Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1061 din 29 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, denumite în continuare obiective de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, se finanţează total sau parţial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se elaborează, pe etape, astfel:a)în etapa I:

(i) nota conceptuală;
(ii) tema de proiectare;

b)în etapa a II-a:

(i) studiul de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;

c)în etapa a III-a:

(i) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;

d)în etapa a IV-a:

(i) proiectul tehnic de execuţie.

Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)obiectiv/proiect de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma „obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă; b)obiect de investiţii - parte a obiectivului de investiţii, cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, care constă în lucrări de construcţii pentru realizarea unor obiecte noi de investiţii sau în lucrări de intervenţii la construcţii existente; c)obiectiv/proiect mixt de investiţii - obiectiv de investiţii care cuprinde lucrări de construcţii pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiţii, precum şi lucrări de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente; d)obiectiv/proiect major de investiţii - obiectiv de investiţii a cărui valoare totală estimată depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul investiţiilor promovate în alte domenii; e)intervenţie la construcţie existentă - rezultatul scontat obţinut ca urmare a realizării de lucrări de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, efectuate în scopul asigurării, menţinerii şi/sau îmbunătăţirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, potrivit destinaţiei acestora; f)investiţie publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, iniţiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1; se consideră investiţie publică şi totalitatea cheltuielilor de investiţii, iniţiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietăţii private a persoanelor fizice şi/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1; g)investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de investiţii care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1, având drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de investiţii; h)beneficiar al investiţiei - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuţie a lucrărilor de construcţii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; i)construcţie - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de construcţii, respectiv orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, concepută şi executată pentru îndeplinirea ori menţinerea unor funcţii tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanţa, categoria şi clasa de importanţă, inclusiv utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice şi funcţionale aferente; j)construcţie existentă - construcţie pentru care a fost admisă recepţia la terminarea lucrărilor sau construcţie care a fost înscrisă în cartea funciară; k)construcţie nefinalizată - construcţie în diferite stadii de execuţie pentru care a fost sistată execuţia lucrărilor şi neefectuată recepţia la terminarea lucrărilor şi a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic şi valoric; l)soluţie tehnică - parte a scenariului/opţiunii tehnico-economic(e) din studiul de fezabilitate, respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic şi funcţional-arhitectural, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; m)durata de execuţie a obiectivului de investiţii - perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor; n)durata de realizare a obiectivului de investiţii - perioada cuprinsă între data aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei şi data procesului-verbal privind admiterea recepţiei finale; o)durata de implementare a obiectivului de investiţii - perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării notei conceptuale şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei finale. Capitolul IINota conceptuală şi tema de proiectare Articolul 3(1) Nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei în scopul justificării necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau parţial din fonduri publice.(2) Prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de investiţii propus şi se prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice.(3) Conţinutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 4(1) Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii.(2) Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, după caz, de către proiectanţi/consultanţi care prestează servicii de proiectare/consultanţă în domeniu şi se aprobă de către beneficiar.(3) Conţinutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 şi se adaptează de către beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului de investiţii propus. Capitolul IIIDocumentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice Secţiunea 1Prevederi comune Articolul 5(1) Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:a)în cazul obiectivelor noi de investiţii:

(i) studiu de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiu de fezabilitate;
(iii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
(iv) proiect tehnic de execuţie;

b)în cazul intervenţiilor la construcţii existente:

(i) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;
(ii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
(iii) proiect tehnic de execuţie;

c)în cazul obiectivelor mixte de investiţii:

(i) studiu de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;
(iii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
(iv) proiect tehnic de execuţie.

(2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei a notei conceptuale şi a temei de proiectare, prevăzute la art. 3 şi 4.(3) Documentaţiile tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se elaborează de către operatori economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu.(4) Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării lucrărilor. Secţiunea a 2-aStudiul de prefezabilitate Articolul 6(1) Studiul de prefezabilitate este documentaţia prin care, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, se identifică scenarii/opţiuni tehnico-economice posibile şi se selectează un număr limitat de scenarii/opţiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii.(2) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore de investiţii, cu excepţia cazurilor în care necesitatea şi oportunitatea realizării acestor obiective de investiţii au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative.(3) Studiul de prefezabilitate se aprobă de către ordonatorul principal de credite, în cazul administraţiei publice centrale, respectiv de către autorităţile deliberative, în cazul programelor de investiţii publice locale.(4) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în anexa nr. 3. Secţiunea a 3-aStudiul de fezabilitate Articolul 7(1) Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.(2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) potrivit alin. (1), cuprinde:a)soluţia tehnică; b)principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii; c)certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii; d)strategia de implementare, exploatare/operare şi de întreţinere a investiţiei. (3) În cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile art. 12 alin. (1).(4) Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) cuprind:a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general; b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. (5) Pentru indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (4) lit. c), proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile şi intervalele în care se pot încadra acestea, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi în conformitate cu normele şi reglementările tehnice în vigoare.(6) În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4. Articolul 8(1) În cazul obiectivului mixt de investiţii, studiul de fezabilitate se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4, completat cu elementele specifice din conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii prevăzut în anexa nr. 5.(2) Elementele specifice prevăzute la alin. (1) cuprind soluţiile tehnice şi măsurile din expertiza tehnică la construcţia/construcţiile existentă/existente şi, după caz, ale auditului energetic la clădirea/clădirile existentă/existente, precum şi ale studiilor, auditurilor ori analizelor relevante realizate. Secţiunea a 4-aDocumentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii Articolul 9(1) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei.(2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde datele şi informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2).(3) În cazul obiectivelor a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea investiţiei, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile art. 12 alin. (1).(4) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în anexa nr. 5. Secţiunea a 5-aDevizul general şi devizul pe obiect Articolul 10(1) Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii.(2) Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii.(3) Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii:a)la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; b)la data solicitării autorizaţiei de construire; c)după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii; d)la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. (5) Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare.(6) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (6), în situaţia în care punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influenţează valoarea investiţiei, aceasta se reface prin grija şi pe răspunderea beneficiarului investiţiei/investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii valori rezultate.(7) Metodologia de elaborare a devizului general şi a devizului pe obiect este prevăzută în anexa nr. 6.(8) Devizul general şi devizul pe obiect se elaborează cu respectarea conţinuturilor-cadru prevăzute în anexa nr. 7 şi, respectiv, în anexa nr. 8. Secţiunea a 6-aProiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic de execuţie Articolul 11(1) Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor este parte a documentaţiei pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, precum şi conţinutul-cadru al proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 9 şi se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei. Articolul 12(1) Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.(2) Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru execuţia obiectivului de investiţii.(3) Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări, graficul general de realizare a investiţiei.(4) Părţile desenate cuprind planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente specialităţilor: planşe de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv planşe de dotări.(5) Detaliile de execuţie se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuţie, constituind parte integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiţii.(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva, în funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie.(7) Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor.(8) Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în anexa nr. 10 şi se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei. Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 13Etapele de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice sunt prevăzute în anexa nr. 11. Articolul 14(1) Pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, pentru care autorizaţia de construire/desfiinţare se emite imediat în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia tehnico-economică prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) se elaborează şi se aprobă până la recepţia la terminarea lucrărilor de intervenţii în primă urgenţă, dar nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor.(2) Prin excepţie de la prevederile art. 4, în cazul lucrărilor în primă urgenţă prevăzute la alin. (1), raportul de expertiză tehnică, întocmit de către expert tehnic atestat, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile, constituie temă de proiectare. La elaborarea raportului de expertiză tehnică se iau în considerare datele şi informaţiile din procesul-verbal de constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.(3) Pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, proiectantul dezvoltă soluţia tehnică recomandată prin raportul de expertiză tehnică prevăzut la alin. (2).(4) Pentru lucrările de intervenţie efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, cuprinse la art. 381 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până la aprobarea documentaţiei de avizare, se aprobă deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ şi valoric.(5) Pentru lucrările executate prevăzute la alin. (4), decontarea se va face pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de beneficiar. Articolul 15Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii: a)aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data aprobării indicatorilor tehnico-economici; b)pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost depuse spre aprobare; c)pentru care a fost aprobată finanţarea. Articolul 16Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu consultarea autorităţilor publice centrale responsabile pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii, emite instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 17Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 18(1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a)Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008; b)Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 11 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Ministrul fondurilor europene, Dragoş Cristian Dinu p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Erika Stanciu, secretar de stat p. Ministrul culturii, Oana Bogdan, secretar de stat Ministrul transporturilor, Petru Sorin Buşe Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1Beneficiar ........ ........ Nr. ......./........ Aprob ........ ................ ............. (numele, funcţia şi semnătura) L.S. NOTĂ CONCEPTUALĂ conţinut-cadru -1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 1.2. Ordonator principal de credite/investitor 1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 1.4. Beneficiarul investiţiei 2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 2.1. Scurtă prezentare privind: a)deficienţe ale situaţiei actuale; b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; c)impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus 2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus 2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii 2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz: costurile unor investiţii similare realizate;

standarde de cost pentru investiţii similare.3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege 3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată) 4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente 5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii: a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; c)surse de poluare existente în zonă; d)particularităţi de relief; e)nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; f)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; g)posibile obligaţii de servitute; h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional: a)destinaţie şi funcţiuni; b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; c)durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; d)nevoi/solicitări funcţionale specifice.7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a: studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;

expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente;

unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.Data: ........ ............. Întocmit ........ ................ ................ ........ ........... (numele, funcţia, compartimentul şi semnătura) ANEXA Nr. 2Beneficiar/Proiectant/Consultant ........ ................ .............. Nr. ....../............. TEMĂ DE PROIECTARE1) 1. Informaţii generale 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 1.2. Ordonator principal de credite/investitor 1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 1.4. Beneficiarul investiţiei 1.5. Elaboratorul temei de proiectare 2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală 2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz: a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; c)surse de poluare existente în zonă; d)particularităţi de relief; e)nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; f)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; g)posibile obligaţii de servitute; h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional: a)destinaţie şi funcţiuni; b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; c)nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; d)număr estimat de utilizatori; e)durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; f)nevoi/solicitări funcţionale specifice; g)corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului; h)stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia Aprob Beneficiar, ........ ........ ......... Luat la cunoştinţă Investitor, ........ ................ ................ ........... (numele, funcţia şi semnătura autorizată) Întocmit Beneficiar/Proiectant/Consultant, ........ ........ .............. 1) Conţinutul temei de proiectare se adaptează de către beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului de investiţii propus. ANEXA Nr. 3Proiectant ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) Nr. ...../......... STUDIU DE PREFEZABILITATE conţinut-cadru1) -A. PIESE SCRISE 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 1.2. Ordonator principal de credite/investitor 1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 1.4. Beneficiarul investiţiei 1.5. Elaboratorul studiului de prefezabilitate 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie şi acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare 2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii şi dimensionării obiectivului de investiţii 2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 3. Identificarea şi prezentarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea obiectivului de investiţii 3.1. Particularităţi ale amplasamentului a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/ constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz); b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite; d)surse de poluare existente în zonă; e)date climatice şi particularităţi de relief; f)existenţa unor:reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic preliminar, cuprinzând:

(i) date privind zonarea seismică;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;
(iii) date geologice generale;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

3.2. Date tehnice şi funcţionale ale obiectivului de investiţii: a)destinaţie şi funcţiuni; b)caracteristici, parametri, nivel de echipare şi de dotare, date tehnice specifice, preconizate; c)durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; d)nevoi/solicitări funcţionale specific, după caz.3.3. Aspecte sociale şi de mediu 3.4. Aspecte instituţionale şi de implementare 3.5. Rezultatele preconizate 3.6. Costurile de investiţie estimate prin raportare la obiective de investiţii similare 3.7. Costurile de exploatare şi întreţinere estimate prin raportare la obiective de investiţii similare 3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice şi financiare 4. Soluţii fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii 4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opţiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu de fezabilitate 4.2. Identificarea surselor potenţiale de finanţare a investiţiei publice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 4.3. Concluzii 4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate B. PIESE DESENATE 1. plan de amplasare în zonă; 2. plan de situaţie. Data: ........ ......... Proiectant2), ........ ................ ........ ............. (numele, funcţia şi semnătura autorizată) 1) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus. 2) Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr.../dată contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila. ANEXA Nr. 4PROIECTANT ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) Nr. ...../............ STUDIU DE FEZABILITATE conţinut-cadru1) -A. PIESE SCRISE 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 1.2. Ordonator principal de credite/investitor 1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 1.4. Beneficiarul investiţiei 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare 2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2) Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta: 3.1. Particularităţi ale amplasamentului: a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz); b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite; d)surse de poluare existente în zonă; e)date climatice şi particularităţi de relief; f)existenţa unor:reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

(i) date privind zonarea seismică;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;
(iii) date geologice generale;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.3.3. Costurile estimative ale investiţiei: costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz: studiu topografic; studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului; studiu hidrologic, hidrogeologic; studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice; studiu de trafic şi studiu de circulaţie; raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere; studiu privind valoarea resursei culturale; studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e) 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă 4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 1) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus. 2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate. 4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz; d)impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 4.8. Analiza de senzitivitate3) 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: a)obţinerea si amenajarea terenului; b)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; c)soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; d)probe tehnologice şi teste.5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 7. Implementarea investiţiei 7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 8. Concluzii şi recomandări B. PIESE DESENATE În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 1. plan de amplasare în zonă; 2. plan de situaţie; 3. planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz; 4. planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz. Data: ........ ........ ........ Proiectant4) ........ ................ ................ ........ ............... (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) L.S. 3) Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. 4) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr.../dată contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila. ANEXA Nr. 5PROIECTANT, ........ ................ ................ ................ ......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) Nr. ...../.../...../.......... DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenţii - conţinut-cadru1) - A. PIESE SCRISE 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 1.2. Ordonator principal de credite/investitor 1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 1.4. Beneficiarul investiţiei 1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare 2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 3. Descrierea construcţiei existente 3.1. Particularităţi ale amplasamentului: a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; c)datele seismice şi climatice; d)studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;
(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

e)situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; f)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; g)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.3.2. Regimul juridic: a)natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune; b)destinaţia construcţiei existente; c)includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz; d)informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: a)categoria şi clasa de importanţă; b)cod în Lista monumentelor istorice, după caz; c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; d)suprafaţa construită; e)suprafaţa construită desfăşurată; f)valoarea de inventar a construcţiei; g)alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2): a)clasa de risc seismic; b)prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;c)soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;d)recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora 5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând: a)descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz; demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente; b)descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, 1) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus. 2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate; c)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;d)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;e)caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 5.4. Costurile estimative ale investiţiei: costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare; costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: a)impactul social şi cultural; b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz.5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: a)prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă; b)analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; c)analiza financiară; sustenabilitatea financiară; d)analiza economică; analiza cost-eficacitate; e)analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică 7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: a)studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice; b)studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; c)raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice; d)studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; e)studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.B. PIESE DESENATE În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 1. Construcţia existentă: a)plan de amplasare în zonă; b)plan de situaţie; c)releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate; d)planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în zonele de protecţie aferente.2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): a)plan de amplasare în zonă; b)plan de situaţie; c)planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz; d)planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.Data: ................ Proiectant3, ........ ........ .............. (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) L.S. 3) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr.../dată contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila. ANEXA Nr. 6METODOLOGIE privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect Capitolul I Structura devizului general Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole). Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general. Conţinutul-cadru al devizului general, prevăzut în anexa nr. 7, cuprinde următoarele capitole şi subcapitole de cheltuieli: Secţiunea 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1. Obţinerea terenului Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: a)cumpărarea de terenuri; b)plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor; c)exproprieri şi despăgubiri; d)schimbarea regimului juridic al terenului; e)scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol; f)cheltuieli de aceeaşi natură, prevăzute de lege.1.2. Amenajarea terenului Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în: a)demolări; b)demontări; c)dezafectări; d)defrişări; e)colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate; f)sistematizări pe verticală; g)accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; h)drenaje; i)epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază); j)devieri de cursuri de apă; k)strămutări de localităţi; l)strămutări de monumente istorice; m)descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului de investiţii (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic naţional); n)lucrări pentru pregătirea amplasamentului.1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: a)plantare de copaci; b)reamenajare spaţii verzi; c)reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz; d)lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului.1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament) Secţiunea a 2-a Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare a funcţionării obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum: a)alimentare cu apă; b)canalizare; c)alimentare cu gaze naturale; d)agent termic; e)energie electrică; f)telecomunicaţii; g)drumuri de acces; h)căi ferate industriale; i)alte utilităţi. Secţiunea a 3-a Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. Studii Cuprinde cheltuielile pentru: 3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie; 3.1.2. raport privind impactul asupra mediului; 3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor: a)obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; b)obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; c)obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; d)obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; e)întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; f)obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; g)obţinerea avizului de protecţie civilă; h)avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu; i)alte avize, acorduri şi autorizaţii.3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) 3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 3.5. Proiectare Cuprinde cheltuielile pentru: 3.5.1. tema de proiectare; 3.5.2. studiu de prefezabilitate; 3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general; 3.5.4. documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 3.5.6. proiect tehnic şi detalii de execuţie. 3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice: a)cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); b)cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; c)anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică; d)cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice.3.7. Consultanţă Cuprinde cheltuieli efectuate pentru: 3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii; 3.7.2. auditul financiar. 3.8. Asistenţă tehnică Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: 3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului: a)pe perioada de execuţie a lucrărilor; b)pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat. Secţiunea a 4-a Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1. Construcţii şi instalaţii Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie. Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 4.5. Dotări Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi oportunitatea finanţării acestora, întocmită de autoritatea contractantă şi aprobată de către autoritatea administraţiei publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiţia publică. 4.6. Active necorporale Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. Secţiunea a 5-a Alte cheltuieli 5.1. Organizare de şantier Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj, din punct de vedere tehnologic şi organizatoric. 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente, precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier: a)vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier; b)platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; c)grupuri sanitare; d)rampe de spălare auto; e)depozite pentru materiale; f)fundaţii pentru macarale; g)reţele electrice de iluminat şi forţă; h)căi de acces auto şi căi ferate; i)branşamente/racorduri la utilităţi; j)împrejmuiri; k)panouri de prezentare; l)pichete de incendiu; m)cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier Cuprinde cheltuielile pentru: a)obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier; b)taxe de amplasament; c)închirieri semne de circulaţie; d)întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene; e)contractele de asistenţă cu poliţia rutieră; f)contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare; g)taxe depozit ecologic; h)taxe locale; i)chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; j)cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general; k)costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor; l)costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora; m)paza şantierului; n)asigurarea pompierului autorizat; o)cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, după caz: 5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare; 5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.; 5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei. Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: a)10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii; b)20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă.5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de interes public. Secţiunea a 6-a Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1. Pregătirea personalului de exploatare Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor. 6.2. Probe tehnologice şi teste Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor. În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea. Capitolul II Structura devizului pe obiect Obiectivul de investiţii cuprinde, după caz, unul sau mai multe obiecte de investiţii. Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face de către proiectant, la faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii. Valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect se evaluează/estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiţii, la faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii. Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 8. ANEXA Nr. 7Proiectant, ........ ................ ................ ................ ......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) DEVIZ GENERAL1) al obiectivului de investiţii ........ ................ ........ .............. (denumirea obiectivului de investiţii) conţinut-cadru -

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare2) (fără TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5 Proiectare
3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7 Consultanţă
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
3.7.2. Auditul financiar

1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. 2) În preţuri la data de..........; 1 euro = .......... lei.

1 2 3 4 5
3.8 Asistenţă tehnică
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
3.8.2. Dirigenţie de şantier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice şi teste
Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Data: ........ ............. Întocmit, ........ ................ .............. (numele, funcţia şi semnătura) Beneficiar/Investitor, ........ ................ ........ ANEXA Nr. 8Proiectant, ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) Nr. ...../... ...... ........ DEVIZUL obiectului ........ ........ ............ conţinut-cadru -

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1* Construcţii şi instalaţii
4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare
4.1.2 Rezistenţă
4.1.3 Arhitectură
4.1.4 Instalaţii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
TOTAL II - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

* În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului. ANEXA Nr. 9Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, precum şi conţinutul-cadru al proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor A. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C. I. Piese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale: Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;

clima şi fenomenele naturale specifice;

geologia şi seismicitatea;

categoria de importanţă a obiectivului.2.2. Memorii pe specialităţi Descrierea lucrărilor de: arhitectură;

structură;

instalaţii;

dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;

amenajări exterioare şi sistematizare verticală.2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare: suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;

înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;

volumul construcţiilor;

procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2.5. Anexe la memoriu 2.5.1. Studiul geotehnic 2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmite de verificatori de proiecte atestaţi, aleşi de investitor II. Piese desenate 1. Planuri generale 1.1. Plan de încadrare în teritoriu plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:• imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare; • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după caz; • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea); • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; • planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii. 1.3. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac - şi va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 2. Planşe pe specialităţi 2.1. Arhitectură Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;

planurile acoperişurilor - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;

secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate;

toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;

în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.2.2. Structura 2.2.1. Planul fundaţiilor Se redactează la scara 1:50 şi va releva: modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;

măsurile de protejare a fundaţiilor şi a construcţiilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează la scara 1:50 şi vor releva geometria structurii şi materialele din care sunt alcătuite elementele structurale. 2.3. Instalaţii 2.3.1. Schemele instalaţiilor Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: 2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. B. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINŢARE - P.A.D. I. Piese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată: scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;

descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;

fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.II. Piese desenate 1. Plan de încadrare în teritoriu planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.2. Plan de situaţie a imobilelor planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:• parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism; • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa; • modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor; • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; • plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare. Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz. 3. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1: 500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare. 4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente: planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului; principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz; toate faţadele.În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor. Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, denumirea investiţiei, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. C. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI DE ORGANIZARE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR - P.O.E. P.O.E. este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii. Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează: I. Piese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu Acesta va cuprinde: descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;

asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;

asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;

precizări cu privire la accesuri şi împrejmuiri;

precizări privind protecţia muncii.Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite în proiectul pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor de construcţii, după caz. II. Piese desenate Plan general a)la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia; b)la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executării lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. ANEXA Nr. 10Proiectant, ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) Nr....../..../....../....... PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE conţinut-cadru1) -Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. A. PĂRŢI SCRISE I. Memoriu tehnic general 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 1.2. Amplasamentul 1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 1.4. Ordonatorul principal de credite 1.5. Investitorul 1.6. Beneficiarul investiţiei 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând: a)descrierea amplasamentul; b)topografia; c)clima şi fenomenele naturale specifice zonei; d)geologia, seismicitatea; e)devierile şi protejările de utilităţi afectate; f)sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii; g)căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; h)căile de acces provizorii; i)bunuri de patrimoniu cultural imobil.2.2. Soluţia tehnică cuprinzând: a)caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; b)varianta constructivă de realizare a investiţiei; c)trasarea lucrărilor; d)protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; e)organizarea de şantier.II. Memorii tehnice pe specialităţi a)Memoriu de arhitectură - conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii b)Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii c)Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiuniiIII. Breviare de calcul Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate. IV. Caiete de sarcini Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată. 1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: a)reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; b)detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; c)prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; d)prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).2. Tipuri de caiete de sarcini 2.1. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi: a)caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; b)caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: a)caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; b)caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse; c)caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; d)caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.3. Conţinutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: a)nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului tehnic de execuţie, care guvernează lucrarea; b)descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea; c)descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele privind realizarea execuţiei; d)măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii; e)proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea pentru 1) Conţinutul proiectului tehnic de execuţie se adaptează de către operatorii economici care prestează în condiţiile legii servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei. produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii; f)standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei, produselor/materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor; g)condiţii privind recepţia.V. Liste cu cantităţi de lucrări Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: a)centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); b)centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); c)listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); d)listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); e)fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5); f)listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).NOTĂ: Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii. NOTĂ: Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre. B. PĂRŢI DESENATE Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din: 1. Planşe generale Sunt planşe de ansamblu şi cuprind: a)planşa de încadrare în zonă; b)planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; c)planşele topografice principale; d)planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare; e)planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea; f)planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice; g)planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea; h)planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.2. Planşele aferente specialităţilor Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei. Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii. Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 2.1. Planşe de arhitectură Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură: planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi finisaje, cu mobilier reprezentat; secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor; faţade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal existent, după caz.2.2. Planşe de structură Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind: • planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; • planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; • descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul. 2.3. Planşe de instalaţii Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume: • planşe de ansamblu; • scheme ale fluxului tehnologic; • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; • scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice; • planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; • diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; • liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 2.5. Planşe de dotări Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru: • piese de mobilier; • elemente de inventar gospodăresc; • dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; • dotări necesare securităţii muncii; • alte dotări necesare în funcţie de specific. NOTĂ: La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător). C. DETALII DE EXECUŢIE Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, respectă prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. În funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri: a)detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant; b)detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu aparatură şi echipamente, realizate cu respectarea datelor şi informaţiilor oferite de către furnizorii acestora; c)detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor.În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul acestora. FORMULARUL F1 OBIECTIV ........ ........ ........... (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) Din care: C+M
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 1.2.1 .... ....
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 1.3.1 ... ....
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 1.4.1 ... ...
2 Realizarea utilităţilor necesare obiectivului
3.5 Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se realizează în sistemul „design & build")
4 Investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora 4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice ...
5.1 Organizare de şantier 5.1.1.... 5.1.2....
6.2 Probe tehnologice şi teste
Total valoare (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adăugată
Total valoare (inclusiv TVA):

Proiectant, ........ ................ ................ ............. (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. FORMULARUL F2 OBIECTIV ........ ........ ........... (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări Obiectul ............

Nr. cap./subcap. deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări Valoarea (exclusiv TVA)
lei
1 2 3
4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora
4.1.1 Terasamente
4.1.2 Rezistenţă
4.1.3 Arhitectură
4.1.4 Instalaţii
Total I
4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
Total II
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
Total III
6.2 Probe tehnologice şi teste
Total IV
Total valoare (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adăugată
Total valoare

Proiectant, ........ ................ ................ ................ ........... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. FORMULARUL F3 OBIECTIV ........ ........ ........... (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) LISTA cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări Obiectul ........ ........ ......... Categoria de lucrări ......... - lei -

Nr. crt. Capitolul de lucrări U.M. Cantitate Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ........ ......... Total a) + b) + c) + d) M Materiale (3 x 4a) m Manoperă (3 x 4b) U Utilaj (3 x 4c) t Transport (3 x 4d) T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Capitol de lucrare 1.1. Subcapitol 1.2. Subcapitol ........ ............
2 Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol 2.2. Subcapitol ........ ...........
..... ........ ...............
Cheltuieli directe M m U t T
Alte cheltuieli directe: - CAS - şomaj - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
Total cheltuieli directe MO mO UO tO TO
Cheltuieli indirecte = TO x% IO
Profit = (TO + IO) x% PO
TOTAL GENERAL VO = TO + IO+ PO

Proiectant, ........ ................ ................ ................ ............ (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZĂRI: 1. Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1-3. Coloanele 4-9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare. Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor. 3. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier). FORMULARUL F4 OBIECTIV ........ ........ ........... (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) LISTA cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale

Nr. crt. Denumirea U.M. Preţul unitar - lei/U.M. - Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei – Fişa tehnică ataşată
0 1 2 3 4 5
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
a)... Fişa tehnică nr. ...
b)... Fişa tehnică nr. ...
... Fişa tehnică nr. ...
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
a)... Fişa tehnică nr. ...
b)... Fişa tehnică nr. ...
... Fişa tehnică nr. ...
Dotări Fişa tehnică nr. ...
Active necorporale Fişa tehnică nr. ...
TOTAL

Proiectant, ........ ................ ................ ................ ........... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. Coloanele 3-5 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. FORMULARUL F5 OBIECTIV ........ ........ ........... (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) FIŞA TEHNICĂ Nr. ............... (Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) Utilajul, echipamentul tehnologic: ........ ................ ........ ............. (denumirea)

Nr. crt. Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0 1 2 3
1 Parametri tehnici şi funcţionali ........ ................ ........ ..........
2 Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare ........ ................ ........ ..........
3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante ........ ................ ........ ............
4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie
5 Condiţii cu caracter tehnic

Proiectant, ........ ................ ................ ................ ........ (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. FORMULARUL F6 OBIECTIV ........ ........ ........... (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) GRAFICUL GENERAL de realizare a investiţiei publice

Nr. crt. Denumirea obiectului/categoriei de lucrări Anul 1 ............ Anul n
Luna
1 2 3 ...... n
I Organizare de şantier
1 Obiect ... Categoria de lucrări:
2 Obiect ... Categoria de lucrări:
.... Obiect ... Categoria de lucrări:

Proiectant, ........ ................ ................ ................ ........ (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. ANEXA Nr. 111 )1) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.ETAPELE DE ELABORARE a documentaţiilor tehnico-economice*) aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice *) Conţinutul documentaţiilor este prevăzut în anexele nr. 1-10 la prezenta hotărâre. **) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective de investiţii a căror valoare totală estimată depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul investiţiilor promovate în alte domenii; ***) Indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. ****) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 907/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 907 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu