Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 3745 din  15 decembrie 1995

privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 28 din  6 februarie 1996

    In baza dispozitiilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 580/1995 se emit prezentele instructiuni.

    I. Tiparirea biletelor
    1. Tiparirea biletelor speciale de calatorie gratuita pe calea ferata, pe caile fluviale si auto judetene se face prin grija Ministerului Transporturilor - Directia generala de strategie, management si integrare europeana (D.G.S.M.I.E.), pe baza cererilor primite de la asociatiile veteranilor de razboi legal constituite si a avizului Ministerului Finantelor.
    2. Selectarea agentilor economici ce urmeaza sa efectueze tiparirea biletelor speciale de calatorie se face de catre Ministerul Transporturilor, in calitate de persoana juridica achizitoare in conditiile legii.
    De organizarea ofertarii sau licitatiei pentru achizitiile publice raspunde Directia generala de strategie, management si integrare europeana (D.G.S.M.I.E.) din cadrul Ministerului Transporturilor.
    3. Cheltuielile de tiparire a biletelor speciale de calatorie se deconteaza din sumele prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 54.1 "Asistenta sociala", cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie prin legea anuala a bugetului de stat, pe baza facturilor prezentate de agentul economic declarat castigator al licitatiei si a documentelor de predare-primire a biletelor speciale de calatorie catre Ministerul Transporturilor - D.G.S.M.I.E., executate in conformitate cu contractul semnat cu acesta.
    4. Cererile pentru tiparirea biletelor speciale de calatorie pe calea ferata, pe caile fluviale si auto judetene se prezinta Ministerului Transporturilor - D.G.S.M.I.E. de catre asociatiile veteranilor de razboi legal constituite, pana la data de 1 iulie a anului in curs, pentru anul urmator.
    5. Pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an, D.G.S.M.I.E. va intocmi formele de predare-primire a biletelor speciale de calatorie tiparite pentru anul urmator, in forma si in cantitatea convenite, catre Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" - Directia generala comerciala calatori, pentru calatoria gratuita pe calea ferata, si, respectiv, asociatiile veteranilor de razboi legal constituite, pentru calatoria gratuita pe caile fluviale si auto judetene.
    6. Distribuirea catre beneficiari a biletelor speciale de calatorie se face de catre asociatiile veteranilor de razboi legal constituite, respectiv prin filialele judetene ale acestora, care-si vor organiza evidenta distribuirii lor.
    7. Biletele speciale de calatorie sunt valabile numai insotite de legitimatia eliberata de filialele judetene (sau de sector, in cazul municipiului Bucuresti) ale asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite, contrasemnata de imputernicitul Ministerului Apararii Nationale.
    Biletele folosite de insotitori sunt valabile numai pentru aceeasi calatorie cu a persoanei cu drept de insotitor si cu legitimatia acesteia.
    Pe biletele folosite de insotitori se va inscrie numarul legitimatiei persoanei cu drept de insotitor.
    8. Biletele speciale de calatorie (modelele-anexa nr. 1, 2 si 3 la prezentele instructiuni) au tiparite aceeasi serie si acelasi numar pe fiecare dintre partile componente, precum si anul calendaristic de valabilitate.
    9. Completarea biletelor speciale de calatorie cu datele prevazute in imprimate se face de catre emitent si/sau de catre calator, cu cerneala sau pix cu pasta, pe raspunderea acestora.
    10. Pentru a fi valabil, biletul special de calatorie trebuie sa poarte semnatura si stampila emitentului in locurile special indicate.
    La emitere, biletul special de calatorie, care este format din cuponul statistic si din biletul special propriu-zis, se inmaneaza beneficiarului de calatorii gratuite.
    11. Modificarile, corecturile sau stersaturile, chiar certificate de catre emitent, anuleaza dreptul de intrebuintare a biletelor speciale de calatorie.
    12. Pentru a fi admis la transport, calatorul prezinta, inainte de inceperea calatoriei, cuponul statistic si biletul special propriu-zis, nedetasate, pentru viza, la casa de bilete sau la agentia de voiaj, dupa caz, avand completate rubricile: Dl (Dna); Nr. legitimatie titular; Seria si nr. buletin de identitate insotitor, daca este cazul; De la statia; La statia.
    Dupa verificarea concordantei datelor din rubricile completate pe cuponul statistic si pe biletul special propriu-zis, casierul de bilete detaseaza cuponul statistic pe care il retine, completandu-l cu distanta in km intre statiile de urcare si cele de coborare si cu tariful corespunzator la data respectiva, aplicand viza statiei, iar biletul special propriu-zis il inmaneaza beneficiarului de calatorie gratuita.
    Pentru calatoria gratuita pe calea ferata, casierul de bilete completeaza, conform solicitarii calatorului, rubrica "Via" atat pe cuponul statistic, cat si pe biletul special propriu-zis, lipeste anexa de control pe biletul de calatorie in rubrica "Viza statiei de plecare" peste care aplica stampila cu tipe sau inscrie data plecarii, daca vizarea biletului se face la agentia de voiaj C.F.R.
    In cazul in care beneficiarul unui bilet special de calatorie se urca in tren intr-o statie C.F.R. in care nu se vand bilete de calatorie, seful de tren sau conductorul completeaza rubrica "Via" conform traseului stabilit de calator si inscrie numele statiei de urcare si data calatoriei, detaseaza si retine cuponul statistic, iar biletul special propriu-zis il inmaneaza beneficiarului de calatorie gratuita. Cuponul statistic este depus de seful de tren sau de conductor, la casa statiei, o data cu varsarea valorilor, pe care casierul il completeaza cu distanta in km si tariful corespunzator.

    II. Decontarea biletelor speciale de calatorie
    A. Pentru transportul pe calea ferata
    13. Tariful biletelor speciale de calatorie este cel din ziua efectuarii calatoriei, dupa tariful perceput la trenurile de persoane, conform T.L.C. - C.F.R., tabela nr. 1, la distanta efectiva intre statiile C.F.R. indicate pe bilet.
    14. Cupoanele statistice retinute de casieri cu ocazia aplicarii vizei la casele statiilor si ale agentiilor de voiaj se vor evidentia distinct cu: seria, numarul, valoarea calatoriei, clasa, relatia si distanta in km pe care s-a calatorit, calatori/km realizati, utilizandu-se formularul "Contul legitimatiilor cu pret variabil", intocmit in trei exemplare, separat pentru fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita, conform anexei nr. 6.
    15. La inceputul lunii urmatoare, originalul formularului "Contul legitimatiilor cu pret variabil", precum si o copie de pe acesta, impreuna cu cupoanele statistice respective, se inainteaza pentru verificare la serviciul regional de verificare a veniturilor.
    Exemplarul 3 al contului se pastreaza la arhiva caselor de bilete emitente.
    16. Pana la data de 12 a lunii, pentru luna expirata, serviciul regional de verificare a veniturilor va verifica concordanta datelor din cupoanele statistice cu cele inscrise in contul legitimatiilor cu pret variabil la coloanele: "Tarif", "Suma incasata" si "Total zi", semnand pentru realitatea si exactitatea datelor inscrise.
    Un exemplar al formularului contului legitimatiilor cu pret variabil, insotit de cuponul statistic, va fi predat sub semnatura serviciului statistic regional pentru prelucrarea si calcularea indicatorilor "km" si "calatori km" specifici acestei activitati. Serviciul de statistica regional raspunde de arhivarea si pastrarea cupoanelor statistice, ca document contabil, acestea constituind dovada efectuarii prestatiei.
    17. Regionala de cai ferate va verifica si va centraliza totalurile conturilor legitimatiilor cu pret variabil, intocmind in patru exemplare "Situatia centralizatoare a conturilor legitimatiilor cu pret variabil - cod statistic - rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 in transportul pe calea ferata in luna ..... anul .....". Aceasta situatie cuprinde: nr. de calatori expediati, calatori km realizati si valoarea prestatiei, conform anexei nr. 7.
    Centralizatorul intocmit in patru exemplare, separat, pe asociatii ale veteranilor de razboi legal constituite, se semneaza de catre conducerea regionalei de cai ferate pentru oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.
    Exemplarul 4 al centralizatorului se retine de catre regionala de cai ferate emitenta, iar celelalte trei exemplare vor fi inaintate la Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" - Directia generala financiar-contabila.
    18. Pe baza centralizatoarelor primite de la regionalele de cai ferate, Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" - Directia generala financiar-contabila (D.G.F.C.) va intocmi lunar, in trei exemplare, pana la la data de 25 a lunii, separat pentru fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita, "Decontul biletelor speciale de calatorie pe calea ferata - cod statistic ............ rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 in luna ............ anul .......... ", semnat de conducerea D.G.F.C. si de presedintele Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" sau inlocuitorul acestuia, conform anexei nr. 8.
    Decontul astfel intocmit va fi prezentat la viza, prin grija Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" (D.G.F.C.), la sediile centrale ale asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite, care vor semna si vor aplica stampila pe fiecare exemplar, certificand astfel realitatea datelor prezentate.
    Exemplarul 3 al decontului se va retine de catre fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita, pentru evidenta biletelor speciale de calatorie efectiv consumate.
    Dupa obtinerea vizei de la asociatiile veteranilor de razboi legal constituite, originalul decontului impreuna cu originalul centralizatoarelor primite de la regionalele de cai ferate vor fi inaintate Directiei generale economice si relatii bugetare din Ministerul Transporturilor, in vederea asigurarii sumelor necesare decontarii biletelor speciale de calatorie.
    19. Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" raspunde de realitatea, oportunitatea si exactitatea datelor prezentate la decontare.

    B. Pentru transportul cu autobuzele apartinand agentilor economici transportatori auto care executa curse regulate interurbane si pentru transportul pe caile fluviale
    20. Tariful biletelor speciale de calatorie este cel perceput de agentul economic transportator in momentul efectuarii calatoriei, aferent distantei dintre statia de urcare si cea de coborare, inscrise pe cuponul statistic, respectiv tariful biletului.
    21. Pe baza cupoanelor statistice ale biletelor speciale de calatorie colectate, agentii economici transportatori auto sau pe caile fluviale vor intocmi lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare, pentru luna expirata, in patru exemplare, "Borderoul cupoanelor statistice pentru calatoria cu autobuze sau pe caile fluviale a veteranilor de razboi, colectate in luna .........." si "Situatia centralizatoare a borderourilor rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 in transportul auto sau pe caile fluviale de persoane in luna .......", conform anexelor nr. 4 si 5.
    Borderourile si situatia centralizatoare se intocmesc separat, pentru fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita.
    22. Cele patru exemplare ale borderourilor si ale situatiei centralizatoare, insotite de cupoanele statistice aferente, se vor prezenta de catre agentii economici transportatori filialelor judetene ale asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite care, dupa verificare, le vor viza, semnand si aplicand stampila pe fiecare exemplar.
    Exemplarul 4 al borderourilor si al situatiei centralizatoare se retine de catre filiala asociatiei veteranilor de razboi legal constituita, iar celelalte trei exemplare, inclusiv cupoanele statistice, se restituie agentului economic transportator.
    23. Primele trei exemplare ale borderourilor si ale situatiei centralizatoare, vizate de filiala asociatiei veteranilor de razboi legal constituita, inclusiv cupoanele statistice se prezinta de catre agentul economic transportator, pentru verificare si avizare, la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat din judetul unde acesta isi are sediul.
    Dupa avizare, directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat retine exemplarul 2 al borderourilor si al situatiei centralizatoare, restituind agentului economic transportator celelalte doua exemplare, inclusiv cupoanele statistice.
    24. Originalele borderourilor si ale situatiei centralizatoare vor fi transmise de agentul economic transportator Directiei generale economice si relatii bugetare (D.G.E.R.B.) din Ministerul Transporturilor, in vederea asigurarii resurselor necesare decontarii sumelor cuvenite.
    25. Exemplarul 3 al borderourilor si al situatiei centralizatoare impreuna cu cupoanele statistice raman la agentul economic transportator ca documente justificative privind efectuarea prestatiilor.

    III. Dispozitii comune
    26. La primirea decontului de la Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" pentru transportul pe calea ferata, precum si a borderourilor si a situatiilor centralizatoare de la agentul economic transportator pentru transportul auto sau pe caile fluviale al veteranilor de razboi, Ministerul Transporturilor - D.G.E.R.B. va verifica, in maximum doua zile, respectarea aplicarii prevederilor prezentelor instructiuni.
    27. Dupa verificarea deconturilor primite pana la datele de 1 si, respectiv, de 15 ale lunii curente pentru luna expirata, Ministerul Transporturilor - D.G.E.R.B. va intocmi documentatii separate pentru solicitarea creditelor bugetare necesare decontarii acestora, va obtine aprobarea ordonatorului principal de credite si viza reprezentantului Curtii de Conturi si le va transmite Ministerului Finantelor - Directia generala a finantelor institutiilor publice si drepturi salariale, pentru deschiderea creditelor bugetare aferente.
    Ministerul Transporturilor - D.G.E.R.B. va avea in vedere incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie la capitolul 54.1 "Asistenta sociala" prin legea anuala a bugetului de stat.
    28. Dupa aprobarea finantarii si primirea creditelor bugetare de la Ministerul Finantelor, D.G.E.R.B. va efectua viramentele catre Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" si catre agentii economici transportatori, potrivit deconturilor prezentate.
    29. In baza situatiilor prezentate de agentii economici transportatori spre decontare si a documentelor de plata intocmite pentru sumele aferente, D.G.E.R.B. va intocmi si va prezenta spre aprobare ordonatorului principal de credite o nota privind inregistrarea in cheltuielile Ministerului Transporturilor a sumelor respective.
    Prevederile conventiilor incheiate anterior in baza Legii nr. 44/1994 isi inceteaza aplicabilitatea.

                 Ministrul transporturilor,
                 Aurel Novac

                 Ministru de stat,
                 ministrul finantelor,
                 Florin Georgescu

    ANEXA 1
                              FATA
______________________________________ ________________________________________
| M.T. - S.N.C.F.R.                  | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12|
|                                    | |----------------------------------|---|
| Seria .............    CLASA I/II  | | M.T.-S.N.C.F.R.        Seria ... | 13|
| Nr ................                | |                        Nr ...... | 14|
|                                    | |                                  | 15|
|          CUPON STATISTIC           | |                                  | 16|
| al biletului de calatorie gratuita,| |               BILET              | 17|
| simpla, cu trenul de persoane,     | |                                  | 18|
| acordat in baza Legii nr. 44/1994  | |  DE CALATORIE GRATUITA, SIMPLA,  | 19|
|                                    | |  CU TRENUL DE PERSOANE, ACORDAT  | 20|
|                                    | |    IN BAZA LEGII NR. 44/1994     | 21|
|    Valabil in anul 199...          | |            CLASA I/II            | 22|
|                                    | |      VALABIL IN ANUL 199...      | 23|
| Dl(dna) .......................... | |                                  | 24|
| Nr. legitimatie titular .......... | | Dl(dna) ........................ | 25|
| De la statia ..................... | | Nr. legitimatie titular ........ | 26|
| La statia ........................ | | Seria si nr. B.I. insotitor .... | 27|
| Via............................... | | De la statia ................... | 28|
| Distanta km ...................... | | La statia ...................... | 29|
| Tariful .......................... | | Via ............................ | 30|
|                                    | |                                  | 31|
|        Emitent,                    | |        Emitent,                  | * |
| L.S.                               | | L.S.                             | * |
|                                    | |--|--|---|--|-|--|---|----|--|-|--|---|
|                                    | | I|II|III|IV|V|VI|VII|VIII|IX|X|XI|XII|
|____________________________________| |__|__|___|__|_|__|___|____|__|_|__|___|


                                VERSO
----------------------------| |-----------------------------------------------|
|                           | |                   INSTRUCTIUNI                |
|      Atentie !            | |  1. Biletul este nominal, netransmisibil si   |
|                           | | este valabil numai completat cu toate datele  |
|                           | | cerute.                                       |
|  1. Biletul se completeaza| |  2. Biletul este valabil numai insotit de     |
| cerneala sau cu pix cu    | | legitimatia eliberata de Ministerul Apararii  |
| pasta.                    | | Nationale sau de asociatii ale veteranilor de |
|  2. Calatorul trebuie sa  | | razboi, contrasemnata de Ministerul Apararii  |
| completeze rubricile:     | | Nationale.                                    |
| "Nume", "Nr. legitimatie",| |  3. Biletul folosit de insotitor este valabil |
|"De la statia", "La statia"| | numai pentru aceeasi calatorie cu a persoanei |
|  3. Rubrica "Via" se      | | cu drept de insotitor si cu legitimatia       |
| completeaza de catre      | | acesteia.                                     |
| casierul C.F.R., seful de | |  Pe biletul folosit de insotitor se va inscrie|
| tren sau conductor,       | | numarul legitimatiei persoanei cu drept de    |
| potrivit indicatiilor     | | insotitor.                                    |
| calatorului.              | |  4. Folosirea biletului la trenuri de rang    |
|  4. Pentru a fi admis la  | | superior, la o clasa superioara, la vagon de  |
| calatorie, biletul se     | | dormit, cuseta sau pe o alta ruta decat cea   |
| prezinta la casa de bilete| | inscrisa pe bilet se poate face numai cu plata|
| inainte de inceperea      | | diferentelor tarifare corespunzatoare.        |
| calatoriei.               | |  5. Biletul da dreptul la o singura intrerupere
|  5. Rubrica "Emitent" se  | | a calatoriei de pana la 5 zile.               |
| completeaza cu denumirea, | |  6. Biletul vizat in vederea calatoriei dar   |
| semnatura si stampila.    | | neutilizat, indiferent de motiv, va fi        |
|                           | | prezentat statiei C.F.R. in maximum o ora dupa|
|                           | | plecarea trenului pentru aplicarea "Vizei de  |
|                           | | neutilizare", dupa care va fi returnat        |
|                           | | organului emitent.                            |
|                           | |  7. Nu se admit modificari, corecturi,        |
|                           | | stersaturi, chiar certificate de emitent.     |
|                           | |  8. Rubrica "Emitent" se completeaza cu       |
|                           | | denumirea, semnatura si stampila.             |
|                           | | --------------------------------------------- |
|  Viza statiei de plecare  | | | Viza statiei de plecare | Viza statiei de | |
|                           | | |                         |  intrerupere a  | |
|                           | | |                         |    calatoriei   | |
|                           | | --------------------------------------------- |
|---------------------------| |-----------------------------------------------|


    ANEXA 2
                              FATA
_____________________________________  _________________________________________
| M.T.                               ||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17
|                                    || MINISTERUL                           |18
| Seria ...... Nr. .....             || TRANSPORTURILOR  Seria .... Nr. .... |19
|                                    ||                                      |20
|                                    ||              BILET SPECIAL           |21
|          CUPON STATISTIC           || PENTRU O CALATORIE SIMPLA, GRATUITA, |22
| al biletului special pentru o      || CU AUTOBUZELE, ACORDAT IN BAZA LEGII |23
| calatorie simpla, gratuita, cu     ||              NR. 44/1994             |24
| autobuzele, acordat in baza        ||           VALABIL IN ANUL 199...     |25
|    Legii nr. 44/1994               || Dl(dna) ............................ |--
|                                    || Nr. legitimatie titular ............ |26
|    Valabil in anul 199...          || Seria si nr. B.I. insotitor ........ |--
|                                    || De la statia ....................... |27
| Dl(dna) .......................... || La statia .......... Km ............ |--
| Nr. legitimatie titular .......... || Emis la ..........199....            |28
| De la statia ..................... ||                                      |--
| La statia ........................ ||                                      |29
|                                    ||            --------------------------|--
|                       km. ........ ||            | VIZA AUTOGARII          |30
|                       lei. ....... || Emitent    | Lei ..................  |31
|                                    ||            | Nr. cursa .. Nr. loc .. |--
|        Emitent,                    ||            | Data .................  |*
| L.S.                               || L.S.       | L.S.            Casier, |*
|                                    ||--:--:---:--|--:--:---:----:--:--:--:----
|                                    || I:II:III:IV: V:VI:VII:VIII:IX: X:XI:XII:
|____________________________________||__:__:___:__:__:__:___:____:__:__:__:___:


                                VERSO
----------------------------| |-----------------------------------------------|
|                           | |                   INSTRUCTIUNI                |
|      Atentie !            | |  1. Biletul este nominal, netransmisibil si   |
|                           | | este valabil numai completat cu toate datele  |
|                           | | cerute.                                       |
|  1. Biletul se completeaza| |  2. Biletul este valabil numai insotit de     |
| cerneala sau cu pix cu    | | legitimatia eliberata de Ministerul Apararii  |
| pasta.                    | | Nationale sau de asociatii ale veteranilor de |
|  2. Completarea biletelor,| | razboi, contrasemnata de Ministerul Apararii  |
|cu exceptia partilor privind | Nationale.                                    |
|viza autogarii, se face de | |  3. Biletul folosit de insotitor este valabil |
|catre emitent sau de catre | | numai pentru aceeasi calatorie cu a persoanei |
|calator, pe raspunderea sa.| | cu drept de insotitor si cu legitimatia       |
| 3. Pentru efectuarea      | | acesteia.                                     |
|calatoriei, pasagerul se   | |  Pe biletul folosit de insotitor se va inscrie|
|prezinta pentru viza la casa | numarul legitimatiei persoanei cu drept de    |
|de bilete din autogara sau | | insotitor.                                    |
|la personalul de bord (in  | |  4. Biletul da dreptul la o singura calatorie |
|statiile unde nu sunt      | | gratuita pentru persoanele care beneficiaza de|
|autogari).                 | | prevederile Legii nr. 44/1994 si este valabil |
| 4. Rubrica "Emitent" se   | | la cursele interurbane de autobuze pentru     |
|completeaza cu denumirea,  | | deplasarea intre statiile indicate pe bilet,  |
|semnatura si stampila.     | | situate pe un singur traseu, daca nu exista   |
| Acest cupon se retine de  | | posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata,|
| casier sau de catre       | | conform art. 15 lit. a) alin. 3 din Legea nr. |
| personalul de bord la     | | 44/1994.                                      |
| efectuarea calatoriei.    | |  5. Biletul nu da dreptul la intreruperea     |
|                           | | calatoriei.                                   |
|                           | |  6. Nu se admit corecturi sau adaugari, chiar |
|                           | | certificate de emitent.                       |
|                           | |  7. Rubrica "Emitent" se completeaza cu       |
|                           | | denumirea, semnatura si stampila.             |
|---------------------------| |-----------------------------------------------|

    ANEXA 3
                              FATA
_____________________________________  _________________________________________
| M.T.                               ||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17
|                                    || MINISTERUL                           |18
| Seria ...... Nr. .....             || TRANSPORTURILOR  Seria .... Nr. .... |19
|                                    ||                                      |20
|                                    ||              BILET SPECIAL           |21
|          CUPON STATISTIC           || PENTRU O CALATORIE SIMPLA, GRATUITA, |22
| al biletului special pentru o      ||   CU NAVELE, ACORDAT IN BAZA LEGII   |23
| calatorie simpla, gratuita, cu     ||              NR. 44/1994             |24
|    navele, acordat in baza         ||           VALABIL IN ANUL 199...     |25
|      Legii nr. 44/1994             || Dl(dna) ............................ |--
|                                    || Nr. legitimatie titular ............ |26
|    Valabil in anul 199...          || Seria si nr. B.I. insotitor ........ |--
|                                    || De la statia ....................... |27
| Dl(dna) .......................... || La statia .......... Km ............ |--
| Nr. legitimatie titular .......... || Emis la ..........199....            |28
| De la statia ..................... ||                                      |--
| La statia ........................ ||                                      |29
|                                    ||            --------------------------|--
|                       km. ........ ||            | VIZA STATIEI            |30
|                       lei. ....... || Emitent    | Lei ..................  |31
|                                    ||            | Nr. cursa ... Nr. loc ..|--
|        Emitent,                    ||            | Data .................  |*
| L.S.                               || L.S.       | L.S.            Casier, |*
|                                    ||--:--:---:--|--:--:---:----:--:--:--:----
|                                    || I:II:III:|V: V:VI:VII:VIII:IX: X:XI:XII:
|____________________________________||__:__:___:__:__:__:___:____:__:__:__:___:


                                VERSO
----------------------------| |-----------------------------------------------|
|                           | |                   INSTRUCTIUNI                |
|      Atentie !            | |  1. Biletul este nominal, netransmisibil si   |
|                           | | este valabil numai completat cu toate datele  |
|                           | | cerute.                                       |
|  1. Biletul se completeaza| |  2. Biletul este valabil numai insotit de     |
| cu cerneala sau cu pix cu | | legitimatia eliberata de Ministerul Apararii  |
| pasta.                    | | Nationale sau de asociatii ale veteranilor de |
|  2. Completarea biletelor,| | razboi, contrasemnata de Ministerul Apararii  |
|cu exceptia partilor privind | Nationale.                                    |
|viza  statiei, se  face de | |  3. Biletul folosit de insotitor este valabil |
|catre emitent sau de catre | | numai pentru aceeasi calatorie cu a persoanei |
|calator, pe raspunderea sa.| | cu drept de insotitor si cu legitimatia       |
| 3. Pentru efectuarea      | | acesteia.                                     |
|calatoriei, pasagerul se   | |  Pe biletul folosit de insotitor se va scrie  |
|prezinta pentru viza la casa | numarul legitimatiei persoanei cu drept de    |
|de bilete.                 | | insotitor.                                    |
| 4. Acest cupon se retine  | |  4. Folosirea biletului la nave de rang       |
|de catre casier la         | | superior sau la o clasa superioara se face    |
|efectuarea calatoriei.     | | numai cu plata diferentelor tarifare          |
| 5. Rubrica "Emitent" se   | | corespunzatoare.                              |
|completeaza cu denumirea,  | |  5. Biletul da dreptul la o singura calatorie |
|semnatura si stampila.     | | gratuita pentru persoanele care beneficiaza   |
|                           | | de prevederile Legii nr. 44/1994 si nu da     |
|                           | | dreptul la intreruperea calatoriei.           |
|                           | |  6. Nu se admit corecturi sau adaugari, chiar |
|                           | |  certificate de emitent.                      |
|                           | |  7. Rubrica "Emitent" se completeaza cu       |
|                           | | denumirea, semnatura si stampila.             |
|---------------------------| |-----------------------------------------------|

    ANEXA 4

 AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ...........     Titular Filiala ...............
 Nr ..............                              Nr ..../............


                                   AVIZAT
                    D.G.F.P.C.F.S. .......................

          L.S.                                 Semnatura
                                            ...............

                                   BORDEROUL
    cupoanelor statistice pentru calatoria cu autobuze sau pe caile fluviale
    a veteranilor de razboi, colectate in luna ......... 199 .....
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Seria si   Distanta     Valoarea    Nr.  Seria si   Distanta    Valoarea
crt. numarul    calatoriei   calatoriei  crt. numarul    calatoriei  calatoriei
     cuponului   (km)        la tarif         cuponului    (km)      la tarif
     statistic               de bilet         statistic              de bilet
--------------------------------------------------------------------------------
 1      2           3            4        1      2           3          4
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL:                                       TOTAL:
--------------------------------------------------------------------------------

    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR .............    Titular Filiala .........
    L. S.        Semnatura                          L. S.      Semnatura
               .............                                 .............


    ANEXA  5

 AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ...........     Titular Filiala ...............
 Nr ..............                              Nr ..../............


                                   AVIZAT
                    D.G.F.P.C.F.S. .......................

          L.S.                                 Semnatura
                                            ...............

                          SITUATIA CENTRALIZATOARE
            a borderourilor rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994
    in transportul auto/pe caile fluviale de persoane in luna ...... 199 ....
--------------------------------------------------------------------------------
    Numarul       Nr. de persoane    Parcursul         Valoarea calatoriilor
    borderoului   transportate       realizat (km)     efectuate (lei)
--------------------------------------------------------------------------------
        1              2                 3                     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL GENERAL:
--------------------------------------------------------------------------------

    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR .............    Titular Filiala .........
    L. S.        Semnatura                          L. S.      Semnatura
               .............                                 .............    ANEXA 6

Poz. C.C.L. Nr... Regionala C.F. ... Agentia de voiaj  Cod SIRUES | | | | | |...
                                                       Casa de .... Nr. | | |...
                                                       CASIER  .................
                                                       (se va scrie numele si
                                                        prenumele cu litere de
                                                       tipar)

          CONTUL LEGITIMATIILOR CU PRET VARIABIL
    *) .................. pe luna ............... 19 .... Fila | | |

----------------------------------------------------------------------------
    Evidenta depozitului de          |   Evidenta depozitului biletelor    |
           legitimatii               |            de control               |
-------------------------------------|--------------------------------------
Bon    |         | Nr. cel mai |     |Bon    |         | Nr. cel mai |     |
de     |Legitima-|   mic la:   |Bu-  |de     |Legitima-|   mic la:   |Bu-  |
comanda|  tia    |             |cati |comanda|  tia    |             |cati |
-------|---------|-------------|emise|-------|---------|-------------|emise|
Nr.|Se-|Se-|Nr.  |Incepu-|Fine-|     |Nr.|Se-|Se-|Nr.  |Incepu-|Fine-|     |
   |ria|ria|maxi-|  tul  | le  |     |   |ria|ria|maxi-|  tul  | le  |     |
   |   |   |mal  | lunii |lunii|     |   |   |   |mal  | lunii |lunii|     |
---|---|---|-----|-------|-----|-----|---|---|---|-----|-------|-----|-----|
___|___|___|_____|_______|_____|_____|___|___|___|_____|_______|_____|_____|
___|___|___|_____|_______|_____|_____|___|___|___|_____|_______|_____|_____|
___|___|___|_____|_______|_____|_____|___|___|___|_____|_______|_____|_____|
___|___|___|_____|_______|_____|_____|___|___|___|_____|_______|_____|_____|


                          - continuare -
-------------------------------------------------------------------------
   |Legitimatia|   Suma incasata |Legitimatia emisa pentru:  |  Total   |
Zi-|-----------|-----------------|---------------------------|-----------
ua |Nr. |Seria |Nominala|total zi|clasa| Statia |Via|nr.     |km|cal./km|
   |    |      |--------|--------|     |(Relatia)   |calatori|  |       |
   |    |      |  Lei |B|  Lei |B|     |        |   |        |  |       |
---|----|------|------|-|------|-|-----|--------|---|--------|--|-------|
 1 | 2  |  3   |  4   |5|  6   |7|  8  |    9   | 10|  11    |12|  13   |
---|----|------|------|-|------|-|-----|--------|---|--------|--|-------|
---|----|------|------|-|------|-|-----|--------|---|--------|--|-------|
---|----|------|------|-|------|-|-----|--------|---|--------|--|-------|
---|----|------|------|-|------|-|-----|--------|---|--------|--|-------|
---|----|------|------|-|------|-|-----|--------|---|--------|--|-------|

                          - continuare -
--------------------------------------------------------------------------------
            Defalcarea prestatiilor pe regionalele de cai ferate
--------------------------------------------------------------------------------
|         |         |         |  Cluj-  |         |         |         |
|Bucuresti| Craiova |Timisoara|  Napoca | Brasov  |  Iasi   | Galati  |Constanta
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------
|km|      |km|      |km|      |km|      |km|      |km|      |km|      |km|
|  |cal/km|  |cal/km|  |cal/km|  |cal/km|  |cal/km|  |cal/km|  |cal/km|  |cal/km
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------
|14| 15   |16|  17  |18|  19  |20|  21  |22|  23  |24|  25  |26|  27  |28|  29
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------
    Bloc 10 file

    *) Se va completa, dupa caz, conform instructiei de casa, cu denumirea legitimatiei: bilet blanco trafic local sau international, bilet de calatorie in grup, bilet de calatorie in circuit, abonamente etc

                            Semnatura casierului,
                           .......................


    ANEXA  7

Regionala C.F ...............
Nr. ......................

                   SITUATIA CENTRALIZATOARE
           a conturilor legitimatiilor cu pret variabil
    - cod statistic ..... rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994
      in transportul pe calea ferata in luna ..... anul ..........
--------------------------------------------------------------------------------
                     |  CALATORI     |   CALATORI    |  VALOAREA
                     |  EXPEDIATI    |   KILOMETRI   |  PRESTATIEI (LEI)
---------------------|---------------|---------------|--------------------------
    TOTAL REGIONALA: |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------

             Director general,             Director economic,
             L S.    Semnatura             L.S.    Semnatura

             .................             ..................
    ANEXA  8

    S.N.C.F.R.                                           VIZAT
    D.G.F.C.                                           ---------
                                                       ASOCIATIA ..............

                           DECONTUL
          biletelor speciale de calatorie pe calea ferata
    - cod statistic ..... rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994
                     in luna .......... anul ...........
--------------------------------------------------------------------------------
  REGIONALA C.F.     |  CALATORI     |   CALATORI    |  VALOAREA
                     |  EXPEDIATI    |   KILOMETRI   |  PRESTATIEI (LEI)
---------------------|---------------|---------------|--------------------------
  TOTAL S.N.C.F.R.:  |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------


    Directia generala
    financiar-contabila,                     Presedintele S.N.C.F.R.,
    L.S.     Semnatura                       L.S.         Semnatura
    ..................                       ......................
SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 3745/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 3745 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu