E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 869 2001 abrogat de Hotărârea 815 2015
Hotărârea 869 2001 modificat de Hotărârea 569 2013
Hotărârea 869 2001 completat de Hotărârea 569 2013
Articolul 5 din actul Hotărârea 869 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 347 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 869 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 620 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 869 2001 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 620 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 869 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 620 2003
Articolul 9 din actul Hotărârea 869 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 620 2003
Articolul 9 din actul Hotărârea 869 2001 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 620 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 869 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 620 2003
Hotărârea 869 2001 republicat de Hotărârea 869 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 869 din  6 septembrie 2001

privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 581 din 17 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, care functioneaza in coordonarea ministrului industriei si resurselor.
    (2) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie exercita, in numele Ministerului Industriei si Resurselor, atributiile acestuia de institutie publica implicata in procesul de privatizare din domeniul sau de activitate.
    (3) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie deruleaza, in numele Ministerului Industriei si Resurselor, activitatile legate de exercitarea calitatii de actionar al statului la societatile si companiile nationale, precum si la celelalte societati comerciale din portofoliul acestuia, in limitele competentelor aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Art. 2
    Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.
    Art. 3
    In exercitarea functiilor Ministerului Industriei si Resurselor de institutie publica implicata in domeniul privatizarii si de actionar al statului la societatile si companiile nationale, precum si la celelalte societati comerciale din portofoliul acestuia, Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) asigura aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare si privatizare a societatilor comerciale din portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor;
    b) stabileste si pune in aplicare masurile necesare pentru realizarea, in conditiile legii, a procesului de privatizare a societatilor comerciale din portofoliu si colaboreaza cu colectivele de management pentru restructurare si privatizare ale societatilor comerciale infiintate in acest sens;
    c) asigura pregatirea societatilor comerciale din portofoliu pentru privatizare, stabileste metodele de privatizare si realizeaza privatizarea, inclusiv vanzarea directa sau prin agenti de privatizare a actiunilor emise de societati comerciale;
    d) realizeaza controlul postprivatizare al indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor, dupa caz;
    e) colaboreaza cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la fundamentarea politicilor si la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul privatizarii si restructurarii;
    f) elaboreaza si promoveaza prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu respectarea cadrului legal specific, proceduri de vanzare de actiuni, de lichidare a societatilor comerciale, precum si alte proceduri ori instructiuni privind domeniul sau de activitate;
    g) participa la elaborarea strategiei anuale privind restructurarea si privatizarea societatilor comerciale din portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor;
    h) participa la elaborarea Programului anual de privatizare al Ministerului Industriei si Resurselor, care se avizeaza de Colegiul Ministerului Industriei si Resurselor si se supune spre aprobare Guvernului;
    i) elaboreaza anual sau ori de cate ori este necesar rapoarte privind activitatea de privatizare, restructurare si acordare de asistenta financiara, pe care le prezinta spre analiza Colegiului Ministerului Industriei si Resurselor;
    j) elaboreaza elementele principale ale contractului de mandat ce se incheie cu agenti de privatizare in vederea vanzarii participatiilor statului la societatile comerciale din portofoliu, care se avizeaza de Colegiul Ministerului Industriei si Resurselor si se supune spre aprobare ministrului industriei si resurselor;
    k) fundamenteaza si propune acordarea de facilitati la realizarea transferului de proprietate din sectorul de stat in cel privat, care se avizeaza de Colegiul Ministerului Industriei si Resurselor si se supune spre aprobare Guvernului;
    l) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Ministerului Industriei si Resurselor, care decurg din dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice implicate in procesul de privatizare, sau in legatura cu exercitarea calitatii de actionar al statului la societatile si companiile nationale, precum si la celelalte societati comerciale din portofoliu.
    Art. 4
    (1) Conducerea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie este asigurata de un sef de oficiu si de un adjunct al sefului de oficiu, numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (2) Seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie conduce intreaga activitate a institutiei, asigura indeplinirea atributiilor ce revin oficiului si il reprezinta in raporturile cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii publice si organizatii, precum si cu alte persoane juridice si fizice, in limita competentelor acordate de ministrul industriei si resurselor.
    (3) In exercitarea atributiilor sale seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie emite decizii.
    (4) Seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie poate delega dreptul de semnatura adjunctului sefului de oficiu sau directorilor generali.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In cadrul structurii organizatorice, la propunerea sefului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si prin ordin al ministrului industriei si resurselor se pot constitui servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (3) Sarcinile compartimentelor si ale personalului din aparatul Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (4) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, incluzand conducerea acestuia, este la infiintare de 45.
    Numarul de posturi necesare pentru fiecare directie generala, directie si compartiment din structura organizatorica a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie se stabileste prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (5) Salarizarea si alte drepturi privind personalul Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie vor fi stabilite prin ordin al ministrului industriei si resurselor in conformitate cu prevederile legale aplicabile institutiilor cu venituri extrabugetare implicate in procesul de privatizare, in limitele si in conditiile stabilite pentru personalul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
    (6) Salarizarea si alte drepturi pentru seful de oficiu vor fi stabilite la nivelul vicepresedintelui Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, iar pentru adjunctul sefului de oficiu, la nivelul sefului de departament din cadrul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
    Art. 6
    In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 finantarea organizarii si functionarii Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si a activitatilor sale legate de privatizare se face din venituri extrabugetare, incasate din vanzarea actiunilor emise de societatile si companiile nationale si de celelalte societati comerciale la care Ministerul Industriei si Resurselor, in calitate de reprezentant al statului, isi exercita drepturile ce decurg din calitatea de actionar, si din dividendele realizate de acestea, cuvenite Ministerului Industriei si Resurselor, inclusiv cele realizate in anul 2000 si nevarsate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2001.
    Art. 7
    Veniturile incasate de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie din vanzarea actiunilor emise de societatile si companiile nationale, precum si de celelalte societati comerciale si din dividende, conform art. 6, urmeaza regimul juridic prevazut la art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele masuri pentru diminuarea datoriei publice interne.
    Art. 8
    (1) Activitatile Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie privind gestiunea si administrarea participatiilor statului, precum si cele privind privatizarea si restructurarea se vor desfasura pe baza instructiunilor aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (2) Controlul respectarii de catre Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie a cadrului juridic aplicabil in domeniul sau de activitate se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul industriei si resurselor,
                        Dan Ioan Popescu

                        Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                        si Administrarea Participatiilor Statului,
                        Ovidiu Tiberiu Musetescu

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                              Numarul maxim de posturi = 45
                                             (inclusiv conducerea oficiului)

                      MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

       OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI SI PRIVATIZARII IN INDUSTRIE*)
                              ___________________
                             |   SEF DE OFICIU   |
                             |___________________|
  ______________                       |
 |  Consilieri  |______________________|________________________________
 |______________|                      |                                |
                            ___________|___________                     |
                           | Adjunct sef de oficiu |                    |
                           |_______________________|                    |
        _______________________________|________________                |
 ______|______   ______|______   ______|______   _______|_______   _____|_____
|   Directia  | |   Directia  | |             | |               | |           |
|   generala  | |   generala  | |             | |               | |           |
|   gestiune  | |  coordonare | |             | |   Directia    | | Directia  |
|participatii,| |  activitati | |   Directia  | |   generala    | |  juridic, |
|   mandate,  | | si programe,| |   generala  | |     buget,    | | contracte,|
| criterii de | |   relatii   | | privatizare | | contabilitate,| |  litigii  |
| performanta,| | investitori | |             | |    finante    | |           |
|   evaluare, | |si institutii| |             | |               | |           |
|   evolutie  | |             | |             | |               | |           |
|_____________| |_____________| |_____________| |_______________| |___________|

    *) Organizat in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor si in coordonarea ministrului industriei si resurselor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 869/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 869 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu