Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 974 din 29 decembrie 1994

pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la impozitul pe profit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 6 din 16 ianuarie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In temeiul art. 38 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, se aproba Instructiunile privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la impozitul pe profit, cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor va actualiza si va completa periodic instructiunile privind metodologia referitoare la calculul impozitului pe profit, pe care le va supune spre adoptare Guvernului.

             PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                   Contrasemneaza:
                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

    ANEXA 1

ACT EMIS DE:             MINISTERUL FINANTELOR

                     INSTRUCTIUNI
privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la impozitul pe profit

    In temeiul art. 38 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, se emit urmatoarele instructiuni:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Ordonanta
    Art. 1
    (1) Sunt obligati la plata impozitului pe profit, in conditiile prezentei ordonante, si denumiti in continuare contribuabili:
    a) persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;
    Instructiuni
    In sensul acestei prevederi, sunt platitoare de impozit pe profit toate persoanele juridice romane pentru profitul impozabil obtinut din orice activitate desfasurata, atat in tara, cat si in strainatate.
    In aceasta categorie de contribuabili se cuprind: regiile autonome, indiferent de subordonare; societatile comerciale, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare de capital strain sau cu capital integral strain; societatile agricole; organizatiile cooperatiste ; institutiile financiare si de credit si alte asemenea persoane juridice romane.
    Ordonanta
    b) persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;
    Instructiuni
    In acest sens, persoanele juridice straine (companii, fundatii, asociatii, organizatii, trusturi si orice entitati similare), infiintate si organizate in conformitate cu legile unei alte tari devin subiect al impozitarii, conform prezentei ordonante, atunci cand isi desfasoara activitatea, integral sau partial, prin intermediul unui sediu permanent autorizat sa functioneze in Romania.
    Prin sediu permanent, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din ordonanta, se intelege locul prin intermediul caruia orice activitate a unei persoane fizice sau juridice straine este, total sau partial, condusa direct sau prin intermediul unui agent dependent.
    Sediul permanent include: un birou, inclusiv de conducere, o sucursala, o agentie, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un loc de extractie a gazelor si petrolului sau orice alt loc din care se extrag resurse naturale.
    Un santier de constructii sau un loc unde au fost aduse echipamente pentru constructii, un proiect de montaj sau de instalare, activitatile de supraveghere, consultanta si furnizare de servicii pentru acelasi proiect sau proiecte conexe, devin sediu permanent daca au o durata mai mare de 12 luni.
    Un sediu permanent nu include: folosirea de spatii pentru depozitare sau distribuire de marfuri; mentinerea unor stocuri de marfuri si bunuri apartinand unei activitati, doar pentru stocarea si distribuirea acestora; mentinerea unor stocuri de marfuri apartinand unei activitati, pentru distribuirea lor catre o alta activitate si mentinerea unui loc pentru colectare de informatii sau prestarea unor lucrari pregatitoare sau auxiliare.
    Ordonanta
    c) persoanele juridice si fizice straine care desfasoara activitati in Romania ca partener intr-o asociere ce nu da nastere unei persoane juridice, pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfasurata in Romania;
    Instructiuni
    Potrivit acestei prevederi, persoanele juridice si fizice straine sunt contribuabili atunci cand participa in baza unui contract de asociere la realizarea de activitati in scopul obtinerii de profit, asociere ce se poate realiza potrivit dispozitiilor legale.
    De asemenea, sunt considerati contribuabili persoanele juridice si fizice straine care participa la orice asociere cu persoane fizice sau juridice romane, ce se bazeaza pe impartirea intre asociati a profiturilor rezultate din activitatea desfasurata.
    Prin agent dependent, in intelesul prezentelor instructiuni, se intelege intermediarul, persoana fizica, juridica sau alta entitate, care isi desfasoara activitatea in Romania in numele, pe contul si sub controlul unei persoane straine, in baza unui inscris intre acestia, cu exceptia reprezentantelor autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, care apartin firmelor straine.
    Ordonanta
    d) persoanele juridice si fizice romane pentru veniturile dintr-o asociere a acestora care nu da nastere unei persoane juridice. In acest caz, impozitul datorat de persoanele fizice se calculeaza, se retine si se varsa de persoana juridica.
    Instructiuni
    Persoanele juridice si fizice romane, partenere intr-un contract de asociere, conform Codului comercial si altor dispozitii legale in materie, sunt obligate la plata impozitului pe profitul realizat dintr-o activitate desfasurata potrivit contractului, caz in care impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica.
    Se supun acelorasi prevederi toate persoanele juridice si fizice romane care participa la orice asociere cu persoane juridice romane ce se bazeaza pe impartirea intre asociati a profiturilor rezultate din activitatea desfasurata.
    Ordonanta
    (2) Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit trezoreria statului pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei, institutiile publice pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 10/1991 privind finantele publice.
    (3) Veniturile si cheltuielile persoanelor juridice fara scop lucrativ ce se iau in calcul la determinarea profitului impozabil sunt numai cele aferente activitatilor economice desfasurate cu scopul obtinerii de profit.
    Instructiuni
    In aceasta categorie de contribuabili se cuprind: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si celelalte  organizatii cu caracter obstesc, cultele religioase, partidele politice, precum si altele asemenea, infiintate cu scopul desfasurarii de activitati nelucrative, fara a urmari obtinerea de profit, caz in care nu devin subiect al impozitarii.
    Veniturile obtinute din activitati fara scop lucrativ ale acestor contribuabili si care nu sunt impozabile includ: cotizatiile membrilor, contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor, donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare, dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din asemenea venituri si alte venituri de aceeasi natura.
    In scopul aplicarii prevederilor art. 1 alin. (3) din ordonanta, veniturile si cheltuielile aferente activitatilor desfasurate cu scopul obtinerii de profit se vor evidentia din punct de vedere contabil distinct, iar calculul impozitului pe profitul rezultat se va efectua dupa metodologia contribuabililor mici.
    Ordonanta
    Art. 2
    (1) Cota de impozit pe profit este de 38%, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta.
    (2) Contribuabilii, astfel cum sunt definiti prin prezenta ordonanta, care obtin venituri si in domeniul jocurilor de noroc, autorizate potrivit prevederilor legale, inclusiv baruri si cluburi cu program de noapte, platesc o cota aditionala de impozit de 22%, daca ponderea veniturilor realizate din aceste activitati depaseste 50% din totalul veniturilor.
    Instructiuni
    In scopul aplicarii acestor dispozitii, contribuabilii care intra sub incidenta acestor prevederi au obligatia evidentierii distincte a veniturilor din jocuri de noroc si din activitatea barurilor si cluburilor cu program de noapte.
    Ordonanta
    (3) In cazul Bancii Nationale a Romaniei, cota de impozit pe profit este de 80% si se aplica asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva, potrivit legii.
    Instructiuni
    Conform acestor prevederi, Banca Nationala a Romaniei calculeaza profitul impozabil in mod asemanator calculului pentru micii contribuabili.
    Ordonanta
    (4) Profitul impozabil al unei persoane juridice straine realizat printr-un sediu permanent in Romania se impoziteaza cu o cota aditionala de impozit pe profitul acesteia de 6,2%.
    Instructiuni
    Sediile permanente, definite, conform prezentelor instructiuni, la art. 1 alin. (1) lit. b) din ordonanta, prin intermediul carora persoanele juridice straine isi desfasoara activitatea, partial sau total, in Romania, calculeaza profitul impozabil potrivit metodologiei utilizate de marii contribuabili.
    In cazul acestor entitati, impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 44,2% (38%+6,2%) asupra profitului impozabil calculat potrivit alineatului anterior, caz in care nu se aplica impozitul pe dividende.
    Exemplu:
    O persoana juridica, infiintata in Austria, dupa legislatia acestui stat, realizeaza prin intermediul unei sucursale autorizate sa functioneze in Romania un profit impozabil de 1.000 $ S.U.A.
    Impozitul datorat de persoana juridica straina in Romania este de 442 $ S.U.A., calculat astfel:
    - 1.000 $ S.U.A. x 38% = 380 $ S.U.A. ca impozit pe profit
    - 1.000 $ s.U.A. x 6,2% = 62 $ S.U.A. ca impozit pe profitul sucursalei, ce urmeaza a se transfera societatii mama ---------------
    TOTAL IMPOZIT : 442 $ S.U.A.
    Cota de impozit de 6,2% nu se aplica in cazul societatilor comerciale persoane juridice romane cu participare de capital strain sau cu capital integral strain.
    Ordonanta
    (5) Cota de impozit pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza anual cel putin 80% din venituri din agricultura este de 25%.
    In sensul prezentei ordonante, prin agricultura se intelege activitatea desfasurata in domeniul culturii vegetale, cresterii animalelor pentru prasila, productie, reproductie, selectie si din piscicultura, din care se obtin materii prime, exclusiv cultura florilor, plantelor ornamentale si tutunului.
    Instructiuni
    Intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care realizeaza anual cel putin 80% din venituri, din activitatile: cultura cerealelor, leguminoaselor pentru boabe, legumelor, cartofilor, plantelor tehnice si de nutret, plantelor medicinale si aromatice, pomicultura, viticultura, din cresterea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor, cabalinelor, bubalinelor, pasarilor, albinelor, viermilor de matase, animalelor de blana, toate acestea numai pentru prasila, productie, reproductie si selectie, precum si din piscicultura.
    Aceste prevederi se aplica numai contribuabililor care, urmare activitatilor mentionate mai sus, realizeaza produse sub forma de materii prime.
    Suma impozitului pe profit datorata este egala cu profitul impozabil, inmultit cu cota respectiva de impozit.
    Suma impozitului pe profit ce urmeaza a fi platita este suma impozitului astfel determinata, diminuata cu creditele fiscale reglementate si permise prin ordonanta, asa cum se mentioneaza la cap. 5.
    Nu sunt considerate venituri din agricultura si nu intra sub incidenta acestor prevederi veniturile obtinute din cultura florilor, plantelor ornamentale si tutunului, precum si cele realizate din activitatea de pescuit (oceanic, maritim, fluvial, din rauri, balti si lacuri), cu exceptia cazurilor cand sunt amenajate pentru cresterea pestilor.
    Ordonanta
    Art. 3
    (1) In scopul aplicarii prezentei ordonante, contribuabilii prevazuti la art. 1 se grupeaza, din punct de vedere fiscal, in contribuabili mici si contribuabili mari.
    (2) Prin contribuabil mic se intelege contribuabilul care intr-un an fiscal indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este o persoana juridica romana a carei cifra de afaceri nu a depasit 10 miliarde lei intr-o perioada de 12 luni, care se incheie la data de 30 noiembrie a anului fiscal precedent;
    b) nu are mai mult de 299 salariati permanenti la inceputul anului fiscal; si
    c) acesta a fost mic contribuabil, asa cum este definit in acest articol, in toti anii fiscali de la infiintarea sa. Pentru aplicarea acestei prevederi, toti contribuabilii inregistrati pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sunt considerati contribuabili mici.
    Instructiuni
    Cifra de afaceri, in intelesul prezentelor instructiuni, reprezinta totalitatea veniturilor realizate de contribuabil din orice sursa.
    Intrucat conditia prevazuta la lit. c) este comuna pentru toti contribuabilii persoane juridice romane pana la 1 ianuarie 1995, incadrarea acestora in contribuabili mari sau mici, pentru anul 1995, se va efectua avand in vedere conditiile prevazute la lit. a) si b).
    Incepand cu anul 1995, conditia prevazuta la lit. c) va fi data de statutul contribuabilului (mare sau mic) pe care l-a avut in anul 1995, tinand seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) din ordonanta.
    In categoria contribuabililor mici intra numai persoane juridice romane, ceilalti contribuabili, asa cum sunt definiti la art. 1 din ordonanta, sunt considerati contribuabili mari, exceptie facand Banca Nationala a Romaniei, asocierile care nu dau nastere unei persoane juridice si persoanele juridice fara scop lucrativ.
    Pentru incadrarea unui contribuabil, persoana juridica romana, in categoria celor mici, se are in vedere indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la art. 3 alin. (2).
    Astfel, se considera contribuabil mic, contribuabilul persoana juridica romana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la lit. a), b) si c) din alin. (2) al art. 3 din ordonanta. Pentru calculul cifrei de afaceri prevazute la lit. a), in vederea compararii acesteia cu plafonul de 10 miliarde lei se va insuma cifra de afaceri lunara intr-o perioada de 12 luni, care se incheie la 30 noiembrie a anului fiscal precedent.
    Exemplu:
    Pentru a verifica indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) pentru anul 1995, contribuabilul va insuma cifra sa de afaceri lunara din perioada 1 decembrie 1993 - 30 noiembrie 1994.
    Acest procedeu se va aplica si pentru anii urmatori.
    Conditia de contribuabil mic, in cazul celor care la data de 1 ianuarie 1995 indeplinesc cumulativ dispozitiile art. 3 alin. (2), opereaza pana cand acesta devine contribuabil mare, caz in care cel putin una dintre conditiile prevazute de art. 3 alin. (2) nu este indeplinita sau in baza prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanta.
    Ordonanta
    Incepand cu anul 1996, suma prevazuta la lit. a) se actualizeaza de catre contribuabili in functie de indicele inflatiei aferent perioadei de 12 luni, care se incheie la data de 30 noiembrie a anului fiscal precedent.
    Instructiuni
    Anual, suma de 10 miliarde lei se actualizeaza de catre contribuabili in functie de indicele de inflatie.
    Astfel, pentru anul 1997, suma de 10 miliarde lei se actualizeaza in functie de indicele de inflatie dintre luna decembrie 1995 si luna noiembrie 1996.
    Ordonanta
    (3) Cei care nu indeplinesc conditiile de la alin. (2) sunt considerati drept contribuabili mari.
    Instructiuni
    In cazul cand un contribuabil nu indeplineste cumulativ conditiile prevazute la art. 3 alin. (2) din ordonanta, acesta este considerat contribuabil mare.
    Astfel, sunt considerati contribuabili mari contribuabilii care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
    - cifra de afaceri este mai mare de 10 miliarde lei si numarul salariatilor permanenti la inceputul anului fiscal este mai mare de 299 salariati;
    - cifra de afaceri este mai mica de 10 miliarde lei si numarul de salariati permanenti la inceputul anului fiscal este mai mare de 299 salariati;
    - cifra de afaceri este mai mare de 10 miliarde lei si numarul de salariati permanenti la inceputul anului fiscal este mai mic de 299 salariati.
    Ordonanta
    Art. 4
    (1) Anul fiscal al fiecarui contribuabil este anul calendaristic.
    (2) Cand un contribuabil se infiinteaza, se reorganizeaza prin divizare, comasare, fuziune sau se lichideaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a existat.
    Instructiuni
    Conform dispozitiilor art. 4 alin. (1), anul fiscal incepe la 1 ianuarie al fiecarui an si se sfarseste la 31 decembrie al aceluiasi an.
    Pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) se au in vedere urmatoarele:
    A. In cazul infiintarii unui contribuabil intr-un an fiscal, perioada impozabila incepe:
    a) de la data inregistrarii acestuia la Registrul comertului, daca are aceasta obligatie;
    b) de la data inregistrarii in registrul special de evidenta al judecatoriilor; daca are aceasta obligatie;
    c) de la data intrarii in vigoare a contractelor de asociere, in cazul asocierilor care nu dau nastere unei persoane juridice.
    B. In cazul lichidarii unui contribuabil intr-un an fiscal, perioada impozabila inceteaza o data cu data radierii din registrul in care a fost inregistrata infiintarea acestuia.
    Perioada impozabila, in cazul asocierilor care nu dau nastere unei persoane juridice, inceteaza la data expirarii contractului de asociere.
    Exemplu:
    Prima perioada impozabila pentru un contribuabil care s-a infiintat pe 15 aprilie incepe in ziua de 15 aprilie si se incheie la 31 decembrie.
    Pentru un contribuabil existent, care s-a lichidat in ultima zi a lunii iunie, ultima perioada impozabila incepe in ziua de 1 ianuarie si se incheie la 30 iunie.

    CAP. 2
    Determinarea profitului impozabil pentru contribuabilii mari

    Ordonanta
    Art. 5
    (1) Profitul impozabil anual se determina ca diferenta intre activul din bilantul de la sfarsitul anului fiscal, diminuat cu obligatiile, si activul de la inceputul anului fiscal, diminuat cu obligatiile aferente, minus aportul efectuat la capitalul social in cursul anului si veniturile stabilite prin prezenta ordonanta ca fiind neimpozabile, plus cheltuielile nedeductibile prevazute de prezenta ordonanta si alte elemente prevazute in bilantul contabil, in functie de specificul activitatii contribuabilului.
    Instructiuni
    In scopul determinarii profitului impozabil se iau in calcul toate profiturile, castigurile si cresterile de active din orice sursa, inclusiv orice operatiuni efectuate in favoarea asociatilor, respectiv actionarilor, intr-un an fiscal.
    Pentru determinarea profitului impozabil, potrivit acestui alineat, contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un bilant la sfarsitul anului fiscal, care cuprinde elementele de activ si de pasiv prezentate in aceste instructiuni in legatura cu art. 5 alin. (2) din ordonanta.
    Profitul impozabil se calculeaza dupa cum urmeaza:
    a) activul din bilantul de la sfarsitul anului fiscal minus obligatiile aferente acestuia (patrimoniul net de la sfarsitul anului fiscal);
    minus b) activul de la inceputul anului fiscal minus obligatiile aferente acestuia (patrimoniul net de la inceputul anului fiscal), actualizat la inflatie pentru intregul an fiscal;
    minus c) aportul efectuat la capitalul social in cursul anului fiscal, actualizat la inflatie, si veniturile din dividendele incasate de contribuabili de la o persoana juridica romana, precum si veniturile inregistrate in avans aferente anilor fiscali urmatori;
    plus d) cheltuieli nedeductibile, orice plati in bani sau in natura efectuate in favoarea actionarilor sau asociatilor, actualizate la inflatie, si alte elemente prevazute in bilantul contabil, in functie de specificul activitatii contribuabilului.
    Ordonanta
    (2) Elementele patrimoniale din bilantul de la inceputul si sfarsitul anului se actualizeaza la inflatie.
    Instructiuni
    Elementele patrimoniale ce se actualizeaza la inflatie sunt atat de activ, cat si de pasiv.
    Potrivit art. 5 alin. (1) din ordonanta si prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, elementele de activ sunt:
    1. Imobilizari necorporale:
    1.1 Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare.
    1.2 Alte imobilizari.
    1.3 Imobilizari in curs.
    2. Imobilizari corporale:
    2.1 Terenuri, inclusiv investitiile pentru amenajarea lor.
    2.2 Mijloace fixe.
    2.3 Imobilizari in curs.
    3. Imobilizari financiare:
    3.1 Titluri de participare.
    3.2 Alte titluri imobilizate.
    3.3 Creante imobilizate.
    4. Stocuri:
    4.1 Stocuri de materii si materiale, obiecte de inventar si stocuri aflate la terti.
    4.2 Productie in curs de executie.
    4.3 Produse.
    4.4 Animale.
    4.5 Marfuri.
    5. Alte active circulante:
    5.1 Furnizori-debitori.
    5.2 Clienti si conturi asimilate.
    5.3 Alte creante.
    5.4 Decontari cu asociatii privind capitalul social.
    5.5 Titluri de plasament.
    5.6 Conturi la banci, casa si acreditive.
    6. Alte active:
    6.1 Cheltuieli inregistrate in avans.
    6.2 Prime privind rambursarea obligatiunilor.
    Prin obligatii, ca elemente de pasiv, in sensul art. 5 alin. (1) din ordonanta si al regulilor contabile, se intelege urmatoarele:
    1. imprumuturi si datorii asimilate;
    2. furnizori si conturi asimilate;
    3. clienti-creditori;
    4. alte datorii, cu exceptia dividendelor datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat in anul fiscal curent si a sumelor datorate de contribuabil subunitatilor sale.
    Ordonanta
    (3) Metodologia de actualizare la inflatie a elementelor patrimoniale ce se au in vedere la determinarea profitului impozabil, conform alin. (1), se stabileste potrivit instructiunilor prevazute la art. 38.
    Instructiuni
    Metodologia de actualizare la inflatie, prezentata mai jos, se refera la elementele patrimoniale care sunt inscrise in bilantul de la sfarsitul anului fiscal.
    Ca regula generala, actualizarea la inflatie a elementelor patrimoniale se efectueaza incepand cu luna in care are loc modificarea acestora si sfarsitul anului fiscal, astfel:
    a) Activele de la inceputul anului fiscal, altele decat cele mentionate la lit. b)-k), se actualizeaza conform modificarii indicelui de inflatie pentru intregul an fiscal.
    b) Cresterea activului, datorata aportului la capitalul social, si veniturile din dividende incasate, precum si veniturile inregistrate in avans se actualizeaza corespunzator modificarii indicelui de inflatie dintre luna in care se realizeaza cresterea si sfarsitul anului fiscal.
    c) Cheltuielile nedeductibile, precum si sumele ce reprezinta plati in bani sau in natura, efectuate in favoarea actionarilor sau asociatilor, care duc la micsorarea activului, sunt actualizate in functie de modificarea indicelui de inflatie dintre luna in care acestea au fost realizate si sfarsitul anului fiscal.
    d) Valoarea ramasa a mijloacelor fixe inscrisa in bilantul de deschidere a anului fiscal se actualizeaza la inflatie in functie de indicele de inflatie pentru intreg anul fiscal.
    Valoarea mijloacelor fixe achizitionate in timpul anului fiscal este actualizata in functie de modificarea indicelui de inflatie dintre luna in care acestea au fost achizitionate si sfarsitul anului fiscal.
    Valoarea mijloacelor fixe scoase din functiune sau valorificate este actualizata in functie de modificarea indicelui de inflatie din luna in care acestea au avut loc si sfarsitul anului fiscal.
    Actualizarea valorii mijloacelor fixe are loc numai in cadrul grupei din care fac parte.
    Valoarea mijloacelor fixe inscrise in bilantul de la sfarsitul anului fiscal este valoarea ramasa dupa deducerea amortizarii fiscale, asa cum este prevazut la art. 7 din ordonanta.
    e) Creantele si datoriile, exclusiv T.V.A. deductibila si T.V.A. colectata sunt evaluate in functie de termenii clauzelor din contract (dobanzi sau discounturi); exceptie de la aceasta regula fac hartiile de valoare negociate public.
    f) Valuta, creantele sau datoriile exprimate in valuta sunt evaluate la cursul de schimb existent la sfarsitul anului fiscal.
    g) Hartiile de valoare negociate public sunt evaluate la valoarea cotatiei de piata de la sfarsitul anului fiscal. Aceasta prevedere se aplica si pentru evaluarea obligatiilor contribuabililor in cazul emiterii de instrumente de plata (cambie, bilet la ordin etc) ce se negociaza public, prin intermediul bursei, fie in Romania, fie in strainatate.
    i) Lingourile si monedele din aur sau argint ale caror valori deriva din valoarea continutului de metal pretios sunt evaluate la pretul pietei de la sfarsitul anului fiscal, prin intermediul bursei; exceptie fac monedele care au o valoare numismatica importanta.
    j) Disponibilitatile in lei nu se actualizeaza la inflatie.
    k) Stocurile se actualizeaza la inflatie, dupa cum urmeaza:
    - produsele finite si semifabricate aflate in stoc la sfarsitul anului fiscal, evaluate pe baza costurilor aferente obtinerii acestora, se actualizeaza in functie de modificarea indicelui de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal si luna ultimei intrari in stoc.
    Exemplu:
    Un contribuabil detine in stoc la 31 decembrie 1995 200 bucati produse finite la un pret de inregistrare de 5.500 lei/buc. Ultima intrare in stoc in cursul anului 1995 s-a efectuat in luna octombrie.
    La sfarsitul anului fiscal valoarea stocului de produse finite inscrisa in bilant se va determina in modul urmator:
  Sold la 31 decembrie 1995   200 buc. x 5.500 lei/buc.  = 1.100.000 lei
  Actualizare la inflatie        1.100.000 lei x *) 0,34 = 374.000 lei
  Valoarea actualizata a stocului   1.100.000 + 374.000  = 1.474.000 lei.
    *) 0,34 - modificarea indicelui de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal si luna octombrie;
    - productia neterminata aferenta produselor cu un ciclu de fabricatie mai mare de 30 de zile, inclusiv imobilizarile in curs, existente in stoc la sfarsitul anului fiscal, evaluate la costul de productie, se actualizeaza la inflatie in functie de modificarea indicelui de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal si luna in care a avut loc cresterea stocului.
    Exemplu:
    Un contribuabil inregistreaza la inceputul anului fiscal productie neterminata cu ciclu de fabricatie de 14 luni, in sold de 100.000 lei. In cursul anului, sunt executate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, dupa cum urmeaza:
------------------------------------------------------------------------------
                         Valoarea lunara          Valoarea contabila cumulata
    Luna                 a rulajului              de la inceputul anului
------------------------------------------------------------------------------
 Sold la 1 ianuarie            -                         100.000
 Ianuarie                   200.000                      300.000
 Februarie                  500.000                      800.000
 Martie                     250.000                    1.050.000
 Aprilie                       -                       1.050.000
 Mai                           -                       1.050.000
 Iunie                      400.000                    1.450.000
 Iulie                      300.000                    1.750.000
 August                        -                       1.750.000
 Septembrie                    -                       1.750.000
 Octombrie                  200.000                    1.950.000
 Noiembrie                  200.000                    2.150.000
 Decembrie                  400.000                    2.550.000
   TOTAL
 Sold la 31 decembrie          -                       2.550.000
------------------------------------------------------------------------------
    Pentru determinarea valorii productiei neterminate care va fi inscrisa in bilantul de la sfarsitul anului fiscal, contribuabilul va actualiza soldul la 31 decembrie, in modul urmator:
 -----------------------------------------------------------------------------
                  Valoarea lunara   Modificarea datorata  Valoarea actualizata
   Luna           a rulajului       actualizarii la           la sfarsitul
                                    inflatie (li*)xcol.1)  anului (col.1+col.2)
-------------------------------------------------------------------------------
Sold la 1 ianuarie     100.000            173.000              273.000
Ianuarie               200.000            346.000              546.000
Februarie              500.000            680.000            1.180.000
Martie                 250.000            280.000              530.000
Aprilie                   -                  -                    -
Mai                       -                  -                    -
Iunie                  400.000            276.000              676.000
Iulie                  300.000            189.000              489.000
August                    -                  -                    -
Septembrie                -                  -                    -
Octombrie              200.000             68.000              268.000
Noiembrie              200.000             40.000              240.000
Decembrie              400.000             24.000              424.000
 TOTAL
Sold la 31 decembrie      -                  -               4.626.000
------------------------------------------------------------------------------
    *) li = indici de actualizare.
Indicele preturilor de consum din luna decembrie
------------------------------------------------- x 100 ;
Indicele lunii in care se inregistreaza cresterea
           productiei neterminate
    - bunurile aflate in stoc, cu exceptia celor prezentate anterior, se evalueaza in functie de metoda folosita in scop contabil, iar valoarea lor se actualizeaza in functie de modificarea indicelui de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal si luna ultimei intrari. Cand stocul de la inceputul anului fiscal aferent unui bun de un anumit sortiment nu se majoreaza cu noi achizitii in cursul anului fiscal, valoarea stocului inscrisa in bilantul de la inceputul anului fiscal se actualizeaza in functie de modificarea indicelui de inflatie pe intreg anul fiscal.
    Exemplu:
    Un contribuabil "X" prezinta urmatoarea situatie a stocului de materie prima "A" in cursul anului fiscal:
  Stoc initial               400 buc. x 500 lei/buc.
  Intrari in stoc
  - 10 martie 199...       1.000 buc. x 600 lei/buc.
  - 6 iunie 199...           300 buc. x 550 lei/buc.
  - 4 octombrie 199...       500 buc. x 800 lei/buc.
 Iesiri din stoc
  - 3 aprilie 199...         300 buc.
  - 20 august 199...         700 buc.
 Stoc final                1.200 buc.
    a) Mentionam ca metoda de evaluare contabila utilizata de acest contribuabil este metoda costului mediu ponderat, calculat dupa fiecare intrare, asa cum se exemplifica in tabelul nr. 1.
  TABELUL nr. 1
-----------------------------------------------------------------------------
                      Intrari              Iesiri               Stoc
Data Explicatii ---------------------  ---------------  -----------------------
           Cantitate P.U. Valoare Cantitate P.U. Valoare Cantitate P.U. Valoare

-------------------------------------------------------------------------------
 1.01 Stoc
      initial   400  500   200.000    -       -     -       400  500   200.000
10.03 Intrari 1.000  600   600.000    -       -     -     1.400 571,43 800.002
 3.04 Iesiri   -    -       -         300 571,43 171.429  1.100 571,43 628.573
 6.06 Intrari  300  550   165.000     -     -       -     1.400 566.84 793.576
20.08 Iesiri    -    -       -        700 566,84 396.788    700 566,84 396.788
 4.10 Intrari  500  800   400.000     -      -      -     1.200 620,45 744.540
31.12 TOTAL  2.200 620,45 1.365.000 1.000 568,22 568.217  1.200 620,45 744.540
------------------------------------------------------------------------------
    Evaluarea pentru inscrierea in bilantul de la sfarsitul anului contabil :
  sold la 31 decembrie 199... : 1.200 buc. x 620,45 lei/buc. = 744.540 lei
  actualizarea la inflatie:             744.540 lei x 0,34*) = 253.144 lei
  valoarea actualizata a stocului:         744.540 + 253.144 = 997.684 lei
    *) 0,34 = modificarea indicelui de inflatie dintre luna octombrie si sfarsitul anului fiscal.
                                           200.000 + 600.000
  Cost mediu intrari la 10 martie 199... = ------------------ = 571,43
                                                400 + 1.000
Valoarea la cost mediu a iesirilor la 3 aprilie 199... = 300 x 571,43 = 171.429
                                         628.571 + 165.000
 Cost mediu intrari la 6 iunie 199... = ------------------- = 566,84
                                            1.100 + 300
Valoarea la cost mediu a iesirilor la 20 august 199.. = 700 x 566,84 = 396.788
                                            396.788 + 400.000
 Cost mediu intrari la 4 octombrie 199... = ------------------ = 663,99
                                                700 + 500
    Pentru determinarea valorii stocului care va fi inscrisa in bilantul de la sfarsitul anului fiscal, contribuabilul va actualiza soldul la 31 decembrie 199..., cu modificarea indicelui de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal si luna octombrie (luna ultimei intrari), in cazul prezentat, de 0,34.
 Sold la 31 decembrie        1.200 buc. x 620,45 lei/buc. = 744.540 lei
 Actualizarea la inflatie              744.540 lei x 0,34 = 253.144 lei
Valoarea actualizata a stocului 744.540 lei + 253.144 lei = 997.684 lei.
    b) in cazul in care metoda contabila de evaluare a stocului, utilizata de contribuabil este metoda "prima intrare - prima iesire", se va proceda ca in tabelul nr. 2.
    Pentru determinarea valorii stocului care va fi inscrisa in bilantul de la sfarsitul anului fiscal, contribuabilul va actualiza soldul la 31 decembrie 199... cu modificarea indicelui de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal si luna octombrie (luna ultimei intrari), respectiv 0,34.
   TABELUL nr. 2
                         FIFO
-----------------------------------------------------------------------------
                      Intrari              Iesiri               Stoc
Data Expli-    ----------------------  ---------------  -----------------------
     catii    Canti-    P.U.  Valoare Canti-  P.U. Valoare  Canti- P.U. Valoare
              tate                    tate                  tate
-------------------------------------------------------------------------------
 1.01 Stoc
initial           400    500  200.000   -      -       -    400    500 200.000
10.03 Intrari   1.000    600  600.000   -      -       -    400    500 200.000
                                                          1.000    600 600.000
                                                            100    500  50.000
 3.04 Iesiri       -       -      -     300 500 150.000   1.000    600 600.000
                                                            100    500  50.000
 6.06 Intrari     300    550  165.000    -   -      -     1.000    600 600.000
                                                            300    550 165.000
                                        100 500  50.000     400    600 240.000
20.08 Iesiri       -      -     -       600 600 360.000     300    550 165.000
                                                            400    600 240.000
 4.10 Intrari     500    800  400.000    -    -     -       300    550 165.000
                                                            500    800 400.000
31.12 TOTAL     2.200 620,45 1.365.000 1.000 560 560.000  1.200 670,84 805.008
------------------------------------------------------------------------------
    Evaluarea pentru inscrierea in bilantul de la sfarsitul anului :
  sold la 31.12.199... :   1.200 buc. x 670,84 lei/buc. = 805.008 lei
  actualizarea la inflatie :       805.008 lei x 0,34*) = 273.703 lei
  valoarea actualizata a stocului:    805.008 + 273.703 = 1.078.711 lei
    *)  0,34 = modificarea indicelui de inflatie dintre luna octombrie si sfarsitul anului fiscal.
  Sold la 31 decembrie               1.200 buc. x 670,84 lei/buc = 805.008 lei
  Actualizarea la inflatie                    805.008 lei x 0,34 = 273.703 lei
  Valoarea actualizata a stocului    805.008 lei + 273.703 lei = 1.078.711 lei
    c) In cazul in care metoda contabila de evaluare a stocului utilizata de contribuabil este metoda "ultima intrarea - prima iesire", se va proceda ca in tabelul nr. 3.
    Pentru determinarea valorii stocului care va fi inscrisa in bilantul de la sfarsitul anului fiscal, contribuabilul va actualiza soldul la 31 decembrie 199... cu modificarea indicelui de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal si luna octombrie (luna ultimei intrari), respectiv 0,34.
  Sold la 31 decembrie               1.200 buc. x 650 lei/buc. = 780.000 lei
  Actualizarea la inflatie                  780.000 lei x 0,34 = 265.000 lei
  Valoarea actualizata a stocului    780.000 lei + 265.000 lei = 1.045.000 lei
   TABELUL nr. 3
                            LIFO
-----------------------------------------------------------------------------
                      Intrari              Iesiri               Stoc
Data Expli-    ----------------------  ---------------  -----------------------
     catii    Canti-    P.U.  Valoare Canti-  P.U. Valoare  Canti- P.U. Valoare
              tate                    tate                  tate
-------------------------------------------------------------------------------
 1.01 Stoc
initial           400    500  200.000   -      -       -    400    500 200.000
10.03 Intrari   1.000    600  600.000   -      -       -    400    500 200.000
                                                          1.000    600 600.000
 3.04 Iesiri       -      -       -      300 600 180.00     400    500 200.000
                                                            700    600 420.000
 6.06 Intrari     300    550  165.000     -   -     -       400    500 200.000
                                                            700    600 420.000
                                                            300    550 165.000
20.08 Iesiri        -      -     -       300 550 165.000    400    500 200.000
                                         400 600 240.000    300    600 180.000
 4.10 Intrari     500    800  400.000     -    -    -       400    500 200.000
                                                            300    600 180.000
                                                            500    800 400.000
31.12 Total     2.200 620,45 1.365.000 1.000 405 405.000  1.200 650,00 780.000
------------------------------------------------------------------------------
    Evaluarea pentru inscrierea in bilantul de la sfarsitul anului:
  sold la 31.12.199...:      1.200 buc. x 650 lei/buc. = 780.000 lei
  actualizarea la inflatie:       780.000 lei x 0,34*) = 265.000 lei
  valoarea actualizata a stocului:   780.000 + 265.000 = 1.045.000 lei
    *) 0,34 = modificarea indicelui de inflatie dintre luna octombrie si sfarsitul anului fiscal.
    Ordonanta
    (4) Pentru reflectarea corecta a profitului impozabil al unui an fiscal, contribuabilii vor inregistra in evidenta contabila, ca venituri, contravaloarea bunurilor mobile livrate, valoarea bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, valoarea prestarilor de servicii facturate si castigurile, indiferent de sursa, din orice operatiuni care duc la cresterea valorii activului, precum si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri.
    Instructiuni
    La determinarea profitului impozabil al unui an fiscal, contribuabilii vor lua in calcul totalitatea veniturilor incasate sau de incasat, indiferent de natura lor.
    In mod similar, in cheltuieli se vor inregistra sumele platite sau de plata aferente acestor venituri. Inregistrarea in contabilitate a veniturilor si, respectiv, a cheltuielilor, va reflecta cresterea sau micsorarea patrimoniului contribuabilului, intr-un an fiscal pentru care se face impunerea.
    Veniturile si cheltuielile realizate, care duc la cresterea sau micsorarea activului, pot fi in legatura directa sau indirecta cu activitatea contribuabilului (ex. vanzari, servicii prestate, comisioane de bursa, inchirieri, exproprieri, contributii, diviziune, sponsorizare, retragere de active). Astfel:
    A. In venituri se includ:
    a) venituri din exploatare, respectiv din vanzari de produse, marfuri, servicii prestate, lucrari executate si din alte activitati, din productia stocata, din productia de imobilizari, din subventii de exploatare, precum si orice alte venituri sau castiguri din exploatare.
    b) venituri financiare, respectiv venituri din participatii, titluri de plasament, actiuni, diferente de curs valutar, dobanzi, scontari, creante imobilizate, alte venituri financiare.
    c) venituri exceptionale, respectiv din operatiuni de gestiune (din despagubiri si penalitati), din operatiuni de capital (subventii pentru investitii virate la venituri din cedarea activelor) si alte venituri exceptionale.
    Inregistrarea veniturilor in evidenta contabila se va efectua conform Regulamentului privind aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991.
    B. In cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor se includ:
    a) cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti, cheltuieli de personal, cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate, alte cheltuieli de exploatare;
    b) cheltuieli financiare, respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante legale de participatii, alte cheltuieli financiare;
    c) cheltuieli exceptionale, respectiv cheltuielile privind operatiunile de capital, si cele din operatiunile de gestiune.
    Ordonanta
    (5) Metodele de evaluare a patrimoniului utilizate in contabilitate trebuie sa fie aceleasi in tot cursul exercitiului financiar, precum si de la un exercitiu la altul.
    In cazuri justificate, contribuabilii pot schimba metodele de evaluare utilizate numai cu aprobarea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza prezentarii influentelor asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra nivelului impozitului pe profit.
    Instructiuni
    Cererea facuta in acest scop, insotita de documente justificative, se poate depune pana la data de 30 septembrie a fiecarui an fiscal.
    Potrivit acestor dispozitii, modificarea metodelor de evaluare opereaza incepand cu anul fiscal urmator aprobarii date.
    Ordonanta
    Art. 6
    (1) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile sunt deductibile numai daca sunt aferente realizarii profitului si in limitele prevazute de legislatia in vigoare. Cand o cheltuiala este aferenta mai multor activitati, ea se repartizeaza pe activitatile respective.
    Instructiuni
    La stabilirea profitului impozabil se vor lua in calcul numai cheltuielile care reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit dupa natura lor, care sunt aferente realizarii profitului, asa cum sunt inregistrate in contabilitatea contribuabililor in limitele prevazute de legislatia in vigoare.
    In cazul cand o cheltuiala este aferenta mai multor activitati, cheltuielile vor fi alocate pe activitatile respective, proportional cu veniturile realizate pe fiecare activitate.
    Exemplu:
    Societatea comerciala "X" produce si vinde frigidere atat in Romania, cat si in strainatate. Aceasta societate comerciala contracteaza si achita unei agentii publicitare anunturi tiparite spre a promova vanzarea frigiderelor in strainatate. Societatea realizeaza venituri in proportie de 30% din vanzarea frigiderelor in strainatate. In aceasta situatie, societatea va deduce 30% din cheltuielile facute cu agentia de publicitate din venitul realizat din vanzarea frigiderelor in strainatate.
    Ordonanta
    (2) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile pentru care nu se admite deducerea sunt:
    a) impozitul pe profit datorat conform prezentei ordonante, precum si impozitul pe venitul realizat in strainatate, mentionat la art. 12;
    b) amortizarea peste limitele prevazute de prezenta ordonanta;
    c) amenzile sau penalitatile datorate catre autoritati romane sau straine;
    d) cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distractii si altele asemenea care depasesc limitele prevazute de lege pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate.
    Instructiuni
    In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), se are in vedere cota prevazuta in legea bugetara anuala.
    Ordonanta
    e) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor, cu exceptia celor create de banci in limita a 2% din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create conform prevederilor legale in materie, precum si a fondului de rezerva, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.
    Instructiuni
    Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor si a provizioanelor nu sunt deductibile.
    Ordonanta
    (3) Cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile in limita cotei prevazute in Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
    Instructiuni
    Sunt considerate cheltuieli de sponsorizare numai acele cheltuieli de care poate beneficia orice persoana juridica de utilitate publica sau persoana juridica nonprofit cu sediul in Romania, precum si orice persoana fizica, care are domiciliul in Romania sau apartine spiritualitatii romanesti, in scopul desfasurarii unei activitati cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv sau care este destinata protectiei drepturilor omului si educatiei civice ori calitatii mediului inconjurator.
    Contribuabilii care efectueaza in domeniile sus-mentionate beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil, conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
    Ordonanta
    (4) Suma maxima a cheltuielilor cu dobanzile, care poate fi dedusa de catre contribuabili, in conformitate cu alin. (1), este o suma egala cu suma veniturilor din dobanzi, plus 20% din alte venituri ale acestora, determinate in conformitate cu art. 5, pentru anul fiscal curent.
    Cheltuielile cu dobanzile ramase nedeductibile se repartizeaza in anul urmator, daca sunt deductibile in conformitate cu acest alineat si cu alin. (1). Aceste prevederi nu se aplica societatilor bancare si institutiilor financiare, care vor fi mentionate in instructiuni.
    Instructiuni
    Cheltuielile cu dobanzile ce depasesc limita prevazuta la art. 6 alin. (4) din ordonanta (suma veniturilor din dobanzi, plus 20% din alte venituri ale contribuabililor, respectiv contravaloarea bunurilor mobile livrate, valoarea bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, valoarea prestarilor de servicii facturate si castigurile, indiferent de sursa) se recupereaza in anul urmator, cu respectarea aceleiasi reguli de deducere a acestor cheltuieli.
    Exemplu:
    Un contribuabil "X" inregistreaza la sfarsitul anului fiscal 1996 urmatoarea situatie:
                                                      - mii lei -
                                                      --------------
  1. Venituri din exploatare                            6.500
  2. Venituri financiare din dobanzi                    1.000
  3. Venituri exceptionale                                500
  4. Cheltuieli financiare cu dobanzile - TOTAL         4.500
  din care :
  4.1 Cheltuieli cu dobanzile nedeductibile, repartizate
      din anul fiscal 1995                              1.500
  5. Cheltuieli cu dobanzile, deductibile in anul
     fiscal 1996 - TOTAL                                2.400
  a) La nivelul veniturilor financiare din dobanzi
     (rd. 2)                                            1.000
  b) la nivelul a 20% din alte venituri [(6.500+500)x20%]
     (rd. 1 + rd. 3) x 20%                              1.400
  6. Cheltuieli cu dobanzile ramase nedeductibile in
     anul 1996, ce se repartizeaza in anul 1997
     (rd. 4 - rd. 5)                                    2.100
  7. Cheltuieli cu dobanzile ramase nedeductibile in
     anul 1996, actualizate la inflatie, ce se
     repartizeaza in anul 1997                          4.029
    Pentru determinarea sumei actualizate a cheltuielilor cu dobanzile ramase nedeductibile in anul 1996, de repartizat in anul 1997 (rd. 7) si care urmeaza a fi inscrisa in Declaratia de impunere pentru impozitul pe profit aferent anului fiscal 1996, s-a procedat astfel:
    a) actualizarea la inflatie a cheltuielilor cu dobanzile (4.500 mii lei), in functie de modificarea indicelui de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal si luna in care a avut loc inregistrarea acestora;
----------------------------------------------------------------------------
                   Cheltuieli    Modificarea indicelui    Suma actualizarii
                cu dobanzile     de inflatie dintre       la inflatie
  Luna                           sfarsitul anului fiscal
                                 si luna respectiva
-----------------------------------------------------------------------------
Cheltuiala repartizata
din anul 1995        1.500            1,73                    2.595
Ianuarie               -               -                        -
Februarie              -               -                        -
Martie                 -               -                        -
Aprilie                -               -                        -
Mai                    -               -                        -
Iunie                1.000            0,69                      690
Iulie                  -               -                        -
August                 -               -                        -
Septembrie           1.500            0,48                      720
Octombrie              -               -                        -
Noiembrie              500            0,20                      100
Decembrie              -               -                        -
TOTAL                4.500             -                      4.105
----------------------------------------------------------------------------
    b) se determina ponderea cheltuielilor cu dobanzile ramase nedeductibile (rd. 6) in totalul cheltuielilor cu dobanzile (rd. 4);
           2.100
    P% = -------- x 100 = 47%
           4.500
    c) determinarea sumei actualizate a cheltuielilor cu dobanzile ramase nedeductibile in anul 1996, ce se repartizeaza in anul 1997 (rd. 7).
  4.105 mii lei x 47% = 1.929 mii lei
  2.100 mii lei + 1.929 mii lei = 4.029 mii lei
    Institutiile financiare sunt unitatile cu personalitate juridica a caror functie consta in finantare prin colectarea de disponibilitati banesti in scopul acordarii de imprumuturi.
    Resursele principale ale acestor unitati sunt constituite din fonduri provenind din depuneri la vedere si pe termen, bonuri de casa, obligatiuni etc. si din dobanzi.
    In sfera institutiilor financiare sunt cuprinse unitati autorizate, cum sunt:
    - cooperativele de credit (credit pentru consum, credit pentru ipotecare, credit agricol);
    - casele de economii;
    - societatile de plasament, de investitii, de portofolii (a caror functie principala este de a transforma in plasamente financiare disponibilitatile atrase in acest scop, fara a detine controlul asupra unitatilor in care detin participatii);
    - agentiile de schimb si mijlocitorii in valori mobiliare (functia principala fiind ca parte in cumpararea si vanzarea de titluri).
    Nu fac parte din categoriile sus-mentionate agentiile de intermediere si unitatile al caror obiect de activitate, in principal, consta in a da garantie pe semnatura (anterioara) asupra efectelor destinate a fi scontate.
    Ordonanta
    Art. 7
    (1) Conform prevederilor art. 6, amortizarea aferenta mijloacelor fixe amortizabile ale contribuabililor este deductibila.
    Instructiuni
    La determinarea profitului impozabil anual, amortizarea mijloacelor fixe calculata potrivit alin. (2) al art. 7 din ordonanta este deductibila.
    Ordonanta
    (2) Mijloacele fixe amortizabile sunt impartite, din punct de vedere fiscal, in 6 grupe, cu urmatoarele cote de amortizare:
----------------------------------------------------------------------------
         Durata de functionare a mijloacelor fixe    Cota anuala de
Grupa    (determinata conform dispozitiilor legale)  amortizare
-----------------------------------------------------------------------------
  1.   de la 1 an la 4 ani inclusiv                         40%
  2.   de la 4 ani la 8 ani inclusiv                        17%
  3.   de la 8 ani la 12 ani inclusiv                       10%
  4.   de la 12 ani la 20 ani inclusiv                       7%
  5.   de la 20 ani la 30 ani inclusiv                       4,5%
  6.   peste 30 de ani                                       2%
-----------------------------------------------------------------------------
    Instructiuni
    Potrivit acestor dispozitii, contribuabilii vor grupa mijloacele fixe din evidenta contabila pe grupele prevazute mai sus in functie de durata normala de amortizare prevazuta in clasificatia aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994, data in aplicarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.
    Ordonanta
    (3) Mijloacele fixe a caror durata de functionare nu poate fi stabilita conform dispozitiilor legale in materie sunt incluse in grupa 4.
    Instructiuni
    In cazul in care contribuabilii au in functiune mijloace fixe care, potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, au valoare mai mare de 200.000 lei si o durata normala de functionare mai mare de 2 ani, si care nu poate fi stabilita potrivit clasificatiei aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994, acestea se includ in grupa 4 si amortizarea se calculeaza aplicand cota apartinand acestei grupe.
    Ordonanta
    (4) Mijloacele fixe din grupele 1, 2, 3, 4 si 5 sunt impartite in subgrupe separate pe fiecare grupa, potrivit clasificatiei mijloacelor fixe prevazuta de normele legale, iar deducerea amortizarii pentru fiecare subgrupa se determina potrivit alin. (5) - (7) din prezentul articol si dispozitiilor legale. Amortizarea mijloacelor fixe din grupa 6 se calculeaza pe fiecare mijloc fix in parte.
    Instructiuni
    In scopul aplicarii corecte a prevederilor de la art. 7 alin. (2) din ordonanta, contribuabilii sunt obligati sa tina evidenta mijloacelor fixe din grupele 1, 2, 3, 4 si 5, impartite pe subgrupele prevazute in Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994.
    Pentru evidenta mijloacelor fixe este necesar a se intocmi fise pentru fiecare subgrupa, care sa contina valoarea mijloacelor fixe, intrarile, iesirile si suma reprezentand cheltuielile cu reparatiile sau imbunatatirile aduse mijloacelor fixe existente in aceste subgrupe, suma amortizarii calculata conform prezentelor instructiuni.
    Pentru grupa 6, care include mijloace fixe cu durata normala de functionare mai mare de 30 de ani, se tine evidenta pe fise separate pentru fiecare mijloc fix, care vor avea acelasi continut cu cel de la alineatul precedent.
    Ordonanta
    (5) Amortizarea pentru fiecare subgrupa se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare mentionata la alin. (2) asupra soldului subgrupei de la sfarsitul anului fiscal.
    Instructiuni
    Cotele anuale de amortizare prevazute mai sus se aplica la soldul mijloacelor fixe din acea grupa de la sfarsitul anului fiscal.
    Soldul mijloacelor fixe de la sfarsitul anului se determina astfel:
    - valoarea ramasa a mijloacelor fixe de la inceputul anului fiscal, actualizata in functie de modificarea indicelui de inflatie pentru intreg anul fiscal,
    plus  mijloacele fixe puse in functiune la costurile de achizitie, actualizate cu modificarea indicelui de inflatie dintre luna in care au fost puse in functiune si sfarsitul anului fiscal;
    minus  mijloacele fixe scoase din functiune (vandute sau donate) la pretul de vanzare sau valoarea ramasa, actualizate cu modificarea indicelui de inflatie dintre luna cand au fost scoase din functiune si sfarsitul anului fiscal.
    Soldul mijloacelor fixe de la sfarsitul anului fiscal se calculeaza ca in exemplul prezentat in aceste instructiuni la art. 8.
    Amortizarea mijloacelor fixe, calculata potrivit metodologiei mai sus mentionate va fi influentata de gradul de utilizare a acestora, asa cum este prevazut in Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.
    Ordonanta
    (6) Cand valoarea mijloacelor fixe instrainate in timpul anului fiscal este mai mare decat soldul subgrupei la sfarsitul anului fiscal, surplusul rezultat se include in venituri si soldul subgrupei este zero.
    Instructiuni
    In cazul in care suma obtinuta din vanzarea unui mijloc fix, dupa actualizare cu modificarea indicelui de inflatie, este mai mare decat soldul subgrupei la sfarsitul anului fiscal, atunci surplusul se inregistreaza la venituri si soldul subgrupei este zero.
    Exemplu:
    Un autoturism este instrainat in timpul anului pentru care se face impunerea cu suma de 3.000.000 lei, reprezentand pretul de vanzare, actualizat cu modificarea indicelui de inflatie.
    Soldul subgrupei din care apartine mijlocul fix este de 2.000.000 lei. In aceasta situatie, soldul subgrupei devine zero, iar diferenta de 1.000.000 lei se inregistreaza la venituri.
    Ordonanta
    (7) Daca soldul subgrupei la sfarsitul anului fiscal, dupa deducerea amortizarii aferente acestei perioade, potrivit alin. (5) este mai mic de 200.000 lei, se deduce intreaga suma a soldului.
    Instructiuni
    Exemplu:
    La sfarsitul anului fiscal, exista urmatoarea situatie:

  - soldul unei subgrupe din grupa 1, rezultat dupa efectuarea
    actualizarilor la inflatie este in suma de                    330.000 lei
  - amortizarea (40%)                                             132.000 lei
  - soldul subgrupei la sfarsitul anului fiscal                   198.000 lei
    In aceasta situatie, suma deductibila ce se ia in calcul la determinarea profitului impozabil este de 330.000 lei si nu 132.000 lei, care reprezinta amortizarea.
    Amortizarea activelor necorporale este deductibila potrivit art. 6 din ordonanta, numai daca este cheltuiala aferenta realizarii profitului.
    Amortizarea se calculeaza pe durata normala de functionare utilizandu-se metoda amortizarii liniare, conform dispozitiilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.
    Astfel, activele necorporale supuse amortizarii, potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cuprind:
    - cheltuielile de constituire: taxele si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si dezvoltarea activitatii contribuabilului;
    - cheltuielile de cercetare-dezvoltare, cu exceptia achizitiilor de mijloace fixe si terenuri pentru activitatea de cercetare, care se amortizeaza ca active corporale;
    - cheltuielile cu descoperirea, localizarea, extinderea sau stabilirea calitatii zacamintelor naturale, neconcretizate in mijloace fixe, la zacamintele puse in exploatare;
    - concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori asimilate;
    - programe informatice create de contribuabil sau achizitionate de la terti.
    Valoarea activelor necorporale aflate in sold la inceputul anului se actualizeaza in functie de modificarea indicelui de inflatie pentru intregul an fiscal.
    Cand in timpul anului fiscal are loc achizitionarea unui activ necorporal, valoarea lui este actualizata in functie de modificarea indicelui de inflatie dintre luna in care acesta a fost achizitionat si sfarsitul anului fiscal.
    Ordonanta
    Art. 8
    In aplicarea prevederilor art. 6, cheltuielile cu reparatiile sau imbunatatirile aduse mijloacelor fixe, pentru fiecare subgrupa, mentionata la art. 7 sunt deductibile in limita a 5% din soldul subgrupei de la inceputul anului, iar diferenta se adauga la soldul grupei de la sfarsitul anului fiscal.
    Instructiuni
    La calculul profitului impozabil sunt deductibile sumele cheltuite pentru reparatii sau imbunatatiri aduse mijloacelor fixe efective si inscrise in programul de reparatii, care au fost incluse in bugetul de venituri si cheltuieli, in oricare din subgrupele supuse amortizarii, pana la limita a 5% din soldul subgrupei respective de la inceputul anului fiscal, actualizat la inflatie.
    In situatia cand suma cheltuita pentru reparatii, precum si cea pentru imbunatatiri depaseste limita prevazuta la art. 8 din ordonanta, pentru acea subgrupa diferenta in plus se adauga la soldul subgrupei de la inceputul anului fiscal urmator.
    La mijloacele fixe amortizabile din clasa 6, cheltuielile cu reparatiile si imbunatatirile nu pot depasi 5% din valoarea mijlocului fix de la sfarsitul anului precedent, iar suma cheltuita in plus se adauga la valoarea mijlocului fix la inceputul anului fiscal urmator.
    Suma care depaseste limita de 5% se actualizeaza in functie de modificarea indicelui de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal si lunile in care au fost efectuate lucrarile de reparatii sau imbunatatirile aduse mijloacelor fixe.
    Exemplu:
    Contribuabilii mari vor proceda la impartirea mijloacelor fixe din punct de vedere fiscal, in cele 6 grupe prevazute in art. 7 din ordonanta, avand in vedere duratele normale de functionare, conform dispozitiilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.
    Se considera in acest exemplu de calcul ca un contribuabil "X" detine numai mijloace fixe din grupa fiscala nr. 3, cu durata de functionare intre 8 si 12 ani, asa cum sunt prezentate pe subgrupe (potrivit clasificatiei mijloacelor fixe, prevazuta de normele legale), in situatia de mai jos.
                                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                  Durata normala   Sold    Intrari  Iesiri  Reparatii  Luna
     Explicatii  de functionare  initial mijloace mijloace            intrare/
                      (ani)                fixe     fixe              iesire
------------------------------------------------------------------------------
Grupa 3 (8-12 ani) - TOTAL  -     12.000     500     800       500       -
I. Subgrupa 3:
Masini, utilaje si
instalatii de lucru
  -  TOTAL                  -       9.000     500     800        -        -
1. Extractia si prepararea
carbunilor si minereurilor
metalifere si nemetalifere
   -  TOTAL                  -      2.000     -       800         -       -
 din care :
1.1 Excavator cu rotor si
instalatie de haldat         12     2.000     -       800         -     iunie
2. Prospectiuni geologice si
geofizice, foraj si extractia
titeiului si gazelor - TOTAL  -     3.000     -         -         -       -
 din care :
2.1 Agregate de cimentare si
fisurare                      10    3.000     -         -         -        -
3. Masini, utilaje si
instalatii pentru constructii de
masini si prelucrarea
metalelor - TOTAL              -    1.800      -        -          -        -
 din care :
3.1 Revolver automat si
semiautomat                    7    1.800      -        -          -        -
4. Masini, utilaje si
instalatii comune care
functioneaza independent - TOTAL      -    1.000      -        -          - -
  din care :
4.1 Pompe centrifuge pentru apa
si lichide slab corosive       8    1.000      -        -          -        -
5. Masini, utilaje si instalatii
pentru circulatia marfurilor
  - TOTAL                      -    1.200     500       -          -        -
 din care :
5.1 Masini, utilaje si instalatii
pentru conservarea si desfacerea
preparatelor alimentare si a
bauturilor calde               9    1.200      500       -         -    martie
II. Subgrupa 4 :
Aparate si instalatii de masurare,
control si reglare - TOTAL     -    3.000       -        -        500   sept.
1. Aparate si instalatii pentru
masurarea marimilor geometrice,
mecanice si acustice - TOTAL   -    3.000       -        -        500      -
  din care :
1.1 Aparate si instalatii pentru
masurarea marimilor mecanice
si acustice                   10    3.000       -        -        500    oct.
-----------------------------------------------------------------------------
    Dupa incheierea anului fiscal, contribuabilul va efectua operatiunile de actualizare necesare calculului amortizarii fiscale, corespunzator tabelului prezentat in continuare:
------------------------------------------------------------------------------
                     Ianuarie Februarie Martie Aprilie   Mai   Iunie   Iulie
------------------------------------------------------------------------------
Modificarea indicelui
de actualizare la
inflatie                 1,73     1,36   1,12    0,98    0,82    0,69    0,63
dintre sfarsitul
anului si  luna
respectiva
                              -----------------------------------------------
                              August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
                              -----------------------------------------------
                               0,58    0,48       0,34      0,20      0,06
------------------------------------------------------------------------------
  I. Mijloace fixe existente la inceputul anului in grupa 3
     ------------------------------------------------------
                                                                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                      Subgrupa 3 Subgrupa 4
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Valoarea la inceputul anului (valoarea inscrisa
    in bilantul de inchidere a anului 1995)                 9.000     3.000
 2. Modificarea datorata actualizarii la inflatie
    Modificarea indicelui de actualizare la inflatie
    pentru intregul an fiscal - 1,73 - x rd. 1             15.570     5.190
 3. Valoarea actualizata a mijloacelor fixe (rd.1 + rd.2)  24.570     8.190
 4. Amortizarea fiscala (rd. 3 x cota de amortizare
    grupa - 10% - )                                         2.457       819
 5. Valoarea ramasa, actualizata la sfarsitul anului
    (rd. 3 - rd. 4)                                        22.113     7.371
-----------------------------------------------------------------------------
  II. Intrari de mijloace fixe in cursul anului in grupa 3
                                                                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                      Subgrupa 3 Subgrupa 4
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Valoarea mijloacelor fixe intrate                        500      -
 2. Modificarea datorata actualizarii la inflatie
    Modificarea indicelui de actualizare dintre sfarsitul
    anului si luna martie - 1,12 - x rd. 1                   560      -
 3. Valoarea actualizata a mijloacelor fixe  intrate
    (rd. 1 + rd. 2)                                        1.060      -
 4. Amortizare fiscala
          Nr. luni de
          functionare (9)
 Rd. 3 x ---------------- x Cota de amortizare grupa (10%)    79,5     -
             12
 5. Valoarea ramasa, actualizata la sfarsitul anului a
    mijloacelor fixe intrate (rd. 3 - rd. 4)                 980,5     -
----------------------------------------------------------------------------
  III. Iesiri de mijloace fixe in cursul anului
                                                                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                         Subgrupa 3 Subgrupa 4
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Valoarea mijloacelor fixe iesite                         800       -
 2. Modificarea datorata actualizarii la inflatie
    Modificarea indicelui de actualizare dintre sfarsitul
    anului si luna iunie - 0,69 - x rd. 1                    552       -
 3. Valoarea actualizata a mijloacelor fixe iesite
    (rd. 1 + rd. 2)                                        1.352       -
 4. Amortizare fiscala
          Nr. luni de
        nefunctionare (6)
Rd. 3 x ----------------- x Cota de amortizare grupa (10%)    67,6     -
             12
 5. Valoarea ramasa, actualizata la sfarsitul anului a
    mijloacelor fixe iesite (rd. 3 - rd. 4)                1.284,4      -
   IV. Amortizarea fiscala pe fiecare subgrupa
       (rd.I/4 + rd.II/4 - RD.III/4)                       2.468,9     819
    V. Valoarea ramasa actualizata la sfarsitul anului
       a mijloacelor fixe (rd.I/5 + rd.II/5 - RD.III/5)   21.809,1   7.371
   VI. Cheltuieli cu reparatii/imbunatatiri la mijloace
       fixe - TOTAL                                          -         500
         din care :
 1. Cheltuiala deductibile (5% x rd.I/3)                     -         409,5
 2. Diferenta nedeductibila (rd.VI - rd.VI/1)                -          90,5
   VII. Soldul subgrupei la sfarsitul anului
        (rd.V + rd.VI/2)                                  21.809,1   7.461,5
------------------------------------------------------------------------------
    Dupa efectuarea acestor operatiuni, contribuabilul va completa "Situatia privind calculul amortizarii fiscale" (anexa nr. 1) la bilantul de la sfarsitul anului fiscal, insumind cele doua subgrupe astfel:
-----------------------------------------------------------------------------
     Explicatii          Nr.  Grupa  Grupa  Grupa  Grupa  Grupa  Grupa
                       rand.    1      2      3      4      5      6    TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------
           A             B      1      2      3       4      5     6      7
-----------------------------------------------------------------------------
I. MIJLOACE FIXE
EXISTENTE LA
INCEPUTUL ANULUI :
Valoarea la
inceputul anului       01       -      -   12.000     -     -      -  12.000
Modificarea datorata
actualizarii la
inflatie               02       -      -   20.760     -     -      -  20.760
Modificarea indicelui
de actualizare la
inflatie pentru
intregul an x rd. 01
Valoarea actualizata
(rd.01 + rd.02)        03       -      -   32.760     -     -      -  32.760
Amortizarea fiscala
(rd.03 x cota de
amortizare grupa)      04       -      -    3.276     -     -       -  3.276
Valoarea ramasa
actualizata la
sfarsitul anului
(rd.03 - rd.04)        05       -      -   29.484     -     -      -  29.484
  II. INTRARI DE
MIJLOACE FIXE IN
CURSUL ANULUI:
Valoarea mijloacelor
fixe intrate           06       -      -      500     -     -      -     500
Modificarea datorata
actualizarii la
inflatie
Modificarea indicelui
de actualizare la
inflatie dintre
sfarsitul anului
si luna intrarii
x rd. 06                07      -       -     560      -     -      -    560
Valoarea actualizata a
mijloacelor fixe intrate
(rd. 06 + rd. 07)       08      -       -   1.060      -     -      -  1.060
Amortizare fiscala
Rd.08 x
Nr. luni de
functionare/12 x
Cota de amortizare
grupa                   09      -        -     79      -     -      -     79
Valoarea ramasa,
actualizata la sfarsitul
 anului, a mijloacelor
fixe intrate
(rd.08-rd.09)           10      -        -    981      -     -      -   981
III. IESIRI DE MIJLOACE
FIXE IN CURSUL ANULUI
Valoarea mijloacelor
fixe iesite             11      -        -    800      -     -      -   800
Modificarea datorata
actualizarii la inflatie
Modificarea indicelui
de actualizare la
inflatie dintre
sfarsitul anului si
luna iesirii x rd. 11   12      -        -    552      -     -      -   552
Valoarea actualizata
a mijloacelor fixe iesite
(rd. 11 + rd. 12)       13      -        -  1.352      -     -      - 1.352
Amortizarea fiscala
Rd. 1 3 x Nr. de luni
de nefunctionare/12 x
Cota de amortizare
grupa                   14      -        -     68       -    -      -   68
Valoarea ramasa,
actualizata la sfarsitul
anului, a mijloacelor
fixe iesite             15      -        -  1.284       -    -      - 1.284
AMORTIZARE FISCALA
(rd.04+rd.09-rd.14)     16      -        -  3.287       -    -      - 3.287
VALOAREA RAMASA
ACTUALIZATA LA SFARSITUL
ANULUI FISCAL A
MIJLOACELOR FIXE
(rd.05+rd.10-rd.15)     17      -        - 29.180       -    -    - 29.180
Cheltuieli cu reparatii/
imbunatatiri la mijloace
fixe - TOTAL            18      -        -    500       -    -     -    500
 din care :
 - Cheltuiala
   deductibila
5% x Valoarea actualizata
a fiecarei subgrupe de
mijloace fixe existente
la inceputul anului     19      -        -    410       -    -     -    410
 - Diferenta
   nedeductibila
  (rd.18-rd.19)         20      -        -     90       -    -     -     90
 - Actualizare la
   inflatie             21      -        -    133       -    -     -    133
SOLDUL GRUPEI DE
INSCRIS IN BILANTUL
DE SFARSIT DE AN
(rd.17+rd.20)           22      -        - 29.313       -     -    - 29.313
----------------------------------------------------------------------------
    Ordonanta
    Art. 9
    Cu exceptia prevederilor art. 14, pierderea dintr-un an inregistrata in bilantul fiscal poate fi recuperata din profiturile impozabile din urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.
    Pierderea se actualizeaza la inflatie.
    Instructiuni
    In cazul in care suma pierderilor reportate depaseste profitul impozabil din anul urmator, suma totala a pierderilor reportate se actualizeaza cu indicele de inflatie aferent fiecarui an fiscal, pana la recuperarea ei, dar nu mai mult de 5 ani consecutivi.
    Pierderile reportate din diferiti ani fiscali urmeaza a fi actualizate cu indicele de inflatie care se aplica separat in ordinea in care pierderea a avut loc, si anume se va inregistra pierderea cea mai veche, care va trebui sa fie recuperata pana la expirarea perioadei de 5 ani consecutivi anului in care aceasta a fost inregistrata.
    In cazul in care o persoana juridica isi inceteaza existenta prin comasare sau divizare, pierderea inregistrata de aceasta se reporteaza la persoana juridica sau persoanele juridice dobinditoare, pe baza bilantului contabil incheiat, in vederea executarii acestor operatiuni.
    Persoanele juridice care dobandesc active prin efectul comasarii sau divizarii raspund fata de obligatiile persoanei juridice care a incetat de a exista prin comasare sau divizare, proportional cu valoarea activelor dobandite.
    In cazul in care persoana juridica supusa divizarii sau comasarii inregistreaza pierderi, acestea vor fi recuperate in conditiile prevazute de ordonanta de catre persoanele juridice dobinditoare, proportional cu activele dobandite.
    O data cu distribuirea activelor, se distribuie si contractele aflate in curs de executie, avand drept scop recuperarea pierderilor preluate.
    Prin efectul dizolvarii, persoana juridica intra in lichidare in vederea realizarii activului si a platii pasivului.
    Exemplu privind recuperarea pierderilor:
                                                     - lei -
---------------------------------------------------------------------------
 Anii   Profit anual  Pierdere     Profit anual     Pierdere de
        impozabil     cumulata     impozabil ramas  recuperat
                                   dupa recuperarea
                                   pierderilor
----------------------------------------------------------------------------
1995        -        1.500.000          -              1.500.000
1996        -        2.650.000          -              2.650.000
1997    500.000      2.968.000          -              2.468.000
1998    500.000      2.838.200          -              2.338.200
1999    500.000      2.712.312          -              2.212.312
2000  1.500.000      2.566.282          -              1.066.282
2001  1.800.000      1.172.910      627.090                 -
-----------------------------------------------------------------------------
    Indicele de inflatie pentru fiecare an este 10%/1996, 12%/1997, 15%/1998, 16%/1999, 16%/2000, 10%/2001.
    Se considera ca societatea a inregistrat pierdere in anul 1995 (1.500.000 lei) si in anul 1996 (1.000.000 lei).
                                                           - lei -
 Pentru anul 1996, pierderea de recuperat cuprinde:
Pierderea anului 1995                                     1.500.000 +
Actualizat cu 10%                                           150.000
                                                          -----------
Pierderea anului 1995 actualizata                         1.650.000 +
Pierderea anului 1996                                     1.000.000
                                                          -----------
De recuperat                                              2.650.000
Pentru anul 1997, pierderea de recuperat cuprinde:
Pierderea anului 1995 ramasa                              1.650.000 +
Actualizat cu 12%                                           198.000
                                                          -----------
Pierderea anului 1995 actualizata                         1.848.000 -
Diminuat cu profitul realizat                               500.000
                                                          -----------
Pierderea anului 1995 actualizata, ramasa de recuperat    1.348.000 +
Pierderea anului 1996                                     1.000.000
Actualizat cu 12%                                           120.000
                                                          -----------
Pierderea anului 1996 actualizata                         1.120.000
De recuperat                                              2.468.000
Pentru anul 1998, pierderea de recuperat cuprinde:
Pierderea anului 1995 ramasa                              1.348.000 +
Actualizat cu 15%                                           202.200
                                                          -----------
Pierderea anului 1995 actualizata                         1.550.200 -
Diminuat cu profitul                                        500.000
                                                          -----------
Pierderea anului 1995 actualizata, ramasa de recuperat    1.050.200 +
Pierderea anului 1996                                     1.120.000
Actualizat cu 15%                                           168.000
                                                          -----------
Pierderea anului 1996 actualizata                         1.288.000
De recuperat                                              2.338.200
Pentru anul 1999, pierderea de recuperat cuprinde:
Pierderea anului 1995 ramasa                              1.050.200 +
Actualizat cu 16%                                           168.032
                                                          -----------
Pierderea anului 1995 actualizata                         1.218.232 -
Diminuat cu profitul                                        500.000
                                                          -----------
Pierderea anului 1995 actualizata, ramasa de recuperat      718.232 +
Pierderea anului 1996                                     1.288.000
Actualizat cu 16%                                           206.080
                                                          -----------
Pierderea anului 1996 actualizata                         1.494.080
De recuperat                                              2.212.312
Pentru anul 2000, pierderea de recuperat cuprinde:
Pierderea anului 1995 ramasa                                718.232 +
Actualizat cu 16%                                           114.917
                                                          -----------
                                                            833.149
Diminuat cu profitul                                      1.500.000 -
                                                            833.149
                                                          -----------
Profit ramas                                                666.851
Pierderea anului 1996                                     1.494.080 +
Actualizat cu 16%                                           239.053
                                                          -----------
Pierderea anului 1996 actualizata                         1.733.133 -
Diminuat cu profitul ramas                                  666.851
                                                          -----------
De recuperat                                              1.066.282
Pentru anul 2001, pierderea de recuperat cuprinde:
Pierderea anului 1996                                     1.066.282 +
Actualizat cu 10%                                           106.628
                                                          -----------
                                                          1.172.910 -
                                                          1.172.910
                                                          -----------
Se stinge pierderea                                           -
Profitul impozabil ramas                                  1.800.000 -
                                                          1.172.910
                                                          -----------
                                                            627.090
----------------------------------------------------------------------------

    CAP. 3
    Determinarea profitului impozabil pentru contribuabilii mici

    Ordonanta
    Art. 10
    (1) Profitul impozabil al unui contribuabil mic se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un an fiscal, inregistrate potrivit art. 5 alin. (4), cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (2). Cheltuielile aferente veniturilor se stabilesc prin instructiunile prevazute la art. 38.
    Instructiuni
    Profitul impozabil se determina ca diferenta intre veniturile contribuabilului si cheltuielile aferente veniturilor realizate, cu exceptia cheltuielilor nedeductibile.
    Conform prevederilor art. 5 alin. (4) din ordonanta, pentru reflectarea corecta a profitului impozabil, contribuabilii au obligatia de a inregistra in evidenta contabila, ca venituri, contravaloarea bunurilor mobile livrate, valoarea bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, valoarea prestarilor de servicii facturate si a lucrarilor executate si alte castiguri, indiferent de sursa. Astfel:
    A. In venituri se includ:
    a) venituri din exploatare, respectiv din vanzari de produse, marfuri, servicii prestate, lucrari executate si din alte activitati, din productia stocata, din productia de imobilizari, din subventii de exploatare, precum si orice alte venituri sau castiguri din exploatare;
    b) venituri financiare, respectiv venituri din participatii, titluri de plasament, actiuni, diferente de curs valutar, dobanzi, scontari, creante imobilizate, alte venituri financiare;
    c) venituri exceptionale, respectiv din operatiuni de gestiune (din despagubiri si penalitati), din operatiuni de capital (subventii pentru investitii virate la venituri, venituri din cedarea activelor) si alte venituri exceptionale.
    Inregistrarea veniturilor in evidenta contabila se va efectua conform Regulamentului privind aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991.
    B. In cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor se includ:
    a) cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti, cheltuieli de personal, cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate, alte cheltuieli de exploatare;
    b) cheltuieli financiare, respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante legate de participatii, alte cheltuieli financiare;
    c) cheltuieli exceptionale, respectiv cheltuielile privind operatiunile de capital, si cele din operatiunile de gestiune;
    d) cheltuieli cu amortizarea capitalului imobilizat.
    C. Pentru determinarea profitului impozabil cheltuielile pentru care nu se admite deducerea, potrivit art. 6 alin. (2) din ordonanta, sunt:
    a) impozitul pe profit datorat conform dispozitiilor ordonantei, precum si impozitul pe venitul realizat in strainatate, mentionat la art. 12;
    b) amortizarea peste limitele prevazute de Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
    c) amenzile sau penalitatile datorate catre autoritati romane sau straine;
    d) cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distractii si alte asemenea, care depasesc limitele de cheltuieli pentru actiuni de reclama, protocol si publicitate, prevazute in legea bugetara anuala;
    e) sumele utilizate pentru constituirea de provizioane, rezerve sau majorarea rezervelor, cu exceptia celor create de banci in limita a 2% din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva, potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare, create conform prevederilor legale in materie, precum si a fondului de rezerva in limita a 5% din profitul contabil anual, pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social;
    f) cheltuielile de sponsorizare peste limita cotei prevazute in Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
    Sunt considerate cheltuieli cu sponsorizarea numai acele cheltuieli de care poate beneficia orice persoana juridica de utilitate publica sau persoana juridica nonprofit cu sediul in Romania, precum si orice persoana fizica care are domiciliul in Romania sau apartine spiritualitatii romanesti, in scopul desfasurarii unei activitati cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv sau care este destinata protectiei drepturilor omului si educatiei civice ori calitatii mediului inconjurator.
    Contribuabilii care efectueaza sponsorizari in domeniile sus-mentionate beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil, conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
    g) cheltuielile cu dobanzile ce depasesc limita prevazuta la art. 6 alin. (4) din ordonanta (suma veniturilor din dobanzi plus 20% din alte venituri ale contribuabililor). Sumele ce depasesc limita de 20% se recupereaza in aceleasi conditii, luna de luna, iar anual se repartizeaza in anul urmator.
    Ordonanta
    (2) Profitul impozabil, stabilit conform acestui articol, se calculeaza lunar, cumulat de la inceputul anului fiscal.
    Instructiuni
    Impozitul pe profit datorat pentru luna in curs se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe profit calculat asupra profitului impozabil cumulat de la inceputul anului si impozitul pe profit datorat, aferent profitului impozabil cumulat pana la sfarsitul lunii precedente.
    Principiul prevazut mai sus se aplica si in cazul contribuabililor care intra sub incidenta art. 31 din ordonanta.
    Exemplu:
    Profitul impozabil cumulat de la sfarsitul lunii mai este de 2.000.000 lei, impozitul aferent este de 760.000 lei (2.000.000 lei x 38%).
    Impozitul pe profit datorat pana la 30 aprilie este de 615.600 lei.
    Impozitul pe profit datorat pe luna mai este de 144.400 lei (760.00 - 615.600 lei).
    Determinarea impozitului pe profit datorat in cursul anului, precum si regularizarea lunara a varsamintelor de impozit
                                                        - lei -
----------------------------------------------------------------------------
  Luna      Profitul       Impozitul          Impozitul lunar  datorat
            impozabil      aferent
            lunar,         profitului
            cumulat de     impozabil
            la inceputul   cumulat de la
            anului         inceputul
                           anului
-----------------------------------------------------------------------------
Ianuarie     320.000       121.600           121.600             = 121.600
Februarie    560.000       212.800           212.800 -   121.600 =  91.200
Martie       925.000       351.500           351.500 -   212.800 = 138.700
Aprilie    1.620.000       615.600           615.600 -   351.500 = 264.100
Mai        2.000.000       760.000           760.000 -   615.600 = 144.400
Iunie      2.135.000       811.300           811.300 -   760.000 =  51.300
Iulie      2.500.000       950.000           950.000 -   811.300 = 138.700
August     2.800.000     1.064.000         1.064.000 -   950.000 = 114.000
Septembrie 3.100.000     1.178.000         1.178.000 - 1.064.000 = 114.000
Octombrie  3.500.000     1.330.000         1.330.000 - 1.178.000 = 152.000
Noiembrie  3.800.000     1.440.000         1.440.000 - 1.330.000 = 110.000
Decembrie  4.200.000     1.596.000         1.596.000 - 1.440.000 = 156.000
-----------------------------------------------------------------------------
Total anual 4.200.000                                            1.596.000
-----------------------------------------------------------------------------
    Ordonanta
    (3) Amortizarea mijloacelor fixe se face in concordanta cu regulile contabile, fara actualizarea acestora la inflatie.
    Instructiuni
    Amortizarea se calculeaza conform dispozitiilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe si se include in cheltuielile de exploatare.
    Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza de la data punerii acestora in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare si conditiilor de utilizare a acestora.
    Ordonanta
    (4) Cheltuielile cu reparatiile sunt deductibile la nivelul lor efectiv, dar nu mai mult de 5% din valoarea ramasa a mijloacelor fixe inscrise in bilantul de la inceputul anului. Suma ce depaseste aceasta limita se considera modernizare si se adauga la valoarea mijloacelor fixe reparate.
    Instructiuni
    Pentru aplicarea acestor dispozitii se iau in calcul reparatiile inscrise in programul de reparatii, care au fost incluse in bugetul de venituri si cheltuieli.
    Exemplu:
    Valoarea ramasa a mijloacelor fixe din bilantul contabil de la inceputul anului este 10.000.000 lei.
    Se executa reparatii la doua mijloace fixe a caror valoare este de 3.000.000 lei.
    In luna iulie se executa lucrari de reparatii in valoare de 800.000 lei.
    Valoarea cheltuielilor deductibile: 10.000.000 lei x 5% = 500.000 lei.
    Diferenta de 300.000 lei (800.000 lei - 500.000 lei) reprezinta cheltuieli nedeductibile care se adauga  la valoarea mijloacelor fixe reparate (3.000.000 lei + 300.000 lei = 3.300.000 lei), fiind considerata modernizare.
    Suma ce depaseste limita de 5% se adauga la valoarea mijlocului fix reparat in luna urmatoare si se supune amortizarii din aceeasi luna.
    Ordonanta
    (5) Pierderea se reporteaza luna de luna pana la recuperarea ei, fara a se depasi 36 de luni de la data inregistrarii acesteia.
    Instructiuni
    In vederea aplicarii acestei prevederi, prezentam in tabelul nr. 4 la prezentele instructiuni un exemplu privind modul de calcul al impozitului pe profit datorat si de plata, reportarea pierderilor, inclusiv recuperarea lunara a acestora, calculul creditului fiscal in decursul unui an fiscal.

   TABELUL nr. 4
                                                            - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                      Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai    Iunie  Iulie
-----------------------------------------------------------------------------
                             ------------------------------------------------
                             August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
                             ------------------------------------------------
I. VENITURI - TOTAL     1.150     3.300   4.960   6.170  7.180  7.580   8.040
                             8.530     9.520     9.930     12.835    14.750
  din care :
- venituri din
exploatare              1.000     3.000   4.500   5.500  6.300  6.600   6.900
                             7.300     8.200     8.500     10.000    11.500
- venituri financiare     100       250     400     600    800    900   1.050
                             1.130     1.200     1.300      2.700     3.100
- venituri exceptionale    50        50      60      70     80     80      90
                               100       120       130        135       150
II. CHELTUIELI AFERENTE
VENITURILOR (deductibile) 200       400     800   3.000  5.700  9.000   9.500
                             9.700     9.900    10.000     10.500    11.000
III. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE
                           70       100     500   1.000  1.200  1.200   1.250
                             1.300     1.350     1.400      1.500     1.700
IV. PROFIT IMPOZABIL
(I - II - III)          1.020     3.000   4.660   4.170  2.680     -      -
                               130       970     1.330      3.835     5.450
V. PIERDERE
(I - II + III)             -         -      -       -      -      220     210
                                 -         -        -          -         -
VI. IMPOZIT PE PROFIT     388     1.140   1.771   1.585  1.018      -     -
                                49       369       505      1.457     2.071
VII. IMPOZIT DE PLATA     388       752     631     -       -        -     -
                                 -       -          -         609       614
VIII. IMPOZIT DE RECUPERAT*)                        186    753   1.771  1.771
                             1.722      1.353      848         -          -
------------------------------------------------------------------------------
    *) Sumele reprezentand impozitul de recuperat nu includ si majorarile aferente platite de catre organul fiscal conform art. 20 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994.
    Modul de calcul al impozitului pe profit pentru lunile ianuarie si februarie se prezinta astfel:
----------------------------------------------------------------------------
 Pentru luna ianuarie                                       - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
I. TOTAL VENITURI                                                    1.150
  1. Venituri din exploatare (din prestari de servicii)              1.000
  2. Venituri financiare (dobanzi bancare)                             100
  3. Venituri exceptionale (despagubiri)                                50
II. CHELTUIELI DEDUCTIBILE AFERENTE VENITURILOR                        200
III. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE
(depasirea cheltuielilor de reclama, protocol si publicitate peste
limita prevazuta de legea bugetara anuala)                              70
IV. PROFIT IMPOZABIL  (rd. I - II + III)                             1.020
V. IMPOZIT PE PROFIT DATORAT (rd. IV x 38%)                            388
VI. IMPOZIT PE PROFIT DE PLATA                                         388
-----------------------------------------------------------------------------
Pentru luna februarie                                              - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                                          Pentru  Cumulat
                                                          luna    de la ince-
                                                          febru-  putul anului
                                                          arie
-------------------------------------------------------------------------------
I. TOTAL VENITURI                                          2.150      3.300
 1. Venituri din exploatare (din prestari de servicii)     2.000      3.000
 2. Venituri financiare (dobanzi bancare)                    150        250
 3. Venituri exceptionale (despagubiri)                      -           50
II. CHELTUIELI DEDUCTIBILE AFERENTE VENITURILOR              200        400
III. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE (depasirea cheltuielilor
de reclama, protocol si publicitate peste limita
prevazuta in legea bugetara anuala)                           30        100
IV. PROFIT IMPOZABIL (rd. I - II + III)                    1.980      3.000
V. IMPOZIT PE PROFIT DATORAT, CUMULAT DE LA INCEPUTUL
ANULUI (rd. IV x 38%)                                        -        1.140
VI. CREDIT FISCAL (impozit pe profit datorat si platit
pe luna ianuarie)                                            -          388
VII. IMPOZIT DE PLATA PE LUNA FEBRUARIE (rd. V - VI)         -          752
-----------------------------------------------------------------------------
    Pentru lunile urmatoare se procedeaza in mod asemanator.
    In situatia in care intr-o luna se inregistreaza pierdere, de exemplu in luna iunie, se procedeaza astfel:
    Mod de calcul
                                                                   - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                                          Pentru  Cumulat
                                                          luna    de la ince-
                                                          iunie   putul anului
-------------------------------------------------------------------------------
I. VENITURI TOTALE                                           400    7.580
 1. Venituri din exploatare (din prestari de servicii)       300    6.600
 2. Venituri financiare (dobanzi bancare)                    100      900
 3. Venituri exceptionale (despagubiri)                      -         80
II. CHELTUIELI DEDUCTIBILE AFERENTE VENITURILOR            3.300    9.000
III. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE (depasirea cheltuielilor
de reclama, protocol si publicitate peste limita
prevazuta in legea bugetara anuala)                          -      1.200
IV. PROFIT IMPOZABIL (rd. I - II + III)                      -
V. PIERDERE (rd. I - II + III)                               -       -220
------------------------------------------------------------------------------
    In cazul in care contribuabilul realizeaza intr-un an fiscal pierderi (ex. luna iunie, iulie, cumulat de la inceputul anului), iar in lunile anterioare (ex. ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, cumulat de la inceputul anului, a realizat profit pentru care a platit impozit), la cerere, potrivit art. 26 din ordonanta, acesta poate solicita organelor fiscale restituirea impozitului pe profit platit in lunile anterioare sau poate cere compensarea cu impozitul datorat in lunile urmatoare.
    Mod de calcul
                                                                - mii lei -
1. Impozit pe profit datorat in luna mai, cumulat de la
inceputul anului                                                   1.018
 2. Impozitul pe profit platit pe perioada anterioara
(ianuarie - aprilie)                                               1.771
 3. Pierderea fiscala realizata in luna iunie, cumulat de la
inceputul anului                                                     220
 4. Impozit pe profit de recuperat sau de compensat pentru
lunile urmatoare                                                   1.771
 5. Impozit pe profit de plata                                       -
    Ordonanta
    (6) Limitele cheltuielilor deductibile se aplica lunar, astfel incat la finele anului fiscal sa se incadreze in prevederile dispozitiilor legale in vigoare.
    Instructiuni
    Aceasta prevedere se aplica in cazul cheltuielilor pentru care deducerea acestora la calculul profitului impozabil este limitata, conform dispozitiilor art. 6 alin. (2) si (4) din ordonanta, dupa cum urmeaza:
    a) amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale este deductibila numai in limitele cotelor de amortizare prevazute de Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
    b) cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distractii si altele asemenea sunt deductibile pana la nivelul celor efective, dar nu mai mult de limita prevazuta de legea bugetara anuala pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate;
    c) sumele utilizate pentru constituirea fondului de rezerva in limita a 5% din profitul contabil inregistrat la sfarsitul fiecarei luni, pana ce acesta va atinge o cincime din capitalul social;
    In cazul societatilor bancare, fondul de rezerva se constituie in limitele prevazute in Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara. Totodata, societatile bancare pot deduce cu titlu de rezerva o suma in limita cotei de 2% din soldul creditelor acordate.
    Societatile de asigurare si reasigurare pot constitui pe langa fondul de rezerva de 5%, asa cum este prevazut mai sus, se rezerve tehnice, conform prevederilor legale in materie;
    d) cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile la nivelul efectiv al acestora, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil, asa cum este prevazut in Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
    Ordonanta
    (7) Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
    Instructiuni
    Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile cu dobanzile sunt deductibile pana la nivelul sumei veniturilor din dobanzi, plus 20% din alte venituri ale contribuabilului pentru luna curenta.
    Cheltuielile cu dobanzile ramase nedeductibile se repartizeaza in luna urmatoare, astfel incat la sfarsitul anului fiscal sa se incadreze in limitele prevazute la art. 6 alin. (4) din ordonanta, iar diferenta, la sfarsit de an, se repartizeaza in anul urmator.
    In cazul in care contribuabilul nu realizeaza venituri din dobanzi, cheltuielile cu dobanzile sunt deductibile numai in limita a 20% din alte venituri ale acestora.
    Exemplu:
                                                                - mii lei -
 1. Venituri din exploatare                                         2.000
 2. Venituri financiare, din dobanzi                                  400
 3. Venituri exceptionale                                             700
 4. Cheltuieli financiare cu dobanzi                                1.630
 5. Cheltuieli cu dobanzi deductibile                                 940
      din care:
   a) la nivelul veniturilor financiare din dobanzi (rd. 2)           400
   b) 20% din alte venituri [(2.000 +700) x 20%]
      (rd. 1 + rd. 3) x 20%                                           540
 6. Cheltuieli cu dobanzile ramase nedeductibile, ce se reporteaza
in perioada urmatoare (rd. 4 - rd. 5)                                 690
    Ordonanta
    Art. 11
    (1) Un contribuabil poate sa opteze, la cerere, sa nu fie tratat ca un contribuabil mic. Cererea se aproba de Ministerul Finantelor si in cazul aprobarii este irevocabila.
    Aprobarea opereaza de la 1 ianuarie a anului fiscal urmator.
    Instructiuni
    Pe baza de cerere, adresata Ministerului Finantelor, un contribuabil mic poate solicita ca, de la 1 ianuarie a anului urmator, sa fie considerat contribuabil mare.
    Cererea trebuie sa fie insotita de documente care sa contina informatii si influente asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra nivelului impozitului pe profit, urmare trecerii din categoria contribuabililor mici la cei mari.
    Cererea urmeaza a fi depusa pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.
    Ordonanta
    (2) Impozitul pe profit aferent profitului folosit pentru modernizarea tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare, precum si pentru investitii destinate protejarii mediului inconjurator, se reduce cu 50%, urmand ca sumele echivalente reducerii sa fie folosite cu aceeasi destinatie.
    Reducerea se calculeaza lunar.
    Instructiuni
    In sensul acestor dispozitii, profitul folosit pentru destinatiile prevazute in ordonanta reprezinta profitul contabil utilizat, partial sau integral, in acest scop, in Romania.
    Astfel, impozitul aferent profitului contabil folosit pentru achizitionarea sau realizarea in regie proprie de mijloace fixe, brevete si licente, destinate modernizarii tehnologiilor de fabricatie, extinderii activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare, precum si pentru protejarea mediului inconjurator se reduce cu 50%, iar sumele echivalente reducerii se folosesc cu aceeasi destinatie.
    Exemplu:
    In exemplul ce urmeaza, prezentat in detaliu, s-a considerat ca profitul contabil este egal cu profitul ramas dupa scaderea impozitului pe profit datorat, iar profitul maxim folosit pentru investitii este la nivelul profitului contabil.
                                                              - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
1. Profit impozabil cumulat                                Ianuarie      1.020
                                                           Februarie     3.000
                                                           Martie        3.700
                                                           Aprilie       4.300
                                                           Mai           3.500
                                                           Iunie           -
                                                           Iulie           -
                                                           August          450
                                                           Septembrie    1.200
                                                           Octombrie     2.400
                                                           Noiembrie     2.800
                                                           Decembrie     3.400
2. Pierdere                                                Ianuarie        -
                                                           Februarie       -
                                                           Martie          -
                                                           Aprilie         -
                                                           Mai             -
                                                           Iunie           300
                                                           Iulie           100
                                                           August          -
                                                           Septembrie      -
                                                           Octombrie       -
                                                           Noiembrie       -
                                                           Decembrie       -
3. Impozit pe profit cumulat                               Ianuarie        388
                                                           Februarie     1.140
                                                           Martie        1.406
                                                           Aprilie       1.634
                                                           Mai           1.330
                                                           Iunie           -
                                                           Iulie           -
                                                           August          171
                                                           Septembrie      456
                                                           Octombrie       912
                                                           Noiembrie     1.064
                                                           Decembrie     1.292
4. Profitul ramas (rd. 1 - rd. 3)                          Ianuarie        632
                                                           Februarie     1.860
                                                           Martie        2.294
                                                           Aprilie       2.666
                                                           Mai           2.170
                                                           Iunie           -
                                                           Iulie           -
                                                           August          279
                                                           Septembrie      744
                                                           Octombrie     1.488
                                                           Noiembrie     1.736
                                                           Decembrie     2.108
5. Profit contabil investit cumulat                        Ianuarie        -
                                                           Februarie       -
                                                           Martie        1.500
                                                           Aprilie       2.500
                                                           Mai           2.170*
                                                           Iunie           -
                                                           Iulie           -
                                                           August          279
                                                           Septembrie      744
                                                           Octombrie     1.488
                                                           Noiembrie       -
                                                           Decembrie       -
6. Reducerea de impozit cumulata, aferenta profitului
contabil investit                                          Ianuarie        -
                                                           Februarie       -
                                                           Martie          285
                                                           Aprilie         475
                                                           Mai             412
                                                           Iunie           -
                                                           Iulie           -
                                                           August           53
                                                           Septembrie      141
                                                           Octombrie       283
                                                           Noiembrie       -
                                                           Decembrie       -
7. Impozit datorat lunar                                   Ianuarie        388
                                                           Februarie       752
                                                           Martie          -
                                                           Aprilie          38
                                                           Mai             -
                                                           Iunie           -
                                                           Iulie           -
                                                           August          118
                                                           Septembrie      197
                                                           Octombrie       314
                                                           Noiembrie       152
                                                           Decembrie       228
8. Impozit de recuperat                                    Ianuarie        -
                                                           Februarie       -
                                                           Martie           19
                                                           Aprilie         -
                                                           Mai             367
                                                           Iunie           792
                                                           Iulie           -
                                                           August          -
                                                           Septembrie      -
                                                           Octombrie       -
                                                           Noiembrie       -
                                                           Decembrie       -
9. De plata - lunar                                        Ianuarie        388
                                                           Februarie       752
                                                           Martie          -
                                                           Aprilie          38
                                                           Mai             -
                                                           Iunie           -
                                                           Iulie           -
                                                           August          118
                                                           Septembrie      197
                                                           Octombrie       314
                                                           Noiembrie       152
                                                           Decembrie       228
                - cumulat                                  Ianuarie        388
                                                           Februarie     1.140
                                                           Martie        1.121
                                                           Aprilie       1.159
                                                           Mai             792
                                                           Iunie           -
                                                           Iulie           -
                                                           August          118
                                                           Septembrie      315
                                                           Octombrie       629
                                                           Noiembrie       781
                                                           Decembrie     1.009
-------------------------------------------------------------------------------
    *) 2.170 - reprezinta suma maxima pe care, din punct de vedere fiscal, contribuabilul o poate investi, corelat cu nivelul profitului ramas.
    Modul de calcul pentru luna martie
                                                                 - mii lei -
 1. Profit impozabil cumulat de la inceputul anului                  3.700
 2. Impozit pe profit (rd. 1 x 38%)                                  1.406
 3. Profit ramas (rd. 1 - rd. 2)                                     2.294
 4. Profitul contabil investit, cumulat de la inceputul anului       1.500
 5. Impozit aferent profitului contabil investit (rd. 4 x 38%)         570
 6. Reducerea cu 50% a impozitului aferent profitului contabil
investit, cumulata de la inceputul anului (rd. 5 x 50%)                285
 7. Impozit pe profit datorat pentru luna martie                        -
 8. Impozit de recuperat lunar [(impozit pe profit in luna martie
(1.406 -1.140 mii lei - rd. 6]                                          19
 9. Impozit de plata lunar                                              -
10. Impozit pe profit de plata cumulat (388 + 752 - 19) mii lei      1.121
    In luna martie, din profitul contabil s-au folosit 1.500 mii lei pentru achizitionarea de mijloace fixe. Pentru aceasta suma, contribuabilul beneficiaza de reducerea impozitului pe profit cu 50% (respectiv cu suma de 285 mii lei).
    Impozitul datorat pentru luna martie va fi calculat astfel:
     1.406 - 1.140 = 266 mii lei.
    Din impozitul datorat se scade reducerea de impozit pe profit calculata la pct. 6 din exemplu (respectiv de 285 mii lei): 266-285=-19 mii lei, care urmeaza a fi compensat sau recuperat.
    In lunile iunie si iulie contribuabilul inregistreaza o pierdere cumulata de la inceputul anului din activitatea desfasurata, care se recupereaza in lunile urmatoare, in exemplul nostru in luna august.
    In cazul inregistrarii de pierderi cumulate, asa cum este prevazut in exemplul nostru, nu mai exista profit folosit pentru investitii, intrucat contribuabilul incheie perioada respectiva cu pierdere.
    Conform art. 26 din ordonanta, contribuabilul solicita recuperarea impozitului pe profit platit de la inceputul anului, in suma de 792 mii lei.
    Incepand cu luna august in care se realizeaza profit, contribuabilul recupereaza pierderea si foloseste profitul ramas dupa plata impozitului, pentru investitii.
    Modul de calcul al reducerii de impozit pe profit aferenta profitului investit si determinarea impozitului de plata lunar se fac in mod asemanator celui prezentat pentru luna martie.
    In cazul contribuabililor care beneficiaza de dispozitiile art. 50 din Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, reducerea de 50% prevazuta la art. 11 alin. (2) din ordonanta se efectueaza asupra impozitului pe profit ramas de plata dupa aplicarea prevederilor Legii nr. 77/1994.
    Veniturile si cheltuielile rezultate dintr-o asociere in participatie conform dispozitiilor legale se contabilizeaza distinct de catre unul dintre asociati, conform prevederilor din contractele de asociere. Acesta calculeaza profitul impozabil, potrivit art. 10 din ordonanta, plateste impozitul si depune declaratia de impunere pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei raportate. Profitul ramas dupa plata impozitului este repartizat conform prevederilor din contractul de asociere si este deductibil pentru asociati.

    CAP. 4
    Impunerea profiturilor realizate de persoanele straine

    Ordonanta
    Art. 12
    Contribuabilii definiti la art. 1 lit. b) si c) datoreaza impozit pentru veniturile aferente activitatilor desfasurate in Romania.
    (2) Venitul este aferent unei activitati desfasurate in Romania daca este:
    a) atribuibil unui sediu permanent din Romania al unei persoane juridice nerezidente;
    b) obtinut din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania, inclusiv inchirierea in scopul utilizarii unei asemenea proprietati si castigul obtinut prin instrainarea unui drept asupra unei astfel de proprietati;
    c) platit ca urmare a exploatarii resurselor naturale localizate in Romania, inclusiv castigul obtinut din vanzarea unui drept aferent unor asemenea resurse naturale;
    d) platit de un rezident roman ca urmare a unor servicii prestate;
    e) obtinut din instrainarea unui drept de proprietate;
    f) obtinut din instrainarea de catre un rezident roman a unei proprietati personale situate in strainatate, alta decat activele aferente desfasurarii unei activitati in afara teritoriului Romaniei;
    g) dobanda in cazul in care: datoria este garantata cu proprietati imobiliare situate in Romania; debitorul este o persoana juridica sau persoana fizica rezidenta in Romania; creditul se refera la o afacere desfasurata in Romania.
    (3) Orice alt venit care nu este mentionat la alin. (2) este venit realizat pe teritoriul Romaniei daca este platit de un rezident roman, de sau prin intermediul unui sediu permanent in Romania al unei persoane juridice straine.
    (4) Prin sediu permanent se intelege locul prin intermediul caruia orice activitate a unei persoane fizice sau juridice straine este, total sau partial, condusa direct sau prin intermediul unui agent dependent.
    Sediul permanent include: un birou, inclusiv de conducere, o sucursala, o agentie, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un loc de extractie a gazelor si petrolului sau orice alt loc din care se extrag resurse naturale.
    Un santier de constructii sau un loc unde au fost aduse echipamente pentru constructii, un proiect de montaj sau de instalare, activitatile de supraveghere, consultanta si furnizarea de servicii pentru acelasi proiect sau proiecte conexe, devin sediu permanent daca au o durata mai mare de douasprezece luni.
    Un sediu permanent nu include : folosirea de spatii pentru depozitare sau distribuire de marfuri ; mentinerea unor stocuri de marfuri si bunuri apartinand unei activitati, doar pentru stocarea si distribuirea acestora ; mentinerea unor stocuri de marfuri apartinand unei activitati, pentru distribuirea lor catre o alta activitate si mentinerea unui loc pentru colectare de informatii sau prestarea unor lucrari pregatitoare sau auxiliare.
    (5) Prin rezident se intelege o persoana juridica romana sau orice persoana fizica care este domiciliata in, sau are un domiciliu stabil in Romania sau care este prezenta in Romania pentru o perioada sau perioade ce depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfirsind in anul calendaristic vizat.
    (6) Profitul impozabil al unei persoane juridice straine realizat printr-un sediu permanent in Romania se determina pe baza bilantului, conform prevederilor art. 5.
    (7) Pentru reflectarea reala a profitului impozabil al sediului permanent se scad numai cheltuielile aferente realizarii veniturilor acestuia, avand in vedere si prevederile art. 6.
    Instructiuni
    Metodologia de determinare a profitului impozabil este cea prevazuta in prezentele instructiuni la cap. 2 art. 6 din ordonanta, contribuabilul fiind considerat contribuabil mare.
    Cand persoanele straine provin dintr-un stat cu care Romania are incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, dispozitiile acesteia au prioritate, cu conditia ca persoana straina sa prezinte un certificat fiscal emis de autoritatea fiscala a statului de unde provine.
    Ordonanta
    (8) Persoanele juridice straine care nu desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania si persoanele fizice straine platesc pentru veniturile brute realizate in Romania impozit prin retinere la sursa, conform legislatiei in vigoare.
    Instructiuni
    Conform acestor prevederi, persoanele fizice si juridice straine care realizeaza pe teritoriul Romaniei venituri de natura dobanzilor, comisioanelor, redeventelor, din activitatea artistica, sportiva, de transport si alte prestari de servicii au obligatia platii impozitului prin retinere la sursa, potrivit legislatiei privind impunerea veniturilor realizate in Romania de persoane nerezidente.
    Exceptie fac salariile care se impun conform dispozitiilor Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, precum si dividendele care se impoziteaza potrivit Legii nr. 40/1992 privind impozitul pe dividende.
    Cand persoanele straine care realizeaza asemenea venituri sunt rezidente ale unor state cu care Romania are incheiate conventii pentru evitarea dublei impuneri, dispozitiile acestora au prioritate, cu conditia ca persoana straina sa prezinte certificat fiscal din partea autoritatii fiscale a statului a carui rezident este.
    Ordonanta
    Art. 13
    (1) Persoana juridica romana are dreptul de a i se deduce din impozitul pe profit datorat in Romania o suma echivalenta cu impozitul pe venitul din sursa externa platit direct sau prin retinere la sursa in strainatate, pe baza de documente care atesta plata, confirmate de autoritatile fiscale straine.
    Instructiuni
    Aceasta prevedere are drept scop evitarea dublei impuneri a profitului, in sensul ca impozitul pe profitul realizat in strainatate sau impozitele retinute in strainatate prin retinere la sursa, confirmate de autoritatile fiscale din tarile unde au fost realizate veniturile, se deduc din impozitul pe profitul datorat in Romania.
    Ordonanta
    (2) Suma deducerii este la nivelul prevazut la alin. (1), dar nu mai mult decat impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei impozitului pe profit prevazuta in prezenta ordonanta asupra veniturilor pe fiecare sursa de venit externa, dupa ce s-au scazut cheltuielile deductibile aferente acestora.
    Instructiuni
    Exemplu:
    O persoana juridica romana infiinteaza in tara "A" un sediu permanent de unde obtine venituri din afaceri, din dobanzi, precum si din redevente, in suma totala de 7.000 $ S.U.A., astfel:
  - venituri din afaceri              4.000 $
  - venituri din dobanzi              1.000 $
  - venituri din redevente            2.000 $.
    Aceste venituri, potrivit art. 5 alin. (4) din ordonanta, se inregistreaza in veniturile persoanei juridice romane, pentru reflectarea corecta a profitului impozabil in Romania.
    Presupunem ca la sfarsitul anului fiscal cursul de schimb valutar oficial este de 1.800 lei pentru un dolar S.U.A.
    Pentru determinarea sumei echivalente deducerii se procedeaza astfel:
----------------------------------------------------------------------------
                   In Romania
I. Profit impozabil obtinut in Romania si in tara "A"          50.000.000 lei
II. Impozit pe profit (rd.I x 38%)                             19.000.000 lei
  1. Profit impozabil din afaceri                               7.200.000 lei
  2. Impozit pe profit (rd. 1 x 38%)                            2.736.000 lei
  3. Credit fiscal fata de impozitul de 3.600.000 lei platit
     in tara "A"                                                2.736.000 lei
  4. Venit net din dobanzi                                      1.000.000 lei
    a) venituri din dobanzi                                     1.800.000 lei
    b) cheltuieli externe aferente veniturilor din dobanzi
       (cu exceptia impozitului de 450.000 lei platit
       in tara "A")                                               800.000 lei
  5. Impozit pe profit (rd. 4 x 38%)                              380.000 lei
  6. Credit fiscal fata de impozitul de 450.000 lei platit
     in tara "A"                                                  380.000 lei
  7. Venit net din redevente (a-b)                               -400.000 lei
    a) venituri din redevente                                   3.600.000 lei
    b) cheltuieli externe aferente veniturilor din redevente,
       cu exceptia impozitului de 900.000 lei platit
       in tara "A"                                              4.000.000 lei
  8. Impozit pe profit                                                0
  9. Credit fiscal fata de impozitul de 900.000 lei platit
     in tara "A"                                                      0
 10. Credit fiscal pentru impozitele pe venit platite in tara
     "A" (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)                                3.116.000 lei
 11. Impozit de plata (rd. II - rd. 10)                        15.884.000 lei
------------------------------------------------------------------------------
                   In tara "A"
  1. Venit impozabil din afaceri (4.000 $ x 1.800 lei/$)        7.200.000 lei
  2. Impozit pe venitul din afaceri platit in tara "A"
     (rd. 1 x 50%)                                              3.600.000 lei
  3. Venit din dobanzi (1.000 $ x 1.800 lei/$)                  1.800.000 lei
  4. Impozit pe venitul din dobanzi platit in tara "A"
     (rd. 3 x 25%)                                                450.000 lei
  5. Venit din redevente (2.000 $ x 1.800 lei/$)                3.600.000 lei
  6. Impozit pe venitul din redevente, platit in tara "A"
     (rd. 5 x 25%)                                                900.000 lei
  Venituri totale obtinute in tara "A"
  (rd. 1 + rd. 3 + rd. 5)                                      12.600.000 lei
  Impozit platit (rd. 2 + rd. 4 + rd. 6)                        4.950.000 lei
------------------------------------------------------------------------------
    Pierderea de 400.000 lei inregistrata in tara "A" din veniturile din redevente, conform dispozitiilor art. 14 din ordonanta, se deduce in perioada urmatoare din veniturile din redevente din aceeasi tara.
    Ordonanta
    Art. 14
    Pierderile legate de veniturile din surse externe se deduc numai din aceste venituri, separat pe fiecare sursa de venit.
    Instructiuni
    Potrivit acestor dispozitii, pierderile inregistrate din activitatea desfasurata in strainatate se recupereaza numai din veniturile impozabile realizate in strainatate, pe fiecare sursa de venit.
    Exemplu:
    Daca o persoana juridica romana realizeaza in strainatate venituri impozabile din afaceri si din dobanzi, inregistrind pierderi din afaceri, recuperarea pierderii se va realiza in conditiile prevazute de ordonanta, dar numai din venitul impozabil din afaceri, nu din veniturile din dobanzi.

    CAP. 5
    Plata si controlul impozitului pe profit

    Ordonanta
    Art. 15
    (1) In contul impozitului anual pe profit, contribuabilii mari sunt obligati la efectuarea de plati lunare in avans in cuantum de 1/12 din impozitul pe profit aferent anului fiscal precedent pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare.
    Sumele aferente platilor in avans se actualizeaza in functie de indicele de inflatie dintre inceputul anului fiscal si cel al lunii precedente in care se face plata.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), impozitul pe profit pentru anul fiscal precedent inseamna suma obligatiei fiscale din acel an, fara a lua in calcul deducerile pentru platile in avans ale impozitului, care s-au efectuat in acel an, precum si creditul fiscal extern.
    Instructiuni
    Exemplu:
  1. Impozit pe profit datorat pentru anul 1996, conform
declaratiei de impunere intocmita pentru acest an si depusa
pana la 15 mai 1997, calculat conform art. 15 alin. (2)        12.000.000 lei
  2. Plata lunara in avans pentru anul 1997 (rd. 1/12)          1.000.000 lei
    Suma de plata in avans de 1.000.000 lei reprezinta obligatie de plata lunara, incepand cu 25 iunie 1997, pana la 25 mai 1998.
    Suma se actualizeaza in functie de indicele de inflatie dintre inceputul anului 1997 si cel al lunii precedente in care se face plata.
    Astfel, pentru plata in avans aferenta lunii martie 1998, suma de 1.000.000 lei, asa cum a fost actualizata cu indicele pentru intreg anul 1997, se actualizeaza in functie de indicele de inflatie dintre inceputul anului 1998 si luna februarie 1998.
    Ordonanta
    (3) In sensul prezentei ordonante, prin credit fiscal se intelege deducerea sau compensarea unor sume din impozitele datorate, acordat ca facilitate la plata impozitelor sub forma recunoasterii in Romania a sumelor platite, atat in tara, cat si in strainatate, cu titlu de impozite.
    Instructiuni
    Astfel, se deduc din impozitul pe profit datorat sumele platite, atat in tara, cat si in strainatate, cu titlu de impozit pe dobanzi, redevente, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit platit in strainatate, impozitul pe profit platit la nivel de asociat in cazul unei asocieri, conform dispozitiilor art. 1 lit. c) si d) din ordonanta, precum si impozitul pe profit scutit la plata intr-un an fiscal, in cazul contribuabililor ce intra sub incidenta art. 31 din ordonanta.
    Ordonanta
    Art. 16
    (1) Contribuabilii mari au obligatia sa depuna declaratia de impunere privind impozitul pe profit pentru anul fiscal precedent la organul fiscal in raza caruia isi au sediul, pana la data de 15 mai inclusiv a fiecarui an, data pana la care trebuie platit si impozitul declarat.
    Instructiuni
    Termenul de 15 mai este ultimul termen de plata a impozitului pe profit aferent anului fiscal pentru care se depune declaratia de impunere.
    Suma impozitului pe profit declarat pentru un an fiscal se va inregistra in bilantul contabil al anului respectiv.
    Modelul de declaratie de impunere si instructiunile de completare a acesteia sunt cele prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte din prezentele instructiuni.
    Ordonanta
    (2) Contribuabilii mici trebuie sa depuna lunar declaratia de impunere pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, acesta fiind si termenul de plata a impozitului.
    Instructiuni
    Suma impozitului pe profit declarat pentru un an fiscal se va inregistra in bilantul contabil al anului respectiv.
    Modelul declaratiei de impunere si instructiunile de completare a acesteia sunt cele prevazute in anexele nr. 3 si 4, care fac parte din prezentele instructiuni.
    Ordonanta
    (3) Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitelor declarate si pentru depunerea in termen a declaratiei de impunere.
    Instructiuni
    Contribuabilii care beneficiaza de prevederile art. 31 din ordonanta au obligatia calculului impozitului pe profit si a declararii in termen a acestuia.
    Ordonanta
    (4) Declaratia de impunere se semneaza de catre directorul general sau orice alta persoana autorizata, potrivit legii, sa-l reprezinte pe contribuabil.
    Art. 17
    (1) Pentru determinarea impozitului pe profit de plata, conform declaratiei de impunere prevazuta la art. 16 alin. (1), suma impozitului de plata pentru anul respectiv se actualizeaza cu indicele de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal si data la care impozitul este platit, dar nu mai tarziu de data la care impozitul este datorat.
    Instructiuni
    Contribuabilii mari, dupa determinarea impozitului pe profit de plata, calculat potrivit dispozitiilor din ordonanta, la sfarsitul anului fiscal vor actualiza suma de plata in functie de indicele de inflatie dintre sfarsitul anului fiscal pentru care se calculeaza impozitul si data la care acesta se plateste, dar nu mai tarziu de data de 15 mai a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul.
    Exemplu:
  Impozit pe profit de plata pentru anul 1996, calculat la
31 decembrie 1996                                               1.000.000 lei
  Data la care s-a depus declaratia si s-a platit impozitul     1 august 1997
    Suma impozitului de plata se actualizeaza in functie de indicele de inflatie dintre sfarsitul anului 1996 si luna aprilie 1997.
    Ordonanta
    (2) Este permisa deducerea, ca forma a creditului fiscal, din impozitul pe profit datorat potrivit alin. (1) a platilor in avans facute in contul impozitului pe profit, potrivit art. 15. Orice plata in avans a impozitului se actualizeaza in functie de indicele de inflatie dintre luna in care plata in avans era datorata si data la care impozitul este platit, dar nu mai tarziu de data la care impozitul este datorat.
    Instructiuni
    La determinarea sumei impozitului pe profit de plata se au in vedere si platile in avans in contul impozitului pe profit, efectuate in cursul anului fiscal.
    Nivelul platilor in avans ce se scade  din impozitul pe profit datorat se determina prin insumarea platilor in avans facute in contul impozitului pe profit, actualizate in functie de indicele de inflatie dintre luna in care plata in avans era datorata si data la care impozitul este platit, dar nu mai tarziu de 15 mai a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul.
    Exemplu:
    Suma platii in avans facuta in luna martie 1996 in contul impozitului pe profit de plata pentru anul 1996 se actualizeaza in functie de indicele de inflatie dintre luna martie 1996 si luna in care se  face plata impozitului, dar nu mai tarziu de luna aprilie 1997.
    Ordonanta
    Art. 18
    (1) Completarea de catre contribuabili a unei declaratii de impunere este considerata drept o stabilire a impozitului pe profit si ca o cerere de plata a impozitului, conform declaratiei.
    Instructiuni
    Declaratia de impunere se completeaza si pentru cazurile in care contribuabilul inregistreaza pierderi, pentru a se cunoaste nivelul platilor facute in avans, cat si urmare recunoasterii creditelor fiscale, precum si pentru recuperarea pierderii in urmatorii 5 ani consecutivi.
    Ordonanta
    (2) In cazul in care organele fiscale considera ca stabilirea impozitului pe profit nu a fost facuta conform prezentei ordonante, acestea vor face un nou calcul al impozitului si vor comunica in scris contribuabilului modul de stabilire a acestuia.
    Instructiuni
    Cand organul fiscal, urmare verificarii declaratiei de impunere, sub aspectul completarii si corelatiilor, pe baza informatiilor din declaratie si a altor informatii financiar-contabile, constata ca suma impozitului pe profit de plata nu a fost stabilita potrivit dispozitiilor ordonantei va proceda la un nou calcul al impozitului si va comunica, pe baza de instiintare de plata, contribuabilului suma obligatiei de plata si modul de stabilire a acesteia.
    Ordonanta
    (3) Stabilirea impozitului pe profit va fi facuta de organul fiscal si in cazul in care contribuabilul nu a completat declaratia de impunere sau nu a furnizat informatiile necesare pentru a determina obligatia fiscala.
    (4) Sarcina de a dovedi ca stabilirea impozitului pe profit, de catre organele fiscale, nu este reala, revine contribuabilului, acesta avand in continuare obligatia de a depune declaratia de impunere.
    (5) Contribuabilul trebuie sa plateasca impozitul pe profit, care a fost stabilit conform alin. (2) si (3), pe baza instiintarii de plata la data si locul stabilite in instiintare, cu exceptia prevederilor art. 29, referitoare la contestatiile fiscale.
    (6) Organul fiscal competent poate incheia un acord scris cu contribuabilul, conform caruia acestuia din urma ii este permis sa plateasca impozitul pe profit in rate, impreuna cu majorarile de intarziere prevazute in aceasta ordonanta, daca acordul va facilita incasarea integrala a obligatiei de plata, in care sens Ministerul Finantelor va stabili competentele unitatilor fiscale teritoriale.
    Instructiuni
    Pentru aplicarea acestor dispozitii, organele fiscale vor avea in vedere competentele stabilite prin ordinul ministrului finantelor de aprobare a precizarilor privind competentele de solutionare a cererilor de acordare, potrivit legii, a unor inlesniri de plata a impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat si bugetelor locale.
    Incheierea acordului scris pentru plata impozitului pe profit in rate nu scuteste pe contribuabil de plata majorarilor de intarziere.
    Ordonanta
    Art. 19
    (1) Plata impozitelor reglementate de prezenta ordonanta se face in lei. (2) In situatiile in care plata veniturilor catre beneficiarul de venit se face in valuta, plata impozitelor, taxelor sau a eventualelor majorari de intarziere si a amenzilor reglementate de prezenta ordonanta se efectueaza in lei proveniti din schimb valutar la cursul in vigoare la data platii. Dovada platii impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetului de stat conform prezentei ordonante se face cu documentul de plata in strainatate de catre contribuabilul care are obligatia de a calcula, retine si varsa impozitul aferent veniturilor in valuta la societatea bancara la care acesta isi are deschis contul in valuta, insotit de documentele de schimb valutar.
    Instructiuni
    Dovada platii impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetului de stat se face cu documentele prin care se ordonanteaza plata venitului catre strainatate.
    Ordonanta
    (3) In toate cazurile, societatile bancare au obligatia virarii sumelor datorate bugetului de stat, conform prevederilor prezentei ordonante, in aceeasi zi in care contribuabilul face plata obligatiilor fiscale; in caz contrar, majorarile de intarziere datorate pentru neplata in termen la bugetul de stat sunt suportate de catre banci.
    Art. 20
    (1) In cazul in care orice suma reprezentand o obligatie fiscala sau orice plata in avans a impozitului datorat nu este platita la data stabilita prin prezenta ordonanta, contribuabilul este obligat sa plateasca majorari de intarziere la aceasta suma pentru perioada cuprinsa intre termenul de plata prevazut de ordonanta si data la care obligatia fiscala sau plata in avans sunt efectuate, inclusiv. Majorarea va fi, de asemenea, platita si de organul fiscal pentru sumele platite in plus ca impozit si nerestituite in termenul prevazut la alin. (4).
    (2) Cota majorarii de intarziere aplicata va fi cu doua procente peste rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa stabileasca trimestrial cota majorarii de intarziere prin ordin al ministrului, care va fi dat publicitatii cu 5 zile inainte de aplicarea acestuia.
    (4) In cazul unei plati peste suma impozitului datorat, majorarea de intarziere se calculeaza dupa 30 de zile de la data depunerii cererii contribuabilului de restituire a diferentei, conform art. 26. Daca termenul stabilit mai sus este anterior datei obligatorii de plata a impozitului, majorarea se calculeaza de la data obligatiei de plata a impozitului. In cazul platilor in avans, data scadentei obligatiei de plata a impozitului se refera la data obligatorie de plata a impozitului anual pentru care se fac platile in avans.
    Instructiuni
    Termenul de 30 de zile se calculeaza incepand cu ziua urmatoare zilei in care cererea contribuabilului a fost inregistrata la organele fiscale.
    Exemplu:
    1. In cazul contribuabililor mari:
    a) pentru suma platita in contul impozitului peste nivelul impozitului datorat:
    Daca cererea de restituire este depusa de contribuabil pe data de 25 martie, majorarea de intarziere ce urmeaza a fi platita de organele fiscale se calculeaza incepand cu data de 16 mai.
    Daca termenul de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire de catre contribuabil depaseste data de 15 mai, majorarea de intarziere ce urmeaza a fi platita de organul fiscal se calculeaza incepand cu a 31-a zi de la data depunerii cererii;
    b) pentru sumele platite in avans peste limitele datorate:
    Plata efectuata in luna august a fost peste nivelul datorat. In acest caz, majorarea de intarziere ce urmeaza a fi platita se calculeaza incepand cu 16 mai sau cand termenul de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire depaseste data de 15 mai, majorarea se calculeaza din a 31-a zi de la data depunerii cererii.
    2. In cazul contribuabililor mici:
    Daca termenul de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire de catre contribuabil depaseste data de 25 a lunii, care este termen obligatoriu de declarare si plata a impozitului pe profit, majorarea de intarziere se calculeaza din a 31- zi de la data depunerii cererii.
    Ordonanta
    (5) In scopul calcularii majorarii de intarziere, potrivit acestui articol, cand impozitul pe profit a fost stabilit conform art. 18 alin. (3), termenul pentru plata impozitului ramane data stabilita pentru depunerea declaratiei de impunere initiala, nu data stabilita prin instiintarea de plata, conform art. 18 alin. (5).
    Instructiuni
    Data stabilita pentru depunerea declaratiei de impunere initiala se refera la data de 15 mai a fiecarui an fiscal in cazul marilor contribuabili, si la data de 25 a fiecarei luni, in cazul contribuabililor mici.
    Ordonanta
    (6) Pentru aplicarea prevederilor acestui articol, Banca Nationala a Romaniei comunica Ministerului Finantelor, pana la data de 20 a ultimei luni din trimestru, rata dobanzii de referinta.
    Art. 21
    Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, precum si a majorarilor de intarziere aferente, reglementate de prezenta ordonanta, se efectueaza de organele fiscale din subordinea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 22
    (1) Un inspector fiscal sau alt angajat al unei unitati fiscale, autorizat in acest sens, are dreptul de a intra in orice incinta de afaceri a contribuabilului sau in alte incinte deschise publicului, fara o instiintare prealabila, in scopul determinarii obligatiilor fiscale ale acestuia sau a colectarii impozitelor datorate si neplatite la termen.
    Accesul este permis in cursul orelor normale de serviciu, iar in afara acestora numai cu autorizarea scrisa a conducerii unitatii fiscale, justificata de necesitatea controlului.
    Instructiuni
    Accesul in incintele sus-mentionate al inspectorului fiscal sau al altui angajat al unitatii fiscale, fara a instiinta contribuabilul, are loc numai in orele programului de lucru ale inspectorului sau angajatului unitatii fiscale, iar dupa aceste ore, numai cu aprobarea scrisa a conducerii unitatii fiscale unde sunt salariati. Aprobarea se obtine pe un referat prin care se justifica necesitatea efectuarii controlului.
    Ordonanta
    (2) Un inspector fiscal sau un alt angajat al unei unitati fiscale autorizat in acest sens, in scopul determinarii obligatiei fiscale a contribuabilului sau al incasarii impozitelor datorate si neplatite la termen, are dreptul sa intre si in locuinta, dar numai cu consimtamantul contribuabilului sau proprietarului, dupa caz, iar in lipsa acestui consimtamant, in baza unei hotarari judecatoresti pronuntata de instanta judecatoreasca, la cererea conducerii unitatii fiscale, care este obligata sa motiveze necesitatea accesului in locuinta.
    Instructiuni
    Consimtamantul contribuabilului sau proprietarului trebuie sa fie in forma scrisa.
    Ordonanta
    (3) In verificarile facute conform prevederilor alin. (1) si (2) din prezentul articol, un inspector fiscal sau alt angajat al unei societati fiscale, imputernicit in acest sens, poate:
    a) lua un extras sau face o copie a oricarui document sau inregistrari contabile;
    b) retine orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada in determinarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului;
    c) sa solicite ajutorul, cooperarea si asistenta contribuabilului sau persoanelor care-l reprezinta pentru indeplinirea prevederilor de la lit. a) si b).
    Art. 23
    (1) In vederea determinarii obligatiilor fiscale, potrivit prevederilor prezentei ordonante, organele fiscale au dreptul de a controla si:
    a) operatiunile care au ca scop evitarea sau diminuarea platii impozitelor;
    b) operatiunile efectuate in numele contribuabilului, dar in favoarea asociatilor, actionarilor sau persoanelor ce actioneaza in numele acestora;
    c) datoriile asumate de contribuabili in contul unor imprumuturi facute sau garantate de actionari, asociati sau de persoanele ce actioneaza in numele acestora, in vederea reflectarii reale a operatiunii;
    d) distribuirea, impartirea, alocarea veniturilor, deducerile, creditele sau reducerile intre doi sau mai multi contribuabili, sau acele operatiuni controlate, direct sau indirect, de persoane care au interese comune, in scopul prevenirii evaziunii fiscale si pentru reflectarea reala a operatiunilor.
    (2) In cazul tranzactiilor dintre contribuabili sau dintre acestia si o persoana fizica sau o entitate fara personalitate juridica, care participa sub orice forma la conducerea, controlul sau capitalul altui contribuabil sau altei entitati, fara personalitate juridica, valoarea ce va fi recunoscuta de autoritatea fiscala este valoarea de piata a tranzactiilor.
    La fel se procedeaza si atunci cand contribuabilul sau cealalta persoana sau entitate sunt asociati, respectiv actionari in comun, si nu detin controlul, asa cum este prevazut mai sus.
    Art. 24
    (1) In cazul in care ultima zi de plata a impozitului sau de depunere a documentelor cerute de prezenta ordonanta este zi nelucratoare, sumele, respectiv documentele, se considera depuse in termen daca acestea se depun in ziua lucratoare imediat urmatoare.
    (2) O declaratie, o contestatie sau orice alt document este considerat ca fiind completat si transmis organelor fiscale la data inregistrarii, iar in cazul transmiterii prin posta, se ia in considerare data de pe stampila postei.
    Instructiuni
    Data de pe stampila postei, inseamna data de cartare a scrisorii.
    Ordonanta
    Art. 25
    Impozitele si majorarile de intarziere care nu au fost platite in termen si in conditiile prevazute de prezenta ordonanta sunt recuperate conform prevederilor legale.
    Instructiuni
    Pentru neplata la termen a impozitelor datorate potrivit ordonantei, precum si a majorarilor de intarziere, organele fiscale vor recupera sumele prin aplicarea procedurii de executare silita prevazuta de legislatia in vigoare.
    Ordonanta
    Art. 26
    (1)  In cazul unei cereri pentru restituirea unei plati de impozite peste suma datorata depusa in termenul stabilit la art. 27 alin. (2), organul fiscal va putea compensa suma acelei plati, asa cum a fost determinata de acesta, inclusiv majorarea de intarziere aferenta, prevazuta de aceasta ordonanta, cu alte obligatii fiscale ale contribuabilului care a facut plata peste nivelul impozitului datorat.
    (2) Organele fiscale vor restitui, pe baza de cerere, in lipsa altor datorii scadente ale contribuabilului, sumele platite in plus, impreuna cu majorarile de intarziere aferente, in conditiile art. 20 alin. (4).
    (3) Compensarea sau restituirea va putea fi facuta si din oficiu de organele fiscale, fara o cerere de restituire prealabila, caz in care nu se mai datoreaza majorari de intarziere. Despre masura luata va fi instiintat si contribuabilul.
    Instructiuni
    Exemplu:
    1. Pentru contribuabilii mari:
    -------------------------------
    Un contribuabil depune cerere pentru restituirea impozitului pe profit platit in suma de 5.000.000 lei, inregistrata la organul fiscal in data de 20 aprilie 1998, suma reprezentand impozitul pe profit platit in plus peste suma datorata aferenta anului 1995 (termen de plata 15 mai 1996).
    Organul fiscal verifica si instiinteaza contribuabilului pe data de 25 mai 1998, ca suma platita in plus pentru impozitul pe profit a fost de 3.800.000 lei in loc de 5.000.000 lei.
    Intrucat prin instiintarea contribuabilului s-a depasit termenul de 30 de zile, organul fiscal datoreaza majorari de intarziere pentru 5 zile calculate ca diferenta intre 25 mai 1998 si 29 mai 1998 (data la care expira termenul de 30 de zile).
    Suma de 3.800.000 lei, inclusiv majorarile de intarziere, asa cum au fost calculate conform alineatului precedent, fie se compenseaza cu alte obligatii fiscale ale contribuabilului, fie se restituie.
    Daca suma de 3.800.000 lei se restituie sau se completeaza din initiativa organului fiscal, fara a exista o cerere prealabila in acest sens, organul fiscal nu mai datoreaza majorarile de intarziere, avand obligatia de a aduce la cunostinta contribuabilului operatiunea efectuata.
    2. Pentru contribuabilii mici:
    Operatiunea de compensare sau restituire se efectueaza luna de luna, cumulat de la inceputul anului.
    In cazul unei cereri de compensare sau restituire, solutionarea acesteia se face in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, timp in care organul fiscal nu datoreaza majorari de intarziere.
    Procedura de instiintare a contribuabilului privind compensarea si restituirea sumelor platite in plus, prevazuta pentru contribuabilii mari, se aplica si in cazul contribuabililor mici.
    Ordonanta
    (4) Nu se admit compensari ale impozitului cu eventuale creante detinute de contribuabili asupra statului, altele decat cele de natura fiscala.
    Instructiuni
    Obligatia de plata a impozitului pe profit nu se poate compensa cu obligatiunile, certificatele sau alte titluri de imprumut lansate de stat si detinute de contribuabili.
    Ordonanta
    Art. 27
    (1) Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor prevazute de prezenta ordonanta este de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei de impunere.
    Instructiuni
    Pentru contribuabilii mari, creantele fiscale urmaresc sumele datorate pentru neplata in termen a impozitelor stabilite de prezenta ordonanta, pe o perioada de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei de impunere, respectiv 15 mai a anului urmator anului fiscal pentru care se datoreaza impozitele respective.
    Exemplu:
    Termenul de prescriptie pentru sumele reprezentand impozite datorate si neplatite, aferente anului 1995, este 15 mai 2001.
    Pentru contribuabilii mici, organele fiscale urmaresc sumele datorate pentru neplata in termen a impozitului pe profit pe o perioada de 5 ani de la data expirarii termenului de depunere a declaratiei de impunere, respectiv 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul respectiv.
    Exemplu:
    Termenul de prescriptie pentru sumele reprezentand impozitul pe profit datorat si neplatit pentru luna februarie 1995 este de 25 martie 2000.
    Ordonanta
    (2) Cererile pentru compensarea sau restituirea de plati de impozit peste suma datorata nu pot fi facute dupa 5 ani de la data obligatiei depunerii declaratiei de impunere.
    Instructiuni
    In cazul in care un contribuabil a efectuat plati in contul impozitului pe profitul anului 1995, peste impozitul datorat, el are dreptul de a depune cerere pentru compensarea sau restituirea de plati de impozit pana la data de 15 mai 2001.
    Similar, pentru un contribuabil mic, data limita de depunere a cererii pentru compensare sau restituire de plati de impozit peste suma datorata pentru luna februarie 1995 este de 25 martie 2000.
    Ordonanta
    (3) In caz de evaziune fiscala, termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor este de 10 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei de impunere.
    Art. 28
    (1) Functionarii publici din cadrul unitatilor fiscale, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin urmare exercitarii atributiilor de serviciu, referitoare la un contribuabil.
    (2) Informatiile referitoare la un contribuabil pot fi transmise numai in urmatoarele situatii:
    a) altor autoritati cu atributii fiscale, in scopul realizarii unor obligatii ce decurg din aplicarea unei legi fiscale;
    b) unei autoritati din domeniul muncii si protectiei sociale care face plati de asigurari sociale sau alte plati similare;
    c) autoritatilor fiscale ale altei tari, in baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri;
    d) autoritatilor juridice competente, potrivit legii.
    (3) Persoana care primeste informatii fiscale, conform alin. (2), este obligata sa pastreze secretul fiscal asupra informatiilor primite.
    (4) Informatia referitoare la un contribuabil poate fi transmisa si unei alte persoane numai cu consimtamantul scris al contribuabilului.
    (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal se pedepseste potrivit legii penale.
    Instructiuni
    Informatiile referitoare la un contribuabil sunt legate de identitatea contribuabilului, natura, sursa sau suma veniturilor acestuia, plati, incasari, deduceri, reduceri, credite, active, datorii, valoarea patrimoniului net, obligatii fiscale, retineri de impozite, lipsuri, sau orice fel de informatii obtinute din declaratii sau documente doveditoare inaintate de catre contribuabilul in cauza, sau informatiile cunoscute urmare controlului efectuat la sediul contribuabilului.
    Solutiile date in scris de organele fiscale de specialitate pentru aplicarea dispozitiilor ordonantei in legatura cu tranzactiile unui anumit contribuabil pot fi facute publice, dar fara a se da informatiile de identificare a contribuabilului la care se refera si fara a se aplica altor  contribuabili.
    Nerespectarea de catre functionarii publici din cadrul organelor fiscale, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, a obligatiei de pastrare a secretului asupra informatiilor detinute, referitoare la un contribuabil, se pedepseste potrivit Codului penal.
    Ordonanta
    Art. 29
    (1) Un contribuabil care considera ca impunerea facuta de un organ fiscal este incorecta poate face cerere de revizuire a acesteia la organele directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Cererea trebuie facuta in scris, in termen de 20 de zile de la data cand contribuabilul  a primit instiintarea. Cererea trebuie sa fie motivata si insotita  de acte doveditoare.
    Instructiuni
    Cererea de revizuire privind stabilirea impozitului si a majorarilor de intarziere aferente se depune in termen de 20 de zile de la data instiintarii contribuabilului (data inregistrarii actului de constatare) la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, insotita de documentul original de plata a taxei de timbru, actul de constatare incheiat de organul fiscal si orice documente pe care contribuabilul le considera necesare in vederea sustinerii cererii de revizuire.
    Ordonanta
    (2) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de revizuire, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sunt obligate sa se pronunte printr-o decizie motivata, care se comunica contribuabilului.
    (3) Impotriva deciziei emise de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, contribuabilul poate face contestatie la Ministerul Finantelor, in termenul prevazut la alin. (1).
    Ministerul Finantelor este obligat sa se pronunte printr-o decizie motivata, in termen de 40 de zile de la inregistrarea contestatiei, care se comunica contribuabilului.
    Instructiuni
    In termen de 20 de zile de la primirea deciziei de solutionare a cererii de revizuire, contribuabilul poate face contestatie la Ministerul Finantelor, care, in termen de 40 de zile de la inregistrarea acesteia, are obligatia de a se pronunta printr-o decizie motivata.
    Cererile de revizuire si contestatiile nu pot avea alt obiect decat cel asupra carora s-a intocmit impunerea si s-au emis decizii de solutionare de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Deciziile de solutionare care se comunica contribuabililor pot fi remise si prin posta, iar data comunicarii este considerata data confirmarii de primire. In situatia in care contribuabilul nu poate lua la cunostinta sau refuza primirea deciziei, se va proceda conform prevederilor Codului de procedura civila, referitoare la inmanarea citatiilor.
    Organul fiscal care a inregistrat cererile de revizuire sau contestatiile are obligatia ca, pe langa documentele depuse de contribuabil, sa completeze dosarul cauzei cu punctul sau de vedere, argumentat fata de sustinerile contribuabililor si sa transmita acestora solutia data.
    In cazul contestatiilor, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti vor remite Ministerului Finantelor dosarul cererii de revizuire impreuna cu decizia de solutionare si punctul de vedere al directiei generale in termen de 5 zile de la inregistrarea contestatiei.
    In cazul scrisorilor care au atat caracter de cerere de revizuire sau de contestatie, cat si de reclamatie, sesizarea sau cererea de inlesnire, se va proceda conform art. 29 al ordonantei si prezentelor instructiuni pentru capatul de cerere privind solutionarea revizuirii sau contestatiei, dupa caz, iar pentru celelalte capete de cerere scrisoarea va fi remisa in copie organelor abilitate legal pentru solutionare.
    Ordonanta
    (4) Decizia Ministerului Finantelor poate fi contestat la Curtea de apel in a carei raza teritoriala isi are sediul sau, dupa caz, domiciliul, contribuabilul. Impotriva hotararii Curtii de apel se poate face recurs la Curtea Suprema de Justitie, in termen de 15 zile de la comunicare.
    (5) Pentru perioadele de solutionare a cererilor de revizuire si a contestatiilor prevazute la alin. (2) si (3) se suspenda plata sumei impozitului contestat si a majorarilor de intarziere aferente acestuia.
    (6) Pentru perioadele de solutionare a cererilor de revizuire  si a contestatiilor, respectiv de 30 si 40 de zile, dupa caz, nu se datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere.
    (7) In cazuri justificate, Ministerul Finantelor poate prelungi la cererea contribuabilului perioada de suspendare prevazuta la alin. (5), cand cererea de revizuire sau contestatia nu a fost solutionata in termenele prevazute de lege.
    Instructiuni
    Pentru perioadele de 30 de zile si, respectiv, de 40 de zile, pentru solutionarea cererilor de revizuire sau a contestatiilor, dupa caz, se suspenda obligatia de plata a sumei impozitului contestat si a majorarilor de intarziere aferente.
    Tot pentru aceste perioade nu se datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere, atat in sarcina contribuabilului, cat si in sarcina organelor fiscale.
    Organele abilitate cu solutionarea cererilor de revizuire sau a contestatiilor, in cazuri temeinic justificate, pot prelungi, la cererea contribuabilului, perioada de 30 de zile si, respectiv, de 40 de zile cand nu a fost posibila solutionarea in termenele legale a cererii de revizuire sau a contestatiei.
    Ordonanta
    (8) Plata impozitelor si a majorarilor de intarziere aferente ramase de plata, urmare solutionarii pe cale administrativa a cererii de revizuire sau a contestatiei, dupa caz, se face in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta, prin semnatura, a deciziei date de catre organele prevazute la alin. (1) sau (3) din prezentul articol.
    (9) Cererile de revizuire cu privire la impozitul pe profit si a majorarilor de intarziere aferente sunt supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestata. Taxa de timbru nu poate fi mai mica de 10.000 lei.
    Contestatiile se timbreaza cu jumatate din suma platita la cererile de revizuire. Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta cerere de revizuire sau contestatie cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
    In vederea calcularii taxei de timbru, contribuabilii sunt obligati sa specifice in scris cuantumul sumei contestate.
    In situatia admiterii integrale sau partiale a cererii de revizuire sau a contestatiei, taxa de timbru se reduce proportional cu reducerea sumei contestate.
    Instructiuni
    Pentru stabilirea taxei de timbru, contribuabilii sunt obligati sa specifice in scris cuantumul sumei a carei revizuire se solicita sau se contesta si titlul cu care este datorata.
    Taxele de timbru se datoreaza si se platesc anticipat, adica inaintea primirii (inregistrarii) cererilor de revizuire sau a contestatiilor.
    Documentul prin care se constata achitarea taxelor de timbru ramane la dosarul cererii de revizuire sau de solutionare a contestatiei, dupa caz.
    Potrivit reglementarilor privind taxele de timbru, se supune taxei de timbru fiecare cerere de revizuire sau contestatie, indiferent daca o alta cerere cu acelasi obiect a fost taxata, inregistrata si rezolvata anterior la un organ al Ministerului Finantelor.
    Taxa de timbru se datoreaza si pentru acele cereri de revizuire sau contestatii care au fost adresate altor institutii, dar care se trimit spre rezolvare organelor Ministerului Finantelor, chiar daca contribuabilii le denumesc reclamatii, sesizari sau cereri.
    Daca s-a depus o cerere de revizuire sau o contestatie timbrata si inainte de solutionarea ei se primesc si alte cereri de revizuire sau contestatii similare depuse la alte organe, acestea se anexeaza la dosarul cauzei contestatiei fara a se pretinde timbrarea. Nedepunerea documentului original de plata a taxei de timbru in termenul legal duce la respingerea cererii de revizuire sau a contestatiei ca netimbrata.
    De asemenea, in cazul cererilor de revizuire sau a contestatiilor primite prin posta la care se datoreaza taxa de timbru si la care nu s-au anexat documentele originale de plata a taxelor respective, se vor comunica in scris petitionarilor sumele reprezentand taxele de timbru pe care acestia trebuiau sa le plateasca si termenul pana la care sunt obligati sa trimita, in original, documentul de plata a acestora, cu mentiunea ca nerespectarea acestui termen duce la respingerea cererilor de revizuire sau a contestatiilor ca netimbrate. In asemenea cazuri, termenul de solutionare curge de la data depunerii documentului original de plata a taxei de timbru.
    In situatia admiterii integrale sau partiale a cererii de revizuire sau a contestatiei, taxa de timbru se reduce proportional cu reducerea sumei contestate.
    In cazul respingerii cererilor de revizuire sau a contestatiilor ca nedepuse in termen sau netimbrate nu sunt aplicabile prevederile art. 29 alin. (5), (6) si (8).
    Cererile cu caracter declarativ, cum ar fi declaratiile privind modificarea conditiilor de exercitare a activitatii sau incetarea acesteia, cererile pentru restituirea impozitului in conditiile prevazute de art. 26 din ordonanta sau pentru prelungirea perioadei de suspendare a platii impozitului pe profit contestat si a majorarilor de intarziere aferente, cererile prin care se solicita urgentarea revizuirii sau a solutionarii contestatie si altele asemenea nu sunt contestatii si ca atare nu se timbreaza.
    Modificarile in evidentele fiscale si contabile ca urmare a solutionarii cererilor de revizuire si a contestatiilor, precum si a hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti se vor opera imediat dupa primirea deciziei administrative sau a hotararii judecatoresti definitive.

    CAP. 6
    Sanctiuni fiscale

    Ordonanta
    Art. 30
    (1) Constituie contraventii fiscale urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) depunerea cu intarziere de pana la 30 de zile inclusiv a declaratiei de impunere se sanctioneaza cu amenda egala cu 1% din impozitul datorat;
    b) depunerea declaratiei de impunere peste termenul prevazut la lit. a), precum si nefurnizarea informatiilor necesare pentru a determina obligatia fiscala se sanctioneaza cu amenda egala cu 2% din suma impozitului datorat;
    c) neplata in intregime a impozitului stabilit la data prevazuta se sanctioneaza cu o amenda egala cu 3% din impozitul neplatit.
    Impozitul neplatit inseamna diferenta dintre obligatia fiscala si suma impozitului platit la data la care contribuabilul era obligat sa o faca;
    d) neplata impozitului stabilit prin retinere la sursa se sanctioneaza cu amenda de 100% din impozitul ce trebuia retinut si varsat.
    (2) Amenzile prevazute la alin. (1) trebuie platite in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
    Neplata in acest termen atrage dupa sine incasarea amenzilor care se face in aceleasi conditii ca impozitul la care se refera.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor fiscale se fac de catre organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    (4) Prevederile prezentei ordonante, referitoare la contraventii fiscale se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 7
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 31
    Scutirile de impozit prevazute la art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit si art. 14 din Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, cu modificarile ulterioare, vor ramane valabile numai in cazul persoanelor juridice care s-au inregistrat la Registrul comertului inainte de 1 ianuarie 1995 si pentru care perioada de scutire nu a expirat. Scutirea opereaza pana la expirarea perioadei legale, cu conditia de a activa si realiza in continuare venituri, inca o perioada egala cu perioada de scutire. In caz contrar, impozitul pe profit se recalculeaza, inclusiv pentru perioada de scutire, potrivit reglementarilor existente la data acordarii facilitatilor.
    Instructiuni
    Persoanele juridice care s-au inregistrat la Registrul comertului pana la 31 decembrie 1994 beneficiaza de scutirile de impozit pe profit prevazute la art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, asa cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 55/1991 si art. 14 din Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, modificata prin Legea nr. 57/1993.
    Inregistrarea la Registrul comertului (Legea nr. 26/1990) presupune constituirea de societati comerciale, filiale sau sucursale, participarea la majorarea capitalului social al unui contribuabil existent sau dobandirea de parti sociale ori actiuni la acesta, precum si de obligatiuni sau alte acte de comert, cesionarea, concesionarea, inchirierea sau locatia gestiunii, in conditiile legii, a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome sau societati comerciale, dobandirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile sau imobile, altor drepturi reale, cu exceptia dreptului de proprietate asupra terenurilor, dobandirea de drepturi de proprietate industriala si intelectuala, dobandirea de drepturi de creanta sau alte drepturi referitoare la prestari cu valoare economica asociate unei investitii.
    Contribuabilii infiintati pana la 31 decembrie 1994 in baza Legii nr. 35/1991, modificata prin Legea nr. 57/1993, beneficiaza in continuare de facilitatile prevazute la art. 14 de la data inceperii activitatii. Aceasta presupune realizarea primelor venituri sau efectuarea primelor cheltuieli care atesta inceperea activitatii pentru care s-a constituit.
    Scutirea de plata impozitului pe profit, prevazuta la art. 5 din Legea nr. 12/1991 si art. 14 din Legea nr. 35/1991, modificata prin Legea nr. 57/1993, opereaza pana la expirarea perioadei legale, cu conditia de a activa si realiza in continuare venituri inca o perioada egala cu perioada de scutire, iar in caz contrar impozitul pe profit se recalculeaza, inclusiv pentru perioada de scutire.
    Ordonanta
    Art. 32
    Dividendele primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica romana nu sunt supuse impozitului pe profit.
    Instructiuni
    Dividendele primite de o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica romana nu se includ in profitul impozabil.
    Dividendele primite de o persoana juridica romana de la o persoana juridica straina se includ in profitul impozabil.
    Dividendele platite de o persoana juridica romana catre orice persoana juridica straina se impoziteaza, potrivit dispozitiilor Legii nr. 40/1992 privind impozitul pe dividende la societatile comerciale, cu o cota de 10%. Aceeasi cota se aplica si in cazul platii de dividende catre persoane fizice romane sau straine.
    Aceste prevederi se aplica si asupra dividendelor rezultate urmare operatiunilor de lichidare a unui contribuabil.
    Ordonanta
    Art. 33
    Aportul la capitalul social al unei persoane juridice depus de o persoana fizica sau juridica nu este supus impunerii. Valoarea din bilant a activelor aduse ca aport se raporteaza de la actionar, respectiv asociat.
    Metodologia de calcul si de reflectare in profit a operatiunilor legate de distribuirea activelor in cazul lichidarilor partiale sau totale ale contribuabililor, precum si al reorganizarii acestora, va fi mentionata in instructiunile prevazute la art. 38.
    Instructiuni
    Aportul asociatilor sau actionarilor la capitalul social al unei persoane juridice, precum si majorarea capitalului social pe seama aportului asociatilor sau actionarilor nu sunt supuse impunerii.
    In cazul aportului in natura, valoarea activelor aduse ca aport se reporteaza de la actionar, respectiv asociat, in bilantul contabil al persoanei juridice care le primeste.
    Pierderea sau castigul rezultat din distribuirea activelor, inclusiv din distribuirile facute in cazul unei lichidari partiale sau totale de la o persoana juridica catre actionari sau asociati, calculate ca diferenta intre valoarea de piata a activelor si valoarea acestora din bilantul contabil vor fi avute in vedere de persoana juridica la calculul profitului impozabil.
    Lichidarea contribuabililor se poate realiza potrivit procedurilor prevazute in legile in baza carora au luat fiinta.
    Valoarea activului din bilantul de lichidare, ramasa dupa deducerea capitalului social, actualizat in functie de indicele de inflatie de la data varsarii capitalului social pana la data lichidarii, se impoziteaza potrivit dispozitiilor ordonantei si prezentelor instructiuni.
    Ordonanta
    Art. 34
    (1) Pierderile inregistrate pana la 1 ianuarie 1995 pot fi recuperate din profitul impozabil in anul 1995 si in anii urmatori, potrivit prevederilor legale existente pana la 1 ianuarie 1995, fara a fi actualizate la inflatie.
    Instructiuni
    Pierderile recunoscute fiscal, inregistrate pana la 1 ianuarie 1995, conform dispozitiilor legale in vigoare pana la aceasta data, se recupereaza din profitul impozabil realizat in anii 1995 si 1996, fara a se actualiza la inflatie; diferenta ramasa neacoperita nu se ia in considerare la determinarea profitului impozabil, incepand cu anul 1997.
    In acest scop, pierderile inregistrate vor fi evidentiate distinct pe fiecare an fiscal.
    Ordonanta
    (2) Pierderea neta inregistrata in perioada de scutire poate fi recuperata din profiturile impozabile viitoare conform prevederilor prezentei ordonante. Pierderea neta se calculeaza ca diferenta intre profitul impozabil aferent perioadei de scutire si pierderile inregistrate in aceeasi perioada. Pierderea neta, astfel calculata, nu se actualizeaza la inflatie.
    Instructiuni
    Exemplu:
    Un contribuabil s-a infiintat conform certificatului de inmatriculare eliberat de Registrul comertului in anul 1991 si desfasoara o activitate industriala ce se incadreaza in prevederile art. 5 lit. a) din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, beneficiind de scutire la plata impozitului pe profit pentru o perioada de 5 ani.
    In perioada de scutire s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare:
                                                        - lei -
---------------------------------------------------------------------------
   Anul         Profit impozabil                    Pierderi
----------------------------------------------------------------------------
  1991           1.500.000                             -
  1992           4.000.000                             -
  1993           2.000.000                             -
  1994           2.500.000                             -
  1995              -                                11.500.000
----------------------------------------------------------------------------
 TOTAL          10.000.000                           11.500.000
-----------------------------------------------------------------------------
    Pierderea neta
  (10.000.000 - 11.500.000) = - 1.500.000 lei
    Astfel determinata, pierderea neta de 1.500.000 lei se recupereaza din profiturile impozabile viitoare, conform prevederilor prezentei ordonante, fara a se actualiza la inflatie.
    Ordonanta
    Art. 35
    (1) Profitul regiilor autonome ramas dupa plata impozitului pe profit se utilizeaza pentru stimularea salariatilor, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si pentru constituirea de resurse proprii de finantare, iar diferenta se varsa la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz.
    Sumele pentru constituirea resurselor proprii de finantare se aproba de catre Guvern, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Finantelor, o data cu bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome.
    In cazul regiilor autonome de interes local, aceste atributii revin consiliilor locale sau judetene, dupa caz.
    (2) Termenul de varsare este de 15 mai a anului fiscal urmator. In acest caz, prevederile cap. 5 se aplica in mod corespunzator.
    Instructiuni
    Termenul de plata a diferentei prevazute la alin. (1) de mai sus din profitul net al regiei autonome, ce se varsa la bugetul de stat sau bugetul local, dupa caz, este de 15 mai a anului fiscal urmator.
    Ordonanta
    Art. 36
    Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante referitoare la actualizarea inflatiei, Comisia Nationala pentru Statistica va publica lunar si anual indicele de inflatie, pana la data de 20 a lunii urmatoare, respectiv 20 ianuarie a anului urmator.
    Instructiuni
    Indicele ce se va lua in calcul pentru actualizarea la inflatie este indicele preturilor de consum total, cu baza fixa luna decembrie a anului precedent, publicat de Comisia Nationala pentru Statistica in "Buletinul statistic de preturi" care apare lunar.
    Indicele preturilor de consum din luna decembrie reprezinta indicele pentru intreg anul.
    Pentru actualizarea la inflatie a unei sume dintr-o luna spre sfarsitul anului fiscal, se va inmulti suma respectiva cu raportul dintre indicele preturilor de consum al lunii decembrie si cel al lunii respective.
    Exemplu:
    - indicele preturilor de consum pe luna decembrie este 170,5%;
    - indicele preturilor de consum pe luna martie este 123,6%.
    Suma ce se supune actualizarii reprezinta un mijloc fix achizitionat in luna martie si este in valoare de 850.000 lei.
 Suma actualizata = 850.000 x 170,5 : 123,6 x 100 = 850.000 x 137,9 = 1.172.150
lei
    Pentru calculele de actualizare la inflatie, raportul celor doi indici se va inscrie tot sub forma unui procent cu o zecimala dupa virgula. Daca a doua cifra zecimala este mai mica decat 5, se neglijeaza, iar atunci cand este mai mare sau egala cu 5, se rotunjeste la 10, astfel:
  - 123,33 se rotunjeste la 123,3;
  - 123,35 se rotunjeste la 123,4.
    Ordonanta
    Art. 37
    (1) Obligatiile fiscale reglementate prin ordonanta sunt venituri ale bugetului de stat.
    (2) Ca exceptie de la prevederile alin. (1), impozitul pe profit, majorarile si amenzile calculate potrivit prezentei ordonante si datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si consiliilor judetene sunt venituri ale bugetelor locale respective.
    Art. 38
    (1) Pentru aplicare prevederilor prezentei ordonante, in termen de 90 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Finantelor, Instructiunile privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la impozitul pe profit.
    (2) Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei ordonante se constituie, in cadrul Directiei generale a impozitelor directe, Comisia centrala fiscala, coordonata de secretarul de stat ce raspunde de activitatea veniturilor statului. Competenta comisiei se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    (3) Ordinele, modelele de formulare si normele de completare referitoare la impozitul pe profit, precum si deciziile comisiei prevazute la alin. (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 39
    In functie de rezultatele aplicarii noului sistem de impunere a profitului, Guvernul poate adopta, la propunerea Ministerului Finantelor, pana la 31 decembrie 1995, masuri pentru organizarea, aplicarea si imbunatatirea elementelor tehnice ale acestui sistem, fara modificarea cotelor de impozit prevazute in prezenta ordonanta.
    Art. 40
    Prezenta ordonanta intra in vigoare incepand cu anul fiscal 1995.
    Art. 41
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit; Legea nr. 55/1991 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit; Hotararea Guvernului nr. 804/1991 privind impozitul pe profit; art. 14, 15 si 16 din Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 57/1993; art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie; art. 5 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult; Legea nr. 54/1992 privind impozitul pe sumele obtinute din vanzarea activelor societatilor comerciale cu capital de stat, cu exceptia art. 6;  art. 1 din Decretul nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialista Romania de persoanele fizice si juridice nerezidente, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 125/1977 privind modificarea Decretului nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialista Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, numai in ce priveste conditia de rezidenta; Decretul nr. 394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din inchirieri de imobile, numai prevederile referitoare la persoane juridice; art. 8 alin. 1 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, asa cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1994 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome; Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, numai prevederile referitoare la majorarile de intarziere aferente veniturilor bugetare, reglementate de prezenta ordonanta; Ordonanta Guvernului nr. 14/1992 privind modificarea nivelului majorarilor de intarziere datorate pentru neplata in termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobata prin Legea nr. 114/1992, numai prevederile referitoare la cota majorarilor de intarziere aferente veniturilor bugetare, reglementate prin prezenta ordonanta; Ordonanta Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la reglementarile financiar-gestionare si fiscale, numai contraventiile si sanctiunile referitoare la veniturile bugetare reglementate prin prezenta ordonanta; art. 27 alin. 2 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara; art. 13 lit. a) din Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate ; art. 5 alin. 4 din Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, modificata prin Legea nr. 1/1994; Hotararea Guvernului nr. 557/1992 privind unele masuri de constituire a fondului asigurarilor sociale pentru agricultori; art. 2 si 3 din Legea nr. 67/1993 privind constituirea si utilizarea fondului special pentru cercetare- dezvoltare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Reguli tranzitorii pana la depunerea primei declaratii de impunere conform dispozitiilor ordonantei
    I. In cazul contribuabililor mari
    1. Nivelul sumei platilor in avans pentru perioada 1 ianuarie 1995 - 25 aprilie 1995 se determina pe baza profitului aferent veniturilor totale inregistrate pana la data de 30 noiembrie 1994.
    2. In acest scop se va intocmi Situatia calculului impozitului pe profit la data de 30 noiembrie 1994, care este anexata la Precizarile Ministerului Finantelor nr. 13.295/1994 *) privind determinarea profitului impozabil pentru anul 1994.
    La intocmirea situatiei nu se va tine seama daca veniturile au fost incasate sau urmeaza a fi incasate. Astfel ca, la randul 39 din aceasta situatie va fi inregistrat profitul aferent tuturor veniturilor corectat cu cheltuielile nedeductibile, la care se adauga contributiile la fondurile speciale calculate si datorate potrivit legii (numai cele pentru care temeiul legal a fost abrogat in art. 41 din ordonanta).
    *) Precizarile nr. 13.295 din 18 iulie 1994 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 28 iulie 1994.
    3. La suma calculata potrivit pct. 2 se aplica cotele de impozit pe profit prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.
    Impozitul astfel calculat se imparte la 11 (unsprezece) luni, stabilindu-se astfel nivelul platii lunare in avans.
    Suma, astfel stabilita, se actualizeaza luna de luna la inflatie, incepand cu luna ianuarie 1995.
    Exemplu ipotetic:
    Daca suma impozitului pe profit calculata in conditiile de mai sus este de 11.000.000 lei, baza platii lunare in avans este de 1.000.000 lei (11.000.000 : 11 luni).
    Suma platii in avans aferenta lunii ianuarie 1995, care se datoreaza pe 25 februarie 1995, se calculeaza astfel:
  1.000.000 lei x 104,3*) = 1.043.000 lei
---------
    *) 104,3 - indicele preturilor de consum pe luna ianuarie 1995, fata de luna decembrie 1994.
    Nivelul platii in avans pentru perioada de 25 mai 1995 - 25 aprilie 1996 se va recalcula pe baza datelor din Situatia privind calculul impozitului pe profit la data de 31 decembrie 1994 folosind metodologia de mai sus.
    Prima plata in avans stabilita in functie de nivelul impozitului pe profit la data de 31 decembrie 1994 va avea loc la data de 25 mai 1995 si este aferenta lunii aprilie 1995, iar ultima plata se efectueaza pe data de 25 mai 1996, care este aferenta lunii aprilie 1996.
    Actualizarea la inflatie a acestor plati se face cu 1 ianuarie 1995.
    Situatia privind calculul impozitului pe profit, intocmita pentru 30 noiembrie 1994 si 31 decembrie 1994, conform metodologiei de mai sus, se depune la organul fiscal in raza caruia isi are sediul contribuabilul pana la data de 1 februarie 1995 si, respectiv, 1 mai 1995.
    II. In cazul contribuabililor mici
    1. Contribuabilii mici au obligatia declararii si platii impozitului pe profit, calculat potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, lunar, cumulat de la inceputul anului, pana la data de 25 a lunii urmatoare.
    2. Profitul aferent facturilor neincasate la 31 decembrie 1994 se calculeaza prin inmultirea valorii facturilor neincasate (exclusiv T.V.A. aferenta) cu rata medie a rentabilitatii "K" calculata la acea data, conform Precizarilor nr. 13.295/1994 privind determinarea profitului impozabil pentru anul 1994 (anexa nr. 2).
    Profitul determinat conform pct. 2, in scop fiscal, se va distribui in proportie de 1/3 pe primele 3 (trei) luni ale anului 1995.
    Astfel, profitul impozabil al lunii ianuarie 1995 pentru care se datoreaza impozit se calculeaza prin insumarea profitului impozabil rezultat din activitatea desfasurata pe luna ianuarie cu 1/3 din profitul aferent facturilor neincasate, calculat potrivit pct. 2.

    ANEXA 1/1

  FORMULARUL R 01 (01-95)
  ROMANIA
MINISTERUL FINANTELOR
            DECLARATIE PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT PENTRU CONTRIBUABILII MARI
  Pentru anul calendaristic .... sau pentru un an fiscal scurt incepand .... si
terminindu-se .....
  Denumirea contribuabilului ................. Codul fiscal ........
  Sediul ...... Localitatea ....... Judetul (sectorul) .... Codul postal ....
------------------------------------------------------------------------------
                                                           Randul     Suma
                                                                     - lei -
------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniu net - Soldul de la sfarsitul anului (din anexa
nr. 1.2, rand 15, coloana (2))                                 01
Patrimoniu net - Soldul de la inceputul anului (din anexa
nr. 1.2, linia 15, coloana (1))                                02
Numai pentru anul 1995, inscrieti profitul impozabil
corespunzator facturilor neincasate la sfarsitul anului 1994 -
Precizari nr. 13.295/1994 (anexa nr. 2, rd.05 x rd.03/rd.01)   03
Scadeti randul 03 din randul 02                                04
Indicele de inflatie pentru intreg anul fiscal                 05
Inmultiti randul 05 cu randul 04                               06
Scadeti randul 06 din randul 01                                07
Contributii facute la capitalul social in timpul anului        08
Dividende primite de o persoana juridica romana de la alta
persoana juridica romana                                       09
Reportarea cheltuielilor cu dobanzile ramase nedeductibile
in anul anterior                                               10
Sume adaugate la fondul de rezerva, dar numai in limita a 5%
din profitul contabil anual si pana ce atinge 20% din
capitalul social                                                11
Actualizarea la inflatie pentru randurile 08-11                 12
Adunati randurile 08 pana la 12                                 13
Scadeti randul 13 din randul 07                                 14
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE
Impozitul pe profiturile din orice sursa, romana si straina,
din care                                                        15
Impozitul pe veniturile din surse straine                       16
Amenzi si penalitati                                            17
Cheltuieli ocazionate de mese, cadouri, distractii si cheltuieli
similare pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate care
depasesc limita prevazuta de legea bugetara anuala              18
Sume declarate in evidenta contribuabilului angajate in
constituirea sau majorarea rezervelor si provizioanelor
(cu exceptia celor create de banci in limita a 2% din soldul
creditelor acordate si a fondului de rezerva, potrivit Legii
nr. 33/1991 privind activitatea bancara, a rezervelor tehnice
ale societatilor de asigurare si a fondului de rezerva in limita
a 5% din profitul contabil anual, pana ce acesta atinge 20% din
capitalul social)                                               19
Cheltuielile de sponsorizare peste limita prevazuta in
Legea nr. 32/1994                                               20
Cheltuielile cu dobanzile care depasesc suma veniturilor din
dobanzi plus 20% din alte venituri (nu se aplica bancilor si
institutiilor financiare)                                       21
Pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursa de
venit                                                           22
Actualizarea la inflatie pentru randurile 15 pana la 22         23
Adunati randurile 15 pana la 23                                 24
DISTRIBUTII PENTRU PROPRIETARI
 Distributii platite proprietarilor                             25
Actualizarea la inflatie pentru randul 25                       26
Adunati randul 25 cu randul 26                                  27
Profit impozabil (sau pierdere) inainte de reportarea
pierderilor. Adunati randurile 14, 24 si 27)                    28
Pierderea reportata din 5 ani fiscali precedenti                29
Actualizarea la inflatie pentru randul 29                       30
Adunati randurile 29 si 30                                      31
Profit impozabil (pierdere). Scadeti randul 31 din randul 28    32
Impozit pe profit intermediar. Inmultiti randul 32 cu 38%, cu
exceptia urmatoarelor cazuri:
  - Contribuabilii ale caror venituri din jocuri de noroc,
baruri de noapte si cluburi de noapte depasesc 50% din totalul
veniturilor, inmultesc linia 32 cu 60%;
  - Persoanele juridice straine al caror profit a fost obtinut
printr-un sediu permanent in Romania, inmultesc randul 32 cu 44,2%;
  - Contribuabilii ale caror venituri din activitati agricole
sunt egale sau depasesc 80% din totalul veniturilor, inmultesc
randul 32 cu 25%.                                              33
Credit fiscal extern                                           34
Impozitul pe profit inainte de actualizarea la inflatie.
Scadeti randul 34 din randul 33                                35
Actualizarea la inflatie pentru randul 35 pentru perioada de
la 1 ianuarie a anului urmator pana la 15 mai a aceluiasi an   36
Impozitul pe profit. Adunati randurile 35 si 36                37
Plati anticipate ale impozitului pe profit pentru acest an     38
Actualizarea la inflatie pentru randul 38                      39
Plati totale. Adunati randurile 38 si 39                       40
Impozit datorat. Daca suma la randul 40 este mai mica decat
cea de la randul 37, scadeti randul 40 din randul 37           41
Sume platite in plus. Daca suma de la randul 40 este mai
mare decat cea de la randul 37, scadeti randul 37 din
randul 40                                                      42
Urmatoarele 12 plati lunare anticipate, calculate numai in
scop informativ. Inmultiti linia 37 cu 1/12. Aceasta suma se
actualizeaza la inflatie luna de luna                           43
------------------------------------------------------------------------------
    Sub sanctiunile aplicate pedepsei de fals in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie, inclusiv anexele insotitoare, si, in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.
  Numele .........Prenumele ................ Data ..............
  Functia ............   Semnatura .....................
                         si stampila
  Director general
  sau alta persoana
     autorizata,

    ANEXA 1/1.1

         AMORTIZAREA FISCALA
    Atentie!
    Pentru activele din grupele de la 1 la 5 de mai jos, aceasta anexa reprezinta numai un sumar al amortizarii fiscale. Trebuie sa tineti o evidenta separata a amortizarii fiscale pentru fiecare subgrupa a activelor inclusa in grupele de la 1 la 5. Amortizarea pe fiecare activ din grupa 6 se calculeaza separat. Daca exista mai mult de un activ in grupa 6, contribuabilul va inregistra suma totala.
----------------------------------------------------------------------------
                                                   1    2    3   4    5    6
 Grupa de mijloace fixe                     Randul --------------------------
                                                   40%  17%  10%  7%  4,5%  2%
------------------------------------------------------------------------------
Sold la 1.01.199 ...                         01
Actualizare la inflatie pentru randul 01     02
Amortizare                                   03
Intrari de mijloace fixe                     04
Actualizare la inflatie pentru randul 04             05
Amortizare pentru mijloacele fixe intrate            06
Iesiri de mijloace fixe                              07
Actualizare la inflatie pentru randul 07             08
Amortizare pentru mijloacele fixe iesite             09
Adunati rd. 02 + rd. 05 - rd. 07                     10
Adunati rd. 03 + rd. 06 - rd. 09                     11
Diferente inregistrate din instrainarea mijloacelor
fixe, mai mari decat soldul subgrupei                 12
Soldul subgrupelor mai mici de 200.000 lei            13
Sold la 31.12.199 ... (rd.10-rd.11+rd.12-rd.13)       14
Reparatii si imbunatatiri peste limita admisa         15
Sold pentru 1.01 a anului urmator (rd.13+rd.14)       16
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/1.2

         BILANT FISCAL
    Incheiat la: ...............
                                                                 - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                Nr.    Sold la     Sold la
          Explicatii                           rand    inceputul   sfarsitul
                                                         anului      anului
-----------------------------------------------------------------------------
                        A                        B          1           2
-----------------------------------------------------------------------------
           ACTIV
Imobilizari necorporale                          01
Imobilizari corporale                            02
Imobilizari financiare                           03
Stocuri                                          04
Alte active circulante - TOTAL                   05
   din care:
  - Creante                                      06
  - Titluri de plasament                         07
  - Disponibil                                   08
Conturi de regularizare si asimilate, exclusiv
 diferente de conversie                          09
Prime privind rambursarea obligatiunilor         10
TOTAL activ (rd. 01 + 02 + 03 + 04 + 05)         11
OBLIGATII (rd. 13 + 14)                          12
  - Datorii                                      13
  - Conturi de regularizare si asimilate,
exclusiv diferente de conversie                  14
PATRIMONIU NET (rd. 11 - 12)                     15
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                INSTRUCTIUNI
pentru completarea Formularului R 01 (01-95)
    Declaratia de impunere a profitului impozabil pentru contribuabilii mari
    Instructiuni generale
    Scopul formularului
    Contribuabilii mari trebuie sa depuna Formularul R 01 (01-95) pentru a declara profitul impozabil anual si impozitul pe profit.
    Un contribuabil mare este orice contribuabil care are obligatia de a plati impozit pe profit si nu intruneste conditiile de a fi contribuabil mic. Pentru a fi contribuabil mic, un contribuabil trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    - este o persoana juridica romana a carei cifra de afaceri nu depaseste 10 miliarde lei intr-o perioada de 12 luni, care se incheie la data de 30 noiembrie a anului fiscal precedent;
    - nu are mai mult de 299 salariati permanenti la inceputul anului fiscal; si
    - a fost contribuabil mic in toti anii fiscali de la infiintarea sa.
    Nota:
    Contribuabilii mici folosesc Formularul R 02 (01-95). Un contribuabil mic poate sa opteze sa fie tratat ca un contribuabil mare prin depunerea unei cereri la Ministerul Finantelor pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.
    Daca cererea este aprobata, contribuabilul va fi tratat ca un contribuabil mare incepand cu 1 ianuarie a anului fiscal urmator celui in care obtine aprobarea. Aprobarea este irevocabila.
    Platitorii impozitului pe profit
    Urmatorii contribuabili au obligatia sa plateasca impozit pe profit:
    - persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat in Romania, cat si in strainatate;
    - persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;
    - persoanele juridice si fizice straine care desfasoara activitati in Romania ca partener intr-o asociere ce nu da nastere unei persoane juridice, pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfasurata in Romani;
    - persoanele juridice si fizice romane, pentru veniturile dintr-o asociere a acestora, ce nu da nastere unei persoane juridice. In acest caz, impozitul datorat de persoanele fizice se calculeaza, se retine si se varsa de persoana juridica.
    Veniturile si cheltuielile persoanelor juridice fara scop lucrativ, ce se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, sunt numai cele aferente activitatilor economice desfasurate cu scopul obtinerii de profit.
    Scutirile de impozit prevazute la art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit si la art. 14 din Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, cu modificarile ulterioare, vor ramane valabile numai in cazul persoanelor juridice care s-au inregistrat la Registrul comertului inainte de 1 ianuarie 1995 si pentru care perioada de scutire nu a expirat. Scutirea opereaza pana la expirarea perioadei legale, cu conditia de a activa si a realiza in continuare venituri, inca o perioada egala cu perioada de scutire. In caz contrar, impozitul pe profit se recalculeaza, inclusiv pentru perioada de scutire, potrivit reglementarilor existente la data acordarii facilitatilor.
    Depunerea declaratiei de impunere
    Depuneti Formularul R 01 (01-95) pana la 15 mai a anului urmator anului fiscal pentru care se completeaza declaratia de impunere. Daca 15 mai nu este zi lucratoare, contribuabilul poate depune declaratia in ziua lucratoare imediat urmatoare.
    Depunerea Formularului R 01 (01-95) se face la unitatea teritoriala a administratiei fiscale unde contribuabilul isi are sediul.
    Declaratia de impunere trebuie semnata si datata de directorul general sau de orice alta persoana autorizata de lege pentru a-l reprezenta pe contribuabil.
    Pastrarea evidentelor
    Evidentele contribuabilului trebuie sa fie pastrate atat timp cat este necesar, pentru a putea aplica orice prevedere din legile romane.
    Contribuabilul trebuie sa pastreze copii dupa orice declaratie pe care a depus-o. Acestea sunt necesare pentru intocmirea viitoarelor declaratii si efectuarea calculelor la depunerea unor declaratii rectificate.
    Plata impozitului pe profit
    Contribuabilul trebuie sa plateasca in intregime impozitul datorat pana la data de 15 mai a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul pe profit. Daca 15 mai nu cade intr-o zi lucratoare, contribuabilul poate plati in urmatoarea zi lucratoare.
    Faceti platile de impozit pe profit in contul bugetului de stat prin completarea unui formular de dispozitie de plata si depunerea lui la banca contribuabilului.
    Plati in avans in contul impozitului pe profit
    Un contribuabil mare trebuie sa faca plati lunar in avans in contul impozitului pe profit in suma egala cu 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal precedent pana in a 25-a zi a fiecarei luni, in cursul anului fiscal. Cand se stabileste impozitul pe profit pentru anul fiscal precedent nu se scad platile anticipate facute in contul impozitului pe profit, creditul fiscal extern si nu se iau in considerare compensarile. Suma fiecarei plati lunare in avans datorata trebuie sa fie actualizata conform modificarii indicelui de actualizare la inflatie dintre inceputul anului fiscal si luna precedenta lunii in care se datoreaza plata in avans a impozitului. Indicele de actualizare la inflatie este publicat in Buletinul statistic al Comisiei Nationale pentru Statistica. In aceste instructiuni termenul "indicele de actualizare la inflatie" se refera la indicele preturilor de consum.
    Exemplu:
    Daca impozitul pe profit datorat pentru anul 1995, inainte de scaderea platilor anticipate, a creditului fiscal extern si a compensarilor este de 36 milioane lei, contribuabilul trebuie sa faca 12 plati anticipate lunare pentru 1996 de 3 milioane lei, care se actualizeaza la inflatie.
    Pentru a stabili suma de plata in avans datorata pe 25 iunie, se procedeaza astfel:
  36.000.000 lei : 12 luni = 3.000.000 lei
                Indicele de actualizare
                la inflatie pentru luna
                mai 1996 (225%)
3.000.000 lei x ------------------------ = 3.000.000 x 118,4%= 3.552.000 lei
                Indicele de actualizare
                la inflatie pentru luna
                decembrie 1995 (190%)
    Suma de plata datorata la data de 25 iunie 1996 pentru luna mai 1996 este de 3.552.000 lei.
    Majorari de intarziere si penalizari
    Majorarile de intarziere se percep pentru neplata in termen a obligatiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 70/1994. Cota majorarii de intarziere este cu 2% peste rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. Ministerul Finantelor stabileste trimestrial, prin ordin al ministrului finantelor, cota majorarii de intarziere. Cota va fi publicata cu 5 zile inainte de aplicarea acesteia.
    Depunerea cu intarziere a declaratiei de impunere
    Contribuabilul care depune declaratia dupa data limita, dar nu mai mult de 30 de zile de la acea data, trebuie sa plateasca o penalizare de 1% din suma datorata. Un contribuabil care nu depune declaratia in 30 de zile de la data limita sau care nu ofera toate informatiile necesare determinarii impozitului se sanctioneaza cu amenda egala cu 2% din suma impozitului datorat.
    Plata cu intarziere a impozitului
    Un contribuabil care nu plateste impozitul pe profit in termen se sanctioneaza cu amenda egala cu 3% din impozitul neplatit.
    Neplata impozitului stabilit prin retinere la sursa se sanctioneaza cu amenda de 100% din impozitul ce trebuia retinut si varsat.
    Amenzile prevazute la alineatele de mai sus trebuie platite in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
    Instructiuni de completare a declaratiei de impunere
    Randul 01 - Patrimoniu net - Bilantul fiscal de la sfarsitul anului
    Trebuie sa completati anexele nr. 1.1 si 1.2 inainte sa completati randul 01. Treceti suma din anexa nr. 1.2, randul 15, coloana (2), in randul 01.
    Randul 02 - Patrimoniu net - Bilantul fiscal de la inceputul anului
    Treceti suma din anexa nr. 1.2, linia 15, coloana (1), in randul 02.
    Randul 05 - Indicele de actualizare la inflatie
    Determinati indicele de actualizare la inflatie prin impartirea indicelui de actualizare la inflatie pentru luna decembrie a anului fiscal la indicele de actualizare la inflatie pentru luna decembrie a anului fiscal precedent.
    Randul 08 - Contributii facute la capitalul social in cursul anului fiscal
    Treceti cresterea de capital social in timpul anului asa cum este reflectata in bilantul contabil al contribuabilului. In acest scop, capitalul social include numai sumele subscrise si varsate de asociati sau actionari.
    Randul 09 - Dividende primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica romana
    Completati acest rand numai daca contribuabilul este o persoana juridica romana. Treceti dividendele primite de contribuabil in cursul anului fiscal de la alta persoana juridica romana.
    Randul 10 - Reportarea cheltuielilor cu dobanzile nedeductibile din anul precedent
    Treceti suma cheltuielilor cu dobanzile ramase nedeductibile din anul precedent (randul 21 din Formularul R 01 (01-95) al anului fiscal precedent cu actualizarea corespunzatoare la inflatie inclusa in linia 23 a Formularului R 01 (01-95) din anul precedent.
    Randul 11 - Sume adaugate la fondul de rezerva
    Inregistrati cresterea neta a fondului de rezerva, atunci cand este cazul. Nu inregistrati sume mai mari de 5% din profitul contabil al anului precedent pana ce fondul de rezerva atinge 20% din capitalul social.
    Daca la inceputul anului soldul fondului de rezerva a fost egal cu 20% din capitalul social, inscrieti zero.
    Randul 12 - Actualizarea la inflatie pentru randurile 08 pana la 11
    Pentru a face actualizarea la inflatie pentru randurile 08 pana la 11, completati tabelul de actualizare la inflatie de mai jos, dupa cum urmeaza :
    Etapa 1 - Treceti in coloana (B) a rindurilor corespunzatoare din tabel fiecare suma inclusa in randurile 08 si 09, conform lunii in care suma a fost primita.
    Etapa 2 - Treceti in coloana (B) a rindului 01 din tabel suma inscrisa la randurile 10 si 11.
    Etapa 3 - Treceti in coloanele (C) si (D) indicii de actualizare la inflatie corespunzatori lunilor din coloana (B) in care ati avut inregistrari.
    Etapa 4 - In coloana (E), impartiti indicele din coloana (C) la indicele din coloana (D). In coloana (F), inmultiti suma din coloana (B) cu cifra din coloana (E). Completati randurile 14 si 15 din tabel si treceti actualizarea de la randul 15 din tabel in randul 12 din Formularul R 01 (01-95).
    Nota:
    Pentru ca veti folosi tabelul de mai jos, pentru a calcula actualizarile la inflatie pentru alte randuri din Formularul R 01 (01-95), trebuie sa faceti copii suplimentare inainte sa incepeti sa completati tabelul.

    Tabel de actualizare la inflatie
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. |    Luna      | Suma | Indicele     |  Indicele  |  (C)/(D) |  (B)x(E) |
crt.|              |      | inflatiei la |  inflatiei |          |          |
    |              |      |   sfarsitul  |  pentru    |          |          |
    |              |      |anului fiscal |  luna      |          |          |
----|--------------|------|--------------|------------|----------|----------|
    |      A       |   B  |     C        |    D       |     E    |   F      |
----|--------------|------|--------------|------------|----------|----------|
  1 | Decembrie    |      |              |            |          |          |
    |(an precedent)|      |              |            |          |          |
  2 | Ianuarie     |      |              |            |          |          |
  3 | Februarie    |      |              |            |          |          |
  4 | Martie       |      |              |            |          |          |
  5 | Aprilie      |      |              |            |          |          |
  6 | Mai          |      |              |            |          |          |
  7 | Iunie        |      |              |            |          |          |
  8 | Iulie        |      |              |            |          |          |
  9 | August       |      |              |            |          |          |
 10 | Septembrie   |      |              |            |          |          |
 11 | Octombrie    |      |              |            |          |          |
 12 | Noiembrie    |      |              |            |          |          |
 13 | Decembrie    |      |              |            |          |          |
 14 |  TOTAL       |      |    XXXXXX    |  XXXXX     |  XXXXX   |          |
 15 | Ajustare     |      |              |            |          |          |
    | Scadeti      |      |              |            |          |          |
    | randul 14,   |      |              |            |          |          |
    | coloana (B)  |      |              |            |          |          |
    | din randul 14,      |              |            |          |          |
    | coloana (F)  |      |              |            |          |          |
-----------------------------------------------------------------------------
    Randul 15 - Impozit pe profit roman
    Treceti sumele impozitului pe profit roman reflectate ca o cheltuiala in evidentele si inregistrarile contabile.
    Randul 16 - Impozitele pe veniturile din surse externe
    Treceti sumele impozitului pe venituri din surse externe reflectate ca o cheltuiala in evidentele si inregistrarile contabile.
    Randul 17 - Amenzi si penalizari
    Treceti suma amenzilor si penalizarilor platite sau datorate autoritatilor romane sau straine si reflectate ca o cheltuiala in evidenta contabila.
    Randul 18 - Cheltuieli ocazionate de mese, cadouri, distractii si alte asemenea, pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate, care depasesc limitele prevazute de legea bugetara anuala
    Treceti suma cheltuielilor ocazionate de mese, cadouri, distractii si cheltuieli similare legate de protocol, reclama si publicitate, care sunt reflectate ca o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului, care depasesc limita prevazuta de legea bugetara anuala.
    Randul 19 - Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor si provizioanelor
    Treceti toate sumele inregistrate in contabilitatea contribuabilului pentru constituirea sau majorarea rezervelor sau provizioanelor, care depasesc:
    - rezerve create de banci, in limita a 2% din soldul creditelor acordate si fondul de rezerva constituit potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara;
    - rezerve tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare, create conform prevederilor legale;
    - fondul de rezerva in limita a 5% din profitul contabil al anului precedent pana ce acesta atinge 20% din capitalul social subscris si varsat.
    Randul 20 - Cheltuieli de sponsorizare peste limita prevazuta de Legea nr. 32/1994
    Treceti suma cheltuielilor de sponsorizare, reflectata ca o cheltuiala in evidenta contabila, care depaseste limita prevazuta in Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
    Randul 21 - Cheltuieli cu dobanzile peste suma veniturilor din dobanzi, plus 20% din alte venituri ale contribuabilului
    Treceti suma cheltuielilor cu dobanzile reflectate in evidenta contabila din anul curent si orice repartizare a cheltuielilor cu dobanzile nedeductibile din anul precedent [formularul R 01 (01-95), randul 10], care depasesc totalul dintre:
    - venitul din dobanzi reflectat in evidenta contabila din anul curent; si
    - 20% din alte venituri impozabile pentru anul fiscal curent.
    Nu completati aceasta linie daca contribuabilul este o societate bancara sau o institutie financiara.
    Randul 22 - Pierderi legate de veniturile din surse externe
    Treceti pierderile din surse externe. Faceti acest calcul separat pentru fiecare sursa de venituri externa.
    Randul 23 - Actualizarea la inflatie pentru randurile de la 15 la 22
    Pentru a calcula actualizarea la inflatie pentru randurile de la 15 la 22, completati un tabel de actualizare la inflatie, asemanator cu cel prezentat anterior, dupa cum urmeaza:
    Etapa 1 - Treceti in coloana (B) a rindurilor corespunzatoare ale tabelului fiecare suma inclusa in randurile de la 15 la 22, corespunzatoare lunii in care suma a fost cheltuita. Pentru o cheltuiala nedeductibila, conform limitei anuale, inmultiti suma cheltuita (inainte de aplicarea limitei) pentru fiecare luna, cu urmatoarea fractie, si inscrieti rezultatul : cheltuieli totale nedeductibile/total cheltuieli anuale.
    Etapa 2 - Inscrieti in coloanele (C) si (D) indicii de actualizare la inflatie pentru lunile din coloana (B) in care a fost inregistrata cheltuiala.
    Etapa 3 - In coloana (E) impartiti indicele din coloana (C) la indicele din coloana (D). In coloana (F), inmultiti suma din coloana (B) cu cifra din coloana (E). Completati randurile 14 si 15 din tabel si inscrieti actualizarea din randul 15 din tabel in randul 23 din Formularul R 01 (01-95).
    Randul 25 - Distributii facute in favoarea actionarilor sau asociatilor
    Inscrieti retragerile si alte distributii facute in favoarea actionarilor sau asociatilor in timpul anului.
    Randul 26 - Actualizarea la inflatie pentru randul 25
    Pentru a calcula actualizarea la inflatie pentru randul 25, completati un tabel de actualizare la inflatie, dupa cum urmeaza:
    Etapa 1 - Inscrieti in coloana (B) a rindurilor corespunzatoare ale tabelului fiecare suma inclusa in randul 25 corespunzator lunii in care a fost facuta plata.
    Etapa 2 - Inscrieti in coloana (C) si (D) indicii de actualizare la inflatie pentru lunile din coloana (B) in care a fost inregistrata plata.
    Etapa 3 - In coloana (E) impartiti indicele din coloana (C) la indicele din coloana (D). In coloana (F), inmultiti suma din coloana (B) cu cifra din coloana (E). Completati randurile 14 si 15 din tabel si inscrieti actualizarea din randul 15 din tabel in randul 26 din Formularul R 01 (01-95).
    Randul 29 - Pierderile reportate din precedentii 5 ani fiscali
    Treceti pierderile nerecuperate inregistrate in 5 ani fiscali precedenti care incep dupa 1994. Pierderea pentru "un an fiscal precedent" care a inceput dupa 1994 este cea din randul 28 al Formularului R 01 (01-95) din anul fiscal precedent. Pentru pierderile aparute inainte de 1995, treceti pierderile nerecuperate din anul precedent permise de prevederile legale care se aplicau inainte de 1995.
    Randul 30 - Actualizarea la inflatie pentru randul 29
    Pentru a calcula actualizarea la inflatie pentru randul 29, completati un tabel de actualizare la inflatie, dupa cum urmeaza:
    Etapa 1 - Inscrieti in coloana (B) a rindului 01 a tabelului pierderea de recuperat inclusa in randul 29 pentru pierderile aparute dupa 1994. Nu inscrieti in tabel nici o suma inclusa in linia 29 care reprezinta pierderi aparute inainte de 1995; nu este permisa actualizarea la inflatie pentru asemenea pierderi.
    Etapa 2 - Inscrieti in coloanele (C) si (D) indicele de actualizare la inflatie pentru randul 01 din coloana (B).
    Etapa 3 - In coloana (E) impartiti indicele din coloana (C) la indicele din coloana (D). In coloana (F), inmultiti suma din coloana (B) cu cifra din coloana (E). Completati randurile 14 si 15 din tabel si inscrieti actualizarea din randul 15 din tabel in randul 30 din Formularul R 01 (01-95).
    Randul 34 - Credit fiscal extern
    Creditul fiscal extern este suma egala cu impozitele pe venit platite in strainatate sau retinute la sursa pentru veniturile din surse externe, pe baza de documente care sa ateste plata, confirmate de autoritatile fiscale din tarile unde au fost realizate veniturile.
    Creditul fiscal extern nu poate depasi impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit calculat prin aplicarea cotei de impozit prevazute de ordonanta asupra diferentei dintre veniturile din strainatate si cheltuielile deductibile corespunzatoare acestor venituri; calculul se efectueaza pe fiecare sursa de venit.
    Randul 36 - Actualizarea la inflatie pentru randul 35
    Pentru a calcula actualizarea inflatiei pentru randul 35, urmati aceste etape:
    Etapa 1 - Inmultiti randul 32 cu urmatoarea fractie:
    Indicele de actualizare la inflatie pentru prima dintre urmatoarele date calendaristice: a) luna cand se face plata impozitului pe profit datorat (randul 41), sau b) luna mai a anului urmator anului fiscal pentru care se completeaza declaratia de impunere
    Indicele de actualizare la inflatie pentru sfarsitul anului fiscal pentru care se completeaza declaratia de impunere.
    Etapa 2 - Scadeti randul 35 din suma rezultata din etapa 1. Inscrieti rezultatele in randul 36.
    Randul 39 - Actualizarea la inflatie pentru randul 38
    Pentru a calcula actualizarea la inflatie pentru randul 38, completati urmatorul tabel si inscrieti in randul 39 actualizarea din randul 14 din tabel.

              Tabel de actualizare la inflatie a platilor anticipate
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. |    Luna      | Suma | Indicele     |  Indicele  |          |          |
crt.| in care se   | pla- | inflatiei    |  inflatiei |          |          |
    | face plata   | tita | pentru luna  |  pentru    |          |          |
    | in avans     |      |in care plata |luna platii |  (C)/(D) |  (B)x(E) |
    |              |      |in avans      | in avans   |          |          |
    |              |      | datorata a   |            |          |          |
    |              |      | fost  platita|            |          |          |
----|--------------|------|--------------|------------|----------|----------|
    |      A       |   B  |     C        |    D       |     E    |   F      |
----|--------------|------|--------------|------------|----------|----------|
  1 | Februarie    |      |              |            |          |          |
  2 | Martie       |      |              |            |          |          |
  3 | Aprilie      |      |              |            |          |          |
  4 | Mai          |      |              |            |          |          |
  5 | Iunie        |      |              |            |          |          |
  6 | Iulie        |      |              |            |          |          |
  7 | August       |      |              |            |          |          |
  8 | Septembrie   |      |              |            |          |          |
  9 | Octombrie    |      |              |            |          |          |
 10 | Noiembrie    |      |              |            |          |          |
 11 | Decembrie    |      |              |            |          |          |
 12 | Ianuarie     |      |              |            |          |          |
    |anul viitor   |      |              |            |          |          |
 13 |  TOTAL       |      | XXXXXXXXXX   | XXXXXXXXXXX| XXXXXXX  |          |
 14 | Ajustare:    |      |              |            |          |          |
    | Scadeti      |      |              |            |          |          |
    | randul 13,   |      |              |            |          |          |
    | coloana (B)  |      |              |            |          |          |
    | din randul 13,      |              |            |          |          |
    | coloana (F)  |      |              |            |          |          |
-----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Daca impozitul pe profit nu a fost platit pana la data de 15 mai, indicele de actualizare la inflatie a sumelor platite in avans este cel pentru luna mai a anului urmator anului fiscal pentru care se completeaza declaratia de impunere.
    Instructiuni specifice pentru completarea anexei nr. 1.1
    "Amortizarea fiscala"
    Inainte de completarea anexei nr. 1.1, trebuie sa impartiti toate mijloacele fixe amortizabile in urmatoarele grupe, in functie de durata normala de functionare a activelor, conform legii:
    Grupa 1 - de la 1 la 4 ani inclusiv;
    Grupa 2 - de la 4 la 8 ani inclusiv;
    Grupa 3 - de la 8 la 12 ani inclusiv;
    Grupa 4 - de la 12 la 20 ani inclusiv;
    Grupa 5 - de la 20 la 30 ani inclusiv;
    Grupa 6 - peste 30 ani.
    Grupele de la 1 la 5 trebuie impartite la randul lor in subgrupe, conform clasificarii legale a activelor corporale si necorporale. Folositi formatul anexei nr. 1.1 pentru a determina amortizarea fiscala pentru fiecare subgrupa. Inscrieti totalul subgrupelor la nivel de grupa in coloana corespunzatoare anexei nr. 1.1.
    Amortizarea grupei 6 de mijloace fixe trebuie calculata si prezentata separat pentru fiecare mijloc fix.
    Randul 01 - Soldul la 1 ianuarie 199... din bilantul fiscal
    Pentru 1995, soldul de inceput pentru fiecare grupa este egal cu soldul de la sfarsitul anului 1994 pentru toate activele care sunt incluse in acea grupa, asa cum sunt evidentiate in bilantul contabil al contribuabilului.
    Pentru anii urmatori anului 1995, soldul de inceput este egal cu soldul de la sfarsit inscris in randul 16 al anexei nr. 1.1 din anul fiscal precedent.
    Randul 02 - Actualizarea la inflatie a rindului 01
    Pentru a calcula actualizarea la inflatie pentru randul 01, parcurgeti urmatoarele etape:
    Etapa 1 - Inmultiti suma inscrisa in randul 01 cu urmatoarea fractie:
    Indicele inflatiei pentru luna decembrie a anului fiscal Indicele inflatiei pentru decembrie a anului precedent
    Etapa 2 - Scadeti randul 01 din rezultatul obtinut in prima etapa.
    Randul 04 - Intrari de mijloace fixe
    Inscrieti costul activelor achizitionate in timpul anului, asa cum sunt reflectate in evidenta contabila a contribuabilului.
    Randul 05 - Actualizarea la inflatie pentru randul 04
    Pentru a calcula actualizarea la inflatie pentru randul 04, completati un tabel de actualizare la inflatie, asa cum a fost prezentat anterior, dupa cum urmeaza:
    Etapa 1 - Inscrieti in coloana (B) a rindurilor corespunzatoare din tabel costul fiecarui activ inclus in randul 04, corespunzator lunii in care activul a fost achizitionat.
    Etapa 2 - Inscrieti in coloanele (C) si (D) indicii de actualizare la inflatie pentru lunile din coloana (B) in care ati inregistrat o intrare.
    Etapa 3 - In coloana (E) impartiti indicele de actualizare din coloana (C) la indicele de actualizare din coloana (D). In coloana (F) inmultiti suma din coloana (B) cu cifra din coloana (E). Completati randurile 14 si 15 din tabel si inscrieti actualizarea din randul 15 in anexa nr. 1.1, randul 05.
    Randul 07 - Iesiri de mijloace fixe
    Inscrieti sumele sau valorile primite in urma instrainarii activelor din grupa in timpul anului.
    Randul 08 - Actualizarea la inflatie pentru randul 07
    Pentru a calcula actualizarea la inflatie pentru randul 07 completati un tabel de actualizare la inflatie, asa cum a fost prezentat anterior, dupa cum urmeaza:
    Etapa 1 - Inscrieti in coloana (B) a rindurilor corespunzatoare din tabel suma sau valoarea primita din instrainarea activelor incluse in randul 07 corespunzator lunii in care activul a fost instrainat.
    Etapa 2 - Inscrieti in coloanele (C) si (D) indicii de actualizare la inflatie corespunzatori lunilor din coloana (B) in care ati inregistrat o iesire.
    Etapa 3 - In coloana (E) impartiti indicele de actualizare din coloana (C) la indicele de actualizare din coloana (D). In coloana (F) inmultiti suma din coloana (B) cu cifra din coloana (E). Completati randurile 14 si 15 din tabel si inscrieti actualizarea din randul 15 in anexa nr. 1.1, randul 08.
    Randul 11 - Amortizarea fiscala
    Adunati randul 03 + randul 06 - randul 09.
    Amortizarea  de la randurile 03 si 06 si randul 09 se calculeaza prin inmultirea cotelor de amortizare fiscala cu valoarea mijloacelor fixe respective, actualizate la inflatie.
    Amortizarea pentru mijloacele fixe intrate se calculeaza pentru perioada cuprinsa intre data achizitiei si sfarsitul anului fiscal.
    Amortizarea pentru mijloacele fixe iesite se calculeaza pentru perioada cuprinsa intre data instrainarii si sfarsitul anului fiscal.
    Randul 12 - Diferente inregistrate din instrainarea mijloacelor fixe mai mari decat soldul subgrupei
    Pentru subgrupele la care randul 10 are un sold negativ, adunati soldurile negative si inscrieti suma cu un numar pozitiv.
    Randul 13 - Soldurile subgrupelor mai mici de 200.000 lei
    Daca soldul unei subgrupe la sfarsitul anului fiscal (anexa nr. 1.1, randul 16, calculat doar pentru acea subgrupa) este mai mic de 200.000 lei, soldul total al acelei subgrupe este inscris in randul 13.
    Randul 15 - Reparatii sau imbunatatiri aduse mijloacelor fixe peste limita admisa
    Pentru a calcula cheltuielile cu reparatiile sau imbunatatirile peste limita admisa, se procedeaza astfel:
    Etapa 1 - Completati un tabel de actualizare la inflatie pana la randul 14 pentru fiecare subgrupa de mijloace fixe.
    Inscrieti in coloana (B) a rindurilor corespunzatoare din tabel cheltuielile cu reparatiile sau imbunatatirile pentru mijloacele fixe incluse in subgrupa corespunzatoare lunii in care cheltuielile au fost efectuate.
    Etapa 2 - Inscrieti in coloanele (C) si (D) indicii de actualizare la inflatie corespunzatori lunilor din coloana (B) in care ati inregistrat cheltuiala.
    Etapa 3 - In coloana (E) impartiti indicele din coloana (C) la indicele  din coloana (D). In coloana (F) inmultiti suma din coloana (B) cu suma din coloana (E).
    Etapa 4 - Inmultiti cu 5% soldul de inceput actualizat la inflatie, corespunzator subgrupei de la inceputul anului fiscal (suma din anexa nr. 1.1 randurile 01 si 02, calculate doar pentru acea subgrupa). Daca randul 14, coloana (F) a tabelului depaseste aceasta limita de 5%, suma ce depaseste limita trebuie adaugata la soldul subgrupei. Inscrieti totalul sumelor ce depasesc limita de 5% in anexa nr. 1.1, randul 15.
    Instructiuni specifice pentru completarea anexei nr. 1.2
    Randul 01, coloana 2 - Imobilizari necorporale si corporale neamortizabile
    Pentru a determina soldul final din coloana 2 pentru randul 01, completati tabelul de actualizare la inflatie a soldurilor activelor, dupa cum urmeaza :
    Etapa 1 - Inscrieti in coloana (B) a rindului 01 al tabelului valoarea activelor asa cum este inregistrata in coloana 1 a anexei nr. 1.2, atat la sfarsitul anului precedent, cat si al anului fiscal curent.
    Etapa 2 - Inscrieti in coloana (B) a rindurilor corespunzatoare ale tabelului costul sau valoarea activelor achizitionate in timpul anului si detinute la sfarsitul anului, conform lunii in care au fost achizitionate.
    Etapa 3 - Inscrieti in coloanele (C) si (D) indicii de actualizare la inflatie, corespunzatori lunilor din coloana (B) in care ati inscris achizitionarea.
    Etapa 4 - In coloana (E) impartiti indicele din coloana (C) la indicele din coloana (D). In coloana (F) inmultiti suma din coloana (B) cu cifra din coloana (E).
    Adunati sumele din coloana (F) si treceti totalul in randul 14 si in anexa nr. 1.2, coloana 2, randul 01.

                 Tabel de actualizare la inflatie a soldului activelor
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. |    Luna      |Valoa-| Indicele     |  Indicele  |  (C)/(D) |  (B)x(E) |
crt.|              | rea  | inflatiei la |  inflatiei |          |          |
    |              | acti-|   sfarsitul  |  pentru    |          |          |
    |              |velor |anului fiscal |  luna .... |          |          |
----|--------------|------|--------------|------------|----------|----------|
    |      A       |   B  |     C        |    D       |     E    |   F      |
----|--------------|------|--------------|------------|----------|----------|
  1 | Decembrie    |      |              |            |          |          |
    |(an precedent)|      |              |            |          |          |
  2 | Ianuarie     |      |              |            |          |          |
  3 | Februarie    |      |              |            |          |          |
  4 | Martie       |      |              |            |          |          |
  5 | Aprilie      |      |              |            |          |          |
  6 | Mai          |      |              |            |          |          |
  7 | Iunie        |      |              |            |          |          |
  8 | Iulie        |      |              |            |          |          |
  9 | August       |      |              |            |          |          |
 10 | Septembrie   |      |              |            |          |          |
 11 | Octombrie    |      |              |            |          |          |
 12 | Noiembrie    |      |              |            |          |          |
 13 | Decembrie    |      |              |            |          |          |
 14 |  TOTAL       |XXXXX |    XXXXXX    |  XXXXX     |  XXXXX   |          |
------------------------------------------------------------------------------
    Randul 02, coloana 2 - Imobilizari necorporale si corporale amortizabile
    Inscrieti totalul soldurilor finale pentru grupele de la 1 la 6, inclusiv din anexa nr. 1.1, randul 16.
    Randul 03, coloana 2 - Imobilizari financiare
    Pentru a determina soldul de sfarsit din coloana 2 a rindului 03, completati tabelul de actualizare la inflatie a soldului activelor, dupa cum urmeaza :
    Etapa 1 - Inscrieti in coloana (B) a rindului 01 al tabelului valoarea activelor, asa cum este inregistrata in coloana 1 a anexei nr. 1.2, atat la sfarsitul anului precedent, cat si al anului fiscal curent.
    Etapa 2 - Inscrieti in coloana (B) a rindurilor corespunzatoare ale tabelului costul sau valoarea activelor achizitionate in timpul anului si detinuta la sfarsitul anului, conform lunii in care au fost achizitionate.
    Etapa 3 - Inscrieti in coloanele (C) si (D) indicii de actualizare la inflatie, corespunzatori lunilor din coloana (B) in care ati inregistrat intrarea.
    Etapa 4 - In coloana (E) impartiti indicele din coloana (C) la indicele din coloana (D). In coloana (F) inmultiti suma din coloana (B) cu cifra din coloana (E). Adunati sumele din coloana (F) si treceti totalul in randul 14 si in anexa nr. 1.2, coloana 2, randul 03.
    Randul 04 - Stocuri
    Pentru a determina soldul final in coloana 2 a rindului 04, stocurile trebuie sa fie evaluate folosind metoda costului mediu ponderat, in afara de cazul cand contribuabilul primeste aprobarea Ministerului Finantelor pentru a folosi o metoda diferita. Costul mediu ponderat unitar al unui articol din stoc este egal cu totalul valorii stocului de inceput al articolului + costul articolelor achizitionate sau produse, de impartit la cantitatea totala a articolului in cauza, adica stocul de inceput + cantitatea din articolul respectiv, achizitionata sau produsa. Costul mediu ponderat al stocului de sfarsit este apoi actualizat la inflatie, dupa cum urmeaza:
    Etapa 1 - Completati un tabel de actualizare la inflatie a soldului activelor. Inregistrati in coloana (B) a rindurilor corespunzatoare din tabel valoarea fiecarui grup sau articol inclus in stocul de sfarsit, conform lunii in care a avut loc ultima achizitie sau productie din acel grup.
    Etapa 2 - Inscrieti in coloanele (C) si (D) indicii de actualizare la inflatie, corespunzatori lunilor din coloana (B) in care ati inregistrat ultima intrare.
    Etapa 3 - In coloana (E), impartiti indicele din coloana (C) la indicele din coloana (D). In coloana (F) inmultiti suma din coloana (B) cu cifra din coloana (E). Adunati sumele din coloana (F) si treceti totalul in randul 14 si in anexa nr. 1.2, coloana 2, randul 04.
    Randul 05 - Alte active circulante, conturi de regularizare si asimilate si prime privind rambursarea obligatiunilor
    Inscrieti soldurile finale pentru aceste active, asa cum sunt reflectate in evidenta contabila, cu exceptia urmatoarelor:
    - creante care se evalueaza in functie de termenii clauzelor din contract ;
    - hartii de valoare negociate la bursa de hartii de valoare, fie ca este situata in Romania, fie ca este in strainatate. Asemenea hartii de valoare trebuie evaluate la valoarea lor de piata din ultima zi lucratoare a anului;
    - metale pretioase, inclusiv lingouri sau monede din aur sau argint. Aceste metale trebuie sa fie evaluate la valoarea de piata din ultima zi lucratoare a anului.
    Randul 11 - Total activ
    Adunati randurile 01 pana la 05.
    Randul 12 - Pasiv
    Inregistrati soldurile finale pentru conturile de pasiv (datorii si conturi de regularizari si asimilate), asa cum sunt reflectate in contabilitatea contribuabilului. Datoriile sunt evaluate in functie de termenii clauzelor din contract. Nu se includ conturile de capitaluri proprii si diferentele de conversie.
    Coloana (1)
    Pentru 1995, soldurile de inceput pentru active si pasive din coloana (1) sunt egale cu soldurile de la sfarsitul anului 1994, asa cum sunt reflectate in bilantul contabil al contribuabilului.
    Pentru anii urmatori dupa 1995, soldurile de inceput sunt egale cu soldurile de sfarsit din coloana (2) a anexei nr. 1.2 pentru anul fiscal precedent.

    ANEXA 3

  ROMANIA
  MINISTERUL FINANTELOR
         FORMULAR R 02 (01-95)
       DECLARATIA LUNARA PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT AL CONTRIBUABILILOR MICI
   Pe perioada de la inceputul anului pana la ..........
  Denumirea contribuabilului ........ Codul fiscal ..........
  Str. ............... Nr. ........ Localitatea .............
  Judetul (sectorul) ................  Codul postal ...........
                                                                  - in lei -
                                                                  -----------
Venituri din exploatare                               01 ........
Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare        02 ........
Profit (pierdere) din exploatare (rd. 01 - rd. 02)               03 .....
Venituri financiare                                   04 ........
Cheltuieli financiare                                 05 ........
Profit (pierdere) financiar  (rd. 04 - rd. 05)                    06 .....
Venituri exceptionale                                 07 ........
Cheltuieli exceptionale                               08 ........
Profit (pierdere) exceptional (rd. 07 - rd. 08)                    09 .....
Profitul aferent facturilor neincasate, existent
la 31.12.1994, calculat prin inmultirea valorii
facturilor neincasate cu coeficientul mediu de
rentabilitate "K", inscrise in anexa nr. 2 la
Precizarile Ministerului Finantelor nr. 13.295/1994.
Acest profit se distribuie in proportie de 1/3 pe
primele  3 luni ale anului 1995                                  10 .....
Profit (pierdere) total (rd.03+rd.06+rd.09+rd.10)                11 .....
Deduceri :
Dividendele primite de la o alta persoana juridica
romana                                                 12 ......
Reportarea cheltuielilor cu dobanzile ramase
nedeductibili in anii anteriori                               13 ......
Amortizarea sumelor care depasesc cota de reparatii
de 5%, care au fost adaugate la valoarea mijloacelor
fixe reparate                                          14 .....
Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
fondului de rezerva in limita a 5% din profitul
contabil anual pana ce acesta va atinge 20% din
capitalul social                                       15 .....
Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
rezervei create de banci in limita a 2% din soldul
creditelor acordate si a fondului de rezerva in
limitele prevazute de Legea nr. 33/1991 privind
activitatea bancara                                    16 ......
Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si
reasigurare, conform dispozitiilor legale in materie    17 .....
Total deduceri (rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17)             18 ....
Profit (pierdere) (rd.11-rd.18)                                  19 ....
Cheltuieli nedeductibile:
Impozitul pe profit din orice sursa, romana si straina,  20 .....
  din care:
Impozitul pe venitul realizat in strainatate             21 .....
 Amenzi si penalitati                                    22 .....
Mese, cadouri, distractii si alte asemenea cheltuieli
pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate,
care depasesc limitele prevazute de lege                 23 .....
Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
provizioanelor, a rezervelor, peste limitele prevazute
de ordonanta                                              24 ....
Cheltuieli de sponsorizare ce depasesc limita stabilita
de Legea nr. 32/1994                                      25 ....
Cheltuielile cu dobanzile care depasesc suma veniturilor
din dobanzi plus 20% din celelalte venituri (nu se aplica
bancilor si anumitor institutii financiare)               26 .....
Cheltuieli cu reparatiile care depasesc 5% din valoarea
ramasa a mijloacelor fixe de la inceputul anului          27 ......
Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare sursa
de venit                                                  28 ......
Total cheltuieli nedeductibile (rd.20+rd.22 pana la rd.28)          29 ....
Profitul impozabil (pierdere) inainte de reportarea
pierderii (rd. 19 + rd. 29)                                         30 .....
Pierdere de recuperat din anii precedenti                  31 .....
Profitul impozabil (rd. 30 - rd. 31)                                 32 .....
Impozitul pe profit (rd.32x38%), cu exceptia urmatoarelor
situatii:
 - Contribuabilii ale caror venituri din jocuri de noroc,
baruri si cluburi de noapte depasesc 50% din veniturile
totale (rd.32 x 60%)
 - Contribuabilii ale caror venituri din activitatile
agricole sunt egale sau depasesc 80% din veniturile
totale (rd.32 x 25%)                                                 33 ....
Credit fiscal extern                                        34 ....
Reducere pentru modernizarea tehnologiei de fabricatie,
extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri
suplimentare si protectia mediului inconjurator             35 ....
Total credit fiscal (rd.34 + rd.35)                                  36 ....
Impozitul pe profit datorat (rd.33 - rd.36)
 - Daca rezultatul este 0 sau mai putin, inscrieti 0                 37 ....
Impozit pe profit platit cumulat de la inceputul anului fiscal       38 ....
Impozit pe profit de plata (rd.37 - rd.38)                           39 ....
Impozit pe profit platit in plus (rd.37 - rd.38)                     40 ....
-----------------------------------------------------------------------------
    Sub sanctiunile aplicate pedepsei de fals in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie, inclusiv anexele insotitoare, si, in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.
  Numele ...... Prenumele ......... Data ..........
  Functia .............. Semnatura ................
     Director general    si stampila
    sau alta persoana
       autorizata,

    ANEXA 4

                  INSTRUCTIUNI
pentru completarea Formularului R 02 (01-95)
     Declaratia lunara pentru impozitul pe profit al contribuabililor mici
  Instructiuni generale
  Scopul formularului
    Contribuabilii mici au obligatia sa completeze lunar Formularul R 02 (01-95) si sa raporteze profitul cumulat si impozitul datorat pe anul fiscal in curs, pana la sfarsitul fiecarei luni la care se refera raportarea. Pentru a califica un contribuabil ca fiind un contribuabil mic, acesta trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
    - sa fie o persoana juridica romana a carei cifra de afaceri nu a depasit 10 miliarde lei intr-o perioada de 12 luni care se incheie la data de 30 noiembrie a anului fiscal precedent;
    - nu are mai mult de 299 salariati permanenti la inceputul anului fiscal;
    - a fost contribuabil mic in toti anii fiscali de la infiintarea sa.
    Un contribuabil mic poate opta irevocabil pentru a fi tratat ca un contribuabil mare prin inregistrarea unei cereri la Ministerul Finantelor. Daca cererea este aprobata, contribuabilul va fi tratat ca un contribuabil mare incepand cu data de 1 ianuarie a urmatorului an fiscal.
    Platitorii impozitului pe profit
    Sunt obligati la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili:
    - persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;
    - persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;
    - persoanele fizice si juridice straine care desfasoara activitati in Romania ca partener intr-o asociere care nu da nastere unei persoane juridice. Pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfasurata in Romania, persoana juridica trebuie sa calculeze si sa plateasca impozitul datorat de persoana fizica. O persoana juridica nonprofit plateste impozitul pe profit aferent veniturilor si cheltuielilor legate de activitatile economice desfasurate cu scopul obtinerii de profit.
    Scutirile de la plata impozitului prevazute la art. 5 al Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, la art. 14 al Legii nr. 35/1991 privind investitiile straine, cu ultimele modificari, raman in vigoare doar pentru persoanele juridice inregistrate la Registrul comertului pana la data de 31 decembrie 1994 si pentru cele a caror perioada de scutire nu a expirat inca. Scutirea va continua sa se aplice pana la expirarea perioadei de scutire, doar daca acel contribuabil va continua sa-si desfasoare activitatea pe o perioada egala cu perioada scutirii. In caz contrar, impozitul pe profit trebuie recalculat pe perioada scutita, in conformitate cu regulamentele in vigoare la data acordarii acesteia.
    Depunerea declaratiei de impunere
    Formularul R 02 (01-95) se depune lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, acesta fiind si termenul de plata a impozitului. Daca data respectiva este o zi lucratoare, contribuabilul poate face depunerea in prima zi lucratoare urmatoare acesteia.
    Depunerea Formularului R 02 (01-95) se face la unitatea teritoriala a administratiei financiare unde contribuabilul isi are sediul.
    Declaratia trebuie semnata si datata de catre directorul general sau de orice persoana autorizata prin lege sa reprezinte contribuabilul.
    Pastrarea evidentelor
    Evidentele contribuabilului trebuie tinute atata timp cat este necesar pentru a aplica orice prevedere a legislatiei romane.
    Contribuabilul trebuie, de asemenea, sa pastreze copiile tuturor declaratiilor depuse. Acestea sunt necesare pentru intocmirea viitoarelor declaratii si efectuarea calculelor la depunerea unor declaratii rectificate.
    Plata impozitului pe profit
    Contribuabilul trebuie sa plateasca impozitul datorat nu mai tarziu de termenul de depunere a Formularului R 02 (01-95). Daca termenul de depunere nu cade intr-o zi lucratoare, contribuabilul poate sa plateasca in urmatoarea zi lucratoare.
    Plata impozitului pe profit se face prin completarea unui formular de dispozitie de plata si predarea acestuia la banca la care contribuabilul isi are contul principal.
    Majorari de intarziere
    Pentru impozitele neplatite la termen, contribuabilul este obligat sa plateasca majorari de intarziere. Cota acestora va fi cu 2% mai mare decat rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. Ministerul Finantelor va comunica trimestrial cota majorarii de intarziere prin ordin al ministrului finantelor, care va fi publicata cu 5 zile inainte de data aplicarii.
    Sanctiuni
    Depunerea cu intarziere a declaratiei de impunere
    Un contribuabil care depune declaratia de impunere dupa termenul prevazut, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la acea data, este sanctionat cu o amenda egala cu 1% din impozitul datorat. Un contribuabil care isi depune declaratia in termen de peste 30 de zile de la data prevazuta sau nu furnizeaza toate informatiile necesare pentru calcularea impozitului, se sanctioneaza cu o amenda egala cu 2% din impozitul datorat.
    Neplata in intregime a impozitului stabilit
    Un contribuabil care nu plateste in intregime impozitul pe profit se sanctioneaza cu o amenda egala cu 3% din impozitul neplatit.
    Instructiuni specifice de completare a anexei nr. 3
    Randul 01 pana la randul 09
    Completati sumele respective asa cum sunt inregistrate in evidenta contabila a contribuabilului. Pierderile se vor trece in paranteze la randurile 03, 06 si 09.
    Randul 11 - Profitul (total sau pierdere)
    Pierderea se va trece in paranteza.
    Randul 12 - Dividendele primite de la alta persoana juridica romana
    Completati cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit in timpul anului de la alta persoana juridica romana.
    Randul 13 - Reportarea cheltuielilor cu dobanda ramasa nedeductibila in anul precedent
    Completati suma cheltuielilor cu dobanda, care nu au fost permise a se deduce in anul precedent din considerente fiscale (linia 26 a Formularului R2 din anul precedent).
    Randul 14 - Amortizarea aferenta cheltuielilor nedeductibile cu reparatiile
    Cheltuielile cu reparatiile care depasesc 5% din valoarea ramasa a mijloacelor fixe la inceputul anului nu sunt deductibile in scopuri fiscale. Raportati aceste cheltuieli nedeductibile in randul 27 ca o suma ce se aduna in determinarea profitului impozabil. Cu aceste cheltuieli se majoreaza valoarea mijloacelor fixe reparate si sunt amortizate in acelasi mod in care au fost amortizate activele din evidenta contabila a contribuabilului. Treceti in randul 14 amortizarea aferenta acestor cheltuieli nedeductibile.
    Randul 15 - Sume utilizate pentru constituirea fondului de rezerva Completati cu cresterea neta a fondului de rezerva in timpul anului daca exista, in limita a 5% din profitul contabil al anului, sau pana ce acesta atinge 20% din capitalul social.
    Randul 20 - Impozitul pe profit din orice sursa, romana sau straina
    Treceti suma impozitului pe profit realizat, care este inregistrat ca o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    Randul 21 - Impozitul pe venitul realizat in strainatate
    Treceti suma impozitului pe veniturile din strainatate reflectate drept o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    Randul 22 - Amenzi si penalitati
    Completati suma amenzilor si penalitatilor platite sau datorate autoritatilor romane sau straine, reflectate drept o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    Randul 23 - Cheltuieli ocazionate de mese, cadouri, distractii si alte asemenea cheltuieli pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate care depasesc limitele prevazute de lege
    Completati suma cheltuielilor aferente unor mese, cadouri, distractii si a altor asemenea cheltuieli pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate reflectate ca o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului in masura in care acestea depasesc limitele prevazute de legea bugetara anuala.
    Randul 24 - Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limitele prevazute in ordonanta
    Treceti toate sumele din evidenta contabila a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, cu exceptia:
    - rezervelor create de banci, in masura in care acestea nu depasesc 2% din soldul creditelor acordate si fondul de rezerva, in conformitate cu Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara;
    - rezervele tehnice ale companiilor de asigurare si reasigurare constituite conform prevederilor legale in vigoare.
    Randul 25 - Cheltuielile de sponsorizare ce depasesc limita stabilita de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea
    Treceti valoarea cheltuielilor de sponsorizare reflectate in evidenta contabila a contribuabilului, in masura in care acestea depasesc limita prevazuta de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
    Randul 26 - Cheltuielile cu dobanda, care depasesc suma dintre veniturile din dobanzi si 20% din celelalte venituri
    Societatile bancare sau institutiile financiare, asa cum sunt definite in instructiunile pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, nu completeaza acest rand.
    Ceilalti contribuabili vor inregistra cheltuielile cu dobanda, reflectate in evidenta contabila a acestora, care depasesc limitele prevazute de ordonanta, respectiv, suma veniturilor din dobanzi inscrise in evidenta contabila si 20% din celelalte venituri in anul fiscal in curs.
    Randul 28 - Pierderi din surse externe
    Completati valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din strainatate ce depasesc veniturile respective. Efectuati acest calcul separat pentru fiecare sursa de venituri externe.
    Randul 30 - Profitul impozabil (pierderea) inainte de reportarea pierderii
    Inscrieti in randul 30 pierderea in paranteze.
    Randul 31 - Pierderea reportata in trei ani fiscali precedenti
    Se inregistreaza pierderea de recuperat aferenta ultimilor 36 de luni incepand cu 1 ianuarie 1995, care sa nu depaseasca profitul impozabil inscris la randul 30. Pierderea aferenta unui an fiscal reprezinta suma negativa inscrisa la randul 31.
    Pierderile inregistrate inainte de 1 ianuarie 1995 se recupereaza conform prevederilor legale in vigoare pana la 1 ianuarie 1995, respectiv din profiturile aferente urmatorilor 2 ani.
    Randul 32 - Profitul impozabil (pierderea)
    Pierderea se va inscrie in paranteze.
    Randul 34 - Creditul fiscal extern
    Creditul fiscal extern reprezinta minimul dintre urmatoarele doua valori:
    1. Suma impozitelor externe platite sau retinute pentru venitul din sursa externa, confirmata de documente ce atesta plata acestora, sau
    2. Suma egala cu suma veniturilor impozabile realizate in strainatate, la care se aplica cota de impozit pe profit din Romania.
    Randul 35 - Reducere pentru modernizarea tehnologiei de fabricatie, extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare si protectia mediului inconjurator
    Completati cu suma ce reprezinta 50% din impozitul pe profit datorat pentru partea de profit folosita pentru modernizarea tehnologiei de fabricatie, extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare si protectia mediului inconjurator.
    Reducerea se calculeaza lunar.

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 974/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 974 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu