Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 860 din 13 iulie 1973

pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 107 din 19 iulie 1973


SmartCity3


    Art. 1
    In executarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 5/1973, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua masuri ca prin intreprinderile de specialitate din subordinea lor, locuintele din fondul locativ de stat sa fie inchiriate numai salariatilor propusi de colectivele de munca in care acestia isi desfasoara activitatea si aprobati, dupa caz, de comitetele sau consiliile oamenilor muncii ori de celelalte organe de conducere colectiva.
    Art. 2
    Tabelele nominale cu ordinea de prioritate, cuprinzand salariatii indreptatiti a primi locuinta, existente la unitatile socialiste la data publicarii Legii nr. 5/1973, vor fi revizuite in conformitate cu dispozitiile din aceasta lege, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari.
    La revizuirea tabelelor se va tine seama de prioritatile prevazute de art. 8 din Legea nr. 5/1973, precum si de propunerile colectivelor de munca in care isi desfasoara activitatea solicitantii de locuinte inscrisi in tabele.
    Art. 3
    Recalcularea chiriei in functie de norma locativa prevazuta de Legea nr. 5/ 1973 se va face in termen de 3 luni de la publicarea prezentei hotarari.
    Noua chirie se va incasa incepand cu data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de 3 luni prevazut pentru recalculare.
    Art. 4
    Prin venit mediu lunar pe membru de familie se intelege media castigurilor brute din ultimele 12 luni, supuse impozitului pe venit, provenind din salarii sau alte forme de retribuire a muncii, din exercitarea unor activitati pe cont propriu, din valorificarea lucrarilor literare, arta si stiinta sau a altor drepturi, precum si din exploatarea unor bunuri, venituri care nu au caracter ocazional, impartite la numarul persoanelor care fac parte din familie. In venitul mediu lunar se includ si pensiile.
    Art. 5
    Pentru membrii cooperativelor agricole de productie, chiria se va calcula pe baza mediei lunare a veniturilor realizate individual in cadrul cooperativei cumulate cu veniturile din alte surse, care nu au caracter ocazional, realizate in anul precedent.
    Art. 6
    In executarea dispozitiilor art. 60 si 61 din Legea nr. 5/1973, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari, persoanele care au in mediul urban locuinta proprietate personala vor declara la comitetul executiv al consiliului popular al localitatii de domiciliu camerele separate ce depasesc nevoile de locuit ale proprietarului si familiei sale, precum si apartamentele care nu sunt locuite de proprietar si familia sa.
    Persoanele care, dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, vor dobandi in proprietate personala locuinte ce se incadreaza in categoriile prevazute la alin. 1, sunt obligate a le declara in termen de 30 de zile de la data dobandirii.
    Art. 7
    Daca proprietarul, persoana fizica, nu inchiriaza camerele separate care depasesc nevoile lui de locuit si ale familiei sale in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari sau de la data cand s-a creat aceasta situatie, comitetul executiv al consiliului popular, printr-o somatie scrisa ii va desemna persoana indreptatita cu care proprietarul urmeaza sa incheie contractul de inchiriere.
    In caz de neconformare, contractul se va incheia in numele proprietarului de catre reprezentantul comitetului executiv al consiliului popular. Termenul de inchiriere in acest din urma caz nu poate depasi un an, iar daca proprietarul refuza primirea chiriei, chiriasul o va depune pe numele proprietarului, lunar, la Casa de Economii si Consemnatiuni din localitatea unde este situat imobilul.
    La expirarea acestui termen proprietarul poate incheia direct contractul de inchiriere cu chiriasul sau cu o alta persoana aleasa de el.
    Prevederile alin. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator si in cazul apartamentelor proprietate personala prevazute la art. 61 din Legea nr. 5/1973, inchirierea facandu-se in numele proprietarului de catre intreprinderile specializate aratate la art. 1 din aceasta lege, daca proprietarul nu a solicitat sa se mute in locuinta sa potrivit art. 64 din aceeasi lege.
    Art. 8
    Atribuirea de locuinte pensionarilor solicitanti indreptatiti se va face prin grija comitetelor executive ale consiliilor populare.
    Art. 9
    In executarea art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, sotii au dreptul sa detina o singura locuinta, cu respectarea dispozitiilor legale privind normarea suprafetei locative.
    Sotii care detin, cu titlu de chiriasi, locuinte proprietate de stat, in aceeasi localitate, sunt obligati ca, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotarari, respectiv de la data casatoriei, sa elibereze una dintre locuinte.
    Art. 10
    Chiria aferenta suprafetelor locative, indiferent de destinatie, precum si cea aferenta curtilor si gradinilor, folosite in comun de mai multi locatari principali, persoane fizice sau juridice, se calculeaza aplicandu-se tarifele de baza prevazute in Legea nr. 5/1973 la partea de suprafata ce revine fiecarui locatar principal, determinata proportional cu suprafata locativa detinuta in exclusivitate de catre acestia.
    Art. 11
    Neplata in termen a chiriei datorate organizatiilor socialiste pentru suprafetele care servesc drept locuinte sau cu alta destinatie atrage o majorare de 0,5% asupra chiriei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi lucratoare urmatoare aceleia cand suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.
    Art. 12
    Cei plecati in misiune in strainatate, chemati pentru satisfacerea serviciului militar, concentratii, detasatii, salariatii care lucreaza pe santiere in alte localitati, bolnavii internati in spitale sau care se gasesc la tratament in alte localitati, precum si cei plecati pentru studii, isi pastreaza pe tot timpul lipsei dreptul de folosinta asupra suprafetei locative pe care o detin in calitate de chirias sau proprietar.
    Art. 13
    In executarea dispozitiilor art. 4 alin. 1, art. 42, art. 43 si art. 44 din Legea nr. 5/1973, chiria suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta se calculeaza potrivit tarifului de baza aplicabil suprafetei locative necesare desfasurarii activitatii care decurge din principalul scop al folosirii acesteia, cum ar fi: comercial, industrial, prestarea de servicii, social-cultural, birou si altele asemenea.
    Art. 14
    In executarea prevederilor art. 56 din Legea nr. 5/1973, conditiile de folosire a locuintelor de serviciu situate: in cantoanele izolate de-a lungul liniilor de cale ferata sau drumuri; in cladiri izolate alte statiilor meteorologice sau depozitelor rezervelor de stat; in cladirile izolate in care se afla cazati salariati ce deservesc instalatiile sau retelele de inalta tensiune, releele de televiziune si radio sau alte asemenea unitati izolate, se vor stabili de organele centrale in a caror subordine se afla unitatile care au in administrare directa sau, dupa caz, in proprietate locuinte de serviciu.
    Art. 15
    In sensul prevederilor art. 13 din Legea nr. 5/1973, orase mari sunt: Arad, Brasov, Braila, Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Timisoara si Targu Mures.
    Art. 16
    Repartizarea garajelor proprietate de stat se face de catre comitetele executive ale consiliilor populare numai persoanelor care fac dovada ca sunt proprietari de mijloace auto de transport.
    Titularul contractului de inchiriere a garajului, daca nu mai are in proprietate mijlocul de transport auto si nu dobandeste in termen de 6 luni un alt mijloc auto, pierde dreptul de folosire a garajului, acesta putand fi inchiriat altei persoane indreptatite.
    Data la care a avut loc instrainarea sau distrugerea mijlocului de transport auto se va anunta in scris in termen de 10 zile, de catre titularul contractului de inchiriere, intreprinderii in a carei administrare se afla garajul, in vederea repartizarii acestuia.
    Art. 17
    Delimitarea curtilor si gradinilor aferente locuintelor inchiriate se face in functie de suprafetele de teren strict necesare asigurarii accesului la locuinte, dependinte si anexe gospodaresti. Organizatiile socialiste care au in administrare suprafetele de teren ce nu se afecteaza locuintelor vor putea sa le foloseasca, cu respectarea prevederilor legale, in alte scopuri.
    Pentru suprafetele curtilor si gradinilor care nu se inchiriaza locatarilor principali odata cu locuinta, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor stabili tarife anuale ale chiriei pe m.p. intre 0,13-3 lei, in functie de natura, calitatea, pozitia si configuratia acestora, precum si de scopul inchirierii lor persoanelor fizice care doresc sa le inchirieze.
    Art. 18
    In executarea dispozitiilor art. 4 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, unitatile socialiste vor comunica comitetelor executive ale consiliilor populare, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotarari, spatiile construite cu destinatia de locuinta care sunt folosite in alte scopuri.
    Daca transformarea destinatiei suprafetelor locative din fondul de stat s-a facut fara autorizarile legale, cheltuielile respective de reamenajare vor fi suportate de unitatea socialista detinatoare.
    Inchirierea spatiilor redate scopului de locuinta se va face cu respectarea ordinii de prioritate prevazuta de art. 8 alin. 3 si 4 din Legea nr. 5/1973, de preferinta salariatilor indreptatiti ai unitatilor socialiste care le-au eliberat.
    Locuintele din fondul de stat ce se elibereaza potrivit prevederilor prezentului articol vor fi trecute in administrarea intreprinderilor specializate din subordinea consiliilor populare.
    Art. 19
    In executarea dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 5/1973, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri de eliberare a spatiilor de locuit prevazute de acest articol, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotarari. Dupa efectuarea eventualelor lucrari de reamenajare, aceste spatii vor fi inchiriate persoanelor indreptatite potrivit legii, intr-un termen care nu poate depasi 45 de zile de la data eliberarii lor.
    Cheltuielile de reamenajare vor fi suportate de unitatile ce le-au detinut.
    Art. 20
    Categoriile de persoane care, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 5/1973, au dreptul la o camera in plus cu majorarea corespunzatoare a chiriei, sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare; camera in plus se acorda in cadrul aceluiasi apartament, indiferent de numarul persoanelor din familie care au dreptul la o asemenea suprafata.
    Art. 21
    Contractele tip de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinta, precum si pentru suprafetele cu alta destinatie decat aceea de locuinta, sunt prevazute in anexa nr. 2, respectiv in anexa nr. 4, la prezenta hotarare.
    Art. 22
    Contractul de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta se incheie pe baza ordinului de repartizare emis de comitetul executiv al consiliului popular, in temeiul repartizarii facute de organele prevazute la art. 39 din Legea nr. 5/1973.
    Suprafata curtilor si gradinilor aferente suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta se repartizeaza odata cu suprafata locativa in exclusivitate sau, dupa caz, in folosinta comuna si se trece in contractul de inchiriere.
    Art. 23
    In executarea art. 47, 48 si 49 din Legea nr. 5/1973, obligatiile ce revin proprietarului si chiriasului in legatura cu intretinerea si repararea fondului locativ de stat cu destinatie de locuinta sunt cele prevazute in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    Art. 24
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor introduce in planurile economice si financiare pe anul 1973 ale intreprinderilor care au in administrare fondul locativ modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr. 5/1973 si a hotararii de executare a acestei legi si vor comunica Ministerului Finantelor, pana la data de 15 noiembrie 1973, influentele respective.
    Ministerul Finantelor este autorizat ca, pe baza propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare prevazute la alineatul precedent, sa introduca in structura si volumul bugetului de stat pe anul 1973, inclusiv in bugetele locale, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor de la alin. 1.
    De asemenea, Ministerul Finantelor va stabili modul de retinere pe statul de salarii a chiriei datorate de salariatii organizatiilor de stat, ai organizatiilor cooperatiste si ai altor organizatii obstesti.
    Art. 25
    Nulitatea contractelor prevazute la art. 17 alin. 6 din Legea nr. 5/1973 se constata prin hotarare judecatoreasca, la cererea comitetelor executive ale consiliilor populare ori a persoanelor juridice sau fizice, interesate.
    Copia hotararilor judecatoresti ramase definitive, cu specificarea sumelor ce urmeaza a fi incasate la buget, se va comunica organului financiar in raza caruia locuieste debitorul.
    Art. 26
    Incalcarea prevederilor art. 6 alin. 1 si 2, art. 16 alin. 3 si art. 18 alin. 1 din prezenta hotarare constituie contraventie si se constata pe baza proceselor-verbale incheiate de imputernicitii comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale.
    Contraventiile constatate potrivit prevederilor alineatului precedent se sanctioneaza de comitetele executive ale consiliilor populare respective, astfel:
    - incalcarea prevederilor art. 6 alin. 1 si 2, cu amenda intre 100 si 1000 lei. Sanctiunea se aplica, in aceste cazuri, proprietarului;
    - incalcarea prevederilor art. 16 alin. 3, cu amenda intre 300 si 1500 lei. Sanctiunea se aplica titularului contractului de inchiriere;
    - incalcarea prevederilor art. 18 alin. 1, cu amenda intre 500 si 2000 lei. Sanctiunea se aplica conducatorului unitatii socialiste.
    In cazul contraventiilor pentru care sanctiunea prevazuta nu depaseste 1000 lei, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se solutioneaza de comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti.
    In masura in care prezenta hotarare nu dispune, contraventiilor prevazute in prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 27
    Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari, va elabora norme si normative obligatorii cu privire la: planificarea si executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la fondul locativ de stat; duratele de serviciu ale elementelor de constructii si instalatii ale cladirilor de locuit din fondul de stat repartizarea pe locatarii principali si proprietari, persoane juridice si fizice, a cheltuielilor comune de folosinta, intretinere si reparatii la cladirile cu mai multe apartamente.
    Art. 28
    Prevederile Hotararii Consiliului de Ministri nr. 1683/1957 cu privire la unele masuri pentru atragerea si permanetizarea muncitorilor la industria miniera si imbunatatirea nivelului de trai, precum si ale Hotararii Consiliului de Ministri nr. 765/1969 privind suportarea costului chiriei pentru angajati, de catre unele unitati miniere si de constructii, raman in vigoare.
    Art. 29
    Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1651/1968 de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari, se abroga.

    ANEXA 1

    Categorii de persoane care au dreptul la o camera in plus, cu majorarea corespunzatoare a chiriei.
    Persoanele care prin natura activitatii pe care o desfasoara au dreptul la o camera in plus:
    - deputatii Marii Adunari Nationale;
    - eroii muncii socialiste din Republica Socialista Romania.
    A. Persoanele incadrate in organele centrale ale administratiei de stat, cooperatiste si alte organizatii obstesti, dupa cum urmeaza:
    1. de la director inclusiv in sus si asimilatii acestora, persoanele cu grad de ambasador din centrala Ministerului Afacerilor Externe;
    2. membrii Academiei Republicii Socialiste Romania, Academiei de Stiinte si Politice, Academiei de Stiinte Medicale si Academiei de Stiinte Agricole si Silvice;
    3. laureati ai Premiului de Stat, artistii poporului, oameni de stiinta, litere, arta si alte persoane, distinsi cu titlul de "emerit";
    4. judecatorii de la Tribunalul Suprem al Republicii Socialiste Romania;
    5. militarii de la gradul de general-maior (inclusiv) in sus;
    6. sefii cultelor religioase recunoscute si mitropolitii, pe baza dovezilor eliberate de conducerea Departamentelor Cultelor.
    B. Persoanele incadrate in unitatile aflate in subordinea organelor prevazute la lit. A:
    1. profesorii din invatamantul superior;
    2. directorii institutelor de cercetare si proiectare;
    3. directorul Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste Romania, Bibliotecii centrale de stat, Muzeului de arta al Republicii Socialiste Romania si al Muzeului de istorie al Republicii Socialiste Romania;
    4. directorii generali ai centralelor industriale si ai asimilatelor acestora;
    5. directorii teatrelor de stat, opera, opereta, filarmonicilor si studiourilor cinematografice;
    6. directorii editurilor, redactorii sefi ai ziarelor si publicatiilor de categoria A, B si I; redactorii sefi ai organelor locale de presa.
    C. La organele administratiei de stat locale:
    1. presedintii, prim-vicepresedintii, vicepresedintii si secretarii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti;
    2. presedintii, prim-vicepresedintii, vicepresedintii si secretarii comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si de la orasele resedinta de judet;
    3. directorii generali ai centralelor si ai asimilatelor acestora;
    4. directorii administratiilor financiare, directorii directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, directorii directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale ale judetelor si a municipiului Bucuresti, presedintii comitetelor de cultura si educatie socialista judetene si al municipiului Bucuresti, inspectorii generali ai inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Bolile, precum si persoanele a caror stare fizica necesita atribuirea unei camere in plus.
    1. Tuberculoza
    - tuberculoza pulmonara si extrapulmonara, in evidenta activa la dispensarul antituberculos.
    2. Supuratiile bronho - pleuro - pulmonare cronice
    - bronsite supurate;
    - bronsiectazii supurate;
    - abcese pulmonare;
    - empieme fistulizate;
    - astmul bronsic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali.
    3. Insuficienta respiratorie
    - insuficienta respiratorie cronica manifesta cu dispnee, cianoza, reducerea capacitatii vitale sau a VEMS sub 50%.
    4. Afectiuni cardio-vasculare
    - cardiopatia ischiemica cronica dureroasa (angina pectorala, sindrom intermediar, infarct miocardic), cu semne clinice sau/si EKG;
    - insuficienta cardiaca cronica manifesta;
    - sindrom de ischemie periferica cronica cu tulburari trohice.
    5. Insuficienta renala cronica cu retentie azotata.
    6. Ciroza hepatica cu encefalopatie cronica.
    7. Poliartrita cronica evolutiva si spondilartrita anchilozanta cu invaliditate motorie accentuata.
    8. Colagenoze majore (lupus eritematos diseminat, sclerodermie generalizata, dermatomiozita, poliartrita nodoasa) cu grad avansat de invalidare.
    9. Boli cutanate.
    - bolile cronice ale pielii cu secretii abundente: pemfigus, pemfigoide, boala Duhring;
    - genodermatoze: xeroderma pigmentosum, ichtioze grave, eritrocheratodermii ichtiziforme congenitale, epidermolize buloase polidistrofice.
    10. Boli neurologice
    - bolile neurologice cu invaliditati motorii mari sau cu tulburari sfincteriene; hemiplegii, paraplegii, tetraplegii, ataxie manifesta, manifestari distonice accentuate;
    - epilepsia cu tulburari psihice interaccesuale sau cu crize frecvente;
    - nevralgie trigeminala esentiala;
    - coreea cronica;
    - encefalopatii cronice infantile.
    11. Boli psihice
    - psihoze cronice, periodice sau procesuale (psihoza maniaco-depresiva, schizofrenia, delirurile cronice);
    - psihoze involutive depresive, paranoide;
    - dementele organice: senila, artero-sclerotica, posttraumatica;
    - nevroze grave si prelungite fobice, obsesive sau isterice;
    - psihopatii grave sau cu descompensari frecvente.
    12. Boala canceroasa
    - tumorile maligne ulcerate cu secretii abundente sau fetide;
    - neoplazii maligne in stadii avansate;
    - neoplazii maligne cu sechele postterapeutice invalidante;
    - hemopatii maligne cu evolutie indelungata.
    13. Bolile complicate cu
    - incontinenta cronica de fecale sau urina;
    - fistule (digestive, urinare, osoase, ganglionare) cu secretii abundente sau fetide;
    - anus contra naturii.
    14. Boli infirmizante ale aparatului locomotor cu imobilizare la pat.
    15. Marii mutilati.
    16. Pensionarii de invaliditate gradul I.
    NOTA:
    a) Certificatul medical care atesta afectiunea pentru care bolnavul respectiv are dreptul la o camera separata se va elibera de catre policlinica teritoriala, fiind semnat de catre medicul de specialitate si directorul acestei policlinici.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 860/1973

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 860 din 1973
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu