Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 978 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si sub coordonarea directa a primului-ministru in calitatea acestuia de presedinte al Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza strategia nationala pentru dezvoltare regionala, pe baza strategiilor regionale aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala si a strategiilor si programelor organelor administratiei publice centrale;
    b) elaboreaza planurile nationale anuale si multianuale de dezvoltare regionala, pe baza strategiei nationale aprobate de Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala, a planurilor regionale aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala si a programelor organelor administratiei publice centrale;
    c) analizeaza propunerile consiliilor pentru dezvoltare regionala privind constituirea fondurilor pentru dezvoltare regionala si prezinta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri pentru constituirea Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    d) elaboreaza criteriile, prioritatile si modul de alocare a resurselor Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    e) asigura managementul financiar si tehnic al Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    f) incheie contracte de finantare cu agentiile pentru dezvoltare regionala, in baza carora se finanteaza programele si proiectele de dezvoltare regionala din Fondul national pentru dezvoltare regionala, si urmareste realizarea acestora;
    g) elaboreaza criteriile de selectare a proiectelor de dezvoltare regionala;
    h) analizeaza si propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala finantarea proiectelor si a programelor de dezvoltare regionala, transmise de agentiile pentru dezvoltare regionala;
    i) urmareste realizarea obiectivelor dezvoltarii regionale, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
    j) elaboreaza rapoarte semestriale asupra stadiului si modului de indeplinire a obiectivelor de dezvoltare regionala planificate;
    k) la solicitarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala si din proprie initiativa asigura elaborarea de studii si analize si face recomandari privind modul de realizare a obiectivelor strategiei nationale de dezvoltare regionala;
    l) initiaza si elaboreaza, impreuna cu ministerele, proiecte de acte normative in domeniul dezvoltarii regionale;
    m) avizeaza proiectele de acte normative in domeniul dezvoltarii regionale, inaintate de ministere si de alte organe ale administratiei publice, precum si pentru proiectele acordurilor internationale in acest domeniu, la care Guvernul Romaniei este parte;
    n) promoveaza diferite forme de cooperare, specifice politicii de dezvoltare regionala, intre judete, municipii, orase si comune;
    o) asigura asistenta de specialitate consiliilor pentru dezvoltare regionala si agentiilor pentru dezvoltare regionala in procesul de dezvoltare institutionala;
    p) prezinta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri privind utilizarea fondurilor PHARE si de tip structural - ISPA si SAPARD -, alocate Romaniei de catre Comisia Europeana in perioada de preaderare pentru politica de dezvoltare regionala, precum si a fondurilor structurale dupa aderarea la Uniunea Europeana;
    q) propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala nominalizarea unor zone ca zone defavorizate, precum si facilitatile de care va beneficia fiecare zona in parte, pe baza documentatiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala;
    r) indeplineste functia de negociator national in relatiile cu Directia de Politica Regionala si Coeziune din cadrul Comisiei Europene pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune;
    s) gestioneaza proiectele si fondurile PHARE, fondurile de tip structural - ISPA si SAPARD -, alocate Romaniei in perioada de preaderare pentru dezvoltare regionala, precum si programele si sumele alocate din Fondul de coeziune si din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    t) coordoneaza aplicarea Planului national de dezvoltare regionala care sta la baza negocierilor cu Comisia Europeana si a finantarilor pentru diferite programe comunitare;
    u) indeplineste alte atributii in domeniul dezvoltarii regionale, care ii sunt conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care Guvernul Romaniei este parte;
    v) asigura secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 3
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Atributiile vicepresedintelui sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (3) Presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 4
    (1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este ordonator principal de credite.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si o reprezinta in relatiile cu institutiile internationale, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    Art. 5
    (1) Stabilirea modului de functionare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile acesteia sunt realizate de un secretar general numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul acesteia;
    b) conlucreaza cu compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere in probleme de interes comun;
    c) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala;
    d) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
    e) asigura structura optima si coordoneaza intregul personal al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul directiilor.
    (3) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala ori incredintate de presedinte.
    (4) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se aproba ca anexa la bugetul de stat si cuprinde sumele ce se aloca anual din acesta pentru constituirea Fondului national pentru dezvoltare regionala.
    (2) Pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1999 cheltuielile de organizare si functionare ale Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se asigura in limita bugetului Consiliului pentru Reforma, aprobat pentru anul 1998.
    Art. 7
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala functioneaza directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza pe baza unui regulament de organizare si functionare care se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
    Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este de 101, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    (2) Personalul de executie si de conducere este salarizat potrivit anexei nr. V, anexei nr. VIII/2 si anexei nr. IX/1 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala preia programele din domeniul politicii de dezvoltare regionala, derulate de Consiliul pentru Reforma.
    (2) Personalul Directiei pentru dezvoltare regionala din cadrul Consiliului pentru Reforma se considera transferat la Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.
    (3) Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Consiliului pentru Reforma, aflate in folosinta Directiei pentru dezvoltare regionala, se transmit pe baza de protocol de predare-preluare Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 10
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale au obligatia sa puna la dispozitie Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala informatiile pe care aceasta le solicita, in scopul urmaririi si evaluarii indeplinirii obiectivelor politicii nationale de dezvoltare regionala, precum si al elaborarii, actualizarii si monitorizarii Planului national de dezvoltare regionala.
    Art. 11
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are in dotare 3 autoturisme.
    Art. 12
    Anexa la Hotararea Guvernului nr. 566/1998 privind institutiile publice din subordinea Guvernului si denumirile functiilor de conducere utilizate in cadrul acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 342 din 10 septembrie 1998, se completeaza cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala si cu functiile de conducere: "presedinte" si "vicepresedinte".

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       STRUCTURA ORGANIZATORICA
           a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

    Numarul maxim de posturi: 101
    (exclusiv presedintele si vicepresedintele)
                          ________________
                         |   PRESEDINTE   |
                         |________________|
                          _______|________
                         | VICEPRESEDINTE |
                         |________________|
                                 |           __________________
                                 |__________| Secretar general |
                                 |          |__________________|
         ________________________|___________________________________
 _______|_____  |  ______|_____  |  _______|______  |  ______|_____  |
|Directia     | | |Directia    | | |Directia      | | |Directia    | |
|pentru       | | |pentru      | | |pentru        | | |pentru      | |
|elaborarea si| | |proiecte si | | |relatii       | | |resurse     | |
|coordonarea  | | |programe    | | |internationale| | |umane si    | |
|politicilor  | | |regionale   | | |(Uniunea      | | |formare     | |
|de dezvoltare| | |(PHARE, ISPA| | |Europeana,    | | |profesionala| |
|_____________| | |si SAPARD   | | |alte          | | |____________| |
                | |____________| | |organisme)    | |                |
                |                | |______________| |                |
                |                |                  |                |
         _______|_____    _______|______      ______|_____    _______|______
        |Directia     |  |Directia      |    |Directia    |  |Directia      |
        |pentru       |  |pentru        |    |juridica,   |  |economica si  |
        |implementarea|  |urmarirea,    |    |cercetare,  |  |administrativa|
        |politicilor  |  |evaluarea si  |    |analize,    |  |______________|
        |de dezvoltare|  |controlul     |    |documentare |
        |regionala si |  |programelor,  |    |si informare|
        |pentru zone  |  |proiectelor si|    |____________|
        |defavorizate |  |instrumentelor|
        |_____________|  |politicilor de|
                         |dezvoltare    |
                         |______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 978/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 978 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu