E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 855 din 30 august 2001

privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 576 din 14 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 16 iulie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Primarii municipiilor, oraselor si comunelor vor lua masuri pentru elaborarea si/sau actualizarea documentatiilor de urbanism si le vor supune spre aprobare consiliilor locale, municipale, orasenesti si comunale si, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Fondurile necesare pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se asigura potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Finantarea elaborarii si/sau actualizarii acestor documentatii se face conform Normelor metodologice privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Continutul-cadru al planului urbanistic general, care se va stabili pe categorii de marime si complexitate a localitatilor, se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Controlul aplicarii Regulamentului general de urbanism se efectueaza de catre compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, si de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform prevederilor legale."
    3. Anexa nr. 2 - Norme metodologice privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism - se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Planurile urbanistice generale sunt documentatii complexe care se intocmesc pentru intregul teritoriu intravilan al localitatilor in corelare cu teritoriul administrativ al acestora si reglementeaza utilizarea terenurilor si conditiile de ocupare a acestora cu constructii, inclusiv infrastructuri, amenajari si plantatii, constituindu-se in suportul pentru realizarea programelor de dezvoltare a localitatilor.
    Regulamentele locale de urbanism intaresc si detaliaza prevederile planurilor urbanistice generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor si de amplasare, dimensionare si realizare a constructiilor, amenajarilor si plantatiilor, constituindu-se in instrumentul de baza al realizarii disciplinei in constructii.
    Art. 2
    Potrivit atributiilor sale, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei raspunde de asigurarea cadrului legal de reglementare privind realizarea constructiilor, incurajarea investitiilor majore in domeniul constructiilor si de coordonarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism aferente.
    Art. 3
    Planurile urbanistice generale si regulamentele locale de urbanism aferente se avizeaza si se aproba in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei coordoneaza din punct de vedere tehnic si al eficientei economice elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism aferente, in colaborare cu compartimentele de specialitate ale consiliilor judetene, ale municipiilor, ale oraselor si comunelor.
    Controlul, receptia si avizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se realizeaza de catre directiile de urbanism si amenajarea teritoriului judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, in baza prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 si ale anexei nr. 1 la aceasta lege.

    CAP. 2
    Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

    Art. 5
    Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se realizeaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si din bugetul de stat, prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Primarii comunelor, oraselor si municipiilor si sefii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, vor deschide la trezoreriile statului, potrivit art. 49 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, contul 21.37.02.11 "Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism".
    Aceste conturi se alimenteaza, pe masura necesitatilor, cu sumele prevazute in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, reprezentand transferuri de la bugetul de stat:
    a) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei aloca sume, cu ordin de plata, sub forma de transferuri, autoritatilor locale pe baza cererilor justificative;
    b) transferurile primite de autoritatile locale vor fi cuprinse in veniturile bugetului local la capitolul 37.02 "Subventii primite din bugetul de stat" subcapitolul 37.02.11 "Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism";
    c) cheltuielile din bugetul local se efectueaza pe baza de deschideri de credite potrivit normelor in vigoare.
    Din sumele incasate in contul 21.37.02.11 consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vireaza sumele cuvenite fiecarui buget local, in contul acestora nr. 21.37.02.11, deschis la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica.
    Art. 6
    Pentru fundamentarea necesarului de alocatii de la bugetul de stat in vederea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se procedeaza astfel:
    - compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, examineaza si centralizeaza solicitarile primite de la consiliile locale, stabilesc prioritatile si transmit Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pana la data de 1 mai a anului in curs pentru anul urmator, lista cuprinzand planurile urbanistice generale, regulamentele locale de urbanism care urmeaza sa fie elaborate sau actualizate si valoarea totala a cheltuielilor, potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice;
    - Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei examineaza si centralizeaza propunerile consiliilor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza carora prezinta Ministerului Finantelor Publice estimarile proprii, in scopul includerii in proiectul bugetului de stat pentru anul urmator, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Art. 7
    In limita alocatiilor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va repartiza si va comunica consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism aferente.
    Pe baza si in limitele plafoanelor transmise consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de prioritatile stabilite, vor comunica Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei lista cuprinzand lucrarile, intocmita conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, precum si valoarea acestora repartizata pe trimestre, in limita prevederilor bugetare comunicate.
    Cheltuielile pentru organizarea licitatiilor, precum si cele pentru verificarea si avizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se vor asigura in limita alocatiilor bugetare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, potrivit normelor si normativelor in vigoare.
    Art. 8
    In limita plafoanelor aprobate consiliile locale vor incheia contracte de elaborare si/sau actualizare a planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism, cu agenti economici de specialitate.
    Art. 9
    Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, verifica documentatia primita, acorda viza de control financiar propriu si intocmesc decontul justificativ, care se transmit Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in doua exemplare pana la data de 5 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pe baza deconturilor justificative, solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite in limita alocatiilor bugetare aprobate si vireaza sumele consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu ordin de plata, la trezorerii, in contul 21.37.02.11 "Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism", la care se va anexa cate un exemplar din deconturile justificative, verificate si avizate de minister.
    Presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti vor vira sumele consiliilor locale, iar primarii municipiilor, oraselor si comunelor vor efectua, in termen de 3 zile, platile in conturile celor care au elaborat documentatiile, nominalizati in decontul justificativ, verificat si avizat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 10
    Presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale raspund, in conformitate cu prevederile art. 24 si 26 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, de utilizarea fondurilor primite de la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 11
    Trimestrial, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu consiliile judetene si cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor analiza situatia consiliilor locale care nu au incheiat contracte de elaborare si/sau actualizare a planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism, urmand ca lista sa fie completata cu alte prioritati.
    Art. 12
    In limita plafoanelor aprobate si a prioritatilor stabilite consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale raspund, conform prevederilor legale, de elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism.

    CAP. 3
    Contractarea lucrarilor de elaborare si/sau actualizare a planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

    Art. 13
    Contractarea lucrarilor de elaborare si/sau actualizare a planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se va face cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice.
    Contractele privind elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se incheie de ordonatorii principali de credite cu ofertantul in favoarea caruia s-a adjudecat licitatia.
    La contract se ataseaza "Devizul de cheltuieli" care fundamenteaza valoarea contractului, pe total si pe fiecare element de cheltuieli.
    Devizul de cheltuieli face parte integranta din contract.
    Lucrarile de elaborare si/sau actualizare a planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism aflate in curs de executie se vor finaliza de catre executantii initiali ai lucrarilor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 14
    Planurile urbanistice generale si regulamentele locale de urbanism au caracter public.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Consiliul*) .................

                                 LISTA
cuprinzand lucrarile privind elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
        Lista               Valoarea Valoarea  Valoarea  Din care in  Termenul
......................       totala  ramasa de  200...   trimestrul:     de
  Denumirea lucrarii                 executat            ___________  finalizare
......................                                   I II III IV
________________________________________________________________________________
          0                    1         2        3      4  5  6  7       8
________________________________________________________________________________
Total, din care:

A. Lucrari in continuare
1. Consiliul Local .......
a) Planul urbanistic
   general
   (elaborare/actualizare)
- studii de finantare
- situatia existenta
- reglementari si propuneri
b) Regulamentul local de
   urbanism
   (elaborare/actualizare)
- zone functionale
- reglementari
2. Consiliul Local .......
________________________________________________________________________________
TOTAL A:
________________________________________________________________________________
B. Lucrari noi

1. Consiliul Local .......
a) Planul urbanistic
   general
   (elaborare/actualizare)
- studii de fundamentare
- situatia existenta
- reglementari si propuneri
b) Regulamentul local de
   urbanism
   (elaborare/actualizare)
- zone functionale
- reglementari
________________________________________________________________________________
TOTAL B:
________________________________________________________________________________

          Presedinte,                                  Intocmit,
      .................                     Directia de urbanism si amenajarea
                                         teritoriului a judetului ..............
------------
    *) Se completeaza dupa caz: Judetean sau General al Municipiului Bucuresti.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Consiliul*) ..................

            Se aproba                                      Vizat
         Secretar de stat                              Director general
    Ministerul Lucrarilor Publice,               Directia generala amenajarea
     Transporturilor si Locuintei                  teritoriului si urbanism

                            DECONT JUSTIFICATIV
privind fundamentarea necesarului de alocatii bugetare pe trimestrul .../200... pentru elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul si data depunerii documentelor la Consiliul*) ...............

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Beneficiarul              Numarul       Numarul      Valoarea  Disponibilul
Nr.  ............         A    si data       contului    lucrarilor  la finele
crt.  Denumirea              contractului      si         executate trimestrului
      lucrarii                                banca                  precedent
     ............                         beneficiarului
________________________________________________________________________________
 0        1               2        3            4            5           6
________________________________________________________________________________
  1. Consiliul Local
     ..................
  a) Planul urbanistic
     general
  b) Regulamentul local
     de urbanism
  2. Consiliul Local
     ..................
________________________________________________________________________________
  TOTAL Consiliul Local ..................
________________________________________________________________________________
  2. Consiliul Local
     ..................
  a) ..................
  b) ..................
  Total Consiliul Local
     ..................
________________________________________________________________________________
  Total Consiliul*) ......................
________________________________________________________________________________

              Presedinte,                          Control financiar propriu
       .........................                           Director,
                                                    .......................
           
    *) Se completeaza dupa caz: Judetean sau General al Municipiului Bucuresti.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 855/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 855 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu