E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 382 din 11 mai 2000

privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din 18 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agentiei Romane de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si sub coordonarea directa a primului-ministru, in calitatea acestuia de presedinte al Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 2
    Sediul central al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este in municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.
    Art. 3
    (1) Domeniul de activitate al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala il constituie:
    a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente si stimularea dezvoltarii echilibrate;
    b) prevenirea producerii de noi dezechilibre;
    c) stimularea infiintarii de noi intreprinderi si a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    d) promovarea investitiilor straine si a privatizarii;
    e) stimularea reconstructiei zonelor defavorizate;
    f) corelarea politicii de dezvoltare regionala cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare, precum si de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului national, aprobate prin lege;
    g) stimularea cooperarii externe a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si a programelor din domeniul sau de activitate;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea realizarii obiectivelor si programelor din domeniul sau de activitate;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea bunurilor aflate in proprietatea publica si/sau privata din patrimoniul sau, in conditiile legii;
    d) de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate, controlul respectarii aplicarii acestora, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa.
    Art. 4
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza proiectul Planului national de dezvoltare, care contine strategia nationala pentru dezvoltare regionala pe baza strategiilor si planurilor regionale de dezvoltare, aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala, si a strategiilor si programelor sectoriale ale autoritatilor administratiei publice centrale, precum si de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului national, aprobate prin lege. Dupa avizarea Planului national de dezvoltare de catre Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala, il supune spre aprobare Guvernului si asigura, pe baza acestuia, coordonarea implementarii politicii nationale de dezvoltare regionala;
    b) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategii legate de domeniul sau de activitate, in conformitate cu strategia de dezvoltare economica pe termen mediu;
    c) elaboreaza, supune spre aprobare Guvernului si implementeaza strategii privind intreprinderile mici si mijlocii, pe baza analizelor asupra situatiei acestora; avizeaza programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului;
    d) propune spre aprobare Guvernului strategia anuala de privatizare, avand la baza propunerile ministerelor, ale autoritatilor administratiei publice locale, ale altor institutii si organisme implicate in procesul de privatizare;
    e) evalueaza si certifica programele de restructurare a societatilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decat statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentand mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    f) urmareste realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, pe baza studiilor si evaluarilor postprivatizare, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
    g) analizeaza si propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala finantarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala;
    h) elaboreaza criteriile, prioritatile si procedurile necesare in vederea finantarii programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
    i) asigura managementul financiar si tehnic al Fondului national de dezvoltare regionala, al fondurilor de tip prestructural si, dupa aderare, de tip structural, pentru realizarea coeziunii economice si sociale, alocate Romaniei de Uniunea Europeana, in conformitate cu Planul national de dezvoltare;
    j) finanteaza programele si proiectele din domeniul sau de activitate prin incheierea de contracte de finantare cu agentiile pentru dezvoltare regionala si cu alte categorii de beneficiari, si urmareste realizarea acestora; deruleaza programe si proiecte cu finantare externa, prin infiintarea de unitati de management/coordonare de proiect, potrivit legii;
    k) monitorizeaza derularea programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
    l) coordoneaza si indruma procesul de privatizare a societatilor comerciale din turism, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Turism;
    m) reprezinta Guvernul Romaniei in relatia cu Uniunea Europeana si cu alte organizatii internationale in domeniul sau de activitate, pentru elaborarea si implementarea de politici de coeziune economica si sociala si de programe privind dezvoltarea regionala;
    n) colaboreaza cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale si cu autoritati ale administratiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregatirea privatizarii companiilor/societatilor nationale, precum si a societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome;
    o) colaboreaza cu organizatii interne sau internationale care sprijina dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu camerele de comert si industrie si cu alti reprezentanti ai mediilor de afaceri pentru elaborarea programelor din domeniul sau de activitate;
    p) gestioneaza Registrul unic al actionarilor pentru societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale a fost sau este actionar;
    q) la solicitarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala si din proprie initiativa asigura elaborarea de studii si analize si face recomandari privind modul de realizare a obiectivelor din domeniul sau de activitate;
    r) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, proiecte de acte normative si de acorduri internationale in domeniul sau de activitate;
    s) avizeaza documentatiile pentru obtinerea de credite si alte fonduri externe cu garantia statului sau cu garantii bancare pentru finantarea de programe si proiecte specifice;
    t) propune nominalizarea de catre Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala si aprobarea de catre Guvern a declararii unor zone defavorizate, pe baza documentatiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala;
    u) asigura secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala;
    v) informeaza Guvernul cu privire la volumul, originea, structura si tendintele domeniului sau de activitate; elaboreaza materiale promotionale, studii si analize in domeniul sau de activitate;
    w) acorda asistenta, consultanta si presteaza servicii in domeniul sau de activitate;
    x) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate, precum si cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care Romania este parte.
    (2) Competentele Agentiei Romane de Dezvoltare si Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii in comisii, comitete si grupuri guvernamentale sau interministeriale sunt preluate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.
    (3) Secretariatul permanent al Centrului balcanic de cooperare intre intreprinderile mici si mijlocii se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala la nivel de serviciu.
    (4) Pentru activitatea de prestari de servicii, de asistenta tehnica si consultanta in domeniul atragerii investitiilor straine si al privatizarii Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are in subordine Oficiul de prestari servicii si editare, cu personalitate juridica, condus de un director, ale carui cheltuieli de functionare si de investitii se acopera, in conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate de acesta.
    Art. 5
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala participa la sedintele Guvernului in calitate de invitat.
    (3) Atributiile vicepresedintilor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Presedintele si vicepresedintii Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala indeplineste, potrivit legii, functia de ordonator principal de credite.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si o reprezinta in relatiile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu organizatii interne si internationale si cu alte persoane juridice romane sau straine, precum si in raporturile cu persoane fizice.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    (1) Stabilirea modului de functionare interna a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile acesteia sunt realizate de un secretar general, ajutat de 2 secretari generali adjuncti, functionari publici numiti de presedinte in urma unui concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul acesteia;
    b) conlucreaza cu Secretariatul General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere in probleme de interes comun;
    c) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala;
    d) monitorizeaza si controleaza elaborarea raporturilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
    e) asigura structura optima si coordoneaza intregul personal al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul directiilor.
    (3) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala poate indeplini si alte insarcinari prevazute in regulamentul de organizare si functionare a acesteia ori incredintate de presedinte.
    (4) Atributiile secretarilor generali adjuncti sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (5) Secretarul general si secretarii generali adjuncti ai Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala sunt salarizati potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
    Art. 8
    Bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se aproba ca anexa la bugetul de stat si cuprinde sumele care se aloca anual din acesta pentru constituirea Fondului national de dezvoltare regionala, potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (3) Structura organizatorica, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului din aparatul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 10
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este de 200, exclusiv presedintele, cei 2 vicepresedinti si posturile aferente cabinetelor acestora.
    (2) Personalul de executie si cel de conducere este salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    Art. 11
    Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Agentiei Romane de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii se transmit pe baza de protocol de predare-preluare Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, in termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, precum si societatile comerciale la care statul a fost sau este actionar ori asociat au obligatia sa puna la dispozitie Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala informatiile pe care aceasta le solicita, in scopul urmaririi si evaluarii indeplinirii obiectivelor politicii nationale de dezvoltare regionala, precum si al elaborarii, actualizarii si monitorizarii Planului national de dezvoltare regionala.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 977/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 975/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 978/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului
                       de Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Dezvoltare Regionala,
                       Liviu Marcu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

    ANEXA 1

    AGENTIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA

    Numarul maxim de posturi = 200, exclusiv
    demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora

                                   ____________
..................................| PRESEDINTE |................................
:       __________________________|            |                               :
:      |                          |____________|                               :
:      |           ________________      |       ________________              :
:      |          | VICEPRESEDINTE |_____|______| VICEPRESEDINTE |             :
:      |          |________________|     |      |________________|             :
:  ____|___                              |                                     :
: | AUDIT  |                   __________|__________                           :
: | INTERN |                  |   SECRETAR GENERAL  |                          :
: |________|                  |_____________________|                          :
:                             | SECRETAR | SECRETAR |                          :
:                             | GENERAL  | GENERAL  |                          :
:                             | ADJUNCT  | ADJUNCT  |                          :
:                             |__________|__________|                          :
:                                        |                                     :
:             ___________________________|_______________________              :
:  __________|______________  ___________|__________  ___________|___________  :
: |    DIRECTIA GENERALA    ||   DIRECTIA GENERALA  ||   DIRECTIA GENERALA   | :
: |        POLITICI         ||       PROGRAME       ||        ECONOMICA      | :
: |_________________________||______________________||_______________________| :
: __|_______ |     |  |  |    __|_______ |  |  |  |   __|_____ |  |  |  |      :
:|DIRECTIA  ||     |  |  |   |DIRECTIA  ||  |  |  |  |DIRECTIA||  |  |  |      :
:|PLANUL    ||     |  |  |   |INVESTITII||  |  |  |  |PLATI   ||  |  |  |      :
:|NATIONAL  ||     |  |  |   |__________||  |  |  |  |PROIECTE||  |  |  |      :
:|DE        ||     |  |  |       ________|_ |  |  |  |________||  |  |  |      :
:|DEZVOLTARE||     |  |  |      |DIRECTIA  ||  |  |     _______|_ |  |  |      :
:|__________||     |  |  |      |ASISTENTA ||  |  |    |DIRECTIA ||  |  |      :
:  __________|____ |  |  |      |TEHNICA SI||  |  |    |BUGET    ||  |  |      :
: |DIRECTIA       ||  |  |      |PRESTARI  ||  |  |    |_________||  |  |      :
: |POLITICI PENTRU||  |  |      |SERVICII  ||  |  |       ________|_ |  |      :
: |INTREPRINDERILE||  |  |      |__________||  |  |      |DIRECTIA  ||  |      :
: |MICI SI        ||  |  |        __________|_ |  |      |JURIDICA  ||  |      :
: |MIJLOCII       ||  |  |       |DIRECTIA    ||  |      |__________||  |      :
: |_______________||  |  |       |CREDITARE SI||  |         _________|_ |      :
:       ___________|_ |  |       |GARANTARE   ||  |        |DIRECTIA   ||      :
:      |DIRECTIA ZONE||  |       |____________||  |        |INFORMATICA||      :
:      |DEFAVORIZATE ||  |           __________|_ |        |___________||      :
:      |_____________||  |          |DIRECTIA    ||           __________|_     :
:        _____________|_ |          |PROMOVARE   ||          |DIRECTIA    |    :
:       |DIRECTIA       ||          |____________||          |PERSONAL    |    :
:       |STRATEGII      ||              __________|_         |____________|    :
:       |PENTRU         ||             |DIRECTIA    |                          :
:       |PRIVATIZARE SI ||             |TRAINING    |                          :
:       |POSTPRIVATIZARE||             |____________|                          :
:       |_______________||                                                     :
:         _______________|_                                                    :
:        |DIRECTIA POLITICI|                                                   :
:        |PENTRU           |                                                   :
:        |INVESTITIILE     |                                                   :
:        |STRAINE          |                                                   :
:        |_________________|                                                   :
:          ___________________    ______________________________________       :
:         | Oficiul prestari  |  | Secretariatul permanent al Centrului |      :
:.........| servicii si       |  | balcanic de cooperare intre          |......:
          | asistenta tehnica |  | intreprinderile mici si mijlocii     |
          |___________________|  |______________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 382/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 382 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu