Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 177950 din 20 iulie 1993

privind modul de incasare a veniturilor, de alocare a fondurilor pentru finantarea cheltuielilor aprobate si de evidentiere si raportare a fondului special pentru agricultura

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR  Nr. 177950


SmartCity3

              MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI  Nr. 47333
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 222 din 13 septembrie 1993

    In conformitate cu prevederile art. 33 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, se emit urmatoarele instructiuni:
    I. Cu privire la incasarea veniturilor fondului special pentru agricultura
    1. Potrivit art. 33 din Legea nr. 21/1993, veniturile fondului special pentru agricultura se constituie din contributia agentilor economici, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, cu exceptia agentilor economici scutiti prin lege de plata impozitului pe profit, in cota de 0,5% aplicata asupra incasarilor realizate din activitatea industriala, de constructii-montaj, transporturi, telecomunicatii si prestari de servicii, dupa deducerea impozitului pe circulatia marfurilor sau a taxei pe valoarea adaugata de la data aplicarii  acesteia si a accizelor, dupa caz, incepand cu data de 1 mai 1993.
    Agentii economici din comert si turism, precum si din sectoarele in care se practica adaosul comercial sau comisionul, aplica cota de 0,5% asupra valorii adaosului comercial sau comisionului incasat.
    Pentru produsele si serviciile subventionate de la bugetul de stat, potrivit legii, pe calea diferentelor de pret si tarif sau subventiilor pentru activitatea desfasurata, agentii economici nu datoreaza cota mentionata la alineatele precedente.
    Agentii economici scutiti prin lege de plata impozitului pe profit potrivit prevederilor art. 5 si art. 8 alin. 1 din Legea nr. 12/1991, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 55/1991, nu datoreaza, pe perioada de scutire, cota de 0,5% pentru constituirea fondului special pentru agricultura.
    Agentii economici vor cuprinde prelevarile la fondul special pentru agricultura in "cheltuielile care se scad din veniturile incasate in vederea determinarii profitului impozabil", conform pct. 9 al anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 804/1991 - "prelevari la fondul de rezerva  si alte fonduri speciale constituite potrivit reglementarilor legale".
    2. Agentii economici au obligatia de a vira lunar sumele datorate fondului special pentru agricultura, pana la data de 15 a lunii urmatoare si, respectiv, pana la data de 20 in cazul agentilor economici din telecomunicatii, incepand cu 1 mai 1993.
    Virarea sumelor la fondul special pentru agricultura de catre agentii economici se efectueaza astfel:
    a) La judetele unde nu functioneaza trezorerii ale finantelor publice
    Varsarea sumelor datorate fondului special pentru agricultura se face de catre agentii economici in contul 64.32.01.02 "Disponibilitati din fondul special pentru agricultura", deschis la sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Comerciale Romane - S.A. pe seama directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti.
    Directiile generale pentru agricultura si alimentatie vireaza, cu dispozitie de plata, soldul contului fondului special pentru agricultura aflat la datele de 18 si 25 din fiecare luna, in contul 64.32.01.02 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    b) La judetele unde functioneaza trezorerii ale finantelor publice (Arad, Neamt, Iasi, Prahova, Valcea)
    La trezoreria municipiului resedinta de judet se deschide contul 30.12.31.02 "Veniturile fondului special pentru agricultura" pe seama directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene, in care se incaseaza veniturile fondului special pentru agricultura de la agentii economici din judetul respectiv.
    Agentii economici vireaza cu dispozitie de plata sumele cuvenite fondului special pentru agricultura din conturile lor, in contul deschis la trezorerie si se completeaza astfel:
    - la pozitia "banca beneficiarului" se inscrie sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei, cont 51.000...
    - la pozitia "beneficiar" se va trece Trezoreria municipiului ......., cont 30.12.31.02, iar la obiectul platii: natura venitului.
    In fiecare luna, la datele de 18 si 25, directiile generale pentru agricultura si alimentatie vor prezenta trezoreriilor finantelor publice din municipiile resedinta de judet dispozitie de plata pentru virarea sumelor calculate in contul 64.32.01.02 "Disponibilitati din fondul special pentru agricultura" deschis pe seama Ministerului Agriculturii si Alimentatiei la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    3. In cazul in care sumele datorate nu se varsa la termenele stabilite, se vor aplica, in baza art. 73 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice, majorari de intarziere de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere ca si in cazul veniturilor bugetare.
    Organele fiscale, cu ocazia verificarii indeplinirii obligatiilor catre bugetul de stat de catre agentii economici, vor urmari justa determinare a sumelor datorate, precum si respectarea termenului de varsare la fondul special pentru agricultura, iar in cazul nerespectarii acestuia, vor aplica penalizarile mentionate mai sus.
    Majorarile de intarziere se aplica dupa 15 zile de la aprobarea prezentelor instructiuni.
    Penalizarile aplicate se varsa in acelasi cont, respectiv 64.32.01.02 "Disponibilitatile din fondul special pentru agricultura".
    4. In vederea urmaririi modului de varsare de catre agentii economici a sumelor datorate catre fondul special pentru agricultura, in formularul "Rezultatele financiare si obligatiile fiscale" cod 01, la cap. "Date informative" se introduc urmatoarele randuri:
    - venituri la care se datoreaza taxa de 0,5%, conform Legii nr. 21/1993 - rd. 118;
    - sumele calculate si datorate asupra veniturilor, adaosului comercial si comisionului incasate sau prestatiei incasate - rd. 119;
    - varsamintele efectuate pana la finele perioadei de raportare - rd. 120.
    II. Alocarea fondurilor pentru finantarea cheltuielilor aprobate din fondul special pentru agricultura
    1. Pentru utilizarea fondului special pentru agricultura, ministrul agriculturii si alimentatiei, precum si conducatorii institutiilor subordonate ministerului indeplinesc atributiile si raspunderile ordonatorilor de credite bugetare stabilite prin Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    In acest scop, acestia vor stabili masurile necesare pentru utilizarea fondului in stricta concordanta cu prevederile legale si asigurarea respectarii legalitatii in efectuarea cheltuielilor si contabilitatea gestionarii valorilor materiale si banesti.
    2. In vederea utilizarii fondului special pentru agricultura in baza Legii nr. 21/1993, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va intocmi bugete de venituri si cheltuieli pe unitati subordonate, aprobate in conditiile legii, pe baza carora se va asigura finantarea cheltuielilor.
    Cheltuielile vor fi aprobate si efectuate numai in limita prevederilor articolelor si alineatelor din bugetele de venituri si cheltuieli.
    3. Potrivit anexei nr. 16 la Legea nr. 21/1993, din fondul special pentru agricultura, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei asigura finantarea urmatoarelor cheltuieli:
    a) cheltuieli materiale pentru combaterea bolilor si daunatorilor din sectorul vegetal, prevenirea si combaterea epizootiilor, prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor, reproductia si selectia animalelor, programe pentru asanarea efectivelor de animale purtatoare de boli transmisibile la om si refacerea septelului;
    b) subventii pentru acoperirea diferentelor de tarif la exploatarea si intretinerea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    c) acoperirea pierderilor rezultate ca urmare a calamitatilor naturale;
    d) cheltuieli de capital pentru sustinerea programelor privind cresterea si ameliorarea cailor de rasa, aparatura pentru reteaua sanitar-veterinara si lucrari de imbunatatiri funciare.
    4. Finantarea din fondul special pentru agricultura a cheltuielilor materiale pentru combaterea bolilor  si daunatorilor din sectorul vegetal si a epizootiilor se face potrivit normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 50/1990 si Circularei  comune a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Finantelor nr. 42127/85595/1990.
    5. Sumele prevazute in fondul special pentru prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor se aloca cu respectarea prevederilor Regulamentului de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor si gheturilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 615/1992.
    6. Aprobarea programelor pentru asanarea efectivelor de animale purtatoare de boli transmisibile la om si refacerea septelului, precum si modul de utilizare a fondurilor prevazute pentru aceste actiuni se vor face pe baza de hotarare a Guvernului, care se va initia de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    7. Subventiile pentru acoperirea diferentelor de tarif la exploatarea si intretinerea lucrarilor de imbunatatiri funciare se acorda din fondul special pentru agricultura in baza Normelor metodologice comune nr. 4823/11128/1992 ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Finantelor, in vigoare.
    8. Pierderile inregistrate ca urmare a calamitatilor naturale se acopera in limita prevederilor fondului special pentru agricultura, pe baza documentatiilor prezentate de agentii economici cu capital de stat potrivit Ordinului comun al ministrului finantelor si ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 233/24/1990.
    9. Cheltuielile pentru finantarea investitiilor din fondul special pentru agricultura se efectueaza potrivit metodologiei stabilite pentru investitiile finantate din bugetul de stat.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei stabileste, cu avizul Ministerului Finantelor, listele obiectivelor de investitii care se finanteaza din fondul special pentru agricultura, avand in vedere prevederile Legii nr. 10/1991 privind finantele publice, Legii nr. 21/1993 si Normelor metodologice privind investitiile ce se finanteaza de la buget, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 32/1993.
    Finantarea se asigura prin Banca Agricola - S.A. prin conturi deschise pe seama unitatilor beneficiare, care efectueaza si controlul potrivit conventiei incheiate cu Ministerul Finantelor.
    10. In baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, directiile generale pentru agricultura si alimentatie, directiile sanitar-veterinare, precum si societatile comerciale cu capital de stat autorizate sa utilizeze fondul special pentru agricultura solicita Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pe baza de cereri justificate, alocarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor aprobate. In cererile de fonduri se va specifica modul de utilizare a sumelor primite anterior.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pe baza cererilor si a deconturilor primite, verificate si aprobate de organele in drept, precum si a bugetelor aprobate, aloca sume din fondul special pentru agricultura astfel:
    a) directiilor generale pentru agricultura si alimentatie si directiilor sanitar-veterinare in contul 64.11. deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.; la randul lor, aceste directii vireaza unitatilor in subordine sumele necesare acoperirii cheltuielilor care se finanteaza din fondul special pentru agricultura, in acelasi cont (64.11) deschis pe seama institutiilor respective la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. Pentru finantarea investitiilor, sumele respective se vireaza pe baza deconturilor justificative. La judetele unde functioneaza trezorerii ale finantelor publice se foloseste contul 50.01... "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala";
    b) societatilor comerciale specializate in intretinerea si exploatarea imbunatatirilor funciare, pe baza deconturilor justificative, subventii pentru diferentele de tarif, in contul curent al societatii comerciale respective;
    c) societatilor comerciale agricole, pe baza deconturilor justificative, sumele aferente pierderilor rezultate ca urmare a calamitatilor naturale, care se vireaza direct in contul curent al unitatilor beneficiare;
    d) Regiei Autonome "Cai de Rasa" si societatilor comerciale de exploatare si intretinere a lucrarilor de imbunatatiri funciare, sumele pentru finantarea investitiilor, in contul 64.28 deschis la unitatile Bancii Agricole - S.A.
    In situatii de inundatii mari si atacuri  puternice de boli si daunatori la plante si animale, care reprezinta un pericol deosebit pentru economia nationala, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei aloca cu prioritate cheltuielile prevazute acestor destinatii.
    11. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si unitatile din subordine care au primit  sume din fondul special pentru agricultura au obligatia sa respecte destinatia fondurilor primite, sa le utilizeze cu maxima eficienta si sa asigure contabilitatea si raportarea operatiunilor gestionate.
    12. Sumele ramase disponibile la finele anului se restituie in contul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei din care au fost alocate.
    III. Contabilitatea si raportarea executiei
    1. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, care gestioneaza fondul special pentru agricultura, va organiza evidenta veniturilor si cheltuielilor cu ajutorul conturilor:
    370 "Fondul special pentru agricultura";
    170 "Disponibil din fondul special";
    470 "Cheltuieli din fondul special pentru agricultura".
    Evidenta analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct, pe capitolele si subcapitolele clasificatiei veniturilor si cheltuielilor fondului special pentru agricultura aprobate de Ministerul Finantelor (anexa nr. 12 la clasificatia indicatorilor privind finantele publice).
    Executia veniturilor si cheltuielilor bugetului fondului special pentru agricultura prevazut in anexa nr. 16 la Legea nr. 21/1993 se raporteaza distinct cu ajutorul formularului model din anexa nr. 15/b la darea de seama contabila.
    2. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie, directiile sanitar-veterinare si institutiile din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei inregistreaza sumele primite si utilizate din fondul special pentru agricultura in conturile:
    119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", analitic "Disponibil din sume primite din fondul pentru agricultura";
    337 "Fonduri cu destinatie speciala", analitic "Sume primite din fondul pentru agricultura";
    421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala".
    Sumele cheltuite din fondul special pentru agricultura, precum si disponibilitatile existente in cont la banca se reporteaza in formularul "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" (anexa nr. 15 la darea de seama contabila) pe randul 15 "Sume din fondul special pentru agricultura" (cont 119.01.38) si se cuprinde in totalul de la randul 01.
    3. Agentii economici inregistreaza sumele datorate fondului special pentru agricultura in creditul contului 499 "Creditori" analitic 11 "Sume datorate fondului special pentru agricultura" prin debitul contului 750 "Profit si pierderi" analitic 40 "Alte cheltuieli prevazute de lege".
    4. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are obligatia de a raporta anual si trimestrial, o data cu executia bugetara, contul de executie a fondului special pentru agricultura.

                 Ministru de stat, ministrul finantelor,
                 Florin Georgescu

                 p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
                 Alexandru Lapusan,
                 secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 177950/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 177950 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Instrucţiuni 177950/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu