Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 95 din 2 februarie 2011

pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 536/2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 din 22 februarie 2011In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentele norme tehnice se aplică persoanelor juridice şi fizice care produc, deţin, prepară, experimentează, distrug, transportă, depozitează, manuiesc, folosesc, comercializează sau execută orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor care implică materii explozive.

(2) Prezentele norme tehnice se aplică numai dacă nu se aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilorde uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă."

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Prezentele norme tehnice se aplică numai dacă nu aduc atingere reglementărilor privind operaţiunile cu materii explozive efectuate de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice."

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:

Categoria

Nivelul riscului

Nivelul de zgomot

Utilizare

Destinaţie

Exemple neexhaustive (numai pentru informare)

0

1

2

3

4

5

1

foarte scăzut

neglijabil

în spaţii restrânse sau în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă

divertisment

- focuri bengale

- chibrituri bengale

- beţişoare bengale

- pocnitori de Crăciun

- jerbe

- granule scânteietoare

- chibrituri detonante

- pocnitori pentru petreceri

- şerpi

- scântei

- pocnitori cu confeti

- bobite explozive

2

scăzut

scăzut

în exterior, în spaţii restrânse şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni

divertisment

- petarde

- baterii şi combinaţii

- focuri bengale

- beţişoare bengale

- bile pocnitoare

- petarde duble

- petarde luminoase

- granule scânteietoare

- jerbe

- pocnitori săltăreţe

- morişcă săltăreaţă

- mine

- minirachete

- rachete

- candele romane

- scântei

- morişcă zburătoare

- sori rotitori

0

1

2

3

4

5

3

mediu

Nu este dăunător sănătăţii umane.

în exterior, în spaţii deschise, vaste şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni

divertisment

- roţi zburătore

- petarde

- baterii şi combinaţii

- focuri bengale

- petarde luminoase

- jerbe

- mine

- rachete

- candele romane

- tub cu tragere

- sori rotitori

4

mare

Nu este dăunător sănătăţii umane.

exclusivă de către pirotehnicieni

divertisment

- mine

- candele romane

- jerbe

- rachete

- sori rotitori

T1

scăzut

pe scenă, în interior sau în exterior, utilizate exclusiv de către pirotehnicieni

scenă

T2

mare

pe scenă, în interior sau în exterior, utilizate exclusiv de către pirotehnicieni

scenă

P1

scăzut

în alte scopuri decât divertisment şi scenă

- articole pirotehnice destinate vehiculelor

- alte destinaţii tehnice

P2

mare

destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni

în alte scopuri decât divertisment şi scenă

- destinaţii tehnice

(2) Articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 şi P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni şi numai în scopul pentru care sunt destinate."

4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Articolele pirotehnice pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 612/2010."

5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prepararea mecanizată a amestecurilor explozive simple şi a emulsiilor explozive la deţinători se face cu utilaje conforme, cu respectarea prevederilor din cartea tehnică şi a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, elaborate potrivit prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale Legii nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată."

6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea inspectoratului teritorial de muncă şi a inspectoratului de poliţie judeţean/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi după obţinerea acordului unităţii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează.

(2) Etichetarea articolelor pirotehnice se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 612/2010.

(3) Pentru organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4, trebuie obţinute acordurile prevăzute de Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 48 de ore înainte."

7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) In vederea autorizării pentru a efectua operaţiuni cu materii explozive, persoanele fizice autorizate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, sau persoanele juridice trebuie să prezinte la inspectoratul teritorial de muncă un dosar care să cuprindă:

a) cerere pentru autorizare, care trebuie să conţină cel puţin: denumirea, sediul şi obiectul activităţii, adresa, numărul de telefon/fax, persoana de contact, precum şi tipul materiilor explozive cu care efectuează operaţiuni;

b) copie de pe certificatul de înregistrare şi statutul operatorului economic;

c) certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizării;

d) cazierul judiciar pentru asociaţi şi administratori din care să rezulte că nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infracţiuni comise cu intenţie;

e) planul locaţiei unde se realizează activitatea în care să fie evidenţiate amplasarea locurilor de muncă, distanţele dintre obiectivele interioare, distanţele de siguranţă, drumuri interioare, căi ferate uzinale, delimitarea teritoriului, căi de evacuare, la scara 1:1000;

f) schema electrică monofilară de alimentare cu energie electrică a locaţiei unde se desfăşoară activitatea;

g) schema privind modul de asigurare a iluminatului;

h) planul cuprinzând dotările şi amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea şi prevenirea incendiilor;

i) schema instalaţiei de protecţie contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor măsurării rezistenţei prizelor efectuate la termenul scadent;

j) descrierea modului de asigurare a pazei şi a gardurilor împrejmuitoare acolo unde este cazul;

k) descrierea modului de asigurare a depozitării materiilor prime şi a producţiei finite;

l) descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmării şi evacuării personalului în caz de pericol;

m) lista mijloacelor de transport în interiorul depozitului;

n) lista cu personalul calificat şi autorizat să efectueze operaţiuni cu materii explozive.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care deţin depozite de materii explozive, în vederea autorizării acestora, trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă suplimentar documentelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1) următoarele:

a) pentru depozite de explozivi de uz civil, date privind capacitatea maximă de stocare în echivalent TNT, numărul camerelor de stocare şi capacitatea acestora, tipul depozitului;

b) pentru depozite de articole pirotehnice, date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor şi capacitatea acestora, tipul depozitului;

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot efectua operaţiuni cu materii explozive numai după ce, în prealabil, au obţinut autorizaţia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Autorizaţia prevăzută la alin. (3) se vizează anual de către inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

(5) In vederea obţinerii vizelor anuale, persoana autorizată care solicită viza trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin care se certifică faptul că are acelaşi obiect de activitate, precum şi declaraţia pe propria răspundere prin care să menţioneze că nu s-au schimbat condiţiile iniţiale de autorizare.

(6) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

(7) Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului în vederea autorizării, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

(8) Inspectoratul teritorial de muncă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:

a) termenul de procesare a cererii;

b) căile de atac, pentru situaţia în care în urma procesării a fost emis un refuz de eliberare a autorizaţiei.

(9) In cazul unei cereri sau a unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (8).

(10) In cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

(11) In termen de 10 zile lucrătoare, inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a analiza dosarul, conform domeniului de competenţă, după care îl transmite însoţit, după caz, de avizul sau refuzul avizării dosarului către inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

(12) In termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, Inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti are obligaţia de a analiza dosarul, conform domeniului de competenţă, după care îl retransmite însoţit, după caz, de avizul sau refuzul avizării dosarului către inspectoratul teritorial de muncă.

(13) In situaţia în care inspectoratul teritorial de muncă sau inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti nu avizează dosarul acesta/aceasta trebuie să transmită solicitantului decizia luată şi să o motiveze clar.

(14) In cazul în care autorităţile prevăzute la alin. (13) avizează dosarul, inspectoratul teritorial de muncă va elibera solicitantului autorizaţia prevăzută în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, după caz.

(15) Persoanele fizice şi juridice autorizate, stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, pot presta diverse operaţiuni cu materii explozive pe teritoriul României în regim transfrontalier, ocazional sau pe durată determinată, sub rezerva notificării la inspectoratul teritorial de muncă şi la inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inclusiv prin intermediul Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic, cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior începerii activităţii, şi a următoarelor informaţii:

a) statul membru de origine;

b) datele de identificare şi copie după autorizaţia din ţara sa;

c) datele de identificare ale beneficiarului şi locul în care va presta activitatea;

d) date privind materia explozivă folosită şi/sau denumirea comercială a acesteia;

e) informaţii privind depozitul autorizat de materii explozive pe care îl deţine, îl închiriază sau îl utilizează pe teritoriul României;

f) lista artificierilor şi/sau pirotehniştilor autorizaţi şi copii după actele doveditoare a autorizării acestora emise de autorităţile competente din ţara de origine.

(16) Documentele emise de autorităţi competente din alte state membre se depun, în copie, de către prestator, care atestă conformitatea acestora cu originalul, însoţite de o traducere neautorizată în limba română.

(17) Persoanele juridice şi fizice autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care doresc să presteze activitatea de depozitare sau comercializare a materiilor explozive în regim transnaţional sau transfrontalier ori prestatorii stabiliţi în aceste state, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, trebuie să notifice această intenţie la inspectoratul teritorial de muncă/inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea şi să prezinte dovada spaţiului de depozitare sau de comercializare conforme cu prevederile prezentelor norme tehnice."

8. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

10. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In actele însoţitoare este obligatoriu să se menţioneze categoria articolelor pirotehnice transportate."

11. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In cazul lucrărilor de prospecţiuni, explorări geologice, construcţii hidroenergetice sau hidrotehnice, construcţii sau reparaţii de drumuri, căi ferate, precum şi al minelor cu o durată de funcţionare de până la 5 ani, depozitele temporare, prevăzute la art. 31 lit. f), cu excepţia bordeielor, pot fi folosite pe toată durata lucrărilor fără drept de prelungire a duratei de funcţionare a acestora."

12. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Orice depozit de materii explozive poate fi modificat numai în baza unui proiect şi poate funcţiona numai după obţinerea unei noi autorizări."

13. La articolul 42, alineatul (4) se abrogă.

14. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Depozitele de materii explozive trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de semnalizare şi alarmare.

(2) Modul de alegere şi amplasare a acestor instalaţii se stabileşte prin proiect."

15. La articolul 59, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In cazuri excepţionale, de strictă necesitate şi numai peste incintele depozitelor subterane, se admit asemenea traversări, însă numai pe bază de proiecte avizate potrivit legii."

16. La articolul 65, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) La exploatările miniere la zi sau lucrări de inginerie civilă materiile explozive se pot păstra şi în firide mobile metalice sau din beton, executate pe bază de proiect avizat de inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unităţile respective."

17. La articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) Incăperile în care se depozitează şi se mânuiesc materii explozive pentru articole de vânătoare, perforări de sonde, articole pirotehnice, fuzee antigrindină, capse de alarmare C.F.R., diferite tipuri de cartuşe de semnalizare şi altele asemenea trebuie să fie construite din materiale incombustibile şi să aibă o singură uşă de acces confecţionată din metal."

18. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) Articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, în încăperi construite potrivit prevederilor art. 66, după cum urmează:

a) în clădiri cu spaţii comerciale în încăperile de comercializare, numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 100 kg;

b) într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare care nu serveşte locuirii continue de către persoane, numai articole pirotehnice din categoriile 1 si P1, până la o greutate brută de 500 kg;

c) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 1.000 kg.

(2) Cantităţi mai mari decât cele prevăzute la alin. (1) şi articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, P2, T1 şi T2 se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice autorizate.

(3) In încăperile în care se păstrează articole pirotehnice se vor asigura condiţiile prevăzute de instrucţiunile producătorului."

19. Titlul capitolului IX se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IX

Autorizarea artificierilor şi pirotehnicienilor

20. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 114. - (1) Efectuarea operaţiunilor cu explozivi, respectiv lucrări de împuşcare, preparare de amestecuri explozive simple şi emulsii explozive, transport, manipulare, depozitare, gestionare, distrugere, precum şi alte operaţiuni specifice acestui domeniu, inclusiv prestarea unor servicii similare, se efectuează numai de către artificieri autorizaţi.

(2) Utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment din categoria 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice din categoria P2, precum şi a articolelor pirotehnice de scenă se încredinţează numai persoanelor care sunt autorizate ca pirotehnicieni.

(3) In cinematografie, efectele speciale pentru care este necesară utilizarea de explozivi şi/sau articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1 şi T2 se realizează numai de către artificieri, respectiv pirotehnicieni autorizaţi, cu excepţia situaţiilor în care declanşarea exploziilor/articolelor pirotehnice se face de către interpretul respectivei secvenţe."

21. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 115. - (1) Pot desfăşura activitatea de artificier sau pirotehnician pe teritoriul României cetăţenii români şi cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în condiţiile prezentelor norme tehnice.

(2) Cetăţenii români pot desfăşura activitatea de artificier sau pirotehnician numai după obţinerea calificării profesionale corespunzătoare şi ulterior autorizării, în condiţiile prezentelor norme tehnice.

(3) Cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot desfăşura activitatea de artificier sau pirotehnician în condiţiile prevăzute la art. 1191.

(4) Autorizarea prevăzută la alin. (2) este dovedită prin carnetul de artificier, respectiv pirotehnician."

22. Articolul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 116. - (1) Cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician, prevăzute la art. 115, pot fi organizate numai de către furnizorii de formare profesională autorizaţi, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cursurile necesare calificării în meseria de artificier trebuie să conţină cel puţin tematici referitoare la:

a) legislaţia în domeniul explozivilor;

b) noţiuni generale despre explozivi (compoziţie, terminologie, domeniul de utilizare, caracteristici termodinamice, reacţii chimice explozive, gaze de explozie, clasificare, detonaţie, brizanţă, capacitatea de lucru, determinarea altor parametri precum umiditatea, densitatea, sensibilitatea chimică la detonaţie şi şoc);

c) descrierea principalilor compuşi chimici explozivi;

d) mijloace de iniţiere şi aprindere (capse detonante pirotehnice şi electrice, fitiluri detonante şi de amorsare, bustere, sistem NONEL, explozoare);

e) scheme de împuşcare şi de conectare a sistemelor de iniţiere;

f) transportul, depozitarea, manipularea, evidenţa, distrugerea explozivilor;

g) plasarea găurilor, încărcarea, burarea şi declanşarea încărcăturilor;

h) scheme de legare şi de aprindere a explozivilor;

i) rateuri şi lichidarea acestora;

j) lucrări de împuşcare în locuri cu atmosfere potenţial explozive;

k) standarde privind explozivii;

l) cerinţe de securitate şi sănătate în muncă specifice meseriei de artificier;

m) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor.

(3) Cursurile necesare calificării în meseria de pirotehnician trebuie să conţină cel puţin:

a) legislaţia în domeniul articolelor pirotehnice;

b) noţiuni generale despre articole pirotehnice (terminologie, clasificare, mod de realizare, conţinut de substanţă explozivă netă);

c) standarde aplicabile;

d) prevederi privind siguranţa publică şi de securitate pentru pirotehnicieni;

e) prevederi de securitate şi sănătate în muncă specifice meseriei de pirotehnician;

f) reguli privind transportul, depozitarea, manipularea, evidenţa şi distrugerea articolelor pirotehnice;

g) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor."

23. Articolul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 117. - (1) In vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, solicitanţii trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente:

a) cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact;

b) copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă/certificat/adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase;

c) certificat medical care să conţină menţiunea «clinic sănătos»;

d) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;

e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie.

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însoţite de o traducere neoficială în limba română.

(3) Dosarele prevăzute la alin. (1) se înregistrează şi se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.

(4) In situaţia în care un furnizor de formare profesională autorizat îşi încetează activitatea, acesta are obligaţia de a preda dosarele prevăzute la alin. (1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia şi-a desfăşurat activitatea.

(5) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unui dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării."

24. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 118. - Furnizorii de formare profesională au obligaţia să anunţe inspectoratului teritorial de muncă perioada de desfăşurare a cursului de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician."

25. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 119. - (1) Autorizarea artificierilor, respectiv a pirotehnicienilor se face în baza unui examen susţinut în faţa unei comisii formate din reprezentanţi ai inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa.

(2) Pentru a putea participa şi susţine examenul în vederea autorizării ca artificier, respectiv ca pirotehnician, candidatul trebuie să transmită comisiei un dosar care să conţină următoarele documente:

a) cerere, care va cuprinde pe lângă datele personale şi lucrările pentru care solicită autorizarea;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe certificatul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, certificată de către solicitant;

d) certificat de cazier judiciar care să dovedească faptul că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

e) certificat medical din care să rezulte faptul că solicitantul este clinic sănătos;

f) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier sau pirotehnician;

g) două fotografii 3 x 4 cm.

(3) Dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. b)-f) poate fi făcută şi prin prezentarea unor documente echivalente, emise în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, în copie, de către solicitant, care confirmă conformitatea acestora cu originalul, însoţite de o traducere neautorizată în limba română.

(4) In cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, inspectoratul teritorial de muncă va contacta autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."

26. După articolul 119 se introduc două noi articole, articolele 1191 şi 1192, cu următorul cuprins:

„Art. 1191. - (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European pot desfăşura activitatea de artificier sau de pirotehnician, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice în regim de autorizare sau luare în evidenţă.

(2) Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţenii români care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de artificier sau de pirotehnician autorizat potrivit prezentelor norme tehnice în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

(3) Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de artificier ori de pirotehnician autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de o autoritate competentă din aceste state membre, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând artificierii sau pirotehnicienii autorizaţi, întocmit pe specialităţi de Inspecţia Muncii, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile legii, fiind exceptaţi de la procedura de examinare prevăzută la art. 119.

(4) Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, autorizat ca artificier ori pirotehnician, care exercită în mod legal această profesie în statul membru de origine sau de provenienţă, poate exercita temporar ori ocazional pe teritoriul României activităţile specifice profesiei de artificier sau de pirotehnician, fiind exceptat de la procedura de examinare reglementată la art. 119.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (3) şi (4) au dreptul să exercite pe teritoriul României fără parcurgerea procedurii de autorizare reglementată la art. 119 numai tipul de lucrări pentru care au fost autorizate deja în statul membru de stabilire sau de provenienţă şi cu notificarea prealabilă a inspectoratului teritorial de muncă, înainte de începerea lucrărilor.

Art. 1192. - (1) Cererea de autorizare ca artificier sau pirotehnician se adresează inspectoratului teritorial de muncă din judeţul de domiciliu sau de reşedinţă şi va fi însoţită de actele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentele norme tehnice.

(2) In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, inspectoratul teritorial de muncă va informa solicitantul cu privire la data programării examenului de autorizare, care nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

(3) Data programată pentru examen poate fi amânată o singură dată, cu maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Modificarea datei programate pentru examen trebuie motivată şi notificată solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

(4) In cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele doveditoare, inspectoratul teritorial de muncă îi comunică acestuia refuzul de participare la examenul de autorizare ori, după caz, necesitatea completării documentelor impuse de lege. In cazul în care unei persoane îi este refuzată participarea la examenul de autorizare, comunicarea trebuie să fie motivată clar, argumentând cauzele.

(5) In situaţia necesităţii completării documentelor impuse de lege, inspectoratul teritorial de muncă va comunica persoanei în cauză, în termen de maximum 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, data programării examenului, care nu poate să depăşească 30 de zile calendaristice de la data depunerii noilor documente.

(6) Absolvenţii cursurilor de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician care, din diverse motive, nu s-au prezentat la data fixată pentru examenul de autorizare vor depune o cerere la inspectoratul teritorial de muncă în vederea solicitării unei reprogramări a acestuia."

27. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 120. - (1) Examinarea în vederea autorizării se face în funcţie de tipul de lucrări pe care solicitantul intenţionează să le execute.

(2) Examinarea solicitanţilor pentru exercitarea activităţii de artificier va avea în vedere verificarea cunoştinţelor cel puţin în ceea ce priveşte:

a) actele normative din domeniul explozivilor;

b) noţiuni despre explozivi şi mijloace de iniţiere;

c) modul în care trebuie efectuate lucrările pe care le execută un artificier;

d) reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

e) reguli de sănătate şi securitate în muncă aplicabile activităţii.

(3) Examinarea solicitanţilor pentru exercitarea activităţii de pirotehnician va avea în vedere verificarea cunoştinţelor cel puţin în ceea ce priveşte:

a) actele normative din domeniul articolelor pirotehnice;

b) noţiuni despre articole pirotehnice, clasificare, tipuri, terminologie, standarde;

c) modul în care trebuie efectuate lucrările pe care le execută un pirotehnician;

d) reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

e) reguli de sănătate şi securitate în muncă aplicabile activităţii.

(4) Rezultatele examenului de autorizare pentru exercitarea activităţii de artificier, respectiv de pirotehnician se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei.

(5) Decizia de nepromovare a examenului de autorizare pentru exercitarea activităţii de artificier sau de pirotehnician se motivează în mod clar, prezentându-se cauzele, şi poate fi contestată la Inspecţia Muncii şi, după caz, atacată la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

(6) După promovarea examenului, solicitantul trebuie să efectueze o practică timp de două luni sub supravegherea unui artificier autorizat, respectiv pirotehnician autorizat şi cu experienţă, timp în care va executa lucrări cu explozivi sau articole pirotehnice care să îi permită să desfăşoare singur activitatea pentru care a fost autorizat.

(7) Eliberarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat se face după ce acesta face dovada că a parcurs perioada de practică prevăzută la alin. (6) şi constă în eliberarea acestuia, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 10 a) şi 10 b), sau înscrierea unei noi operaţiuni, după caz.

(8) Eliberarea carnetelor de artificier, respectiv de pirotehnician sau înscrierea unor noi activităţi în acestea se face de către inspectoratul teritorial de muncă.

(9) Exercitarea activităţii pentru care s-a obţinut autorizaţia este permisă numai pentru tipul de lucrări înscrise în carnet.

(10) Extinderea autorizaţiei pentru alte operaţiuni decât cele pentru care o persoană a fost autorizată la o anumită dată ca artificier sau pirotehnician implică o nouă examinare, urmată de o nouă perioadă de practică de două luni, potrivit prevederilor alin. (2)-(8)."

28. După articolul 120 se introduc două noi articole, articolele 1201 şi 1202, cu următorul cuprins:

„Art. 1201. - (1) Lucrările pe care le poate executa un artificier autorizat sunt următoarele:

1. în subteran:

a) lucrări de împuşcare în subteran în mine grizutoase;

b) lucrări de împuşcare în subteran în mine negrizutoase;

c) lucrări de împuşcare în alte lucrări subterane de tip minier (de exemplu, tuneluri, galerii de aducţiune, încăperi pentru utilaje);

2. la suprafaţă:

a) lucrări de împuşcare la exploatări miniere la zi, construcţii de drumuri şi terasamente, demolări sau derocări de altă natură;

b) lucrări de împuşcare subacvatice executate de la suprafaţă;

c) lucrări de împuşcare a obiectelor din metal;

d) lucrări de împuşcare în prospecţiuni geologice, seismice, perforări de sonde;

e) lucrări de împuşcare în medii calde;

f) lucrări de realizare a efectelor speciale în producţia de filme;

g) lucrări pentru dislocarea buturugilor cu rădăcini;

h) lucrări de dezmembrare a supragabariţilor;

i) lucrări de spargere a gheţii şi de eliberare a blocărilor cu sloiuri de gheaţă;

j) lucrări speciale;

k) transport explozivi.

(2) In cazul operaţiunilor subacvatice cu explozivi unde este necesară intervenţia scafandrilor, aceştia, pe lângă deţinerea brevetului de scafandru, trebuie să fie autorizaţi ca artificieri.

(3) Nu se consideră lucrări de împuşcare în subteran lucrările care se execută sub nivelul solului care nu au drept scop realizarea unor lucrări de tip minier sau lucrările de demolare care se execută începând de la nivelul solului în jos.

(4) Un artificier autorizat pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. a) poate executa şi lucrări prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) şi c), iar un artificier autorizat pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) poate executa şi lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. c) şi invers.

Art. 1202. - Operaţiunile pe care le poate efectua un pirotehnician autorizat sunt următoarele:

a) realizarea focurilor de artificii cu efecte luminoase sau sonore prin utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment;

b) efectuarea de efecte luminoase sau acustice în timpul spectacolelor care se desfăşoară în interior ori exterior prin utilizarea articolelor pirotehnice de scenă;

c) utilizarea de alte articole pirotehnice, cum ar fi mijloacele de semnalizare acustice şi luminoase de diferite tipuri, de combatere a dăunătorilor şi protecţie a plantelor în agricultură, mijloacele producătoare de fum şi ceaţă, precum şi altele asemenea cu întrebuinţări tehnice;

d) realizarea de efecte speciale în producţii cinematografice prin utilizarea de articole pirotehnice."

29. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Dosarele prevăzute la art. 119 alin. (2) se înregistrează şi se păstrează la inspectoratele teritoriale de muncă la care au fost depuse pentru persoanele cărora Ie-a fost eliberat carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician.

(2) Persoanelor care nu au promovat examenul de autorizare dosarul li se restituie pe bază de semnătură.

(3) Solicitantul poate relua procedura de autorizare numai după o perioadă de 30 de zile de la data restituirii dosarului.

(4) Autorizaţiile de artificieri şi pirotehnicieni acordate anterior prezentelor reglementări rămân valabile, în condiţiile legii."

30. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 122. - (1) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia să ţină evidenţa nominală a tuturor artificierilor şi pirotehnicienilor autorizaţi, atât pentru cei salariaţi la diverşi operatori economici, cât şi pentru cei care practică această activitate în mod independent. Evidenţa respectivă trebuie să conţină numele persoanei autorizate, domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa acestuia, tipul de lucrări pentru care este autorizat, data eliberării autorizaţiei, alte informaţii.

(2) Inspecţia Muncii va publica pe site-ul instituţiei lista completă a artificierilor şi pe cea a pirotehnicienilor autorizaţi, pe care le actualizează ori de câte ori este necesar.

(3) Operatorii economici care au angajaţi artificieri şi pirotehnicieni autorizaţi au obligaţia să comunice inspectoratelor teritoriale de muncă numele persoanelor autorizate angajate şi orice schimbare a acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la angajare şi, respectiv, de la schimbare.

(4) Artificierii şi pirotehnicienii autorizaţi au obligaţia, atunci când se schimbă datele lor de identificare, să comunice modificările respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare, prin poştă sau prin PCU electronic, inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistraţi.

(5) Artificierii şi pirotehnicienii, în cazul în care îşi schimbă domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa, au obligaţia ca, prin poştă sau prin PCU electronic, concomitent cu îndeplinirea prevederilor alin. (4), să solicite înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia şi-au stabilit noul domiciliu sau noua rezidenţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare.

(6) Inspecţia Muncii va actualiza listele prevăzute la alin. (2) cu noile informaţii prevăzute la alin. (4) şi (5) ale artificierului sau pirotehnicianului respectiv."

31. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 123. - (1) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician poate fi suspendat de către inspectorii de muncă cu atribuţii de control în acest domeniu, pe o perioadă de 3 luni, în situaţia în care se constată abateri ale titularului de la prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă.

(2) Atunci când constată abateri de la prevederile legale privind siguranţa publică, organele de poliţie pot face propuneri inspectoratelor teritoriale de muncă în vederea suspendării carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician, pentru o perioadă de 3 luni.

(3) Artificierul sau pirotehnicianul căruia i s-a suspendat carnetul are obligaţia să predea acest carnet inspectoratului teritorial de muncă emitent, care îl va înapoia titularului după expirarea perioadei de suspendare.

(4) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician se anulează de către inspectoratul teritorial de muncă emitent în următoarele cazuri:

a) ca urmare a încălcărilor grave sau repetate ale prevederilor legale privind regimul explozivilor/articolelor pirotehnice;

b) la întreruperea activităţii pentru o perioadă de mai mult de 4 ani."

32. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 124. - (1) In cazul anulării carnetului de artificier/pirotehnician prevăzute la art. 123 alin. (4), acesta se predă inspectoratului teritorial de muncă emitent.

(2) Obţinerea unui nou carnet este posibilă numai după trecerea a cel puţin 2 ani de la data anulării, pe baza unui nou examen de autorizare."

33. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 125. - (1) Anual, artificierii, respectiv pirotehnicienii autorizaţi au obligaţia să efectueze examene psihologice, din care să rezulte dacă aceştia sunt sau nu sunt apţi pentru activitatea pe care o îndeplinesc.

(2) Concluzia examenului prevăzut la alin. (1) se va transmite de către psihologul care l-a efectuat direct persoanei examinate, care are obligaţia de a o transmite inspectoratului teritorial de muncă, în copie.

(3) Examinarea psihologică trebuie efectuată cu 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii ultimei examinări psihologice.

(4) Neefectuarea examenului psihologic în termenul prevăzut atrage suspendarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician până la momentul efectuării examinării, iar în cazul în care examinarea nu este efectuată în următoarele 3 luni, se va proceda la anularea carnetului.

(5) In cazul în care în urma efectuării examenului psihologic rezultă că persoana examinată nu este aptă să îşi exercite meseria, i se retrage dreptul de practicare a meseriei de artificier sau pirotehnician şi i se anulează carnetul.

(6) Efectuarea instructajelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a celor privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare."

34. La articolul 1251, alineatul (4) se abrogă.

35. După articolul 1251 se introduc cinci noi articole, articolele 1252-1256, cu următorul cuprins:

„Art. 1252. - Operatorii economici care au ca lucrători artificieri sau pirotehnicieni autorizaţi, precum şi artificierii şi pirotehnicienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în mod independent, dar care sunt stabiliţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European şi care efectuează operaţiuni cu explozivi ori articole pirotehnice în regim transnaţional sau transfrontalierîn România, au obligaţia să anunţe cu 5 zile înainte de desfăşurarea activităţilor respective, inclusiv prin intermediul PCU electronic, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

Art. 1253. - (1) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute în prezentele norme tehnice pot fi îndeplinite şi prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

(2) Prevederile prezentelor norme tehnice referitoare la PCU electronic se aplică în 60 de zile de la data operaţionalizării acestuia.

Art. 1254. - In cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizărilor sau notificărilor prevăzute de prezenta hotărâre, inspectoratul teritorial de muncă contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 1255. -Autorizarea artificierilor şi pirotehnicienilor, a depozitelor pentru materiile explozive şi a serviciilor cu materii explozive este exceptată de la procedura aprobării tacite, astfel cum aceasta este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 1256. - Prevederile privind procedurile şi formalităţile de autorizare, precum şi autorizarea artificierilor şi pirotehnicienilor, reglementate de prezentele norme tehnice, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."

36. Capitolul X „Condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea autorizării pentru activitatea de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii" se abrogă.

37. In titlul şi în cuprinsul hotărârii, termenii „pirotehnist" şi „pirotehnist pentru focuri de artificii" se înlocuiesc cu termenul „pirotehnician".

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta hotărâre transpune dispoziţiile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în domeniul serviciilor cu explozivi de uz civil şi articole pirotehnice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea obligaţiilor ce rezultă din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Karoly Borbely,

secretar de stat

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 95/2011

 
30.12.2012 02:43:11  Anonim  a scris :
BUNA,MAI CIOBANILOR ATI SCHIMAT NISTE REGULI DE TRANSPORT SI MANIPULAREA EXPLOSIVILOR,CARE AU FOST BIBLIE MAI NENOROCITILOR,VINE SI IGAS DE DULGHER SAMI STABILEASCA SA-U SA-I FIE CERUTA SEMNATURA,PT. REGIMUL MATERIALOR EXPLOSIVE,UN LAZLO ,KAROLI LA FEL CE STIU ACESTI INDIVIZI DE REGIMUL EXPLOSIVILOR,DOMNILOR PANA IN 2010-11,ARTIFICIERUL A PUTUT FACE SI AVEA DREPTUL PT. EXECUTAREA OPRERATIILOR PIROTEHNICE,DE ALT FEL SI ACUM E ACEEA MARIE CU ALTA PALARIE,DE CE SA-U LUAT CARNETELE DE ARTIFICIERI CU CE DREPT,PERMISELE DE CONDUCERE SE IA-U LA FIECARE SCHIMBARE A LEGISLATURI SI SE DA EXAMEN DE CONDUCERE,SA POATA REINTRA IN POSESIA CARNETULUI,EU AM PIERDUT UN LOC DE MUNCA DE ARTIFICIER,PT. CARNTUL A FOST RIDICAT IN URMA DISPONIBILIZARI,DUPA 21 DE ANI DE ACTIVITATE MINERA DIN CARE 14 NUMAI ARTIFICIER,LA EXECUTAREA DE OPERATII MASIVE,MI SA-U FISURAT SI TIMPANELE,AM RAMAS SI FARA CARNETUL DE ARTIFICIER,CU REFERIRE LA PIROTEHNISTI ARTIFICIERUL A IMPUSCAT SI PIROTEHNIC,NI NUMAI ELECTRIC,FITILU ORDINAR BIKFORD,DETONANTUL,PENTRITA,HEXOGENUL.etc,FAC PARTE DIN FAMILIA PIROTEHNICA,MOD DE EXPRIMARE DE OAMENI NE STIUTI DE CARTE CARE AU SCRIS IN COMPLETARE LA LEGEA NR.12/1995 (DEZMEMBRARE)DISLOCAREA SUPRAGABARITILOR SI DISLOCAREA (BUTURUGILOR)A CIOATELOR,REGULA SCHIMBATA POATE E MAI SEVER CA SI PT. MILITARI,CEVRETI DREPTUL NOSTRU SA VI-L PLATIM INCA ODATA,VRETI A FACE VOI CURSURI DE CALIFICARE,RUSINE SA VA FIE MAI NESIMTITILOT ,BINE CA NU ATI REUSIT SA VINDE-TI SI DEPOZITUL DE ARMAMENT DE LA CIOROGARLA,DE AMAR SI NECAZ SA AVETI PARTE TOATA VIATA VOASTRA,ATI NENOROCIT ACEASTA FRUMOASA TARA,MANCAVA-R ZMOALA 0
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu