Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 978 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si sub coordonarea directa a primului-ministru in calitatea acestuia de presedinte al Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza strategia nationala pentru dezvoltare regionala, pe baza strategiilor regionale aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala si a strategiilor si programelor organelor administratiei publice centrale;
    b) elaboreaza planurile nationale anuale si multianuale de dezvoltare regionala, pe baza strategiei nationale aprobate de Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala, a planurilor regionale aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala si a programelor organelor administratiei publice centrale;
    c) analizeaza propunerile consiliilor pentru dezvoltare regionala privind constituirea fondurilor pentru dezvoltare regionala si prezinta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri pentru constituirea Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    d) elaboreaza criteriile, prioritatile si modul de alocare a resurselor Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    e) asigura managementul financiar si tehnic al Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    f) incheie contracte de finantare cu agentiile pentru dezvoltare regionala, in baza carora se finanteaza programele si proiectele de dezvoltare regionala din Fondul national pentru dezvoltare regionala, si urmareste realizarea acestora;
    g) elaboreaza criteriile de selectare a proiectelor de dezvoltare regionala;
    h) analizeaza si propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala finantarea proiectelor si a programelor de dezvoltare regionala, transmise de agentiile pentru dezvoltare regionala;
    i) urmareste realizarea obiectivelor dezvoltarii regionale, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
    j) elaboreaza rapoarte semestriale asupra stadiului si modului de indeplinire a obiectivelor de dezvoltare regionala planificate;
    k) la solicitarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala si din proprie initiativa asigura elaborarea de studii si analize si face recomandari privind modul de realizare a obiectivelor strategiei nationale de dezvoltare regionala;
    l) initiaza si elaboreaza, impreuna cu ministerele, proiecte de acte normative in domeniul dezvoltarii regionale;
    m) avizeaza proiectele de acte normative in domeniul dezvoltarii regionale, inaintate de ministere si de alte organe ale administratiei publice, precum si pentru proiectele acordurilor internationale in acest domeniu, la care Guvernul Romaniei este parte;
    n) promoveaza diferite forme de cooperare, specifice politicii de dezvoltare regionala, intre judete, municipii, orase si comune;
    o) asigura asistenta de specialitate consiliilor pentru dezvoltare regionala si agentiilor pentru dezvoltare regionala in procesul de dezvoltare institutionala;
    p) prezinta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri privind utilizarea fondurilor PHARE si de tip structural - ISPA si SAPARD -, alocate Romaniei de catre Comisia Europeana in perioada de preaderare pentru politica de dezvoltare regionala, precum si a fondurilor structurale dupa aderarea la Uniunea Europeana;
    q) propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala nominalizarea unor zone ca zone defavorizate, precum si facilitatile de care va beneficia fiecare zona in parte, pe baza documentatiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala;
    r) indeplineste functia de negociator national in relatiile cu Directia de Politica Regionala si Coeziune din cadrul Comisiei Europene pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune;
    s) gestioneaza proiectele si fondurile PHARE, fondurile de tip structural - ISPA si SAPARD -, alocate Romaniei in perioada de preaderare pentru dezvoltare regionala, precum si programele si sumele alocate din Fondul de coeziune si din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    t) coordoneaza aplicarea Planului national de dezvoltare regionala care sta la baza negocierilor cu Comisia Europeana si a finantarilor pentru diferite programe comunitare;
    u) indeplineste alte atributii in domeniul dezvoltarii regionale, care ii sunt conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care Guvernul Romaniei este parte;
    v) asigura secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 3
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Atributiile vicepresedintelui sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (3) Presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 4
    (1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este ordonator principal de credite.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si o reprezinta in relatiile cu institutiile internationale, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    Art. 5
    (1) Stabilirea modului de functionare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile acesteia sunt realizate de un secretar general numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul acesteia;
    b) conlucreaza cu compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere in probleme de interes comun;
    c) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala;
    d) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
    e) asigura structura optima si coordoneaza intregul personal al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul directiilor.
    (3) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala ori incredintate de presedinte.
    (4) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se aproba ca anexa la bugetul de stat si cuprinde sumele ce se aloca anual din acesta pentru constituirea Fondului national pentru dezvoltare regionala.
    (2) Pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1999 cheltuielile de organizare si functionare ale Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se asigura in limita bugetului Consiliului pentru Reforma, aprobat pentru anul 1998.
    Art. 7
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala functioneaza directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza pe baza unui regulament de organizare si functionare care se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
    Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este de 101, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    (2) Personalul de executie si de conducere este salarizat potrivit anexei nr. V, anexei nr. VIII/2 si anexei nr. IX/1 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala preia programele din domeniul politicii de dezvoltare regionala, derulate de Consiliul pentru Reforma.
    (2) Personalul Directiei pentru dezvoltare regionala din cadrul Consiliului pentru Reforma se considera transferat la Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.
    (3) Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Consiliului pentru Reforma, aflate in folosinta Directiei pentru dezvoltare regionala, se transmit pe baza de protocol de predare-preluare Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 10
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale au obligatia sa puna la dispozitie Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala informatiile pe care aceasta le solicita, in scopul urmaririi si evaluarii indeplinirii obiectivelor politicii nationale de dezvoltare regionala, precum si al elaborarii, actualizarii si monitorizarii Planului national de dezvoltare regionala.
    Art. 11
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are in dotare 3 autoturisme.
    Art. 12
    Anexa la Hotararea Guvernului nr. 566/1998 privind institutiile publice din subordinea Guvernului si denumirile functiilor de conducere utilizate in cadrul acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 342 din 10 septembrie 1998, se completeaza cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala si cu functiile de conducere: "presedinte" si "vicepresedinte".

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       STRUCTURA ORGANIZATORICA
           a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

    Numarul maxim de posturi: 101
    (exclusiv presedintele si vicepresedintele)
                          ________________
                         |   PRESEDINTE   |
                         |________________|
                          _______|________
                         | VICEPRESEDINTE |
                         |________________|
                                 |           __________________
                                 |__________| Secretar general |
                                 |          |__________________|
         ________________________|___________________________________
 _______|_____  |  ______|_____  |  _______|______  |  ______|_____  |
|Directia     | | |Directia    | | |Directia      | | |Directia    | |
|pentru       | | |pentru      | | |pentru        | | |pentru      | |
|elaborarea si| | |proiecte si | | |relatii       | | |resurse     | |
|coordonarea  | | |programe    | | |internationale| | |umane si    | |
|politicilor  | | |regionale   | | |(Uniunea      | | |formare     | |
|de dezvoltare| | |(PHARE, ISPA| | |Europeana,    | | |profesionala| |
|_____________| | |si SAPARD   | | |alte          | | |____________| |
                | |____________| | |organisme)    | |                |
                |                | |______________| |                |
                |                |                  |                |
         _______|_____    _______|______      ______|_____    _______|______
        |Directia     |  |Directia      |    |Directia    |  |Directia      |
        |pentru       |  |pentru        |    |juridica,   |  |economica si  |
        |implementarea|  |urmarirea,    |    |cercetare,  |  |administrativa|
        |politicilor  |  |evaluarea si  |    |analize,    |  |______________|
        |de dezvoltare|  |controlul     |    |documentare |
        |regionala si |  |programelor,  |    |si informare|
        |pentru zone  |  |proiectelor si|    |____________|
        |defavorizate |  |instrumentelor|
        |_____________|  |politicilor de|
                         |dezvoltare    |
                         |______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 978/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 978 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu