Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.993 din 18.11.2020

privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1205 din 10 decembrie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă conţinutul minimal al fişei-tip, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă Atestatul nivelului de calitate a educaţiei furnizate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 4Unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în proceduri de evaluare externă în vederea autorizării, acreditării şi evaluării externe periodice a calităţii finalizează procedura potrivit legislaţiei în vigoare la data începerii acesteia. Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2007, şi Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2013, se abrogă. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării, Cristina Monica Anisie Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Victoria Violeta Alexandru Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu ANEXA Nr. 1METODOLOGIE de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Activitatea de evaluare externă, pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ corespunzătoare sistemului educaţional românesc, este realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP. Articolul 2Activitatea ARACIP se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare. Capitolul IIProcedurile de autorizare de funcţionare provizorie, de acreditare şi de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei Secţiunea 1Procesul de acreditare Articolul 3
(1) Procesul de acreditare presupune parcurgerea a două etape succesive:a)autorizarea de funcţionare provizorie; b)acreditarea.
(2) Procesul de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate se realizează cel puţin o dată la 5 ani.
(3) Procedurile de evaluare externă în vederea autorizării, acreditării şi evaluării externe periodice a calităţii educaţiei se derulează la cerere, pe bază de contract încheiat cu ARACIP, şi se finalizează cu emiterea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea ARACIP, respectiv cu emiterea de către ARACIP a Atestatului privind nivelul de calitate a educaţiei furnizate, după caz, în cazul constatării îndeplinirii standardelor naţionale de calitate.
(4) Procedurile de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei se pot derula şi la solicitarea altor persoane juridice interesate, precum: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, inspectoratul şcolar, autorităţile publice locale, asociaţiile de părinţi.
Articolul 4
(1) Autorizarea de funcţionare provizorie este etapa în care unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ/ organizaţia interesată, pe baza evaluării externe realizate, în condiţiile legii, dobândeşte calitatea de furnizor de educaţie, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea ARACIP.
(2) Autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe fiecare locaţie, şi conferă dreptul de organizare a admiterii, precum şi de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ.
(3) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi produce efecte începând cu anul şcolar următor.
(4) Ordinul prin care se acordă autorizarea de funcţionare provizorie, prevăzut la art. 291 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, reprezintă şi actul de înfiinţare, ca persoană juridică, a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat şi se comunică autorităţii publice locale în vederea includerii, de drept, în reţeaua şcolară a unităţii administrativ-teritoriale.
(5) Furnizorii de educaţie, cu niveluri de învăţământ/ specializări/calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu, fac parte din reţeaua naţională de învăţământ şi au dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic şi de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, de a participa la programe naţionale şi internaţionale şi de a gestiona documentele şcolare din învăţământul preuniversitar, în condiţiile legii.
Articolul 5
(1) Prin ordinul de acreditare se înfiinţează unitatea de învăţământ şi se acordă personalitate juridică, după cum urmează:a)de drept privat şi de utilitate publică, pentru unităţile particulare de învăţământ preuniversitar, înfiinţate din iniţiativa şi cu resursele unor persoane juridice de drept privat; b)de drept privat şi de utilitate publică, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar confesional, înfiinţate din iniţiativa, cu resursele şi potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult recunoscut de stat; c)de drept public, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
(2) Furnizorul de educaţie acreditat este parte a sistemului naţional de educaţie, cu toate drepturile şi obligaţiile conferite de lege.
(3) Organizaţiile furnizoare de educaţie, cu niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale acreditate, au dreptul de a organiza examene de absolvire şi pot emite diplome şi/sau alte acte de studii, recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
(4) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.
(5) Furnizorul de educaţie acreditat se supune din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, în condiţiile prevăzute de art. 33, 34 şi 40 din ordonanţa de urgenţă.
Secţiunea a 2-aRaportul de evaluare internă Articolul 6
(1) În vederea declanşării procesului de evaluare externă, persoanele juridice, publice sau private, trebuie să depună la ARACIP o cerere de declanşare a procedurii de evaluare externă, însoţită de o fişă-tip şi un raport de evaluare internă.
(2) Fişa-tip conţine informaţii privind infrastructura, curriculumul, resursele umane şi materiale, avizele şi autorizaţiile necesare procesului de evaluare externă. Fişa-tip este asumată de reprezentantul legal al furnizorului de educaţie şi este avizată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. Informaţiile minimale pe care fişa-tip le conţine sunt prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, iar formatul fişei-tip se stabileşte prin instrucţiuni periodice emise de ARACIP.
(3) Raportul de evaluare internă cuprinde o serie de componente, stabilite în funcţie de tipul de proces de evaluare externă şi etapa corespunzătoare, cu informaţii necesare pentru a dovedi îndeplinirea cerinţelor stabilite în standardele de autorizare, acreditare, respectiv în standardele de referinţă, pentru fiecare nivel de învăţământ, tip de program de studiu şi de calificare profesională, după caz.
(4) Cererea de evaluare externă şi fişa-tip se depun în format letric la ARACIP.
(5) Celelalte componente ale raportului de evaluare internă se transmit în format electronic, conform instrucţiunilor periodice emise de ARACIP.
Articolul 7
(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele:a)fişă-tip, conform formatului stabilit de ARACIP; b)acte privind persoana juridică iniţiatoare, după caz:actele care atestă dobândirea personalităţii juridice; actul constitutiv şi statutul de organizare şi funcţionare ale persoanei juridice; certificatul de înregistrare fiscală a persoanei juridice; c)documente manageriale de prognoză: planul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al şcolii; d)oferta educaţională; e)modelul de contract educaţional particularizat; f)proiectul de regulament propriu de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.
(2) Societăţile înregistrate la registrul comerţului în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar particular numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: a)existenţa şi derularea de activităţi economice principale, conform actului constitutiv, în ultimii 3 ani, altele decât activităţile de învăţământ; b)menţionarea expresă a activităţilor de învăţământ ca activităţi secundare; c)respectarea principiului nonprofit în ceea ce priveşte derularea activităţilor de învăţământ.
(3) În vederea obţinerii acreditării, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele: a)fişă-tip, conform formatului stabilit de ARACIP; b)actul de înfiinţare a unităţii de învăţământ preuniversitar; c)documente manageriale de diagnoză, pentru fiecare an şcolar din perioada de funcţionare provizorie:raportul anual de evaluare internă (RAEI); raportul anual de activitate; d)documente manageriale de prognoză:noul plan de dezvoltare instituţională/plan de acţiune al şcolii; planul managerial pe fiecare an şcolar din perioada de funcţionare provizorie; programul de dezvoltare a sistemului de control managerial; e)documente manageriale de evidenţă, pentru fiecare an şcolar din perioada de funcţionare provizorie:statul de funcţii; organigrama; schema orară/programul zilnic; planul de şcolarizare; f)regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; g)lista procedurilor proprii privind funcţionarea comisiilor; h)regulamentul propriu de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; i)strategia proprie de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; j)contractul educaţional particularizat utilizat în unitatea de învăţământ; k)certificatul de atestare fiscală.
(4) În vederea obţinerii Atestatului privind nivelul calităţii educaţiei furnizate, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele: a)fişă-tip, conform formatului stabilit de ARACIP; b)documente manageriale de diagnoză:raportul anual de evaluare internă pentru ultimul an şcolar; c)documente manageriale de prognoză:planul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al şcolii; d)orice alt tip de document dintre cele menţionate la alin. (3), considerat relevant pentru evaluarea nivelului de calitate al unităţii de învăţământ, dacă este cazul.
Secţiunea a 3-a Activităţile de evaluare externă Articolul 8
(1) Cererea de declanşare a procesului de evaluare externă este înregistrată la ARACIP şi repartizată spre expertiză.
(2) În baza cererii se încheie un contract cu persoana juridică solicitantă şi se emite factura fiscală corespunzătoare. Persoana juridică solicitantă este obligată să comunice către ARACIP o copie de pe ordinul de plată a tarifului de evaluare externă, în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii.
(3) Rezultatul expertizei datelor şi informaţiilor din raportul de evaluare internă se comunică persoanei juridice solicitante în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.
(4) În situaţia în care din raport lipsesc informaţii dintre cele prevăzute la art. 7 sau se constată caracterul incomplet al informaţiilor/datelor prezentate, se comunică persoanei juridice respective necesitatea realizării completărilor de rigoare, în termen de maximum 15 zile de la comunicare, în caz contrar cererea urmând a se respinge ca inadmisibilă.
(5) În cazul în care raportul de evaluare internă este complet se comunică persoanei juridice solicitante declanşarea procedurii de evaluare, cu informarea corespunzătoare a Biroului executiv al ARACIP.
(6) În situaţia menţionată la alin. (5), expertul desemnat înaintează, spre aprobare, Biroului executiv o propunere de grafic de desfăşurare a vizitelor de evaluare, precum şi de componenţă a comisiilor de experţi.
(7) Biroul executiv al ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, aprobă graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare, precum şi componenţa comisiilor de experţi, desemnate în acest scop.
(8) Perioada de desfăşurare a vizitelor de evaluare se aduce la cunoştinţa persoanelor juridice solicitante, într-un termen de cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea vizitei de evaluare.
Articolul 9Comisiile de experţi, desemnate de ARACIP pe bază de hotărâre, sunt alcătuite din 2-4 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în Registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare. Acestea efectuează vizite de evaluare de 2-5 zile, după caz. În cazuri justificate, Biroul executiv al ARACIP poate aproba ca vizita de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie să aibă o durată de o zi. Articolul 10Activitatea de evaluare externă a organizaţiilor furnizoare de educaţie se realizează în baza criteriilor, indicatorilor şi standardelor de evaluare unice la nivel naţional, valabile atât pentru învăţământul preuniversitar de stat, cât şi pentru învăţământul preuniversitar particular. Articolul 11
(1) În cadrul vizitelor de evaluare externă, comisiile de experţi verifică îndeplinirea standardelor de evaluare corespunzătoare procesului şi etapei respective, respectarea legislaţiei în domeniul învăţământului, precum şi conformitatea cu realitatea pentru informaţiile din raportul de evaluare internă depus la ARACIP.
(2) În cadrul vizitelor de evaluare externă periodică, comisia de evaluare desemnată de ARACIP desfăşoară următoarele activităţi:a)organizarea agendei evaluării şi programarea orară a activităţilor şi a întâlnirilor; b)activităţi specifice: vizitarea unităţii de învăţământ, observarea directă, asistenţă la lecţii, asistenţă la activităţi extraşcolare, după caz, aplicarea de chestionare grupurilor-ţintă, cum ar fi elevi, părinţi, angajatori operatori economici parteneri, personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic, realizarea de interviuri şi discuţii individuale şi de grup, vizite la operatori economici, în cazul stagiilor de practică; c)analiza contextului şi a situaţiei concrete a unităţii şcolare, conform realităţilor de la faţa locului şi prin raportare la planul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al şcolii, precum şi la RAEI; d)analiza situaţiei rezultatelor şcolare pe ultimii 3 ani, comparativ cu rezultatele la nivel de judeţ şi la nivel naţional, precum şi prin comparaţie cu ţintele europene, dacă acestea există; e)analiza oricărei dovezi prin care se probează, după caz, buna funcţionare a unităţii de învăţământ, rezultatele şi progresul fiecărui antepreşcolar sau elev, după caz.
(3) Îndeplinirea standardelor de autorizare şi acreditare se înregistrează prin „da/nu". Gradul de îndeplinire a standardelor de referinţă se înregistrează pe baza unui calificativ, care poate fi transpus într-un punctaj.
(4) Calificativele care se acordă pentru fiecare indicator de performanţă evaluat din standardele de referinţă, precizate în raportul de evaluare externă periodică, sunt următoarele:a)„Nesatisfăcător", în situaţia neîndeplinirii a cel puţin unei cerinţe din standardele de acreditare şi evaluare periodică; b)„Satisfăcător", în situaţia îndeplinirii tuturor cerinţelor din standardele de acreditare şi evaluare periodică; c)„Bine", în situaţia îndeplinirii tuturor cerinţelor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a cel puţin unei cerinţe din standardele de referinţă; d)„Foarte bine", în situaţia îndeplinirii tuturor cerinţelor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a tuturor cerinţelor din standardele de referinţă; e)„Excelent", în situaţia îndeplinirii tuturor cerinţelor din standardele de acreditare şi evaluare periodică, a tuturor cerinţelor din standardele de referinţă, precum şi a unor cerinţe definite de unitatea de învăţământ.
(5) Calificativele se corelează cu punctaje stabilite de ARACIP, în vederea realizării evaluării comparative interinstituţionale.
Articolul 12
(1) Membrii comisiilor de experţi întocmesc un raport de evaluare externă cu informaţii pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe fiecare locaţie, după caz. Raportul de evaluare externă întocmit se înaintează ARACIP în termen de maximum 5 zile de la finalizarea vizitei şi este înregistrat la ARACIP.
(2) Experţii ARACIP verifică rapoartele de evaluare externă întocmite de către comisiile de experţi în evaluare şi acreditare pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare de către aceste comisii.
(3) În cazul în care în urma verificării menţionate la alin. (2) se constată neconcordanţe între datele din rapoartele de evaluare externă şi informaţiile din raportul de evaluare internă depus la ARACIP se poate dispune completarea/modificarea raportului întocmit sau invalidarea acestuia. În situaţia de invalidare se va proceda la refacerea raportului, prin realizarea unei activităţi de monitorizare dispuse de Biroul executiv.
(4) În urma verificării prevăzute la alin. (2) şi a constatării concordanţei între datele din rapoartele de evaluare externă şi informaţiile din raportul de evaluare internă, expertul desemnat validează, în termen de maximum 5 zile de la primire, raportul de evaluare externă întocmit de către comisia de experţi şi îl înaintează Biroului executiv al ARACIP.
(5) Biroul executiv al ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, analizează şi avizează rapoartele de evaluare primite în termen de maximum 30 de zile de la primire şi le înaintează Consiliului ARACIP spre aprobare.
(6) Consiliul ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, analizează şi aprobă rapoartele de evaluare întocmite, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestora. După aprobarea rapoartelor, Consiliul ARACIP propune acordarea/neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învăţământ/specializare/calificare profesională, respectiv eliberarea Atestatului privind nivelul calităţii educaţiei furnizate. Hotărârile Consiliului ARACIP se fac publice pe site-ul ARACIP.
(7) Biroul executiv al ARACIP înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, spre aprobare, prin ordin, propunerea Consiliului ARACIP de acordare/neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învăţământ/specializare/calificare profesională, după caz.
(8) După aprobarea de către Consiliul ARACIP, rapoartele de evaluare externă, întocmite de către membrii comisiilor de experţi, se fac publice pe site-ul ARACIP.
Articolul 13
(1) Contestaţiile cu privire la acordarea, neacordarea, respectiv retragerea autorizaţiei de funcţionare provizorie sau a acreditării se adresează ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării poate fi atacat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 14
(1) În cazul în care furnizorul de educaţie nu a primit acreditarea, acesta are obligaţia de a remedia toate deficienţele care au stat la baza emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării de neacordare a acreditării. Acesta are dreptul de a depune un nou raport de evaluare internă, în termen de maximum 1 an de la prima evaluare, calculat de la data publicării ordinului de neacordare a acreditării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea procedurii prevăzute în prezenta metodologie. (2) În cazul în care, în urma unei noi evaluări, furnizorului de educaţie nu i s-a acordat acreditarea, se dispune încetarea definitivă a şcolarizării, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, elevii fiind transferaţi la alte unităţi de învăţământ, cu respectarea prevederilor regulamentului şcolar.
Articolul 15
(1) În cazul evaluării externe periodice, ARACIP eliberează un atestat din care reiese nivelul de calitate existent în cadrul unităţii de învăţământ respective, raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate.
(2) Atestatul va menţiona nivelul rezultatelor obţinute de unitatea şcolară la evaluarea externă, având în vedere şi indicii de eficienţă stabiliţi pe baza datelor colectate în urma proceselor de evaluare internă a calităţii educaţiei, pe baza metodologiei proprii a ARACIP.
(3) Modelul de atestat al nivelului de calitate a educaţiei furnizate este prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre.
(4) În cazul evaluării externe periodice, în vederea realizării evaluării comparative interinstituţionale, ARACIP realizează, prin metode statistice, o analiză a condiţiilor de funcţionare a şcolilor pe baza rezultatelor raportate în RAEI.
(5) Pentru analiza prevăzută la alin. (4), ARACIP poate angaja personal specializat, pe bază de contract. Rezultatul analizei va genera un indice de eficienţă educaţională, anual, pentru fiecare unitate de învăţământ. Acest indice poate fi considerat în stabilirea punctajului final pentru o unitate de învăţământ care a fost suspusă procesului de evaluare externă periodică şi va fi înscris în atestatul prevăzut la alin. (1).
(6) În situaţia în care în raportul de evaluare externă a calităţii există indicatori de performanţă apreciaţi cu calificativul „Nesatisfăcător", nu se eliberează atestatul şi se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 34 din ordonanţa de urgenţă.
(7) În cazul menţionat la alin. (6), unitatea de învăţământ respectivă va urmări cu prioritate implementarea unor măsuri care să conducă la remedierea acestora.
(8) Inspectoratele şcolare realizează o monitorizare a unităţii de învăţământ în vederea remedierii calificativului nesatisfăcător prin inspecţia tematică, urmărind progresul înregistrat de şcoala respectivă. Rezultatele monitorizării sunt aduse la cunoştinţa ARACIP. În cazul în care se constată remedierea tuturor aspectelor negative, inspectoratul şcolar informează ARACIP în vederea eliberării atestatului.
(9) Dacă în urma inspecţiei tematice realizate de inspectoratele şcolare se constată neîndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul planului de îmbunătăţire, inspectoratul şcolar care a efectuat inspecţia tematică poate sesiza ARACIP în vederea demarării de către această instituţie a procedurilor de evaluare instituţională specifice.
Articolul 16
(1) Furnizorul de educaţie are obligaţia de a face public conţinutul raportului de evaluare externă periodică, ordinul ministrului emis la încheierea oricărei etape, respectiv atestatul de la finalul procesului de evaluare externă periodică.
(2) Pe baza concluziilor raportului de evaluare externă, Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii propune revizuirea planului de dezvoltare instituţională şi/sau, după caz, a planului managerial, introducând activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii, corespunzătoare punctelor slabe/ariilor de dezvoltare identificate în raportul de evaluare externă.
(3) Implementarea activităţilor de îmbunătăţire este monitorizată de inspectoratele şcolare.
Articolul 17
(1) Îndeplinirea standardelor de autorizare şi de acreditare este obligatorie pe toată durata de funcţionare a unităţii de învăţământ.
(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar autorizate, respectiv acreditate pot fi monitorizate şi controlate de ARACIP, în colaborare cu inspectoratele şcolare, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării.
(3) În cazul în care după obţinerea autorizării de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării se constată, cu ocazia vizitelor de monitorizare şi control, că unităţile de învăţământ nu respectă legislaţia în vigoare, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 311 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă.
(4) În cazul menţionat la alin. (3), procedura de obţinere a autorizaţiei de funcţionare provizorie poate fi reluată după o perioadă minim egală cu un ciclu de şcolarizare de la ridicarea autorizaţiei/a acreditării, după caz.
(5) În cazul în care se constată nerespectarea standardelor de calitate de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate, se derulează, în mod corespunzător, procedurile prevăzute la art. 34 din ordonanţa de urgenţă.
Articolul 18
(1) ARACIP întocmeşte registre speciale, denumite Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.
(2) Finanţarea în învăţământul preuniversitar se va realiza luând în considerare rezultatele procesului de evaluare externă periodică.
Articolul 19
(1) În vederea asigurării calităţii activităţii de evaluare externă, Biroul executiv al ARACIP poate dispune monitorizarea activităţii de evaluare realizate de experţii ARACIP în evaluare şi acreditare.
(2) Monitorizarea activităţii de evaluare poate consta în verificarea activităţii şcolii, pe baza informaţiilor/datelor transmise periodic de organizaţia furnizoare de educaţie, în repetarea procedurii de evaluare externă pe anumite domenii, standarde sau indicatori de evaluare de către experţi desemnaţi de către conducerea ARACIP, în aplicarea de chestionare şi interviuri beneficiarilor serviciilor educaţionale, în analiza unor dosare de presă, în verificarea reclamaţiilor/sesizărilor primite de la clienţii şi beneficiarii serviciilor educaţionale, inspectorate şcolare etc., după caz.
(3) În cazul în care prin activităţile de monitorizare se constată discordanţe între rapoartele de evaluare externă întocmite şi rapoartele întocmite cu ocazia monitorizării, experţii în evaluare şi acreditare vor fi excluşi din Registrul ARACIP, respectiv vor fi sancţionaţi civil, penal sau contravenţional, după caz, potrivit legii.
(4) Pentru realizarea procedurilor de monitorizare a activităţii de evaluare externă a organizaţiilor furnizoare de educaţie nu se percep tarife de evaluare de la organizaţiile în cauză.
Articolul 20
(1) Furnizorii de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu şi unităţile de învăţământ acreditate şi evaluate extern periodic au obligaţia să completeze şi să publice, pentru fiecare an şcolar, RAEI.
(2) Completarea RAEI se realizează în format electronic, conform instrucţiunilor periodice emise de ARACIP, iar publicarea se face prin postare pe site şi/sau prin afişare în unitatea de învăţământ. Furnizorul de educaţie poate folosi, suplimentar, şi alte mijloace de publicitate.
(3) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti au obligaţia de a verifica existenţa RAEI şi, în cazul în care se constată inexistenţa acestuia, sesizează ARACIP, în vederea demarării de către această instituţie a procedurilor de evaluare instituţională specifice.
Secţiunea a 4-aOrganizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară Articolul 21
(1) Organizaţiile furnizoare de educaţie pot organiza şi desfăşura, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în următoarele situaţii: a)pe bază de acord încheiat între autorităţile şi/sau instituţiile similare din România şi cele din statul al cărui sistem educaţional este/urmează a fi adoptat; b)dacă dispun de acreditare în sistemul educaţional respectiv, fiind parte a acestuia.
(2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la ARACIP un dosar care să cuprindă următoarele documente:a)acte care să ateste acreditarea în sistemul educaţional adoptat în cadrul unităţii de învăţământ respective; b)elementele de identificare a organizaţiilor furnizoare de educaţie, după cum urmează: denumirea şi sediul unităţii de învăţământ respective; nivelurile de învăţământ, specializările, precum şi durata de şcolarizare, conform structurii din sistemul educaţional respectiv; date referitoare la personalul angajat; date referitoare la elevii şcolarizaţi: numărul de elevi/an de studiu, naţionalitatea; date referitoare la spaţiile de învăţământ şi baza materială, regimul de deţinere a acestora, precum şi autorizaţia sanitară de funcţionare, vizată pe anul în curs, autorizaţia de securitate la incendiu; c)acte privind curriculumul utilizat; d)certificatul de atestare fiscală.
(3) ARACIP va solicita misiunii diplomatice a statului respectiv confirmarea, pe baza răspunsului autorităţii competente din statul al cărui sistem educaţional este/ urmează a fi adoptat, privind următoarele elemente:a)respectarea de către unitatea de învăţământ a legislaţiei în domeniul educaţional din statul respectiv; b)eliberarea de către unitatea de învăţământ respectivă de diplome identice cu acelea care permit accesul în învăţământul superior în ţara de origine.
(4) În cazul în care organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), acestea au obligaţia de a se supune procesului de evaluare şi acreditare în sistemul educaţional românesc, în condiţiile legii.
Articolul 22
(1) Organizaţiile furnizoare de educaţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2) sunt înscrise în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară.
(2) După înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1), organizaţia respectivă are obligaţia de a întocmi, anual, un raport de evaluare internă, care să cuprindă elementele menţionate la art. 21 alin. (2) lit. b), pe care îl transmite la ARACIP.
(3) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a solicita ARACIP, din 5 în 5 ani, reînscrierea în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară; în caz contrar, organizaţia respectivă se consideră desfiinţată.
Capitolul IIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 23În funcţie de finalităţile fiecărei vizite de evaluare externă, ARACIP poate stabili numărul indicatorilor de performanţă şi al descriptorilor pe baza cărora se va judeca nivelul calităţii educaţiei furnizate. Articolul 24
(1) La activităţile de evaluare a organizaţiilor furnizoare de educaţie participă obligatoriu, cu statut de observator, reprezentantul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, dar pot participa cu acelaşi statut de observatori şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ preuniversitar supusă evaluării, precum şi reprezentanţi ai părinţilor, ai elevilor, ai altor instituţii reprezentative din comunitatea locală, ai autorităţilor publice judeţene şi locale.
(2) Observatorul, reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, va consemna în procesul-verbal încheiat cu ocazia activităţilor de evaluare externă concluziile proprii privind modul de desfăşurare a activităţii de evaluare externă şi îl va înainta conducerii inspectoratului şcolar.
(3) Observatorii menţionaţi la alin. (1), alţii decât observatorii reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, pot redacta din proprie iniţiativă un raport, ce cuprinde concluziile şi menţiunile lor din cadrul evaluării. La cererea scrisă argumentată a ARACIP, raportul respectiv va putea fi comunicat ARACIP, spre consultare.
Articolul 25Prevederile prezentei metodologii nu se aplică furnizorilor de formare profesională autorizaţi, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA Nr. 2 Informaţii minimale pe care le va conţine fişa-tip a)Persoana juridică iniţiatoare - denumirea, subsistem - public/privat, CIF/CUI, sediul social, datele de contact, reprezentantul legal, persoana de contact b)Unitatea de învăţământ - denumirea existentă şi/sau propusă a fi înfiinţată, după caz, sediul existent şi/sau propus, după caz, datele de contact, reprezentantul legal, incluzând apartenenţa la Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional, persoana de contact c)Capacitatea maximă de şcolarizare, pentru unitatea de învăţământ şi toate structurile arondate d)Nivelurile şi/sau specializările şi/sau calificările profesionale şcolarizate, respectiv intenţionat a fi şcolarizate, după caz e)Existenţa şi adecvarea bazei materiale necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului educaţional, raportat la tipul de învăţământ, nivelul de învăţământ şi numărul de elevi, respectiv: spaţii şcolare - săli de clasă, spaţii specializate, spaţii administrative şi auxiliare, după caz, dotate adecvat; echipamente, inclusiv TIC şi multimedia; mijloace de învăţământ/auxiliare curriculare, inclusiv digitale şi fondul de carte/de documentare, în format clasic şi/sau electronic f)Asigurarea managementului resurselor umane şi al carierei pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului educaţional, respectiv: respectarea legislaţiei naţionale şi specifice privind recrutarea, selecţia, angajarea, normarea, evaluarea, stimularea, sancţionarea şi disponibilizarea personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; existenţa şi implementarea unor programe de dezvoltare managerială pentru personalul de conducere şi profesională pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în acord cu nevoi organizaţionale şi/sau profesionale analizate şi clar identificate g)Respectarea cerinţelor legale privind sănătatea şi securitatea în unităţile de învăţământ, în conformitate cu normele specifice h)Asigurarea serviciilor de asistenţă psihopedagogică, orientare şi consiliere şcolară i)Existenţa sistemului de înregistrare, gestionare, arhivare şi actualizare a datelor - inclusiv accesarea platformelor şi completarea bazelor electronice de date, cu asigurarea securităţii datelor personale, conform legislaţiei în vigoare j)Colectarea sistematică, de la nivelul comunităţii şi al şcolii, a datelor necesare pentru îmbunătăţirea participării şcolare şi pentru eliminarea violenţei şi hărţuirii/bullying şi segregării şcolare k)Completarea corectă, conform prevederilor legale, a cataloagelor, registrelor matricole şi, după caz, a celorlalte documente de evidenţă a participării şcolare şi a rezultatelor învăţării l)Programul de funcţionare al unităţii de învăţământ, stabilirea orarului şi planificarea activităţilor curriculare şi extracurriculare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare m)Constituirea structurilor de conducere, consultative şi funcţionale, inclusiv a consiliului elevilor şi a consiliului consultativ/asociaţiei părinţilor, după caz n)Întocmirea proiectului de buget şi derularea activităţii financiare a unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare o)Înregistrarea şi rezolvarea în termen legal a plângerilor şi reclamaţiilor beneficiarilor, personalului unităţii de învăţământ şi terţilor, referitoare la activitatea unităţii de învăţământ p)Utilizarea curriculumului naţional sau alternativ aprobat q)Proiectarea şi realizarea curriculumului la decizia şcolii/în dezvoltare locală în concordanţă cu prevederile legale şi opţiunile exprimate de elevi şi/sau părinţi/operatori economici, după caz r)Consemnarea şi evaluarea sistematică a participării şcolare - prezenţa la şcoală şi participarea la ore şi la activităţile şcolare - inclusiv extracurriculare, precum şi a rezultatelor învăţării, pentru fiecare antepreşcolar/preşcolar/elev şi la nivelul fiecărei activităţi de învăţare ANEXA Nr. 3 Model -ATESTAT privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ ........ ................ ................ ................ ................ ........., cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ........, nivelul ........ ................ ................ ........, raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate (standarde de calitate) Se confirmă îndeplinirea nivelului minim de calitate stabilit prin standardul de acreditare, prevăzut în legislaţia în vigoare. Se atestă nivelul de calitate prin obţinerea calificativelor ............, cu un punctaj de .............., la ..... indicatori de performanţă prevăzuţi de legislaţia în vigoare. Activitatea de evaluare externă periodică s-a desfăşurat în anul şcolar ........ ................ ................ . Activitatea de evaluare externă periodică a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 33 şi 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Raportul de evaluare externă este public şi poate fi consultat pe website-ul ARACIP ........ ............ . Prezentul atestat are o valabilitate de 5 ani, respectiv din anul şcolar ........ ........ ......... până în anul şcolar .............. inclusiv. Unitatea de învăţământ are obligaţia de a solicita următoarea activitate de evaluare externă periodică până la sfârşitul anului şcolar ........ ........., cu derularea activităţii de evaluare în anul şcolar ........ ......... . Preşedinte ARACIP, ........ ................ ........ ............. Indice de eficienţă: ........ ................ ................ Punctaj final obţinut: ........ ........ ........... REZULTATE ALE EVALUĂRII PERIODICESmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 993/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 993 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 993/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu