Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr. din 14.01.2018

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 27 din 11 ianuarie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, Strada Cucului nr. 5, judeţul Braşov, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, denumit în continuare Institutul. Articolul 2(1) Patrimoniul Institutului este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Institutul are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 104661 suprafaţa de teren de 409,93 ha aparţinând domeniului public al statului, din care se scade suprafaţa de teren de 3,77 ha, în baza raportului de verificare a documentaţiei topografice de identificare a terenurilor ce fac obiectul restituirilor pe amplasamentul „Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti" Braşov efectuat de către Societatea Comercială TOPCON - S.R.L., rezultând suprafaţa totală de teren de 406,16 ha care cuprinde:a)231,09 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.8 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare; b)175,07 ha, retrocedate potrivit Hotărârilor Comisiei Judeţene Braşov nr. 503/27.10.2006, nr. 466/6.10.2006 şi nr. 313/16.07.2008, precum şi a proceselor-verbale de delimitare aferente acestora la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, suprafaţă care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 2.475/197/2017 şi nr. 2.474/197/2017 aflate pe rolul instanţelor de judecată. (3) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001. Articolul 3(1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor; c)diviziunea 18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor; grupa 181 Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; clasa 1812 Alte activităţi de tipărire neclasificate altundeva n.c.a.; d)diviziunea 20 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice; grupa 202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; clasa 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; e)diviziunea 41 Construcţii de clădiri, grupa 412 Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate; clasa 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; f)diviziunea 42 Lucrări de geniu civil; grupa 421 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; clasa 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; grupa 422 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare; clasa 4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii; grupa 429 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti; clasa 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.; g)diviziunea 43 Lucrări speciale de construcţii; grupa 431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului; clasa 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor; grupa 432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; clasa 4321 Lucrări de instalaţii electrice; clasa 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; clasa 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; grupa 433 Lucrări de finisare; clasa 4331 Lucrări de ipsoserie; clasa 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; clasa 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; clasa 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; grupa 439 Alte lucrări speciale de construcţii; clasa 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; clasa 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.; h)diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi semifabricate; clasa 4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice; clasa 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat; i)diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 474 Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic de telecomunicaţii în magazine specializate; j)diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; k)diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; l)diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare; m)diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; n)diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5819 Alte activităţi de editare; o)diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate; p)diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; q)diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, birourilor administrative, centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; r)diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice; s)diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; ş)diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; t)diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 742 Activităţi fotografice; clasa 7420 Activităţi fotografice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; ţ)diviziunea 77 Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole; u)diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; v)diviziunea 85 Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ; w)diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale. (2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Institutul poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Institutul organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Institutului reorganizat se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. (3) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut este de 163. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institut. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul general al instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Institutului este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)directorul general. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(6) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la Institut, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, în condiţiile legii. Articolul 15Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F 104661, a suprafeţei de teren de 3,77 ha, ca urmare a retrocedării terenului în baza legilor fondului funciar şi a raportului de verificare a documentaţiei topografice de identificare a terenurilor ce fac obiectul restituirilor pe amplasamentul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, efectuat de către Societatea Comercială TOPCON - S.R.L.; b)actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, a bunurilor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Institutului, potrivit anexelor nr. 1 şi 2; c)trecerea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile legii. Articolul 17Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1 şi 2 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile. Articolul 18 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul cercetării şi inovării,Puiu-Lucian GeorgescuMinistrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa VasilescuMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov - C.U.I. 1091473

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică pe scurt Adresa Valoarea de inventar (lei)
104460 8.28.12 Clădire locuit 150 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 82.167
104488 8.28.12 Clădire locuit Suprafaţă construită = 150 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 75.162
104493 8.29.08 Pavilion administrativ + laboratoare Suprafaţă construită = 631 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 1.192.133
104495 8.28.10 Clădire post trafo 1 Suprafaţă construită = 40 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 15.621
104497 8.28.13 Magazie Cărămidă, Suprafaţă construită = 240 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 14.126
104498 8.28.10 Magazie seminţe Suprafaţă construită = 248 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 28.317
104500 8.28.10 Fânar Suprafaţă construită = 406 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 18.495
104501 8.28.10 Bucătărie furajeră Suprafaţă construită = 500 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 71.515
104502 8.27.07 Grajd tăuraş G7 Suprafaţă construită = 375 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 44.059
104504 8.27.07 Saivan oi Suprafaţă construită = 700 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 35.210
104507 8.27.03 Siloz Suprafaţă construită = 150 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 6.470
104509 8.28.10 Fânar captatori solari Suprafaţă construită = 71 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 3.234
104512 8.28.12 Clădire locuit Suprafaţă construită = 108 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 82.843
104523 8.28.10 Fânar Suprafaţă construită = 405 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 12.915
104525 8.28.10 Filtru sanitar Suprafaţă construită = 58 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 43.660
104527 8.27.03 Depozit suprafaţă (celule siloz) Suprafaţă construită = 371 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 4.572
104529 8.28.12 Cantină Suprafaţă construită = 290 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 33.232
104535 8.28.12 Clădire locuit Suprafaţă construită = 465 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 300.466
104538 8.28.12 Clădire locuit S = 150 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 75.162
104540 8.28.12 Clădire locuit S = 150 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 75.162
104543 8.28.10 Clădire post trafo II Suprafaţă construită = 16 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 6.248
104545 8.27.07 Grajd vaci G4 Suprafaţă construită = 420 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 61.949
104548 8.28.10 Magazie cereale Suprafaţă construită = 200 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 12.176
104549 8.27.07 Grajd vaci G6 Suprafaţă construită = 420 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 68.080
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică pe scurt Adresa Valoarea de inventar (lei)
104551 8.27.07 Grajd experimental G1 Suprafaţă construită = 415 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 29.276
104556 8.27.07 Grajd vaci G3 Suprafaţă construită = 420 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 61.949
104558 8.27.07 Grajd tineret G5 Suprafaţă construită = 420 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 63.992
104561 8.28.10 Depozit probe fân Suprafaţă construită = 100 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 3.644
104565 8.28.10 Remiză atelier mecanic Suprafaţă construită = 300 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 61.953
104581 8.28.10 Uscători in Suprafaţă construită = 120 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 4.920
104584 8.28.10 Clădire fabrică de lapte Suprafaţă construită = 150 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 34.320
104591 8.28.10 Uscător plante medicinale Suprafaţă construită = 324 mp, cărămidă Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 75.461
104594 8.28.10 Şopron multifuncţional Suprafaţă construită = 540 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 45.097
104605 8.28.10 Cabină pod basculă Cărămidă, suprafaţă construită = 13 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 3.913
104612 8.28.10 Fosă separator (F-ca de lapte) Beton, suprafaţă construită = 10 mc Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 3.674
104614 8.27.06 Casă de vegetaţie Cărămidă, suprafaţă construită = 216 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 48.862
104661 8.05.03 Total suprafaţă 406,16 ha Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov 22.518.543
121301 8.27.07 Grajd maternitate vaci G2 Construcţie cărămidă, Suprafaţă construită = 420 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 62.312
TOTAL 25.380.890

ANEXA Nr. 2Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov - C.U.I. 1091473 care trec în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile legii

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
104534 8.28.13 Centrală termică S = 100 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 12.115
104553 8.27.07 Grajd cai muncă S = 100 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 15.866
104597 8.27.06 Corp coridor sere Cărămidă S = 80 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 1.703
104600 8.28.13 Centrală termică Cărămidă, S = 30 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 4.119
104603 8.28.12 Dormitor comun Cărămidă, S = 450 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 12.888
104608 8.28.10 Cabină pod basculă Cărămidă, S = 9 mp Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5 1.355SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 954/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 954 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu