E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 382 din 11 mai 2000

privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din 18 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agentiei Romane de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si sub coordonarea directa a primului-ministru, in calitatea acestuia de presedinte al Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 2
    Sediul central al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este in municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.
    Art. 3
    (1) Domeniul de activitate al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala il constituie:
    a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente si stimularea dezvoltarii echilibrate;
    b) prevenirea producerii de noi dezechilibre;
    c) stimularea infiintarii de noi intreprinderi si a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    d) promovarea investitiilor straine si a privatizarii;
    e) stimularea reconstructiei zonelor defavorizate;
    f) corelarea politicii de dezvoltare regionala cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare, precum si de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului national, aprobate prin lege;
    g) stimularea cooperarii externe a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si a programelor din domeniul sau de activitate;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea realizarii obiectivelor si programelor din domeniul sau de activitate;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea bunurilor aflate in proprietatea publica si/sau privata din patrimoniul sau, in conditiile legii;
    d) de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate, controlul respectarii aplicarii acestora, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa.
    Art. 4
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza proiectul Planului national de dezvoltare, care contine strategia nationala pentru dezvoltare regionala pe baza strategiilor si planurilor regionale de dezvoltare, aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala, si a strategiilor si programelor sectoriale ale autoritatilor administratiei publice centrale, precum si de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului national, aprobate prin lege. Dupa avizarea Planului national de dezvoltare de catre Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala, il supune spre aprobare Guvernului si asigura, pe baza acestuia, coordonarea implementarii politicii nationale de dezvoltare regionala;
    b) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategii legate de domeniul sau de activitate, in conformitate cu strategia de dezvoltare economica pe termen mediu;
    c) elaboreaza, supune spre aprobare Guvernului si implementeaza strategii privind intreprinderile mici si mijlocii, pe baza analizelor asupra situatiei acestora; avizeaza programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului;
    d) propune spre aprobare Guvernului strategia anuala de privatizare, avand la baza propunerile ministerelor, ale autoritatilor administratiei publice locale, ale altor institutii si organisme implicate in procesul de privatizare;
    e) evalueaza si certifica programele de restructurare a societatilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decat statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentand mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    f) urmareste realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, pe baza studiilor si evaluarilor postprivatizare, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
    g) analizeaza si propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala finantarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala;
    h) elaboreaza criteriile, prioritatile si procedurile necesare in vederea finantarii programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
    i) asigura managementul financiar si tehnic al Fondului national de dezvoltare regionala, al fondurilor de tip prestructural si, dupa aderare, de tip structural, pentru realizarea coeziunii economice si sociale, alocate Romaniei de Uniunea Europeana, in conformitate cu Planul national de dezvoltare;
    j) finanteaza programele si proiectele din domeniul sau de activitate prin incheierea de contracte de finantare cu agentiile pentru dezvoltare regionala si cu alte categorii de beneficiari, si urmareste realizarea acestora; deruleaza programe si proiecte cu finantare externa, prin infiintarea de unitati de management/coordonare de proiect, potrivit legii;
    k) monitorizeaza derularea programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
    l) coordoneaza si indruma procesul de privatizare a societatilor comerciale din turism, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Turism;
    m) reprezinta Guvernul Romaniei in relatia cu Uniunea Europeana si cu alte organizatii internationale in domeniul sau de activitate, pentru elaborarea si implementarea de politici de coeziune economica si sociala si de programe privind dezvoltarea regionala;
    n) colaboreaza cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale si cu autoritati ale administratiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregatirea privatizarii companiilor/societatilor nationale, precum si a societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome;
    o) colaboreaza cu organizatii interne sau internationale care sprijina dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu camerele de comert si industrie si cu alti reprezentanti ai mediilor de afaceri pentru elaborarea programelor din domeniul sau de activitate;
    p) gestioneaza Registrul unic al actionarilor pentru societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale a fost sau este actionar;
    q) la solicitarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala si din proprie initiativa asigura elaborarea de studii si analize si face recomandari privind modul de realizare a obiectivelor din domeniul sau de activitate;
    r) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, proiecte de acte normative si de acorduri internationale in domeniul sau de activitate;
    s) avizeaza documentatiile pentru obtinerea de credite si alte fonduri externe cu garantia statului sau cu garantii bancare pentru finantarea de programe si proiecte specifice;
    t) propune nominalizarea de catre Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala si aprobarea de catre Guvern a declararii unor zone defavorizate, pe baza documentatiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala;
    u) asigura secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala;
    v) informeaza Guvernul cu privire la volumul, originea, structura si tendintele domeniului sau de activitate; elaboreaza materiale promotionale, studii si analize in domeniul sau de activitate;
    w) acorda asistenta, consultanta si presteaza servicii in domeniul sau de activitate;
    x) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate, precum si cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care Romania este parte.
    (2) Competentele Agentiei Romane de Dezvoltare si Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii in comisii, comitete si grupuri guvernamentale sau interministeriale sunt preluate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.
    (3) Secretariatul permanent al Centrului balcanic de cooperare intre intreprinderile mici si mijlocii se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala la nivel de serviciu.
    (4) Pentru activitatea de prestari de servicii, de asistenta tehnica si consultanta in domeniul atragerii investitiilor straine si al privatizarii Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are in subordine Oficiul de prestari servicii si editare, cu personalitate juridica, condus de un director, ale carui cheltuieli de functionare si de investitii se acopera, in conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate de acesta.
    Art. 5
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala participa la sedintele Guvernului in calitate de invitat.
    (3) Atributiile vicepresedintilor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Presedintele si vicepresedintii Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala indeplineste, potrivit legii, functia de ordonator principal de credite.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si o reprezinta in relatiile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu organizatii interne si internationale si cu alte persoane juridice romane sau straine, precum si in raporturile cu persoane fizice.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    (1) Stabilirea modului de functionare interna a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile acesteia sunt realizate de un secretar general, ajutat de 2 secretari generali adjuncti, functionari publici numiti de presedinte in urma unui concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul acesteia;
    b) conlucreaza cu Secretariatul General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere in probleme de interes comun;
    c) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala;
    d) monitorizeaza si controleaza elaborarea raporturilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
    e) asigura structura optima si coordoneaza intregul personal al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul directiilor.
    (3) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala poate indeplini si alte insarcinari prevazute in regulamentul de organizare si functionare a acesteia ori incredintate de presedinte.
    (4) Atributiile secretarilor generali adjuncti sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (5) Secretarul general si secretarii generali adjuncti ai Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala sunt salarizati potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
    Art. 8
    Bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se aproba ca anexa la bugetul de stat si cuprinde sumele care se aloca anual din acesta pentru constituirea Fondului national de dezvoltare regionala, potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (3) Structura organizatorica, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului din aparatul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 10
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este de 200, exclusiv presedintele, cei 2 vicepresedinti si posturile aferente cabinetelor acestora.
    (2) Personalul de executie si cel de conducere este salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    Art. 11
    Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Agentiei Romane de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii se transmit pe baza de protocol de predare-preluare Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, in termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, precum si societatile comerciale la care statul a fost sau este actionar ori asociat au obligatia sa puna la dispozitie Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala informatiile pe care aceasta le solicita, in scopul urmaririi si evaluarii indeplinirii obiectivelor politicii nationale de dezvoltare regionala, precum si al elaborarii, actualizarii si monitorizarii Planului national de dezvoltare regionala.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 977/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 975/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 978/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului
                       de Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Dezvoltare Regionala,
                       Liviu Marcu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

    ANEXA 1

    AGENTIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA

    Numarul maxim de posturi = 200, exclusiv
    demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora

                                   ____________
..................................| PRESEDINTE |................................
:       __________________________|            |                               :
:      |                          |____________|                               :
:      |           ________________      |       ________________              :
:      |          | VICEPRESEDINTE |_____|______| VICEPRESEDINTE |             :
:      |          |________________|     |      |________________|             :
:  ____|___                              |                                     :
: | AUDIT  |                   __________|__________                           :
: | INTERN |                  |   SECRETAR GENERAL  |                          :
: |________|                  |_____________________|                          :
:                             | SECRETAR | SECRETAR |                          :
:                             | GENERAL  | GENERAL  |                          :
:                             | ADJUNCT  | ADJUNCT  |                          :
:                             |__________|__________|                          :
:                                        |                                     :
:             ___________________________|_______________________              :
:  __________|______________  ___________|__________  ___________|___________  :
: |    DIRECTIA GENERALA    ||   DIRECTIA GENERALA  ||   DIRECTIA GENERALA   | :
: |        POLITICI         ||       PROGRAME       ||        ECONOMICA      | :
: |_________________________||______________________||_______________________| :
: __|_______ |     |  |  |    __|_______ |  |  |  |   __|_____ |  |  |  |      :
:|DIRECTIA  ||     |  |  |   |DIRECTIA  ||  |  |  |  |DIRECTIA||  |  |  |      :
:|PLANUL    ||     |  |  |   |INVESTITII||  |  |  |  |PLATI   ||  |  |  |      :
:|NATIONAL  ||     |  |  |   |__________||  |  |  |  |PROIECTE||  |  |  |      :
:|DE        ||     |  |  |       ________|_ |  |  |  |________||  |  |  |      :
:|DEZVOLTARE||     |  |  |      |DIRECTIA  ||  |  |     _______|_ |  |  |      :
:|__________||     |  |  |      |ASISTENTA ||  |  |    |DIRECTIA ||  |  |      :
:  __________|____ |  |  |      |TEHNICA SI||  |  |    |BUGET    ||  |  |      :
: |DIRECTIA       ||  |  |      |PRESTARI  ||  |  |    |_________||  |  |      :
: |POLITICI PENTRU||  |  |      |SERVICII  ||  |  |       ________|_ |  |      :
: |INTREPRINDERILE||  |  |      |__________||  |  |      |DIRECTIA  ||  |      :
: |MICI SI        ||  |  |        __________|_ |  |      |JURIDICA  ||  |      :
: |MIJLOCII       ||  |  |       |DIRECTIA    ||  |      |__________||  |      :
: |_______________||  |  |       |CREDITARE SI||  |         _________|_ |      :
:       ___________|_ |  |       |GARANTARE   ||  |        |DIRECTIA   ||      :
:      |DIRECTIA ZONE||  |       |____________||  |        |INFORMATICA||      :
:      |DEFAVORIZATE ||  |           __________|_ |        |___________||      :
:      |_____________||  |          |DIRECTIA    ||           __________|_     :
:        _____________|_ |          |PROMOVARE   ||          |DIRECTIA    |    :
:       |DIRECTIA       ||          |____________||          |PERSONAL    |    :
:       |STRATEGII      ||              __________|_         |____________|    :
:       |PENTRU         ||             |DIRECTIA    |                          :
:       |PRIVATIZARE SI ||             |TRAINING    |                          :
:       |POSTPRIVATIZARE||             |____________|                          :
:       |_______________||                                                     :
:         _______________|_                                                    :
:        |DIRECTIA POLITICI|                                                   :
:        |PENTRU           |                                                   :
:        |INVESTITIILE     |                                                   :
:        |STRAINE          |                                                   :
:        |_________________|                                                   :
:          ___________________    ______________________________________       :
:         | Oficiul prestari  |  | Secretariatul permanent al Centrului |      :
:.........| servicii si       |  | balcanic de cooperare intre          |......:
          | asistenta tehnica |  | intreprinderile mici si mijlocii     |
          |___________________|  |______________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 382/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 382 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu