Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 978 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si sub coordonarea directa a primului-ministru in calitatea acestuia de presedinte al Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza strategia nationala pentru dezvoltare regionala, pe baza strategiilor regionale aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala si a strategiilor si programelor organelor administratiei publice centrale;
    b) elaboreaza planurile nationale anuale si multianuale de dezvoltare regionala, pe baza strategiei nationale aprobate de Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala, a planurilor regionale aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala si a programelor organelor administratiei publice centrale;
    c) analizeaza propunerile consiliilor pentru dezvoltare regionala privind constituirea fondurilor pentru dezvoltare regionala si prezinta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri pentru constituirea Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    d) elaboreaza criteriile, prioritatile si modul de alocare a resurselor Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    e) asigura managementul financiar si tehnic al Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    f) incheie contracte de finantare cu agentiile pentru dezvoltare regionala, in baza carora se finanteaza programele si proiectele de dezvoltare regionala din Fondul national pentru dezvoltare regionala, si urmareste realizarea acestora;
    g) elaboreaza criteriile de selectare a proiectelor de dezvoltare regionala;
    h) analizeaza si propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala finantarea proiectelor si a programelor de dezvoltare regionala, transmise de agentiile pentru dezvoltare regionala;
    i) urmareste realizarea obiectivelor dezvoltarii regionale, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
    j) elaboreaza rapoarte semestriale asupra stadiului si modului de indeplinire a obiectivelor de dezvoltare regionala planificate;
    k) la solicitarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala si din proprie initiativa asigura elaborarea de studii si analize si face recomandari privind modul de realizare a obiectivelor strategiei nationale de dezvoltare regionala;
    l) initiaza si elaboreaza, impreuna cu ministerele, proiecte de acte normative in domeniul dezvoltarii regionale;
    m) avizeaza proiectele de acte normative in domeniul dezvoltarii regionale, inaintate de ministere si de alte organe ale administratiei publice, precum si pentru proiectele acordurilor internationale in acest domeniu, la care Guvernul Romaniei este parte;
    n) promoveaza diferite forme de cooperare, specifice politicii de dezvoltare regionala, intre judete, municipii, orase si comune;
    o) asigura asistenta de specialitate consiliilor pentru dezvoltare regionala si agentiilor pentru dezvoltare regionala in procesul de dezvoltare institutionala;
    p) prezinta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri privind utilizarea fondurilor PHARE si de tip structural - ISPA si SAPARD -, alocate Romaniei de catre Comisia Europeana in perioada de preaderare pentru politica de dezvoltare regionala, precum si a fondurilor structurale dupa aderarea la Uniunea Europeana;
    q) propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala nominalizarea unor zone ca zone defavorizate, precum si facilitatile de care va beneficia fiecare zona in parte, pe baza documentatiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala;
    r) indeplineste functia de negociator national in relatiile cu Directia de Politica Regionala si Coeziune din cadrul Comisiei Europene pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune;
    s) gestioneaza proiectele si fondurile PHARE, fondurile de tip structural - ISPA si SAPARD -, alocate Romaniei in perioada de preaderare pentru dezvoltare regionala, precum si programele si sumele alocate din Fondul de coeziune si din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    t) coordoneaza aplicarea Planului national de dezvoltare regionala care sta la baza negocierilor cu Comisia Europeana si a finantarilor pentru diferite programe comunitare;
    u) indeplineste alte atributii in domeniul dezvoltarii regionale, care ii sunt conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care Guvernul Romaniei este parte;
    v) asigura secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 3
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Atributiile vicepresedintelui sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (3) Presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 4
    (1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este ordonator principal de credite.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si o reprezinta in relatiile cu institutiile internationale, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    Art. 5
    (1) Stabilirea modului de functionare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile acesteia sunt realizate de un secretar general numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul acesteia;
    b) conlucreaza cu compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere in probleme de interes comun;
    c) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala;
    d) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
    e) asigura structura optima si coordoneaza intregul personal al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul directiilor.
    (3) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala ori incredintate de presedinte.
    (4) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se aproba ca anexa la bugetul de stat si cuprinde sumele ce se aloca anual din acesta pentru constituirea Fondului national pentru dezvoltare regionala.
    (2) Pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1999 cheltuielile de organizare si functionare ale Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se asigura in limita bugetului Consiliului pentru Reforma, aprobat pentru anul 1998.
    Art. 7
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala functioneaza directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza pe baza unui regulament de organizare si functionare care se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
    Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este de 101, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    (2) Personalul de executie si de conducere este salarizat potrivit anexei nr. V, anexei nr. VIII/2 si anexei nr. IX/1 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala preia programele din domeniul politicii de dezvoltare regionala, derulate de Consiliul pentru Reforma.
    (2) Personalul Directiei pentru dezvoltare regionala din cadrul Consiliului pentru Reforma se considera transferat la Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.
    (3) Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Consiliului pentru Reforma, aflate in folosinta Directiei pentru dezvoltare regionala, se transmit pe baza de protocol de predare-preluare Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 10
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale au obligatia sa puna la dispozitie Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala informatiile pe care aceasta le solicita, in scopul urmaririi si evaluarii indeplinirii obiectivelor politicii nationale de dezvoltare regionala, precum si al elaborarii, actualizarii si monitorizarii Planului national de dezvoltare regionala.
    Art. 11
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are in dotare 3 autoturisme.
    Art. 12
    Anexa la Hotararea Guvernului nr. 566/1998 privind institutiile publice din subordinea Guvernului si denumirile functiilor de conducere utilizate in cadrul acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 342 din 10 septembrie 1998, se completeaza cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala si cu functiile de conducere: "presedinte" si "vicepresedinte".

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       STRUCTURA ORGANIZATORICA
           a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

    Numarul maxim de posturi: 101
    (exclusiv presedintele si vicepresedintele)
                          ________________
                         |   PRESEDINTE   |
                         |________________|
                          _______|________
                         | VICEPRESEDINTE |
                         |________________|
                                 |           __________________
                                 |__________| Secretar general |
                                 |          |__________________|
         ________________________|___________________________________
 _______|_____  |  ______|_____  |  _______|______  |  ______|_____  |
|Directia     | | |Directia    | | |Directia      | | |Directia    | |
|pentru       | | |pentru      | | |pentru        | | |pentru      | |
|elaborarea si| | |proiecte si | | |relatii       | | |resurse     | |
|coordonarea  | | |programe    | | |internationale| | |umane si    | |
|politicilor  | | |regionale   | | |(Uniunea      | | |formare     | |
|de dezvoltare| | |(PHARE, ISPA| | |Europeana,    | | |profesionala| |
|_____________| | |si SAPARD   | | |alte          | | |____________| |
                | |____________| | |organisme)    | |                |
                |                | |______________| |                |
                |                |                  |                |
         _______|_____    _______|______      ______|_____    _______|______
        |Directia     |  |Directia      |    |Directia    |  |Directia      |
        |pentru       |  |pentru        |    |juridica,   |  |economica si  |
        |implementarea|  |urmarirea,    |    |cercetare,  |  |administrativa|
        |politicilor  |  |evaluarea si  |    |analize,    |  |______________|
        |de dezvoltare|  |controlul     |    |documentare |
        |regionala si |  |programelor,  |    |si informare|
        |pentru zone  |  |proiectelor si|    |____________|
        |defavorizate |  |instrumentelor|
        |_____________|  |politicilor de|
                         |dezvoltare    |
                         |______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 978/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 978 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu