E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Instructiuni Nr.2 din 07.03.2007

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
ACT EMIS DE: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 30 martie 2007SmartCity1


Articolul 1Prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M. Articolul 2Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, au obligaţia să întocmească şi să depună un exemplar al situaţiilor financiare anuale la C.N.V.M. şi un exemplar la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 3Situaţiile financiare anuale se vor întocmi avându-se în vedere formatele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, precum şi formularele: "Date informative" (cod 30), "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), întocmite conform formularisticii procurate de la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 4
(1)Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. vor întocmi şi vor depune la C.N.V.M. situaţiile financiare anuale care cuprind următoarele formulare, în funcţie de specificul fiecărei categorii de entitate:a)pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., cu excepţia organismelor de plasament colectiv:1. bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 1;2. cont de profit şi pierdere (cod 20) - conform anexei nr. 1;3. situaţia modificărilor capitalului propriu - conform anexei nr. 1;4. situaţia fluxurilor de trezorerie - conform anexei nr. 1;5. notele explicative la situaţiile financiare anuale.Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40);b)pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv:1. bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 2;2. cont de profit şi pierdere (cod 20) - conform anexei nr. 2;3. situaţia modificărilor capitalului propriu - conform anexei nr. 2;4. situaţia fluxurilor de trezorerie - conform anexei nr. 2;5. notele explicative la situaţiile financiare anuale.Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40);c)pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv:1. bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 3;2. situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20) - conform anexei nr. 3.
(2)Bilanţul prezintă, în forma sintetică, elementele de activ şi datorii, grupate după natură, destinaţie şi lichiditate, respectiv după natură, provenienţă şi exigibilitate. Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice, încheiată la sfârşitul exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, pusă de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile.
(3)Contul de profit şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate după natură lor, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere). Pentru societăţile de investiţii financiare, în sensul prezentei instrucţiuni, cifra de afaceri se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din activitatea curentă.
(4)Pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, contul de profit şi pierdere se va numi "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor".
(5)În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01 şi 02 din coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.În "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.
Articolul 5
(1)Situaţiile financiare anuale se semnează de către administratorul societăţii şi de către persoana responsabilă cu elaborarea lor, în care se vor preciza calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, expert contabil, contabil autorizat), precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
(2)Administratorul entităţii şi persoana responsabilă cu elaborarea situaţiilor financiare anuale poartă răspunderea, potrivit legii, asupra realităţii informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară, precum şi asupra celorlalţi indicatori cuprinşi în situaţiile financiare anuale.
(3)Entităţile care au în subordine sucursale sau subunităţi fără personalitate juridică vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind situaţiile financiare anuale.
(4)Entităţile vor întocmi situaţiile financiare anuale folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii, conform reglementărilor contabile în vigoare.
Articolul 6
(1)Entităţile vor completa datele de identificare precizate în antetul bilanţului (denumirea unităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate (anexa nr. 5), precum şi codul unic de înregistrare, citeţ, şi codul privind activitatea, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.
(2)Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanţ" a datelor prevăzute la alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că situaţia financiară anuală nu a fost depusă.
(3)Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
Articolul 7
(1)Situaţiile financiare anuale ale entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. se depun, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la C.N.V.M.
(2)Entităţile care de la constituire până la încheierea exerciţiului financiar nu au desfăşurat activitate vor depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens la C.N.V.M., în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, care să cuprindă toate datele de identificare a societăţii, respectiv:denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;adresa completă şi numărul de telefon;numărul de înregistrare la registrul comerţului şi codul privind activitatea;codul fiscal/codul unic de înregistrare;capitalul social.O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare potrivit prevederilor legale incidente.
(3)Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, un exemplar al situaţiei financiare anuale şi al declaraţiei pe propria răspundere conform alin. (1) şi (2) se vor depune şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 120 de zile, respectiv în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Articolul 8
(1)Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
(2)Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. pot depune situaţiile financiare anuale la registratura C.N.V.M. şi a unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Formularele care compun situaţiile financiare anuale se vor completa în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
(4)Pentru organismele de plasament colectiv aflate în administrare, situaţiile financiare anuale vor fi întocmite şi depuse atât la C.N.V.M., cât şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice de către societatea de administrare a investiţiilor, distinct de propriile situaţii financiare anuale.
(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, situaţiile financiare anuale vor fi întocmite şi depuse numai la C.N.V.M. de către societăţile de administrare a investiţiilor, distinct de propriile situaţii financiare anuale. Ministerul Finanţelor Publice nu va elabora program de asistenţă pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv.
Articolul 9În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din aceeaşi lege, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:a)politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b)situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;c)persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta instrucţiune. Articolul 11Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului X "Răspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). Anexa nr. 1 FORMATUL SITUAŢIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE _______ PENTRU ENTITĂŢILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ŞI SUPRAVEGHEATE DE C.N.V.M., CU EXCEPŢIA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV BILANŢ la data de 31 decembrie_______
 Judeţul _______________________|_|_|      Forma de proprietate _______|_|_|    Persoana juridică___________________      Activitatea preponderenta    Adresa: localitatea_______, sectorul__,   (denumire clasa CAEN) __________    str._________  nr. ____, bl.________,    sc. ________, ap. ______                  Cod clasa CAEN _________|_|_|_|_|    Telefon__________, fax __________         Cod unic de înregistrare    Număr din registrul comerţului_______                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  (cod 10)                                                   -lei- ┌──────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐ │                                      │       │         Sold                  │ │                                      │Nr.rd. ├────────────────┬──────────────┤ │                                      │       │Începutul       │Sfârşitul     │ │                                      │       │exerciţiului    │exerciţiului  │ │                                      │       │financiar       │financiar     │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │                 A                    │  B    │        1       │      2       │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │A. ACTIVE IMOBILIZATE                 │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. cheltuieli de constituire          │   01  │                │              │ │(ct. 201-2801)                        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. cheltuieli de dezvoltare           │   02  │                │              │ │(ct. 203-2803-2903)                   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. concesiuni, brevete, licenţe,      │   03  │                │              │ │   mărci,drepturi şi valori similare  │       │                │              │ │   şi alte imobilizări necorporale    │       │                │              │ │(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)     │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. fondul comercial                   │   04  │                │              │ │(ct. 2071-2807-2907)                  │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. avansuri şi imobilizări necorporale│   05  │                │              │ │în curs de execuţie (ct. 233+234-2933)│       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 01 la 05)                │   06  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. terenuri şi construcţii            │   07  │                │              │ │(ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912)   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. instalaţii tehnice şi masini       │   08  │                │              │ │(ct. 213-2813-2913)                   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. alte instalaţii, utilaje şi mobi-  │   09  │                │              │ │lier (ct. 214-2814-2914)              │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. avansuri şi imobilizări corporale  │   10  │                │              │ │în curs (ct.231+232-2931)             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL:  (rd. 07 la 10)               │   11  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE           │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. acţiuni deţinute la entităţi       │   12  │                │              │ │afiliate (ct. 261-2961)               │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. împrumuturi acordate entităţilor   │       │                │              │ │afiliate (ct.2671+2672-2965)          │   13  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. interese de participare            │   14  │                │              │ │(ct.263-2963)                         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. împrumuturi acordate entităţilor de│   15  │                │              │ │care compania este legata prin        │       │                │              │ │interese de participare (ct. 2675+    │       │                │              │ │2676-2967)                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. titluri şi alte instrumente fina- │   16  │                │              │ │ciare deţinute că imobilizări         │       │                │              │ │(ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)  │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │6. alte creanţe                       │   17  │                │              │ │(ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 12 la 17)                │   18  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL              │   19  │                │              │ │(rd. 06+11+18)                        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │B. ACTIVE CIRCULANTE                  │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │I. STOCURI                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. materiale consumabile              │   20  │                │              │ │(ct. 302+303±308+351-392-395)         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. lucrări şi servicii în curs de     │   21  │                │              │ │execuţie                              │       │                │              │ │(ct. 332-394)                         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. avansuri pentru cumpărări de       │   22  │                │              │ │stocuri (ct. 4091)                    │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL (rd. 20 la 22)                 │   23  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │II. CREANŢE (Sumele care urmează sa   │       │                │              │ │fie încasate după o perioadă mai mare │       │                │              │ │de un an trebuie prezentate separat   │       │                │              │ │pentru fiecare element)               │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. Creanţe comerciale*                │   24  │                │              │ │(ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-   │       │                │              │ │-2969*+4092+411+413+418-491)          │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. sume de încasat de la entităţile   │   25  │                │              │ │afiliate                              │       │                │              │ │(ct. 4511+4518-4951)                  │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. sume de încasat din interese de    │   26  │                │              │ │participare (ct. 4521+4528-4952)      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. alte creanţe                       │   27  │                │              │ │(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424    │       │                │              │ │+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+  │       │                │              │ │473-496+5187)                         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. creanţe privind capitalul subscris │   28  │                │              │ │şi nevărsat (ct. 456-4953)            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 24 la 28)                │   29  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN  │       │                │              │ │     SCURT                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. acţiuni deţinute la entităţile     │       │                │              │ │afiliate(ct.501-591)                  │   30  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. alte investiţii financiare pe      │   31  │                │              │ │termen scurt                          │       │                │              │ │(ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+    │       │                │              │ │+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-│       │                │              │ │-597-598+5113+5114)                   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 30 la 31)                │   32  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI           │   33  │                │              │ │(ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125     │       │                │              │ │+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+  │       │                │              │ │+5412+542)                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL             │   34  │                │              │ │(rd. 23+29+32+33)                     │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │C. CHELTUIELI ÎN AVANS                │   35  │                │              │ │(ct. 471)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O  │       │                │              │ │PERIOADA DE UN AN                     │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. împrumuturi din emisiuni de        │   36  │                │              │ │obligaţiuni                           │       │                │              │ │(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)    │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. sume datorate instituţiilor        │       │                │              │ │de credit                             │   37  │                │              │ │(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682     │       │                │              │ │+5191+5192+5198)                      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. avansuri încasate în contul        │   38  │                │              │ │clienţilor                            │       │                │              │ │(ct. 419)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. datorii comerciale                 │   39  │                │              │ │(ct. 401+404+408)                     │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. efecte de comerţ de plătit         │   40  │                │              │ │(ct. 403+405)                         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │6. sume datorate entităţilor afiliate │   41  │                │              │ │(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │7. sume datorate privind interesele   │   42  │                │              │ │de participare                        │       │                │              │ │(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │8. alte datorii, inclusiv datorii     │   43  │                │              │ │fiscale şi alte datorii pentru        │       │                │              │ │asigurările sociale                   │       │                │              │ │(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │       │                │              │ │424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│       │                │              │ │+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │       │                │              │ │457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+  │       │                │              │ │5195+5196+5197)                       │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 36 la 43)                │   44  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV       │   45  │                │              │ │DATORII CURENTE NETE                  │       │                │              │ │(rd. 34+35-44-60.2)                   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │   46  │                │              │ │(rd. 19+45-60.1)                      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O  │       │                │              │ │PERIOADA MAI MARE DE UN AN            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. împrumuturi din emisiuni de        │   47  │                │              │ │obligaţiuni                           │       │                │              │ │(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)    │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. sume datorate instituţiilor de     │       │                │              │ │credit                                │   48  │                │              │ │(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682    │       │                │              │ │+5191+5192+5198)                      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. avansuri încasate în contul        │       │                │              │ │clienţilor                            │   49  │                │              │ │(ct. 419)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. datorii comerciale                 │   50  │                │              │ │(ct. 401+404+408)                     │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. efecte de comerţ de plătit         │   51  │                │              │ │(ct. 403+405)                         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │6. sume datorate entităţilor afiliate │   52  │                │              │ │(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │7. sume datorate privind interesele   │   53  │                │              │ │de participare                        │       │                │              │ │(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │8. alte datorii, inclusiv datorii     │   54  │                │              │ │fiscale şi datorii pentru             │       │                │              │ │asigurările sociale                   │       │                │              │ │(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │       │                │              │ │424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│       │                │              │ │+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │       │                │              │ │457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+  │       │                │              │ │5195+5196+5197)                       │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 47 la 54)                │   55  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │H. PROVIZIOANE                        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. provizioane pentru pensii şi alte  │   56  │                │              │ │obligaţii similare (ct.1515)          │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. provizioane pentru impozite        │   57  │                │              │ │(ct. 1516)                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. alte provizioane (ct. 1511+1512+   │   58  │                │              │ │1513+1514+1518)                       │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)│   59  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2)    │   60  │                │              │ │din care:                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. subvenţii pentru investiţii        │  60.1 │                │              │ │(ct. 131)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. venituri înregistrate în avans     │  60.2 │                │              │ │(ct. 472)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │J. CAPITAL ŞI REZERVE                 │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:   │   61  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │-capital subscris nevărsat (ct. 1011) │   62  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │-capital subscris vărsat (ct. 1012)   │   63  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)        │   64  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)  │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │Sold C                                │   65  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │Sold D                                │   66  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74)         │   67  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. rezerve legale (ct. 1061)          │   68  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. rezerve statutare sau contractuale │   69  │                │              │ │(ct. 1063)                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. rezerve constituite din valoarea   │   70  │                │              │ │titlurilor/acţiunilor dobândite cu    │       │                │              │ │titlu gratuit (ct. 1065*)             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. rezerve de reevaluare la valoarea  │   71  │                │              │ │justa (ct.1066)                       │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. rezerve reprezentând surplus       │   72  │                │              │ │realizat din rezerve de reevaluare    │       │                │              │ │(ct. 1067)                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │6. alte rezerve (ct.1068)             │   73  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │7. acţiuni proprii (ct.109)           │   74  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │Sold C                                │   75  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │Sold D                                │   76  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI           │       │                │              │ │FINANCIAR (ct.121)                    │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │Sold C                                │   77  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │Sold D                                │   78  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │Repartizarea profitului (ct. 129)     │   79  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII              │   80  │                │              │ │(rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)   │       │                │              │ └──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┘           ADMIMISTRATOR,                          ÎNTOCMIT,      Numele şi prenumele _______           Numele şi prenumele ___________      Semnatura _________________           Calitatea _____________________                                            Semnatura _____________________ Stampila unităţii
NOTĂ:*) Sumele înscrise la acest rand şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mica de 12 luni. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31 decembrie ________


                                                           -lei-     (cod 20) ┌───────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐ │                                           │      │    Exerciţiul financiar   │ │     Denumirea indicatorului               │Nr.rd.├──────────────┬────────────┤ │                                           │      │ Precedent    │  Curent    │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │                 A                         │  B   │      1       │      2     │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)    │   01 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │a) Venituri din activitatea curentă        │   02 │              │            │ │(ct. 704+705+706+708)                      │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │b) Venituri din subvenţii de exploatare    │   03 │              │            │ │aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │2. Variaţia stocurilor (ct. 711)           │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │ sold C                                    │   04 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │ sold D                                    │   05 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │3. Veniturile producţiei imobilizate       │   06 │              │            │ │(ct. 721+722)                              │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │4. Alte venituri din exploatare (ct.       │   07 │              │            │ │7417+758)                                  │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL            │   08 │              │            │ │(rd. 01+04-05+06+07)                       │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │5. Cheltuieli cu materialele şi alte       │   09 │              │            │ │cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)        │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │a) Cheltuieli cu materialele consumabile   │   10 │              │            │ │(ct. 602-7412)                             │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604) │   11 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │c) Alte cheltuieli din afara (cu energia   │   12 │              │            │ │şi apa)                                    │      │              │            │ │(ct. 605-7413)                             │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)    │   13 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │a) Salarii (ct. 641+642-7414)              │   14 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia  │   15 │              │            │ │socială                                    │      │              │            │ │(ct. 645-7415)                             │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor     │   16 │              │            │ │corporale şi necorporale (rd. 17-18)       │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)            │   17 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │a.2) Venituri (ct. 7813+7815)              │   18 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │b) Ajustarea valorii activelor circulante  │   19 │              │            │ │(rd. 20-21)                                │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)             │   20 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │b.2) Venituri (ct. 754+7814)               │   21 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23   │   22 │              │            │ │la 25)                                     │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │a) Cheltuieli privind prestaţiile externe  │   23 │              │            │ │(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625   │      │              │            │ │+626+627+628-7416)                         │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │b) Cheltuieli, cu alte impozite, taxe şi   │   24 │              │            │ │vărsăminte asimilate (ct. 635)             │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi   │   25 │              │            │ │activele cedate (ct. 658)                  │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │d) Ajustări privind, provizioanele         │   26 │              │            │ │(rd. 27-28)                                │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │d.1) Cheltuieli (ct. 6812)                 │   27 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │d.2) Venituri (ct. 7812)                   │   28 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL           │   29 │              │            │ │(rd. 09+13+16+19+22+26)                    │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │REZULTATUL DIN EXPLOATARE                  │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Profit (rd. 08-29)                       │   30 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Pierdere (rd. 29-08)                     │   31 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │VENITURI FINANCIARE                        │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │9. Venituri din interese de participare    │   32 │              │            │ │(ct. 7613)                                 │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- din care, venituri obţinute de la        │      │              │            │ │entităţile afiliate                        │   33 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │10. Venituri din alte investiţii financiare│   34 │              │            │ │şi împrumuturi ce fac parte din activele   │      │              │            │ │imobilizate                                │      │              │            │ │(ct. 7611+7612)                            │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- din care, venituri obţinute din acţiuni  │   35 │              │            │ │deţinute la entităţi afiliate (ct.7611)    │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │11. Venituri din dobânzi (ct. 766)         │   36 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- din care venituri obţinute de la         │   37 │              │            │ │entităţi afiliate                          │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │    Alte venituri financiare               │   38 │              │            │ │(ct.7616+7617+762+763+764+765+767+768)     │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │VENITURI FINANCIARE - TOTAL                │   39 │              │            │ │(rd. 32+34+36+38)                          │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │12. Ajustarea valorii imobilizărilor       │   40 │              │            │ │financiare şi a investiţiilor financiare   │      │              │            │ │deţinute că active circulante (rd. 41-42)  │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │Cheltuieli (ct. 686)                       │   41 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │Venituri (ct. 786)                         │   42 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │13. a) Cheltuieli privind dobânzile        │   43 │              │            │ │(ct. 666-7418)                             │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- din care, cheltuieli în relaţia cu       │   44 │              │            │ │entităţile afiliate                        │      │              │            │ │                                           │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │b) Alte cheltuieli financiare              │   45 │              │            │ │(ct. 663+664+665+667+668)                  │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 40+43+45)│   46 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │REZULTATUL FINANCIAR:                      │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Profit (rd. 39-46)                       │   47 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Pierdere (rd. 46-39)                     │   48 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │14. REZULTATUL CURENT                      │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Profit (rd. 08+39-29-46)                 │   49 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Pierdere (rd. 29+46-08-39)               │   50 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │15. Venituri extraordinare (ct. 771)       │   51 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)     │   52 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │17. REZULTATUL EXTRAORDINAR                │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Profit (rd. 51-52)                       │   53 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Pierdere (rd. 52-51)                     │   54 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │VENITURI TOTALE  (rd. 08+39+51)            │   55 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)           │   56 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │REZULTATUL BRUT                            │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Profit (rd. 55-56)                       │   57 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Pierdere (rd. 56-55)                     │   58 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)           │   59 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │19. Alte cheltuieli cu impozite care nu    │   60 │              │            │ │apar în elementele de mai sus (ct. 698)    │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │20. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR:     │      │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Profit (rd. 57-59-60)                    │   61 │              │            │ ├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤ │- Pierdere (rd. 58+59+60) sau              │   62 │              │            │ │(rd. 59+60-57)                             │      │              │            │ └───────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────┴────────────┘        ADMINISTRATOR,                            ÎNTOCMIT,    Numele şi prenumele ________             Numele şi prenumele ___________    Semnatura ___________                    Calitatea ____________ Stampila unităţii Semnatura ____________
DATE INFORMATIVE


(cod 30)                                                         - lei - ┌──────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┬──────────────┐ │ I. Date privind rezultatul înregistrat   │Nr. │ Nr. unităţi  │     Sume     │ │                                          │rd. ├──────────────┼──────────────┤ │                                          │    │       1      │      2       │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │ Unităţi care au înregistrat profit       │ 01 │              │              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │ Unităţi care au înregistrat pierdere     │ 02 │              │              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┬────┴──────────────┤ │                                          │    │         │     din care:     │ │                                          │    │         ├─────────┬─────────┤ │                                          │    │         │ Pentru  │  Pentru │ │                                          │Nr. │ Total   │ activi- │ activi- │ │ II. Date privind plăţile restante        │rd. │col. 2+3 │  tate   │ tate de │ │                                          │    │         │ curentă │ inves-  │ │                                          │    │         │         │ titii   │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │                 A                        │ B  │     1   │    2    │    3    │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Plati restante - total                    │ 03 │         │         │         │ │(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:        │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Furnizori restanţi - total (rd. 05 la     │ 04 │         │         │         │ │07), din care:                            │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - peste 30 de zile                     │ 05 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - peste 90 de zile                     │ 06 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - peste 1 an                           │ 07 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Obligaţii restante faţă de bugetul        │ 08 │         │         │         │ │asigurărilor sociale - total (rd. 09 la   │    │         │         │         │ │13), din care:                            │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- contribuţii pentru asigurări sociale    │ 09 │         │         │         │ │de stat datorate de angajatori,           │    │         │         │         │ │salariaţi şi alte persoane asimilate      │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- contribuţii pentru fondul               │ 10 │         │         │         │ │asigurărilor sociale de sănătate          │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- contribuţia pentru pensia               │    │         │         │         │ │suplimentara                              │ 11 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- contribuţii pentru bugetul              │ 12 │         │         │         │ │asigurărilor pentru şomaj                 │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- alte datorii sociale                    │ 13 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Obligaţii restante faţă de bugetele       │ 14 │         │         │         │ │fondurilor speciale şi alte fonduri       │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Obligaţii restante faţă de alţi           │ 15 │         │         │         │ │creditori                                 │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Impozite şi taxe neplătite la termenul    │ 16 │         │         │         │ │stabilit la bugetul de stat               │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Impozite şi taxe neplătite la termenul    │ 17 │         │         │         │ │stabilit la bugetele locale               │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Credite bancare nerambursate la           │ 18 │         │         │         │ │scadenţă - total (rd. 19 la 21), din      │    │         │         │         │ │care:                                     │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - restante după 30 de zile             │ 19 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - restante după 90 de zile             │ 20 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - restante după 1 an                   │ 21 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Dobânzi restante                          │ 22 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴────┬────┴─────────┤ │                                          │    │ Sfârşitul    │  Sfârşitul   │ │III. Număr mediu de salariaţi             │Nr. │exerciţiului  │exerciţiului  │ │                                          │rd. │financiar     │financiar     │ │                                          │    │precedent     │  curent      │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │                    A                     │ B  │       1      │      2       │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │ Număr mediu de salariaţi                 │ 23 │              │              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┴──────────────┤ │ IV. Plati de dobânzi şi redevenţe        │ Nr.│             Sume            │ │                                          │ rd.│                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │               A                          │    │              1              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Venituri brute din dobânzi plătite de     │ 24 │                             │ │persoanele juridice romane către          │    │                             │ │persoanele fizice nerezidente din         │    │                             │ │statele membre ale Uniunii Europene,      │    │                             │ │din care:                                 │    │                             │ │                                          │    │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │- impozitul datorat la bugetul de stat    │ 25 │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Venituri brute din dobânzi plătite de     │ 26 │                             │ │persoanele juridice romane către          │    │                             │ │persoane juridice afiliate*)              │    │                             │ │nerezidente din statele membre ale        │    │                             │ │Uniunii Europene, din care:               │    │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │- impozitul datorat la bugetul de stat    │ 27 │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Venituri din redevenţe plătite de         │ 28 │                             │ │persoanele juridice romane către          │    │                             │ │persoane juridice afiliate nerezidente    │    │                             │ │din statele membre ale Uniunii Europene,  │    │                             │ │din care:                                 │    │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │- impozitul datorat la bugetul de stat    │ 29 │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │ V. Obligaţii amânate la plată conform    │ Nr.│                             │ │prevederilor art. 3(4) din Ordonanţa      │ rd.│                             │ │de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2004       │    │                             │ │privind măsuri de diminuare a             │    │           Sume              │ │arieratelor din economie, evidenţiate     │    │                             │ │în conturi extrabilanţiere                │    │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │                A                         │  B │               1             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Obligaţii către bugete amânate la plată   │ 30 │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Obligaţii comerciale amânate la plată     │ 31 │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │ VI. Tichete de masa                      │ Nr.│                             │ │                                          │ rd.│            Sume             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Contravaloarea tichetelor de masa         │ 32 │                             │ │acordate salariaţilor                     │    │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┬──────────────┤ │VII. Cheltuieli de inovare**)             │ Nr.│   Sfârşitul  │  Sfârşitul   │ │                                          │ rd.│ exerciţiului │ exerciţiului │ │                                          │    │  financiar   │  financiar   │ │                                          │    │  precedent   │   curent     │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │- cheltuieli de inovare finalizate în     │ 33 │              │              │ │cursul perioadei                          │    │              │              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │- cheltuieli de inovare în curs de        │ 34 │              │              │ │finalizare în cursul perioadei            │    │              │              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │- cheltuieli de inovare abandonate în     │ 35 │              │              │ │cursul perioadei                          │    │              │              │ └──────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────┘        ADMINISTRATOR,                            ÎNTOCMIT,    Numele şi prenumele ________             Numele şi prenumele ___________    Semnatura ___________                    Calitatea ____________                                             Semnatura ____________ Stampila unităţii
NOTĂ:*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.**) cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004. SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


 (cod 40)                                                             -lei- ┌──────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────┐ │    Elemente de imobilizări   │Nr.│              Valori brute                 │ │                              │rd.├───────┬────────┬──────────────────┬───────┤ │                              │   │  Sold │Creşteri│   Reduceri       │ Sold  │ │                              │   │iniţial│        ├──────┬───────────┤ final │ │                              │   │       │        │ Total│  Din care:│(col.5=│ │                              │   │       │        │      │dezmembrări│ 1+2-3)│ │                              │   │       │        │      │ şi casări │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │           A                  │ B │   1   │    2   │  3   │     4     │  5    │ ├──────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴──────┴───────────┴───────┤ │Imobilizări necorporale                                                       │ ├──────────────────────────────┬───┬───────┬────────┬──────┬───────────┬───────┤ │Cheltuieli de constituire şi  │01 │       │        │      │           │       │ │cheltuieli de dezvoltare      │   │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Alte imobilizări              │02 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Avansuri şi imobilizări       │03 │       │        │      │           │       │ │necorporale în curs           │   │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │TOTAL (rd.01 la 03)           │04 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴──────┴───────────┴───────┤ │Imobilizări corporale                                                         │ ├──────────────────────────────┬───┬───────┬────────┬──────┬───────────┬───────┤ │Terenuri                      │05 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Construcţii                   │06 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Instalaţii tehnice şi masini  │07 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Alte instalaţii, utilaje şi   │08 │       │        │      │           │       │ │mobilier                      │   │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Avansuri şi imobilizări       │09 │       │        │      │           │       │ │corporale în curs             │   │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │TOTAL (rd.05 la 09)           │10 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Imobilizări financiare        │11 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE-           │   │       │        │      │           │       │ │TOTAL (rd.04+10+11)           │   │       │        │      │           │       │ └──────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴──────┴───────────┴───────┘
SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


                                                                     -lei- ┌───────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────────┬────────────┐ │  Elemente de imobilizări  │Nr.│ Sold  │Amortizare│  Amortizare  │Amortizare  │ │                           │rd.│iniţial│în cursul │   aferentă   │la sfârşitul│ │                           │   │       │ anului   │imobilizărilor│   anului   │ │                           │   │       │          │ scoase din   │  (col.9=   │ │                           │   │       │          │   evidenta   │   6+7-8)   │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │                           │B  │   6   │     7    │       8      │    9       │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Imobilizări necorporale    │   │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Cheltuieli de constituire  │13 │       │          │              │            │ │şi cheltuieli de dezvoltare│   │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Alte imobilizări           │14 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │TOTAL (rd. 13+14)          │15 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Imobilizări corporale      │   │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Terenuri                   │16 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Construcţii                │17 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Instalaţii tehnice         │   │       │          │              │            │ │şi masini                  │18 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Alte instalaţii, utilaje şi│19 │       │          │              │            │ │mobilier                   │   │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │TOTAL (rd.16 la 19)        │20 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │AMORTIZĂRI - TOTAL         │21 │       │          │              │            │ │(RD.15+20)                 │   │       │          │              │            │ └───────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────────┴────────────┘
SITUAŢIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE


 (cod 40)                                                              -lei- ┌─────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │  Elemente de imobilizări    │Nr.│ Sold  │Provizioane│Provizioane│ Sold final│ │                             │rd.│iniţial│constituite│reluate la │(col. 13=  │ │                             │   │       │ în cursul │ venituri  │ 10+11-12) │ │                             │   │       │   anului  │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │              A              │ B │   10  │     11    │     12    │     13    │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Imobilizări necorporale      │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Cheltuieli de constituire şi │22 │       │           │           │           │ │cheltuieli de dezvoltare     │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Alte imobilizări             │23 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Avansuri şi imobilizări      │24 │       │           │           │           │ │necorporale în curs          │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │TOTAL (rd. 22 la 24)         │25 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Imobilizări corporale        │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Terenuri                     │26 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Construcţii                  │27 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Instalaţii, tehnice şi masini│28 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Alte instalaţii, utilaje şi  │29 │       │           │           │           │ │mobilier                     │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Avansuri şi imobilizări      │30 │       │           │           │           │ │corporale în curs            │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │TOTAL (rd. 26 la 30)         │31 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Imobilizări financiare       │32 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │PROVIZIOANE PENTRU           │33 │       │           │           │           │ │DEPRECIERE - TOTAL           │   │       │           │           │           │ │(rd. 25+31+32)               │   │       │           │           │           │ └─────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┘         ADMINISTRATOR,                    ÎNTOCMIT,       Numele şi prenumele ____________   Numele şi prenumele _________       Semnatura ______________________   Calitatea ___________________ Ştampila unităţii Semnatura____________________
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie..........


                                                                     -lei- ┌──────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┐ │                                  │ Sold la │ Creşteri  │ Reduceri  │ Sold la │ │      Denumirea elementului       │începutul├──────┬────┼──────┬────┤sfârşitul│ │                                  │ exerci- │Total,│Prin│Total,│Prin│ exerci- │ │                                  │ ţiului  │ din  │tran│ din  │tran│ ţiului  │ │                                  │financiar│care: │sfer│care: │sfer│financiar│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │                  A               │   1     │  2   │ 3  │   4  │ 5  │    6    │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Capital subscris                  │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Prime de capital                  │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezerve din reevaluare            │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezerve legale                    │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezerve statutare sau contractuale│         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezerve reprezentând surplusul    │         │      │    │      │    │         │ │realizat din rezerve din          │         │      │    │      │    │         │ │reevaluare                        │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Alte rezerve                      │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Acţiuni proprii                   │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┬───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezultatul reportat       │Sold C │         │      │    │      │    │         │ │reprezentând profitul     │       │         │      │    │      │    │         │ │nerepartizat sau pierderea│       │         │      │    │      │    │         │ │neacoperita               │       │         │      │    │      │    │         │ │                          ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │                          │Sold D │         │      │    │      │    │         │ │                          │       │         │      │    │      │    │         │ │                          │       │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezultatul reportat       │Sold C │         │      │    │      │    │         │ │provenit din adoptarea    │       │         │      │    │      │    │         │ │pentru prima dată a IAS   │       │         │      │    │      │    │         │ │mai puţin IAS 29          │       │         │      │    │      │    │         │ │                          ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │                          │Sold D │         │      │    │      │    │         │ │                          │       │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezultatul reportat       │Sold C │         │      │    │      │    │         │ │provenit din corectarea   │       │         │      │    │      │    │         │ │erorilor contabile        │       │         │      │    │      │    │         │ │                          ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │                          │Sold D │         │      │    │      │    │         │ │                          │       │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezultatul reportat       │Sold C │         │      │    │      │    │         │ │provenit din trecerea la  │       │         │      │    │      │    │         │ │aplicarea Reglementărilor │       │         │      │    │      │    │         │ │contabile conforme cu     ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Directiva a               │Sold D │         │      │    │      │    │         │ │patra a Comunităţilor     │       │         │      │    │      │    │         │ │Economice Europene        │       │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezultatul exerciţiului   │Sold C │         │      │    │      │    │         │ │financiar                 │       │         │      │    │      │    │         │ │                          ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │                          │Sold D │         │      │    │      │    │         │ │                          │       │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┴───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Repartizarea profitului           │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Total capitaluri proprii          │         │      │    │      │    │         │ └──────────────────────────────────┴─────────┴──────┴────┴──────┴────┴─────────┘         ADMINISTRATOR,                    ÎNTOCMIT,       Numele şi prenumele ____________   Numele şi prenumele _________       Semnatura ______________________   Calitatea ___________________ Ştampila unităţii Semnatura____________________
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*) la data de 31 decembrie.........


                                                             - lei - ┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │                                                   │   Exerciţiul financiar   │ │    Denumirea elementului                          ├─────────────┬────────────┤ │                                                   │  Precedent  │ Curent     │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │                           A                       │      1      │      2     │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:│             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Încasări de la clienţi                             │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Plati către furnizori şi angajaţi                  │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Dobânzi plătite                                    │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Impozit pe profit plătit                           │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor     │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Trezorerie neta din activităţi de exploatare       │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie:│             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Plati pentru achiziţionarea de acţiuni             │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Plati pentru achiziţionarea de imobilizări         │             │            │ │corporale                                          │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Încasări din vânzarea de imobilizări corporale     │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Dobânzi încasate                                   │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Dividende încasate                                 │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Trezorerie neta din activităţi de investiţie       │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare : │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Încasări din emisiunea de acţiuni                  │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Încasări din împrumuturi pe termen lung            │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Plată datoriilor aferente leasing-ului financiar   │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Dividende plătite                                  │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Trezorerie neta din activităţi de finanţare         │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Creşterea neta a trezoreriei şi a echivalentelor   │             │            │ │de trezorerie                                      │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la         │             │            │ │începutul exerciţiului financiar                   │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la         │             │            │ │sfârşitul exerciţiului financiar                   │             │            │ └───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘         ADMINISTRATOR,                    ÎNTOCMIT,       Numele şi prenumele ____________   Numele şi prenumele _________       Semnatura ______________________   Calitatea ___________________ Ştampila unităţii Semnatura____________________
NOTĂ:*) Entităţile pot folosi şi metoda indirecta de prezentare a Situaţiei Fluxurilor de Trezorerie Anexa nr. 2 FORMATUL SITUAŢIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE ______ PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV BILANŢ la data de 31 decembrie _______


   Judeţul _______________________|_|_|      Forma de proprietate _______|_|_|    Persoana juridică___________________      Activitatea preponderenta    Adresa: localitatea_______, sectorul__,   (denumire clasa CAEN) __________    str._________  nr. ____, bl.________,    sc. ________, ap. ______                  Cod clasa CAEN _________|_|_|_|_|    Telefon__________, fax __________         Cod unic de înregistrare    Număr din registrul comerţului_______                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   (cod 10)                                                     - lei- ┌──────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐ │                                      │       │         Sold                  │ │                                      │Nr.rd. ├────────────────┬──────────────┤ │                                      │       │   Începutul    │  Sfârşitul   │ │                                      │       │  exerciţiului  │ exerciţiului │ │                                      │       │    financiar   │  financiar   │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │                 A                    │  B    │        1       │      2       │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │A. ACTIVE IMOBILIZATE                 │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. cheltuieli de constituire          │   01  │                │              │ │(ct. 201-2801)                        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. cheltuieli de dezvoltare           │   02  │                │              │ │(ct. 203-2803-2903)                   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. concesiuni, brevete, licenţe, mărci│   03  │                │              │ │comerciale,drepturi şi valori similare│       │                │              │ │   şi alte imobilizări necorporale    │       │                │              │ │(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)     │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. fondul comercial                   │   04  │                │              │ │(ct. 2071-2807-2907)                  │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. avansuri şi imobilizări necorporale│   05  │                │              │ │   în curs (ct. 233+234-2933)         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 01 la 05)                │   06  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. terenuri şi construcţii            │   07  │                │              │ │(ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912)   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. instalaţii tehnice şi masini       │   08  │                │              │ │(ct. 213-2813-2913)                   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. alte instalaţii, utilaje şi mobilier   09  │                │              │ │(ct. 214-2814-2914)                   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. avansuri şi imobilizări corporale  │   10  │                │              │ │   în curs                            │       │                │              │ │(ct. 231+232-2931)                    │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL:  (rd. 07 la 10)               │   11  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE           │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. acţiuni deţinute la entităţi       │   12  │                │              │ │afiliate                              │       │                │              │ │(ct. 261-2961)                        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. împrumuturi acordate entităţilor   │       │                │              │ │afiliate     (ct. 2671+2672-2965)     │   13  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. interese de participare            │       │                │              │ │ (ct. 263-2963)                       │   14  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. împrumuturi acordate entităţilor de│   15  │                │              │ │care compania este legata prin        │       │                │              │ │interese de participare               │       │                │              │ │(ct. 2675+2676-2967)                  │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. titluri şi alte instrumente        │   16  │                │              │ │financiare deţinute că imobilizări    │       │                │              │ │(ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)  │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │6. alte creanţe                       │   17  │                │              │ │(ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 12 la 17)                │   18  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL              │   19  │                │              │ │(rd. 06+11+18)                        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │B. ACTIVE CIRCULANTE                  │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │I. STOCURI                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. materiale consumabile              │   20  │                │              │ │(ct. 302+303±308+351-392-395)         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. lucrări şi servicii în curs de     │   21  │                │              │ │execuţie                              │       │                │              │ │(ct. 332-394)                         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. avansuri pentru cumpărări de stocuri   22  │                │              │ │(ct. 4091)                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL (rd. 20 la 22)                 │   23  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │II. CREANŢE (Sumele care urmează sa   │       │                │              │ │fie încasate după o perioadă mai mare │       │                │              │ │de un an trebuie prezentate separat   │       │                │              │ │pentru fiecare element.)              │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. Creanţe comerciale                 │   24  │                │              │ │(ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-   │       │                │              │ │-2969*+4092+411+413+418-491)          │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. sume de încasat de la entităţile   │   25  │                │              │ │   afiliate                           │       │                │              │ │(ct. 4511+4518-4951)                  │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. sume de încasat din interese de    │   26  │                │              │ │   participare (ct. 4521+4528-4952)   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. alte creanţe                       │   27  │                │              │ │(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424    │       │                │              │ │+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+  │       │                │              │ │473-496+5187)                         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. creanţe privind capitalul subscris │   28  │                │              │ │   şi nevărsat (ct. 456-4953)         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 24 la 28)                │   29  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN  │       │                │              │ │     SCURT                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. acţiuni deţinute la entităţile     │       │                │              │ │   afiliate                           │   30  │                │              │ │(ct. 501-591)                         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. alte investiţii financiare pe      │   31  │                │              │ │   termen scurt                       │       │                │              │ │(ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+    │       │                │              │ │+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-│       │                │              │ │-597-598+5113+5114)                   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 30 la 31)                │   32  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI           │   33  │                │              │ │(ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125     │       │                │              │ │+5311+5314+5321+5322+5323+5328+       │       │                │              │ │+5411+5412+542)                       │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL             │   34  │                │              │ │(rd. 23+29+32+33)                     │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │C. CHELTUIELI ÎN AVANS                │   35  │                │              │ │(ct. 471)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O  │       │                │              │ │PERIOADA DE UN AN                     │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. împrumuturi din emisiuni de        │   36  │                │              │ │   obligaţiuni                        │       │                │              │ │(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)    │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. sume datorate instituţiilor        │       │                │              │ │   de credit                          │   37  │                │              │ │(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+    │       │                │              │ │+5191+5192+5198)                      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. avansuri încasate în contul        │   38  │                │              │ │   clienţilor                         │       │                │              │ │(ct. 419)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. datorii comerciale                 │   39  │                │              │ │(ct. 401+404+408)                     │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. efecte de comerţ de plătit         │   40  │                │              │ │(ct. 403+405)                         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │6. sume datorate entităţilor afiliate │   41  │                │              │ │(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │7. sume datorate privind interesele   │   42  │                │              │ │   de participare                     │       │                │              │ │(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │8. alte datorii, inclusiv datorii     │   43  │                │              │ │   fiscale şi alte datorii pentru     │       │                │              │ │   asigurările sociale                │       │                │              │ │(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │       │                │              │ │424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│       │                │              │ │+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │       │                │              │ │457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+  │       │                │              │ │+5195+5196+5197)                      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 36 la 43)                │   44  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV       │   45  │                │              │ │DATORII CURENTE NETE                  │       │                │              │ │(rd. 34+35-44-60.2)                   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │   46  │                │              │ │(rd. 19+45-60.1)                      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O  │       │                │              │ │PERIOADA MAI MARE DE UN AN            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. împrumuturi din emisiuni de        │   47  │                │              │ │   obligaţiuni                        │       │                │              │ │(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)    │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. sume datorate instituţiilor de     │       │                │              │ │   credit                             │   48  │                │              │ │(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682    │       │                │              │ │+5191+5192+5198)                      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. avansuri încasate în contul        │       │                │              │ │   clienţilor                         │   49  │                │              │ │(ct. 419)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. datorii comerciale                 │   50  │                │              │ │(ct. 401+404+408)                     │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. efecte de comerţ de plătit         │   51  │                │              │ │(ct. 403+405)                         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │6. sume datorate entităţilor afiliate │   52  │                │              │ │(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │7. sume datorate privind interesele   │   53  │                │              │ │   de participare                     │       │                │              │ │(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │8. alte datorii, inclusiv datorii     │   54  │                │              │ │   fiscale şi datorii pentru          │       │                │              │ │   asigurările sociale                │       │                │              │ │(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │       │                │              │ │424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│       │                │              │ │+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │       │                │              │ │457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+  │       │                │              │ │5195+5196+5197)                       │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL: (rd. 47 la 54)                │   55  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │H. PROVIZIOANE                        │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. provizioane pentru pensii şi alte  │   56  │                │              │ │obligaţii similare (ct. 1515)         │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. provizioane pentru impozite        │   57  │                │              │ │ (ct. 1516)                           │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. alte provizioane (ct. 1511+1512+   │   58  │                │              │ │   +1513+1514+1518)                   │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)│   59  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │I. VENITURI ÎN AVANS                  │   60  │                │              │ │(rd.60.1+60.2) din care:              │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. subvenţii pentru investiţii        │  60.1 │                │              │ │(ct. 131)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. venituri înregistrate în avans     │  60.2 │                │              │ │(ct. 472)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │J. CAPITAL ŞI REZERVE                 │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:   │   61  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │-capital subscris nevărsat (ct. 1011) │   62  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │-capital subscris vărsat (ct. 1012)   │   63  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │II. PRIME DE CAPITAL                  │   64  │                │              │ │(ct. 104)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │III. REZERVE DIN REEVALUARE           │       │                │              │ │(ct. 105)                             │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │   Sold C                             │   65  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │   Sold D                             │   66  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74          │   67  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │1. rezerve legale (ct. 1061)          │   68  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │2. rezerve statutare sau contractuale │   69  │                │              │ │(ct. 1063)                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │3. rezerve constituite din valoarea   │   70  │                │              │ │titlurilor/acţiunilor dobândite       │       │                │              │ │cu titlu gratuit (ct. 1065*)          │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │4. rezerve de reevaluarea la valoarea │   71  │                │              │ │justa (ct. 1066)                      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │5. Rezerve reprezentând surplus       │   72  │                │              │ │realizat din rezerve de reevaluare    │       │                │              │ │ (ct.1067)                            │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │6. alte rezerve (ct. 1068)            │   73  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │7. acţiuni proprii (ct. 109)          │   74  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)      │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │   Sold C                             │   75  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │   Sold D                             │   76  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI           │       │                │              │ │FINANCIAR (ct.121)                    │       │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │Sold C                                │   77  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │Sold D                                │   78  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │Repartizarea profitului (ct. 129)     │   79  │                │              │ ├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII              │   80  │                │              │ │(rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)   │       │                │              │ └──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┘        ADMIMISTRATOR,                ÎNTOCMIT,   Numele şi prenumele ___     Numele şi prenumele ___   Semnatura _____________     Calitatea _____________                               Semnatura _____________ Stampila unităţii
NOTĂ:*) Sumele înscrise la acest rand şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mica de 12 luni. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31 decembrie _______


  (cod 20)                                                         - lei - ┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐ │     Denumirea indicatorului                     │Nr. │  Exerciţiul financiar │ │                                                 │rd. ├───────────┬───────────┤ │                                                 │    │ încheiat  │  curent   │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │                   A                             │ B  │     1     │     2     │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ: -TOTAL     │ 01 │           │           │ │    (rd. 02 la 11)                               │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ 1. Venituri din imobilizări financiare (ct.     │ 02 │           │           │ │    761)                                         │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ 2. Venituri din investiţii financiare pe        │ 03 │           │           │ │    termen scurt (ct. 762)                       │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ 3. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763)   │ 04 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ 4. Venituri din investiţii financiare cedate    │ 05 │           │           │ │    (ct. 758* + 764)                             │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ 5. Venituri din lucrări executate şi servicii   │ 06 │           │           │ │    prestate (ct. 704)                           │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ 6. Venituri din provizioane, creanţe            │ 07 │           │           │ │    reactivate şi debitori diverşi (ct.          │    │           │           │ │     754+781+786)                                │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ 7. Venituri din diferenţe de curs valutar       │ 08 │           │           │ │    (ct. 765)                                    │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ 8. Venituri din dobânzi (ct. 766)               │ 09 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ 9. Venituri din producţia imobilizata           │ 10 │           │           │ │    (ct. 721+722)                                │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │10. Alte venituri din activitatea curentă        │ 11 │           │           │ │    (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** +         │    │           │           │ │     767 + 768)                                  │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ -TOTAL    │ 12 │           │           │ │    (rd. 13 la 20)                               │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │11. Pierderi aferente creanţelor legate de       │ 13 │           │           │ │    participaţii (ct. 663)                       │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │12. Cheltuieli privind investiţiile              │ 14 │           │           │ │    financiare cedate (ct. 658* + 664)           │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │13. Cheltuieil din diferenţe de curs valutar     │ 15 │           │           │ │    (ct. 665)                                    │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)       │ 16 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │15. Cheltuieli privind comisioanele şi           │ 17 │           │           │ │    onorariile (ct. 622)                         │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │16. Cheltuieli cu serviciile bancare şi          │ 18 │           │           │ │    asimilate, (ct. 627)                         │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │17. Amortizări, provizioane, pierderi din        │ 19 │           │           │ │    creanţe şi debitori diverşi                  │    │           │           │ │     (ct. 654 + 681 + 686)                       │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │18. Alte cheltuieli din activitatea curentă      │ 20 │           │           │ │    (rd. 21+22+23+26+27)                         │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)    │ 21 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ b. Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)  │ 22 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd.      │ 23 │           │           │ │    24+25)                                       │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │c1. salarii (ct. 621+641+642)                    │24  │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │c2. cheltuieli privind asigurările şi            │25  │           │           │ │     protecţia socială (ct. 645)                 │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ d. Cheltuieli privind prestaţiile externe       │ 26 │           │           │ │    (ct. 611+612 + 613 + 614 + 623 + 624+ 625 +  │    │           │           │ │     626+628+658**+667 + 668)                    │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi         │ 27 │           │           │ │    vărsăminte asimilate (ct. 635):              │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ C. REZULTATUL CURENT                            │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │    - profit (rd. 01-12)                         │ 28 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │    - pierdere (rd. 12-01)                       │ 29 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA       │ 30 │           │           │ │    (ct. 771)                                    │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA     │ 31 │           │           │ │    (ct. 671)                                    │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ F. REZULTATUL EXTRAORDINAR                      │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │    - profit (rd. 30-31)                         │ 32 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │    - pierdere (rd. 31-30)                       │ 33 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)                   │ 34 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)                 │ 35 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ G. REZULTATUL BRUT                              │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │    - profit (rd. 34-35)                         │ 36 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │    - pierdere (rd. 35-34)                       │ 37 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │21. IMPOZIT PE PROFIT                            │    │           │           │ │    - cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691) │ 38 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar     │ 39 │           │           │ │    în elementele de mai sus (ct. 698)           │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ H. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR            │    │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │    - profit (rd. 36-38-39)                      │ 40 │           │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │    - pierdere (rd. 37+38+39) sau                │ 41 │           │           │ │      (rd. 38+39-36)                             │    │           │           │ └─────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘        ADMINISTRATOR,                 ÎNTOCMIT,    Numele şi prenumele ______     Numele şi prenumele ____    Semnatura ________________     Calitatea ______________                                   Semnatura ______________ Stampila unităţii
NOTĂ:* - se ia în calcul ct. 7585 şi ct. 6585 din planul de conturi;** se ia în calcul restul conturilor analitice. DATE INFORMATIVE


 (cod 30)                                                        - lei - ┌──────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┬──────────────┐ │ I. Date privind rezultatul înregistrat   │Nr. │ Nr. unităţi  │     Sume     │ │                                          │rd. ├──────────────┼──────────────┤ │                                          │    │       1      │      2       │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │ Unităţi care au înregistrat profit       │ 01 │              │              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │ Unităţi care au înregistrat pierdere     │ 02 │              │              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┬────┴──────────────┤ │                                          │    │         │     din care:     │ │                                          │    │         ├─────────┬─────────┤ │                                          │    │         │ Pentru  │  Pentru │ │                                          │Nr. │ Total   │ activi- │ activi- │ │ II. Date privind plăţile restante        │rd. │col. 2+3 │  tate   │ tate de │ │                                          │    │         │ curentă │ inves-  │ │                                          │    │         │         │ titii   │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │                 A                        │ B  │     1   │    2    │    3    │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Plati restante - total                    │ 03 │         │         │         │ │(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:        │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Furnizori restanţi - total (rd. 05 la     │ 04 │         │         │         │ │07), din care:                            │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - peste 30 de zile                     │ 05 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - peste 90 de zile                     │ 06 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - peste 1 an                           │ 07 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Obligaţii restante faţă de bugetul        │ 08 │         │         │         │ │asigurărilor sociale - total (rd. 09 la   │    │         │         │         │ │13), din care:                            │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- contribuţii pentru asigurări sociale    │ 09 │         │         │         │ │de stat datorate de angajatori,           │    │         │         │         │ │salariaţi şi alte persoane asimilate      │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- contribuţii pentru fondul               │ 10 │         │         │         │ │asigurărilor sociale de sănătate          │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- contribuţia pentru pensia               │    │         │         │         │ │suplimentara                              │ 11 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- contribuţii pentru bugetul              │ 12 │         │         │         │ │asigurărilor pentru şomaj                 │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- alte datorii sociale                    │ 13 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Obligaţii restante faţă de bugetele       │ 14 │         │         │         │ │fondurilor speciale şi alte fonduri       │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Obligaţii restante faţă de alţi           │ 15 │         │         │         │ │creditori                                 │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Impozite şi taxe neplătite la termenul    │ 16 │         │         │         │ │stabilit la bugetul de stat               │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Impozite şi taxe neplătite la termenul    │ 17 │         │         │         │ │stabilit la bugetele locale               │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Credite bancare nerambursate la           │ 18 │         │         │         │ │scadenţă - total (rd. 19 la 21), din      │    │         │         │         │ │care:                                     │    │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - restante după 30 de zile             │ 19 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - restante după 90 de zile             │ 20 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │   - restante după 1 an                   │ 21 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Dobânzi restante                          │ 22 │         │         │         │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴────┬────┴─────────┤ │III. Număr mediu de salariaţi             │ Nr.│  Sfârşitul   │  Sfârşitul   │ │                                          │ rd.│ exerciţiului │ exerciţiului │ │                                          │    │  financiar   │  financiar   │ │                                          │    │  precedent   │   curent     │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │                    A                     │ B  │       1      │      2       │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │ Număr mediu de salariaţi                 │ 23 │              │              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┴──────────────┤ │ IV. Plati de dobânzi şi redevenţe        │ Nr.│             Sume            │ │                                          │ rd.│                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │               A                          │ B  │              1              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Venituri brute din dobânzi plătite de     │ 24 │                             │ │persoanele juridice romane către          │    │                             │ │persoanele fizice nerezidente din         │    │                             │ │statele membre ale Uniunii Europene,      │    │                             │ │din care:                                 │    │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │- impozitul datorat la bugetul de stat    │ 25 │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Venituri brute din dobânzi plătite de     │ 26 │                             │ │persoanele juridice romane către          │    │                             │ │persoane juridice afiliate*)              │    │                             │ │nerezidente din statele membre ale        │    │                             │ │Uniunii Europene, din care:               │    │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │- impozit datorat la bugetul de stat      │ 27 │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Venituri din redevenţe plătite de         │ 28 │                             │ │persoanele juridice romane către          │    │                             │ │persoane juridice afiliate nerezidente    │    │                             │ │din statele membre ale Uniunii Europene,  │    │                             │ │din care:                                 │    │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │- impozitul datorat la bugetul de stat    │ 29 │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │ V. Obligaţii amânate la plată conform    │ Nr.│                             │ │prevederilor art. 3(4) din Ordonanţa      │ rd.│                             │ │de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2004       │    │                             │ │privind măsuri de diminuare a             │    │           Sume              │ │arieratelor din economie, evidenţiate     │    │                             │ │în conturi extrabilanţiere                │    │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │                A                         │  B │               1             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Obligaţii către bugete amânate la plată   │ 30 │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Obligaţii comerciale amânate la plată     │ 31 │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │ VI. Tichete de masa                      │ Nr.│                             │ │                                          │ rd.│            Sume             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤ │Contravaloarea tichetelor de masa         │ 32 │                             │ │acordate salariaţilor                     │    │                             │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┬──────────────┤ │VII. Cheltuieli de inovare**)             │ Nr.│  Sfârşitul   │  Sfârşitul   │ │                                          │ rd.│ exerciţiului │ exerciţiului │ │                                          │    │  financiar   │  financiar   │ │                                          │    │  precedent   │    curent    │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │- cheltuieli de inovare finalizate în     │ 33 │              │              │ │cursul perioadei                          │    │              │              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │- cheltuieli de inovare în curs de        │ 34 │              │              │ │finalizare în cursul perioadei            │    │              │              │ ├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤ │- cheltuieli de inovare abandonate în     │ 35 │              │              │ │cursul perioadei                          │    │              │              │ └──────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┴──────────────┘        ADMINISTRATOR,                 ÎNTOCMIT,    Numele şi prenumele ___       Numele şi prenumele ___    Semnatura ___________         Calitatea ____________                                  Semnatura ____________ Stampila unităţii
NOTĂ:*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.**) cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004. SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


 (cod 40)                                                             -lei- ┌──────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────┐ │    Elemente de imobilizări   │Nr.│              Valori brute                 │ │                              │rd.├───────┬────────┬──────────────────┬───────┤ │                              │   │  Sold │Creşteri│   Reduceri       │ Sold  │ │                              │   │iniţial│        ├──────┬───────────┤ final │ │                              │   │       │        │ Total│  Din care:│(col.5=│ │                              │   │       │        │      │dezmembrări│ 1+2-3)│ │                              │   │       │        │      │ şi casări │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │           A                  │ B │   1   │    2   │  3   │     4     │  5    │ ├──────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴──────┴───────────┴───────┤ │Imobilizări necorporale                                                       │ ├──────────────────────────────┬───┬───────┬────────┬──────┬───────────┬───────┤ │Cheltuieli de constituire şi  │01 │       │        │      │           │       │ │cheltuieli de dezvoltare      │   │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Alte imobilizări              │02 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Avansuri şi imobilizări       │03 │       │        │      │           │       │ │necorporale în curs           │   │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │TOTAL (rd.01 la 03)           │04 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴──────┴───────────┴───────┤ │Imobilizări corporale                                                         │ ├──────────────────────────────┬───┬───────┬────────┬──────┬───────────┬───────┤ │Terenuri                      │05 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Construcţii                   │06 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Instalaţii tehnice şi masini  │07 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Alte instalaţii, utilaje şi   │08 │       │        │      │           │       │ │mobilier                      │   │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Avansuri şi imobilizări       │09 │       │        │      │           │       │ │corporale în curs             │   │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │TOTAL (rd.05 la 09)           │10 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │Imobilizări financiare        │11 │       │        │      │           │       │ ├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE-           │12 │       │        │      │           │       │ │TOTAL (rd.04+10+11)           │   │       │        │      │           │       │ └──────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴──────┴───────────┴───────┘
SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


                                                                     -lei- ┌───────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────────┬────────────┐ │  Elemente de imobilizări  │Nr.│ Sold  │Amortizare│  Amortizare  │Amortizare  │ │                           │rd.│iniţial│în cursul │   aferentă   │la sfârşitul│ │                           │   │       │ anului   │imobilizărilor│   anului   │ │                           │   │       │          │ scoase din   │  (col.9=   │ │                           │   │       │          │   evidenta   │   6+7-8)   │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │                           │B  │   6   │     7    │       8      │    9       │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Imobilizări necorporale    │   │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Cheltuieli de constituire  │13 │       │          │              │            │ │şi cheltuieli de dezvoltare│   │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Alte imobilizări           │14 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │TOTAL (rd. 13+14)          │15 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Imobilizări corporale      │   │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Terenuri                   │16 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Construcţii                │17 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Instalaţii tehnice         │   │       │          │              │            │ │şi masini                  │18 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │Alte instalaţii, utilaje şi│19 │       │          │              │            │ │mobilier                   │   │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │TOTAL (rd.16 la 19)        │20 │       │          │              │            │ ├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │AMORTIZĂRI - TOTAL         │21 │       │          │              │            │ │(RD.15+20)                 │   │       │          │              │            │ └───────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────────┴────────────┘
SITUAŢIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE


 (cod 40)                                                              -lei- ┌─────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │  Elemente de imobilizări    │Nr.│ Sold  │Provizioane│Provizioane│ Sold final│ │                             │rd.│iniţial│constituite│reluate la │(col. 13=  │ │                             │   │       │ în cursul │ venituri  │ 10+11-12) │ │                             │   │       │   anului  │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │              A              │ B │   10  │     11    │     12    │     13    │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Imobilizări necorporale      │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Cheltuieli de constituire şi │22 │       │           │           │           │ │cheltuieli de dezvoltare     │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Alte imobilizări             │23 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Avansuri şi imobilizări      │24 │       │           │           │           │ │necorporale în curs          │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │TOTAL (rd. 22 la 24)         │25 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Imobilizări corporale        │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Terenuri                     │26 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Construcţii                  │27 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Instalaţii tehnice şi masini │28 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Alte instalaţii, utilaje şi  │29 │       │           │           │           │ │mobilier                     │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Avansuri şi imobilizări      │30 │       │           │           │           │ │corporale în curs            │   │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │TOTAL (rd. 26 la 30)         │31 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Imobilizări financiare       │32 │       │           │           │           │ ├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │PROVIZIOANE PENTRU           │33 │       │           │           │           │ │DEPRECIERE - TOTAL           │   │       │           │           │           │ │(rd. 25+31+32)               │   │       │           │           │           │ └─────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┘         ADMINISTRATOR,                    ÎNTOCMIT,       Numele şi prenumele ____________   Numele şi prenumele _________       Semnatura ______________________   Calitatea ___________________ Ştampila unităţii Semnatura____________________
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie..........


                                                                     -lei- ┌──────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┐ │                                  │ Sold la │ Creşteri  │ Reduceri  │ Sold la │ │      Denumirea elementului       │începutul├──────┬────┼──────┬────┤sfârşitul│ │                                  │ exerci- │Total,│Prin│Total,│Prin│ exerci- │ │                                  │ ţiului  │ din  │tran│ din  │tran│ ţiului  │ │                                  │financiar│care: │sfer│care: │sfer│financiar│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │                  A               │   1     │  2   │ 3  │   4  │ 5  │    6    │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Capital subscris                  │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Prime de capital                  │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezerve din reevaluare            │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezerve legale                    │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezerve statutare sau contractuale│         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezerve reprezentând surplusul    │         │      │    │      │    │         │ │realizat din rezerve din          │         │      │    │      │    │         │ │reevaluare                        │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Alte rezerve                      │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Acţiuni proprii                   │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┬───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezultatul reportat       │Sold C │         │      │    │      │    │         │ │reprezentând profitul     │       │         │      │    │      │    │         │ │nerepartizat sau pierderea│       │         │      │    │      │    │         │ │neacoperita               │       │         │      │    │      │    │         │ │                          ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │                          │Sold D │         │      │    │      │    │         │ │                          │       │         │      │    │      │    │         │ │                          │       │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezultatul reportat       │Sold C │         │      │    │      │    │         │ │provenit din adoptarea    │       │         │      │    │      │    │         │ │pentru prima dată a IAS   │       │         │      │    │      │    │         │ │mai puţin IAS 29          │       │         │      │    │      │    │         │ │                          ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │                          │Sold D │         │      │    │      │    │         │ │                          │       │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezultatul reportat       │Sold C │         │      │    │      │    │         │ │provenit din corectarea   │       │         │      │    │      │    │         │ │erorilor contabile        │       │         │      │    │      │    │         │ │                          ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │                          │Sold D │         │      │    │      │    │         │ │                          │       │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezultatul reportat       │Sold C │         │      │    │      │    │         │ │provenit din trecerea la  │       │         │      │    │      │    │         │ │aplicarea Reglementărilor │       │         │      │    │      │    │         │ │contabile conforme cu     ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Directiva a               │Sold D │         │      │    │      │    │         │ │patra a Comunităţilor     │       │         │      │    │      │    │         │ │Economice Europene        │       │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Rezultatul exerciţiului   │Sold C │         │      │    │      │    │         │ │financiar                 │       │         │      │    │      │    │         │ │                          ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │                          │Sold D │         │      │    │      │    │         │ │                          │       │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────┴───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Repartizarea profitului           │         │      │    │      │    │         │ ├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤ │Total capitaluri proprii          │         │      │    │      │    │         │ └──────────────────────────────────┴─────────┴──────┴────┴──────┴────┴─────────┘         ADMINISTRATOR,                    ÎNTOCMIT,       Numele şi prenumele ____________   Numele şi prenumele _________       Semnatura ______________________   Calitatea ___________________ Ştampila unităţii Semnatura____________________
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*) la data de 31 decembrie.........


                                                             - lei - ┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │                                                   │   Exerciţiul financiar   │ │    Denumirea elementului                          ├─────────────┬────────────┤ │                                                   │  Precedent  │ Curent     │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │                           A                       │      1      │      2     │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:│             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Încasări de la clienţi                             │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Plati către furnizori şi angajaţi                  │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Dobânzi plătite                                    │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Impozit pe profit plătit                           │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor     │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Trezorerie neta din activităţi de exploatare       │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie:│             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Plati pentru achiziţionarea de acţiuni             │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Plati pentru achiziţionarea de imobilizări         │             │            │ │corporale                                          │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Încasări din vânzarea de imobilizări corporale     │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Dobânzi încasate                                   │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Dividende încasate                                 │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Trezorerie neta din activităţi de investiţie       │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare : │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Încasări din emisiunea de acţiuni                  │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Încasări din împrumuturi pe termen lung            │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Plată datoriilor aferente leasing-ului financiar   │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Dividende plătite                                  │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Trezorerie neta din activităţi de finanţare         │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Creşterea neta a trezoreriei şi a echivalentelor   │             │            │ │de trezorerie                                      │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la         │             │            │ │începutul exerciţiului financiar                   │             │            │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la         │             │            │ │sfârşitul exerciţiului financiar                   │             │            │ └───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘         ADMINISTRATOR,                    ÎNTOCMIT,       Numele şi prenumele ____________   Numele şi prenumele _________       Semnatura ______________________   Calitatea ___________________ Ştampila unităţii Semnatura____________________
NOTĂ:*) Entităţile pot folosi şi metoda indirecta de prezentare a Situaţiei Fluxurilor de Trezorerie Anexa nr. 3 FORMATUL SITUAŢIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE ______ PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV BILANŢ la data de 31 decembrie --------


   Judeţul _________________________│_│_│   Forma da proprietate _________│_│_│    Persoana juridică ____________________   Activitatea preponderenta    Adresa: localitatea_____, sectorul____   (denumire clasa CAEN)______________    str. _________ nr.____, bl. ____,    sc.______________, ap. _____________      Cod clasa CAEN __________│_│_│_│_│    Telefon _________, fax _____________      Cod unic de înregistrare    Număr din registrul comerţului _____                   │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│     (cod 10)                                                 - lei - ┌────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐ │                                                │Nr. │      Sold la:         │ │      Denumirea indicatorului                   │Rd. ├───────────┬───────────┤ │                                                │    │ Începutul │ Sfârşitul │ │                                                │    │  exerci-  │  exerci-  │ │                                                │    │  ţiului   │  ţiului   │ │                                                │    │financiar  │ financiar │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │                  A                             │ B  │     1     │     2     │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ A.  ACTIVE IMOBILIZATE                         │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE                      │    │           │           │ │                                                │    │           │           │ │ 1. Titluri imobilizate (ct. 265)               │ 01 │           │           │ │                                                │    │           │           │ │ 2. Creanţe imobilizate (ct. 267)               │ 02 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ TOTAL: (rd. 01 la 02)                          │ 03 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL:  (rd. 03)            │ 04 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ B. ACTIVE CIRCULANTE                           │    │           │           │ │                                                │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ I. CREANŢE                                     │    │           │           │ │ 1. Creanţe (ct. 409+411+413)                   │ 05 │           │           │ │ 2. Decontări cu investitorii (ct. 452)         │ 06 │           │           │ │ 3. Alte creanţe (ct. 446*+461+473*+5187)       │ 07 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ TOTAL: (rd. 05 la 07)                          │ 08 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ II. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT      │    │           │           │ │                                                │    │           │           │ │ 1. Investiţii financiare pe termen scurt       │    │           │           │ │    (ct. 5031 + 5032+ 5061 + 5062 + 5071 + 5072+│ 09 │           │           │ │    +5081 + 5082 + 5088 + 5089 + 5113 +5114)    │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ TOTAL: (rd. 09)                                │ 10 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI                  │ 11 │           │           │ │  (ct. 5112 + 5121+5124-5125+5311+5314)         │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ ACTIVE CIRCULANTE TOTAL:                       │ 12 │           │           │ │ (rd. 08+10+11)                                 │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)               │ 13 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ D.  DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O          │    │           │           │ │     PERIOADA DE 1 AN                           │    │           │           │ │                                                │    │           │           │ │ 1.  Avansuri încasate în contul clienţilor     │ 14 │           │           │ │     (ct. 419)                                  │    │           │           │ │ 2.  Datorii comerciale (ct. 401+408)           │ 15 │           │           │ │ 3.  Efecte de plătit (ct. 403)                 │ 16 │           │           │ │ 4.  Sume datorate privind decontări cu         │ 17 │           │           │ │     investitorii (ct. 452**)                   │    │           │           │ │ 5. Alte datorii                                │ 18 │           │           │ │   (ct. 167+168+269+446**+462+473**+509         │    │           │           │ │    +5191+5192+5198+5186)                       │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ TOTAL: (rd. 14 la 18)                          │ 19 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV           │ 20 │           │           │ │    DATORII CURENTE NETE                        │    │           │           │ │    (rd. 12+13+19-28)                           │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE          │ 21 │           │           │ │    (rd. 04+20)                                 │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O           │    │           │           │ │    PERIOADA MAI MARE DE 1 AN                   │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ 1. Avansuri încasate în contul clienţilor      │ 22 │           │           │ │    (ct. 419)                                   │    │           │           │ │ 2. Datorii comerciale (ct. 401+408)            │ 23 │           │           │ │ 3. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403)        │ 24 │           │           │ │ 4. Sume datorate privind decontări cu          │ 25 │           │           │ │    investitorii (ct. 452**)                    │    │           │           │ │ 5. Alte datorii                                │ 26 │           │           │ │    (ct. 167 + 168+269+446**+462+473**+509+     │    │           │           │ │    5186+5191+5192+5198)                        │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ TOTAL:  (rd. 22 la  26)                        │ 27 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ H.  VENITURI ÎN AVANS (ct.472)                 │ 28 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ I. CAPITAL ŞI REZERVE                          │    │           │           │ │ I. CAPITAL  (rd. 30) (ct. 1017)                │ 29 │           │           │ │ -  capital privind unităţile de fond la        │ 30 │           │           │ │    valoare nominală  (ct. 1017)                │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)      │ 31 │           │           │ │ - prime de emisiune - aferente unităţilor de   │ 32 │           │           │ │   fond (ct. 1045)                              │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ III.  REZERVE (rd. 34) (ct. 106)               │ 33 │           │           │ │ Rezerve (ct. 106)                              │ 34 │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ IV. REZULTATUL REPORTAT                        │    │           │           │ │        Sold C                                  │ 35 │           │           │ │        Sold D                                  │ 36 │           │           │ │ (ct. 117)                                      │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ V. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR           │    │           │           │ │        Sold C                                  │ 37 │           │           │ │        Sold D                                  │ 38 │           │           │ │  (ct. 121)                                     │    │           │           │ │ - Repartizarea rezultatului exerciţiului       │ 39 │           │           │ │  (ct. 129)                                     │    │           │           │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤ │ TOTAL CAPITALURI PROPRII                       │ 40 │           │           │ │ (rd. 29+31+33+35-36+37-38-39)                  │    │           │           │ └────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘        ADMINISTRATOR,                            ÎNTOCMIT,    Numele şi prenumele ___    Numele şi prenumele ___    Semnatura _____________    Calitatea _____________ Stampila unităţii_______ Semnatura _____________
NOTĂ:*) Solduri debitoare**) Solduri creditoare SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie ------


  (cod 20)                                               - lei- ┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │                                                 │Nr. │ Exerciţiul│ │         Denumirea indicatorului                 │rd. │  curent   │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │                   A                             │ B  │    1      │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ A.  VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ -          │ 01 │           │ │  TOTAL (rd. 02 la 09)                           │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 1. Venituri din imobilizări                     │ 02 │           │ │  financiare (ct.761)                            │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 2. Venituri din investiţii financiare           │    │           │ │  pe termen scurt (ct. 762)                      │ 03 │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 3.  Venituri din creanţe imobilizate            │ 04 │           │ │   (ct. 763)                                     │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 4. Venituri din investiţii financiare           │ 05 │           │ │   cedate (ct. 764)                              │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 5. Venituri din dobânzi (ct. 766)               │ 06 │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 6.  Alte venituri financiare, inclusiv          │ 07 │           │ │  din diferenţe de curs valutar                  │    │           │ │  (ct. 765, 767, 768)                            │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 7. Venituri din comisioane (ct. 704)            │ 08 │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 8. Alte venituri din activitatea                │ 09 │           │ │   curentă (ct. 754, 758)                        │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ B.  CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ          │ 10 │           │ │  - TOTAL (rd. 11 la 18)                         │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 9. Cheltuieli privind investiţiile              │ 11 │           │ │  financiare cedate (ct. 664)                    │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │10. Cheltuieli privind dobânzile                 │ 12 │           │ │  (ct. 666)                                      │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │11.  Alte cheltuieli financiare,                 │ 13 │           │ │  inclusiv din diferenţe de curs valutar         │    │           │ │  (ct. 665, 667, 668)                            │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │12. Cheltuieli privind comisioanele,             │ 14 │           │ │   onorariile şi cotizaţiile                     │    │           │ │   (ct. 622)                                     │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │13.  Cheltuieli cu serviciile bancare            │ 15 │           │ │  şi asimilate (ct. 627)                         │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │14. Cheltuieli privind alte servicii             │ 16 │           │ │  executate de terţi (ct. 623, 628)              │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │15. Cheltuieli cu taxe şi vărsăminte             │ 17 │           │ │   asimilate (ct. 635)                           │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │16.  Alte cheltuieli din activitatea             │ 18 │           │ │   curentă  (ct. 654, 658)                       │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ C.  REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ            │ 19 │           │ │  - profit (rd. 01-10)                           │19.1│           │ │  - pierdere (rd. 10-01)                         │19.2│           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │17. VENITURI DIN  ACTIVITATEA                    │ 20 │           │ │    EXTRAORDINARA (ct. 771)                      │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA                   │ 21 │           │ │   EXTRAORDINARA (ct. 671)                       │    │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA                     │ 22 │           │ │    EXTRAORDINARA                                │    │           │ │   - profit (rd. 20-21)                          │22.1│           │ │   - pierdere (rd. 21-20)                        │22.2│           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │19. TOTAL VENITURI (rd. 01+20)                   │ 23 │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)                 │ 24 │           │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ E. REZULTATUL EXERCIŢIULUI                      │ 25 │           │ │    - profit  (rd. 23-24)                        │ 26 │           │ │    - pierdere (rd. 24-23)                       │ 27 │           │ └─────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘        ADMINISTRATOR,                            ÎNTOCMIT,    Numele şi prenumele ____       Numele şi prenumele ____    Semnatura ______________       Calitatea ______________                                   Semnatura ______________ Stampila unităţii
Anexa nr. 4 CORELAŢII DIN CADRUL FORMULARELOR SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALEBILANŢ (Cod 10) - pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM, cu excepţia organismelor de plasament colectiv


   rd. 06 = rd. 01 la 05                    (col. 1 şi 2)    rd. 11 = rd. 07 la 10                    (col. 1 şi 2)    rd. 18 = rd. 12 la 17                    (col. 1 şi 2)    rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18                (col. 1 şi 2)    rd. 23 = rd. 20 la 22                    (col. 1 şi 2)    rd. 29 = rd. 24 la 28                    (col. 1 şi 2)    rd. 32 = rd. 30 la 31                    (col. 1 şi 2)    rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33           (col. 1 şi 2)    rd. 44 = rd. 36 la 43                    (col. 1 şi 2)    rd. 45 = rd. 34 + 35-44 - 60.2           (col. 1 şi 2)    rd. 46 = rd. 19 + 45 - 60.1              (col. 1 şi 2)    rd. 55 = rd. 47 la 54                    (col. 1 şi 2)    rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58                (col. 1 şi 2)    rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2                 (col. 1 şi 2)    rd. 61 = rd. 62 la 63                    (col. 1 şi 2)    rd. 67 = rd. 68 la 73-74                 (col. 1 şi 2)    rd. 80 = rd. 61+64+65-66+67+75-76+ 77-78-79 (col. 1 şi 2)
BILANŢ (Cod 10) - pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv


   rd. 06 = rd. 01 la 05                    (col. 1 şi 2)    rd. 11 = rd. 07 la 10                    (col. 1 şi 2)    rd. 18 = rd. 12 la 17                    (col. 1 şi 2)    rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18                (col. 1 şi 2)    rd. 23 = rd. 20 la 22                    (col. 1 şi 2)    rd. 29 = rd. 24 la 28                    (col. 1 şi 2)    rd. 32 = rd. 30 la 31                    (col. 1 şi 2)    rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33           (col. 1 şi 2)    rd. 44 = rd. 36 la 43                    (col. 1 şi 2)    rd. 45 = rd. 34 + 35-44 - 60.2           (col. 1 şi 2)    rd. 46 = rd. 19 + 45 - 60.1              (col. 1 şi 2)    rd. 55 = rd. 47 la 54                    (col. 1 şi 2)    rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58                (col. 1 şi 2)    rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2                 (col. 1 şi 2)    rd. 61 = rd. 62 la 63                    (col. 1 şi 2)    rd. 67 = rd. 68 la 73-74                 (col. 1 şi 2)    rd. 80 = rd. 61+64+65-66+67+75-76+ 77-78-79 (col. 1 şi 2)
BILANŢ (Cod 10) - pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv


   rd. 03 = rd. 01 la 02                    (col. 1 şi 2)    rd. 04 = rd. 03                          (col. 1 şi 2)    rd. 08 = rd. 05 la 07                    (col. 1 şi 2)    rd. 10 = rd. 09                          (col. 1 şi 2)    rd. 12 = rd. 08 + 10 + 11                (col. 1 şi 2)    rd. 19 = rd. 14 la 18                    (col. 1 şi 2)    rd. 20 = rd. 12 + 13 + 19 - 28           (col. 1 şi 2)    rd. 21 = rd. 04 + 20                     (col. 1 şi 2)    rd. 27 = rd. 22 la 26                    (col. 1 şi 2)    rd. 29 = rd. 30                          (col. 1 şi 2)    rd. 31 = rd. 32                          (col. 1 şi 2) rd. 33 = rd. 34 (col. 1 şi 2)
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (cod 20) - pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M, cu excepţia organismelor de plasament colectiv


   rd. 01 >= 0                              (col. 1 şi 2)    rd. 01 = rd. 02 la 03                    (col. 1 şi 2)    rd. 08 = rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07      (col. 1 şi 2)    rd. 09 = rd. 10 la 12                    (col. 1 şi 2)    rd. 13 = rd. 14 + 15                     (col. 1 şi 2)    rd. 16 = rd. 17 - 18                     (col. 1 şi 2)    rd. 19 = rd. 20 - 21                     (col. 1 şi 2)    rd. 22 = rd. 23 la 25                    (col. 1 şi 2)    rd. 26 = rd. 27 - 28                     (col. 1 şi 2)    rd. 29 = rd. 9+16 +19+22+26+13           (col. 1 şi 2)    rd. 30 = rd. 08-29, dacă rd. 08-29>0     (col. 1 şi 2)    rd. 31 = rd. 29-08, dacă rd. 08-29<=0    (col. 1 şi 2)    rd. 32 >= rd. 33                         (col. 1 şi 2)    rd. 34 >= rd. 35                         (col. 1 şi 2)    rd. 36 >= rd. 37                         (col. 1 şi 2)    rd. 39 = rd. 32 + 34 + 36 + 38           (col. 1 şi 2)    rd. 40 = rd. 41 - 42                     (col. 1 şi 2)    rd. 43 >= 44                             (col. 1 şi 2)    rd. 46  = rd. 40 + 43 + 45               (col. 1 şi 2)    rd. 47 = rd. 39-46, dacă rd. 39-46 > 0   (col. 1 şi 2)    rd. 48 = rd. 46-39, dacă rd. 39-46 <= 0  (col. 1 şi 2)    rd. 49 = rd. 08 + 39 - 29 - 46,        dacă rd. 08 + 39 - 29 - 46 > 0       (col. 1 şi 2)    rd. 50 = rd. 29 + 46 - 08 - 39,        dacă rd. 08 + 39 - 29 - 46 <= 0      (col. 1 şi 2)    rd. 53 = rd. 51 - 52,        dacă rd. 51  - 52 > 0                (col. 1 şi 2)    rd. 54 = rd. 52 - 51,        dacă rd. 51 - 52 <= 0                (col. 1 şi 2)    rd. 55 = rd. 08 + 39 + 51                (col. 1 şi 2)    rd. 56 = rd. 29 + 46 + 52                (col. 1 şi 2)    rd. 57 = rd. 55 - 56,        dacă rd. 55 - 56 > 0                 (col. 1 şi 2)    rd. 58 = rd. 56 - 55,        dacă rd. 55 - 56 <= 0                (col. 1 şi 2)    rd. 61 = rd. 57 - 59 - 60,       dacă rd. 57 - 59- 60 > 0              (col. 1 şi 2)    rd. 62 = rd. 58 + 59 + 60, sau             rd. 59 + 60 - 57 dacă rd. 57 - 59 - 60 <= 0 (col. 1 şi 2)
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (cod 20) - pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv


   rd. 01 >= 0                              (col. 1 şi 2)    rd. 01 = rd. 02 la 11                    (col. 1 şi 2)    rd. 12 = rd. 13 la 20                    (col. 1 şi 2)    rd. 20 = rd. 21 + 22+ 23+ 26+ 27         (col. 1 şi 2)    rd. 23 = rd. 24 + 25                     (col. 1 şi 2)    rd. 28 = rd. 01 - 12 dacă rd. 01-12>0    (col. 1 şi 2)    rd. 29 = rd. 12 - 01 dacă rd. 01-12<=0   (col. 1 şi 2)    rd. 32 = rd. 30 - 31 dacă rd. 30-31>0    (col. 1 şi 2)    rd. 33 = rd. 31 - 30 dacă rd. 30-31<=0   (col. 1 şi 2)    rd. 34 = rd. 01 + 30                    (col. 1 şi 2)    rd. 35 = rd. 12 + 31                     (col. 1 şi 2)    rd. 36 = rd. 34 - 35 dacă rd. 34-35>0    (col. 1 şi 2)    rd. 37 = rd. 35 - 34 dacă rd. 34-35<=0   (col. 1 şi 2)    rd. 40 = rd. 36 - 38 - 39                (col. 1 şi 2)             dacă rd. 36 - 38 - 39 > 0    rd. 41 = rd. 37 + 38 + 39                (col. 1 şi 2)             sau rd. 41 = rd. 38 + 39 - 36 dacă rd. 36 - 38 - 39 <=0
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR (Cod 20) pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv


   rd. 01   = rd. 02 la 09                    (col. 1 şi 2)    rd. 10   = rd. 11 la 18                    (col. 1 şi 2)    rd. 19.1 = rd. 01 - 10                     (col. 1 şi 2)    rd. 19.2 = rd. 10 - 01                     (col. 1 şi 2)    rd. 22.1 = rd. 20 - 21                     (col. 1 şi 2)    rd. 22.2 = rd. 21 - 20                     (col. 1 şi 2)    rd. 23   = rd. 01 + 20                     (col. 1 şi 2)    rd. 24   = rd. 10 + 21                     (col. 1 şi 2)    rd. 26   = rd. 23 - 24                     (col. 1 şi 2)               dacă rd. 23 - 24 > 0    rd. 27   = rd. 24 - 23                     (col. 1 şi 2) dacă rd. 23 - 24 <= 0
DATE INFORMATIVE (cod 30) (toate)


   rd. 01+02 = 1                            (col. 1)    Totaluri pe orizontală:    col. 1 = col. 2+3                    (se repeta de la rd.03 la 22)    Totaluri pe verticala:    rd. 03 = rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22     (col. 1, 2 şi 3)    rd. 04 = rd. 05 la 07                    (col. 1, 2 şi 3)    rd. 08 = rd. 09 la 13                    (col. 1, 2 şi 3) rd. 18 = rd. 19 la 21 (col. 1, 2 şi 3)
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (cod 40)


   Totaluri pe orizontală:    col.5 = col.1+2-3 (se repeta de la rd. 01 la 12)    col.9 = col.6+7-8 (se repeta de la rd. 13 la 21)    col.13= col.10 +11-12 (se repeta de la rd. 22 la 33)    Totaluri pe verticala:    Rd. 04 = rd. 01 la 03               (col. 1,2,3 şi 5)    Rd. 10 = rd. 05 la 09               (col. 1,2,3 şi 5)    Rd. 10 = rd. 06 la 08+10            (col. 4)    Rd. 12 = rd. 04+10+11               (col. 1,2,3,4, şi 5)    Rd. 20 = rd. 16 la 19               (col. 6,7,8 şi 9)    Rd. 21 = rd. 15+20                  (col. 6,7,8 şi 9)    Rd. 25 = rd. 22 la 24               (col. 10,11,12 şi 13)    Rd. 31 = rd. 26 la 30               (col. 10,11,12 şi 13) Rd. 33 = rd. 25 +31 + 32 (col. 10,11,12 şi 13)
Anexa nr. 5 NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE


CODUL DENUMIREA 10 PROPRIETATE DE STAT 11 Regii autonome 12 Societăţi comerciale cu capital integral de stat 13 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome 14 Companii şi societăţi naţionale 20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat şi privat) PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%) 21 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin 22 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin 23 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton 24 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% şi peste 50%) 25 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin 26 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin 27 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton 28 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin 30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole) 31 Societăţi comerciale în nume colectiv 32 Societăţi comerciale în comandită simplă 33 Societăţi comerciale în comandita pe acţiuni 34 Societăţi comerciale pe acţiuni 35 Societăţi comerciale cu răspundere limitata 36 Societăţi agricole 37 Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2006 40 PROPRIETATE COOPERATISTA 41 Cooperative de consum 42 Cooperative meşteşugăreşti 43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate 44 Cooperative de credit 50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)


SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 2/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 2 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Instrucţiuni 2/2007
Instrucţiuni 1 2016
Instrucţiuni 1 2014
Instrucţiuni 1 2013
Instrucţiuni 4 2010
pentru modificarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
Ordin 13 2010
privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Instrucţiuni 1 2010
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
Ordin 30 2007
pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu