Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.980 din 21.12.2016

privind aprobarea celui de-al treilea Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 Emitent GUVERNUL ROMÂNIEI
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1051 din 27 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 68/2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă cel de-al treilea Amendament convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea*) semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011, ratificat prin Legea nr. 68/2012.*) Traducere.PRIM-MINISTRUDACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Anca Dana DraguMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Dragoş-Nicolae PîslaruMinistrul afacerilor externe,Lazăr Comănescu Grupul Băncii MondialeElisabetta Capannellidirector de ţară, RomâniaRegiunea Europa şi Asia Centrală24 octombrie 2016Doamnei Anca Dana Dragu,ministrul finanţelor publiceMinisterul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, RomâniaStimată doamnă ministru,Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socialăÎmprumut nr. 8056 ROAl treilea Amendament la Acordul de împrumut Ne referim la Acordul de împrumut dintre România („Împrumutatul") şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca"), destinat proiectului la care se face referire mai sus, din data de 8 iulie 2011 şi amendat la 18 iunie 2013 şi respectiv la 25 martie 2015 („Acordul de împrumut"). De asemenea, ne referim la scrisoarea dumneavoastră din 17 august 2016, prin care se solicită amendarea Acordului de Împrumut.Prin prezenta propunem amendarea Acordului de împrumut, după cum urmează:1. Descrierea Proiectului prevăzută în anexa 1 la Acordul de împrumut se modifică şi va avea următorul cuprins: Obiectivul Proiectului este de a îmbunătăţi performanţele sistemului de asistenţă socială al Împrumutatului, prin întărirea managementului performanţei, asigurarea condiţiilor necesare pentru îmbunătăţirea echităţii, îmbunătăţirea eficienţei administrative şi crearea sistemelor care contribuie la reducerea erorilor şi fraudei. Proiectul constă din următoarele părţi: Partea 1: Asigurarea finanţării, prin rambursarea plăţilor deja efectuate de Împrumutat din alocaţii bugetare pentru programul de cheltuieli eligibile (PCE), în vederea sprijinirii implementării programului de reformă al Împrumutatului destinat îmbunătăţirii sistemului de asistenţă socială. Partea 2: Asigurarea finanţării pentru: a) sprijinirea îmbunătăţirii sistemului informatic de management pentru ANPS şi achiziţionarea echipamentelor informatice şi soft pentru ANPH; b) elaborarea proiectului cadrului legislativ care să permită consolidarea celor trei prestaţii sociale acordate pe baza testării mijloacelor; c) dezvoltarea capacităţii instituţionale a MMFPS şi ANPS pentru prevenirea şi combaterea erorilor şi fraudelor din sistemul de asistenţă socială; d) realizarea campaniilor de informare; e) sprijinirea activităţilor UMP cu privire la această parte a Proiectului, inclusiv supervizarea implementării şi managementul financiar; f) sprijinirea MMFPS în realizarea IDT-urilor, printre altele, prin: (i) reducerea erorilor, fraudei şi corupţiei în cadrul Programelor de asistenţă socială (cu excepţia programului privind alocaţia de stat pentru copii), a Bugetului complementar pentru persoanele adulte cu handicap şi a indemnizaţiilor pentru persoanele adulte cu handicap şi (ii) dezvoltarea unui sistem comprehensiv de monitorizare a Bugetului complementar pentru persoanele adulte cu handicap şi a indemnizaţiilor pentru persoanele adulte cu handicap; şi g) sprijinirea MMFPS în vederea dezvoltării şi implementării măsurilor de reformă pentru îmbunătăţirea sistemului de asistenţă socială, inclusiv dezvoltarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi pilotarea unui model de servicii sociale integrate. 2. Tabelul conţinând Indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile, prevăzut în Partea B.2 (a) a secţiunii IV din anexa 2 a Acordului de împrumut se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta scrisoare de amendament. 3. Secţiunea I din apendixul la Acordul de împrumut se modifică în sensul că:a)se completează cu următoarele definiţii introduse în ordine alfabetică: IT" înseamnă tehnologie informatică; Programul venitul minim de incluziune" înseamnă programul Împrumutatului descris în proiectul legii privind venitul minim de incluziune, astfel cum a fost aprobat de Guvernul României la data de 30 martie 2016, sau orice succesor al acestuia acceptabil Băncii. Ron" înseamnă lei, moneda naţională a României. Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi retransmiterea către noi a exemplarului anexat al acestei scrisori. Prezentul amendament va intra în vigoare la primirea de către Bancă: (i) a unui exemplar contrasemnat al acestei scrisori; şi (ii) a MOP actualizat, aprobat de către Împrumutat, într-o manieră şi cu un conţinut acceptabil Băncii. Cu stimă, Elisabetta Capannelli, manager de ţară Regiunea Europa şi Asia Centrală De acord: România Prin: reprezentant autorizat: Attila György, secretar de stat Data: 27 octombrie 2016 ANEXA Nr. 1TABELUL privind Indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile (IDT)

Indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile (IDT) Limita tragerii (exprimată în EUR)
1) Forma adoptată a Planului de acţiuni aferent Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale este diseminată de MMFPS. 25.000.000
2) ANPS produce 3 rapoarte lunare de monitorizare a celor 4 programe din cadrul PCE (alocaţia pentru susţinerea familiei, indemnizaţia de creştere a copilului, VMG şi alocaţia de stat pentru copii). 25.000.000
3) ANPS produce 3 rapoarte lunare de performanţă a managementului pentru programele destinate familiilor cu venituri reduse şi acestea sunt utilizate la nivelul managementului MMFPS şi ANPS. 25.000.000
4) Cel puţin 90% din beneficiarii de alocaţii de susţinere a familiei sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni consecutive, în conformitate cu procedurile armonizate de testare a mijloacelor şi prin aplicarea pragului de eligibilitate mai redus. 25.000.000
5) Cel puţin 90% din beneficiarii de indemnizaţii pentru creşterea copilului care intră în program începând cu 1 ianuarie 2011 sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni consecutive, prin folosirea unui venit de înlocuire de 75%. 25.000.000
6) a) În vederea îmbunătăţirii aranjamentelor instituţionale pentru susţinerea Programului privind venitul minim de incluziune: (i) MMFPS a emis Ordinul ministrului pentru numirea echipei de implementare a Programului privind venitul minim de incluziune şi (ii) ANPS a adoptat planul de dezvoltare a sistemului informatic pentru sistemul de asistenţă socială, incluzând modulul aferent Programului privind venitul minim de incluziune. 10.000.000
Indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile (IDT) Limita tragerii (exprimată în EUR)
6) b) În vederea îmbunătăţirii ţintirii şi acoperirii grupurilor sărace: (i) Împrumutatul a aprobat legislaţia secundară pentru implementarea Programului privind venitul minim de incluziune; (ii) MMFPS a emis liniile directoare operaţionale pentru aplicarea Programului privind venitul minim de incluziune şi (iii) contractul de consultanţă pentru dezvoltarea modulului aferent Programului privind venitul minim de incluziune înainte de aprilie 2018 este semnat şi în vigoare. 15.000.000
7) a) În vederea creşterii alocaţiilor bugetare pentru populaţia săracă, MFP a alocat pentru Programul privind venitul minim de incluziune, prin Strategia fiscal-bugetară 2017-2019, fonduri în valoare de cel puţin 2,1 mld. lei şi de 2,4 mld. lei, în 2018 şi respectiv 2019. 10.000.000
7) b) În vederea creşterii alocaţiilor bugetare pentru populaţia săracă, Împrumutatul a aprobat şi a transmis Parlamentului proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018 prin care a alocat pentru Programul privind venitul minim de incluziune fonduri în valoare de cel puţin 2,1 mld lei. 15.000.000
8) Procedurile armonizate de testare a mijloacelor adoptate pentru VMG, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutoarele de căldură sunt diseminate. 25.000.000
9) Criteriile armonizate medicopsihosociale de evaluare a încadrării în grad şi tip de handicap şi în grad de invaliditate sunt adoptate şi diseminate. 12.000.000
10) a) ANPS a efectuat cel puţin o campanie de inspecţie tematică privind pensiile de invaliditate. 10.000.000
10) b) Cel puţin 90% din persoanele certificate pentru primirea de beneficii sociale pentru handicap sunt plătite prin ANPS, cel puţin o lună. 15.000.000
11) a) Cel puţin 90% din noile aplicaţii pentru programele pentru familiile cu venituri reduse şi respectiv pentru programele de politică familială primite în luna anterioară studiului de verificare sunt în conformitate cu liniile directoare operaţionale privind o aplicaţie unică. 15.000.000
11) b) În vederea îmbunătăţirii prevenirii erorilor şi fraudei în obţinerea beneficiilor de asistenţă socială, ANPS: (i) a emis protocolul pentru accesarea informaţiilor deţinute de ANAF privind veniturile aplicanţilor, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor personale în vigoare şi (ii) a verificat veniturile declarate pe propria răspundere, de către familiile sau gospodăriile aplicante cu datele, obţinute de la ANAF, privind veniturile lunare, anterior emiterii plăţilor, pentru cel puţin 90% din noii aplicanţi pentru cel puţin 2 luni consecutive. 10.000.000
12) Costurile administrative şi de participare a beneficiarilor programelor bazate pe testarea mijloacelor sunt reduse cu 15% faţă de valoarea de referinţă. 25.000.000
13) Cel puţin o campanie de inspecţie tematică se realizează pentru fiecare din următoarele programe: VMG, indemnizaţia de handicap, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutoarele de căldură şi indemnizaţia de creştere a copilului. 25.000.000
14) Planul de acţiuni pentru remedieri este adoptat de ANPS pentru a implementa recomandările din: (i) evaluarea independentă privind integritatea şi acurateţea informaţiilor din SAFIR; şi (ii) studiul de fezabilitate privind verificarea încrucişată a datelor din SAFIR cu alte baze de date. 25.000.000
15) Cel puţin 90% din beneficiarii de VMG sunt plătiţi prin ANPS pentru două luni consecutive. 25.000.000
16) Crearea unui registru central cu o bază naţională de date privind persoanele cu handicap 25.000.000
17) a) ANPS a revizuit şi a implementat un sistem de sesizări pentru Inspecţia Socială şi a efectuat o rundă de inspecţii utilizând noul sistem de sesizări. 5.000.000
17) b) ANPS a efectuat o rundă de inspecţii utilizând o politică de sancţiuni uniformă pentru beneficiile de asistenţă socială. 10.000.000
17) c) ANPS a efectuat o rundă de inspecţii utilizând noile competenţe de control. 10.000.000
18) ANPS derulează încrucişarea bazelor de date incluzând o perioadă de cel puţin 3 luni între datele referitoare la programele privind indemnizaţia de creştere a copilului, VMG, alocaţia pentru susţinerea familiei şi alocaţia de stat pentru copii din sistemul SAFIR şi informaţiile relevante referitoare la identitate şi venit derivate din bazele de date administrate de către Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, ANAF şi Registrul National de Evidenţă a Populaţiei şi listele de nereguli depistate pe fiecare program sunt transmise Inspecţiei Sociale pentru verificare şi pentru a propune măsuri de remediere (rezultat). 50.000.000
19) Investigaţia bazată pe risc pentru a detecta eroarea şi frauda este folosită de către Inspecţia Socială pentru programele destinate familiilor cu venituri reduse, pentru indemnizaţia de creştere a copilului şi indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap. 25.000.000SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 980/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 980 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 980/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu