E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 978 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si sub coordonarea directa a primului-ministru in calitatea acestuia de presedinte al Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza strategia nationala pentru dezvoltare regionala, pe baza strategiilor regionale aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala si a strategiilor si programelor organelor administratiei publice centrale;
    b) elaboreaza planurile nationale anuale si multianuale de dezvoltare regionala, pe baza strategiei nationale aprobate de Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala, a planurilor regionale aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala si a programelor organelor administratiei publice centrale;
    c) analizeaza propunerile consiliilor pentru dezvoltare regionala privind constituirea fondurilor pentru dezvoltare regionala si prezinta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri pentru constituirea Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    d) elaboreaza criteriile, prioritatile si modul de alocare a resurselor Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    e) asigura managementul financiar si tehnic al Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    f) incheie contracte de finantare cu agentiile pentru dezvoltare regionala, in baza carora se finanteaza programele si proiectele de dezvoltare regionala din Fondul national pentru dezvoltare regionala, si urmareste realizarea acestora;
    g) elaboreaza criteriile de selectare a proiectelor de dezvoltare regionala;
    h) analizeaza si propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala finantarea proiectelor si a programelor de dezvoltare regionala, transmise de agentiile pentru dezvoltare regionala;
    i) urmareste realizarea obiectivelor dezvoltarii regionale, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
    j) elaboreaza rapoarte semestriale asupra stadiului si modului de indeplinire a obiectivelor de dezvoltare regionala planificate;
    k) la solicitarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala si din proprie initiativa asigura elaborarea de studii si analize si face recomandari privind modul de realizare a obiectivelor strategiei nationale de dezvoltare regionala;
    l) initiaza si elaboreaza, impreuna cu ministerele, proiecte de acte normative in domeniul dezvoltarii regionale;
    m) avizeaza proiectele de acte normative in domeniul dezvoltarii regionale, inaintate de ministere si de alte organe ale administratiei publice, precum si pentru proiectele acordurilor internationale in acest domeniu, la care Guvernul Romaniei este parte;
    n) promoveaza diferite forme de cooperare, specifice politicii de dezvoltare regionala, intre judete, municipii, orase si comune;
    o) asigura asistenta de specialitate consiliilor pentru dezvoltare regionala si agentiilor pentru dezvoltare regionala in procesul de dezvoltare institutionala;
    p) prezinta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri privind utilizarea fondurilor PHARE si de tip structural - ISPA si SAPARD -, alocate Romaniei de catre Comisia Europeana in perioada de preaderare pentru politica de dezvoltare regionala, precum si a fondurilor structurale dupa aderarea la Uniunea Europeana;
    q) propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala nominalizarea unor zone ca zone defavorizate, precum si facilitatile de care va beneficia fiecare zona in parte, pe baza documentatiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala;
    r) indeplineste functia de negociator national in relatiile cu Directia de Politica Regionala si Coeziune din cadrul Comisiei Europene pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune;
    s) gestioneaza proiectele si fondurile PHARE, fondurile de tip structural - ISPA si SAPARD -, alocate Romaniei in perioada de preaderare pentru dezvoltare regionala, precum si programele si sumele alocate din Fondul de coeziune si din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    t) coordoneaza aplicarea Planului national de dezvoltare regionala care sta la baza negocierilor cu Comisia Europeana si a finantarilor pentru diferite programe comunitare;
    u) indeplineste alte atributii in domeniul dezvoltarii regionale, care ii sunt conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care Guvernul Romaniei este parte;
    v) asigura secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 3
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Atributiile vicepresedintelui sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (3) Presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 4
    (1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este ordonator principal de credite.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si o reprezinta in relatiile cu institutiile internationale, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    Art. 5
    (1) Stabilirea modului de functionare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile acesteia sunt realizate de un secretar general numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul acesteia;
    b) conlucreaza cu compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere in probleme de interes comun;
    c) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala;
    d) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
    e) asigura structura optima si coordoneaza intregul personal al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul directiilor.
    (3) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala ori incredintate de presedinte.
    (4) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se aproba ca anexa la bugetul de stat si cuprinde sumele ce se aloca anual din acesta pentru constituirea Fondului national pentru dezvoltare regionala.
    (2) Pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1999 cheltuielile de organizare si functionare ale Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se asigura in limita bugetului Consiliului pentru Reforma, aprobat pentru anul 1998.
    Art. 7
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala functioneaza directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza pe baza unui regulament de organizare si functionare care se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
    Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este de 101, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    (2) Personalul de executie si de conducere este salarizat potrivit anexei nr. V, anexei nr. VIII/2 si anexei nr. IX/1 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala preia programele din domeniul politicii de dezvoltare regionala, derulate de Consiliul pentru Reforma.
    (2) Personalul Directiei pentru dezvoltare regionala din cadrul Consiliului pentru Reforma se considera transferat la Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.
    (3) Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Consiliului pentru Reforma, aflate in folosinta Directiei pentru dezvoltare regionala, se transmit pe baza de protocol de predare-preluare Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 10
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale au obligatia sa puna la dispozitie Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala informatiile pe care aceasta le solicita, in scopul urmaririi si evaluarii indeplinirii obiectivelor politicii nationale de dezvoltare regionala, precum si al elaborarii, actualizarii si monitorizarii Planului national de dezvoltare regionala.
    Art. 11
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are in dotare 3 autoturisme.
    Art. 12
    Anexa la Hotararea Guvernului nr. 566/1998 privind institutiile publice din subordinea Guvernului si denumirile functiilor de conducere utilizate in cadrul acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 342 din 10 septembrie 1998, se completeaza cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala si cu functiile de conducere: "presedinte" si "vicepresedinte".

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       STRUCTURA ORGANIZATORICA
           a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

    Numarul maxim de posturi: 101
    (exclusiv presedintele si vicepresedintele)
                          ________________
                         |   PRESEDINTE   |
                         |________________|
                          _______|________
                         | VICEPRESEDINTE |
                         |________________|
                                 |           __________________
                                 |__________| Secretar general |
                                 |          |__________________|
         ________________________|___________________________________
 _______|_____  |  ______|_____  |  _______|______  |  ______|_____  |
|Directia     | | |Directia    | | |Directia      | | |Directia    | |
|pentru       | | |pentru      | | |pentru        | | |pentru      | |
|elaborarea si| | |proiecte si | | |relatii       | | |resurse     | |
|coordonarea  | | |programe    | | |internationale| | |umane si    | |
|politicilor  | | |regionale   | | |(Uniunea      | | |formare     | |
|de dezvoltare| | |(PHARE, ISPA| | |Europeana,    | | |profesionala| |
|_____________| | |si SAPARD   | | |alte          | | |____________| |
                | |____________| | |organisme)    | |                |
                |                | |______________| |                |
                |                |                  |                |
         _______|_____    _______|______      ______|_____    _______|______
        |Directia     |  |Directia      |    |Directia    |  |Directia      |
        |pentru       |  |pentru        |    |juridica,   |  |economica si  |
        |implementarea|  |urmarirea,    |    |cercetare,  |  |administrativa|
        |politicilor  |  |evaluarea si  |    |analize,    |  |______________|
        |de dezvoltare|  |controlul     |    |documentare |
        |regionala si |  |programelor,  |    |si informare|
        |pentru zone  |  |proiectelor si|    |____________|
        |defavorizate |  |instrumentelor|
        |_____________|  |politicilor de|
                         |dezvoltare    |
                         |______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 978/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 978 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu