E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 382 din 11 mai 2000

privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din 18 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agentiei Romane de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si sub coordonarea directa a primului-ministru, in calitatea acestuia de presedinte al Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 2
    Sediul central al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este in municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.
    Art. 3
    (1) Domeniul de activitate al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala il constituie:
    a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente si stimularea dezvoltarii echilibrate;
    b) prevenirea producerii de noi dezechilibre;
    c) stimularea infiintarii de noi intreprinderi si a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    d) promovarea investitiilor straine si a privatizarii;
    e) stimularea reconstructiei zonelor defavorizate;
    f) corelarea politicii de dezvoltare regionala cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare, precum si de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului national, aprobate prin lege;
    g) stimularea cooperarii externe a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si a programelor din domeniul sau de activitate;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea realizarii obiectivelor si programelor din domeniul sau de activitate;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea bunurilor aflate in proprietatea publica si/sau privata din patrimoniul sau, in conditiile legii;
    d) de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate, controlul respectarii aplicarii acestora, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa.
    Art. 4
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza proiectul Planului national de dezvoltare, care contine strategia nationala pentru dezvoltare regionala pe baza strategiilor si planurilor regionale de dezvoltare, aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala, si a strategiilor si programelor sectoriale ale autoritatilor administratiei publice centrale, precum si de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului national, aprobate prin lege. Dupa avizarea Planului national de dezvoltare de catre Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala, il supune spre aprobare Guvernului si asigura, pe baza acestuia, coordonarea implementarii politicii nationale de dezvoltare regionala;
    b) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategii legate de domeniul sau de activitate, in conformitate cu strategia de dezvoltare economica pe termen mediu;
    c) elaboreaza, supune spre aprobare Guvernului si implementeaza strategii privind intreprinderile mici si mijlocii, pe baza analizelor asupra situatiei acestora; avizeaza programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului;
    d) propune spre aprobare Guvernului strategia anuala de privatizare, avand la baza propunerile ministerelor, ale autoritatilor administratiei publice locale, ale altor institutii si organisme implicate in procesul de privatizare;
    e) evalueaza si certifica programele de restructurare a societatilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decat statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentand mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    f) urmareste realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, pe baza studiilor si evaluarilor postprivatizare, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
    g) analizeaza si propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala finantarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala;
    h) elaboreaza criteriile, prioritatile si procedurile necesare in vederea finantarii programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
    i) asigura managementul financiar si tehnic al Fondului national de dezvoltare regionala, al fondurilor de tip prestructural si, dupa aderare, de tip structural, pentru realizarea coeziunii economice si sociale, alocate Romaniei de Uniunea Europeana, in conformitate cu Planul national de dezvoltare;
    j) finanteaza programele si proiectele din domeniul sau de activitate prin incheierea de contracte de finantare cu agentiile pentru dezvoltare regionala si cu alte categorii de beneficiari, si urmareste realizarea acestora; deruleaza programe si proiecte cu finantare externa, prin infiintarea de unitati de management/coordonare de proiect, potrivit legii;
    k) monitorizeaza derularea programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
    l) coordoneaza si indruma procesul de privatizare a societatilor comerciale din turism, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Turism;
    m) reprezinta Guvernul Romaniei in relatia cu Uniunea Europeana si cu alte organizatii internationale in domeniul sau de activitate, pentru elaborarea si implementarea de politici de coeziune economica si sociala si de programe privind dezvoltarea regionala;
    n) colaboreaza cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale si cu autoritati ale administratiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregatirea privatizarii companiilor/societatilor nationale, precum si a societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome;
    o) colaboreaza cu organizatii interne sau internationale care sprijina dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu camerele de comert si industrie si cu alti reprezentanti ai mediilor de afaceri pentru elaborarea programelor din domeniul sau de activitate;
    p) gestioneaza Registrul unic al actionarilor pentru societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale a fost sau este actionar;
    q) la solicitarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala si din proprie initiativa asigura elaborarea de studii si analize si face recomandari privind modul de realizare a obiectivelor din domeniul sau de activitate;
    r) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, proiecte de acte normative si de acorduri internationale in domeniul sau de activitate;
    s) avizeaza documentatiile pentru obtinerea de credite si alte fonduri externe cu garantia statului sau cu garantii bancare pentru finantarea de programe si proiecte specifice;
    t) propune nominalizarea de catre Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala si aprobarea de catre Guvern a declararii unor zone defavorizate, pe baza documentatiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala;
    u) asigura secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala;
    v) informeaza Guvernul cu privire la volumul, originea, structura si tendintele domeniului sau de activitate; elaboreaza materiale promotionale, studii si analize in domeniul sau de activitate;
    w) acorda asistenta, consultanta si presteaza servicii in domeniul sau de activitate;
    x) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate, precum si cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care Romania este parte.
    (2) Competentele Agentiei Romane de Dezvoltare si Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii in comisii, comitete si grupuri guvernamentale sau interministeriale sunt preluate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.
    (3) Secretariatul permanent al Centrului balcanic de cooperare intre intreprinderile mici si mijlocii se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala la nivel de serviciu.
    (4) Pentru activitatea de prestari de servicii, de asistenta tehnica si consultanta in domeniul atragerii investitiilor straine si al privatizarii Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are in subordine Oficiul de prestari servicii si editare, cu personalitate juridica, condus de un director, ale carui cheltuieli de functionare si de investitii se acopera, in conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate de acesta.
    Art. 5
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala participa la sedintele Guvernului in calitate de invitat.
    (3) Atributiile vicepresedintilor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Presedintele si vicepresedintii Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala indeplineste, potrivit legii, functia de ordonator principal de credite.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si o reprezinta in relatiile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu organizatii interne si internationale si cu alte persoane juridice romane sau straine, precum si in raporturile cu persoane fizice.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    (1) Stabilirea modului de functionare interna a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile acesteia sunt realizate de un secretar general, ajutat de 2 secretari generali adjuncti, functionari publici numiti de presedinte in urma unui concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul acesteia;
    b) conlucreaza cu Secretariatul General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere in probleme de interes comun;
    c) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala;
    d) monitorizeaza si controleaza elaborarea raporturilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
    e) asigura structura optima si coordoneaza intregul personal al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul directiilor.
    (3) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala poate indeplini si alte insarcinari prevazute in regulamentul de organizare si functionare a acesteia ori incredintate de presedinte.
    (4) Atributiile secretarilor generali adjuncti sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (5) Secretarul general si secretarii generali adjuncti ai Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala sunt salarizati potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
    Art. 8
    Bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se aproba ca anexa la bugetul de stat si cuprinde sumele care se aloca anual din acesta pentru constituirea Fondului national de dezvoltare regionala, potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (3) Structura organizatorica, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului din aparatul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 10
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este de 200, exclusiv presedintele, cei 2 vicepresedinti si posturile aferente cabinetelor acestora.
    (2) Personalul de executie si cel de conducere este salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    Art. 11
    Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Agentiei Romane de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii se transmit pe baza de protocol de predare-preluare Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, in termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, precum si societatile comerciale la care statul a fost sau este actionar ori asociat au obligatia sa puna la dispozitie Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala informatiile pe care aceasta le solicita, in scopul urmaririi si evaluarii indeplinirii obiectivelor politicii nationale de dezvoltare regionala, precum si al elaborarii, actualizarii si monitorizarii Planului national de dezvoltare regionala.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 977/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 975/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 978/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului
                       de Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Dezvoltare Regionala,
                       Liviu Marcu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

    ANEXA 1

    AGENTIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA

    Numarul maxim de posturi = 200, exclusiv
    demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora

                                   ____________
..................................| PRESEDINTE |................................
:       __________________________|            |                               :
:      |                          |____________|                               :
:      |           ________________      |       ________________              :
:      |          | VICEPRESEDINTE |_____|______| VICEPRESEDINTE |             :
:      |          |________________|     |      |________________|             :
:  ____|___                              |                                     :
: | AUDIT  |                   __________|__________                           :
: | INTERN |                  |   SECRETAR GENERAL  |                          :
: |________|                  |_____________________|                          :
:                             | SECRETAR | SECRETAR |                          :
:                             | GENERAL  | GENERAL  |                          :
:                             | ADJUNCT  | ADJUNCT  |                          :
:                             |__________|__________|                          :
:                                        |                                     :
:             ___________________________|_______________________              :
:  __________|______________  ___________|__________  ___________|___________  :
: |    DIRECTIA GENERALA    ||   DIRECTIA GENERALA  ||   DIRECTIA GENERALA   | :
: |        POLITICI         ||       PROGRAME       ||        ECONOMICA      | :
: |_________________________||______________________||_______________________| :
: __|_______ |     |  |  |    __|_______ |  |  |  |   __|_____ |  |  |  |      :
:|DIRECTIA  ||     |  |  |   |DIRECTIA  ||  |  |  |  |DIRECTIA||  |  |  |      :
:|PLANUL    ||     |  |  |   |INVESTITII||  |  |  |  |PLATI   ||  |  |  |      :
:|NATIONAL  ||     |  |  |   |__________||  |  |  |  |PROIECTE||  |  |  |      :
:|DE        ||     |  |  |       ________|_ |  |  |  |________||  |  |  |      :
:|DEZVOLTARE||     |  |  |      |DIRECTIA  ||  |  |     _______|_ |  |  |      :
:|__________||     |  |  |      |ASISTENTA ||  |  |    |DIRECTIA ||  |  |      :
:  __________|____ |  |  |      |TEHNICA SI||  |  |    |BUGET    ||  |  |      :
: |DIRECTIA       ||  |  |      |PRESTARI  ||  |  |    |_________||  |  |      :
: |POLITICI PENTRU||  |  |      |SERVICII  ||  |  |       ________|_ |  |      :
: |INTREPRINDERILE||  |  |      |__________||  |  |      |DIRECTIA  ||  |      :
: |MICI SI        ||  |  |        __________|_ |  |      |JURIDICA  ||  |      :
: |MIJLOCII       ||  |  |       |DIRECTIA    ||  |      |__________||  |      :
: |_______________||  |  |       |CREDITARE SI||  |         _________|_ |      :
:       ___________|_ |  |       |GARANTARE   ||  |        |DIRECTIA   ||      :
:      |DIRECTIA ZONE||  |       |____________||  |        |INFORMATICA||      :
:      |DEFAVORIZATE ||  |           __________|_ |        |___________||      :
:      |_____________||  |          |DIRECTIA    ||           __________|_     :
:        _____________|_ |          |PROMOVARE   ||          |DIRECTIA    |    :
:       |DIRECTIA       ||          |____________||          |PERSONAL    |    :
:       |STRATEGII      ||              __________|_         |____________|    :
:       |PENTRU         ||             |DIRECTIA    |                          :
:       |PRIVATIZARE SI ||             |TRAINING    |                          :
:       |POSTPRIVATIZARE||             |____________|                          :
:       |_______________||                                                     :
:         _______________|_                                                    :
:        |DIRECTIA POLITICI|                                                   :
:        |PENTRU           |                                                   :
:        |INVESTITIILE     |                                                   :
:        |STRAINE          |                                                   :
:        |_________________|                                                   :
:          ___________________    ______________________________________       :
:         | Oficiul prestari  |  | Secretariatul permanent al Centrului |      :
:.........| servicii si       |  | balcanic de cooperare intre          |......:
          | asistenta tehnica |  | intreprinderile mici si mijlocii     |
          |___________________|  |______________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 382/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 382 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu