Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.925 din 08.12.2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 14 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Deciziei Comisiei Europene C(2016) 7522 final din 16 noiembrie 2016 privind ajutorul de stat pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: m)supracompensarea activităţii - cuantumul valoric al ajutorului acordat prin schema de sprijin ce depăşeşte suma necesară acoperirii costurilor aferente desfăşurării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, inclusiv a unei rate a rentabilităţii în valori reale, înainte de impozitare, de cel mult 9%, determinat cu luarea în considerare a veniturilor rezultate din vânzarea energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă. Supracompensarea se recuperează conform legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.Prin excepţie, în situaţia unităţilor de cogenerare preluate în administrare prin contracte de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică, în loc de rentabilitatea activelor proprii, la calculul supracompensării se ia în calcul un profit brut pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care nu depăşeşte echivalentul valoric al rentabilităţii activelor concesionate, calculată cu o rată a rentabilităţii în valori reale, înainte de impozitare, de cel mult 9%, ţinând cont de investiţiile în cogenerare de înaltă eficienţă pe acelaşi amplasament, conform reglementărilor ANRE; 2. La articolul 6, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă; 3. La articolul 6, literele k) şi l) se abrogă. 4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Schema de sprijin se aplică numai producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care solicită ANRE acordarea acestui sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru capacităţile de cogenerare înscrise în lista prevăzută la art. 9 alin. (4) până la data de 31 decembrie 2016.Documentaţia completă necesară obţinerii avizului pentru acreditare finală se depune până la data de 15 decembrie 2016. 5. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), schema de sprijin se aplică şi producătorului beneficiar al schemei de sprijin care, în condiţiile cadrului de reglementare elaborat de ANRE, înlocuieşte, pe acelaşi amplasament, capacităţi de cogenerare existente care au beneficiat de bonus pentru energia electrică cu capacităţi de cogenerare de înaltă eficienţă, ulterior datei de 31 decembrie 2016, în limita capacităţii electrice instalate înscrise la data de 31 decembrie 2016 în lista prevăzută la art. 9 alin. (4), pentru fiecare producător beneficiar al schemei de sprijin. 6. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:(4) Schema de sprijin se poate aplica producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare pentru instalaţiile de cogenerare a căror capacitate electrică depăşeşte 300 MW numai după notificarea individuală a Comisiei Europene şi obţinerea aprobării acesteia.(5) Nu se acreditează, în sensul prevederilor procedurii prevăzute la art. 6 lit. a), producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare aflaţi în dificultate în sensul definiţiei din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate. 7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. 8. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Nu se acordă bonus pentru energia electrică vândută la preţuri mai mici decât zero. 9. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:(4) Contribuţia de cogenerare rămasă neachitată de către furnizorii de energie electrică pentru consumatorii din România către administratorul schemei de sprijin, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acestora în contribuţia pentru cogenerare, conform metodologiei emise de către ANRE.(5) Supracompensarea sau bonusul necuvenit rămas neachitat de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care accesează schema de sprijin către administratorul acesteia, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acestuia în contribuţia pentru cogenerare, conform metodologiei emise de către ANRE. 10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16Bonusul este plătit lunar de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin, în termen de maximum 30 de zile de la sfârşitul fiecărei luni, doar dacă aceştia din urmă nu înregistrează obligaţii de plată neachitate la termenul de scadenţă, rezultate din aplicarea schemei de sprijin, către administratorul schemei de sprijin sau au încheiate cu administratorul schemei de sprijin şi respectă convenţii de compensare a datoriilor şi a creanţelor rezultate din aplicarea schemei. 11. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Închiderea financiară a schemei de sprijin se face în primul semestru al anului 2024, conform cadrului de reglementare elaborat de ANRE. 12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor de plată aferente schemei de sprijin se penalizează potrivit clauzelor contractuale.(2) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) nu exonerează furnizorii, producătorii, respectiv Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. de la plata obligaţiilor aferente schemei de sprijin. 13. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Preţul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, prin contracte reglementate, este stabilit anual prin ordin al preşedintelui ANRE la nivelul a 90% din preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice realizat în anul anterior pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică de energie electrică. 14. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care, în urma analizei prevăzute la alin. (1), se constată că din aplicarea schemei de sprijin pe anul următor este estimată înregistrarea unei supracompensări a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, ANRE diminuează pentru anul următor valoarea bonusului stabilită în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3). 15. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) În termen de 3 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de evaluare a supracompensării, ANRE analizează dacă prin aplicarea schemei de sprijin pe perioada respectivă producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare au înregistrat o supracompensare a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă sau dacă a fost acordat un bonus necuvenit.(2) În cazul în care se constată supracompensarea activităţii sau acordarea unui bonus necuvenit, ANRE comunică, în termenul prevăzut la alin. (1), producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare cuantumul supracompensării/bonusului necuvenit, producătorul având obligaţia de a vira cuantumul sumei comunicate în contul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. în termen de 15 zile de la comunicare, cu excepţia situaţiilor în care producătorul încheie cu administratorul schemei de sprijin o convenţie de compensare a datoriilor şi creanţelor reciproce aferente schemei de sprijin conform art. 16.(3) Deciziile ANRE referitoare la cuantumul supracompensării şi/sau bonusului necuvenit sunt obligatorii pentru producători şi se pun în aplicare în vederea recuperării prin emiterea unei decizii de către administratorul schemei în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat. 16. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27Consumatorii casnici care deţin centrale de cogenerare de înaltă eficienţă nu beneficiază de prevederile prezentului act normativ. 17. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A." se înlocuieşte cu sintagma „Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A." Articolul IIÎn termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei actualizează cadrul de reglementare, ca urmare a modificărilor şi completărilor prevăzute la art. I. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul energiei, Victor Vlad Grigorescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc p. Ministrul afacerilor externe, Marius Cristian Bădescu, secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 925/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 925 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu