Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Intelegere Nr.- din 10.11.2009

între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 31 martie 2010SmartCity1

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, denumite în continuare participanţi, au convenit următoarele: Articolul 1Scop(1) Scopul prezentei înţelegeri este protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, care sunt schimbate între participanţi sau contractanţi din statele lor.(2) Prezenta înţelegere nu are ca obiect schimbul de informaţii din domeniul nuclear, biologic sau chimic referitoare la echipament cunoscut sub denumirea de arme de distrugere în masă. Articolul 2Definiţii În scopul prezentei înţelegeri se definesc următorii termeni: a)informaţii clasificate înseamnă informaţii, documente sau materiale, indiferent de forma lor fizică, care, în interesul apărării naţionale şi în conformitate cu legislaţia naţională a participanţilor, necesită protecţie, luând în considerare nivelul de clasificare şi consecinţele care ar putea apărea ca rezultat al dezvăluirii sau transmiterii neautorizate; b)material clasificat înseamnă orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, instrument sau dispozitiv, fabricat sau în curs de fabricaţie, care este clasificat datorită informaţiilor pe care le conţine sau care pot deriva din el; c)document clasificat înseamnă orice informaţii clasificate înregistrate, indiferent de caracteristicile sau forma lor fizică, care include, dar nu se limitează la: date scrise sau tipărite, benzi magnetice şi cartele procesate pe computer, hărţi, planuri, fotografii, desene, grafice, gravuri, schiţe, note şi documente de serviciu, indigouri şi benzi dactilografice ori reproduceri prin orice mijloace sau procedee, înregistrări sub orice formă, video, optice, electronice, magnetice, voce ori sunet, precum şi echipamente portabile de procesare automată a datelor cu posibilităţi de stocare interne sau externe; d)contractant înseamnă o persoană juridică ce are capacitatea legală de a încheia contracte clasificate; e)contract clasificat înseamnă un acord între două sau mai multe părţi care stabileşte drepturi şi obligaţii, încheiat în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care conţine sau implică informaţii clasificate; f)Autoritatea desemnată de securitate britanică (ADSB) înseamnă autoritatea din cadrul participantului britanic responsabilă pentru securitatea în domeniul apărării şi pentru aplicarea prezentei înţelegeri; g)Autoritatea competentă de securitate britanică (ACSB) înseamnă autoritatea din cadrul participantului britanic responsabilă pentru securitatea industrială în instituţiile din domeniul apărării; h)Autoritatea naţională de securitate din România (ANSR) înseamnă instituţia românească împuternicită la nivel naţional care, în conformitate cu legislaţia naţională, asigură aplicarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate; i)Autoritatea competentă de securitate din România (ACSR) înseamnă participantul român care, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu, este împuternicită să stabilească pentru domeniul său de activitate şi responsabilitate propriile structuri şi măsuri pentru coordonarea şi controlul activităţii referitoare la protecţia informaţiilor clasificate; j)participant furnizor înseamnă participantul la prezenta înţelegere care transmite informaţii clasificate; k)participant primitor înseamnă participantul la prezenta înţelegere care primeşte informaţii clasificate; l)vizitatori înseamnă reprezentanţi oficiali ai unui participant sau contractant care solicită vizitarea unor instituţii din domeniul apărării ale celuilalt participant, angajate în activităţi care implică informaţii clasificate; m)terţ înseamnă orice instituţie, organizaţie naţională sau internaţională, persoană juridică ori stat, care nu este participant la această înţelegere, ori o persoană care nu are cetăţenia statului unuia dintre participanţi; n)certificat de securitate al personalului înseamnă documentul/autorizarea emis/ă în conformitate cu legislaţia naţională a unui participant, prin care se confirmă că deţinătorul poate accesa informaţii clasificate de un anumit nivel de clasificare, în conformitate cu principiul need-to-know; o)certificat de securitate industrială înseamnă documentul/autorizarea emis/ă în conformitate cu legislaţia naţională a unui participant, prin care se atestă că instituţia este autorizată să desfăşoare activităţi ce implică accesul la informaţiile clasificate; p)instituţie din domeniul apărării înseamnă o facilitate/sediu guvernamentală sau a unui contractor. Articolul 3Nivelurile de clasificare(1) Nivelurile de clasificare şi echivalenţele lor pentru participanţi sunt:

În România În Marea Britanie
STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ UK TOP SECRET
STRICT SECRET UK SECRET
SECRET UK CONFIDENTIAL
SECRET DE SERVICIU UK RESTRICTED

(2) Dacă va fi necesar să fie schimbate informaţii clasificate de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/UK TOP SECRET, atunci participanţii vor conveni asupra unor prevederi speciale. Articolul 4Autorităţi responsabile şi puncte de contact(1) Autorităţile responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentei înţelegeri, pentru fiecare participant, sunt următoarele:Pentru România Autoritatea naţională de securitate Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat Str. Mureş nr. 4 Municipiul Bucureşti Autoritatea competentă de securitate Ministerul Apărării Naţionale Direcţia generală de informaţii a apărării Str. Vasile Milea nr. 7B Municipiul Bucureşti Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Autoritatea desemnată de securitate Directorul pentru securitatea apărării Ministerul Apărării Etajul 6, Zona C, Main Building Whitehall, Londra SW 1A 2 HB Autoritatea competentă de securitate Ministerul Apărării Echipamente de Apărare & Sprijin Serviciile pentru Securitate Industrială Poplar-1#2005 Abbey Wood, Bristol BS34 8JH (2) Ori de câte ori este necesar, participanţii vor schimba informaţii cu privire la structuri de securitate subordonate, responsabile pentru aspecte administrative specifice sau referitoare la aplicarea prezentei înţelegeri. Articolul 5Restricţii de utilizare şi divulgare(1) În limitele legislaţiei naţionale, participantul primitor va lua toate măsurile necesare pentru ca informaţiile clasificate primite să nu fie dezvăluite în baza unor prevederi legale sau a unor reguli de drept. În cazul unei solicitări de a declasifica sau dezvălui orice informaţie clasificată transmisă în baza prezentei înţelegeri, participantul primitor va notifica imediat participantul furnizor. Aceştia se vor consulta în privinţa consecinţelor unei asemenea dezvăluiri pentru a putea identifica şi diminua orice posibile daune ale participantului furnizor.(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), dacă nu există un consimţământ expres, participantul primitor nu va transmite sau divulga niciunui terţ nicio informaţie clasificată furnizată în baza prevederilor prezentei înţelegeri şi nici nu va face publice informaţii clasificate fără consimţământul prealabil, exprimat în scris, al participantului furnizor.(3) În condiţiile prevăzute la alin. (1), dacă nu există un consimţământ expres, participantul primitor nu va divulga sau utiliza ori permite divulgarea sau utilizarea vreunei informaţii clasificate în afara scopului ori limitelor impuse de către sau din partea participantului furnizor.(4) Nicio prevedere a prezentei înţelegeri nu va putea justifica şi nu va putea autoriza transmiterea, utilizarea, schimbul sau divulgarea de informaţii ce implică un drept de proprietate intelectuală, dacă nu a fost obţinută în prealabil permisiunea scrisă explicită a participantului furnizor. Articolul 6Protecţia informaţiilor clasificate(1) Participantul furnizor se va asigura că participantul primitor este informat cu privire la:a)nivelul de clasificare a informaţiilor şi toate condiţiile de furnizare sau limitare a utilizării acestora; b)orice modificare ulterioară a nivelului de clasificare.
(2) Participantul primitor:a)potrivit legislaţiei statului său, va acorda informaţiilor clasificate primite de la celălalt participant aceeaşi protecţie pe care o asigură propriilor informaţii clasificate de nivel echivalent, în conformitate cu prevederile art. 3; b)se va asigura că informaţiile clasificate primite sunt marcate cu propriile sale niveluri de clasificare, conform prevederilor art. 3; c)se va asigura că nu au fost modificate nivelurile de clasificare decât dacă acest lucru a fost consimţit în scris de către sau în numele participantului furnizor; d)se va asigura că informaţiile clasificate primite de la participantul furnizor vor fi fie returnate, fie distruse de îndată ce nu îi mai sunt necesare sau au devenit nerelevante. (3) În vederea obţinerii şi menţinerii unor standarde comparabile de securitate, la cerere, fiecare participant va pune la dispoziţia celuilalt date referitoare la normele de securitate, procedurile şi practicile de protecţie a informaţiilor clasificate ale statului propriu şi va facilita, în acest scop, vizite ale reprezentanţilor celuilalt participant.
Articolul 7Accesul la informaţiile clasificate Accesul la informaţiile clasificate va fi limitat la acele persoane care au „necesitatea de a cunoaşte“ şi cărora le-a fost acordat certificat de securitate al personalului pentru un nivel corespunzător nivelului de clasificare a informaţiilor care vor fi accesate, în conformitate cu legislaţia naţională. Articolul 8Transmiterea informaţiilor clasificate(1) Informaţiile clasificate româneşti de nivel SECRET/ STRICT SECRET şi cele britanice de nivel UK CONFIDENTIAL/ UK SECRET vor fi transmise între participanţi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate a participantului furnizor. Calea obişnuită va fi pe canale diplomatice sau militare oficiale, dar în mod excepţional se pot face şi alte înţelegeri, dacă acest lucru este acceptat de ambii participanţi.(2) Informaţiile clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU şi UK RESTRICTED vor fi transmise în conformitate cu legislaţia naţională a participantului furnizor.(3) Pentru cazurile în care legislaţia naţională prevede acest lucru, participantul furnizor va transmite participantului primitor, alături de informaţiile clasificate, şi un proces-verbal de predare-primire, în aşa fel încât primirea informaţiilor clasificate de către participantul primitor să fie confirmată participantului furnizor. Articolul 9Vizite(1) Pentru vizitatori este necesară obţinerea aprobării prealabile a ACSR/ACSB a participantului-gazdă, inclusiv în cazul vizitatorilor detaşaţi în interes de serviciu din celălalt stat, pentru accesul la informaţii clasificate sau în instituţii din domeniul apărării implicate în activităţi cu caracter clasificat.(2) Cererile pentru efectuarea vizitelor vor conţine cel puţin următoarele date:a)numele vizitatorului propus, data şi locul naşterii, naţionalitatea şi numărul paşaportului/cărţii de identitate; b)statutul oficial al vizitatorului şi denumirea instituţiei din domeniul apărării sau a organizaţiei pe care o reprezintă ori de care aparţine; c)certificarea nivelului de acces la informaţiile clasificate al vizitatorului; d)denumirea şi adresa instituţiei din domeniul apărării care va fi vizitată; e)numele şi funcţia persoanei/persoanelor care va/vor fi vizitate, dacă se cunosc; f)scopul vizitei; g)data vizitei. În cazul unor vizite care se repetă, va trebui declarată durata totală a acestora. (3) Cererile pentru efectuarea vizitelor vor trebui înaintate ACSR/ACSB a participantului-gazdă, în conformitate cu prevederile prezentei înţelegeri, cel puţin cu 20 de zile lucrătoare înainte de data vizitei planificate. Vizitele anunţate în timp scurt pot fi convenite, în cazuri de urgenţă, prin proceduri speciale stabilite de comun acord.(4) Toţi vizitatorii vor respecta legislaţia naţională în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate a statului participantului-gazdă.(5) În cazul unui anumit proiect, se pot întocmi liste ale vizitatorilor frecvenţi, cu condiţia aprobării de către ACSR şi ACSB. Aceste liste vor fi valabile pentru o perioadă iniţială ce nu va depăşi 12 luni, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru o altă perioadă (care să nu depăşească 12 luni), cu aprobarea prealabilă a ACSR şi ACSB. Acestea vor fi transmise respectându-se procedurile obişnuite ale ACSR/ACSB a participantului-gazdă. Odată ce lista a fost aprobată, detalii referitoare la vizite pot fi stabilite direct între instituţiile din domeniul apărării implicate, în ceea ce priveşte participarea persoanelor nominalizate în listă. (6) Orice informaţie clasificată care poate fi furnizată vizitatorilor sau care ar putea ajunge la cunoştinţa lor va fi tratată de către aceştia ca fiind furnizată în baza prevederilor prezentei înţelegeri.(7) Datele personale referitoare la persoanele care efectuează vizite în conformitate cu prevederile de mai sus vor fi protejate în conformitate cu legislaţia naţională a participanţilor.(8) Vizitele reprezentanţilor contractanţilor implicaţi în contracte clasificate vor fi aprobate de către ANSR/ACSB responsabile pentru coordonarea protecţiei informaţiilor clasificate din contract. Prevederile alin. (1)-(7) vor fi aplicate în mod corespunzător reprezentanţilor contractanţilor. Articolul 10Contracte clasificate(1) În cazul în care se are în vedere transmiterea unor informaţii clasificate unui potenţial contractant, încheierea unui contract sau autorizarea unui contractant din statul său de a încheia un contract care implică informaţii clasificate de nivel SECRET/STRICT SECRET sau UK CONFIDENTIAL/SECRET cu un contractant din statul celuilalt participant, atunci participantul va obţine în prealabil asigurarea din partea ANSR/ACSB a celuilalt participant că respectivul contractant este autorizat pe linie de securitate pentru un nivel de clasificare corespunzător şi, de asemenea, că deţine mijloace necesare pentru a asigura o protecţie adecvată informaţiilor clasificate. În asigurarea respectivă se va menţiona obligaţia ca activitatea desfăşurată de contractantul autorizat să fie conformă cu legislaţia naţională în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi să fie monitorizată de propria ANSR/ACSB.(2) Participantul care încredinţează contractul clasificat se obligă să asigure că acei contractanţi din statul celuilalt participant care obţin contracte în conformitate cu prevederile acestui articol cunosc următoarele:a)definiţia termenului de „informaţii clasificate“ şi echivalenţele nivelurilor de clasificare ale celor 2 participanţi, în conformitate cu prevederile art. 3; b)numele reprezentantului sau instituţiei fiecărui participant împuternicite să autorizeze furnizarea şi să coordoneze protecţia informaţiilor clasificate cuprinse în contract; c)canalele ce urmează să fie utilizate pentru transmiterea informaţiilor clasificate între participanţi şi/sau contractanţii implicaţi; d)procedeele şi mecanismele pentru comunicarea schimbărilor ce pot surveni în privinţa informaţiilor clasificate, fie datorită schimbării nivelului de clasificare, fie pentru că protecţia acestora nu mai este necesară; e)procedurile privind aprobarea vizitelor, a accesului sau inspecţiilor reprezentanţilor unui participant la contractanţi din statul celuilalt participant, care sunt implicaţi în contracte clasificate; f)obligaţia ca un contractant să facă cunoscute informaţiile clasificate doar persoanelor care au primit certificat de securitate al personalului, care au „necesitatea de a cunoaşte“ şi care sunt angajate sau implicate în derularea contractului clasificat; g)obligaţia contractantului de a notifica imediat propriei ANSR/ACSR sau ADSB/ACSB orice pierdere ori presupusă pierdere, scurgere sau compromitere de informaţii clasificate în legătură cu contractul respectiv. (3) ACSR/ACSB a participantului furnizor va pune la dispoziţia ANSR/ACSB a participantului primitor două copii ale părţilor relevante din contractul clasificat, pentru a permite o monitorizare adecvată a măsurilor de securitate.(4) Fiecare contract clasificat va conţine instrucţiuni privind cerinţele de securitate şi nivelurile de clasificare ale fiecărui element/aspect al contractului clasificat. Atât în România, cât şi în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord aceste instrucţiuni se vor regăsi în clauze specifice de securitate şi întro anexă de securitate. Instrucţiunile trebuie să identifice fiecare element clasificat al contractului sau orice aspect cu caracter clasificat aferent contractului respectiv şi căruia i se va acorda un anumit nivel de clasificare. Modificările cerinţelor de securitate sau ale elementelor/aspectelor vor fi comunicate de câte ori este necesar, iar ACSR/ACSB care transmite va informa ANSR/ACSB care primeşte despre trecerea la un nivel inferior de clasificare sau declasificarea informaţiilor clasificate.(5) În privinţa contractelor ce conţin informaţii clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU/UK RESTRICTED, prevederile de mai sus se vor aplica în mod corespunzător de către autoritatea responsabilă a fiecărui participant. Articolul 11Asigurări de securitate(1) ANSR/ACSB va informa, la cererea ACSR/ACSB a celuilalt participant, despre regimul de securitate al unei instituţii din domeniul apărării. De asemenea, ANSR/ACSB va informa la cerere despre regimul autorizaţiei de acces la informaţii clasificate a cetăţenilor statului său. Aceste notificări se vor intitula asigurare privind certificatul de securitate industrială şi, respectiv, asigurare privind certificatul de securitate al personalului.(2) La cerere, ANSR/ACSB va stabili care este regimul autorizaţiei de securitate a instituţiei din domeniul apărării sau a persoanei în privinţa căruia s-au cerut informaţii şi va înainta o asigurare privind certificatul de securitate industrială/al personalului, dacă instituţia din domeniul apărării sau persoana este deja autorizată. Dacă instituţia din domeniul apărării sau persoana nu deţine certificat de securitate industrială sau certificat de securitate al personalului sau dacă asigurarea vizează un nivel inferior de clasificare celei solicitate, se va notifica faptul că nu se poate emite imediat o asigurare privind certificatul de securitate industrială/al personalului, dar că se vor lua măsuri pentru a răspunde solicitării. În urma unor investigaţii cu rezultat favorabil, se va emite o asigurare privind certificatul de securitate industrială/al personalului, ceea ce va permite emiterea reciprocă a unei autorizări de securitate.(3) O instituţie din domeniul apărării care este suspectată de către ANSR/ACSB din statul în care este localizată că se află în proprietatea, sub controlul sau sub influenţa unui terţ ale cărui scopuri nu sunt compatibile cu cele ale statului unde este localizată nu poate obţine o asigurare privind certificatul de securitate industrială, în acest caz ACSR/ACSB solicitantă fiind informată.(4) Dacă una dintre ACSR/ACSB deţine informaţii nefavorabile despre o persoană pentru care s-a emis un certificat de securitate al personalului, aceasta va informa cealaltă ANSR/ACSB despre natura informaţiilor respective şi despre măsurile pe care le-a luat sau intenţionează să le ia. Fiecare ANSR/ACSR sau ADSB/ACSB poate solicita o reanalizare a oricărei asigurări privind certificatul de securitate al personalului care a fost anterior emisă, cu condiţia ca solicitarea să fie însoţită de o justificare. ANSR/ACSR sau ADSB/ACSB care face solicitarea va fi informată în legătură cu rezultatele verificării şi cu măsurile ce vor fi luate. (5) În cazul apariţiei unei informaţii care generează suspiciuni în privinţa unei instituţii din domeniul apărării sau a unui contractant legate de accesul la informaţii clasificate în celălalt stat, atunci vor fi aduse imediat la cunoştinţa ANSR/ACSB detalii în legătură cu aceasta, pentru a se desfăşura investigaţiile necesare.(6) Dacă oricare dintre participanţi suspendă sau ia măsuri pentru anularea unui certificat de securitate al personalului emis în statul său ori suspendă sau ia măsuri de interzicere a accesului acordat unui cetăţean din statul celuilalt participant, în baza unui certificat de securitate al personalului emis în celălalt stat, ANSR/ACSB a celuilalt participant va fi informată şi i se vor oferi justificări pentru o asemenea hotărâre.(7) Fiecare participant poate solicita celeilalte ANSR/ACSB revizuirea oricărei asigurări privind certificatul de securitate industrială a unei instituţii din domeniul apărării, cu condiţia ca solicitarea să fie însoţită de motivele pentru care se solicită revizuirea. În urma revizuirii, participantul care a solicitat aceasta va fi informat asupra rezultatelor şi se vor pune la dispoziţie dovezi/fapte care să vină în sprijinul hotărârilor luate.(8) La cerere, autorităţile competente din ambele state vor coopera la derularea verificărilor şi investigaţiilor privind certificatul de securitate industrială/al personalului. Articolul 12Pretenţii şi responsabilităţi(1) În cazul pagubelor cauzate pe timpul vizitelor reprezentanţilor participanţilor se vor aplica prevederile art. VIII din Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO/SOFA), semnat la Londra la 19 iunie 1951.(2) Pretenţiile rezultate din contracte vor fi rezolvate în conformitate cu termenii şi condiţiile din contractul respectiv. Articolul 13Pierdere sau compromitere(1) Informaţiile clasificate sunt considerate pierdute sau compromise:a)în situaţiile în care au fost dezvăluite sau există suspiciunea că au fost dezvăluite, total sau parţial, unui terţ; b)în cazul unui incident de securitate care implică pierderea sau suspiciunea de pierdere a informaţiilor clasificate, chiar dacă pierderea lor a fost temporară, inclusiv în cazul în care nu au putut fi localizate cu ocazia verificărilor periodice; c)în cazul unui incident de securitate, incluzând divulgarea neoficială sau publică către persoane neautorizate sau către mass-media; d)dacă informaţiile au fost transmise prin metode incorecte sau care nu au fost aprobate. (2) În cazul pierderii sau suspiciunii de pierdere ori compromitere, ANSR/ADSB a participantului primitor va desfăşura imediat o investigaţie (cu asistenţă din partea ANSR/ADSB a participantului furnizor, dacă se solicită) în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale proprii. ANSR/ADSB a participantului primitor va informa ANSR/ADSB a participantului furnizor despre circumstanţele pierderii, rezultatul investigaţiei şi măsurile luate pentru a fi evitată reapariţia incidentului, imediat ce este posibil. Articolul 14Cheltuieli Fiecare participant va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea prevederilor prezentei înţelegeri. Articolul 15Divergenţe Eventualele divergenţe privind interpretarea sau aplicarea prezentei înţelegeri vor fi rezolvate prin consultări între participanţi şi nu vor fi înaintate niciunui tribunal naţional sau internaţional ori unui terţ spre soluţionare. Articolul 16Dispoziţii finale(1) Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data la care Ministerul Apărării Naţionale din România va informa Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în scris, prin canale diplomatice, că au fost îndeplinite procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a acesteia.(2) Prezenta înţelegere este în vigoare pentru o perioadă iniţială de 5 ani şi se va prelungi automat pe noi perioade de 5 ani, prin acordul scris al participanţilor.(3) Amendamentele la prezenta înţelegere se vor face prin acordul participanţilor şi vor intra în vigoare conform prevederilor alin. (1).(4) Prezenta înţelegere poate fi denunţată de oricare participant, care va trebui să notifice, în scris, intenţia sa de denunţare. Înţelegerea va ieşi din vigoare la 6 luni de la data notificării. Participanţii vor fi obligaţi să protejeze informaţiile clasificate schimbate în baza prezentei înţelegeri şi după ieşirea acesteia din vigoare. (5) În cazul ieşirii din vigoare a prezentei înţelegeri, toate informaţiile clasificate, generate sau transmise potrivit acesteia, vor fi în continuare protejate conform legislaţiei specifice a statelor participanţilor şi prevederilor prezentei înţelegeri.(6) Alte aspecte tehnice ale cooperării în domeniul securităţii apărării pot fi stabilite prin consimţământul participanţilor.Prezenta înţelegere a fost semnată în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România, general de brigadă Marian Hăpău, şeful Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară Pentru Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, David Reynolds, directorul pentru securitatea apărării


SmartCity5

COMENTARII la Intelegere -/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Intelegere - din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu