E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 402 din 19 mai 2000

pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 262 din 12 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 35 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata*),
----------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997.

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 974/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la impozitul pe profit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 16 ianuarie 1995.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                          INSTRUCTIUNI
privind metodologia de calcul al impozitului pe profit

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ORDONANTA:
    Art. 1
    (1) Sunt obligati la plata impozitului pe profit, in conditiile prezentei ordonante, si denumiti in continuare contribuabili:
    a) persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;

    INSTRUCTIUNI:
    Fac parte din aceasta grupa regiile autonome, indiferent de subordonare, companiile nationale, societatile nationale, societatile comerciale, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strain sau cu capital integral strain, societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica, organizatiile cooperatiste, institutiile financiare si de credit, fundatiile, asociatiile, organizatiile, trusturile, precum si orice entitate care are statutul legal de persoana juridica romana.

    ORDONANTA:
    b) persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;

    INSTRUCTIUNI:
    In acest sens persoanele juridice straine, companiile, fundatiile, asociatiile, organizatiile, trusturile si orice entitati similare, infiintate si organizate in conformitate cu legile unei alte tari, devin subiect al impunerii, atunci cand isi desfasoara activitatea, integral sau partial, prin intermediul unui sediu permanent autorizat sa functioneze in Romania, numai dupa inmatricularea acestuia la registrul comertului si dupa inregistrarea la organele fiscale teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, cu modificarile ulterioare.

    ORDONANTA:
    c) persoanele juridice si fizice straine care desfasoara activitati in Romania ca partener intr-o asociere ce nu da nastere unei persoane juridice, pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfasurata in Romania;
    d) asocierile dintre persoanele fizice romane si persoanele juridice romane care nu dau nastere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate. In acest caz impozitul datorat se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica;

    INSTRUCTIUNI:
    Veniturile si cheltuielile rezultate din asocierile in participatiune prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) si d) din ordonanta, potrivit dispozitiilor legale, se contabilizeaza distinct de persoana juridica romana, cu respectarea prevederilor Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aceasta avand si obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa impozitul pentru profitul cuvenit persoanelor fizice si juridice straine, precum si persoanei fizice romane. Partea din veniturile si cheltuielile rezultate dintr-o astfel de asociere, care se cuvine persoanei juridice romane, se inregistreaza in contabilitatea proprie si se impune la nivelul acesteia.
    In cazul asocierilor dintre persoanele juridice romane veniturile si cheltuielile determinate de operatiunile asocierii in participatiune se contabilizeaza distinct de catre unul dintre asociati, stabilit conform contractului, urmand ca lunar sa se transmita pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii in contabilitatea proprie si determinarii profitului impozabil.

    ORDONANTA:
    e)*) institutiile publice, pentru veniturile extrabugetare din activitati economice desfasurate in conditiile legii.
------------
    *) Alin. (1) al art. 1 a fost completat cu lit. e) prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

    INSTRUCTIUNI:
    Activitatea economica este ansamblul faptelor si actelor referitoare la atragerea si utilizarea resurselor economice in vederea producerii, distributiei, circulatiei si consumului de bunuri sau de servicii, in functie de nevoi si de interese, in scopul obtinerii de profit.
    Veniturile bugetelor institutiilor publice, finantate total sau partial din venituri extrabugetare, provin din taxe, chirii, manifestari culturale, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe, concursuri artistice, publicatii, impresariat, exploatarea filmelor, prestatii editoriale, consultatii si servicii medicale, studii, proiecte, prestari de servicii, lucrari si exploatari ale unor bunuri pe care le au in administrare si altele de aceasta natura, stabilite in conditiile legii.
    Potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice si Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, din punctul de vedere al formei de finantare a cheltuielilor institutiile publice sunt:
    - institutii publice finantate integral de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz;
    - institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
    - institutii publice finantate integral din venituri extrabugetare;
    - institutii publice finantate din fonduri speciale, dupa caz;
    - institutii si servicii publice de interes local, finantate conform prevederilor Legii nr. 189/1998.
    In prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) se incadreaza institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, care nu sunt obligate sa le verse integral sau partial la bugetul de stat sau la bugetele locale si ale caror solduri anuale rezultate din executia bugetara raman la dispozitia acestora.
    Institutiile publice respective calculeaza si platesc impozit, conform metodologiei prevazute la art. 4, pentru profitul obtinut din activitatea economica desfasurata.
    Nu se includ in categoria veniturilor impozabile alocatiile bugetare nerambursabile, granturile, mijloacele materiale si banesti primite cu titlu gratuit de la persoane juridice si fizice, sumele reprezentand fondurile speciale, sume care sunt gestionate potrivit dispozitiilor legale, cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator, sumele care provin din prestari de servicii publice efectuate in numele statului si in contul institutiei publice coordonatoare ca autoritati publice organizate si finantate potrivit legii.

    ORDONANTA:
    (2)*) Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit:
    a) trezoreria statului, pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei;
    b) institutiile publice, pentru fondurile publice constituite potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice;
    c) unitatile economice fara personalitate juridica ale organizatiilor de nevazatori, de invalizi si ale asociatiilor persoanelor cu handicap;
------------
    *) Alin. (2) al art. 1 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

    INSTRUCTIUNI:
    Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit unitatile economice fara personalitate juridica autorizate potrivit legii, infiintate de organizatiile de nevazatori, de invalizi si de asociatiile persoanelor cu handicap, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.

    ORDONANTA:
    d) fundatiile testamentare;

    INSTRUCTIUNI:
    Fundatia testamentara, conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane, care, pe baza unui act juridic pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

    ORDONANTA:
    e) cooperativele care functioneaza ca unitati protejate, special organizate, potrivit legii;

    INSTRUCTIUNI:
    Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit unitatile de invalizi si de nevazatori, protejate, sau unitatile care au incadrate persoane cu handicap, care isi desfasoara activitatea in sistemul cooperatiei mestesugaresti si de consum, special organizate potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare.

    ORDONANTA:
    f) unitatile apartinand cultelor religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult;

    INSTRUCTIUNI:
    Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit unitatile de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane si celelalte culte religioase care au in exclusivitate dreptul de a produce si de a valorifica obiecte si vesminte de cult, precum si de a tipari carti de cult, teologice sau cu un continut bisericesc, necesare in vederea practicarii cultului, conform Legii nr. 103/1992.
    Nu intra sub incidenta acestor prevederi persoanele juridice care realizeaza aceste produse pe baza de autorizatie acordata de fiecare cult religios, in conditii specifice.
    In sensul acestor dispozitii sunt impozabile orice alte categorii de venituri realizate din desfasurarea activitatii.

    ORDONANTA:
    g) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, potrivit legii;

    INSTRUCTIUNI:
    Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit institutiile organizate potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe principiul nonprofit, al nediscriminarii si cu respectarea standardelor nationale. In acest context ele trebuie sa aiba in vedere prevederea potrivit careia veniturile obtinute se folosesc pentru largirea bazei materiale, respectiv spatii adecvate, in proprietate sau inchiriate, laboratoare proprii cu dotare corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii, biblioteca dotata cu fond de carte adecvata profilului scolii, alte dotari de natura sa realizeze un invatamant de calitate.

    ORDONANTA:
    h) asociatiile de proprietari, constituite ca persoane juridice potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, pentru veniturile obtinute din activitatile economice, care sunt utilizate pentru imbunatatirea confortului si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

    INSTRUCTIUNI:
    Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit asociatiile de proprietari, constituite ca persoane juridice potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitati economice (de exemplu: inchirierea spatiilor comune) care sunt utilizate pentru imbunatatirea confortului si eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.
    Veniturile obtinute de asociatiile de proprietari din activitati economice, care nu sunt utilizate in scopurile expres mentionate in ordonanta, se impun cu o cota de 25%, plata impozitului facandu-se la termenele stabilite la art. 15.
    Sunt considerati platitori de impozit pe profit asociatiile de locatari care nu s-au constituit in asociatie de proprietari, conform Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu beneficiaza de facilitatile fiscale prevazute la art. 1 alin. (2) lit. h).

    ORDONANTA:
    (3)*) Veniturile si cheltuielile persoanelor juridice fara scop lucrativ ce se iau in calcul la determinarea profitului impozabil sunt numai cele aferente activitatilor economice desfasurate cu scopul obtinerii de profit.
    Veniturile obtinute din activitati fara scop lucrativ, care nu sunt impozabile, includ: cotizatiile membrilor, contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor, taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare, donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare, dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din asemenea venituri, veniturile din reclama si publicitate, cu exceptia celor realizate prin unitatile specializate in acest domeniu, veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole, veniturile din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.
------------
    *) Alin. (3) al art. 1 a fost completat prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1998.

    INSTRUCTIUNI:
    In scopul aplicarii acestor prevederi veniturile si cheltuielile aferente activitatilor desfasurate in scopul obtinerii de profit se vor evidentia din punct de vedere contabil conform planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ, iar calculul impozitului pe profitul rezultat se va efectua conform metodologiei prevazute la art. 4.
    Se impoziteaza veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu care sunt folosite pentru activitatea economica.

    ORDONANTA:
    Art. 2*)
    (1) Cota de impozit pe profit este de 25%, cu exceptiile prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte, a cluburilor de noapte si a cazinourilor platesc o cota aditionala de impozit de 25% asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor inregistrate din aceste activitati in volumul total al veniturilor. Cota aditionala de impozit o platesc, de asemenea, persoanele fizice si juridice pentru veniturile proprii de aceeasi natura, realizate in baza contractelor de asociere in participatiune.
------------
    *) Art. 2 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

    INSTRUCTIUNI:
    Incadrarea acestor unitati se realizeaza de catre agentii economici, pe baza declaratiilor proprii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 843/1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistice.
    In scopul aplicarii acestor dispozitii contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor mai sus mentionate au obligatia sa evidentieze distinct veniturile din activitatea barurilor, cazinourilor si cluburilor de noapte. Ponderea se determina prin raportarea acestor venituri la veniturile totale realizate de contribuabilii mentionati, din orice sursa.

    ORDONANTA:
    (3) In cazul Bancii Nationale a Romaniei, cota de impozit pe profit este de 80% si se aplica asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva, potrivit legii.
    (4) Orice majorare a capitalului social efectuata prin incorporarea rezervelor, precum si a profiturilor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impoziteaza cu o cota de 10% .

    INSTRUCTIUNI:
    Potrivit acestor dispozitii, orice majorare de capital social efectuata din profitul net sau din rezerve constituite din profitul net al societatii se considera distributie de dividend si se impune cu cota de 10% .
    Nu intra sub incidenta prevederilor alineatului precedent primele legate de capitalul social (de exemplu: primele de emisiune, de aport), diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului conform legii (de exemplu: reevaluarea mijloacelor fixe, a activelor si pasivelor in valuta), incorporarea creantelor lichide si exigibile, astfel cum sunt ele definite in Codul civil si in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.

    ORDONANTA:
    (5) Obligatia retinerii si varsarii impozitului revine societatii comerciale o data cu inregistrarea la registrul comertului a modificarilor respective.

    INSTRUCTIUNI:
    Inregistrarea impozitului datorat se efectueaza prin diminuarea corespunzatoare a sumei brute utilizate la majorarea capitalului social, aceasta fiind de natura dividendelor, fara sa se inregistreze o cheltuiala in contabilitatea proprie, iar plata impozitului se efectueaza o data cu depunerea cererii de mentiuni la registrul comertului.

    ORDONANTA:
    Art. 3
    (1) Anul fiscal al fiecarui contribuabil este anul calendaristic.

    INSTRUCTIUNI:
    Conform dispozitiilor acestui alineat anul fiscal incepe la data de 1 ianuarie a fiecarui an si se sfarseste la data de 31 decembrie a aceluiasi an.

    ORDONANTA:
    (2) Cand un contribuabil se infiinteaza, se reorganizeaza prin divizare, comasare, fuziune sau se lichideaza in cursul unui an fiscal perioada impozabila este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a existat.

    INSTRUCTIUNI:
    Pentru aplicarea prevederilor acestui alineat se au in vedere urmatoarele:
    - In cazul infiintarii unui contribuabil intr-un an fiscal, perioada impozabila incepe:
    a) de la data inregistrarii acestuia in registrul comertului, daca are aceasta obligatie;
    b) de la data inregistrarii in registrul special de evidenta al judecatoriilor, daca are aceasta obligatie;
    c) de la data intrarii in vigoare a contractelor de asociere, in cazul asocierilor care nu dau nastere unei persoane juridice.
    - In cazul divizarilor sau fuziunilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanelor juridice supuse acestor operatiuni, perioada fiscala este perioada cuprinsa intre 1 ianuarie (sau de la data infiintarii in cursul anului) si data la care este inregistrata in registrul comertului cererea de fuziune sau de divizare.
    - In cazul lichidarii unui contribuabil intr-un an fiscal perioada impozabila inceteaza o data cu data radierii din registrul in care a fost inregistrata infiintarea acestuia.
    - Perioada impozabila, in cazul asocierilor care nu dau nastere unei persoane juridice, astfel cum sunt mentionate la art. 1 alin. (1) lit. c) si d), incepe de la data semnarii contractului de asociere si inceteaza la data incetarii acestuia.

    CAP. 2
    Determinarea profitului impozabil

    ORDONANTA:
    Art. 4*)
    (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile.
------------
    *) Art. 4 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

    INSTRUCTIUNI:
    Veniturile reprezinta sumele sau valorile incasate ori de incasat si includ:
    a) venituri din exploatare, respectiv venituri din vanzarea produselor, lucrarilor executate si serviciilor prestate, din productia stocata, din productia de imobilizari, din subventii de exploatare, precum si alte venituri din exploatarea curenta;
    b) venituri financiare, respectiv venituri din participatii, din alte imobilizari financiare, din creante imobilizate, din titluri de plasament, din diferente de curs valutar, din dobanzi, din sconturi obtinute, creante imobilizate si alte venituri financiare.
    Veniturile financiare inregistrate conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, de la data obtinerii lor, indiferent de obiectul de activitate al contribuabilului;
    c) venituri exceptionale, respectiv venituri din operatiuni de exploatare, din operatiuni de capital (despagubiri, penalitati incasate, venituri din cedarea activelor, cote-parti de subventii pentru investitii virate la rezultatul exercitiului) si alte venituri exceptionale.
    La stabilirea profitului impozabil se vor lua in calcul numai cheltuielile care concura direct la realizarea veniturilor si care se regasesc in costul produselor si serviciilor, in limitele prevazute de legislatia in vigoare.
    Cheltuielile reprezinta sumele sau valorile platite ori de platit, dupa natura lor, care sunt aferente realizarii veniturilor, astfel cum sunt inregistrate in contabilitatea contribuabililor.
    Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la perioade sau la exercitii financiare viitoare, se inregistreaza in cheltuielile curente ale perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare. In aceasta categorie se incadreaza si sumele platite pentru obtinerea unor autorizatii de functionare (numai cele care se elibereaza sau se avizeaza periodic, cu un anumit termen de valabilitate) sau pentru achizitionarea unor drepturi de folosinta, pentru incheierea de contracte de concesiune sau pentru obtinerea de licente care se repartizeaza pe intreaga perioada de valabilitate.
    In cadrul cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor se includ:
    a) cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate, cheltuieli cu amortizarea capitalului imobilizat, cheltuieli cu primele de asigurare care privesc activele corporale fixe si circulante, cheltuieli cu primele de asigurare pentru personal impotriva accidentelor de munca, contributiile care conditioneaza organizarea si functionarea activitatilor respective potrivit normelor legale in vigoare, alte cheltuieli de exploatare;
    b) cheltuieli financiare, respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante legate de participatii, alte cheltuieli financiare;
    c) cheltuieli exceptionale, respectiv cheltuielile privind operatiunile de capital si cele privind operatiunile de gestiune.
    Inregistrarea veniturilor si cheltuielilor in evidenta contabila se va efectua conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.

    ORDONANTA:
    (2) In scopul determinarii profitului impozabil se iau in calcul toate castigurile din orice sursa, inclusiv cele realizate din investitiile financiare.
    (3) In cazul livrarilor de bunuri mobile si al vanzarii de bunuri imobile, in baza unui contract de vanzare cu plata in rate, precum si in cazul contractelor de leasing financiar, valoarea ratelor scadente se inregistreaza la venituri impozabile, la termenele prevazute in contract.
    (4) La calculul profitului impozabil cheltuielile sunt deductibile numai daca sunt aferente realizarii veniturilor.

    INSTRUCTIUNI:
    Nu sunt deductibile cheltuielile cu amortizarea caselor de odihna proprii sau a imobilizarilor care nu sunt utilizate pentru realizarea veniturilor, de tipul navelor, aeronavelor, vaselor de croaziera etc.

    ORDONANTA:
    Pentru urmatoarele categorii de cheltuieli se admite deducerea la calculul profitului impozabil, astfel:
    - cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor livrate si a bunurilor imobile vandute in baza unui contract de vanzare cu plata in rate sunt deductibile la aceleasi termene scadente prevazute in contractele incheiate intre parti, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a livrarii;

    INSTRUCTIUNI:
    Aceste prevederi au in vedere cheltuielile efectuate de producatorul, respectiv vanzatorul bunurilor ce fac obiectul contractului de vanzare-cumparare.

    ORDONANTA:
    - in cazul contractelor de leasing, utilizatorul va deduce chiria pentru contractele de leasing operational sau amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar. Amortizarea se va calcula in conformitate cu actele normative in vigoare;

    INSTRUCTIUNI:
    Incadrarea operatiunilor de leasing se realizeaza avandu-se in vedere clauzele contractuale si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata.
    Operatiunile de leasing imobiliar efectuate conform contractelor cu clauza irevocabila de vanzare, care au ca obiect utilizarea activelor ce apartin societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, se supun regimului fiscal valabil pentru contractele de leasing financiar.

    ORDONANTA:
    - cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui unei persoane juridice, produs sau serviciu, utilizand mijloacele de informare in masa, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil in baza unui contract scris;

    INSTRUCTIUNI:
    Aceasta prevedere se refera la inchirierea de spatii publicitare, inclusiv la targuri si expozitii organizate, executarea de material publicitar, precum si la costurile ocazionate de prezentarea acestora, in baza unor contracte scrise.
    Se includ in aceasta prevedere actiunile cu caracter publicitar organizate de diferiti agenti economici in scopul stimularii vanzarilor, care nu presupun taxe de participare pentru jucatori si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfasurarii actiunii publicitare.
    Nu intra sub incidenta acestei prevederi reducerile de preturi, premiile acordate in cadrul unor campanii publicitare, cheltuielile cu achizitionarea unor produse supuse inscriptionarii cu emblema firmei, cheltuielile cu achizitionarea unor produse ce nu fac obiectul activitatii societatii si care sunt acordate in scop publicitar, organizarea tombolelor, cheltuielile legate de incercarea produselor sau realizarea de demonstratii la punctele de vanzare.

    ORDONANTA:
    - cheltuielile determinate de efectuarea unor lucrari de interventie pentru reducerea riscului seismic al cladirilor si locuintelor aflate in proprietate sau in administrare potrivit reglementarilor legale in vigoare, care prezinta clasa I de risc seismic, sunt deductibile la data efectuarii lor;
    (5) In intelesul alin. (1) veniturile neimpozabile sunt:
    a) dividendele primite de catre o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica, romana sau straina;
    b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se detin participatiile;

    INSTRUCTIUNI:
    Aceste venituri se inregistreaza de contribuabilii care detin in evidenta contabila participatii la capitalul social al altor societati, participatii care au fost comunicate prin documente ce atesta cuantumul majorarii acestora, ca urmare a majorarii capitalului social, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare (rezerve, cu exceptia rezervelor legale, beneficii, prime de emisiune, compensarea unor creante lichide si exigibile).

    ORDONANTA:
    c) veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat, conform conventiilor;
    d) rambursarile de cheltuieli nedeductibile, precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.

    INSTRUCTIUNI:
    In sensul prevederilor art. 4 alin. (5) lit. d) sunt considerate venituri neimpozabile veniturile care nu sunt rezultate din activitatea contribuabilului si care vin sa acopere cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuarii lor, cum sunt: rambursarile de impozit pe profit platit in perioadele anterioare, restituirea unor majorari de intarziere, partea din veniturile din asigurare care depaseste valoarea neamortizata a activelor asigurate, venituri din anularea unor provizioane, altele decat cele pentru care s-a acordat deducere conform Hotararii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare, republicata, cu modificarile ulterioare (provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, corporale, imobilizarilor in curs, imobilizarilor financiare, stocurilor si productiei in curs de executie).

    ORDONANTA:
    (6) In intelesul alin. (1) cheltuielile nedeductibile sunt:
    a) cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele platite in strainatate. Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa platite in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate din Romania;

    INSTRUCTIUNI:
    Cheltuiala inregistrata in contabilitatea proprie, ca urmare a suportarii de catre persoana juridica romana a impozitului pe venit datorat de persoana fizica sau juridica nerezidenta pentru veniturile realizate din Romania si neretinut prin stopaj la sursa din venitul persoanei fizice sau juridice nerezidente de catre persoana juridica romana, este nedeductibila.

    ORDONANTA:
    b) amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale, altele decat cele prevazute in contractele economice. Amenzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine sau in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania sunt cheltuieli nedeductibile;

    INSTRUCTIUNI:
    Nu se includ in aceasta categorie penalitatile si majorarile de intarziere datorate conform clauzelor contractuale.
    In cazul cheltuielilor reprezentand amenzi, confiscari, majorari si penalitati datorate autoritatilor straine sau rezultate din contractele economice incheiate cu persoane nerezidente, acestea sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

    ORDONANTA:
    c) cheltuielile de protocol care depasesc limita de 1% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente, inclusiv accizele, mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit, si cheltuielile de protocol inregistrate in cursul anului;

    INSTRUCTIUNI:
    Prin cheltuieli de protocol se intelege cheltuielile ocazionate de acordarea de cadouri si tratatii efectuate in scopul afacerii.
    Baza de calcul la care se aplica cota de 1% o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielile inregistrate conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol, inregistrate in contabilitatea proprie.

    ORDONANTA:
    d) cheltuielile cu diurna care depasesc limitele legale stabilite pentru institutiile publice;

    INSTRUCTIUNI:
    Aceasta prevedere se adreseaza salariatilor din cadrul societatilor comerciale si regiilor autonome la care drepturile salariale se acorda prin negociere conform contractelor colective sau individuale de munca.
    Pentru determinarea profitului impozabil drepturile banesti de delegare, detasare si de deplasare in interesul serviciului sunt deductibile numai in limita prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare.

    ORDONANTA:
    e) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor peste limita legala, cu exceptia celor create de banci in limita a 2% din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva potrivit Legii bancare nr. 58/1998, a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create conform prevederilor legale in materie, precum si a fondului de rezerva, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana cand acesta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat. Sunt nedeductibile si sumele utilizate pentru constituirea sau pentru majorarea rezervelor de catre societatile de asigurare si reasigurare pentru contractele cedate in reasigurare;

    INSTRUCTIUNI:
    Rezervele deductibile din punct de vedere fiscal in cazul bancilor, precum si in cazul sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, sunt cele reglementate de Legea nr. 58/1998.
    Rezervele legale se constituie anual din profitul bancii, in cotele si in limitele stabilite, si din alte surse, conform legii. Rezervele astfel constituite se completeaza in conditiile prevazute de lege, in cazul micsorarii lor.
    Rezerva generala pentru riscul de credit se constituie din profitul bancii, in cotele si in limitele stabilite de lege, in functie de soldul creditelor acordate, existent la sfarsitul anului.
    Rezerva generala pentru riscul de credit se utilizeaza in situatia realizarii riscului de credit, conform legii.
    In cazul societatilor din domeniul asigurarilor sunt deductibile rezervele tehnice calculate conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile ulterioare.
    Conform dispozitiilor acestei legi rezervele de prime si de daune se constituie din cote-parti corespunzatoare sumelor aferente riscurilor neexpirate in anul in care s-au incasat primele.
    In cazul contractelor pentru care riscul a expirat, rezervele aferente se anuleaza sau se diminueaza in mod corespunzator prin inregistrarea sumelor respective la venituri.
    Fondul de rezerva se calculeaza din profitul contabil anual, prin aplicarea procentului de 5% asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor inregistrate in contabilitate, la care se adauga cheltuiala cu impozitul pe profit.
    Schimbarea destinatiei rezervelor si a fondurilor constituite din profitul brut, potrivit prevederilor legale, prin distribuirea lor actionarilor sub forma dividendelor sau cu ocazia lichidarii societatii, va atrage impunerea sumelor respective cu impozit pe profit si impozit pe dividende, conform metodologiei privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale.

    ORDONANTA:
    f) sumele pentru constituirea provizioanelor peste limitele legale;

    INSTRUCTIUNI:
    In cazul provizioanelor se vor avea in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 335/1995, republicata.

    ORDONANTA:
    g) sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legii bugetare anuale;
    h) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, precum si pentru activele corporale pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor cheltuieli, taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor, altele decat cele din productia proprie, acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, precum si taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, aferenta cheltuielilor care depasesc limitele prevazute de lege;

    INSTRUCTIUNI:
    Cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, pentru care s-au incheiat contracte de asigurare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta, nu intra sub incidenta acestor prevederi.
    Cheltuiala cu valoarea neamortizata a activelor corporale constatate lipsa din gestiune sau distruse, pentru care nu s-au incheiat contracte de asigurare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta, nu este deductibila fiscal.
    Cheltuiala cu valoarea neamortizata a activelor corporale constatate lipsa din gestiune sau distruse, care excede valorii recuperate in baza contractelor de asigurare incheiate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta, nu este deductibila fiscal.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor achizitionate si acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor de protocol care depasesc cota prevazuta de ordonanta constituie cheltuiala nedeductibila.

    ORDONANTA:
    i) cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si necorporale ale contribuabilului, inclusiv asigurarile de viata ale personalului angajat;

    INSTRUCTIUNI:
    In categoria asigurarilor de viata sunt cuprinse acele asigurari care au ca obiect economisirea pura, situatie in care cheltuielile cu politele de asigurare incheiate pentru salariati sunt nedeductibile la nivelul contribuabilului.
    In cazul operatiunilor de leasing cheltuielile generate de asigurarea bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile din punct de vedere fiscal pentru partea obligata prin contract sa plateasca primele de asigurare.

    ORDONANTA:
    j) orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau a asociatilor, inclusiv dobanzile platite in cazul contractelor civile, in situatia in care nu sunt impozitate la persoana fizica;

    INSTRUCTIUNI:
    Sunt considerate cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau a asociatilor, in sensul prevederilor lit. j), urmatoarele:
    - cheltuielile cu amortizarea, intretinerea si cu repararea mijloacelor de transport utilizate de asociat sau de actionar;
    - cheltuielile de transport, cazare si diurna efectuate de actionarul sau asociatul care nu are calitatea de angajat;
    - bunurile, marfurile si serviciile acordate asociatilor sau actionarilor, precum si lucrarile executate in favoarea acestora;
    - cheltuielile cu chiria si intretinerea spatiilor puse la dispozitie acestora;
    - alte cheltuieli efectuate in favoarea actionarilor sau a asociatilor, care nu se refera la activitatea desfasurata de contribuabil.

    ORDONANTA:
    k) sumele angajate la nivelul contractului de asociere in participatiune in favoarea partenerului contractual, sub forma unor sume fixe sau cote procentuale raportate la venit, altele decat cele rezultate pe baza decontului intocmit;

    INSTRUCTIUNI:
    Sunt considerate cheltuieli nedeductibile platile efectuate intre partenerii contractului de asociere in participatiune, in cazul in care acestea nu respecta prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) si d) din ordonanta si ale art. 101 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.

    ORDONANTA:
    l) cheltuielile de conducere si cheltuielile de administrare, inregistrate de un sediu permanent care apartine unei persoane fizice sau juridice straine, indiferent de faptul ca s-au efectuat in statul in care se afla sediul permanent sau in alta parte, care depasesc 10% din salariile impozabile ale sediului permanent din Romania;
    m) cheltuielile inregistrate in contabilitate pe baza unor documente care nu indeplinesc, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, conditiile de document justificativ;

    INSTRUCTIUNI:
    Inregistrarile in evidenta contabila se fac cronologic si sistematic, pe baza inscrisurilor ce dobandesc calitatea de document justificativ care angajeaza raspunderea persoanelor care l-au intocmit, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991*).
------------
    *) Legea contabilitatii nr. 82/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000.

    ORDONANTA:
    n) cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, pentru dreptul de folosinta a terenului agricol adus de membrii asociati peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractul de societate sau de asociere;
    o) cheltuielile de sponsorizare peste limitele prevazute de normele legale in vigoare;

    INSTRUCTIUNI:
    Baza la care se aplica procentul stabilit de Ordonanta Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielilor inregistrate in contabilitate, la care se adauga cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea.

    ORDONANTA:
    p) cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor, altele decat cele acordate de banci si de alte persoane juridice autorizate potrivit legii, care depasesc dobanzile active (medii) ale bancilor, comunicate de Banca Nationala a Romaniei;

    INSTRUCTIUNI:
    In vederea calcularii limitelor deductibile ale cheltuielilor cu dobanzile acordate se va tine seama de dobanda activa calculata de Banca Nationala a Romaniei, comunicata lunar in mass-media.

    ORDONANTA:
    r) cheltuielile cu serviciile, inclusiv de management sau consultanta, in situatia in care nu sunt justificate de un contract scris si pentru care nu pot fi verificati prestatorii in legatura cu natura acestora. Nu sunt deductibile serviciile facturate de persoane fizice si juridice nerezidente, in situatia in care plata acestora determina pierdere la nivelul unui exercitiu financiar sau in situatia in care aceste servicii nu sunt aferente activitatii entitatii din Romania.
    In acelasi sens vor fi analizate si furnizarile de bunuri si de servicii intre persoanele juridice controlate in comun sau care participa sub orice forma la conducerea ori la controlul beneficiarului acestora;

    INSTRUCTIUNI:
    Nu intra sub incidenta acestor prevederi serviciile cu caracter ocazional, prestate de persoane fizice si juridice, care se refera la intretinerea si repararea activelor, serviciile postale, xerox.
    In baza acestor prevederi este necesar ca serviciile prestate sa se faca in baza unui contract scris care sa cuprinda date referitoare la prestatori, termene de executie, precizarea serviciilor prestate si a tarifelor percepute, respectiv valoarea totala a contractului.
    Sunt nedeductibile cheltuielile cu serviciile facturate de persoane fizice sau juridice nerezidente, inclusiv cele de management si consultanta, care determina pierdere si nu se regasesc in costul complet al produselor, lucrarilor si serviciilor realizate, potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.
    In situatia in care pierderea declarata la sfarsitul exercitiului financiar este determinata de cheltuieli financiare si/sau exceptionale, aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

    ORDONANTA:
    s) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare ale titlurilor de participare, inregistrate la societatea la care se detin participatiile, cu exceptia celor determinate de vanzarea-cumpararea acestora.

    INSTRUCTIUNI:
    Cheltuielile reprezentand pierderi de valoare a titlurilor imobilizate sunt nedeductibile.
    Nu intra sub incidenta acestor prevederi pierderile rezultate din vanzarea titlurilor imobilizate.
    Limitele cheltuielilor deductibile se aplica lunar, astfel incat la finele anului fiscal sa se incadreze in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Pentru contribuabilii care desfasoara activitati in zonele libere pe baza de licente eliberate conform Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, profitul obtinut din aceste activitati este scutit de plata impozitului pe profit. Veniturile si cheltuielile aferente activitatilor derulate in zona libera se evidentiaza distinct. Pierderea rezultata din operatiunile realizate in zona libera nu se recupereaza din profitul impozabil realizat in afara zonei libere, aceasta urmand sa fie recuperata din profiturile obtinute din aceeasi zona.
    In cazul contribuabililor care desfasoara activitati in zonele defavorizate, scutirea de la plata impozitului pe profit se acorda pe baza certificatului de investitor in zona defavorizata. Acest certificat este eliberat de agentia pentru dezvoltare regionala in a carei raza de competenta teritoriala se afla sediul agentului economic.
    Scutirea de la plata impozitului pe profit opereaza pe toata durata existentei zonei defavorizate.

    ORDONANTA:
    Art. 5*)
    (1) Amortizarea activelor corporale si necorporale se face in concordanta cu prevederile legale in vigoare.
------------
    *) Art. 5 a mai fost completat cu alin. (4) si (5) prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

    INSTRUCTIUNI:
    Sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile cu amortizarea bunurilor si valorilor destinate sa deserveasca activitatea contribuabilului (inscrisa in contractul de societate), iar bunurile sunt in functiune si se regasesc la locul de desfasurare a acesteia.
    Sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile cu amortizarea bunurilor si valorilor concesionate, inchiriate, date in locatie de gestiune sau leasing operational, care sunt recuperate prin redeventa, chirie sau prin pretul locatiei, conform contractelor incheiate.

    ORDONANTA:
    (2) Cheltuielile cu exploatarea zacamintelor naturale, de natura decopertarilor, explorarilor, forarilor, dezvoltarilor, care nu se finalizeaza in obiective economice ce pot fi exploatate, se recupereaza in urmatorii 5 ani din veniturile realizate din exploatare.
    (3) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca la calculul profitului impozabil provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de pana la 1% din rezultatul financiar din exploatare, pe toata durata de functionare a exploatarii.

    INSTRUCTIUNI:
    Aceste provizioane sunt obligatorii pentru contribuabilii care au ca domeniu de activitate exploatarea de resurse minerale si care au obligatia de a prezenta un plan de refacere a mediului, in sensul asigurarii reconstructiei ecologice a perimetrelor afectate de exploatarile miniere, in conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998.
    Intra sub incidenta acestor prevederi si titularii acordurilor petroliere, care au obligatia de a lua masurile de protectie a zacamintelor si a suprafetelor petroliere potrivit dispozitiilor Legii petrolului nr. 134/1995.

    ORDONANTA:
    (4) Contribuabilii care achizitioneaza incepand cu data de 1 ianuarie 2000 echipamente tehnologice (masini, utilaje, instalatii de lucru) si mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor, beneficiaza de o deducere, din profitul impozabil aferent exercitiului financiar, a unei cote de 10% din pretul de achizitie al acestora. Deducerea se calculeaza in luna in care se realizeaza achizitia, numai din punct de vedere fiscal, prin inscrierea la cheltuieli deductibile in declaratia de impunere a sumelor respective. In situatia in care se realizeaza pierdere, aceasta se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani.
    (5) Pentru investitiile efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 2000 in autoturisme cu o valoare mai mare decat echivalentul in lei a 12.000 euro, nu este permisa deducerea la calculul profitului impozabil a partii din amortizarea lunara care depaseste aceasta valoare.
    Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent societatile de leasing, pentru bunurile de aceasta natura care fac obiectul unui contract de leasing operational.

    INSTRUCTIUNI:
    Cheltuiala cu amortizarea automobilelor cu valoare mai mare decat echivalentul in lei a 12.000 euro se va reflecta in contabilitate conform prevederilor Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, iar cheltuiala cu amortizarea ce depaseste aceasta valoare de 12.000 euro se inscrie extracontabil, numai in declaratia de impunere, ca o cheltuiala nedeductibila.
    Amortizarea se calculeaza conform dispozitiilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe.
    Suma echivalenta cotei de 10% se inscrie numai in declaratia de impunere pentru determinarea profitului impozabil, fara a se inregistra insa in evidenta contabila.
    Se includ in aceasta prevedere mijloacele fixe cuprinse in grupele 2 si 4 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998.

    ORDONANTA:
    Art. 6
    Profitul impozabil stabilit potrivit art. 4 si impozitul pe profit se calculeaza si se evidentiaza lunar, cumulat de la inceputul anului fiscal.

    INSTRUCTIUNI:
    Impozitul pe profit datorat pentru luna in curs se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului si impozitul pe profit datorat pentru luna precedenta.

    ORDONANTA:
    Art. 7*)
    Contribuabilii care au incasat printr-un cont bancar din Romania venituri in valuta din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie, direct sau prin contract de comision, precum si din prestari de servicii platesc o cota de impozit de 5% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri in volumul total al veniturilor. Reducerea se calculeaza lunar, iar sumele aferente acesteia se repartizeaza ca surse proprii de finantare.
------------
    *) Art. 7 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

    INSTRUCTIUNI:
    In vederea aplicarii acestei facilitati se va intocmi o situatie privind veniturile incasate din export.
    In veniturile totale inregistrate, care se vor lua in calcul la determinarea ponderii veniturilor la export, nu se includ cele inregistrate in conturile 711 "Venituri din productia stocata", 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" si 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale", acestea nefiind venituri efective.
    Lunar se va face ponderea veniturilor incasate din export in volumul total al veniturilor inregistrate conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991. Cota de 5% se aplica asupra profitului impozabil aferent acestei ponderi, calculat si evidentiat lunar, cumulat de la inceputul anului fiscal.
    Suma aferenta diferentei de impozit rezultate dintre cota de 25% si 5% se evidentiaza separat, extracontabil, iar la sfarsitul anului aceasta se regularizeaza si se repartizeaza ca sursa proprie de finantare.
    Justificarea efectuarii operatiunilor de export se face pe baza acelorasi documente solicitate si in cazul taxei pe valoarea adaugata.
    In cazul operatiunilor de lohn, de cota de 5% beneficiaza si contribuabilii care participa la realizarea bunurilor exportate, proportional cu incasarile valutare justificate pe baza acelorasi documente solicitate si in cazul taxei pe valoarea adaugata.
    Contribuabilii care presteaza servicii turistice catre beneficiari straini, persoane fizice si juridice nerezidente, beneficiaza de cota de 5% in baza contractelor externe sau a facturilor emise, incasate intr-un cont bancar din Romania prin transfer bancar sau prin carti de credit.
    Pentru calculul impozitului datorat pe trimestrul IV se vor lua in calcul si incasarile aferente exporturilor inregistrate in anul 2000 pana la depunerea declaratiei rectificative, dar nu mai tarziu de data de 31 martie a anului urmator. Aceasta regula se mentine si pentru anii urmatori.
    Pentru anul 2000 nu se iau in calcul facturile emise in perioadele anterioare acestui an si incasate dupa data de 31 decembrie 1999.
    Nu intra sub incidenta prevederilor art. 7 operatiunile de comert international care nu se finalizeaza prin incasarea de valuta in conturile bancare din Romania, cum sunt, de exemplu: clearingul, barterul sau alte forme de reexport.

    ORDONANTA:
    Art. 8*)
    (1) Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani.
    Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.
    Nu se recupereaza pierderea fiscala inregistrata de persoana juridica, in cazul in care are loc divizarea sau fuziunea.
    Contribuabilii care pe o perioada de 3 ani consecutivi au realizat numai pierderi intra automat in obiectivul de control al organului fiscal pentru constatarea cauzelor care au dus la nerealizare de profit.
    In cazul persoanelor juridice straine prevederile alineatelor precedente se aplica luandu-se in considerare numai activitatile economice, cotele de participare, profiturile si pierderile atribuite sediului permanent din Romania.
    (2) In situatia lichidarii, fuziunii, divizarii unui contribuabil, la determinarea profitului impozabil se includ si profiturile ce rezulta din evaluarea patrimoniului, daca succesorul in drept al contribuabilului nu garanteaza continuitatea impozitarii conform prevederilor prezentei ordonante.
------------
    *) Art. 8 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

    INSTRUCTIUNI:
    In aplicarea acestui articol se au in vedere pierderile fiscale rezultate din declaratia de impunere.

    ORDONANTA:
    Art. 9
    Contribuabilii definiti la art. 1 alin. (1) lit. b) si c) datoreaza impozitul pentru activitatile desfasurate in Romania.
    Art. 11
    Orice alt venit care nu este mentionat la art. 10 este venit realizat pe teritoriul Romaniei, daca este platit de un rezident roman, de sau prin intermediul unui sediu permanent in Romania.
    Art. 13*)
    (1) Persoana juridica romana are dreptul de a i se deduce din impozitul pe profit datorat in Romania o suma echivalenta cu impozitul pe venitul din sursa externa platit direct sau prin retinere la sursa in strainatate, pe baza de documente care atesta plata, confirmate de autoritatile fiscale straine.
    (2) Suma deducerii este la nivelul prevazut la alin. (1), dar nu mai mult decat impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei impozitului pe profit prevazuta in prezenta ordonanta asupra veniturilor pe fiecare sursa de venit externa, dupa ce s-au scazut cheltuielile deductibile aferente acestora.
    (3) Deducerea impozitului pe profit, platit in strainatate, se efectueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei la inchiderea anului financiar, iar diferentele de curs pana la data platii efective sunt cheltuieli deductibile.
    Pentru impozitele platite reprezentand retineri la sursa asupra veniturilor de natura dividendelor, redeventelor, dobanzilor sau altor venituri similare deducerea se efectueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua precedenta platii.
------------
    *) Art. 13 a fost completat cu alin. (3) prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

    INSTRUCTIUNI:
    Aceste prevederi au drept scop evitarea dublei impuneri a profitului, in sensul ca impozitul pe profitul realizat in strainatate sau impozitele retinute in strainatate prin retinere la sursa, confirmate de autoritatile fiscale din tarile in care au fost realizate veniturile si in care au fost retinute impozitele aferente, se deduc din impozitul pe profitul datorat in Romania.

    ORDONANTA:
    Art. 22
    (1) In vederea determinarii obligatiilor fiscale, potrivit prevederilor prezentei ordonante, organele fiscale au dreptul de a controla si:
    a) operatiunile care au ca scop evitarea sau diminuarea platii impozitelor;
    b) operatiunile efectuate in numele contribuabilului, dar in favoarea asociatilor, actionarilor sau persoanelor ce actioneaza in numele acestora;
    c) datoriile asumate de contribuabili in contul unor imprumuturi facute sau garantate de actionari, asociati sau de persoanele ce actioneaza in numele acestora, in vederea reflectarii reale a operatiunii;
    d) distribuirea, impartirea, alocarea veniturilor, deducerile, creditele sau reducerile intre doi sau mai multi contribuabili, sau acele operatiuni controlate, direct sau indirect, de persoane care au interese comune, in scopul prevenirii evaziunii fiscale si pentru reflectarea reala a operatiunilor.

    INSTRUCTIUNI:
    La alocarea veniturilor vor fi avute in vedere prevederile din conventiile de evitare a dublei impuneri (art. 9 - Intreprinderi asociate) si metodele din ordonanta.
    Doua intreprinderi sunt considerate asociate (societati-mama si filiale sau societati controlate in comun), daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) o intreprindere este rezidenta a statului roman, iar cealalta este rezidenta a altui stat; si
    b) intreprinderea din celalalt stat participa direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul intreprinderii nationale; sau
    c) aceleasi persoane participa direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul ambelor intreprinderi.
    Cele doua intreprinderi sunt legate in relatiile lor comerciale sau financiare prin conditii acceptate sau impuse, care difera de cele care ar fi fost stabilite intre intreprinderi independente.
    Autoritatile fiscale din Romania pot, in scopul calcularii obligatiilor fiscale ale intreprinderilor asociate, sa reconsidere evidentele intreprinderii din Romania, in scopul examinarii fiscale, daca, ca urmare a relatiilor speciale dintre intreprinderea asociata romana si cea straina, aceste evidente nu reflecta profiturile reale impozabile ce provin din Romania. Aceasta reconsiderare a evidentelor intreprinderilor asociate nu este autorizata, daca tranzactiile dintre asemenea intreprinderi au loc in termenii comerciali de piata libera, respectiv ca tranzactii intre intreprinderi independente.
    In cazul in care Romania a incheiat conventie de evitare a dublei impuneri cu statul al carui rezident este intreprinderea asociata straina, aceasta reconsiderare a evidentelor in scopul examinarii fiscale se poate efectua de catre autoritatile romane si coroborat cu art. "Procedura amiabila" prevazut in respectiva conventie.
    In acest sens, atunci cand Romania include in profiturile unei intreprinderi inregistrate in Romania - si impune in consecinta - profiturile asupra carora o intreprindere rezidenta in alt stat, care a fost supusa impunerii in statul sau de rezidenta, si profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit intreprinderii din Romania, daca conditiile stabilite intre cele doua intreprinderi ar fi fost cele care ar fi fost convenite intre intreprinderi independente, statul de rezidenta al intreprinderii asociate straine va proceda la modificarea corespunzatoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri.
    Reconsiderarea evidentelor care privesc profiturile incluse ca urmare a aplicarii principiilor pietei libere intre intreprinderi asociate presupune, in mod obligatoriu, ca aceasta sa se faca si in statul in care aceste profituri au fost impuse initial, evitandu-se in acest fel o dubla impunere.
    Ajustarea profiturilor trebuie facuta astfel incat sa fie agreata si de statul care a facut impunerea initiala in functie de situatia existenta la momentul stabilirii impunerii. In asemenea situatii autoritatea competenta din Romania se poate consulta si cu autoritatea competenta a celuilalt stat, in scopul stabilirii unei metodologii de ajustare a profiturilor, agreata de ambele state.
    In conditiile in care sunt incheiate conventii de evitare a dublei impuneri intre Romania si alte state, aplicarea acestor prevederi se face pe baza prezentarii certificatului de rezidenta fiscala de catre intreprinderea asociata nerezidenta in Romania.
    La ajustarea profiturilor intre intreprinderi asociate se va avea in vedere perioada de prescriptie prevazuta de legislatia interna a statelor in care intreprinderile asociate in cauza sunt rezidente, in cazul in care prin conventia de evitare a dublei impuneri nu s-a prevazut o alta perioada de prescriptie.
    Ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate nu conduce la modificarea bilantului contabil al intreprinderilor asociate.

    ORDONANTA:
    (2)*) In cazul tranzactiilor dintre contribuabili sau dintre acestia si o persoana fizica sau o entitate fara personalitate juridica, care participa sub orice forma la conducerea, controlul sau capitalul altui contribuabil sau altei entitati, fara personalitate juridica, valoarea ce va fi recunoscuta de autoritatea fiscala este valoarea de piata a tranzactiilor.
    La fel se procedeaza si atunci cand contribuabilul sau cealalta persoana sau entitate sunt asociati, respectiv actionari in comun, si nu detin controlul, asa cum este prevazut mai sus.
    La estimarea valorii de piata a tranzactiilor vor fi utilizate urmatoarele metode:
    a) metoda compararii preturilor, in care pretul de vanzare al contribuabilului se compara cu preturile practicate de alte entitati independente de acesta, atunci cand sunt vandute produse sau servicii comparabile;
------------
    *) Alin. (2) al art. 22 a fost completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

    INSTRUCTIUNI:
    Aceasta se poate realiza prin:
    - compararea pretului extern pentru marfurile si serviciile identice livrate in strainatate (compararea cu preturile curente pe piata, care poate fi stabilita prin cotatii de piata, preturile aplicate intr-un anumit sector sau preturile convenite intre terte parti independente), dupa caz;
    - compararea pretului intern pentru marfurile si serviciile identice livrate in tara (compararea cu preturile derivate pe piata, pe care contribuabilul sau o persoana apartinand aceluiasi grup le-a convenit cu entitati care nu apartin aceluiasi grup).
    In aplicarea metodei compararii preturilor valoarea de piata a tranzactiei va fi determinata prin compararea pretului de vanzare a marfurilor si serviciilor identice, vandute la aceeasi marja de profit si sensibil in aceeasi cantitate cu pretul de vanzare al marfurilor si al serviciilor de evaluat.
    In absenta unei astfel de vanzari (aceeasi marja de profit si aceeasi cantitate) se va utiliza pretul de vanzare pentru marfurile si serviciile identice, vandute cu o marja de profit si/sau in cantitati diferite. In acest scop pretul de vanzare se va corecta cu diferentele in plus sau in minus pe care marja de profit sau cantitatea le-ar fi putut determina, cu conditia ca aceste diferente sa se bazeze pe elemente de proba care sa stabileasca cu claritate faptul ca acestea sunt rezonabile si exacte.
    Pentru transferul de bunuri, produse, marfuri sau servicii intre entitati apartinand aceluiasi grup valoarea de piata este acel pret pe care l-ar fi convenit entitatile care nu apartin aceluiasi grup in conditiile existente pe piete comparabile din punct de vedere comercial pentru transferul de bunuri sau de marfuri similare, in cantitati comparabile, in acelasi punct din lantul de productie si de distributie si in conditii comparabile de livrare si de plata.

    ORDONANTA:
    b) metoda "cost plus", in care pretul obisnuit al pietei trebuie determinat ca valoare a costurilor principale, marite cu o rata de profit similara domeniului de activitate al contribuabilului;

    INSTRUCTIUNI:
    Punctul de plecare pentru aceasta metoda, in cazul transferului de marfuri sau de servicii intre persoane apartinand aceluiasi grup, este reprezentat de costurile producatorului sau ale furnizorului de servicii. Aceste costuri sunt stabilite folosindu-se aceeasi metoda de calcul pe care persoana care face transferul isi bazeaza si politica de stabilire a preturilor fata de entitati care nu apartin aceluiasi grup. Suma care se adauga la costul astfel stabilit va avea in vedere o rata de profit care este normala pentru domeniul de activitate al contribuabilului.
    Acolo unde marfurile sau serviciile sunt transferate printr-un sir de persoane apartinand aceluiasi grup, aceasta metoda urmeaza sa fie aplicata separat pentru fiecare stadiu, luandu-se in considerare rolul si activitatile concrete ale fiecarei entitati apartinand aceluiasi grup.

    ORDONANTA:
    c) metoda pretului de "revanzare", in care pretul pietei este pretul folosit in cazul vanzarilor produselor si serviciilor catre entitati independente, diminuat de cheltuielile de comercializare si o rata de profit;

    INSTRUCTIUNI:
    Aceasta metoda se aplica pornindu-se de la pretul la care un produs cumparat de la o persoana apartinand aceluiasi grup este revandut unei entitati care nu apartine grupului. Pretul care va fi stabilit pentru transferul de produse sau de servicii intre persoane apartinand aceluiasi grup urmeaza sa fie calculat pe baza pretului curent de piata la revanzare. In acest scop pretul de revanzare este corectat pentru a se lua in considerare reducerile normale de pe piata, care reflecta rolul si riscul vanzatorului:
    - in cazul in care revanzatorul a prelucrat sau a modificat marfurile, atunci acest lucru trebuie sa fie luat in considerare pe calea unei reduceri corespunzatoare;
    - in cazul in care marfurile sunt transferate printr-un intreg sir de persoane apartinand aceluiasi grup, atunci in anumite imprejurari poate fi facut un calcul, incepandu-se cu pretul (obtinut pe piata) pentru transferul final catre o persoana care nu apartine aceluiasi grup si mergandu-se inapoi, de-a lungul intregului sir, pana la punctul sau de plecare.

    ORDONANTA:
    Daca aplicarea acestor metode pentru estimarea valorii de piata a tranzactiilor nu este posibila, iar pretul de vanzare este mai mic decat costul de achizitie sau de productie, partea neacoperita de venituri este o cheltuiala nedeductibila.
    Aplicarea acestor metode se va realiza, daca un contribuabil:
    - va avea avantaj prin relatiile cu un alt contribuabil care este beneficiarul unei facilitati fiscale (scutire, reduceri de impozit); sau
    - relatia (tranzactia) este cu un alt contribuabil care detine la acesta parti de capital; sau
    - este implicat intr-o relatie de natura economica cu un alt contribuabil si in legatura cu aceasta relatie realizeaza o activitate in favoarea unui asemenea contribuabil in termeni mai avantajosi si intr-o forma diferita fata de cele acceptate in general (in aceeasi perioada si in aceleasi conditii) pentru indeplinirea activitatii respective, ceea ce are ca rezultat denaturarea veniturilor sale sau raportarea unor venituri mai mici care ar fi fost realizate in conditii normale cu alti parteneri.

    INSTRUCTIUNI:
    In aplicarea metodelor nu exista o succesiune unica, corecta, de metode standard pentru examinarea valorii de piata, care sa se aplice tuturor cazurilor. Examinarea se bazeaza pe preturile stabilite de contribuabil. La verificarea oportunitatii stabilirii unei metode punctul de plecare este luarea in considerare:
    - a metodei care se apropie cel mai mult de imprejurarile in care sunt stabilite preturile supuse liberei concurente pe piete comparabile din punct de vedere comercial;
    - a alegerii metodei pentru care sunt disponibile datele cele mai demne de incredere asupra preturilor, derivate din functionarea efectiva a entitatilor apartinand aceluiasi grup, implicate in tranzactii supuse liberei concurente;
    - a circumstantelor cazului individual.
    Conditiile pietei impun adesea folosirea mai multor metode pentru stabilirea valorii de piata. Metodele standard sunt ajustate in functie de circumstantele cazului particular, combinate sau completate cu alte proceduri, pentru a se tine seama de conditiile specifice pietei. La stabilirea valorii de piata pot fi utilizate mai multe metode standard.
    La baza aplicarii acestor metode se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) activitatile desfasurate efectiv de diferitele entitati apartinand aceluiasi grup;
    b) metoda folosita trebuie sa corespunda imprejurarilor date ale pietei si ale activitatii contribuabilului;
    c) la aplicarea unei anumite metode se va avea in vedere documentatia care poate fi pusa la dispozitie de catre contribuabil;
    d) metoda de determinare a valorii de piata se va aplica fiecarui caz particular.
    Circumstantele cazului individual care urmeaza sa fie luat in considerare in examinarea valorii de piata sunt:
    - tipul, starea, calitatea, precum si gradul de noutate ale bunurilor, marfurilor si serviciilor transferate;
    - conditiile pietei pe care bunurile, marfurile sau serviciile sunt folosite, consumate, tratate, prelucrate sau vandute unor entitati care nu apartin aceluiasi grup;
    - activitatile desfasurate si stadiile din lantul productiei si distributiei asumate in fapt de entitatile implicate;
    - clauzele cuprinse in contractele de transfer, privind: obligatiile, perioadele de plata, rabaturile, reducerile, garantiile acordate, asumarea riscului;
    - in cazul unor relatii de transfer pe termen lung, avantajele si riscurile legate de acestea;
    - conditii speciale de concurenta.
    Factorii determinanti in aplicarea metodelor standard sunt imprejurarile previzibile in momentul in care a fost incheiat contractul.
    In cazul contractelor pe termen lung este necesar totusi sa se aiba in vedere daca terte parti independente ar tine seama de riscurile asociate, incheind contractele corespunzatoare (de exemplu: clauze de actualizare a pretului).
    In situatia in care in legatura cu transferul bunurilor si serviciilor sunt convenite aranjamente financiare speciale (conditii de plata sau facilitati de credit pentru client, diferite de practica comerciala obisnuita), furnizari partiale de materiale de catre client sau servicii auxiliare, la determinarea valorii de piata trebuie sa se ia in considerare si acesti factori.
    La aplicarea metodelor standard este necesar sa nu se tina seama de datele si de preturile care au fost influentate de situatii competitive speciale, cum ar fi:
    - preturi practicate pe piete speciale inchise, unde aceste preturi sunt stabilite diferit de conditiile de pe piata din care se face transferul;
    - preturi care sunt supuse reducerilor speciale legate de introducerea de produse noi pe piata;
    - preturi care sunt influentate de reglementarile facute de autoritatile publice.
    In cazul furnizorilor de servicii, datorita diversitatii acestora este necesar sa se ia in considerare tarifele obisnuite pentru fiecare tip de activitate sau tarifele standard existente in anumite domenii (transport, asigurare). Daca nu exista tarife comparabile, atunci urmeaza sa fie folosita metoda "cost plus", intrucat marja profitului acestor servicii nu este lasata de regula in seama unei terte parti.
    Daca sunt prestate servicii legate de transferul de bunuri care necesita perioade de garantie, cheltuielile aferente pot fi deduse ca un cost separat, cu conditia ca in tranzactiile intre terte parti serviciile care necesita perioade de garantie sa fie incluse in pretul bunurilor (de exemplu garantia sau serviciile de intretinere ori servicii oferite pentru mentinerea loialitatii clientilor).
    In cazul costurilor de publicitate acestea trebuie deduse de acele entitati apartinand aceluiasi grup care urmeaza sa beneficieze de pe urma publicitatii facute.
    In situatia in care costurile de publicitate sunt asumate de societatea-mama in numele grupului ca un tot unitar, acestea sunt nedeductibile la entitatea controlata.
    Daca un contribuabil face publicitate in numele altei entitati apartinand aceluiasi grup, cheltuielile de aceasta natura sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care serviciile prestate pot fi incadrate ca servicii comerciale de aceeasi natura si cu acelasi efect ca si serviciile prestate de intreprinderi de publicitate independente.
    In masura in care publicitatea facuta este legata de activitatile (rolul) exercitate de ambele entitati, este necesar sa se analizeze daca cheltuielile de publicitate au fost repartizate in mod corespunzator intre partile implicate si daca sunt aferente veniturilor.
    Principiul de mai sus se aplica, de asemenea, contribuabililor apartinand aceluiasi grup de productie si de vanzari.
    In cazul costurilor ocazionate de patrunderea pe piata a produselor noi societatile comerciale de productie si filialele lor de vanzari suporta adesea costuri sporite si/sau reduceri ale incasarilor in perioada de promovare a produselor noi.
    Intr-o situatie de libera concurenta pe piata aceste costuri sunt deductibile la societatea de distributie, cu conditia ca deficitul sa fie recuperat din profitul realizat prin pretul de livrare practicat ulterior perioadei de promovare. In cazul in care nu sunt intrunite aceste conditii, costurile majorate in scopul castigarii segmentului de piata sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil.
    In cazul serviciilor de finantare intre entitati apartinand aceluiasi grup, pentru alocarea veniturilor se va analiza:
    - daca imprumutul dat este in interesul desfasurarii activitatii beneficiarului;
    - daca a existat o schema de distributie de profit sau daca imprumutul poate fi considerat contributie la capitalul social.
    Incadrarea imprumutului in schema de distributie de profit sau in contributia la capitalul social va fi presupusa, daca de la bun inceput nu se asteapta in mod serios la o rambursare a imprumutului sau daca aceasta forma de finantare proprie este justificata prin motive juridice sau comerciale ca fiind singura posibila ori contractul contine clauze defavorabile pentru platitor.
    Cheltuielile cu dobanda pot fi deduse numai daca imprumutul a fost dat in interesul desfasurarii activitatii intreprinderii si a fost utilizat in acest scop.
    Atunci cand se examineaza dobanda trebuie luate in considerare: suma si durata imprumutului, natura si scopul imprumutului, garantia implicata, valuta implicata, riscurile de schimb si costurile masurilor de asigurare a ratei de schimb, alte circumstante de acordare a imprumutului, in special situatia de pe pietele de capital.
    Raportarea conditiilor de imprumut va avea in vedere ratele dobanzii aplicate in imprejurari comparabile si in aceeasi zona valutara de o entitate care nu apartine grupului. De asemenea, trebuie sa se tina seama de masurile pe care entitatile care nu apartin aceluiasi grup le-ar fi luat pentru a imparti riscul de schimb (de exemplu: clauze care mentin valoarea imprumutului in termeni reali, incheierea unui contract de devize pentru plata la termen pe cheltuiala imprumutatorului).
    De asemenea, vor fi luate in considerare unele prevederi legale obligatorii in tara de resedinta a entitatii apartinand aceluiasi grup sau motive similare distincte de aranjamentul de imprumut in sine, daca imprumuturile sunt luate fara dobanda sau la rate ale dobanzii mai favorabile, in cazul in care investitia de capital propriu ar fi fost necesara.
    In cazul dobanzilor aferente furnizarilor de bunuri si de servicii este necesar sa se examineze daca costul dobanzii reprezinta o practica comerciala obisnuita sau daca partile care fac tranzactia cer dobanda acolo unde, in tranzactii comparabile, bunurile si serviciile sunt transferate reciproc.
    Elementele de analiza mentionate mai sus vor fi avute in vedere si la alte forme de venituri sau costuri asimilate dobanzilor.
    In cazul transferului de drepturi de proprietate intelectuala, cum sunt: drepturile de folosire a brevetelor, licentelor, know-how si altele de aceasta natura, costurile folosirii proprietatii nu sunt deduse separat daca drepturile sunt transferate in legatura cu furnizarea de bunuri sau de servicii si daca sunt incluse in pretul acestora.
    In situatia in care dreptul de folosire se factureaza separat atunci pretul acestuia urmeaza sa fie analizat tinandu-se seama de:
    - elementele proprietatii intangibile, folosite de un detinator de brevet, pot fi luate in considerare impreuna numai daca, din punct de vedere tehnic si comercial, ele formeaza o singura unitate;
    - daca redeventa este stabilita conform unei metode corespunzatoare naturii veniturilor realizate prin utilizarea brevetului;
    - daca plata dreptului de autor lasa utilizatorului un profit acceptabil de pe urma produsului brevetat, ca un caz individual, se poate lua in considerare si adaugarea unei cote marginale fixe la pretul de cost.
    In cazul serviciilor de administrare si conducere in interiorul grupului se vor avea in vedere urmatoarele:
    - in general, intre entitatile apartinand aceluiasi grup, sarcinile de administrare, management, control, consultanta sau functii similare sunt deduse la nivel central sau regional, prin intermediul societatii-mama, in numele grupului ca un tot unitar. In nici un caz nu poate fi ceruta o remuneratie pentru aceste activitati, in masura in care baza lor legala este relatia juridica care guverneaza forma de organizare a afacerilor sau orice alte norme care stabilesc legaturile dintre entitati. Cheltuielile de aceasta natura pot fi deduse numai daca astfel de entitati furnizeaza in plus servicii intreprinderilor apartinand aceluiasi grup sau daca in pretul bunurilor si in valoarea tarifelor serviciilor furnizate se iau in considerare si serviciile sau costurile administrative.
    Costurile pentru astfel de servicii pot fi platite numai intre entitatile care nu apartin aceluiasi grup, daca serviciile pot fi distinse si cuantificate in mod clar si daca sunt prestate in propriul interes al beneficiarului (adica ofera un profit asteptat si reduc costul beneficiarului).
    Nu pot fi deduse costuri de asemenea natura de o filiala care foloseste aceste servicii luand in considerare relatia juridica dintre ele, numai pentru propriile conditii, tinand seama ca nu ar fi folosit aceste servicii daca ar fi fost o entitate independenta;
    - serviciile trebuie sa fie prestate in fapt. Simpla existenta a serviciilor in cadrul unui grup nu este suficienta, deoarece, ca regula generala, entitatile care nu apartin aceluiasi grup platesc doar serviciile care au fost prestate in fapt.
    Exemple de servicii pe care filialele sau sediile permanente nu le pot deduce: costurile de sprijin al grupului, inclusiv dreptul de a folosi numele grupului si beneficiile derivate din simplul fapt al integrarii juridice, financiare si organizatorice in acel grup; activitatile propriului sau consiliu de administratie si ale consiliului de supraveghere si cheltuielile aferente sedintelor actionarilor sai; organizarea juridica a grupului ca un tot unitar, precum si productia si planificarea investitiilor pentru intregul grup; activitatile care reflecta pozitia sa in calitate de actionar, inclusiv organizarea generala, precum si controlul si auditul grupului, in sprijinul sediului grupului; protectia si administrarea investitiilor; managementul grupului (pregatirea, indeplinirea si controlul propriilor masuri de management).
    La stabilirea valorii de piata a serviciilor administrative se va analiza daca serviciile dintre entitati care nu apartin aceluiasi grup sunt comparabile, prin natura si posibilitatile lor, cu serviciile administrative din interiorul grupului respectiv. In masura in care preturile comparabile ale pietei nu sunt disponibile, valoarea de piata urmeaza sa fie stabilita folosindu-se metoda "cost plus".

    ORDONANTA:
    Art. 32
    Metodologia de calcul si de reflectare in profit a operatiunilor legate de distribuirea activelor, in cazul lichidarilor partiale sau totale ale contribuabililor, precum si al reorganizarii acestora, va fi mentionata in instructiunile prevazute la art. 35.

    INSTRUCTIUNI:
    Aportul asociatilor sau actionarilor la capitalul social al unei persoane juridice, precum si majorarea capitalului social pe seama aportului asociatilor sau actionarilor nu sunt supuse impunerii.
    Pierderea sau castigul rezultat din distribuirea activelor, inclusiv din distribuirile facute in cazul unei lichidari partiale sau totale de la o persoana juridica catre actionari sau asociati, calculat ca diferenta intre valoarea de piata a activelor si valoarea acestora din bilantul contabil, va fi avut in vedere de persoana juridica detinatoare la calculul profitului impozabil.
    Operatiunile care se efectueaza in situatia lichidarii societatilor comerciale sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in Ordinul ministrului finantelor nr. 1.223/1998 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea si/sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale.
    Potrivit reglementarilor legale in vigoare, dupa valorificarea elementelor patrimoniale de activ si achitarea datoriilor se stabileste rezultatul lichidarii (profit sau pierdere), se calculeaza, se retine si se varsa impozitul pe profit.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 402/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 402 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu