) Operator economic din anul g) Operator economic până în anul
1.
2.
3.

* 1. Statul/Primăria 2. Persoană juridică 3. Persoană fizică 4. Coproprietate 5. Orfan. D. Acte de reglementare (avize, acorduri, autorizaţii) 21) Indicaţi toate actele de mediu:

Nr. crt. a) Actul emis b) Anul emiterii c) Numărul de înregistrare
1.  Acord de mediu
2.  Autorizaţie de mediu
3.  Autorizaţie integrată de mediu
4.  Aviz de mediu

E. Activităţi la sit

22) Tipul de activităţi prezente şi trecute desfăşurate la sit ACTIVITĂŢI PRINCIPALE* 23) Tipul de activităţi prezente şi trecute desfăşurate la sit ACTIVITĂŢI SECUNDARE*
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

* A se alege din lista codurilor CAEN.

24) Substanţe chimice folosite 25) Produse (secundare) folosite sau produse 26) Deşeuri produse la sit 27) Deşeuri depozitate/deversate (temporar ori permanent)
 Metale grele - compuşi  Compuşi anorganici  Produse petroliere  Alte hidrocarburi  Dizolvanţi  Compuşi halogenaţi  Pesticide  Dioxină şi furani  Azbest  Fenoli  Ftalaţi  Altele  Metale grele - compuşi  Compuşi anorganici  Produse petroliere  Alte hidrocarburi  Dizolvanţi  Compuşi halogenaţi  Pesticide  Dioxină şi furani  Azbest  Fenoli  Ftalaţi  Altele  Metale grele - compuşi  Compuşi anorganici  Produse petroliere  Alte hidrocarburi  Dizolvanţi  Compuşi halogenaţi  Pesticide  Dioxină şi furani  Azbest  Fenoli  Ftalaţi  Altele  la sit  în afara sitului
28) Activităţi desfăşurate sau în curs de desfăşurare la situl potenţial contaminat
Detaliaţi, dacă este cazul ........ ................ ................ ................ ...........

29) Accidente ecologice, deversări accidentale, poluări accidentale?  Da  Nu a)Dacă da, detaliaţi: ........ ........ ........ b)Data aproximativă: ........ ................ c)Măsuri de intervenţie?  Da Nu d)Dacă da, ce măsuri? F. Caracteristicile sitului 30) Adâncimea la care se găseşte pânza freatică?  0-5 m  5-10 m  10-20 m  >20 m 31) Caracterizarea hidrogeologică a locaţiei sitului**:  Bazin hidrografic  Corp de apă subteran ** În cazul suprapunerii bazinului peste roci solubile (calcare, dolomit, gips, cretă, sare etc.), limitele bazinului hidrografic (drenajul de suprafaţă) nu se suprapun întotdeauna cu limitele bazinului hidrogeologic (drenajul subteran). 32) Tip de sol predominant la suprafaţă (0-10 metri adâncime):  Pietriş  Nisip  Argilă  Rocă 33) Folosinţa pânzei freatice (pe o rază de 2.000 metri):  Industrie  Apa menajeră  Agricultură  Creşterea animalelor  Niciuna 34) Distanţa până la cel mai apropiat punct de extracţie (foraj, pompă şi/sau fântână):  la sit  0-1 km  1-2 km  2-3 km  >3 km 35) Tipuri de ape de suprafaţă pe o rază de 500 metri în afara sitului:  Mare  Lac  Baltă  Canal (sector artificial de curs de apă)  Râu  Izvor/pârâu 36) Folosinţa apei de suprafaţă (4.000 metri aval):  Industrie  Apa potabilă  Agricultură  Creşterea animalelor  Recreaţie  Piscicultură  Niciuna 37) Indicaţi de câte ori a fost inundată zona în ultimii 20 de ani:  0  1-5  5-10  >10 38) Utilizarea prezentă a terenului:  Rezidenţială  Industrială  Agricolă  Comercială  Altă utilizare 39) Utilizarea terenului adiacent sitului potenţial contaminat (pe o distanţă de 1.000 metri în jurul terenului potenţial contaminat, măsurată de la limitele de proprietate ale terenului în cauză şi determinate de limitele cadastrale)  Rezidenţială  Industrială  Agricolă  Comercială  Altă utilizare 40) Distanţa până la cel mai apropiat locuitor?  0-1 km  1-2 km  2-3 km  >3 km 41) Distanţa până la cea mai apropiată zonă protejată?  0-1 km  1-2 km  2-3 km  >3 km 42) Emisii în aer posibile?  Da  Nu G. Studii efectuate la situl potenţial contaminat

43) Indicaţi studiile efectuate la sit:  Niciun studiu  Investigare preliminară  Memoriu tehnic  Investigare detaliată şi evaluarea riscului  Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)  Evaluarea strategică de mediu (SEA)  Bilanţ de mediu (nivel 0)  Raport remediere şi evaluarea de risc  Bilanţ de mediu (nivel 1)  Evaluarea finalizării acţiunilor pentru remediere  Bilanţ de mediu (nivel 2)  Monitorizare 44) Există contaminare observată sau confirmată la sit?  Sol  Ape subterane  Ape de suprafaţă  Aer

H. Alte informaţii semnificative: ANEXA Nr. 5ANTET Autoritatea competentă pentru protecţia mediului DECIZIE privind încadrarea sitului potenţial contaminat ca urmare a raportului de investigare preliminară Decizie nr. ................ din data ........ ......... Ca urmare a concluziilor raportului de investigare preliminară elaborat de ........ .............. în data ........ ................ şi luându-se în considerare utilizarea prezentă şi viitoare a sitului potenţial contaminat cunoscut sub denumirea ........ ............... în suprafaţă de ............, situat în ........ ........ ............, înscris în Cartea funciară nr. ..............., identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ..............., deţinut în proprietate/în folosinţă de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........., (numele/denumirea deţinătorului sitului potenţial contaminat/operatorului economic) cu sediul în ........ ................ .........., cod unic de înregistrare ........ ..........., Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului .............. (adresa completă) D E C I D E încadrarea sitului potenţial contaminat potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate ca sit „adecvat pentru folosinţa mai puţin sensibilă". ANEXA Nr. 6ANTET Autoritatea competentă pentru protecţia mediului DECIZIE privind efectuarea etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului asupra sitului potenţial contaminat Decizie nr. ................ din data ........ ......... Ca urmare a concluziilor raportului de investigare preliminară elaborat de ........ .............. în data ........ ........ ........ şi luându-se în considerare utilizarea prezentă şi viitoare a sitului potenţial contaminat cunoscut sub denumirea ........ .......... în suprafaţă de ........ ........., situat în ........ ........ ............, înscris în Cartea funciară nr. ..............., identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ............, deţinut în proprietate/în folosinţă de către ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., (numele/denumirea deţinătorului sitului potenţial contaminat/operatorului economic) cu sediul în ........ ........ ..........., cod unic de înregistrare ........ ............, Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului ......... (adresa completă) D E C I D E efectuarea etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului potrivit art. 21 alin. (......)* din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate. * Potrivit art. 21 alin. (2), (3) sau (4), în funcţie de caz. ANEXA Nr. 7ANTET Autoritatea competentă pentru protecţia mediului DECIZIE privind încadrarea sitului potenţial contaminat ca urmare a raportului de investigare detaliată şi evaluare a riscului Decizie nr. ................ din data ........ ......... Ca urmare a concluziilor raportului de investigare detaliată şi evaluare a riscului elaborat de ........ ................ în data ........ ........ şi luându-se în considerare utilizarea prezentă şi viitoare a sitului potenţial contaminat cunoscut sub denumirea ........ .......... în suprafaţă de ........., situat în........ ..............., înscris în Cartea funciară nr. ............, identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ............, deţinut în proprietate/în folosinţă de către ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., (numele/denumirea deţinătorului sitului potenţial contaminat/operatorului economic) cu sediul în ........ ........ ..........., cod unic de înregistrare ..........., Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului ........... (adresa completă) D E C I D E încadrarea sitului potenţial contaminat în conformitate cu art. 30 alin. (...)* din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate ca sit. ** ........ ............ * Art. 30 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, după caz. ** Potrivit art. 30 alin. (1) lit. a), b), c) sau d): „adecvat pentru orice folosinţă"/„adecvat pentru folosinţa mai puţin sensibilă şi interzis pentru folosinţa sensibilă"/„contaminat", după caz. ANEXA Nr. 8ANTET Autoritatea competentă pentru protecţia mediului DECIZIE privind remedierea sitului contaminat Decizie nr. ................ din data ........ ......... În conformitate cu art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate şi luându-se în considerare utilizarea prezentă şi viitoare a sitului declarat contaminat cunoscut sub denumirea ......... în suprafaţă de ............., situat în ........ ............, înscris în Cartea funciară nr. ..............., identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale .............., deţinut în proprietate/în folosinţă de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ .........., (numele/denumirea deţinătorului sitului contaminat/operatorului economic) cu sediul în ........ ........ ............, cod unic de înregistrare .............., Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului ........... (adresa completă) D E C I D E remedierea sitului contaminat. ANEXA Nr. 9ANTET Autoritatea competentă pentru protecţia mediului DECIZIE privind schimbarea folosinţei sitului contaminat Decizie nr. ................ din data ........ ......... În conformitate cu art. 35 alin. (2) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate şi luându-se în considerare utilizarea prezentă şi viitoare a sitului declarat contaminat cunoscut sub denumirea ........ ............ în suprafaţă de ..........., situat în..............., înscris în Cartea funciară nr. ............, identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ............, deţinut în proprietate/în folosinţă de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., (numele/denumirea deţinătorului sitului contaminat/operatorului economic) cu sediul în ........ ........ ..........., cod unic de înregistrare ........ .........., Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului ............ (adresa completă) D E C I D E schimbarea folosinţei sitului contaminat. ANEXA Nr. 10ANTET Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Notificare de impunere a restricţiei de utilizare NOTIFICARE Nr ....../...... privind impunerea regimului de restricţie de utilizare a sitului contaminat Către: Primăria ....... Având în vedere Decizia nr. .... din......./........, emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului ........ ................, decizie luată ca urmare a concluziilor raportului de investigare detaliată şi evaluare a riscului prin care situl respectiv în suprafaţă de .............., situat în ........ .............., înscris în Cartea funciară nr. ........ ........., identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ........ ........, deţinut în proprietate/în folosinţă de către ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, (numele/denumirea deţinătorului sitului contaminat/operatorului economic) cu sediul în ........ ........ ..........., cod unic de înregistrare ........ ........ ............, a fost încadrat ca sit contaminat potrivit art. 30 (adresa completă) alin. (1) lit. ...)*) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, formulăm următoarea NOTIFICARE. 1. Pentru situl denumit ........ ............ declarat sit contaminat se instituie regimul de restricţie până la finalizarea măsurilor de remediere. 2. Aplicarea regimului de restricţie cade în sarcina Primăriei ........ ......... şi se va realiza prin implantarea de: a)bariere fizice, dacă situl contaminat nu este împrejmuit; b)panouri de avertizare, având următorul conţinut: „SIT CONTAMINAT CU RISC PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ŞI MEDIU".3. Restricţia de utilizare se înscrie în documentele din cadrul primăriei. Primăria transmite Decizia nr. ...... din ....../......, emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului ................ Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat situl contaminat, în vederea notării în cartea funciară a restricţiei de utilizare a sitului contaminat. 4. Ridicarea regimului de restricţie se va face după notificarea prin care autoritatea competentă pentru protecţia mediului va anunţa primăria cu privire la îndeplinirea obiectivelor de remediere. Anexăm prezentei notificări în 2 (două) exemplare Decizia nr. ...... din ....../......,.emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului ........ ........ . Numele, prenumele şi funcţia: .............. Semnătura: .............. Ştampila: .............. *) Art. 30 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate. ANEXA Nr. 11ANTET Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Notificare de ridicare a restricţiei de utilizare NOTIFICARE Nr. ....../...... privind ridicarea regimului de restricţie a sitului remediat Către: Primăria ........... Având în vedere Decizia nr. .... din ........../............., emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului ........ ................ ........., decizie luată ca urmare a analizei raportului de remediere intitulat ........ ........., prin care situl contaminat denumit ........ ................, în suprafaţă de ........, situat în ........ ........., înscris în Cartea funciară ..............., identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ........ .........., deţinut în proprietate/în folosinţă de către ........ ................ ................ .........., cu sediul în ........ ........ ............, (numele/denumirea deţinătorului) (adresa completă) cod unic de înregistrare ........ .............., având Notificarea nr. ....... privind impunerea regimului de restricţie de utilizare a sitului contaminat, a fost declarat drept sit remediat, formulăm următoarea NOTIFICARE. 1. Pentru situl denumit ........ ............. declarat ca sit remediat prin Notificarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului ................ nr. ....... din ................ se ridică regimul de restricţie, având în vedere finalizarea măsurilor de remediere. 2. Ridicarea regimului de restricţie se înscrie în documentele din cadrul Primăriei ...... . Primăria ........... transmite Notificarea nr. .... din ..../....., emisă ......... de către Agenţia pentru Protecţia Mediului ............Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat situl remediat în vederea radierii din cartea funciară a restricţiei de utilizare. Numele, prenumele şi funcţia: Semnătura: Ştampila: Data: ANEXA Nr. 12Certificat de încheiere a lucrărilor de remediere Prin prezentul se atestă că lucrările de remediere de pe situl cunoscut sub denumirea de ........ ..........., amplasat în ........ ........., înscris în Cartea funciară nr. .........., cu numărul cadastral/numerele cadastrale ......, cu referire la solicitarea de eliberare a certificatului de urbanism pentru construirea pe situl menţionat ........ ........, au fost efectuate în perioada ............... şi ........... de către* .......... şi au fost încheiate conform condiţiilor convenite în documentul nr. de înregistrare .......... din data ............. şi a amendamentelor agreate ulterior nr. de înregistrare ........... din data ............., care au fost menite să permită protecţia tuturor receptorilor identificaţi împotriva contaminărilor de pe sit* ........... . Semnătura**: Data: Nume: Funcţie: Nume companie: Adresă companie: * Se completează de către deţinătorul terenului cu denumirea planului de remediere, denumirea societăţilor care au executat fiecare tip de lucrare de remediere, lista poluanţilor şi receptorilor identificaţi. ** Se certifică sub semnătură de către deţinătorul terenului şi se avizează de către APM.


SmartCity5

COMENTARII la Legea /2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea /2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu