Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 91 din  4 februarie 1991

privind infiintarea Societatii comerciale "Compania de turism pentru tineret" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 38 din 23 februarie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea comerciala "Compania de turism pentru tineret" - S.A., denumita si "C.T.T." - S.A., persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Onesti nr. 4 - 6, sectorul 1.
    Art. 2
    Societatea comerciala "Compania de turism pentru tineret" - S.A. se organizeaza si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu statutul societatii prevazut in anexa la prezenta hotarire.
    Art. 3
    Capitalul social initial al societatii in suma de 1.569.038 mii lei, stabilit pe baza bilantului intocmit la data de 30.06.1990, se preia de la Compania autonoma de turism pentru tineret si are urmatoarea structura:
    - mijloace fixe:       786.867 mii lei
    - mijloace circulante: 782.171 mii lei.
    Valoarea capitalului social va fi corectata pe baza reevaluarii patrimoniului, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al Societatii comerciale "Compania de turism pentru tineret" - S.A. este cel prevazut in statut.
    Art. 5
    Activul si pasivul Companiei autonome de turism pentru tineret, care se desfiinteaza, se preia de Societatea comerciala "Compania de turism pentru tineret" - S.A., cu exceptia fractiunii din patrimoniu reprezentind Complexul sportiv, turistic si de agrement "Herastrau" Bucuresti.
    Art. 6
    Personalul care trece la Societatea comerciala "Compania de turism pentru tineret" - S.A. se considera transferat in interesul serviciului, beneficiind timp de trei luni de diferenta pina la salariul tarifar avut si sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 7
    Orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga.
    Art. 8
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarire.

                        PRIM-MINISTRU
                         PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                              STATUTUL
Societatii comerciale "Compania de turism pentru tineret" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea comerciala "Compania de turism pentru tineret" - S.A., prescurtat "C.T.T." - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare si sediul societatii.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea comerciala "Compania de turism pentru tineret" - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, str. Onesti nr. 4-6, sectorul 1. Sediul societatii va putea fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii.
    Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agentii, reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, in conformitate cu legile romane si prevederile prezentului statut.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii actului in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii il constituie organizarea, stimularea si facilitarea dezvoltarii turismului si a altor forme de petrecere a timpului liber in rindul tuturor categoriilor de tineri.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii il reprezinta:
    a) elaborarea si valorificarea programelor pentru dezvoltarea eficienta si diversificata a activitatilor turistice de odihna si petrecere a timpului liber pentru tineret;
    b) organizarea si derularea de primiri si trimiteri de turisti in regim de reciprocitate, pe baza valutara, in compensatie valutara, precum si in orice alte conditii avantajoase pentru companie, stabilind relatii cu organisme de turism pentru tineret si studenti din alte tari, precum si cu alti parteneri externi interesati. Pentru aceste activitati limita de virsta a participantilor se stabileste de comun acord cu partenerii straini;
    c) asigurarea exploatarii cu eficienta economica si sociala a potentialului material din patrimoniul sau (capacitati de cazare, alimentatie, transport, agrement etc.);
    d) organizarea si realizarea de prestatii de servicii in lei si valuta, specifice obiectului sau de activitate;
    e) efectuarea in mod nemijlocit a operatiunilor de export, import si schimb de marfuri, prestarea directa si intermedierea prestarii de servicii cu incasari si plati valutare, pe baza de contracte, cu respectarea reglementarilor financiar-valutare ale statului roman;
    f) efectuarea de operatiuni de schimb valutar in baza autorizarii si in conditiile stabilite de Banca Nationala a Romaniei; comercializarea de marfuri din import si din tara in lei si valuta;
    g) participarea la organizatii si reuniuni internationale pe probleme din domeniul sau de activitate;
    h) organizarea activitatii de publicitate si educatie turistica in rindul tineretului, utilizarea mijloacelor de informare in masa, desfasurarea actiunilor de publicitate externa;
    i) organizarea si realizarea, pe principii economice, pentru necesitatile  proprii si terti, dupa caz, a unor activitati complementare sau conexe (intretinere, reparatii, depozitare si transporturi de marfuri, spalatorie, laboratoare culinare, publicitate si reclama turistica, prelucrare automata a datelor etc.);
    j) organizarea activitatii de cercetare si documentare in domeniul turismului si a celorlalte forme de petrecere a timpului liber pentru tineret, precum si asupra tendintelor dezvoltarii acestora pe plan intern si international;
    k) organizarea si realizarea altor activitati producatoare de venituri, pentru asigurarea fondurilor necesare dezvoltarii si facilitarii turismului pentru tineret.
    Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat in functie de cerinte si necesitati, in conformitate cu reglementarile legale.

    CAP. 3
    Capitalul social. Actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 1.569.038 mii lei, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la 30.06.1990 si se compune din: mijloace fixe in valoare de 786.867 mii lei, mijloace circulante in valoare de 782.171 mii lei.
    Capitalul social initial va fi corectat pe baza reevaluarii patrimoniului efectuate conform Hotaririi Guvernului nr. 945/1990 si este detinut integral de stat, in calitate de actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Societatea va emite, dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. 2, actiuni nominative in valoare nominala de 5 mii lei fiecare si care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii ce decurg din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.
    Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni urmeaza de drept actiunile in cazul trecerii lor la proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.
    Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie al societatii si sa faca publica pierderea prin presa. Dupa scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si comisiei de cenzori;
    d) stabileste nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de  salarizare prevazute de lege;
    e) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    f) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi, competitive;
    g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii;
    h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, dupa caz, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale, birouri, agentii, reprezentante;
    j) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    k) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    l) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii;
    m) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorului general, directorului, adjunctilor acestora si a cenzorilor pentru paguba pricinuita societatii;
    o) hotaraste in orice alte probleme privind societatea.
    Hotaririle in problemele prevazute la lit. k) si l) vor putea fi aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat constituirea societatii in perioada in care statul este actionar unic.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale
    Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a fondului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii.
    Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi facuta cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din tara.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor constitui obiectul dezbaterilor.
    Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatelor existente in societate.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de miini.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari, prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Consiliul imputernicitilor statului
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii.
    Consiliul imputernicitilor statului isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul societatii.
    Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
    Consiliul imputernicitilor statului este compus din 15 persoane si se numeste prin ordin al ministrului tineretului si sportului. Din consiliul imputernicitilor statului fac parte in mod obligatoriu:
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Departamentului tineretului;
    - reprezentantul Departamentului turismului;
    - reprezentantul Departamentului comertului interior;
    - ingineri, tehnicieni, economisti, juristi si referenti specializati in domeniul de activitate al societatii.
    Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate + unu din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
    Membrii consiliului imputernicitilor statului isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate.
    Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societati comerciale cu care respectivele societati intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
    Periodic, consiliul imputernicitilor statului prezinta Ministerului Tineretului si Sportului un raport asupra activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada urmatoare, iar la incheierea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati desfasurate.
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare.
    Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala "Compania de turism pentru tineret" - S.A. este administrata de catre un consiliu de administratie, format din 11 persoane, ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Numarul de administratori se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor in raport cu volumul si specificul activitatii societatii.
    Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari in aceeasi proportie cu cota lor de participare la capital.
    Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Ministerului Tineretului si Sportului.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generala a actionarilor. La prima sedinta consiliul de administratie va alege dintre membrii sai un presedinte si doi vicepresedinti.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte.
    Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din administratori desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele, vicepresedintii si ceilalti membri ai consiliului de administratie si directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In asemenea situatii ei vor fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba actiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri (cu exceptia mijloacelor fixe), potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea sau rezilierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competentelor acordate;
    g) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectia mediului;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii societatii.

    CAP. 6

    Art. 20
    Comitetul de directie
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile unui comitet de directie, compus din membri alesi de consiliul de administratie, fixindu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
    Presedintele indeplineste si functia de director, calitate in care conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie este obligat sa comunice la fiecare sedinta a consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
    In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

    CAP. 7
    Gestiunea societatii

    Art. 21
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, aleasa de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membrii, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia expertilor contabili.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, cenzori supleanti care vor inlocui in caz de nevoie pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului societatii.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor, se completeaza cu dispozitiile legale.
    Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusa din 5 membri.

    CAP. 8
    Activitatea societatii

    Art. 22
    Exercitiul economico-financiar
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 23
    Personalul societatii
    Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de directorul societatii.
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
    Plata salariilor, impozitelor pe acestea si cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie. Premiile, gratificatiile si alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi platite integral sau partial in valuta, in limita disponibilitatilor si potrivit legii.
    Art. 24
    Amortizarea fondurilor fixe
    La amortizarea fondurilor fixe se vor avea in vedere urmatoarelor:
    - amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie, utilizindu-se pentru inlocuirea mijloacelor fixe si satisfacerea altor nevoi ale societatii;
    - prin valoarea de achizitii a fondurilor fixe se intelege suma cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fiecarui fond fix;
    - amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondurilor fixe.
    Art. 25
    Reparatii capitale si investitii noi
    Lucrarile de reparatii capitale si de investitii noi se vor executa pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor. Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au fost executate, sau esalonat pe mai multi ani.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea beneficiilor
    Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
    Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pina la atingerea a minimum 25% din capitalul social), precum si alte cote prevazute de reglementarile in vigoare.
    Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultind beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.
    Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 28
    Registrele societatii
    Societatea tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a societatii se va putea face prin hotarire a Guvernului.
    Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 30
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului social;
    b) hotarirea adunarii generale;
    c) falimentul;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) numarul de actionari s-a redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    f) la cererea oricarui actionar, daca imprejurari de forta majora si consecintele acestora dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    g) in orice alte situatii prevazute de lege, pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.
    Art. 31
    Lichidarea societatii
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 32
    Litigii
    Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 91/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 91 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu