E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 84 din  3 februarie 2005

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 18 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    A. Titlul II "Impozitul pe profit":

    1. Dupa punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu urmatorul cuprins:
    "8^1. Veniturile realizate de organizatiile nonprofit din transferul sportivilor sunt venituri impozabile la determinarea profitului impozabil."

    2. Punctul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "19. In sensul prevederilor art. 20 lit. b) din Codul fiscal, investitiile financiare pe termen lung reprezinta activele inregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile."

    3. La punctul 23, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) penalitatile de intarziere si daunele-interese, stabilite, potrivit legii, in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane rezidente, sunt cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile pe masura inregistrarii lor."

    4. Dupa punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:
    1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;
    2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
    3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;
    4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.

    Norme metodologice:
    32^1. Dificultatile financiare majore care afecteaza intregul patrimoniu al debitorului sunt cele care rezulta din situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi."

    5. Dupa punctul 35 se introduc doua puncte noi, punctul 35^1 si punctul 35^2, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;

    Norme metodologice:
    35^1. Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal cheltuielile inregistrate de angajator in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale, efectuate potrivit Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb EUR/ROL comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor.

    Codul fiscal:
    k) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;

    Norme metodologice:
    35^2. Sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, efectuate de angajator potrivit Legii asigurarilor private de sanatate nr. 212/2004, cu modificarile ulterioare. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb EUR/ROL comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor."

    6. Punctul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.

    Norme metodologice:
    40. Majorarile si penalitatile datorate in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania sunt cheltuieli nedeductibile.
    Ca exceptie de la regula alineatului precedent, majorarile datorate in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania care, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri, sunt tratate ca dobanzi sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil in conditiile prevazute de titlul II din Codul fiscal."

    7. Dupa punctul 49 se introduce un nou punct, punctul 49^1, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii.
    Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
    2. nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
    In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, a dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale.

    Norme metodologice:
    49^1. Exemplu de calcul privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand sponsorizarea.
    Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, in calitate de sponsor, in valoare de 15.000.000 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data de 2 februarie 2005.
    La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare:
    Venituri din vanzarea marfurilor  =  1.000.000.000 lei
    Venituri din prestari de servicii =      2.000.000 lei
                                         _________________
        Total cifra de afaceri           1.002.000.000 lei
    Cheltuieli privind marfurile      =    750.000.000 lei
    Cheltuieli cu personalul          =     20.000.000 lei
    Alte cheltuieli de exploatare     =     90.000.000 lei
                                         _________________
        din care:
        15.000.000 lei sponsorizare
        Total cheltuieli 860.000.000 lei
    Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005:
    Profitul impozabil = 1.002.000.000 - 860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei.
    Impozitul pe profit inainte de scaderea cheltuielii cu sponsorizarea:
    157.000.000 x 16% = 25.120.000 lei.
    Avandu-se in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
    - 3 la mie din cifra de afaceri reprezinta 3.006.000 lei;
    - 20% din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezinta 5.024.000 lei.
    Suma de scazut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.
    Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de:
    25.120.000 - 3.006.000 = 22.114.000 lei."

    8. Dupa punctul 57 se introduce un nou punct, punctul 57^1, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    (5) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplica daca un alt contribuabil preia un provizion sau o rezerva in legatura cu o divizare sau fuziune, reglementarile acestui articol aplicandu-se in continuare acelui provizion sau rezerva.

    Norme metodologice:
    57^1. In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5), corelate cu dispozitiile art. 19 din Codul fiscal, surplusul din reevaluarea imobilizarilor corporale, care a fost anterior deductibil, evidentiat potrivit reglementarilor contabile in contul <<Rezultatul reportat>> sau in contul <<Alte rezerve>>, analitice distincte, se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile. Pentru calculul profitului impozabil aceste sume sunt elemente similare veniturilor.
    Inregistrarea si mentinerea in capitaluri proprii, respectiv conturi de rezerve sau rezultatul reportat, analitice distincte, a rezervelor constituite in baza unor acte normative nu se considera modificarea destinatiei sau distributie."

    9. Punctele 59 - 70 vor avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Cheltuielile cu dobanzile si diferente de curs valutar
    Art. 23
    (1) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.
    (2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea integrala a acestora.
    (3) In cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la alin. (1). Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului.
    (4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate in norme, si cele care sunt garantate de stat, precum si cele aferente imprumuturilor obtinute de la societatile comerciale bancare romane sau straine, sucursalele bancilor straine, cooperativele de credit, societatile de leasing pentru operatiuni de leasing, societatile de credit ipotecar si de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.
    (5) In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), dobanzile deductibile sunt limitate la:
    a) nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei; si
    b) nivelul ratei dobanzii anuale de 9%, pentru imprumuturile in valuta. Acest nivel al ratei dobanzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
    (6) Limita prevazuta la alin. (5) se aplica separat pentru fiecare imprumut, inainte de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2).
    (7) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, sucursalelor bancilor straine care isi desfasoara activitatea in Romania, societatilor de leasing pentru operatiunile de leasing, societatilor de credit ipotecar, precum si institutiilor de credit.
    (8) In cazul unei persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea printr-un sediu permanent in Romania, prevederile prezentului articol se aplica prin luarea in considerare a capitalului propriu.

    Norme metodologice:
    59. In vederea determinarii valorii deductibile a cheltuielilor cu dobanzile se efectueaza mai intai ajustarile conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal. Valoarea cheltuielilor cu dobanzile care excedeaza nivelului de deductibilitate prevazut la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal este nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.
    60. In cazul in care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de indatorare este mai mare decat 3, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, pana la deductibilitatea integrala a acestora.
    61. Intra sub incidenta art. 23 alin. (3) din Codul fiscal numai pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente capitalului imprumutat.
    62. Institutiile de credit, in sensul art. 23 alin. (7) din Codul fiscal, sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca Nationala a Romaniei.
    63. In sensul art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an incepand de la data incheierii contractului, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) al art. 23 din Codul fiscal, indiferent de data la care acestea au fost contractate.
    In capitalul imprumutat se includ si creditele sau imprumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, in situatia in care exista prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curenta, insumata cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau imprumuturilor pe care le prelungesc, depaseste un an.
    64. Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale. In cazul sediilor permanente, capitalul propriu cuprinde capitalul de dotare pus la dispozitie de persoana juridica straina pentru desfasurarea activitatii in Romania, potrivit documentelor de autorizare, rezervele legale, alte rezerve, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale.
    65. Pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile se au in vedere urmatoarele:
    a) pentru imprumuturile angajate de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, se aplica limita prevazuta la art. 23 alin. (5) din acelasi act normativ, indiferent de data la care au fost contractate;
    b) in scopul aplicarii art. 23 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal, nivelul ratei dobanzii de referinta, recunoscuta la calculul profitului impozabil, este cea din ultima luna a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit, publicata de Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    c) modul de calcul al dobanzii, conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal, va fi cel corespunzator modului de calcul al dobanzii aferente imprumuturilor;
    d) rezultatul exercitiului financiar luat in calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfarsitul perioadei este cel inregistrat de contribuabil inainte de calculul impozitului pe profit.
    66. Cheltuielile cu dobanzile insumate cu pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate in considerare la calculul gradului de indatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in conditiile prevazute la art. 23 alin. (1) din Codul fiscal.
    67. In vederea determinarii impozitului pe profit, gradul de indatorare se calculeaza ca raport intre media capitalului imprumutat si media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la inceputul anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit, dupa cum urmeaza:

                       Capital imprumutat (inceputul anului fiscal) +
                       Capital imprumutat (sfarsitul perioadei)
                       ----------------------------------------------
                                             2

Gradul de indatorare = ----------------------------------------------
                       Capital propriu (inceputul anului fiscal) +
                       Capital propriu (sfarsitul perioadei)
                       ----------------------------------------------
                                            2

    astfel:

                       Capital imprumutat (inceputul anului fiscal) +
                       Capital imprumutat (sfarsitul perioadei)
Gradul de indatorare = ----------------------------------------------
                       Capital propriu (inceputul anului fiscal) +
                       Capital propriu (sfarsitul perioadei)

    68. In cazul in care gradul de indatorare astfel determinat este mai mic sau egal cu trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta de curs valutar sunt deductibile integral dupa ce s-au efectuat ajustarile prevazute la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal.
    69. Daca gradul de indatorare astfel determinat este mai mare decat trei, suma cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferente de curs valutar este nedeductibila in perioada de calcul al impozitului pe profit, urmand sa se reporteze in perioada urmatoare, devenind subiect al limitarii prevazute la art. 23 alin. (1) din Codul fiscal pentru perioada in care se reporteaza.
    70. In sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, prin banci internationale de dezvoltare se intelege:
    - Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.), Corporatia Financiara Internationala (C.F.I.) si Asociatia pentru Dezvoltare Internationala (A.D.I.);
    - Banca Europeana de Investitii (B.E.I.);
    - Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.E.R.D.);
    - banci si organizatii de cooperare si dezvoltare regionala similare.
    Prin imprumut garantat de stat se intelege imprumutul garantat de stat potrivit Legii datoriei publice nr. 313/2004.
    Pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2005, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 7% ."

    10. Punctul 71^1 va avea urmatorul cuprins:
    Norme metodologice:
    "71^1. Intra sub incidenta art. 24 alin. (12) din Codul fiscal si mijloacele fixe amortizabile de natura constructiilor.
    Pentru investitiile considerate mijloace fixe amortizabile in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii nu beneficiaza de prevederile art. 24 alin. (12) din acelasi act normativ.
    Pentru mijloacele fixe amortizabile prevazute la art. 24 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, deducerea de 20% se aplica la data punerii in functiune, cu ocazia receptiei finale, la intreaga valoare a mijlocului fix amortizabil. In acest caz, valoarea fiscala ramasa de recuperat se determina, pe durata normala de utilizare ramasa, scazand din valoarea totala a mijlocului fix amortizabil deducerea de 20% si amortizarea calculata pana la data receptiei finale."

    11. Dupa punctul 71^3 se introduc patru puncte noi, punctele 71^4, 71^5, 71^6 si 71^7, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    (10) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata.

    Norme metodologice:
    71^4. Pentru incadrarea cheltuielilor de dezvoltare in categoria imobilizarilor necorporale se utilizeaza criteriile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

    Codul fiscal:
    (15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea sau din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe, diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza in baza valorii ramase neamortizate, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pana la aceasta data. Valoarea ramasa neamortizata, in cazul mijloacelor fixe amortizabile vandute, este deductibila la calculul profitului impozabil in situatia in care acestea sunt valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii.

    Norme metodologice:
    71^5. In categoria unitatilor specializate, conform art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, se incadreaza persoanele juridice care, potrivit obiectului de activitate, intermediaza instrainarea de proprietati imobiliare si a altor mijloace fixe, departamentele specializate aflate in structura organizatorica a contribuabililor si alte unitati cu activitati similare.
    Prin valoarea fiscala ramasa neamortizata, in cazul mijloacelor fixe amortizabile vandute, se intelege diferenta dintre valoarea de intrare fiscala si valoarea amortizarii fiscale, din care se scad sumele rezultate in urma valorificarii acestora.
    Pentru determinarea valorii ramase neamortizate, in cazul mijloacelor fixe cu valoare contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003, in valoarea de intrare fiscala se includ si reevaluarile efectuate, potrivit legii, pana la acea data.
    71^6. In aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoarea de intrare incomplet amortizata sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.
    Prin casarea unui mijloc fix se intelege operatia de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului.
    71^7. Cheltuielile cu amortizarea activelor necorporale aferente capitalului imobilizat, cu valoarea contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003, sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pe durata ramasa de amortizat, in baza valorii ramase neamortizate."

    12. Punctele 83 si 84 se abroga.

    13. Punctul 89 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    (3) Profitul impozabil al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piata al unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Atunci cand sediul permanent nu detine o factura pentru cheltuielile alocate lui de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizand regulile preturilor de transfer.
    [...]

    Norme metodologice:
    [...]
    89. In scopul deducerii cheltuielilor alocate unui sediu permanent de catre persoana juridica straina care isi desfasoara activitatea prin intermediul acestuia, precum si de catre orice alta persoana afiliata acelei persoane juridice straine, pentru serviciile furnizate, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
    (i) serviciul furnizat sa fie efectiv prestat. Pentru a justifica prestarea efectiva a serviciului, sediul permanent trebuie sa prezinte autoritatilor fiscale orice documente justificative din care sa rezulte date privitoare la:
    a) natura si valoarea totala a serviciului prestat;
    b) partile implicate;
    c) criteriile proprii de impartire a costurilor pe fiecare beneficiar al serviciului respectiv, daca este cazul;
    d) justificarea utilizarii criteriului ca fiind adecvat naturii serviciului si activitatii desfasurate de sediul permanent;
    e) prezentarea oricaror alte elemente de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor care pot sa ateste prestarea serviciului respectiv.
    Justificarea prestarii efective a serviciului se efectueaza cu situatiile de lucrari, procesele-verbale de receptie, rapoartele de lucru, studiile de fezabilitate, de piata sau cu orice alte asemenea documente;
    (ii) serviciul prestat trebuie sa fie justificat si prin natura activitatii desfasurate la sediul permanent.
    La stabilirea pretului de piata al transferurilor efectuate intre persoana juridica straina si sediul sau permanent, precum si intre acesta si orice alta persoana afiliata acesteia, vor fi utilizate regulile preturilor de transfer, astfel cum sunt acestea detaliate in normele metodologice pentru aplicarea art. 11 din Codul fiscal, completate cu liniile directoare privind preturile de transfer, emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica."

    14. Dupa punctul 89 se introduce un punct nou, punctul 89^1, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Venituri obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare
    Art. 30
    (1) Persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.
    (2) Veniturile din proprietatile imobiliare situate in Romania includ urmatoarele:
    a) veniturile din inchirierea sau cedarea folosintei proprietatii imobiliare situate in Romania;
    b) castigul din vanzarea-cesionarea drepturilor de proprietate sau al oricaror drepturi legate de proprietatea imobiliara situata in Romania;
    c) castigul din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica, daca minimum 50% din valoarea mijloacelor fixe ale persoanei juridice sunt, fie direct, fie prin intermediul mai multor persoane juridice, proprietati imobiliare situate in Romania;
    d) veniturile obtinute din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, inclusiv castigul din vanzarea-cesionarea oricarui drept aferent acestor resurse naturale.

    Norme metodologice:
    89^1. Persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.
    In cazul vanzarii de proprietati imobiliare situate in Romania, profitul impozabil reprezinta diferenta dintre valoarea realizata din vanzarea acestor proprietati imobiliare si costul de cumparare, construire sau imbunatatire a proprietatii, redus cu amortizarea fiscala aferenta, dupa caz. Valoarea realizata din vanzarea acestor proprietati imobiliare se reduce cu comisioanele, taxele sau cu alte sume platite, aferente vanzarii.
    Profitul impozabil rezultat din inchirierea sau cedarea folosintei proprietatii imobiliare situate in Romania se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora. Nu intra sub incidenta acestor prevederi veniturile care sunt subiecte ale impozitului cu retinere la sursa.
    Veniturile din proprietati imobiliare situate in Romania includ si castigurile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica, daca 50% din valoarea mijloacelor fixe ale acestei persoane juridice sunt, direct sau prin intermediul mai multor persoane juridice, proprietati imobiliare situate in Romania.
    In acest sens mijloacele fixe ale unei persoane juridice sunt in mod indirect proprietati imobiliare situate in Romania atunci cand respectiva societate detine parti sociale sau alte titluri de participare intr-o alta societate care intruneste conditia de 50% referitoare la detinerea de mijloace fixe situate in Romania.
    Castigurile din vanzarea-cesionarea de titluri de participare, inclusiv cele obtinute in conditiile mentionate la alineatele precedente, se determina ca diferenta intre veniturile realizate din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare si costul de achizitie al acestora, inclusiv orice comisioane, taxe sau alte sume platite, aferente achizitionarii unor astfel de titluri de participare."

    15. Punctul 101 va avea urmatorul cuprins:
    "101. In cazul contribuabililor care desfasoara activitati in zonele defavorizate, scutirea de la plata impozitului pe profit se acorda pe baza certificatului de investitor in zona defavorizata, eliberat inainte de data de 1 iulie 2003 de catre agentia pentru dezvoltare regionala in a carei raza de competenta teritoriala se afla sediul agentului economic, conform prevederilor legale in vigoare."

    B. Titlul III "Impozitul pe venit" va avea urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
    Art. 41
    Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:
    a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46;
    b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
    c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61;
    d) venituri din investitii, definite conform art. 65;
    e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
    f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71;
    g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
    h) venituri din alte surse, definite conform art. 78.

    Norme metodologice:
    1. Veniturile din activitati independente, inclusiv veniturile realizate de persoanele fizice in cadrul unor asocieri fara personalitate juridica, din cedarea folosintei bunurilor, precum si veniturile din activitati agricole sunt venituri pentru care determinarea impozitului se face pe venitul net anual impozabil, corespunzator fiecarei surse de venit, impozitul fiind final.
    2. Veniturile din celelalte categorii de venituri se supun impozitarii, pe fiecare loc de realizare, in cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.

    Codul fiscal:
    Venituri neimpozabile
    Art. 42
    In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:
    a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca;

    Norme metodologice:
    3. In categoria veniturilor neimpozabile se cuprind veniturile obtinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt:
    - alocatia de stat pentru copii;
    - alocatia de intretinere pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament familial;
    - indemnizatia lunara primita de persoanele cu handicap grav si accentuat;
    - alocatia sociala primita de nevazatorii cu handicap grav si accentuat;
    - indemnizatia lunara acordata nevazatorilor cu handicap grav, potrivit legii;
    - contravaloarea serviciilor hoteliere acordate, potrivit legii, membrilor de familie care insotesc in spital copii cu handicap sau copii bolnavi in varsta de pana la 3 ani;
    - ajutorul pentru incalzirea locuintei;
    - alocatia pentru copiii nou-nascuti, primita pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti vii;
    - indemnizatia de maternitate;
    - indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
    - ajutorul social primit de sotii celor care satisfac serviciul militar obligatoriu;
    - ajutorul social acordat potrivit legii;
    - ajutorul de urgenta acordat de Guvern si de primari in situatii de necesitate, ca urmare a calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege, in limita fondurilor existente;
    - ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;
    - ajutorul lunar sau alocatia de sprijin primita de cadrele militare trecute in rezerva, fara drept de pensie, apte de munca, care nu se pot incadra din lipsa de locuri de munca corespunzatoare pregatirii lor;
    - indemnizatia de somaj si alte drepturi neimpozabile acordate conform legislatiei in materie;
    - sumele platite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru completarea veniturilor persoanelor care se angajeaza inainte de expirarea perioadei de somaj;
    - prima de incadrare si prima de instalare acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj;
    - sprijinul material acordat, potrivit legii, membrilor de familie ai magistratului decedat sau membrilor de familie ai altei persoane din cadrul organelor autoritatii judecatoresti, care a decedat;
    - echivalentul salariului primit de membrii familiei functionarului public, in caz de deces al acestuia;
    - indemnizatia reparatorie lunara primita de persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, marilor mutilati si urmasilor celor care au decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989;
    - indemnizatia reparatorie lunara primita de parintii persoanelor care au decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989;
    - indemnizatia reparatorie lunara primita de sotul supravietuitor al persoanei care a decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989 si care are in intretinere unul sau mai multi copii ai acesteia;
    - suma fixa pentru ingrijire primita de invalizii si accidentatii de razboi, marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate;
    - indemnizatia lunara primita de persoanele persecutate din motive politice si etnice;
    - indemnizatia lunara primita de magistratii care in perioada anilor 1945 - 1952 au fost inlaturati din justitie din motive politice;
    - indemnizatia de veteran de razboi, inclusiv sporul, acordata potrivit legii;
    - renta lunara acordata, potrivit legii, veteranilor de razboi;
    - ajutorul anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice, acordat veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si altor persoane defavorizate, potrivit legii;
    - sprijinul material primit de sotul supravietuitor si copiii urmasi ai membrilor Academiei Romane;
    - ajutoarele acordate emigrantilor politici potrivit legislatiei in vigoare;
    - ajutorul rambursabil pentru refugiati;
    - ajutoarele umanitare, medicale si sociale;
    - ajutorul de deces acordat potrivit legislatiei privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ajutorul pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, acordate in baza legislatiei de pensii;
    - renta viagera acordata de la bugetul de stat, bugetele locale si din alte fonduri publice, potrivit legii;
    - indemnizatia de merit acordata in conditiile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit si a Regulamentului de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - drepturi reprezentand transportul gratuit urban si interurban, acordate, potrivit legii, pentru adultii cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora;
    - alte asemenea venituri acordate potrivit normelor legale in vigoare.
    4. In sensul art. 42 lit. a) din Codul fiscal, prin alte persoane se intelege, printre altii, si:
    - casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru ajutoarele umanitare, medicale si sociale acordate membrilor din contributiile acestora;
    - organizatiile umanitare, organizatiile sindicale, Crucea Rosie, unitatile de cult recunoscute in Romania si alte entitati care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale.

    Codul fiscal:
    b) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale;

    Norme metodologice:
    5. Sunt neimpozabile despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi acordate asiguratilor, beneficiarilor sau tertelor persoane pagubite, din asigurarile de orice fel, potrivit legislatiei privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
    6. Sumele reprezentand alte drepturi acordate asiguratilor pot avea, printre altele, urmatoarele forme: rascumparari partiale in contul persoanei asigurate, plati esalonate, rente, venituri rezultate din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurati, precum si orice alte sume de aceeasi natura, indiferent de denumirea sau forma sub care sunt platite, in contul persoanei asigurate.
    7. In cazul in care suportatorul primei de asigurare este o persoana fizica independenta, persoana juridica sau orice alta entitate care desfasoara o activitate, atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezinta venituri impozabile pentru persoana fizica beneficiara.

    Codul fiscal:
    c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;
    d) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din scheme facultative de pensii ocupationale si cele finantate de la bugetul de stat;
    e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare;
    f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;
    g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare;
    h) drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati;
    i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;

    Norme metodologice:
    8. Prin cadru institutionalizat se intelege orice entitate care are ca obiect de activitate educatia scolara, universitara, pregatirea si/sau perfectionarea profesionala, recunoscuta de autoritati ale statului roman.

    Codul fiscal:
    j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie;
    k) veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 71;

    Norme metodologice:
    9. In categoria veniturilor din agricultura si silvicultura considerate neimpozabile se cuprind:
    - veniturile realizate de proprietar/arendas din valorificarea in stare naturala a produselor obtinute de pe terenurile agricole si silvice, proprietate privata sau luate in arenda;
    - veniturile provenite din: cresterea animalelor si pasarilor, apicultura si sericicultura;
    - veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala, prin unitati specializate, cum ar fi centre sau puncte de achizitie, a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.
    10. Se considera in stare naturala: produsele agricole obtinute dupa recoltare, materialul lemnos pe picior sau transformat in busteni ori in bile, precum si produsele de origine animala, cum ar fi: lapte, lana, oua, piei crude si altele asemenea, plante si animale din flora si fauna salbatica, cum ar fi: plante medicinale, fructe de padure, ciuperci, melci, scoici, serpi, broaste si altele asemenea.

    Codul fiscal:
    l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;
    m) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
    o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale;
    p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
    q) sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare;
    r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare;
    s) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945;

    Norme metodologice:
    11. Aceste venituri sunt acordate prin legi speciale si cuprind, printre altele:
    - contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilati si persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor institutii potrivit legii;
    - contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - contravaloarea asistentei medicale si a medicamentelor acordate in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor, a transportului gratuit cu mijloacele de transport in comun si pe calea ferata romana, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - contravaloarea calatoriilor gratuite pe calea ferata, gratuitatile pe mijloacele de transport in comun in mediul urban, a lemnelor de foc sau echivalent carbuni, a asistentei medicale gratuite in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii, a biletelor de tratament gratuite, in limita posibilitatilor existente, in statiuni balneoclimaterice, a protezelor, a carjelor, a ghetelor ortopedice, a carucioarelor, a aparatelor auditive si implanturilor cardiace, mijloacelor moto si auto speciale pentru cei handicapati locomotor si altele asemenea, potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloace de transport in comun pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau pentru insotitorii acestora, a transportului interurban gratuit cu trenul, asistenta medicala gratuita in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - altele asemenea, aprobate prin lege.
    12. Persoanele fizice prevazute la art. 42 lit. s) din Codul fiscal datoreaza impozit pe venit pentru categoriile de venituri prevazute la art. 41 din Codul fiscal.

    Codul fiscal:
    t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice, in cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia in materie, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei;

    Norme metodologice:
    13. Beneficiaza de aceste prevederi si urmatorii specialisti: profesorii cu diploma de licenta sau de absolvire, instructorii si managerii din domeniu, precum si alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica, organizare si conducere tehnica si alte ocupatii complementare, potrivit reglementarilor in materie.

    Codul fiscal:
    u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania;

    Norme metodologice:
    14. In aceasta categorie se cuprind:
    - premii obtinute la concursuri pe obiecte sau discipline de invatamant, pe meserii, cultural-stiintifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-stiintifice, premii obtinute la campionate si concursuri sportive scolare, nationale si internationale;
    - contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport;
    - alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari;
    - altele asemenea.

    Codul fiscal:
    v) prima de stat acordata in conformitate cu prevederile Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
    x) alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.
    Cotele de impozitare
    Art. 43
    (1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
    a) activitati independente;
    b) salarii;
    c) cedarea folosintei bunurilor;
    d) pensii;
    e) activitati agricole;
    f) premii;
    g) alte surse
este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute in categoriile de venituri din investitii si din jocuri de noroc.

    Norme metodologice:
    15. La determinarea impozitului anual/lunar, la platile anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile prevazute la art. 41 din Codul fiscal, bazele de calcul al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la mia de lei, prin neglijarea fractiunilor sub 1.000 lei.

    Codul fiscal:
    Perioada impozabila
    Art. 44
    (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului.

    Norme metodologice:
    16. Anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 luni ale unui an calendaristic in care se realizeaza venituri.
    17. In cazul decesului contribuabilului, perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, cuprinzand numarul de luni din anul calendaristic pana la data decesului.

    Codul fiscal:
    Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe
    Art. 45
    (1) Deducerea personala, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, in sensul ca fractiunile sub 100.000 lei se majoreaza la 100.000 lei.

    Codul fiscal:

    CAP. 2
    Venituri din activitati independente

    Definirea veniturilor din activitati independente
    Art. 46
    (1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
    (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.
    (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
    (4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

    Norme metodologice:
    18. Se supun impozitului pe veniturile din activitati independente persoanele fizice care realizeaza aceste venituri in mod individual sau asociate pe baza unui contract de asociere incheiat in vederea desfasurarii de activitati in scopul obtinerii de venit, asociere care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale si care nu da nastere unei persoane juridice.
    19. Exercitarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existenta unei activitati independente sunt: libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii; riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul; activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti; activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator in conditiile legii.
    20. Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile obtinute din desfasurarea in Romania, potrivit legii, a unei activitati independente, printr-un sediu permanent.
    21. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din fapte de comert de catre persoane fizice sau asocieri fara personalitate juridica, din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii libere, precum si cele obtinute din practicarea unei meserii.
    Principalele activitati care constituie fapte de comert sunt:
    - activitati de productie;
    - activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii;
    - organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive si altele asemenea;
    - activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost incheiat contractul;
    - vanzarea in regim de consignatie a bunurilor cumparate in scopul revanzarii sau produse pentru a fi comercializate;
    - activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea;
    - transport de bunuri si de persoane;
    - alte fapte de comert definite in Codul comercial.
    22. Pentru persoanele fizice asociate impunerea se face la nivelul fiecarei persoane asociate din cadrul asocierii fara personalitate juridica, potrivit contractului de asociere, inclusiv al societatii civile profesionale, asupra venitului net distribuit.
    23. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de asociere, in domeniile stiintific, literar, artistic, educativ si altele, de catre: medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanti de plasament in valori mobiliare, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, arbitri sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
    24. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, mai putin realizarile tehnice, know-how, marci inregistrate, franciza si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. Veniturile de aceasta natura se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activitati independente si in situatia in care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea, precum si cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda, cum ar fi: remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa si altele asemenea.
    Veniturile rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuala prevazute in mod expres in contractul incheiat intre parti reprezinta venituri din drepturi de proprietate intelectuala. De asemenea, sunt incluse in categoria veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala si veniturile din cesiuni pentru care reglementarile in materie stabilesc prezumtia de cesiune a drepturilor in lipsa unei prevederi contrare in contract.
    In situatia existentei unei activitati dependente ca urmare a unei relatii de angajare, remuneratia prestarilor rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuala care intra in sfera sarcinilor de serviciu reprezinta venituri de natura salariala, conform prevederilor mentionate in mod expres in contractul dintre angajat si angajator, si se supun impozitarii potrivit prevederilor cap. III <<Venituri din salarii>> al titlului III din Codul fiscal.
    Veniturile reprezentand drepturi banesti ale autorului unei realizari tehnice nu sunt considerate, din punct de vedere fiscal, venituri din drepturi de proprietate intelectuala.
    25. Persoanele fizice angajate, precum si cele care incheie contracte, altele decat cele prin care sunt reglementate relatiile de angajare, si care desfasoara activitati utilizand baza materiala a angajatorului sau a celeilalte parti contractante, in vederea realizarii de inventii, realizari tehnice sau procedee tehnice, opere stiintifice, literare, artistice etc., obtin venituri de natura salariala.
    26. Veniturile realizate de sportivii care participa la competitii sportive pe cont propriu si nu au relatii contractuale de munca cu entitatea platitoare de venit sunt considerate venituri din activitati independente.

    Codul fiscal:
    Venituri neimpozabile
    Art. 47
    (1) Nu sunt venituri impozabile:
    a) veniturile obtinute prin aplicarea efectiva in tara de catre titular sau, dupa caz, de catre licentiatii acestuia a unei inventii brevetate in Romania, incluzand fabricarea produsului sau, dupa caz, aplicarea procedeului, in primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data inceperii aplicarii si cuprinsi in perioada de valabilitate a brevetului;
    b) venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia.
    (2) De prevederile alin. (1) beneficiaza persoanele fizice care exploateaza inventia, respectiv titularul brevetului aplicat.

    Norme metodologice:
    27. Aplicarea efectiva in orice domeniu tehnologic a unei inventii pentru care este acordat sau este validat in Romania un brevet de inventie care are ca obiect un produs si un procedeu inseamna oricare dintre actele prevazute la art. 33 alin. 2 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Procedeul poate fi si o metoda sau poate cuprinde ori poate sa se refere si la utilizarea unui produs.
    Prin produs se intelege si produsul obtinut in mod direct prin aplicarea unui procedeu brevetat, inclusiv cel de fabricatie, prin folosirea unei instalatii sau a altora asemenea.
    Brevetul de inventie poate avea ca obiect o inventie sau un grup de inventii legate printr-un concept inventiv general.
    28. In intelesul pct. 27 se considera ca si urmatoarele acte constituie o aplicare efectiva a inventiei:
    a) proiectarea obiectului unei inventii constand in realizarea unui proiect:
    1. de executie pentru obtinerea unui produs;
    2. tehnologic pentru aplicarea unui procedeu/tehnologii sau a unei metode ori pentru utilizarea unui produs;
    b) executarea si/sau experimentarea prototipului/unicatului unui produs ori experimentarea tehnologiei care face obiectul unei inventii;
    c) executarea si/sau exploatarea seriei "zero" a produsului ori a instalatiei-pilot;
    d) exploatarea pe scara larga a obiectului unei inventii, si anume:
    1. fabricarea unui produs care poate fi un dispozitiv, un utilaj, o instalatie, o compozitie sau altele asemenea, obiect al unei inventii dintr-un brevet de inventie si, respectiv, produsul obtinut in mod direct prin aplicarea unui procedeu brevetat;
    2. folosirea unui procedeu, respectiv a unei tehnologii sau a unei metode, obiect al unei inventii dintr-un brevet de inventie;
    3. folosirea unui mijloc, dispozitiv, aparat, a unei instalatii, obiect al unei inventii exclusiv pentru necesitatile interne ale unitatii care aplica;
    4. utilizarea unui produs obiect al unei inventii dintr-un brevet de inventie;
    e) comercializarea rezultatelor actelor prevazute la lit. a) - d) de catre detinatorul de drepturi care este si producator, daca aceste acte au fost efectuate in tara.
    29. Prima aplicare se ia in considerare in mod distinct pentru titularul de brevet, precum si pentru fiecare dintre licentiatii acestuia.
    30. Pentru ca titularul brevetului, succesorul sau in drepturi sau, dupa caz, licentiatii acestuia sa beneficieze de incadrarea venitului ca neimpozabil, trebuie sa fie indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa existe o copie, certificata pentru conformitate de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, a hotararii definitive de acordare a brevetului de inventie; in cazul in care solicitantul care cere incadrarea venitului ca neimpozabil este alta persoana decat titularul brevetului, este necesar sa aiba documente autentificate, din care sa rezulte ca acesta:
    1. este succesorul in drepturi al titularului brevetului; sau
    2. este licentiat al titularului brevetului; sau
    3. este licentiat al succesorului in drepturi al titularului brevetului;
    b) sa existe un document eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, din care sa reiasa ca transmiterea de drepturi este inregistrata in vederea publicarii acesteia in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala;
    c) sa existe documente eliberate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, din care sa rezulte ca brevetul de inventie este si a ramas in vigoare pe perioada pentru care se solicita incadrarea venitului ca neimpozabil;
    d) sa existe evidente contabile din care sa rezulte ca, in perioada pentru care se solicita incadrarea venitului ca neimpozabil pentru inventia sau grupul de inventii brevetate, a fost efectuat cel putin unul dintre actele prevazute la pct. 27 si 28, precum si nivelul venitului obtinut in aceasta perioada;
    e) veniturile si cheltuielile aferente sunt cele inregistrate separat in contabilitatea in partida simpla, potrivit reglementarilor legale;
    f) sa posede un document eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, din care sa reiasa data primei aplicari de la care incepe perioada de 5 ani de aplicare efectiva.
    31. Succesorul in drepturi al titularului, in baza unei transmiteri prin cesiune a dreptului la brevet, beneficiaza de incadrarea venitului ca neimpozabil numai pentru perioada ramasa pana la epuizarea perioadei de 5 ani.
    32. Venitul se stabileste cu referire stricta la intinderea protectiei conferite de brevet care este data de continutul revendicarilor, a caror interpretare se face in legatura cu descrierea si desenele inventiei obiect al brevetului, conform prevederilor art. 33 alin. 3 din Legea nr. 64/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.
    33. In cazul in care inventia revendicata se refera numai la o parte evident distincta a obiectului inventiei, iar din evidentele contabile rezulta venitul brut pentru intregul obiect al inventiei, se procedeaza la stabilirea ponderii inventiei revendicate si, pe aceasta baza, se determina venitul brut obtinut prin aplicarea partii distincte a obiectului inventiei.
    34. Venitul include si castigurile obtinute de titularul brevetului sau de licentiatii acestuia din sumele percepute ca urmare a utilizarii inventiei revendicate, in cazul in care exista o revendicare de utilizare sau de folosire a unui produs.
    35. Venitul obtinut de catre persoana fizica avand calitatea de inventator conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 64/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, ca urmare a transmiterii prin cesiune a dreptului la brevetul de inventie, este in intregime neimpozabil.
    In cazul in care drepturile sunt transmise conform alineatului precedent, dar partial, incadrarea venitului ca neimpozabil priveste venitul obtinut prin transmiterea partiala a drepturilor.

    Codul fiscal:
    Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla
    Art. 48
    (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50.
    (2) Venitul brut cuprinde:
    a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;
    b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;
    c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;
    d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
    e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta.
    (3) Nu sunt considerate venituri brute:
    a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
    b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
    c) sumele primite ca despagubiri;
    d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.
    (4) Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
    a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente;
    b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
    c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz;
    d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:
    1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
    2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;
    3. boli profesionale, risc profesional si accidente de munca;
    4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator.
    (5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
    a) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
    b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
    c) suma cheltuielilor cu indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
    d) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;
    e) pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie;
    f) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
    g) contributiile efectuate in numele angajatilor la scheme facultative de pensii ocupationale, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 200 euro anual pentru o persoana;
    h) prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, in limita echivalentului in lei a 200 euro anual pentru o persoana;
    i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;
    j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, potrivit legii;
    k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;
    l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
    m) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6).
    (6) Baza de calcul se determina ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, cheltuielile de protocol si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.
    (7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
    a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
    b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
    c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;
    d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h);
    e) donatii de orice fel;
    f) amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale;
    g) ratele aferente creditelor angajate;
    h) dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii corporale, potrivit prevederilor legale;
    i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
    j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
    k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;
    l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
    m) alte sume prevazute prin legislatia in vigoare.
    (8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.
    (9) In Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii.

    Norme metodologice:
    36. In venitul brut se includ toate veniturile in bani si in natura, cum sunt: venituri din vanzarea de produse si de marfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea de lucrari, venituri din vanzarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii, precum si veniturile din dobanzile primite de la banci pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii, din alte activitati adiacente si altele asemenea.
    Prin activitati adiacente se intelege toate activitatile care au legatura cu obiectul de activitate autorizat.
    In cazul incetarii definitive a activitatii sumele obtinute din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii, inscrise in Registrul-inventar, cum ar fi: mijloace fixe, obiecte de inventar si altele asemenea, precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri ramase nevalorificate sunt incluse in venitul brut.
    In cazul in care bunurile din patrimoniul afacerii trec in patrimoniul personal al contribuabilului, din punct de vedere fiscal se considera o instrainare, iar suma reprezentand contravaloarea acestora se include in venitul brut al afacerii.
    In toate cazurile evaluarea se face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.
    Nu constituie venit brut urmatoarele:
    - aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
    - sumele primite sub forma de credite bancare ori de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
    - sumele primite ca despagubiri;
    - sumele ori bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.
    37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii venitului, astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal.
    Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
    a) sa fie efectuate in interesul direct al activitatii;
    b) sa corespunda unor cheltuieli efective si sa fie justificate cu documente;
    c) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    38. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
    - cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;
    - cheltuielile cu lucrarile executate si serviciile prestate de terti;
    - cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru clienti;
    - chiria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;
    - dobanzile aferente creditelor bancare;
    - dobanzile aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;
    - cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
    - cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizarile corporale si necorporale, inclusiv pentru stocurile detinute, precum si cheltuielile de asigurare pentru boli profesionale, risc profesional si impotriva accidentelor de munca;
    - cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, cand acestea reprezinta garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii independente a contribuabilului;
    - cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;
    - cheltuielile cu energia si apa;
    - cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane;
    - cheltuieli de natura salariala;
    - cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decat impozitul pe venit;
    - cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si alte contributii obligatorii pentru contribuabil si angajatii acestuia;
    - cheltuielile cu amortizarea, in conformitate cu reglementarile titlului II din Codul fiscal, dupa caz;
    - valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii si limitata la nivelul venitului realizat din instrainare;
    - cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria (rata de leasing) in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
    - cheltuielile cu pregatirea profesionala pentru contribuabili si salariatii lor;
    - cheltuielile ocazionate de participarea la congrese si alte intruniri cu caracter profesional;
    - cheltuielile cu functionarea si intretinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii;
    - cheltuieli reprezentand tichetele de masa acordate de angajator potrivit legii;
    - cheltuielile de delegare, detasare si deplasare, cu exceptia celor reprezentand indemnizatia de delegare, detasare in alta localitate, in tara si in strainatate, care este deductibila limitat;
    - cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare cand reclama si publicitatea se efectueaza prin mijloace proprii. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor;
    - alte cheltuieli efectuate pentru realizarea veniturilor.
    39. Sunt cheltuieli deductibile limitat, de exemplu, urmatoarele:
    - cheltuielile cu sponsorizarea si mecenatul sunt deductibile in limitele stabilite la art. 48 din Codul fiscal si potrivit conditiilor din legislatia in materie;
    - cheltuielile de protocol ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri, efectuate in scopul afacerii;
    - cheltuielile reprezentand cotizatii datorate potrivit legii si platite asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
    - cheltuielile reprezentand indemnizatia de delegare si detasare in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, sunt deductibile, respectiv in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
    - cheltuielile sociale in limita unei sume stabilite prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii realizat anual si acordate pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca, sub forma: ajutoarelor de inmormantare, ajutoarelor pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarelor pentru bolile grave si incurabile, ajutoarelor pentru nastere, cadourilor pentru copiii minori ai salariatilor, cadourilor oferite salariatelor, contravalorii transportului la si de la locul de munca al salariatului, costului prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt deductibile in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 1.500.000 lei.
    Limita echivalentului in euro a contributiilor efectuate la schemele facultative de pensii ocupationale si a primelor de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, prevazute la art. 48 alin. (5) lit. g) si h) din Codul fiscal, se transforma in lei la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    40. Veniturile obtinute din valorificarea in regim de consignatie sau prin vanzare directa catre agenti economici si alte institutii a bunurilor rezultate in urma unei prelucrari sau procurate in scopul revanzarii sunt considerate venituri din activitati independente. In aceasta situatie se vor solicita documentele care atesta provenienta bunurilor respective, precum si autorizatia de functionare. Nu se incadreaza in aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal.
    41. Toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii se inscriu in Registrul-inventar si constituie patrimoniul afacerii.

    Codul fiscal:
    Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit
    Art. 49
    (1) Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform alin. (2) si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se determina pe baza normelor de venit.
    (2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele care contin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit si precizeaza regulile care se utilizeaza pentru stabilirea acestor norme de venit.
    (3) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit inainte de data de 1 ianuarie a anului in care urmeaza a se aplica normele respective.
    (4) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.
    (5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati.
    (6) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate din cele prevazute la alin. (1) si o alta activitate care nu este prevazuta la alin. (1), atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, conform art. 48.
    (7) Daca un contribuabil desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi si desfasoara si o alta activitate independenta, atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, conform art. 48. In acest caz, venitul net din aceste activitati nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri in regim de taxi.
    (8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva.

    Norme metodologice:
    42. In sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice autorizate care realizeaza venituri din activitati independente si desfasoara activitati cuprinse in nomenclatorul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, individual, fara angajati, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale vor fi consultate consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. De asemenea, se vor avea in vedere si caracterul sezonier al unor activitati, precum si durata concediului legal de odihna.
    Pentru contribuabilii care desfasoara mai multe activitati, printre care si cea de taximetrie, impunerea se face in sistem real. In acest caz venitul net din activitatea de taximetrie luat in calcul nu poate fi inferior normei de venit, stabilita pentru aceasta activitate.
    Persoanele care desfasoara activitatea de taximetrie cu autoturismele proprietate personala sunt supuse impozitarii in aceleasi conditii cu taximetristii care isi desfasoara activitatea in mod independent, pe baza de norme de venit sau in sistem real.
    43. La stabilirea coeficientilor de corectie a normelor de venit se vor avea in vedere urmatoarele criterii:
    - vadul comercial si clientela;
    - varsta contribuabililor;
    - timpul afectat desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 44 si 45;
    - starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
    - activitatea se desfasoara intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat;
    - realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse cu material propriu sau al clientului;
    - folosirea de masini, dispozitive si scule, actionate manual sau de forta motrice;
    - alte criterii specifice.
    Diminuarea normelor de venit ca urmare a indeplinirii criteriului de varsta a contribuabilului se opereaza incepand cu anul urmator celui in care acesta a implinit numarul de ani care ii permite reducerea normei. Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au si calitatea de salariat sau isi pierd aceasta calitate se face incepand cu luna urmatoare incheierii/desfacerii contractului individual de munca.
    44. Venitul net din activitati independente, determinat pe baza de norme anuale de venit, se reduce proportional cu:
    - perioada de la inceputul anului si pana la momentul autorizarii din anul inceperii activitatii;
    - perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, in situatia incetarii activitatii, la cererea contribuabilului.
    45. Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor. In situatia incetarii activitatii in cursul anului, respectiv a intreruperii temporare, persoanele fizice autorizate si asociatiile fara personalitate juridica sunt obligate sa depuna autorizatia de functionare si sa instiinteze in scris, in termen de 5 zile, organele fiscale in a caror raza teritoriala acestia isi desfasoara activitatea. In acest sens se va anexa, in copie, dovada din care sa rezulte depunerea autorizatiei.
    46. Pentru contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, in situatiile prevazute la pct. 44 si 45, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.
    In acest scop organul fiscal intocmeste o nota de constatare care va cuprinde date si informatii privind:
    - situatia care a generat corectarea normei de venit, cum ar fi: inceputul/sfarsitul activitatii, intreruperea temporara, conform pct. 45, si altele asemenea;
    - perioada in care nu s-a desfasurat activitate;
    - documentele justificative depuse de contribuabil;
    - recalcularea normei, conform prezentului punct.
    47. Pentru contribuabilul care opteaza sa fie impus pe baza de norma de venit si care anterior a fost impus in sistem real, avand investitii in curs de amortizare, valoarea amortizarii nu diminueaza norma de venit. Veniturile realizate din valorificarea investitiilor respective sau trecerea lor in patrimoniul personal in cursul perioadei de desfasurare a activitatii sau in caz de incetare a activitatii majoreaza norma de venit proportional cu valoarea amortizata in perioada impunerii in sistem real.
    48. In cazul contribuabilului impus pe baza de norma de venit, care pe perioada anterioara a avut impunere in sistem real si a efectuat investitii care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau trecerea acestora in patrimoniul personal ca urmare a incetarii activitatii vor majora norma de venit.
    49. Contribuabilii care in cursul anului fiscal nu mai indeplinesc conditiile de impunere pe baza de norma de venit vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net rezultat din evidenta contabila.

    Codul fiscal:
    Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala
    Art. 50
    (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:
    a) o cheltuiala deductibila egala cu 40% din venitul brut;
    b) contributiile sociale obligatorii platite.
    (2) In cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:
    a) o cheltuiala deductibila egala cu 50% din venitul brut;
    b) contributiile sociale obligatorii platite.
    (3) In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la alin. (1) si (2).

    Norme metodologice:
    50. In urmatoarele situatii venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina ca diferenta intre venitul brut si comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor intre titularii de drepturi:
    - venituri din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;
    - venituri din exercitarea dreptului de suita;
    - venituri reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.
    51. Dreptul de suita este dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respective, daca revanzarea se face prin licitatie sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comerciant. Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii au obligatia sa retina si sa plateasca autorului suma corespunzatoare cotei de 5% din pretul de vanzare.
    52. Remuneratia compensatorie pentru copia privata este o suma stabilita printr-o dispozitie expresa a legii drept compensatie pecuniara pentru prejudiciile cauzate titularilor de drepturi prin reproducerea/copierea de catre diverse persoane, in scop personal, a unor opere protejate, cum ar fi creatii si prestatii cuprinse intr-o fixare comerciala.
    Aceasta remuneratie este platita de fabricantii ori importatorii de aparate ce permit reproducerea acestor opere sau de suporturi utilizabile pentru reproducerea operelor. Remuneratia este de 5% din pretul de vanzare sau din valoarea inscrisa in documentele vamale pentru aceste aparate ori suporturi.
    Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, care repartizeaza sumele astfel colectate fiecarui beneficiar.

    Codul fiscal:
    (4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari. Aceasta reglementare este optionala pentru cei care considera ca isi pot indeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege.

    Norme metodologice:
    53. Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala cuprinde atat sumele incasate in cursul anului, cat si retinerile in contul platilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii retinute de platitorii de venituri.
    In cazul in care determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala se face pe baza de cote forfetare de cheltuieli, nu exista obligativitatea inregistrarii in evidenta contabila a cheltuielilor efectuate aferente venitului.
    54. Cheltuielile forfetare includ comisioanele si alte sume care revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de venituri drept plata a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de catre acestia din urma catre titularii de drepturi.
    55. Sunt considerate opere de arta monumentala urmatoarele:
    - lucrari de decorare, cum ar fi pictura murala a unor spatii si cladiri de mari dimensiuni, interior-exterior;
    - lucrari de arta aplicata in spatii publice, cum ar fi: ceramica, metal, lemn, piatra, marmura si altele asemenea;
    - lucrari de sculptura de mari dimensiuni, design monumental, amenajari de spatii publice;
    - lucrari de restaurare a acestora.
    56. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala obtinute din strainatate se supun regulilor aplicabile veniturilor din strainatate, indiferent daca sunt incasate direct de titulari sau prin intermediul entitatilor responsabile cu gestiunea drepturilor de proprietate intelectuala, potrivit legii.
    57. Cota de cheltuieli forfetare nu se acorda in cazul in care persoanele fizice utilizeaza baza materiala a beneficiarului acestor drepturi de proprietate intelectuala.

    Codul fiscal:
    Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla
    Art. 51
    (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 48.
    (2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil.
    (3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se depune la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

    Norme metodologice:
    58. Optiunea de a determina venitul net in sistem real se face astfel:
    a) in cazul contribuabililor prevazuti la art. 49 alin. (1) din Codul fiscal, care au desfasurat activitate in anul precedent si au fost impusi pe baza de norme de venit, prin depunerea pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal a cererii de optiune pentru sistemul real de impunere, precum si a declaratiei privind venitul estimat;
    b) in cazul contribuabililor prevazuti la art. 49 alin. (1) din Codul fiscal, care incep activitatea in cursul anului fiscal, prin depunerea in termen de 15 zile de la inceperea activitatii a declaratiei privind venitul estimat, insotita de cererea de optiune pentru sistemul real de impunere.
    59. Contribuabilii impusi in sistem real au dreptul de a renunta la optiune pe baza unei cereri depuse pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal.
    60. Cererea depusa, cuprinzand optiunea pentru sistemul real, precum si cererea de renuntare la optiune se considera aprobate de drept prin depunere si inregistrare la organul fiscal.

    Codul fiscal:
    Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente
    Art. 52
    (1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:
    a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
    b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
    c) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
    d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;
    e) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
    f) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV, care nu genereaza o persoana juridica.
    (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a) - e), aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut;
    b) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f), aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.
    (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV.

    Norme metodologice:
    61. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a calcula si de a retine in cursul anului fiscal o suma reprezentand 10% din venitul brut realizat de titularii de drepturi de proprietate intelectuala ca urmare a exploatarii drepturilor respective. Aceasta suma reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de contribuabili.
    62. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, carora le revine obligatia calcularii si retinerii impozitului anticipat, sunt, dupa caz:
    - utilizatorii de opere, inventii, know-how si altele asemenea, in situatia in care titularii de drepturi isi exercita drepturile de proprietate intelectuala in mod personal, iar relatia contractuala dintre titularul de drepturi de proprietate intelectuala si utilizatorul respectiv este directa;
    - organismele de gestiune colectiva sau alte entitati, care, conform dispozitiilor legale, au atributii de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuala, a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. In aceasta situatie se incadreaza si producatorii si agentii mandatati de titularii de drepturi, prin intermediul carora se colecteaza si se repartizeaza drepturile respective.
    63. In situatia in care sumele reprezentand venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala se colecteaza prin mai multe organisme de gestiune colectiva sau prin alte entitati asemanatoare, obligatia calcularii si retinerii impozitului anticipat revine organismului sau entitatii care efectueaza plata catre titularul de drepturi de proprietate intelectuala.
    64. In cazul contribuabililor ale caror plati anticipate sunt calculate in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) - e) din Codul fiscal pentru veniturile de aceasta natura si care realizeaza venituri din activitati independente si in alte conditii, pentru acestea din urma au obligatia sa le evidentieze in contabilitate separat si sa plateasca in cursul anului plati anticipate trimestriale, in conformitate cu art. 82 din Codul fiscal.
    65. Impozitul anticipat se calculeaza si se retine in momentul efectuarii platii sumelor catre beneficiarul venitului.
    66. Impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se fac plata venitului si retinerea impozitului.

    Codul fiscal:

    CAP. 3
    Venituri din salarii

    Definirea veniturilor din salarii
    Art. 55
    (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
    (2) In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:
    a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
    b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;
    c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
    d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
    e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
    f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;
    g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
    h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;
    i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;
    j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

    Norme metodologice:
    67. Veniturile de natura salariala prevazute la art. 55 din Codul fiscal, denumite in continuare venituri din salarii, sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:
    - partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc de la inceput: felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;
    - partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele de munca, cum ar fi: spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca si altele asemenea;
    - persoana care activeaza contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea ei intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
    - platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile de deplasare in interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, si alte cheltuieli de aceasta natura, precum si indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportate de angajator potrivit legii;
    - persoana care activeaza lucreaza sub autoritatea unei alte persoane si este obligata sa respecte conditiile impuse de aceasta, conform legii.
    68. Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:
    a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire:
    - salariile de baza;
    - sporurile si adaosurile de orice fel;
    - indemnizatii pentru trecerea temporara in alta munca, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, pentru ingrijirea copilului bolnav, indemnizatii pentru risc maternal, precum si alte indemnizatii de orice fel, altele decat cele mentionate la pct. 3, avand aceeasi natura;
    - recompensele si premiile de orice fel;
    - sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele acordate salariatilor agentilor economici;
    - sumele primite pentru concediul de odihna, cu exceptia sumelor primite de salariat cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea cheltuielilor salariatului si familiei sale necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna;
    - sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca;
    - orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor;
    b) indemnizatiile, precum si orice alte drepturi acordate persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese sau numite in functie, potrivit legii, precum si altora asimilate cu functiile de demnitate publica, stabilite potrivit sistemului de stabilire a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;
    c) drepturile personalului militar in activitate si ale militarilor angajati pe baza de contract, reprezentand solda lunara compusa din solda de grad, solda de functie, gradatii si indemnizatii, precum si prime, premii si alte drepturi stabilite potrivit legislatiei speciale;
    d) drepturile administratorilor obtinute in baza contractului de administrare incheiat cu companiile/societatile nationale, societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si cu regiile autonome, stabilite potrivit legii, cum ar fi: indemnizatia lunara bruta, suma cuvenita prin participare la profitul net al societatii;
    e) sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale constituite prin subscriptie publica, potrivit cotei de participare la profitul net, stabilita de adunarea constitutiva, potrivit legislatiei in vigoare;
    f) sumele primite de reprezentantii numiti in adunarea generala a actionarilor si sumele primite de membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, stabilite potrivit prevederilor legale;
    g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;
    h) indemnizatiile, primele si alte asemenea sume acordate membrilor alesi ai unor entitati, cum ar fi: organizatii sindicale, organizatii patronale, alte organizatii neguvernamentale, asociatii de proprietari/chiriasi si altele asemenea;
    i) indemnizatiile acordate ca urmare a participarii in comisii, comitete, consilii si altele asemenea, constituite conform legii;
    j) veniturile obtinute de condamnatii care executa pedepse la locul de munca;
    k) sumele platite sportivilor ca urmare a participarii in competitii sportive, precum si sumele platite sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti in domeniu pentru rezultatele obtinute la competitiile sportive, de catre structurile sportive cu care acestia au relatii contractuale de munca, indiferent de forma sub care se platesc, inclusiv prima de joc, cu exceptia celor prevazute la art. 42 lit. t) din Codul fiscal;
    l) compensatii banesti individuale, acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, potrivit dispozitiilor prevazute in contractul de munca;
    m) indemnizatii sau alte drepturi acordate angajatilor cu ocazia angajarii sau mutarii acestora intr-o alta localitate, stabilite potrivit contractelor de munca, statutelor sau altor dispozitii legale, cu exceptia celor prevazute la art. 55 alin. (4) lit. h) si i) din Codul fiscal;
    n) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, alta decat cea calificata drept dividend, cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit actului constitutiv, sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    o) alte drepturi sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

    Codul fiscal:
    (3) Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate dependenta includ, insa nu sunt limitate la:
    a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;
    b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;
    c) imprumuturi nerambursabile;
    d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
    e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;
    f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
    g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii.

    Norme metodologice:
    69. Avantajele in bani si in natura sunt considerate a fi orice foloase primite de salariat de la terti sau ca urmare a prevederilor contractului individual de munca ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz.
    70. La stabilirea venitului impozabil se au in vedere si avantajele primite de persoana fizica, cum ar fi:
    a) folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, in scop personal;
    b) acordarea de produse alimentare, imbracaminte, cherestea, lemne de foc, carbuni, energie electrica, termica si altele;
    c) abonamentele la radio si televiziune, pentru mijloacele de transport, abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice;
    d) permisele de calatorie pe diverse mijloace de transport;
    e) cadourile primite cu diverse ocazii, cu exceptia celor mentionate la art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal;
    f) contravaloarea folosintei unei locuinte in scop personal si a cheltuielilor conexe de intretinere, cum sunt cele privind consumul de apa, consumul de energie electrica si termica si altele asemenea, cu exceptia celor prevazute in mod expres la art. 55 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal;
    g) cazarea si masa acordate in unitati proprii de tip hotelier;
    h) contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana juridica sau de o alta entitate, pentru angajatii proprii, precum si pentru alti beneficiari, cu exceptia primelor de asigurare obligatorii potrivit legislatiei in materie.
    Tratamentul fiscal al avantajului reprezentand contravaloarea primelor de asigurare este urmatorul:
    - pentru beneficiarii care obtin venituri salariale si asimilate salariilor de la suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse prin cumularea cu veniturile de aceasta natura ale lunii in care sunt platite primele de asigurare;
    - pentru alti beneficiari care nu au o relatie generatoare de venituri salariale si asimilate salariilor cu suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse in conformitate cu prevederile art. 78 din Codul fiscal.
    71. Avantajele in bani pot fi sumele primite pentru procurarea de bunuri si servicii, precum si sumele acordate pentru distractii sau recreere.
    72. Avantajele in bani si echivalentul in lei al avantajelor in natura sunt impozabile, indiferent de forma organizatorica a entitatii care le acorda.
    73. Fac exceptie veniturile care sunt expres mentionate ca fiind neimpozabile, in limitele si in conditiile prevazute la art. 55 alin. (4) din Codul fiscal.
    74. Veniturile in natura, precum si avantajele in natura primite cu titlu gratuit sunt evaluate la pretul pietei la locul si data acordarii avantajului. Avantajele primite cu plata partiala sunt evaluate ca diferenta intre pretul pietei la locul si data acordarii avantajului si suma reprezentand plata partiala.
    75. Evaluarea avantajelor in natura sub forma folosirii numai in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:
    a) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicandu-se un procent de 1,7% pentru fiecare luna, la valoarea de intrare a acestuia. In cazul in care vehiculul este inchiriat de la o terta persoana, avantajul este evaluat la nivelul chiriei;
    b) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a locuintei primite se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafetele locative detinute de stat. Avantajele conexe, cum ar fi: apa, gaz, electricitate, cheltuieli de intretinere si reparatii si altele asemenea, sunt evaluate la valoarea lor efectiva;
    c) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a altor bunuri decat vehiculul si locuinta se face la nivelul totalului cheltuielilor aferente fiecarui bun pe unitate de masura specifica sau la nivelul pretului practicat pentru terti.
    76. Evaluarea utilizarii in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta se face astfel:
    a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 75 lit. a), iar avantajul se determina proportional cu numarul de kilometri parcursi in interes personal din totalul kilometrilor;
    b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform prevederilor pct. 75 si avantajul se determina proportional cu numarul de metri patrati folositi pentru interes personal sau cu numarul de ore de utilizare in scop personal.
    77. Nu sunt considerate avantaje:
    - contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport in comun pentru angajatii a caror activitate presupune deplasarea frecventa in interiorul localitatii;
    - reducerile de preturi practicate in scopul vanzarii, de care pot beneficia clientii persoane fizice;
    - costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice efectuate, precum si utilizarea autoturismului de serviciu pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
    - diferentele de tarif la cazare in locatiile reprezentand amenajari recreative si sportive din dotarea ministerelor de care beneficiaza personalul propriu, conform legii.
    78. Angajatorul stabileste partea corespunzatoare din convorbirile telefonice reprezentand folosinta in scop personal, care reprezinta avantaj impozabil, in conditiile art. 55 alin. (3) din Codul fiscal, si se va impozita prin cumulare cu veniturile salariale ale lunii in care salariatul primeste acest avantaj. In acest scop angajatorul stabileste limita convorbirilor telefonice aferente sarcinilor de serviciu pentru fiecare post telefonic, urmand ca ceea ce depaseste aceasta limita sa fie considerat avantaj in natura, in situatia in care salariatului in cauza nu i s-a imputat costul convorbirilor respective.
    79. La evaluarea avantajului folosirii in scop personal a vehiculului din patrimoniul angajatorului cu folosinta mixta, pus la dispozitie unui angajat, nu se iau in considerare distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca, precum si cheltuielile efectuate pentru realizarea sarcinilor de serviciu.

    Codul fiscal:
    (4) Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:
    a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.
    Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 1.500.000 lei.
    Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;

    Norme metodologice:
    80. Ajutoarele de inmormantare sunt venituri neimpozabile atat in cazul angajatului, cat si in cazul altor persoane, potrivit clauzelor din contractele de munca sau prevederilor din legi speciale.
    81. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si pentru cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie se aplica atat darurilor constand in bunuri, cat si celor in bani, in cazul tuturor angajatorilor de forta de munca.

    Codul fiscal:
    b) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

    Norme metodologice:
    82. In aceasta categorie se cuprind:
    - alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, primita de angajati si suportata integral de angajator, potrivit legii;
    - alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta, interna si internationala, diferentiata pe categorii de actiuni;
    - contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentatiei de efort necesare in perioada de pregatire;
    - drepturile de hrana in timp de pace, primite de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;
    - alte drepturi de aceasta natura primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocatia de hrana zilnica pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave; alocatia zilnica de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare si din regiile autonome/societatile comerciale cu specific deosebit; alocatia de hrana acordata donatorilor onorifici de sange; alocatia de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si altele asemenea.

    Codul fiscal:
    c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie, suportate de persoana fizica, conform legilor speciale;

    Norme metodologice:
    83. Prin locuinte acordate ca urmare a specificitatii activitatii se intelege acele locuinte asigurate angajatilor cand activitatea se desfasoara in locuri izolate, precum statiile meteo, statiile pentru controlul miscarilor seismice, sau in conditiile in care este solicitata prezenta permanenta pentru supravegherea unor instalatii, utilaje si altele asemenea.

    Codul fiscal:
    d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

    Norme metodologice:
    84. Nu sunt venituri impozabile:
    - contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat sub forma de aparatura, dispozitive, unelte, alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii;
    - contravaloarea echipamentului individual de protectie cu care este dotat fiecare participant in procesul muncii pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc;
    - contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat in vederea utilizarii lor in timpul procesului muncii pentru a-i proteja imbracamintea si incaltamintea;
    - contravaloarea alimentatiei de protectie primite in mod gratuit de persoanele fizice care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare;
    - contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite in mod gratuit de persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita;
    - contravaloarea medicamentelor primite de cadrele militare in activitate, sportivi, personalul navigant si alte categorii de personal, potrivit legii;
    - contravaloarea echipamentului si a materialelor de resortul echipamentului, cum ar fi: materiale de spalat si de igiena, materiale de gospodarie, materiale pentru atelierele de reparatii si intretinere, rechizite si furnituri de birou, primite in mod gratuit de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile legii;
    - altele asemenea.

    Codul fiscal:
    f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;
    g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;

    Norme metodologice:
    85. In categoria cheltuielilor de delegare si detasare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum si indemnizatia de delegare si de detasare in tara si in strainatate, stabilita potrivit legii.

    Codul fiscal:
    h) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

    Norme metodologice:
    86. Prin cheltuieli de mutare in interesul serviciului se intelege cheltuielile cu transportul personal si al membrilor de familie ai angajatului, precum si al bunurilor din gospodarie, cu ocazia mutarii salariatului intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in situatia in care, potrivit legii, se deconteaza de angajator.

    Codul fiscal:
    i) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;

    Norme metodologice:
    87. Sunt considerate venituri neimpozabile indemnizatiile de instalare si mutare primite de beneficiarii de astfel de venituri, acordate in conformitate cu prevederile legilor speciale.

    Codul fiscal:
    j) sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, precum si sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;
    k) sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestora la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie;
    l) veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice;
    m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate;
    n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;
    o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
    p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii;
    r) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.
    (5) Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.
    Deducere personala
    Art. 56
    (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.
    (2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 10.000.000 lei inclusiv, astfel:
    - pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 2.500.000 lei;
    - pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 3.500.000 lei;
    - pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 4.500.000 lei;
    - pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 5.500.000 lei;
    - pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 6.500.000 lei.
    Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.000.001 lei si 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acorda deducerea personala.
    (3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei lunar.
    (4) In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.
    (5) Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.
    (6) Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.
    (7) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:
    a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;
    b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.
    (8) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

    Norme metodologice:
    88. Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat.
    Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia.
    89. Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala este in sarcina platitorului de venit din salarii, la functia de baza.
    90. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    - existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere;
    - persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 2.500.000 lei lunar.
    Persoana aflata in intretinere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul in a carui intretinere se afla.
    91. Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia contribuabilului, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pana la gradul al doilea inclusiv.
    92. In sensul art. 56 alin. (3) din Codul fiscal, in categoria "alt membru de familie aflat in intretinere" se cuprind rudele contribuabilului si ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.
    93. Dupa gradul de rudenie rudele se grupeaza astfel:
    - rude de gradul intai, cum ar fi: parinti si copii;
    - rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici, nepoti si frati/surori.
    94. Sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 2.500.000 lei lunar.
    95. Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele majore condamnate, care executa pedepse privative de libertate.
    96. Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati. In acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la incadrarea in venitul de 2.500.000 lei lunar.
    Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda integral unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia, respectiv tutorelui.
    Pentru copilul minor provenit din casatorii anterioare, dreptul de a fi preluat in intretinere revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul sau unuia dintre soti care formeaza noua familie, conform intelegerii dintre acestia, indiferent daca s-a facut o adoptie cu efecte restranse si chiar daca parintii firesti ai acestuia contribuie la intretinerea lui prin plata unei pensii de intretinere. Plata unei pensii de intretinere nu da dreptul la preluarea in intretinere a copilului, parintelui obligat la aceasta plata.
    Pentru copilul minor primit in plasament sau incredintat unei persoane ori unei familii, dreptul de a fi preluat ca persoana in intretinere pentru acest copil se acorda:
    - persoanei care l-a primit in plasament sau careia i s-a incredintat copilul;
    - unuia dintre sotii care formeaza familia careia i-a fost incredintat sau i-a fost dat in plasament copilul, conform intelegerii dintre acestia.
    Pentru copiii aflati in intretinerea unei familii, dreptul de a fi luat in intretinere se acorda unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia. Astfel, in situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, acestia vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti conform intelegerii dintre parti. In aceste situatii contribuabilii vor prezenta platitorului de venit fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de platitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, dupa caz, din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor care sunt preluati in intretinere de fiecare sot/sotie.
    Nu se acorda dreptul de a prelua in intretinere urmatoarelor persoane:
    - parintilor ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane;
    - parintilor copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.
    Copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala, situatie in care parintii nu mai au dreptul de a-l lua in intretinere, intrucat deducerea personala se acorda o singura data.
    97. Verificarea incadrarii veniturilor acestor persoane in suma de 2.500.000 lei lunar se realizeaza prin compararea acestui plafon cu veniturile brute realizate de persoana fizica aflata in intretinere.
    98. In cursul anului fiscal, in cazul in care angajatul obtine venituri la functia de baza, pentru a stabili dreptul acestuia la deducere pentru persoane aflate in intretinere, se compara venitul lunar realizat de persoana aflata in intretinere cu suma de 2.500.000 lei lunar, astfel:
    a) in cazul in care persoana aflata in intretinere realizeaza venituri lunare de natura pensiilor, indemnizatiilor, alocatiilor si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana intretinuta rezulta din insumarea tuturor drepturilor de aceasta natura realizate intr-o luna;
    b) in cazul in care venitul este realizat sub forma de castiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competitii, dividende, dobanzi si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizica aflata in intretinere se determina prin impartirea venitului realizat la numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
    c) in cazul in care persoana intretinuta realizeaza atat venituri lunare, cat si aleatorii, venitul lunar se determina prin insumarea acestor venituri.
    99. Daca venitul unei persoane aflate in intretinere depaseste 2.500.000 lei lunar, ea nu este considerata intretinuta.
    In functie de venitul lunar al persoanei intretinute, platitorul veniturilor din salarii va proceda dupa cum urmeaza:
    a) in situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere, pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala, obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 2.500.000 lei lunar, platitorul veniturilor din salarii va reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul, indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor;
    b) in situatia in care contribuabilul solicita acordarea deducerii personale pentru persoana aflata in intretinere ca urmare a situarii venitului lunar al acesteia din urma sub 2.500.000 lei lunar, platitorul de venituri din salarii va incepe acordarea deducerii personale reconsiderate pentru persoana in intretinere o data cu plata drepturilor lunare ale lunii in care contribuabilul a depus documentele justificative.
    100. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
    - datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
    - datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele, codul numeric personal).
    In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere, la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil.
    101. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere, cu exceptia copilului minor, trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
    - datele de identificare a persoanei aflate in intretinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
    - datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
    - acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere;
    - nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere, inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute, precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori, legume si zarzavat in sere, in solarii amenajate si in sistem irigat; cultivare a arbustilor si plantelor decorative, ciupercilor; exploatare a pepinierelor viticole si pomicole;
    - angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat.
    Declaratiile pe propria raspundere depuse in vederea acordarii de deduceri personale nu sunt formulare tipizate.
    102. Contribuabilul va prezenta platitorului de venituri din salarii documentele justificative care sa ateste persoanele aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, platitorul de venituri din salarii pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.
    103. Daca la un contribuabil intervine o schimbare care are influenta asupra nivelului reprezentand deducerea personala acordata si aceasta schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat sa instiinteze platitorul de venituri din salarii in termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel incat angajatorul/platitorul sa reconsidere nivelul deducerii incepand cu luna urmatoare celei in care s-a produs evenimentul.
    104. In situatia in care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior aparitiei evenimentului care modifica, in sensul majorarii, nivelul acesteia, angajatorul/platitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personala reconsiderata o data cu plata drepturilor salariale aferente lunii in care contribuabilul a depus toate documentele justificative.
    105. Deducerea personala nu se fractioneaza in functie de numarul de ore in cazul veniturilor realizate in baza unui contract de munca cu timp partial, la functia de baza.

    Codul fiscal:
    Determinarea impozitului pe venitul din salarii
    Art. 57
    (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
    (2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:
    a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
    - deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
    - cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
    - contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro;
    b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
    (3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
    (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Obligatia calcularii, retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. (4) revine organului fiscal competent.
    (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

    Norme metodologice:
    106. Venitul brut lunar din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate intr-o luna conform art. 55 alin. (1) - (3) din Codul fiscal de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.
    107. Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei sunt considerate venituri din salarii realizate din Romania sumele primite de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul in Romania, precum si de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, indiferent unde este primita suma.
    108. Contribuabilii care realizeaza venituri din salarii datoreaza un impozit lunar final, calculat si retinut de catre platitorul de venituri.
    Pentru impunerea veniturilor din salarii se utilizeaza cota de impozit de 16%, luandu-se in calcul pentru determinarea bazei de calcul a impozitului la functia de baza si deducerea personala stabilita potrivit art. 56 din Codul fiscal, dupa caz.
    109. Drepturile salariale acordate in natura, precum si avantajele acordate angajatilor se evalueaza conform pct. 74 - 76 si se impoziteaza in luna in care au fost primite. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor si avantajelor in natura primite de angajat se vor anexa la statul de plata.
    110. Transformarea in lei a sumelor obtinute, potrivit legii, in valuta, reprezentand venituri din salarii realizate in Romania, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, astfel:
    - in situatia in care veniturile din salarii sunt platite in cursul lunii sau in cazul incetarii raporturilor de munca, se utilizeaza cursul de schimb valutar in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata; sau
    - in celelalte cazuri, cursul de schimb valutar in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi.
    111. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 16% se aplica asupra bazei de calcul determinate astfel:
    a) pentru veniturile obtinute la locul unde se afla functia de baza, ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
    - deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
    - cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
    - contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro.
    Transformarea contributiilor retinute pentru schemele facultative de pensii ocupationale din lei in euro, pentru verificarea incadrarii in plafonul anual, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.
    Platitorul de venituri din salarii cumuleaza sumele in euro reprezentand contributiile retinute pentru schemele facultative de pensii ocupationale si verifica incadrarea in plafonul deductibil prevazut de lege;
    b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
    Aceasta regula se aplica si in cazul veniturilor sub forma:
    - indemnizatiei lunare a asociatului unic;
    - drepturilor de natura salariala acordate de angajator persoanelor fizice ulterior incetarii raporturilor de munca;
    - salariilor sau diferentelor de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.
    112. In scopul determinarii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afla functia de baza se intelege:
    a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc inscris in carnetul de munca sau in documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora;
    b) in cazul cumulului de functii, locul declarat/ales de persoanele fizice.
    Functia de baza poate fi declarata de angajat in conditiile legii si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu timp partial.
    113. Suma care reprezinta prima de vacanta sau o parte din aceasta se cumuleaza cu veniturile de natura salariala ale lunii in care se plateste aceasta prima.
    114. Indemnizatiile aferente concediilor de odihna se defalcheaza pe lunile la care se refera si se impun cumulat cu veniturile realizate in aceste luni.
    115. Contributiile obligatorii luate in calcul la determinarea impozitului lunar potrivit pct. 111 pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sunt cele datorate potrivit reglementarilor in domeniu, cum ar fi:
    - contributia individuala de asigurari sociale;
    - contributia individuala pentru asigurarile sociale de sanatate;
    - contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj;
    - alte contributii individuale obligatorii stabilite prin lege.
    116. Se admit la deducere contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat suma acestora sa nu depaseasca echivalentul in lei a 200 euro pentru fiecare participant la nivelul anului.
    117. Nu se admit la deducere pentru calculul lunar al impozitului pe salarii primele de asigurare pentru asigurarile private de sanatate.

    Codul fiscal:
    Termen de plata a impozitului
    Art. 58
    Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

    Norme metodologice:
    118. Veniturile in natura se considera platite la ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva. Impozitul aferent veniturilor si avantajelor in natura se retine din salariul primit de angajat in numerar pentru aceeasi luna.
    119. Impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza si se retine lunar de angajatori/platitori pe baza statelor de salarii/plata.
    120. Calculul si retinerea impozitului lunar se efectueaza de catre platitori, la data ultimei plati a veniturilor din salarii aferente fiecarei luni, conform prevederilor art. 57 din Codul fiscal, indiferent daca veniturile din salarii se platesc o singura data pe luna sau sub forma de avans si lichidare.
    In situatia in care in cursul unei luni se efectueaza plati de venituri cum sunt: premii, stimulente de orice fel, sume acordate potrivit legii pentru concediul de odihna neefectuat si altele asemenea, reprezentand plati intermediare, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, prin aplicarea cotei asupra platilor intermediare diminuate cu contributiile obligatorii, dupa caz.
    La data ultimei plati a drepturilor salariale aferente unei luni impozitul se calculeaza potrivit art. 57 din Codul fiscal, asupra veniturilor totale din luna respectiva, prin cumularea drepturilor salariale respective cu platile intermediare.
    Impozitul de retinut la aceasta data reprezinta diferenta dintre impozitul calculat asupra veniturilor totale si suma impozitelor retinute la platile intermediare.
    121. In cazul in care un angajat care obtine venituri din salarii la functia de baza se muta in cursul unei luni la un alt angajator, calculul impozitului se face pentru fiecare sursa de venit (loc de realizare a venitului).
    Deducerea personala se acorda numai de primul angajator, in limita veniturilor realizate in luna respectiva, pana la data lichidarii.
    Daca reangajarea are loc in aceeasi luna cu lichidarea, la stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului lunar aferent veniturilor realizate in aceasta luna de la angajatorul urmator nu se va lua in calcul deducerea personala.
    122. Impozitul calculat si retinut lunar se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.
    123. Contributiile obligatorii reprezentand cheltuieli deductibile aferente veniturilor din salarii se determina conform reglementarilor legale in materie.

    Codul fiscal:
    Fise fiscale
    Art. 59
    (1) Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale.
    (2) Platitorul de venituri are obligatia sa completeze formularele prevazute la alin. (1), pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

    Norme metodologice:
    124. Fisele fiscale se completeaza de angajatorul/platitorul de venit si se depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala angajatorul/platitorul de venit isi are domiciliul fiscal sau este luat in evidenta fiscala.
    125. Fisele fiscale pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia.
    126. In situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat.
    Pe baza acestor date unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatiile solicitate prin ordinul ministrului finantelor publice, in scopul completarii fisei fiscale.
    127. Fiecare angajator/platitor de venituri din salarii este obligat, potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) din Codul fiscal, sa determine impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil prin insumarea impozitului aferent venitului fiecarei luni din anul fiscal, indiferent de numarul de luni in care contribuabilul a realizat venituri din salarii de la acesta.
    128. Pentru contribuabilii prevazuti la art. 60 din Codul fiscal care realizeaza venituri din salarii si pentru care platitorul de venituri nu a optat sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului aferent acestor venituri, obligatia determinarii impozitului anual pe venitul din salarii, pe sursa respectiva, revine organului fiscal competent.
    129. In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice, pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar, recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera, iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii.
    In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator/platitor exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii, intre acesta si persoana fizica, atunci se procedeaza astfel:
    - impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia;
    - impozitul neretinut se retine de angajator/platitor din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia.
    In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul/platitorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata/incasare a diferentelor de impozit, atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent.

    Codul fiscal:
    Plata impozitului pentru anumite venituri salariale
    Art. 60
    (1) Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol.
    (2) Orice contribuabil prevazut la alin. (1) are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit art. 57.
    (3) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor in cazul in care optiunea de mai sus este formulata.
    (4) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea potrivit alin. (1) este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

    Norme metodologice:
    130. Contribuabilii care desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, care, potrivit acestui titlu, se impun in Romania, precum si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania, pentru care angajatorul nu indeplineste obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe salarii, au obligatia sa depuna lunar o declaratie la organul fiscal competent.
    131. Organul fiscal competent este:
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal - pentru persoanele fizice rezidente;
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla locul unde se desfasoara activitatea - pentru celelalte cazuri.
    132. Persoanele fizice sau juridice la care isi desfasoara activitatea contribuabilii prevazuti la art. 60 alin. (1) din Codul fiscal au obligatia sa depuna o declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii acestor contribuabili.
    Declaratia informativa se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica ori juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau in a carui raza teritoriala se afla locul de desfasurare a activitatii, dupa caz. Declaratia informativa se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care atesta raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

    Codul fiscal:

    CAP. 4
    Venituri din cedarea folosintei bunurilor

    Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor
    Art. 61
    Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

    Norme metodologice:
    133. In aceasta categorie de venit se cuprind veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.
    134. Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altele asemenea, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct, arendare si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate.

    Codul fiscal:
    Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor
    Art. 62
    (1) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei sau a arendei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.

    Norme metodologice:
    135. In vederea determinarii venitului brut, la sumele reprezentand chiria sau arenda in bani si/sau la echivalentul in lei al veniturilor in natura se adauga, daca este cazul, si valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispozitiilor legale sau intelegerii contractuale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    136. In conformitate cu legislatia in materie, proprietarul are obligatia de a efectua cheltuielile referitoare la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, ca de exemplu:
    - intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii, elementelor de constructie exterioara a cladirii, cum ar fi: acoperis, fatada, curtile si gradinile, precum si spatii comune din interiorul cladirii, cum ar fi: casa scarii, casa ascensorului si altele asemenea;
    - intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze;
    - repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionare a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei.
    137. In cazul efectuarii de catre chirias a unor astfel de cheltuieli care cad in sarcina proprietarului si se incadreaza in cota forfetara de cheltuieli, cu diminuarea corespunzatoare a chiriei, impunerea ramane nemodificata.

    Codul fiscal:
    (2) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

    Norme metodologice:
    138. Venitul net se determina ca diferenta dintre sumele reprezentand chiria/arenda in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, prevazute in contractul incheiat intre parti, si cota de cheltuiala forfetara de 25%, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
    139. Pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielii stabilite forfetar proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative.
    Cheltuiala deductibila aferenta venitului, stabilita in cota forfetara de 25% aplicata la venitul brut, reprezinta uzura bunurilor inchiriate si cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea acestora, impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta, respectiv eventuale nerealizari ale veniturilor din arendare scontate, generate de conditii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundatii, incendii si altele asemenea.

    Codul fiscal:
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
    (4) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. 51 alin. (2) si (3) se aplica si in cazul contribuabililor mentionati la alin. (3).
    [...]

    CAP. 5
    Venituri din investitii

    Definirea veniturilor din investitii
    Art. 65
    (1) Veniturile din investitii cuprind:
    a) dividende;
    b) venituri impozabile din dobanzi;
    c) castiguri din transferul titlurilor de valoare;
    d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;
    e) venituri din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice.
    Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si partile sociale.
    (2) Veniturile impozabile din dobanzi sunt toate veniturile sub forma de dobanzi, altele decat:
    a) venituri din dobanzi la depozitele la vedere si la depuneri la casele de ajutor reciproc;
    b) venituri din dobanzi aferente titlurilor de stat, precum si obligatiunilor municipale, ale Agentiei Nationale pentru Locuinte si ale altor entitati emitente de obligatiuni, care vizeaza constructia de locuinte;
    c) venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Norme metodologice:
    140. Sunt considerate venituri din dobanzi urmatoarele:
    - dobanzi obtinute din obligatiuni;
    - dobanzi obtinute pentru depozitele la termen, inclusiv la certificatele de depozit;
    - suma primita sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate;
    - alte venituri obtinute din titluri de creanta.

    Codul fiscal:
    Stabilirea venitului din investitii
    Art. 66
    (1) Castigul din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata, dupa caz, cu comisioanele datorate intermediarilor. In cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, in cadrul Programului de privatizare in masa, pretul de cumparare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominala a acestora. In cazul tranzactiilor cu actiuni cumparate la pret preferential, in cadrul sistemului stock options plan, castigul se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si pretul de cumparare preferential, diminuat cu comisioanele datorate intermediarilor.
    (2) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii, castigul se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare/subscriere. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitorul persoana fizica pentru achizitionarea titlului de participare.

    Norme metodologice:
    141. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond si este format din valoarea unitara a activului net din ziua anterioara depunerii cererii de rascumparare, din care se scad comisioanele de rascumparare.
    142. Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitor, persoana fizica, si este format din valoarea unitara a activului net la care se adauga comisionul de cumparare, daca este cazul.

    Codul fiscal:
    (3) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, castigul din instrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare. Incepand cu a doua tranzactie, valoarea nominala va fi inlocuita cu pretul de cumparare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente.
    (4) Determinarea castigului potrivit alin. (1) - (3) se efectueaza la data incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti.
    (5) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii in contul clientului.

    Norme metodologice:
    143. In cazul veniturilor realizate ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine:
    - societatii de investitii, in cazul in care nu are incheiat un contract de administrare;
    - societatii de administrare, in cazul in care societatea de investitii are incheiat un contract de administrare cu societatea de administrare.

    Codul fiscal:
    Retinerea impozitului din veniturile din investitii
    Art. 67
    (1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 10% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

    Norme metodologice:
    144. Impozitul pe veniturile sub forma de dividende, inclusiv asupra sumelor primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, distribuite incepand cu anul fiscal 2005, se calculeaza si se retine prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei acestora.

    Codul fiscal:

    CAP. 6
    Venituri din pensii

    [...]
    Retinerea impozitului din venitul din pensii
    Art. 70
    (1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.
    (2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
    (3) Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei.
    (4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.
    (5) In cazul unei pensii care nu este platita lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin impartirea pensiei platite la fiecare din lunile carora le este aferenta pensia.
    (6) Drepturile de pensie restante se defalcheaza pe lunile la care se refera, in vederea calcularii impozitului datorat, retinerii si virarii acestuia.
    (7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face in raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas.

    Norme metodologice:
    145. Venitul din pensii se determina de catre platitor pentru drepturile cu titlu de pensie prevazute la art. 68 din Codul fiscal.
    146. Impozitul lunar aferent venitului din pensii se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii determinat ca diferenta intre venitul lunar si suma fixa neimpozabila prevazuta la art. 69 din Codul fiscal.
    147. Impozitul pe veniturile din pensii se calculeaza, se retine lunar de catre administratorii fondurilor de pensii si se vireaza de catre unitatile platitoare ale acestor venituri pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiilor, la organul fiscal in a carui raza isi au sediul platitorii de venituri.
    148. Administratorii fondurilor de pensii vor emite norme interne specifice privind aplicarea prevederilor pct. 147.
    149. Eventualele sume reprezentand impozit pe veniturile din pensii, retinute, dar nedatorate la bugetul de stat, se vor regulariza prin diminuarea viramentelor efectuate cu ocazia platilor din luna urmatoare.

    Codul fiscal:

    CAP. 8
    Venituri din premii si din jocuri de noroc

    Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc
    Art. 75
    (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42.
    (2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice, altele decat cele realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu castiguri.

    Norme metodologice:
    150. In aceasta categorie se cuprind venituri in bani si/sau in natura, ca de exemplu:
    - venituri sub forma de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultura, stiinta si arta la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri nationale sau internationale, concursuri pe meserii sau profesii;
    - venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti in legislatia in materie, pentru rezultatele obtinute la competitii sportive interne si internationale, altele decat:
    a) veniturile prevazute la art. 42 din Codul fiscal;
    b) veniturile platite de entitatea cu care acestia au relatii generatoare de venituri din salarii potrivit cap. III al titlului III din Codul fiscal;
    - venituri obtinute din jocuri de noroc, cum sunt: venituri din jocuri tip bingo si keno, pronosticuri si pariuri sportive, jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, loterii, veniturile obtinute din organizarea de tombole, castiguri de tip jack-pot obtinute prin intermediul masinilor mecanice sau electronice cu castiguri.
    Prin castiguri de tip jack-pot se intelege castigurile acordate aleatoriu, prin intermediul masinilor mecanice sau electronice cu castiguri, din sumele rezultate ca urmare a aditionarii separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatarii acestor mijloace de joc, in scopul acordarii unor castiguri suplimentare persoanelor participante la joc in momentul respectiv.
    Aditionarea sumelor din care se acorda castigurile de tip jack-pot se realizeaza in cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel putin doua masini mecanice sau electronice cu castiguri, evidentierea acumularii putand fi realizata prin dispozitive auxiliare sau in cadrul sistemului uneia sau mai multor mijloace de joc interconectate in sistem.
    Organizatorii activitatii de exploatare a masinilor mecanice sau electronice cu castiguri au obligatia de a evidentia distinct castigurile de tip jack-pot acordate.

    Codul fiscal:
    Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc
    Art. 77
    (1) Venitul sub forma de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net.
    (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului brut.
    (3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.
    (4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 8.000.000 lei pentru fiecare concurs, realizate de acelasi organizator sau platitor.
    (5) Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.
    (6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

    Norme metodologice:
    151. Platitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligati sa organizeze evidenta astfel incat sa poata determina castigul realizat de fiecare persoana fizica si sa retina impozitul datorat aferent acestuia.

    Codul fiscal:

    CAP. 9
    Venituri din alte surse

    Definirea veniturilor din alte surse
    Art. 78
    (1) In aceasta categorie se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:
    a) prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;
    b) castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare;
    c) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;
    d) venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial.
    (2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, altele decat veniturile care sunt neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu.

    Norme metodologice:
    152. In aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, in aceasta categorie se includ, de exemplu, urmatoarele venituri realizate de persoanele fizice:
    - remuneratiile pentru munca prestata in interesul unitatilor apartinand Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si in atelierele locurilor de detinere, acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate;
    - veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar;
    - veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea si care nu provin din gospodaria proprie;
    - sumele platite de catre organizatori persoanelor care insotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare;
    - indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale;
    - veniturile obtinute de persoanele care fac figuratie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate si altele asemenea.

    Codul fiscal:

    CAP. 10
    Venitul net anual impozabil

    Stabilirea venitului net anual impozabil
    Art. 80
    (1) Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.
    (2) Veniturile din categoriile prevazute la art. 41 lit. a), c) si f), ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual.

    Norme metodologice:
    153. Venitul net anual se determina pe fiecare sursa, din urmatoarele categorii:
    a) venituri din activitati independente;
    b) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
    c) venituri din activitati agricole.
    154. Venitul impozabil ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite, ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual impozabil.
    155. Impozitul pe venitul anual impozabil se calculeaza pentru veniturile din Romania si/sau din strainatate.
    156. Pentru determinarea venitului net anual impozabil se procedeaza astfel:
    a) se determina venitul net anual/pierderea fiscala anuala pentru activitatea desfasurata in cadrul fiecarei surse din categoriile de venit mentionate la pct. 153, potrivit regulilor proprii. Pentru persoanele fizice asociate venitul net/pierderea anuala luat/luata in calcul la determinarea venitului net anual impozabil este venitul net/pierderea distribuit/distribuita;
    b) venitul net anual impozabil se determina pe fiecare sursa de venit prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale din aceeasi sursa admise la report pentru anul fiscal de impunere.
    Daca pierderile fiscale reportate aferente unei surse sunt mai mari decat venitul net anual al sursei respective, rezultatul reprezinta pierdere de reportat.
    157. Rezultatul negativ dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, inregistrate pentru fiecare sursa de venit din categoriile de venituri, reprezinta pierdere fiscala pentru acea sursa de venit.

    Codul fiscal:
    (3) Pierderea fiscala anuala inregistrata din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole se poate compensa cu rezultatele pozitive obtinute din aceeasi sursa de venit. Pierderea care ramane necompensata in cursul aceluiasi an fiscal devine pierdere reportata. Pierderile provenind din strainatate ale persoanelor fizice rezidente se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal, sau se reporteaza pe urmatorii 5 ani asupra veniturilor realizate din tara respectiva.

    Norme metodologice:
    158. Compensarea pierderilor fiscale anuale se realizeaza astfel:
    a) pierderea fiscala obtinuta dintr-o sursa se poate compensa cu venitul net obtinut din aceeasi sursa. Daca pierderea fiscala obtinuta dintr-o sursa se compenseaza numai partial cu venitul net obtinut din aceeasi sursa, suma ramasa necompensata reprezinta pierdere fiscala anuala;
    b) pierderea fiscala anuala inregistrata de un contribuabil, aferenta unei surse din Romania, nu poate fi compensata cu veniturile realizate de acesta din strainatate;
    c) pierderea fiscala din strainatate se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din strainatate, din aceeasi tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal. Pierderea anuala necompensata se reporteaza pe urmatorii 5 ani si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si din aceeasi tara, obtinute in perioada respectiva.

    Codul fiscal:
    (4) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
    a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi;
    b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
    c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

    Norme metodologice:
    159. Daca in urma compensarii admise pentru anul fiscal ramane o pierdere necompensata, aceasta reprezinta pierdere fiscala reportata pe anii urmatori pana la al cincilea an inclusiv.
    160. Regulile de compensare si reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
    a) reportarea pierderilor se va face an dupa an, pe sursa respectiva, incepand cu pierderea cea mai veche;
    b) dreptul la reportul pierderii este personal si supus identitatii contribuabilului; nu poate fi transmis mostenitorilor sau oricarei alte persoane, in scopul reducerii sarcinii fiscale ce revine acesteia, si reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului decedat.

    Codul fiscal:
    Declaratii de venit estimat
    Art. 81
    (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.
    (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti.
    (3) Contribuabilii care, in anul anterior, au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, o data cu declaratia speciala, si declaratia estimativa de venit.
    (4) Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun, o data cu cererea de optiuni, si declaratia de venit estimat.

    Norme metodologice:
    161. Contribuabilii care incep o activitate independenta au obligatia declararii veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, pe fiecare sursa si categorie de venit. Declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaratiilor privind venitul estimat, pe fiecare sursa si categorie de venit, la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Obligatia depunerii declaratiilor privind venitul estimat revine atat contribuabililor care determina venitul net in sistem real si desfasoara activitatea in mod individual sau intr-o forma de asociere care nu da nastere unei persoane juridice, cat si contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.
    Nu depun declaratii privind venitul estimat contribuabilii care desfasoara activitati independente pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa de catre platitorul de venit.
    In cazul in care contribuabilul obtine venituri intr-o forma de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fara personalitate juridica.
    162. Asocierile fara personalitate juridica ce incep o activitate independenta au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la incheierea contractului de asociere, o data cu inregistrarea acestuia la organul fiscal.
    163. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia depunerii la organul fiscal competent a declaratiei privind venitul estimat pe fiecare sursa de realizare a venitului, o data cu inregistrarea contractului de cedare a folosintei bunurilor, in termen de 15 zile de la incheierea acestuia.
    Nu depun declaratie privind venitul estimat contribuabilii care realizeaza venituri din arenda.
    164. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din activitati agricole, impusi pe baza de norme de venit, si care solicita trecerea pentru anul fiscal urmator la impunerea in sistem real vor depune declaratia privind venitul estimat pana la data de 31 ianuarie, o data cu cererea de optiune.
    Contribuabilii care incep o activitate impusa pe baza de norme de venit si opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real vor depune declaratiile privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, o data cu cererea de optiune.
    165. Organul fiscal competent pentru depunerea declaratiilor privind venitul estimat este:
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
    166. In sensul art. 81 alin. (3) din Codul fiscal, prin motive obiective care conduc la depunerea unei noi declaratii de venit estimat in vederea recalcularii nivelului platilor anticipate se intelege: intreruperi temporare de activitate in cursul anului din cauza unor motive medicale, justificate cu documente, situatii de forta majora, alte cauze care genereaza modificarea veniturilor.

    Codul fiscal:
    Stabilirea platilor anticipate de impozit
    Art. 82
    (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
    (2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3) contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ, depuse in luna decembrie, nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei de venit.
    Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:
    a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
    b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii.
    In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.
    (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei emise pe baza declaratiei de venit. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit, pana la data de 1 septembrie inclusiv, si 50% din impozit, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.
    (4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%, prevazuta la art. 43 alin. (1).

    Norme metodologice:
    167. Platile anticipate se stabilesc astfel:
    a) pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal in Romania, de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al acestora;
    b) pentru contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania, de organul fiscal pe a carui raza teritoriala se realizeaza venitul.
    Plata sumelor astfel stabilite se efectueaza la organul fiscal care a facut stabilirea lor.
    Pentru stabilirea platilor anticipate se va utiliza cota de impunere prevazuta la art. 43 alin. (1) din Codul fiscal.
    168. Sumele reprezentand plati anticipate se achita in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie, cu exceptia veniturilor din activitati agricole, pentru care sumele reprezentand plati anticipate se achita pana la 1 septembrie si 15 noiembrie. Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor sub forma arendei plata impozitului se efectueaza pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei de venit.
    169. In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere, corespunzator activitatii desfasurate.
    170. Solicitarea emiterii unei noi decizii de plata anticipata, potrivit art. 81 alin. (3) din Codul fiscal, se face prin depunerea de catre contribuabil a unei declaratii privind venitul estimat.
    171. In cazul contribuabililor care obtin venituri de aceeasi natura, pentru care platile anticipate se stabilesc atat de organul fiscal, cat si prin retinere la sursa, la stabilirea platilor anticipate de catre organul fiscal se exclud din venitul net veniturile pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa, proportional cu ponderea acestora in totalul veniturilor brute.

    Codul fiscal:
    Declaratia de venit si declaratii speciale
    Art. 83
    (1) Contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si cei care indeplinesc conditiile de la art. 40 alin. (2), cu exceptia contribuabililor prevazuti la alin. (4) din prezentul articol, au obligatia de a depune o declaratie de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Declaratia de venit se depune o data cu declaratiile speciale pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
    (2) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (1), depun numai declaratiile speciale pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. In cazul veniturilor din salarii, fisele fiscale se depun in cadrul aceluiasi termen ca si declaratiile speciale.
    (3) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare sursa de realizare a venitului. Declaratiile speciale se depun de toti contribuabilii care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv pentru veniturile din activitati agricole determinate in sistem real. In cazul veniturilor din salarii, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) lit. a), realizate de contribuabilii, altii decat persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania si cele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 40 alin. (2), fisele fiscale se depun pentru fiecare sursa de realizare a venitului, in cadrul aceluiasi termen, ca si declaratiile speciale. Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
    (4) Nu se depun declaratii speciale pentru urmatoarele categorii de venituri:
    a) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;
    b) venituri din investitii, precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
    c) venituri din pensii;
    d) venituri nete determinate pe baza de norme de venit;
    e) venituri din alte surse.
    (5) Contribuabilii nu sunt obligati sa depuna declaratie de venit la organul fiscal competent, daca:
    a) obtin numai venituri sub forma de salarii, pentru activitati desfasurate in Romania;
    b) obtin numai venituri din investitii, pensii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si din jocuri de noroc, venituri din alte surse a caror impunere este finala;
    c) obtin venituri potrivit art. 40 alin. (1) lit. b) - e) coroborat cu alin. (2) al aceluiasi articol.

    Norme metodologice:
    172. Declaratia de venit este documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare, in vederea calcularii, de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal, a venitului net anual impozabil si a impozitului pe venitul anual.
    173. Declaratia de venit se depune de catre contribuabilii prevazuti la art. 83 alin. (1) din Codul fiscal, care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole.
    174. Declaratia de venit se depune pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului la organul fiscal in carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.
    175. Declaratiile speciale sunt documentele prin care contribuabilii declara veniturile si cheltuielile efectiv realizate, pe fiecare categorie de venit si pe fiecare sursa, in vederea stabilirii de catre organul fiscal a platilor anticipate.
    176. Declaratiile speciale se depun de contribuabilii care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real.
    Declaratiile speciale se depun pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului la organul fiscal competent, dupa cum urmeaza:
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
    Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuita din asociere.
    177. Contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate impozabile in Romania au obligatia sa declare in Romania veniturile respective pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
    178. Contribuabilii care inceteaza sa mai aiba domiciliul fiscal in Romania vor depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal o declaratie de venit insotita de declaratii speciale.
    Declaratiile vor cuprinde veniturile si cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada in care contribuabilii au avut domiciliul in Romania.
    In termen de 5 zile de la depunerea declaratiei, organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal va emite decizia de impunere si va comunica contribuabilului eventualele sume de plata sau de restituit.

    Codul fiscal:
    Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil
    Art. 84
    (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza declaratiei de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv.
    (2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat revine organului fiscal competent.
    (4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (2) si (3) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (5) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (6) Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie, privind colectarea creantelor bugetare.

    Norme metodologice:
    179. Decizia de impunere anuala se emite dupa cum urmeaza:
    - pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal in Romania, de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al acestora;
    - pentru contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania, de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit.
    180. Diferentele de impozit pe venitul anual, calculate prin deciziile de impunere, se platesc la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.
    181. In situatia in care organul fiscal competent constata diferente de venituri supuse impunerii, se va emite o noua decizie de impunere anuala prin care se stabilesc obligatiile fiscale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Codul fiscal:

    CAP. 11
    Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica

    Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun
    Art. 85
    Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau in mod egal, in situatia in care acestea nu se cunosc.

    Norme metodologice:
    182. Venitul net obtinut din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala detinute in comun se atribuie proportional cu cotele-parti pe care titularii acestora le detin in acea proprietate, determinate conform regulilor in vigoare specifice fiecarui domeniu.
    In cazul in care cotele-parti nu se cunosc, repartizarea veniturilor se face in mod egal.
    183. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun pe cote-parti se repartizeaza intre coproprietari proportional cu cotele detinute de acestia in coproprietate. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun in devalmasie se repartizeaza in mod egal intre proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face in conditiile in care in contractul de cedare a folosintei se mentioneaza ca partea contractanta care cedeaza folosinta este reprezentata de coproprietari. In conditiile in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, se va anexa la contract un act autentificat din care sa rezulte vointa partilor.

    Codul fiscal:
    Reguli privind asocierile fara personalitate juridica
    Art. 86
    (1) Prevederile prezentului articol nu se aplica:
    - pentru asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 28;
    - fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica;
    - asocierilor cu o persoana juridica platitoare de impozit pe profit, caz in care sunt aplicabile numai reglementarile fiscale din titlul II.
    (2) In cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:
    a) partile contractante;
    b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;
    c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi;
    d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia;
    e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;
    f) conditiile de incetare a asocierii.
    Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie.
    Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor, in cazul in care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.

    Norme metodologice:
    184. Sunt supuse obligatiei de incheiere si inregistrare a unui contract de asociere atat asociatiile fara personalitate juridica, ale caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale, respectiv asociatii familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civila medicala, cabinete asociate de avocati, societate civila profesionala de avocati, notari publici asociati, asociatii in participatiune constituite potrivit legii, cat si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil.
    185. Asociatul desemnat conform prevederilor art. 86 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal are si urmatoarele obligatii:
    - sa asigure organizarea si conducerea evidentelor contabile;
    - sa determine venitul net/pierderea obtinut/obtinuta in cadrul asociatiei, precum si distribuirea venitului net/pierderii pe asociati;
    - sa depuna o declaratie privind veniturile si cheltuielile estimate, la termenele stabilite, la organul fiscal in a carui raza teritoriala asociatia isi desfasoara activitatea;
    - sa inregistreze contractul de asociere, precum si orice modificare a acestuia la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Prin sediul asociatiei se intelege locul principal de desfasurare a activitatii asociatiei;
    - sa reprezinte asociatia in verificarile efectuate de organele fiscale, precum si in ceea ce priveste depunerea de obiectiuni, contestatii, plangeri asupra actelor de control incheiate de organele fiscale;
    - sa raspunda la toate solicitarile organelor fiscale, atat cele privind asociatia, cat si cele privind asociatii, legate de activitatea desfasurata de asociatie;
    - sa completeze Registrul pentru evidenta aportului si rezultatului distribuit;
    - alte obligatii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal.

    Codul fiscal:
    (3) In cazul in care intre membrii asociati exista legaturi de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv, partile sunt obligate sa faca dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobandit capacitate de exercitiu restransa.
    (4) Asocierile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati.

    Norme metodologice:
    186. Asociatia, prin asociatul desemnat, depune pana la data de 15 martie a anului urmator, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are locul principal de desfasurare a activitatii, o declaratie anuala care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizata pe asociatie, precum si distributia venitului net/pierderii pe fiecare asociat.
    O copie de pe declaratie se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat. Pe baza acestei copii asociatii vor cuprinde in declaratia de venit venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociatiei.

    Codul fiscal:
    (5) Venitul/pierderea anual/anuala, realizate in cadrul asocierii, se distribuie asociatilor, proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere.

    Norme metodologice:
    187. Venitul net se considera distribuit si daca acesta ramane la asociatie sau este pus la dispozitie asociatilor.
    188. In cazul modificarii cotelor de participare in cursul anului, pentru distribuirea venitului net anual se va proceda astfel:
    a) se determina un venit net/o pierdere intermediar/intermediara la sfarsitul lunii in care s-au modificat cotele pe baza venitului brut si a cheltuielilor, astfel cum acestea sunt inregistrate in evidentele contabile;
    b) venitul net/pierderea intermediar/intermediara se aloca fiecarui asociat, in functie de cotele de participare, pana la data modificarii acestora;
    c) la sfarsitul anului, din venitul net/pierderea anual/anuala se deduce venitul net/pierderea intermediar/intermediara, iar diferenta se aloca asociatilor, in functie de cotele de participare ulterioare modificarii acestora;
    d) venitul net/pierderea anual/anuala distribuit/distribuita fiecarui asociat se determina prin insumarea veniturilor nete/pierderilor intermediare determinate potrivit lit. b) si c).

    Codul fiscal:
    (6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, in alte cazuri decat asocierea cu o persoana juridica, va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat.
    (7) Profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in titlul IV, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net.
    (8) Impozitul retinut de persoana juridica in contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoana juridica romana care nu genereaza o persoana juridica, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului, determinat conform metodologiei stabilite in legislatia privind impozitul pe venitul microintreprinderii, revine persoanei juridice romane.

    Norme metodologice:
    189. Persoanele fizice care obtin profituri dintr-o activitate desfasurata in asociere cu o persoana juridica romana - microintreprindere, care nu da nastere unei persoane juridice, au obligatia sa asimileze acest venit distribuit din asociere venitului brut din activitati independente. Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii prevazute de lege, datorate de persoanele fizice.

    Codul fiscal:

    CAP. 12
    Aspecte fiscale internationale

    Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente
    Art. 87
    (1) Persoanele fizice nerezidente, care desfasoara o activitate independenta, prin intermediul unui sediu permanent in Romania, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din activitatea independenta, ce este atribuibil sediului permanent.
    (2) Venitul net dintr-o activitate independenta ce este atribuibil unui sediu permanent se determina conform art. 48, in urmatoarele conditii:
    a) in veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent;
    b) in cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizarii acestor venituri.

    Norme metodologice:
    190. Pentru veniturile realizate de un nerezident din activitati independente atribuibile unui sediu permanent definit potrivit art. 8 din Codul fiscal, impozitul se determina prin aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net anual impozabil aferent acestuia.
    191. Pentru calculul impozitului pe veniturile din activitati independente, altele decat cele prevazute la art. 52 din Codul fiscal, sumele reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual pe venit se stabilesc de catre organul fiscal pe a carui raza teritoriala se realizeaza in intregime sau cu preponderenta venitul.
    192. Dupa incheierea anului fiscal organul fiscal mentionat la pct. 191 va emite decizie de impunere pentru intreaga activitate desfasurata in Romania din anul fiscal si va elibera documentul care atesta venitul realizat si impozitul platit.

    Codul fiscal:
    Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente
    Art. 88
    Persoanele fizice nerezidente, care desfasoara activitati dependente in Romania, sunt impozitate, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu, numai daca se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    a) persoana nerezidenta este prezenta in Romania timp de una sau mai multe perioade de timp care, in total, depasesc 183 de zile din oricare perioada de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic in cauza;
    b) veniturile salariale sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident;
    c) veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania.

    Norme metodologice:
    193. Veniturile obtinute de persoanele fizice nerezidente din Romania din activitati dependente se impoziteaza separat pe fiecare sursa/loc de realizare, impozitul lunar calculat potrivit pct. 194 fiind impozit final. Dupa incheierea anului fiscal, organul fiscal va elibera documentul care sa ateste venitul realizat si impozitul platit pentru anul fiscal respectiv, la cererea contribuabilului.
    Profesorii si cercetatorii nerezidenti care desfasoara o activitate in Romania ce depaseste perioada de scutire stabilita prin conventiile de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu diverse state, se impun pentru veniturile realizate in intervalul de timp ce depaseste perioada de scutire potrivit titlului III.
    194. a) Veniturile din salarii realizate de persoanele fizice prevazute la art. 88 lit. a) din Codul fiscal, care isi desfasoara activitatea in Romania, vor fi impozitate daca persoana fizica este prezenta in Romania una sau mai multe perioade de timp ce depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic in cauza.
    b) Veniturile din salarii realizate de persoane fizice nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si sunt prezente in Romania o perioada mai mica de 183 de zile in orice perioada de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic in cauza vor fi impozitate in Romania daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    - salariul este platit de un angajator care este rezident sau in numele acestuia;
    - salariul este suportat de un sediu permanent pe care angajatorul nerezident il are in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania).
    c) Veniturile din salarii se impoziteaza incepand cu prima zi de la data sosirii persoanei fizice, dovedita cu viza de intrare in Romania de pe pasaport.
    La determinarea impozitului se va avea in vedere principiul celor 183 de zile care sfarsesc in anul calendaristic in cauza. Modul de calcul al celor 183 de zile se va face aplicandu-se metoda zilelor de prezenta. Contribuabilul are posibilitatea sa furnizeze dovezi referitoare la prezenta sa, pe baza datelor din documentele de transport, pasaport si alte documente prin care se atesta intrarea in Romania. In calculul celor 183 de zile se includ: ziua de sosire, ziua de plecare si toate celelalte zile petrecute pe teritoriul Romaniei. Orice fractiune de zi in care contribuabilul este prezent in Romania conteaza drept zi de prezenta pentru calculul celor 183 de zile.
    195. Contribuabilii prevazuti la pct. 194 sunt obligati ca in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii sa se adreseze organului fiscal in a carui raza teritoriala se realizeaza venitul, in vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil acestor venituri, in conformitate cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Guvernul Romaniei cu alte state.
    Astfel, contribuabilul va depune la organul fiscal, dupa caz, urmatoarele:
    - cerere;
    - copie de pe documentul care reglementeaza raportul de munca si traducerea acestuia in limba romana, certificata de traducatori autorizati;
    - certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala competenta a statului al carui rezident este sau un alt document prin care se atesta rezidenta fiscala, document vizat de organul fiscal al statului sau de rezidenta, tradus si legalizat de organul autorizat din Romania;
    - documentul care atesta dreptul de munca pe teritoriul Romaniei, respectiv permisul de munca.
    Daca persoanele fizice nerezidente nu prezinta in termenul stabilit documentele prevazute la alineatul precedent, acestea datoreaza impozit pe veniturile din salarii din prima zi de desfasurare a activitatii. In situatia in care persoanele respective depun ulterior documentele solicitate, organul fiscal va efectua regularizarea impozitului platit.
    196. In cazul in care contribuabilii platiti din strainatate de un angajator nerezident isi prelungesc perioada de sedere in Romania, precum si cei care, prin prezente repetate in Romania, totalizeaza peste 183 de zile sunt obligati sa instiinteze in scris organul fiscal competent despre depasirea acestui termen, caz in care datoreaza impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfasurarii activitatii in Romania.
    197. In situatia in care persoanele fizice au desfasurat activitatea in Romania intr-o perioada mai mica de 183 de zile, in orice perioada de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic in cauza, si au fost platite din strainatate, isi prelungesc perioada de sedere in Romania peste 183 de zile, impozitul pe veniturile din salarii pentru activitatea desfasurata in Romania este datorat incepand cu prima zi de sosire in Romania. In acest caz contribuabilul depune la organul fiscal competent declaratii lunare de impunere, care vor cuprinde veniturile lunare realizate in perioada anterioara prelungirii sederii in Romania, in termen de 15 zile de la ultima zi a perioadei de 183 de zile expirate.
    In situatia in care beneficiarul venitului realizeaza salariul intr-o suma globala pe un interval de timp, dupa ce a expirat perioada de 183 de zile, sumele inscrise in declaratii se pot stabili la nivelul unei medii lunare, respectiv suma globala a salariului declarat impartita la numarul de luni din acea perioada.
    198. Persoanele fizice care realizeaza venituri din Romania si care au rezidenta intr-un stat contractant cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri se impun in Romania conform titlului III din Codul fiscal pentru veniturile, altele decat cele supuse impunerii potrivit titlului V din Codul fiscal, atunci cand nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau un alt document prin care se atesta rezidenta fiscala.
    In aceleasi conditii si pentru aceleasi categorii de venituri se impun si persoanele fizice care realizeaza venituri din Romania si sunt rezidente ale unor state cu care Romania nu are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri.
    199. In situatia in care exista conventii de evitare a dublei impuneri, persoana fizica cu dubla rezidenta - romana si a unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri -, cu domiciliul in Romania, se va impune in Romania, coroborat cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri.
    Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri persoana fizica respectiva va prezenta autoritatilor fiscale romane certificatul de rezidenta fiscala sau un alt document prin care se atesta rezidenta fiscala, precum si traducerea acestuia in limba romana, certificata de traducatori autorizati.
    Pentru a stabili al carui rezident este persoana fizica respectiva, contribuabilul va face dovada <<centrului intereselor vitale>>, respectiv va prezenta organului fiscal documentele necesare prin care se atesta ca veniturile obtinute in celalalt stat sunt superioare celor realizate in Romania si autoritatea fiscala a statului respectiv isi rezerva dreptul de a-l considera rezident fiscal din punct de vedere al impunerii veniturilor mondiale, caz in care impunerea acestui contribuabil in Romania se va face numai pentru veniturile din Romania.
    Prin documente necesare se intelege: copiile declaratiilor de impunere din celalalt stat, declaratia pe propria raspundere privind situatia copiilor scolarizati, situatia de avere, dupa caz, a familiei si altele asemenea. In situatia in care veniturile din celalalt stat nu sunt la nivelul care sa conduca la acordarea rezidentei fiscale in acest stat si autoritatea fiscala romana apreciaza ca sunt intrunite conditiile pentru impunerea veniturilor in Romania, acestui contribuabil i se vor impune in Romania veniturile mondiale si, prin schimb de informatii, autoritatile competente romane si din celalalt stat se vor informa asupra acestui caz.
    200. Contribuabilii persoane fizice romane care locuiesc in strainatate si care isi mentin domiciliul in Romania se impun in Romania pentru veniturile impozabile conform prevederilor titlului III din Codul fiscal, realizate atat in Romania, cat si in strainatate, iar obligatiile fiscale se exercita direct sau, in situatia in care nu isi indeplinesc obligatiile in mod direct, prin desemnarea unui reprezentant fiscal.
    201. Cetatenii straini refugiati si care sunt prezenti in Romania, potrivit autorizarilor specifice acordate, se impoziteaza pentru veniturile realizate pe teritoriul Romaniei.

    Codul fiscal:
    Venituri obtinute din strainatate altele decat cele prevazute la art. 41 lit. a), c) si f)
    Art. 90
    (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate, altele decat cele prevazute la art. 41 lit. a), c) si f).
    (2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.
    (3) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare, potrivit declaratiei specifice, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.
    (4) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (5) Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie, privind colectarea creantelor bugetare.

    Norme metodologice:
    202. Pentru veniturile din pensii si sume asimilate acestora, obtinute din strainatate, pentru care Romania are drept de impunere, contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie speciala, respectiv <<Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala>>.
    Impozitul datorat in Romania se determina prin aplicarea cotei de impunere asupra venitului brut anual diminuat cu suma lunara neimpozabila, stabilita potrivit prevederilor art. 69 din Codul fiscal, calculata la nivelul anului.

    Codul fiscal:
    Creditul fiscal extern
    Art. 91
    (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, denumit in continuare credit fiscal extern, in limitele prevazute in prezentul articol.
    (2) Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de:
    1. autoritatea fiscala a statului strain respectiv;
    2. angajator, in cazul veniturilor din salarii;
    3. alt platitor de venit, pentru alte categorii de venituri;
    b) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 41.
    (3) Creditul fiscal extern se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, aferenta venitului impozabil din strainatate. In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare tara si pe fiecare natura de venit.
    (4) Veniturile realizate din strainatate, altele decat cele prevazute la art. 41 lit. a), c) si f), de catre persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditia de la art. 40 alin. (2), se supun impozitarii in Romania, recunoscandu-se impozitul platit in strainatate sub forma creditului fiscal, dar limitat la impozitul pe venitul similar datorat in Romania.
    (5) In vederea calculului creditului fiscal extern, sumele in valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului. Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice rezidente, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:
    a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa;
    b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.

    Norme metodologice:
    203. Urmatoarele persoane fizice sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei:
    - persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania;
    - persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal.
    In situatia in care pentru venitul din strainatate de natura celor prevazute la art. 41 lit. a), c) si f) din Codul fiscal statul respectiv si-a exercitat dreptul de impunere, aceste persoane au dreptul sa deduca din impozitul pe venit datorat in Romania impozitul pe venit platit in strainatate pentru fiecare sursa de venit, in conditiile prevazute de Codul fiscal.
    Veniturile din strainatate realizate de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si cei prevazuti la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, precum si impozitul aferent, a carui plata in strainatate este atestata cu document justificativ eliberat de autoritatea fiscala a statului strain, de angajator sau de alt platitor de venituri, exprimate in unitatile monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.
    204. Impozitul platit in strainatate, care se deduce din impozitul pe venit datorat in Romania, este limitat la partea de impozit pe venit datorat in Romania.
    Prin venit mondial se intelege suma veniturilor impozabile din Romania si din strainatate din categoriile de venituri realizate de persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si de cele care indeplinesc conditia mentionata la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal.
    Pentru veniturile mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) din Codul fiscal, care au fost globalizate in strainatate, creditul fiscal extern pentru fiecare venit este limitat la impozitul pe venit calculat prin aplicarea cotei medii de impozit din strainatate, aplicata asupra fiecarei surse de venit obtinut in strainatate, dar nu mai mult decat cota de impozit prevazuta la titlul III din Codul fiscal, aferenta venitului respectiv.
    Cota medie de impozit se calculeaza astfel:

                               impozit platit in strainatate
    Cota medie de impozit = ----------------------------------- .
                            venit global obtinut in strainatate

    Venitul global obtinut in strainatate reprezinta toate categoriile de venituri care, conform legii din statul respectiv, se globalizeaza in strainatate.
    205. Pentru veniturile realizate in strainatate si care nu au fost globalizate in vederea impozitarii, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit platit in strainatate, dar nu mai mult decat cel datorat pentru un venit similar in Romania, potrivit Codului fiscal.
    206. Daca suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mare decat impozitul platit in strainatate, suma recunoscuta care se deduce este la nivelul impozitului platit in strainatate. In situatia in care suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mica decat impozitul platit in strainatate, suma recunoscuta reprezentand creditul fiscal extern acordat este la nivelul sumei calculate conform pct. 204.
    207. Calcularea creditului fiscal extern se face de organul fiscal, separat pe fiecare sursa de venit. In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare sursa de venit si pe fiecare tara.
    208. In cazul veniturilor mentionate la art. 41 lit. d), e), g) si h) din Codul fiscal, creditul fiscal extern se acorda pentru fiecare venit similar din Romania. Creditul fiscal extern pentru veniturile din strainatate, a caror impunere in Romania este finala, se va acorda astfel:
    a) in situatia in care in strainatate cota de impozit este mai mare decat cea prevazuta in titlul III din Codul fiscal pentru un venit similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat, aplicandu-se cota prevazuta in acest titlu;
    b) in situatia in care cota de impozit este mai mica in strainatate decat cota de impozit pentru un venit similar din Romania, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impozitului platit in strainatate, iar impozitul anual ramas de achitat in Romania se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe venit calculat aplicandu-se cota de impozit prevazuta la titlul III din Codul fiscal si impozitul pe venit platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.
    Pentru veniturile mentionate la art. 41 lit. d), e), g) si h) din Codul fiscal, creditul fiscal se acorda potrivit prevederilor pct. 205.
    209. Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre angajatorul roman, se impun in Romania pentru veniturile realizate din activitatea salariala desfasurata in strainatate.
    Veniturile din salarii prevazute la art. 41 lit. b) din Codul fiscal, care nu sunt impozabile in Romania, nu fac obiectul creditului fiscal extern.
    210. In vederea definitivarii impunerii, la sfarsitul anului fiscal vizat persoana in cauza va prezenta organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului documentul justificativ privind venitul realizat si impozitul platit, eliberat de organul abilitat din tara in care s-a obtinut venitul, pentru acordarea creditului fiscal in conditiile stabilite prin prezentele norme metodologice.
    Cu ocazia acordarii creditului fiscal se va stabili impozitul datorat de persoana in cauza.

    Codul fiscal:
    Pierderi fiscale externe
    Art. 92
    (1) Pierderile fiscale obtinute de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-un stat strain se compenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal.
    (2) Pierderea care nu este acoperita, in temeiul alin. (1), se reporteaza pentru o perioada de 5 ani fiscali consecutivi si se compenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din statul respectiv.

    Norme metodologice:
    211. Regulile de report al pierderilor inregistrate din strainatate sunt cele prevazute la art. 80 alin. (4) din Codul fiscal."

    C. Titlul IV "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor":
    - Punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    (6) Microintreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.

    Norme metodologice:
    5. In sensul alin. (4) si (6) ale art. 104 din Codul fiscal, iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza incepand cu anul urmator celui in care nu se mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 103 din Codul fiscal sau prin optiune.
    In sensul art. 104 alin. (6) din Codul fiscal, optiunea se exercita si de catre contribuabilii care la data de 31 decembrie 2004 indeplineau conditiile pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor, prevazute la art. 103 din Codul fiscal."

    D. Titlul V "Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania":

    1. Punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Veniturile obtinute din Romania din prestari de servicii de management sau de consultanta in orice domeniu, care nu sunt efectuate in Romania, sau veniturile care sunt cheltuieli atribuibile unui sediu permanent din Romania al unui nerezident sunt impozabile potrivit titlului V atunci cand nu sunt incheiate conventii de evitare a dublei impuneri intre Romania si statul de rezidenta al beneficiarului de venit sau cand beneficiarul de venit nu prezinta documentul care atesta rezidenta sa fiscala."

    2. La punctul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "8.(1) Pentru veniturile obtinute de nerezidenti din Romania, platitorii de venituri au obligatia calcularii si retinerii impozitelor datorate prin stopaj la sursa si virarii lor la bugetul de stat in termenul stabilit la art. 116 alin. (5) din Codul fiscal."

    3. Dupa punctul 9^4 se introduc doua noi puncte, punctele 9^5 si 9^6, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    (5) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti.

    Norme metodologice:
    9^5. Conversia in lei a impozitului in valuta aferent veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care s-a platit venitul catre nerezident, si impozitul in lei rezultat se varsa la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul.
    9^6. Pentru impozitul in valuta aferent dobanzilor capitalizate realizate din Romania de nerezidenti, conversia se face, de asemenea, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care s-a capitalizat dobanda, respectiv la cursul valutar din momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului dobanzii capitalizate sau din momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, ori in momentul in care dobanda se transforma in imprumut. Impozitul in lei astfel calculat se varsa la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat venitul/rascumparat instrumentul de economisire."

    4. La punctul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In categoria instrumentelor/titlurilor de creanta emise de o persoana juridica romana se cuprind obligatiunile emise in lei si in valuta, cambiile, precum si alte asemenea instrumente/titluri de creanta."

    5. La punctul 12 alineatele (4), (5), (6) si (7), cuvantul rambursare se inlocuieste cu restituire, iar dupa alineatul (7) se introduce cu un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
    "(7^1) Restituirea impozitului platit in plus fata de sarcina fiscala rezultata din aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, coroborat cu legislatia interna, dupa caz, se efectueaza independent de situatia obligatiilor fiscale ale contribuabilului rezident roman, platitor al venitului catre nerezident, obligat potrivit legii sa faca stopajul la sursa."

    6. La punctul 12, alineatul (9) va avea urmatorul cuprins:
    "(9) Prevederile titlului V din Codul fiscal se aplica atunci cand beneficiarul venitului obtinut din Romania este rezident al unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau cand beneficiarul venitului obtinut din Romania, rezident al unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) ori atunci cand impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de venit."

    7. La punctul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "13. (1) Nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa justifice in Romania dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si statul sau de rezidenta, prin prezentarea certificatului de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din statul respectiv. Pentru dovedirea rezidentei se poate prezenta si un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat."

    8. Punctul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "14. Ministrul finantelor publice aproba prin ordin macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidenti romani si norme de completare a acestuia."

    9. La punctul 15, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In certificatul de rezidenta fiscala sau in documentul prevazut la pct. 13 alin. (1), prezentat de nerezidentii care au obtinut venituri din Romania, trebuie sa se ateste ca acestia au fost rezidenti in statele cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, in anul/perioada obtinerii veniturilor sau in anul/perioada pentru care a fost emis certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1)."

    10. La punctul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Forma si continutul certificatului de rezidenta fiscala sau ale documentului prevazut la pct. 13 alin. (1) pentru nerezidenti sunt cele emise de autoritatea din statul de rezidenta al beneficiarului venitului. Certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) trebuie sa cuprinda, in principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1), ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident fiscal in statul emitent, precum si data emiterii certificatului sau a documentului."

    E. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata":

    1. Punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "5. (1) In sensul art. 128 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal, transmiterea de bunuri efectuata pe baza unui contract de comision la cumparare sau la vanzare se considera livrare de bunuri atunci cand comisionarul actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului. Comisionarul este considerat din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata cumparator si revanzator. In functie de locul unde vanzatorul, cumparatorul si comisionarul isi au stabilit sediul activitatii economice sau un sediu permanent ori, in lipsa acestuia, domiciliul sau resedinta obisnuita, se disting situatii precum:
    a) atunci cand vanzatorul si comisionarul sunt persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in Romania, cumparatorul este o persoana din Romania, inregistrata sau nu ca platitor de taxa pe valoarea adaugata - vanzatorul face o livrare de bunuri catre comisionar, emite factura fiscala si colecteaza taxa pe valoarea adaugata daca operatiunile sunt taxabile. Comisionarul poate deduce, in conditiile legii, taxa pe valoarea adaugata din facturile emise de comitent, apoi, la randul sau, face o livrare de bunuri catre cumparator, emite factura fiscala si colecteaza taxa pe valoarea adaugata daca operatiunile sunt taxabile;
    b) atunci cand vanzatorul si comisionarul sunt persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in Romania, iar cumparatorul este o persoana stabilita in strainatate - vanzatorul face o livrare de bunuri catre comisionar, emite factura fiscala in regim de scutire cu drept de deducere, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, comisionarul, la randul sau, face o livrare de bunuri catre cumparatorul strain, emite factura fiscala, de asemenea in regim de scutire cu drept de deducere, daca indeplineste conditiile prevazute de lege, factura externa si intocmeste declaratia vamala de export in nume propriu, respectiv la rubrica <<exportator>> din declaratia vamala de export isi inscrie numele sau;
    c) atunci cand cumparatorul din Romania este sau nu inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, comisionarul din Romania este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, iar vanzatorul este persoana stabilita in strainatate, acesta din urma emite factura externa pe numele comisionarului pentru bunurile livrate, comisionarul face importul de bunuri, intocmeste declaratia vamala de import in nume propriu, poate deduce in conditiile legii taxa pe valoarea adaugata inscrisa in declaratia vamala de import pentru operatiunile taxabile, apoi face livrare de bunuri catre cumparator, colecteaza taxa pe valoarea adaugata daca operatiunile sunt taxabile si emite factura fiscala catre cumparator.
    (2) Conform reglementarilor contabile nu este obligatorie inregistrarea in conturile de venituri, respectiv de cheltuieli, a operatiunilor efectuate de comisionar."

    2. La punctul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "6. (1) Nu constituie livrare de bunuri aportul in natura la capitalul social al unei societati comerciale, efectuat intre doua persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul are drept de deducere integrala a taxei pe valoarea adaugata. Persoana impozabila care a adus aportul in natura are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 145 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal. In sensul alin. (8) al art. 128 din Codul fiscal, aportul in natura cuprinde si activele necorporale care sunt aduse ca aport in natura."

    3. La punctul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Este considerata prestare de servicii, conform art. 129 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, intermedierea efectuata de comisionari care actioneaza in numele si in contul comitentului atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. In sensul prezentelor norme metodologice, comisionarul care actioneaza in numele si in contul comitentului este persoana care actioneaza in calitate de mandatar potrivit Codului comercial. In cazul in care comisionarul intermediaza livrari de bunuri, in functie de locul unde vanzatorul, cumparatorul si comisionarul isi au stabilit sediul activitatii economice sau un sediu permanent ori, in lipsa acestuia, domiciliul sau resedinta obisnuita, se disting situatii precum:
    a) atunci cand vanzatorul si comisionarul sunt persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in Romania, iar cumparatorul din Romania este sau nu inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, vanzatorul face livrare de bunuri catre cumparator pentru care emite factura fiscala direct pe numele cumparatorului, colecteaza taxa pe valoarea adaugata daca operatiunile sunt taxabile, iar comisionarul se considera ca realizeaza o prestare de servicii, pentru care intocmeste factura fiscala numai pentru comisionul sau, care reprezinta contravaloarea serviciului de intermediere prestat catre persoana care l-a mandatat, respectiv cumparatorul sau vanzatorul, colecteaza taxa pe valoarea adaugata daca operatiunile sunt taxabile;
    b) atunci cand vanzatorul si comisionarul sunt persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in Romania, iar cumparatorul este persoana stabilita in strainatate, vanzatorul emite factura fiscala pentru livrarea de bunuri catre cumparator, in regim de scutire cu drept de deducere, daca indeplineste conditiile prevazute de lege, este inscris in declaratia vamala de export la rubrica <<exportator>>, iar comisionarul, care face prestarea de serviciu, emite factura fiscala pentru comisionul sau catre persoana care l-a mandatat, respectiv cumparatorul sau vanzatorul, de asemenea in regim de scutire cu drept de deducere, daca indeplineste conditiile prevazute de lege;
    c) atunci cand cumparatorul din Romania este sau nu inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, comisionarul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in Romania, iar vanzatorul este persoana stabilita in strainatate, cumparatorul primeste factura externa emisa de vanzator pe numele sau, intocmeste declaratia vamala de import in nume propriu, iar comisionarul, care face prestarea de serviciu de intermediere, emite factura fiscala pentru comisionul sau catre persoana care l-a mandatat, respectiv cumparatorul sau vanzatorul, aplicand regimul de scutire cu drept de deducere daca indeplineste conditiile prevazute de lege."

    4. Dupa punctul 16^1 se introduce un nou punct, punctul 16^2, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Exigibilitatea pentru importul de bunuri
    Art. 136
    In cazul unui import de bunuri, taxa pe valoarea adaugata devine exigibila la data cand se genereaza drepturi de import pentru bunurile respective, conform legislatiei vamale in vigoare.

    Norme metodologice:
    16^2. In cazul importurilor de bunuri care sunt plasate in regimul de antrepozit fiscal prevazut la art. 163 lit. c) din Codul fiscal, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta accizei, care, potrivit art. 139 alin. (1) din Codul fiscal, este cuprinsa in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, intervine la data la care acciza este exigibila."

    5. Punctul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "19. Baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata corespunzatoare se determina integral la livrarea bunurilor si/sau prestarea serviciilor. In cazul livrarilor de bunuri cu plata in rate in factura fiscala se inscriu baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata aferenta, integral. Taxa pe valoarea adaugata aferenta ratelor care nu au ajuns la scadenta se inregistreaza in contul 4428 "T.V.A. neexigibila", urmand ca, pe masura ce aceasta devine exigibila, sa fie inregistrata in creditul contului 4427 "T.V.A. colectata" prin debitul contului 4428 "T.V.A. neexigibila", cu exceptia livrarilor de bunuri prevazute la art. 160^1 din Codul fiscal, pentru care se aplica prevederile pct. 65^1. Pentru livrari cu plata in rate contractate in valuta cu decontare in lei sau in valuta, se aplica si prevederile pct. 18."

    6. La punctul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "23. (1) Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, este efectuata de furnizori/prestatori si este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor intervine dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile fiscale emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adaugata aferenta consemnata in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. In acceptiunea Codului fiscal, data declararii falimentului este data pronuntarii hotararii judecatoresti finale de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, hotarare ramasa definitiva si irevocabila. Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial, potrivit prevederilor pct. 50 alin. (6) din prezentele norme metodologice, numai pentru operatiunile prevazute la art. 138 lit. a), b), c) si e) din Codul fiscal."

    7. Punctul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Perioada fiscala
    Art. 146
    (1) Perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata este luna calendaristica.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru persoanele impozabile care nu au depasit in cursul anului precedent o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de 100.000 euro inclusiv, la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului precedent, perioada fiscala este trimestrul calendaristic.
    (3) Persoanele impozabile care se incadreaza in prevederile alin. (2) au obligatia de a depune la organele fiscale teritoriale, pana la data de 25 februarie, o declaratie in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent.
    (4) Persoanele impozabile care iau fiinta in cursul anului trebuie sa declare, cu ocazia inregistrarii fiscale, cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in cursul anului, iar daca aceasta nu depaseste 100.000 euro inclusiv, au obligatia de a depune deconturi trimestriale in anul infiintarii. Daca cifra de afaceri obtinuta in anul infiintarii este mai mare de 100.000 euro, in anul urmator perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1), iar daca cifra de afaceri obtinuta nu depaseste 100.000 euro inclusiv, perioada fiscala va fi trimestrul, urmand ca persoana impozabila sa se conformeze prevederilor alin. (3).
    ............................................................................
    Determinarea taxei de plata sau a sumei negative de taxa
    Art. 148
    (1) In situatia in care taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate de o persoana impozabila, care este dedusa intr-o perioada fiscala, este mai mare decat taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta operatiunilor taxabile, rezulta un excedent in perioada de raportare, denumit in continuare suma negativa a taxei pe valoarea adaugata.
    (2) In situatia in care taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor taxabile, exigibila intr-o perioada fiscala, denumita taxa colectata, este mai mare decat taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, dedusa in acea perioada fiscala, rezulta o diferenta denumita taxa pe valoarea adaugata de plata pentru perioada fiscala de raportare.

    Norme metodologice:
    52. (1) In perioada fiscala de raportare se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri/servicii care devine exigibila in acea perioada fiscala. Taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri/servicii, exigibila in perioada fiscala de raportare, pentru care nu s-au primit documente de justificare a deducerii pana la data depunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata, se include in deconturile intocmite pentru perioadele fiscale urmatoare. Nu este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata in perioada fiscala de raportare daca exigibilitatea intervine intr-o perioada fiscala viitoare.
    (2) La persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, inclusiv cele cu regim mixt, in cursul unei perioade fiscale taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri/servicii se reflecta in contul 4426 <<T.V.A. deductibila>>, indiferent daca sunt destinate realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, total sau partial conform pro rata, sau de operatiuni care nu dau drept de deducere. Dupa intocmirea decontului de taxa pe valoarea adaugata, diferentele nedeductibile rezultate ca urmare a aplicarii pro rata conform art. 147 alin. (5) din Codul fiscal sau taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila conform art. 147 alin. (4) din Codul fiscal se inregistreaza pe cheltuielile perioadei fiscale de raportare, astfel:

    635                         = 4426
    "Cheltuieli cu impozite       "T.V.A.
    si taxe datorate bugetului    deductibila"
    de stat"

    (3) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, inclusiv cele cu regim mixt, trebuie sa colecteze intr-o perioada fiscala taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor taxabile care sunt exigibile in aceeasi perioada fiscala. Taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii, care este exigibila in perioada fiscala de raportare, dar nu a fost evidentiata in decontul de taxa pe valoarea adaugata al perioadei fiscale de raportare, se inscrie in deconturile perioadelor fiscale urmatoare.
    (4) In cazul persoanelor impozabile, pentru care perioada fiscala este trimestrul, jurnalele de vanzari si cumparari se totalizeaza numai la sfarsitul fiecarui trimestru. Conturile de taxa pe valoarea adaugata nu se inchid la fiecare sfarsit de luna, ci numai la sfarsitul unui trimestru care reprezinta perioada fiscala in scopul aplicarii taxei pe valoarea adaugata. Taxa de plata si suma negativa a taxei pe valoarea adaugata se determina la finele perioadei fiscale, respectiv a trimestrului. Cifra de afaceri care serveste drept referinta la aplicarea alin. (2) al art. 146 din Codul fiscal este constituita din suma, fara taxa pe valoarea adaugata, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv avansurile incasate in anul precedent pentru astfel de operatiuni."

    8. Dupa punctul 52 se introduce un nou punct, punctul 52^1, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
    Art. 147
    [...]
    (7) Pro-rata se determina ca raport intre: veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv subventiile legate direct de pretul acestora, la numarator, iar la numitor veniturile de la numarator plus veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere. In calculul pro-rata, la numitor se adauga alocatiile, subventiile sau alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, in scopul finantarii de activitati scutite fara drept de deducere sau care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Se exclud din calculul pro-rata veniturile financiare, daca acestea sunt accesorii activitatii principale. Nu se includ in calculul pro-rata serviciile efectuate de prestatori stabiliti in strainatate, astfel cum sunt definiti la art. 151 alin. (2), pentru care beneficiarii au obligatia platii taxei pe valoarea adaugata. Pro-rata se determina anual, situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cumulate pentru intregul an fiscal. Prin exceptie, aceasta poate fi determinata lunar sau trimestrial, dupa caz, conform alin. (13), situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cele efectiv realizate in cursul fiecarei luni, respectiv trimestru.

    Norme metodologice:
    52^1. In sensul alin. (7) al art. 147 din Codul fiscal, prin venituri financiare nu se intelege veniturile financiare din punct de vedere contabil, ci veniturile din operatiunile financiare si bancare prevazute la art. 141 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal."

    9. La punctul 54 alineatul (7), litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata sau mentiunile: <<scutit cu drept de deducere>>, <<scutit fara drept de deducere>>, <<neimpozabil>>, <<supus regulilor speciale>>, dupa caz. Pentru operatiunile supuse taxarii inverse se mentioneaza obligatoriu <<taxare inversa>>;"

    10. La punctul 56, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul persoanelor ale caror operatiuni au fost scutite fara drept de deducere prin lege si ulterior devin taxabile si/sau scutite cu drept de deducere in acelasi an fiscal, la calculul plafonului de scutire vor fi luate numai operatiunile efectuate de la data la care prin lege operatiunile sunt taxabile si/sau scutite cu drept de deducere. In aplicarea acestui punct operatiunile scutite fara drept de deducere sunt cele prevazute de lege, exclusiv cele realizate in regimul special de scutire. Pentru depasirea plafonului se ia in calcul numai suma, fara taxa pe valoarea adaugata, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile, inclusiv operatiunile scutite cu drept de deducere, exclusiv avansurile incasate pentru operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere inainte de efectuarea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii."

    11. Punctele 58 si 59 vor avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Facturile fiscale
    Art. 155
    (1) Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, are obligatia sa emita factura fiscala pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate, catre fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si contribuabilii inactivi, ale caror certificate de inregistrare fiscala au fost suspendate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, nu au dreptul sa emita facturi fiscale si nici sa inscrie taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate catre alta persoana, in orice documente emise. In situatia in care contribuabilii inactivi mentionati emit facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, beneficiarii nu au dreptul sa isi exercite dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrise in documentele respective. Prin norme se stabilesc situatiile in care factura fiscala poate fi emisa si de alta persoana decat cea care efectueaza livrarea de bunuri. Persoanele impozabile cu regim mixt nu au obligatia sa emita facturi fiscale pentru operatiunile scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata; in functie de specificul activitatii, acestea pot emite alte documente prevazute de lege pentru operatiunile scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. In situatia in care persoanele impozabile cu regim mixt utilizeaza factura fiscala pentru evidentierea livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, acestea au obligatia sa inscrie in dreptul operatiunii mentiunea <<scutit fara drept de deducere>> sau <<neimpozabil>>.
    (2) Pentru livrari de bunuri factura fiscala se emite la data livrarii de bunuri, iar pentru prestari de servicii, cel mai tarziu pana la finele lunii in care prestarea a fost efectuata.

    Norme metodologice:
    58. (1) Transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor, in situatia in care bunurile au fost predate pe baza de intelegere intre debitor si creditor, se consemneaza in facturi fiscale de catre debitor, daca operatiunea constituie livrare de bunuri.
    (2) In cazul bunurilor supuse executarii silite, care sunt valorificate prin organele de executare silita, daca operatiunea constituie livrare de bunuri, organelor de executare silita le revine obligatia intocmirii facturii fiscale de executare silita. Originalul facturii fiscale de executare silita se transmite cumparatorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit. Prin organe de executare silita se intelege persoanele abilitate prin lege sa efectueze procedura de executare silita.
    (3) Daca organul de executare silita incaseaza contravaloarea bunurilor inclusiv taxa pe valoarea adaugata de la cumparator sau de la adjudecatar, are obligatia sa vireze taxa pe valoarea adaugata incasata la bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie. Daca, potrivit legii, cumparatorul sau adjudecatarul are obligatia sa plateasca la unitatile Trezoreriei Statului taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor cumparate, organului de executare silita nu-i mai revin obligatii referitoare la plata taxei pe valoarea adaugata. Daca prin contract se prevede ca plata bunurilor se face in rate, taxa pe valoarea adaugata se vireaza la bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la data stabilita prin contract pentru plata ratelor, de catre organul de executare silita sau, dupa caz, de cumparator/adjudecatar. Organul de executare silita sau, dupa caz, cumparatorul/adjudecatarul transmite o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei pe valoarea adaugata debitorului executat silit. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru bunurile prevazute la art. 160^1 din Codul fiscal, taxa pe valoarea adaugata fiind evidentiata potrivit prevederilor pct. 65^1.
    (4) Organele de executare silita inregistreaza taxa pe valoarea adaugata din facturile fiscale de executare silita emise in alte conturi contabile decat cele specifice taxei pe valoarea adaugata. Daca organul de executare silita este persoana inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, nu va evidentia in decontul de taxa pe valoarea adaugata operatiunile respective.
    (5) In situatia in care valorificarea bunurilor supuse executarii silite a fost realizata prin organele de executare silita, debitorul executat silit trebuie sa inregistreze in evidenta proprie operatiunea de livrare de bunuri pe baza facturii fiscale de executare silita transmise de organele de executare silita, inclusiv taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta. In situatia in care se prevede plata in rate a bunurilor, taxa pe valoarea adaugata se colecteaza la data stabilita prin contract pentru plata ratelor. Pe baza documentului de plata a taxei pe valoarea adaugata transmis de organele de executare silita, debitorul executat silit evidentiaza suma achitata, cu semnul minus, in decontul de taxa pe valoarea adaugata la randul de regularizari din rubrica <<Taxa pe valoarea adaugata colectata>> a decontului. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru bunurile prevazute la art. 160^1 din Codul fiscal, taxa pe valoarea adaugata fiind evidentiata potrivit prevederilor pct. 65^1.
    (6) Cumparatorii/adjudecatarii justifica dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata pe baza facturilor fiscale de executare silita. In situatia in care se prevede plata in rate a bunurilor, taxa pe valoarea adaugata se deduce la data stabilita pentru plata ratelor. Pentru bunurile prevazute la art. 160^1 din Codul fiscal se aplica corespunzator normelor de aplicare prevazute la pct. 65^1.
    59. (1) Persoanele impozabile care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata nu au dreptul sa emita facturi fiscale si nici sa inscrie taxa pe valoarea adaugata pentru livrari de bunuri si/sau prestari de servicii catre alta persoana in documentele emise. Orice persoana care incalca aceste prevederi trebuie sa vireze la bugetul de stat taxa pe valoarea adaugata incasata de la beneficiar. Beneficiarul nu are drept de deducere a taxei achitate unei persoane care nu este inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, dar poate solicita restituirea de la bugetul de stat a sumei achitate ca taxa nedatorata.
    Pentru a beneficia de restituirea de la bugetul statului a taxei achitate furnizorului/prestatorului, beneficiarul trebuie sa justifice ca taxa pe valoarea adaugata a fost platita la bugetul de stat de catre furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru contribuabilii inactivi, ale caror certificate de inregistrare fiscala au fost suspendate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (2) Pentru prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la art. 155 alin. (4), (5) si (6) din Codul fiscal, prestatorii sunt obligati sa emita facturi fiscale sau alte documente legal aprobate cel mai tarziu pana la finele lunii in care prestarea a fost efectuata. Pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, cum sunt cele de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertize si altele asemenea, data efectuarii prestarii de servicii se considera a fi data la care sunt intocmite situatiile de lucrari si, dupa caz, data acceptarii de catre beneficiar a situatiilor de lucrari.
    (3) In cazul livrarii de bunuri imobile, data livrarii, respectiv data la care se emite factura fiscala, este considerata data la care toate formalitatile impuse de lege sunt indeplinite pentru a se face transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator. Orice facturare efectuata inainte de indeplinirea formalitatilor impuse de lege pentru a se face transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator se considera facturare de avansuri, urmand a se regulariza prin stornarea facturilor de avans la data emiterii facturii fiscale pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri imobile."

    12. Dupa punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65^1, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Masuri de simplificare
    Art. 160^1
    (1) Furnizorii si beneficiarii bunurilor prevazute la alin. (2) au obligatia sa aplice masurile de simplificare prevazute de prezentul articol. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Bunurile pentru care se aplica masurile simplificate sunt:
    a) deseurile si resturile de metale feroase si neferoase, precum si materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) terenurile de orice fel;
    c) cladirile de orice fel sau parti de cladire. Este considerata cladire orice constructie legata nemijlocit de sol;
    d) materialul lemnos. Prin normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se vor nominaliza bunurile care se incadreaza in categoria materialului lemnos;
    e) animalele vii.
    (3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri prevazute la alin. (2) furnizorii sunt obligati sa inscrie mentiunea <<taxare inversa>>. Furnizorii si beneficiarii evidentiaza taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor livrari, respectiv achizitii, in jurnalele de vanzari si de cumparari concomitent si o inscriu in decontul de taxa pe valoarea adaugata, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, fara a avea loc plati efective intre cele doua unitati in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata.
    (4) Beneficiarii care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata cu regim mixt aplica si prevederile art. 147, in functie de destinatia pe care o dau achizitiilor respective. Furnizorii deduc integral taxa pe valoarea adaugata la nivelul taxei colectate pentru livrarile de bunuri pentru care au aplicat mentiunea <<taxare inversa>>, chiar daca sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata cu regim mixt.
    (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atat furnizorii, cat si beneficiarii. In situatia in care furnizorul nu a mentionat <<taxare inversa>> in facturile fiscale emise pentru bunurile care se incadreaza la alin. (2), beneficiarul este obligat sa aplice taxare inversa, respectiv sa nu faca plata taxei pe valoarea adaugata catre furnizor, sa inscrie din proprie initiativa mentiunea <<taxare inversa>> in factura fiscala si sa indeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3).

    Norme metodologice:
    65^1. - (1) Conditia obligatorie prevazuta la art. 160^1 alin. (1) din Codul fiscal, pentru aplicarea masurilor de simplificare, respectiv a taxarii inverse, este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie persoane inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Nu se aplica taxare inversa in cazul in care vanzatorul sau cumparatorul nu este persoana inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, pentru aceste operatiuni aplicandu-se regimul normal de taxa pe valoarea adaugata. Inregistrarea contabila 4426 = 4427 atat la cumparator, cat si la furnizor este denumita autolichidarea taxei pe valoarea adaugata. In cazul vanzatorului, deducerea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei colectate este similara cu incasarea acesteia, iar la cumparator, colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei inscrise in factura de achizitii este echivalenta cu plata acesteia. Taxarea inversa se poate aplica la fiecare stadiu al circuitului economic, indiferent prin cate verigi se trece, dar se stopeaza atunci cand nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 160^1 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv cand una dintre parti nu este inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. De exemplu, in cazul unei cladiri cumparate de o persoana inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata de la un alt platitor de taxa pe valoarea adaugata, se aplica taxare inversa, dar in situatia in care cladirea ori o parte de cladire este vanduta unei persoane fizice sau oricarei alte entitati neinregistrate ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, nu se mai aplica taxarea inversa, ci regimul normal de taxa pe valoarea adaugata, respectiv furnizorul colecteaza taxa pe valoarea adaugata si are dreptul s-o incaseze de la cumparator.
    (2) Bunurile care se incadreaza in categoria material lemnos, prevazute la art. 160^1 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, sunt urmatoarele: masa lemnoasa pe picior, precum si materialul lemnos prevazut la art. 2 lit. a) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In intelesul titlului VI din Codul fiscal, prin cladire se intelege orice constructie legata nemijlocit de sol, avand una sau mai multe incaperi, si care serveste la adapostirea de oameni, de animale si/sau de bunuri mobile corporale. Prevederile art. 160^1 din Codul fiscal se aplica numai pentru livrarea ca atare a unei cladiri sau a unei parti de cladire, dar nu se aplica pentru contractele de constructii-montaj avand ca obiect construirea unei cladiri sau a unei parti de cladire, in acest caz lucrarile de constructii-montaj fiind considerate prestari de servicii.
    (4) Sunt considerate parti de cladire in sensul art. 160^1 din Codul fiscal, acele componente ale unui bun imobil care indeplinesc cerintele stipulate la alin. (3). Nu se considera a fi parti de cladire bunurile mobile corporale care sunt utilizate pentru realizarea unei cladiri, cum ar fi: ascensoarele, ferestrele, aparatele de aer conditionat, orice alte materiale utilizate pentru constructia unei cladiri. Exemplu: daca bunul imobil este un bloc de locuinte, fiecare apartament sau palier de apartamente este la randul lui o parte componenta a cladirii.
    (5) Avansurilor incasate pana la data de 31 decembrie 2004 inclusiv pentru livrarile de bunuri prevazute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal li se aplica regimul fiscal privind taxa pe valoarea adaugata, in vigoare la data incasarii avansului. Regularizarea facturilor fiscale emise pentru plati in avans se realizeaza potrivit pct. 61. Operatiunea de regularizare a avansurilor nu afecteaza aplicarea taxarii inverse la data facturarii livrarii bunurilor. Exemplu: avans incasat pentru livrare de cladire in luna decembrie 2004 - 119 milioane lei (din care T.V.A. 19 milioane lei).

    Inregistrari contabile la furnizor:

    5121 = %     119 milioane lei
                 ________________
           419   100 milioane lei
           4427   19 milioane lei

    Inregistrari contabile la beneficiar:

    %    = 5121  119 milioane lei
                 ________________
    4426          19 milioane lei
    409          100 milioane lei

    Bunul este livrat in ianuarie 2005 cu o valoare de 1.000 milioane lei plus T.V.A. 190 milioane lei. La data livrarii se efectueaza regularizarea avansului si se efectueaza inregistrarile contabile:

    La furnizor:

    411  = 7xx   1.000 milioane lei
    4426 = 4427    171 milioane lei (190 milioane lei - 19 milioane lei care au fost si raman colectate)
    419  = 411     100 milioane lei

    La beneficiar:

    2xx  = 404   1.000 milioane lei
    4426 = 4427    171 milioane lei (190 milioane lei - 19 milioane lei care au fost si raman deduse)
    404  = 409     100 milioane lei

    (6) Taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri prevazute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate cu plata in rate pana la data de 31 decembrie 2004 inclusiv, se regularizeaza astfel: furnizorii, respectiv beneficiarii, storneaza taxa pe valoarea adaugata aferenta ratelor a caror scadenta intervine dupa data de 1 ianuarie 2005, inregistrata in contul 4428 in corespondenta cu contul de clienti, respectiv de furnizori, urmand sa efectueze la fiecare data stipulata in contract pentru plata ratelor inregistrarea contabila 4426 = 4427 cu suma taxei pe valoarea adaugata aferenta fiecarei rate.
    (7) In cazul avansurilor incasate dupa data de 1 ianuarie 2005 pentru livrarile de bunuri prevazute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal, facturile fiscale emise de catre furnizori se intocmesc ca si pentru orice alta operatiune taxabila, avand in plus mentiunea "taxare inversa". Taxa pe valoarea adaugata se aplica asupra sumei incasate in avans si se inscrie in factura fiscala, fara sa fie achitata de beneficiar. Totalul de plata al facturii fiscale de avans va fi mai mare decat avansul incasat cu suma taxei pe valoarea adaugata aferente. Pentru valoarea avansului, fara taxa pe valoarea adaugata, furnizorii vor efectua inregistrarile contabile obisnuite pentru aceasta operatiune, iar pentru suma taxei pe valoarea adaugata vor inregistra contabil 4426 = 4427. Factura fiscala se inregistreaza atat in jurnalul de vanzari, cat si in jurnalul de cumparari, sumele fiind preluate corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata. Exemplu: avans incasat pentru o livrare de teren in suma de 100 milioane lei. Factura fiscala se emite in termenul prevazut de lege pentru suma de 100 milioane lei plus T.V.A. 19%, respectiv 19 milioane lei. Suma de 19 milioane lei, reprezentand T.V.A., nu a fost incasata de la beneficiar, dar se factureaza acestuia.
    (8) Livrarile de bunuri prevazute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate dupa data de 1 ianuarie 2005, se consemneaza in facturi fiscale de catre furnizori, care se intocmesc ca si pentru orice alta operatiune taxabila, respectiv vor contine si baza de impozitare, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, avand in plus mentiunea "taxare inversa". Pentru valoarea bunurilor fara taxa pe valoarea adaugata, furnizorii vor efectua inregistrarile contabile obisnuite pentru aceasta operatiune, iar pentru suma taxei pe valoarea adaugata vor inregistra contabil 4426 = 4427. Furnizorii nu incaseaza taxa pe valoarea adaugata inscrisa in factura fiscala de la beneficiari, desi aceasta figureaza in totalul de plata al facturii fiscale. Factura fiscala se inregistreaza atat in jurnalul de vanzari, cat si in jurnalul de cumparari, sumele fiind preluate corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata. Furnizorii deduc integral taxa pe valoarea adaugata la nivelul taxei colectate din facturile fiscale emise pentru livrarile de bunuri pentru care au aplicat mentiunea <<taxare inversa>>, chiar daca sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata cu regim mixt. Exemplu: o persoana inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata livreaza o cladire in valoare de 100 milioane lei. Taxa pe valoarea adaugata aferenta este de 19 milioane lei. Totalul de plata al facturii fiscale este de 119 milioane lei. Inregistrarile contabile la furnizor:

    411  = 7xx   100 milioane lei
    4426 = 4427   19 milioane lei (nu se incaseaza de la beneficiar).

    (9) Beneficiarii vor efectua inregistrarile contabile obisnuite pentru o achizitie de bunuri sau pentru un avans, dupa caz, pentru valoarea bunurilor sau, dupa caz, a avansului, fara taxa pe valoarea adaugata, iar pentru suma taxei pe valoarea adaugata din factura fiscala se efectueaza inregistrarea 4426 = 4427. Factura fiscala se inregistreaza atat in jurnalul de vanzari, cat si in jurnalul de cumparari, sumele fiind preluate corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata.
    (10) Beneficiarii care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata cu regim mixt aplica si prevederile art. 147 din Codul fiscal, in functie de destinatia pe care o dau prestarilor, respectiv: daca sunt utilizate numai pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere, conform art. 147 alin. (4) din Codul fiscal, nu deduc taxa pe valoarea adaugata, daca sunt destinate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, conform art. 147 alin. (3) din Codul fiscal, deduc integral taxa pe valoarea adaugata, iar daca sunt destinate realizarii atat de operatiuni care nu dau drept de deducere, cat si de operatiuni care dau drept de deducere, conform art. 147 alin. (5) din Codul fiscal, deduc taxa pe valoarea adaugata rezultata din aplicarea pro rata. La incheierea decontului de taxa pe valoarea adaugata, taxa nedeductibila se inregistreaza in conturile de cheltuieli ale perioadei fiscale curente potrivit prevederilor pct. 52 alin. (2). Pe exemplul prezentat la alin. (8) beneficiarul efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

    2xx = 404   100 milioane lei

    (11) In cazul vanzarilor de bunuri cu plata in rate, realizate dupa data de 1 ianuarie 2005, in factura fiscala se inscriu baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata aferenta, integral. Taxa pe valoarea adaugata aferenta ratelor care nu au ajuns la scadenta nu se inregistreaza contabil. Pe masura ce taxa aferenta ratelor devine exigibila se efectueaza inregistrarea contabila 4426 = 4427. Pentru livrari cu plata in rate contractate in valuta cu decontare in lei sau in valuta, se aplica si prevederile pct. 18.
    (12) In situatia in care organele fiscale competente, cu ocazia verificarilor efectuate, constata ca pentru bunurile prevazute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal nu au fost aplicate masurile de simplificare prevazute de lege, vor obliga beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea inregistrarii contabile 4426 = 4427 si inregistrarea in decontul de taxa pe valoarea adaugata intocmit la finele perioadei fiscale in care controlul a fost finalizat, la randurile de regularizari. In situatia in care beneficiarii sunt persoane impozabile mixte, iar bunurile achizitionate sunt destinate realizarii atat de operatiuni cu drept de deducere, cat si fara drept de deducere, suma taxei pe valoarea adaugata deductibila se va determina pe baza pro rata de la data efectuarii achizitiei bunurilor supuse taxarii inverse si se va inscrie in randul de regularizari din decont, care nu mai este afectat de aplicarea pro rata din perioada curenta."

    F. Titlul VII "Accize":

    1. Dupa punctul 4 se introduc doua noi puncte, punctele 4^1 si 4^2, dupa cum urmeaza:
    "Codul fiscal:
    Art. 168
    [...]
    (4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, in conditiile stabilite prin norme.

    Norme metodologice:
    4^1. (1) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu pot fi produse in gospodariile individuale detinatoare de cazane proprii sau in antrepozite fiscale de productie.
    (2) Tuica si rachiurile de fructe care pot fi produse in afara antrepozitului fiscal sunt cele obtinute de gospodariile individuale care detin in proprietate materia prima si cazanele de fabricatie, produse care sunt destinate consumului propriu al acestora.

    Codul fiscal:
    Alcool etilic
    Art. 173
    [...]
    (2) Sunt exceptate de la plata accizelor tuica si rachiurile de fructe fabricate de persoana fizica si consumate de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vandute.

    Norme metodologice:
    4^2. (1) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale sunt exceptate de la plata accizelor in limita cantitatii de 300 de litri cu concentratia alcoolica de 40% in volum pentru fiecare gospodarie individuala/an, indiferent de locul in care este realizata aceasta productie.
    (2) In toate situatiile cantitatea de tuica si rachiuri de fructe, care depaseste limita de productie neaccizabila prevazuta la alin. (1), este supusa accizelor legale in vigoare."

    2. La punctul 6, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
    "(8) Antrepozitarul autorizat pentru productie de tigarete sau importatorul autorizat de astfel de produse, care renunta la productia sau importul unui anumit sortiment de tigarete, are obligatia de a comunica acest fapt autoritatii fiscale centrale si de a inscrie in continuare, pe o perioada de 3 luni, preturile aferente acestor sortimente, in declaratia preturilor maxime de vanzare cu amanuntul."

    3. Punctul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 4-a
    Regimul de antrepozitare

    Reguli generale
    Art. 178
    [...]
    (3) Produsele accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, nu pot fi depozitate in antrepozite fiscale de depozitare.
    (4) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile. [...]
    (6) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) antrepozitele fiscale care livreaza uleiuri minerale catre avioane si nave sau furnizeaza produse accizabile din magazinele duty-free.
    (7) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) bauturile alcoolice supuse sistemului de marcare.

    Norme metodologice:
    7. (1) Se pot autoriza ca antrepozite fiscale de depozitare a bauturilor alcoolice supuse sistemului de marcare numai locurile in care se depoziteaza strict produsele apartinand antrepozitarului autorizat pentru productia de astfel de produse.
    (2) Antrepozitele fiscale pentru uleiurile minerale pot livra in regim de scutire directa catre persoane fizice uleiuri minerale utilizate drept combustibil pentru incalzit, in baza autorizatiei de utilizator final, precum si gaze petroliere lichefiate distribuite in butelii tip aragaz pentru consum casnic.
    (3) Magazinele autorizate potrivit legii sa comercializeze produse in regim duty-free sunt asimilate cu antrepozitele fiscale. Aceste magazine primesc produse accizabile in regim suspensiv in baza autorizatiilor de duty-free si pentru aceste produse nu se datoreaza accize."

    4. La punctul 8, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul productiei de uleiuri minerale, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna documentatia conform prevederilor prezentelor norme metodologice, dupa ce a fost avizata de Ministerul Economiei si Comertului din punct de vedere tehnic si dupa ce lista cuprinzand semifabricatele si produsele finite din nomenclatorul de fabricatie, domeniul de utilizare si acciza propusa pentru fiecare produs a fost verificata si avizata de Autoritatea Nationala a Vamilor din punct de vedere al incadrarii pe pozitii tarifare."

    5. La punctul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Prevederile alin. (4) vor fi aplicate oricarui nou produs intrat in nomenclatorul de fabricatie."

    6. La punctul 8, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
    "(7) In actiunea de verificare autoritatea fiscala poate solicita sprijinul organelor cu atributii de control si, dupa caz, al Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de autorizare a fiecarui solicitant."

    7. La punctul 9, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "9. (1) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare atunci cand cantitatile minime lunare de produse accizabile ce urmeaza a fi depozitate in acest loc depasesc limitele prevazute mai jos:
    - bere - 75.000 litri;
    - vinuri - 12.000 litri;
    - bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri - 12.000 litri;
    - bauturi alcoolice din grupa alcoolului etilic - 18.000 litri alcool pur;
    - produse intermediare - 100.000 litri."

    8. Dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, dupa cum urmeaza:
    "Codul fiscal:
    Art. 180
    [...]
    b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor. Locul trebuie sa fie strict delimitat - acces propriu, imprejmuire -, iar activitatea ce se desfasoara in acest loc sa fie independenta de alte activitati desfasurate de societatea care solicita autorizarea ca antrepozit fiscal. Locul trebuie sa beneficieze de contorizare individuala a utilitatilor necesare desfasurarii activitatii. Locurile destinate productiei de alcool etilic, de distilate si de bauturi alcoolice trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare legale pentru determinarea cantitatii si concentratiei alcoolice, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala. Locurile destinate productiei de alcool etilic si distilate, ca materie prima, trebuie sa fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele si rezervoarele de alcool si distilate, precum si a cailor de acces in antrepozitul fiscal. Locurile destinate productiei de uleiuri minerale trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare a debitului volumic sau masic.

    Norme metodologice:
    9^1. Stocarea imaginilor culese prin intermediul camerelor video se face pe casete video sau in memoria sistemului, durata de stocare a imaginilor inregistrate fiind de minimum 10 zile."

    9. Dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, dupa cum urmeaza:
    "Codul fiscal:
    Art. 183
    [...]
    i^1) sa instiinteze autoritatea fiscala competenta despre orice modificare adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozit fiscal, in termen de 15 zile de la data inregistrarii modificarii;
    i^2) pentru productia de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate sa depuna la autoritatea fiscala competenta certificatul ISO 9001, in conditiile stabilite prin norme.

    Norme metodologice:
    11^1. Toate antrepozitele fiscale de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate sunt obligate sa depuna la autoritatea fiscala centrala certificatul ISO 9001, in termen de 12 luni de la data obtinerii autorizatiei."

    10. La punctul 12, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Orice antrepozitar autorizat are obligatia detinerii autorizatiei de mediu."

    11. Dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, dupa cum urmeaza:
    "Codul fiscal:
    Revocarea si anularea autorizatiei
    Art. 185
    [...]
    (4) Daca autoritatea fiscala competenta hotaraste suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal, aceasta va trimite catre antrepozitarul detinator al autorizatiei o notificare cu privire la aceasta decizie. [...]
    (8) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendarii, revocarii ori anularii autorizatiei, pot valorifica produsele inregistrate in stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritatii fiscale competente, in conditiile prevazute de norme.

    Norme metodologice:
    12^1. (1) In toate situatiile, cu exceptia celei prevazute la art. 244 din Codul fiscal, masura suspendarii, revocarii sau anularii autorizatiilor se va dispune de catre comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale, in baza actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat incalcari ale prevederilor legale.
    (2) Actele de control vor fi inaintate, in termen de doua zile lucratoare de la finalizare, comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale, care va analiza propunerea organului de control si va dispune in consecinta.
    (3) Decizia comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale va fi comunicata antrepozitarului autorizat sanctionat si organului fiscal teritorial.
    (4) In situatia suspendarii autorizatiei, aceasta atrage suspendarea activitatii si, dupa caz, aplicarea sigiliilor pe instalatiile de productie, operatiune care va fi efectuata de organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea antrepozitarul autorizat.
    (5) Antrepozitarii autorizati a caror autorizatie a fost suspendata, revocata sau anulata pot sa valorifice produsele inregistrate in stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale."

    12. La punctul 14, ultima teza a alineatului (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) [...] Modelul borderoului de achizitii este cel prezentat in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile."

    13. La punctul 15, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Dovada constituirii garantiei de catre antrepozitul fiscal pentru plata accizelor aferente produsului deplasat va fi reprezentata de confirmarea scrisa a autoritatii fiscale teritoriale privind garantia depusa, in conformitate cu prevederile art. 183 lit. a) din Codul fiscal."

    14. Punctul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "19. (1) Orice platitor de acciza, care livreaza produse accizabile catre o alta persoana, are obligatia de a emite catre aceasta persoana o factura. Acest document nu poate fi mai vechi de 6 zile de la data efectuarii livrarii.
    (2) Facturile se emit pe formulare standard sau pe formulare speciale.
    (3) Factura fiscala speciala se utilizeaza numai de catre antrepozitarii autorizati sau de importatorii autorizati de tigarete, iar modelul acesteia este cel prevazut in anexa nr. 10.
    (4) Pentru livrarile de produse accizabile efectuate din antrepozitele fiscale, cu exceptia livrarilor in regim suspensiv, factura trebuie sa cuprinda valoarea accizei sau, daca nu se datoreaza accize in urma unei scutiri, mentiunea <<scutit de accize>>.
    (5) Persoana care emite factura in care se inscrie acciza are obligatia de a pastra un exemplar din fiecare factura si de a prezenta acest exemplar la cererea autoritatilor fiscale.
    (6) In cazul produselor accizabile marcate, cu exceptia situatiei in care produsele circula in regim suspensiv, transportul acestora de la antrepozitul fiscal de productie catre alte locuri proprii de depozitare ale antrepozitarului autorizat se face pe baza avizului de insotire, in care se va inscrie si valoarea accizei aferente cantitatilor de produse accizabile transferate.
    (7) Avizul de insotire in care acciza se evidentiaza distinct se utilizeaza si in cazul altor produse accizabile pentru care acciza devine exigibila la momentul iesirii din regimul suspensiv, fara a interveni schimbul de proprietate. Prin iesire din regim suspensiv se intelege si cazurile in care produsele accizabile sunt transferate catre un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal, aflat in aceeasi locatie fizica sau la aceeasi adresa cu spatiul de productie.
    (8) In situatiile prevazute la alin. (6) si (7) nu este obligatorie inscrierea accizelor in facturile intocmite la livrarea produselor, dar se vor mentiona cuvintele <<accize platite>>.
    (9) Miscarea produselor accizabile in regim suspensiv este insotita intotdeauna de documentul administrativ de insotire. In cazul deplasarii produselor accizabile de la un birou vamal de intrare in Romania sau de la o gospodarie individuala catre un antrepozit fiscal, acestea trebuie sa fie insotite de declaratia vamala sau de borderoul de achizitii, care au mentionate in partea superioara <<utilizat ca document administrativ de insotire>>.
    (10) Facturile fiscale speciale pentru tigarete si documentul administrativ de insotire sunt documente cu regim special si se tiparesc de catre Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A. Antrepozitarii autorizati si importatorii autorizati de tigarete pot utiliza propriile sisteme informatice financiar-contabile pentru emiterea facturilor fiscale speciale.
    (11) Documentele fiscale prevazute la alin. (10) se achizitioneaza, contra cost, de la autoritatea fiscala teritoriala, in baza notei de comanda intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 12. Nota de comanda va fi aprobata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii acestor documente.
    (12) Orice noua comanda de astfel de documente va fi conditionata de justificarea utilizarii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 13."

    15. La punctul 20, litera a) a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins:
    "a) se consemneaza mijloace banesti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal, la nivelul garantiei;"

    16. La punctul 20, litera b) a alineatului (4) va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa existe polita de asigurare a bunului ipotecat in favoarea organului fiscal la care este inregistrat antrepozitarul ca platitor de impozite, taxe si alte contributii."

    17. La punctul 20, alineatele (13), (14) si (15) vor avea urmatorul cuprins:
    "(13) Garantia constituita la momentul autorizarii este valabila atat timp cat nu este executata de organul fiscal la care este inregistrat antrepozitarul ca platitor de impozite, taxe si alte contributii.
    (14) Garantia stabilita pentru autorizare se depune la autoritatea fiscala teritoriala in termen de 60 de zile de la data cand devine valabila autorizatia. Autoritatea fiscala teritoriala, in termen de 5 zile lucratoare, va transmite originalul documentului care atesta constituirea garantiei la organul fiscal la care este inregistrat antrepozitarul autorizat ca platitor de impozite, taxe si alte contributii, iar o copie a documentului va fi transmisa la autoritatea fiscala care a emis autorizatia.
    (15) Nivelul garantiei se analizeaza periodic de catre organul fiscal teritorial, in vederea actualizarii in functie de schimbarile intervenite in volumul afacerii, in activitatea antrepozitarului autorizat sau in nivelul accizei datorate. In acest sens, antrepozitarul autorizat trebuie sa depuna lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare, la autoritatea fiscala teritoriala, o declaratie privind informatiile necesare analizei. Cuantumul garantiei stabilit prin actualizare se va comunica antrepozitarului autorizat prin decizie emisa de organul fiscal teritorial, care va face parte integranta din autorizatia de antrepozit fiscal."

    18. Punctul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "21. (1) Scutirea de la plata accizelor se acorda direct beneficiarului atunci cand produsele accizabile sunt achizitionate de la un antrepozit fiscal, de la un importator sau de la un distribuitor agreat, astfel cum este definit acesta la pct. 23, denumiti in continuare furnizori.
    (2) In cazul in care achizitionarea uleiurilor minerale se face prin intermediul unui distribuitor agreat, distribuitorul se va aproviziona de la antrepozitul fiscal sau de la importator cu produse accizabile la preturi cu accize si va livra beneficiarului aceste produse la preturi fara accize. In acest caz distribuitorul agreat va solicita autoritatii fiscale competente compensarea/restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate in regim de scutire de accize.
    (3) Scutirea se acorda pe baza certificatului de scutire de plata accizelor, emis beneficiarului de autoritatea fiscala teritoriala.
    (4) In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza cu produse accizabile de la un distribuitor agreat, obligatia detinerii certificatului de scutire de plata accizelor revine atat beneficiarului, cat si distribuitorului.
    (5) Modelul certificatului de scutire de plata accizelor este prevazut in anexa nr. 14.
    (6) Certificatul de scutire de plata accizelor se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului sau a distribuitorului agreat, in care se vor mentiona statutul acestuia si fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de plata a accizelor. Autoritatea fiscala teritoriala poate sa solicite orice informatie si documente pe care le considera necesare pentru eliberarea certificatului.
    (7) Certificatul de scutire de plata accizelor se emite beneficiarului in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    a) primul exemplar se pastreaza de catre beneficiar sau de catre distribuitorul agreat;
    b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de insotire;
    c) al treilea exemplar se transmite de catre beneficiar furnizorului si se pastreaza de catre acesta. In cazul achizitionarii produselor accizabile printr-un distribuitor agreat, acesta transmite o copie a exemplarului 3 catre antrepozitul fiscal expeditor sau catre importator.
    (8) In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza de la mai multi furnizori, certificatul de scutire de plata accizelor se emite pentru fiecare furnizor.
    (9) La momentul efectuarii primei operatiuni, beneficiarul sau distribuitorul agreat transmite exemplarele 2 si 3 ale certificatului de scutire de plata accizelor catre furnizor, care pastreaza exemplarul 3, urmand ca exemplarul 2 sa fie utilizat ca document administrativ de insotire pentru toate operatiunile ce se vor derula.
    (10) De fiecare data la sosirea produsului accizabil, beneficiarul sau distribuitorul agreat solicita autoritatii fiscale teritoriale emitente a certificatului ca, in termen de maximum 24 de ore, sa certifice pe exemplarul utilizat ca document administrativ de insotire cantitatea primita de beneficiar. Pentru aceasta, autoritatea fiscala teritoriala emitenta poate desemna un reprezentant al administratiei finantelor publice in a carei raza este primit produsul.
    (11) Dupa certificarea fiecarei operatiuni in certificatul de scutire de plata accizelor, beneficiarul sau distribuitorul agreat transmite o copie a acestuia in termen de 6 zile catre furnizor.
    (12) Daca in termen de 30 de zile de la expedierea produsului furnizorul nu primeste copia documentului certificat, acea operatiune se considera eliberare pentru consum si din acel moment acciza devine exigibila.
    (13) In cazul distribuitorului agreat, compensarea si/sau restituirea accizelor se acorda pe baza decontului de scutire de accize, insotit de:
    a) certificatul de scutire de plata accizelor;
    b) copia facturii fiscale de achizitie a uleiurilor minerale, in care acciza sa fie evidentiata distinct;
    c) dovada platii accizelor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;
    d) dovada cantitatii livrate beneficiarului in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv livrate.
    (14) Modelul decontului de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (15) In situatia in care un agent economic detine certificat de scutire pentru achizitionarea acelorasi uleiuri minerale de la antrepozite fiscale de productie ale aceluiasi antrepozitar autorizat, in cazuri bine justificate, se admite depasirea cantitatii inscrise intr-un certificat, cu conditia ca aceasta sa se incadreze in cantitatea totala aprobata aferenta certificatelor de scutire.
    (16) Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-un certificat de scutire de accize pentru uleiuri minerale poate fi suplimentata in situatii bine justificate la nivelul aceluiasi an pentru care a fost eliberat certificatul."

    19. Punctul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "22. (1) In toate situatiile prevazute la art. 200 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa se fi efectuat direct de la un antrepozit fiscal sau de la un importator, denumiti in continuare furnizori. Depozitele farmaceutice, autorizate de autoritatea cu competenta in acest sens, beneficiaza de scutire pentru alcoolul achizitionat si livrat direct catre spitale si farmacii.
    (2) In toate situatiile prevazute la art. 200 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda pe baza autorizatiei de utilizator final. Aceasta autorizatie se elibereaza utilizatorilor, depozitelor farmaceutice si antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat.
    (3) Scutirea se acorda direct pentru:
    a) produsele prevazute la art. 200 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal;
    b) alcoolul etilic si alte produse alcoolice utilizate in procedee de fabricatie specifice industriei de aparare;
    c) antrepozitarii autorizati care functioneaza in sistem integrat.
    (4) Pentru celelalte situatii prevazute la art. 200 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect prin compensare si/sau restituire, dupa caz, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
    (5) Scutirea indirecta se acorda pe baza decontului de scutire de accize, insotit de:
    a) autorizatia de utilizator final;
    b) copia facturii fiscale de achizitie a alcoolului etilic, in care acciza sa fie evidentiata distinct;
    c) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;
    d) dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv utilizate.
    (6) Modelul decontului de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (7) Autorizatia de utilizator final se emite de catre autoritatea fiscala teritoriala. Autorizatia se emite in trei exemplare cu urmatoarele destinatii:
    a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final;
    b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de insotire;
    c) al treilea exemplar se transmite de catre utilizatorul final furnizorului si se pastreaza de catre acesta.
    (8) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat in anexa nr. 15.
    (9) Autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului, la care se va anexa actul de constituire din care sa rezulte ca societatea desfasoara o activitate care necesita consumul de alcool etilic si de alte produse alcoolice, precum si fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de plata a accizelor. Autoritatea fiscala poate sa solicite orice informatie si documente pe care le considera necesare pentru eliberarea autorizatiei.
    (10) In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza de la mai multi furnizori, autorizatia de utilizator final se emite pentru fiecare antrepozit fiscal furnizor.
    (11) La momentul efectuarii primei operatiuni, beneficiarul transmite exemplarele 2 si 3 ale autorizatiei de utilizator final catre furnizor, care pastreaza exemplarul 3, urmand ca exemplarul 2 sa fie utilizat ca document administrativ de insotire pentru toate operatiunile ce se vor derula.
    (12) De fiecare data la sosirea produsului accizabil, beneficiarul solicita autoritatii fiscale teritoriale emitente a autorizatiei ca, in termen de maximum 24 de ore, sa certifice pe exemplarul utilizat ca document administrativ de insotire cantitatea primita de beneficiar. Pentru aceasta, autoritatea fiscala teritoriala emitenta poate desemna un reprezentant al administratiei finantelor publice in a carei raza este primit produsul.
    (13) Dupa certificarea fiecarei operatiuni in autorizatia de utilizator final, beneficiarul transmite o copie a acesteia in termen de 6 zile catre furnizor.
    (14) Daca in termen de 30 de zile de la expedierea produsului furnizorul nu primeste copia documentului certificat, acea operatiune se considera eliberare pentru consum si din acel moment acciza devine exigibila.
    (15) Produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea alcoolului sunt:
    a) pentru alcoolul etilic tehnic: violet de metil in concentratie de 0,6 - 1,2 g la 1.000 litri, alcooli superiori in concentratie de 0,2 - 0,5 kg/1.000 litri sau benzina de extractie in concentratie de 0,4 - 1 kg/1.000 litri;
    b) pentru alcoolul etilic utilizat in cosmetica: fenolftaleina in concentratie de 10 - 40 g/1.000 litri;
    c) pentru alcoolul sanitar: salicilat de etil sau salicilat de metil in concentratie de 0,2 - 1 kg/1.000 litri si albastru de metil in concentratie de 2 - 5 g/1.000 litri.
    (16) Depozitele farmaceutice achizitioneaza alcoolul etilic la preturi cu accize si il livreaza catre spitale si farmacii la preturi fara accize. In aceste conditii pretul de vanzare al alcoolului etilic va fi stabilit de catre depozitul farmaceutic pe baza pretului de achizitie al acestui produs care nu are inclusa acciza, astfel incat spitalele si farmaciile sa beneficieze de facilitatea prevazuta de Codul fiscal.
    (17) Autorizatiile de utilizator final emise pana la data de 1 ianuarie 2005 au valabilitate pana la data epuizarii cantitatii inscrise in autorizatie, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2005. Autorizatiile de utilizator final emise dupa data de 1 ianuarie 2005 au valabilitate pana la data de 31 decembrie 2005.
    (18) Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final de alcool etilic si de alte produse alcoolice poate fi suplimentata in situatii bine justificate in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei."

    20. Punctul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "23. (1) In toate situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda numai cu conditia ca aprovizionarea sa se efectueze direct de la un antrepozit fiscal, de la un importator sau de la un distribuitor agreat prevazut la alin. (18), denumiti in continuare furnizori.
    (2) Pentru produsele prevazute la art. 201 alin. (1) lit. b) - j) si m) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct. Scutirea se acorda direct si distribuitorilor agreati de uleiuri minerale destinate scopurilor prevazute la art. 201 alin. (1) lit. b) si c) din Codul fiscal. De asemenea, scutirea se acorda direct si pentru uleiurile minerale cu codul NC 2711 14 00 utilizate in scop industrial.
    (3) Pentru celelalte situatii prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect prin compensare si/sau restituire, dupa caz, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
    (4) In toate situatiile scutirea indirecta se acorda pe baza decontului de scutire de accize, insotit de:
    a) autorizatia de utilizator final;
    b) copia facturii fiscale de achizitie a uleiurilor minerale, in care acciza sa fie evidentiata separat;
    c) dovada platii accizelor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;
    d) dovada cantitatii livrate de catre distribuitorul agreat sau a cantitatii utilizate de catre beneficiar in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv livrate, respectiv utilizate.
    (5) Modelul decontului de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (6) Autorizatia de utilizator final se emite utilizatorilor finali, cu exceptia cazului prevazut la art. 201 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, distribuitorilor agreati si antrepozitarilor autorizati care utilizeaza uleiuri minerale obtinute din productia proprie.
    (7) Autorizatia de utilizator final se emite in toate cazurile, cu exceptia persoanelor fizice, de catre autoritatea fiscala teritoriala. Autorizatia se emite in trei exemplare cu urmatoarele destinatii:
    a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final sau distribuitorul agreat;
    b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de insotire;
    c) al treilea exemplar se transmite de catre utilizatorul final furnizorului si se pastreaza de catre acesta. In cazul achizitionarii produselor accizabile printr-un distribuitor agreat, acesta transmite o copie a exemplarului 3 catre antrepozitul fiscal expeditor sau catre importator.
    (8) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat in anexa nr. 15.
    (9) Autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului, la care se va anexa fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de plata a accizelor. Autoritatea fiscala poate sa solicite orice informatie si documente pe care le considera necesare pentru eliberarea autorizatiei.
    (10) Autorizatia de utilizator final va fi solicitata si de catre beneficiarii uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime care au punctul de inflamabilitate sub 85 grade C.
    (11) In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza de la mai multi furnizori, autorizatia de utilizator final se emite pentru fiecare situatie.
    (12) La momentul efectuarii primei operatiuni, beneficiarul transmite exemplarele 2 si 3 ale autorizatiei de utilizator final catre expeditorul produsului accizabil, care pastreaza exemplarul 3, urmand ca exemplarul 2 sa fie utilizat ca document administrativ de insotire pentru toate operatiunile ce se vor derula.
    (13) De fiecare data la sosirea produsului accizabil, beneficiarul solicita autoritatii fiscale teritoriale emitente a autorizatiei ca, in termen de maximum 24 de ore, sa certifice pe exemplarul utilizat ca document administrativ de insotire cantitatea primita de catre beneficiar. Pentru aceasta, autoritatea fiscala teritoriala emitenta poate desemna un reprezentant al administratiei finantelor publice in a carei raza este primit produsul.
    (14) Dupa certificarea fiecarei operatiuni in autorizatia de utilizator final, beneficiarul transmite o copie a acesteia in termen de 6 zile catre antrepozitul fiscal expeditor.
    (15) Daca in termen de 30 de zile de la expedierea produsului antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia documentului certificat, acea operatiune se considera eliberare pentru consum si din acel moment acciza devine exigibila.
    (16) Pentru persoanele fizice, autorizatia de utilizator final se emite, la cererea scrisa a acestora, de catre administratia finantelor publice in a carei raza acestea isi au domiciliul. In cerere va fi prezentata si fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in decursul unui an. In acest caz se elibereaza numai primul exemplar din modelul autorizatiei de utilizator final, prezentat in anexa nr. 15, fara a se mai aplica procedura prevazuta la alin. (12) - (15). In autorizatia de utilizator final eliberata persoanei fizice, in locul codului unic de inregistrare se va inscrie codul numeric personal.
    (17) Statiile de distributie ale antrepozitarilor autorizati care sunt dotate cu pompe distincte pentru distribuirea petrolului lampant vand catre persoanele fizice acest produs la preturi cu amanuntul care nu includ accize.
    (18) Distribuitori agreati sunt:
    a) pentru uleiurile minerale utilizate drept carburant pentru aeronave - detinatorii de certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile si de contracte de prestari de servicii cu societati detinatoare de certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile. Certificatele de autorizare se elibereaza de Regia Autonoma <<Autoritatea Aeronautica Civila Romana>>;
    b) pentru uleiurile minerale utilizate drept carburant pentru navigatia maritima internationala si pe caile navigabile interioare - detinatorii de certificate eliberate de autoritatea cu competenta in acest sens;
    c) pentru gaz petrolier lichefiat - persoanele autorizate in calitate de unitati de deservire, conform prescriptiilor tehnice in vigoare, aprobate de ministerul de resort, si care detin in proprietate mijloace tehnice autorizate pentru distribuirea de gaz petrolier lichefiat;
    d) pentru petrol lampant - statiile de distributie care sunt dotate cu pompe distincte doar pentru distribuirea petrolului lampant.
    (19) In cazul importurilor de uleiuri minerale, regimul de scutire se acorda in baza autorizatiei de utilizator final si, dupa caz, a autorizatiilor prevazute la alin. (18) pentru distribuitorii agreati.
    (20) Pentru gazul petrolier lichefiat livrat utilizatorilor finali prin distribuitorii agreati se procedeaza astfel:
    a) in cazul livrarilor de gaz petrolier lichefiat catre utilizatori finali - persoane fizice sau persoane juridice, pentru care scutirea de la plata accizelor se acorda direct, distribuitorul agreat se aprovizioneaza cu gaz petrolier lichefiat la preturi cu accize, iar livrarea catre acesti utilizatori finali se face la preturi fara accize. Distribuitorul agreat este cel care va solicita autoritatii fiscale compensarea sau restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate in regim de scutire;
    b) in cazul gazului petrolier lichefiat livrat catre utilizatori finali - persoane juridice, pentru care scutirea de la plata accizelor se acorda indirect, distribuitorul agreat se aprovizioneaza cu gaz petrolier lichefiat la preturi cu accize. Acesta va livra produsul catre utilizatorul final la preturi cu accize, valoarea accizelor fiind inscrisa distinct in facturile fiscale. In aceasta situatie utilizatorul final va fi cel care va solicita autoritatii fiscale compensarea sau restituirea accizelor aferente cantitatilor utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea.
    (21) In cazul persoanelor juridice organizate in baza unor legi speciale, potrivit carora nu este permisa transmiterea catre alte institutii a unor date si informatii statistice cu caracter secret, scutirile prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal se acorda prin restituire, cu respectarea intocmai a conditiilor prevazute la alin. (4).
    (22) In intelesul prevederilor art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de accize uleiurile minerale utilizate atat pentru producerea agentului termic, cat si cele utilizate pentru producerea apei calde.
    (23) In intelesul prevederilor art. 201 alin. (1) lit. k) si l) din Codul fiscal, prin scop tehnologic si scop industrial se intelege:
    - scopul tehnologic - utilizarea uleiului mineral in activitatea efectiva de productie, fara ca acesta sa se regaseasca in produsul finit rezultat. De asemenea, se incadreaza la scop tehnologic si utilizarea uleiurilor minerale pentru functionarea motoarelor stationare;
    - scopul industrial - utilizarea uleiului mineral ca materie prima pentru obtinerea altor produse, care se regaseste in produsul final rezultat din procesul de productie.
    (24) In situatia in care un agent economic detine autorizatii de utilizator final pentru achizitionarea acelorasi uleiuri minerale de la antrepozite fiscale de productie ale aceluiasi antrepozitar autorizat, in cazuri bine justificate, se admite depasirea cantitatii inscrise intr-o autorizatie, cu conditia ca aceasta sa se incadreze in cantitatea totala aprobata, aferenta autorizatiilor de utilizator final.
    (25) Autorizatiile de utilizator final emise pana la data de 1 ianuarie 2005 au valabilitate pana la data epuizarii cantitatii inscrise in autorizatie, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2005. Autorizatiile de utilizator final emise dupa data de 1 ianuarie 2005 au valabilitate pana la data de 31 decembrie 2005.
    (26) Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final de uleiuri minerale poate fi suplimentata in situatii bine justificate in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.
    (27) Precizarile prezentului punct nu se aplica gazelor petroliere lichefiate livrate in butelii tip aragaz, pentru care acciza este <<0>>."

    21. La punctul 24, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "24. (1) Nu intra sub incidenta sistemului de marcare:
    a) alcoolul etilic denaturat cu substante specifice destinatiei, alta decat consumul uman, astfel incat sa nu poata fi utilizat la obtinerea de bauturi alcoolice;
    b) alcoolul etilic tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat si care datorita compozitiei sale nu poate fi utilizat in industria alimentara;
    c) bauturile slab alcoolizate, cu o concentratie alcoolica ce nu depaseste 6% in volum;
    d) produsele din productia interna destinate exportului;
    e) produsele de natura celor supuse marcarii, provenite din import, aflate in regim de tranzit sau de import temporar."

    22. La punctul 25, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In vederea realizarii importurilor de produse din tutun si alcool etilic, timbrele sau banderolele de marcare, dupa caz, procurate de importatori, se expediaza pe adresa producatorului extern, care urmeaza sa le aplice pe marfa. Expedierea marcajelor se face in maximum 15 zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea."

    23. La punctul 26, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Timbrele pentru marcarea tigaretelor si produselor din tutun sunt inscriptionate cu urmatoarele elemente:
    a) denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie sau a importatorului autorizat si codul de marcare atribuit acestuia;
    b) denumirea generica a produsului, respectiv: tigarete, tigari, alte produse din tutun;
    c) seria si numarul care identifica in mod unic timbrul.
    (4) Banderolele pentru marcarea produselor intermediare si a alcoolului etilic vor avea inscriptionate urmatoarele elemente:
    a) denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie sau a importatorului autorizat si codul de marcare atribuit acestuia;
    b) denumirea generica a produsului, respectiv: alcool, bauturi slab alcoolizate, dupa caz, bauturi spirtoase, tuica, rachiuri din fructe, produse intermediare;
    c) seria si numarul care identifica in mod unic banderola;
    d) indicele de aplicare in forma de <<U>> sau <<L>>;
    e) cantitatea nominala exprimata in litri de produs continut;
    f) concentratia alcoolica."

    24. La punctul 26, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Inscriptionarea pe marcaje a elementelor prevazute la alin. (3) si (4) se poate face codificat, modalitatea de citire a codului fiind pusa la dispozitie organelor in drept de catre Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A., la solicitarea acestora."

    25. La punctul 26, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) In situatia in care dimensiunile marcajelor nu permit includerea in intregime a denumirilor antrepozitarilor sau importatorilor autorizati, se vor inscriptiona prescurtarile sau initialele stabilite de fiecare antrepozitar sau importator autorizat, de comun acord cu Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A."

    26. La punctul 28, alineatele (11) si (12) vor avea urmatorul cuprins:
    "(11) Marcajele deteriorate, evidentiate in anexa nr. 21, insotite de un exemplar al anexei nr. 20, se depun de catre fiecare antrepozitar autorizat sau importator autorizat de produse supuse marcarii, semestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare, la Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A., in vederea distrugerii. Cheltuielile legate de distrugere se suporta de catre antrepozitarul autorizat sau de importatorul autorizat.
    (12) In cazul marcajelor distruse sau deteriorate, antrepozitarii si importatorii autorizati au obligatia ca, in termen de 15 zile de la prezentarea situatiei prevazute la alin. (11), sa achite Companiei Nationale <<Imprimeria Nationala>> - S.A. contravaloarea acestora."

    27. La punctul 29, alineatele (7), (8), (9) si (9^1) vor avea urmatorul cuprins:
    "(7) In cazul antrepozitarului autorizat ca producator, cantitatea de marcaje ce poate fi aprobata in decursul unei luni se stabileste de autoritatea fiscala competenta de comun acord cu Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A. si cu solicitantul. Aceasta cantitate se determina in functie de cantitatea de marcaje ramasa de ridicat de la Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A., de stocul de marcaje neutilizat existent la data solicitarii si de numarul de marcaje aferent livrarilor efectuate in luna anterioara. Cantitatea maxima de marcaje ce poate fi aprobata pentru o luna nu poate depasi cantitatea de marcaje aferenta livrarilor din luna anterioara solicitarii, la care se mai poate adauga 10% din aceasta. In situatii bine justificate, aceasta cantitate poate fi suplimentata. La preluarea marcajelor de la Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A., solicitantul este obligat sa prezinte si dovada virarii in contul acestei companii a contravalorii marcajelor utilizate, aferente livrarilor efectuate in luna anterioara, fara de care nu poate ridica noua comanda.
    (8) In cazul importurilor, fiecare nota de comanda de marcaje se aproba numai daca importatorul autorizat va prezenta dovada virarii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de produse pentru care s-au solicitat marcaje, mai putin contravaloarea marcajelor stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. De asemenea, acesta va prezenta si dovada virarii in contul Companiei Nationale <<Imprimeria Nationala>> - S.A. a contravalorii marcajelor, stabilita pe baza pretului plus taxa pe valoarea adaugata.
    (9) In cazul productiei interne, pana la data de 25 a fiecarei luni, antrepozitarii autorizati ca producatori vor vira in contul bugetului de stat valoarea accizelor datorata pentru luna anterioara, la momentul iesirii produselor din antrepozitul fiscal de productie, mai putin contravaloarea marcajelor aferenta cantitatilor de produse livrate, stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. In acelasi timp vor vira direct in contul Companiei Nationale <<Imprimeria Nationala>> - S.A. contravaloarea marcajelor respective, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata. Lunar, in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, antrepozitarii autorizati vor inscrie valoarea accizelor diminuata cu valoarea marcajelor stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. Antrepozitarii autorizati au obligatia de a anexa la fiecare declaratie copia dovezii privind virarea in contul Companiei Nationale <<Imprimeria Nationala>> - S.A. a contravalorii marcajelor, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata.
    (9^1) Pentru produsele provenite din operatiuni de import, la momentul importului efectiv importatorul autorizat va vira la bugetul de stat diferenta dintre valoarea accizelor aferente cantitatilor importate, mai putin contravaloarea marcajelor calculata pe baza pretului fara taxa pe valoare adaugata si valoarea accizelor platite anticipat la momentul aprobarii notelor de comanda. La momentul importului, agentul economic importator este obligat sa prezinte dovada platii in avans a accizelor la bugetul de stat, precum si dovada virarii in contul Companiei Nationale <<Imprimeria Nationala>> - S.A. a contravalorii marcajelor, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata."

    28. La punctul 29, alineatul (10) se abroga.

    29. Anexele nr. 6, 7, 8, 9 si 11 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se abroga.

    30. Punctul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "42. Anexele nr. 1 - 5, 10 si 12 - 21 fac parte integranta din prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal."

    31. Anexele nr. 12, 14 si 15 se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentele norme metodologice.

    G. Titlul VIII "Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile"

    1. Dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, dupa cum urmeaza:
    "Codul fiscal:
    Supraveghetorii fiscali
    Art. 223
    [...]
    (2) Antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic si de distilate vor intocmi si vor depune la autoritatea fiscala competenta, o data cu cererea de autorizare, un program de lucru defalcat pe luni, care sa prevada cantitatea estimata a se obtine intr-un an, in functie de capacitatea instalata.

    Norme metodologice:
    1^1. (1) Programul de lucru pentru productia de alcool etilic si de distilate va acoperi o perioada de 12 luni si va putea fi modificat numai la solicitarea antrepozitarului autorizat.
    (2) Modelul declaratiei privind programul de lucru si procedura de verificare a realitatii datelor cuprinse in program, precum si modul de respectare a prevederilor programului de lucru vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (3) In perioada de nefunctionare, stabilita prin programul de lucru, instalatia de fabricare a alcoolului si distilatelor va fi sigilata de supraveghetorul fiscal.
    (4) Functionarea instalatiei de fabricare a alcoolului/distilatelor in afara programului de lucru aprobat se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala."

    2. La punctul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In notiunea scop industrial, mentionata la art. 240 alin. (1) din Codul fiscal, se includ si acele activitati cu caracter industrial care se regasesc incadrate in Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare."

    3. Punctul 7^1 se abroga.

    4. Punctul 7^2 va avea urmatorul cuprins:
    "7^2. (1) Intra sub incidenta art. 244 din Codul fiscal accizele datorate bugetului de stat de catre antrepozitarul autorizat dupa obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal.
    (2) Neindeplinirea obligatiei de plata a accizelor cu mai mult de 5 zile calendaristice de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei/autorizatiilor de antrepozit fiscal emise antrepozitarului autorizat si inchiderea activitatii acestuia pana la data platii sumelor restante inclusiv.
    (3) Suspendarea autorizatiei si inchiderea activitatii isi produc efectele incepand cu a 6-a zi de la termenul legal de plata a accizei.
    (4) Organele fiscale teritoriale au obligatia sa informeze operativ comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale cu privire la antrepozitarii autorizati aflati in situatia prevazuta la alin. (2)."

    5. Dupa punctul 7^2 se introduce un nou punct, punctul 7^3, dupa cum urmeaza:
    "Codul fiscal:
    Alte masuri
    Art. 244^1
    (1) Agentii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati ca pana la data de 31 martie 2005 sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
    b) sa aiba inscrise in obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;
    c) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit titlului VII.
    (2) Bauturile alcoolice livrate de agentii economici producatori catre agentii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi insotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca ii apartine.
    (3) Agentii economici distribuitori si comerciantii angro de bauturi alcoolice si produse din tutun raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute si sunt obligati sa verifice autenticitatea facturilor primite.

    Norme metodologice:
    7^3. (1) Agentii economici care distribuie si comercializeaza in sistem angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati sa declare aceasta activitate la autoritatea fiscala teritoriala la care sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii. Declaratia va fi insotita de copii ale documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 244^1 din Codul fiscal.
    (2) Agentii economici care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice distribuie si comercializeaza in sistem angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati sa declare aceasta activitate si sa depuna copiile documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 244^1 din Codul fiscal, pana la data de 31 martie 2005.
    (3) Agentii economici vor procura contra cost mijloacele necesare depistarii facturilor si marcajelor false sau contrafacute de la Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A."

    H. Titlul IX "Impozite si taxe locale":

    1. Punctul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Reguli generale
    Art. 249
    [...]
    (3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. [...]

    Norme metodologice:
    [...] 17. (1) Contribuabili, in cazul impozitului pe cladiri, sunt proprietarii acestora, indiferent de cladire si de locul unde sunt situate in Romania. Contribuabilii datoreaza impozitul pe cladiri si in situatia in care cladirea este administrata sau folosita de alte persoane decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul sau concesionarul datoreaza chirie ori redeventa in baza unui contract de inchiriere, locatiune sau concesiune, dupa caz.
    (2) In cazul cladirilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, sarcina fiscala revine concesionarilor, locatarilor ori titularilor dreptului de administrare sau de folosinta.
    (3) Contribuabilii prevazuti la alin. (2) vor anexa la declaratia fiscala, in fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective. In situatia in care in acest act nu sunt inscrise valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanei juridice care a hotarat concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii, precum si data inregistrarii in contabilitate a cladirii respective, iar in cazul efectuarii unor reevaluari, data ultimei reevaluari, la act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de catre proprietari, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective."

    2. Alineatul (3) al punctului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul blocurilor de locuinte, precum si in cel al cladirilor alipite situate in cadrul aceleiasi curti - lot de teren, care au un sistem constructiv si arhitectonic unitar si in care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/resedinta/sediu cuprind strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul."

    3. Punctul 19 se abroga.

    4. Punctul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Scutiri
    Art. 250
    (1) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:
    1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;
    2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, precum si de folosinta acestora; [...]

    Norme metodologice:
    [...] 22. (1) Prin sintagma incinte care sunt folosite pentru activitati economice, mentionata la art. 250 alin. (1) pct. 1, 3, 4 si 6 din Codul fiscal, se intelege spatiile utilizate pentru realizarea oricaror fapte de comert, astfel cum sunt definite in Codul comercial, ce excedeaza destinatiilor specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri.
    (2) Pentru calculul impozitului pe cladiri in cazul incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, se vor efectua urmatoarele operatiuni:
    a) se determina suprafata construita desfasurata a cladirii;
    b) se determina suprafata construita desfasurata a incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;
    c) se determina cota procentuala din cladire ce corespunde incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin impartirea suprafetei prevazute la lit. b) la suprafata prevazuta la lit. a);
    d) se determina valoarea de inventar a incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii de inventar a cladirii cu cota procentuala determinata la lit. c);
    e) se determina impozitul pe cladiri corespunzator incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii determinate la lit. d) cu cota de impozit prevazuta la art. 253 alin. (2) sau alin. (6) din Codul fiscal, dupa caz;
    f) in cazul in care consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat majorarea impozitului pe cladiri potrivit art. 287 din Codul fiscal, impozitul pe cladiri datorat este cel care corespunde rezultatului inmultirii prevazute la lit. e) cu cota de majorare respectiva."

    5. La punctul 26, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "26. (1) Pentru a putea beneficia de scutirile prevazute la pct. 25, persoanele in cauza vor prezenta o cerere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu originalul si copia actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinte cu credit, contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintei sau contractul de dobandire a locuintei, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuintei in cauza, numai pentru o cladire. Aceste scutiri se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care prezinta cererea si documentele conexe acesteia, numai pana la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobandirii locuintei."

    6. Punctul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "43. In situatiile in care consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, a aprobat majorarea anuala a impozitului pe cladiri, in conditiile art. 287 din Codul fiscal, aceasta majorare se aplica asupra impozitului pe cladiri determinat potrivit prevederilor art. 251 din Codul fiscal si celor ale pct. 38 - 42."

    7. Punctul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "45. (1) Majorarea impozitului pe cladiri, conform art. 287 din Codul fiscal, se calculeaza si in cazul persoanelor fizice straine care detin pe teritoriul Romaniei mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea acestora fiind determinata de succesiunea in timp a dobandirii lor, cu obligativitatea depunerii declaratiei speciale.
    (2) In cazul in care in acelasi bloc o persoana fizica detine in proprietate mai multe apartamente, pentru calculul impozitului pe cladiri, majorat potrivit prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare apartament este asimilat unei cladiri."

    8. Punctul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
    Art. 253
    [...]
    (6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2). [...]

    [...] Norme metodologice:
    53. In termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292 din Codul fiscal, consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea cotei pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, cota care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,0% inclusiv. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti."

    9. Punctul 54 va avea urmatorul cuprins:
    "54. (1) Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta se calculeaza pe baza cotei stabilite intre 5% si 10%, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare se intelege reevaluarea cea mai apropiata de anul fiscal 2002.
    (2) In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe cladiri se calculeaza pe baza cotei stabilite intre 0,5% si 1%, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, redusa cu 15% .
    (3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc de consiliile locale prin hotarare, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti."

    10. Punctul 55 va avea urmatorul cuprins:
    "55. Pentru executarea prevederilor art. 253 alin. (6) din Codul fiscal se au in vedere urmatoarele:
    a) in cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii de inventar a cladirii;
    b) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care in evidenta contabila s-a inregistrat valoarea rezultata in urma reevaluarii, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de inventar a cladirii;
    c) in cazul cladirilor dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta precum si pe parcursul acestuia, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de intrare in patrimoniu;
    d) in cazul cladirii a carei valoare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii si la care s-au efectuat lucrari de modernizare, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza in contabilitate reevaluarea in urma lucrarilor de modernizare;
    e) pentru cladirea prevazuta la lit. d), dar la care nu a fost efectuata reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii rezultate din insumarea valorii de inventar a cladirii si a valorii lucrarilor de modernizare."

    11. Punctul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "58. In cazul cladirilor proprietate a persoanelor juridice si a caror valoare de inventar a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila a cladirilor respective se reduce cu 15% ."

    12. La punctul 61, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care se dobandeste/instraineaza dreptul de proprietate asupra unei cladiri se mentioneaza valoarea de achizitie a acesteia, precum si suprafata construita la sol a cladirii."

    13. La punctul 62, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "62. (1) Atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:".

    14. La punctul 67, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) intervin schimbari privind numele si prenumele, in cazul contribuabilului - persoana fizica sau schimbari privind denumirea, in cazul contribuabilului - persoana juridica."

    15. Alineatul (3) al punctului 72 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea bonificatiei de pana la 10% inclusiv, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti."

    16. Alineatul (2) al punctului 73 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Reguli generale
    Art. 256
    [...]
    (3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. [...]

    Norme metodologice:
    [...] (2) Contribuabili, in cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor, oriunde ar fi situate acestea in Romania si indiferent de categoria de folosinta a lor, atat pentru cele din intravilan, cat si pentru cele din extravilan. In cazul terenurilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta persoanelor fizice sau persoanelor juridice, sarcina fiscala revine concesionarilor, locatarilor ori titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz."

    17. La punctul 73, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Contribuabilii prevazuti la alin. (2) vor anexa la declaratia fiscala, in fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective. In situatia in care in act nu sunt inscrise suprafata terenului, categoria de folosinta si suprafata construita la sol a cladirilor, acolo unde sunt amplasate cladiri, la act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de catre persoana juridica care a transmis aceste date, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective."

    18. Punctul 75 va avea urmatorul cuprins:
    "75. In cazul in care terenul este inchiriat, concesionat sau arendat in baza unui contract de inchiriere, de concesiune ori de arendare, dupa caz, impozitul pe teren se datoreaza de proprietarul sau, cu exceptia terenurilor prevazute la pct. 73 alin. (2)."

    19. La punctul 77, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Scutiri
    Art. 257
    [...]
    g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice; [...]

    Norme metodologice:
    [...] 77. (1) Prin sintagma suprafata de teren care este acoperita de o cladire, prevazuta la art. 257 lit. a) din Codul fiscal, se intelege suprafata construita la sol a cladirilor."

    20. La punctul 77, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul terenurilor pe care sunt amplasate cladiri, pentru stabilirea impozitului pe teren, din suprafata inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta <<terenuri cu constructii>> se scade suprafata construita la sol a cladirilor respective.
    (1^2) In cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte constructii care nu sunt de natura cladirilor, pentru stabilirea impozitului pe teren, din suprafata inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta <<terenuri cu constructii>> nu se scade suprafata ocupata de constructiile respective."

    21. La punctul 77, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In cazul terenurilor prevazute la art. 257 lit. f) si g) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului pe teren, in situatia in care pe acesta se afla amplasata o cladire in care sunt incinte folosite pentru activitati economice din cele prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 1, 3, 4 si 6 din Codul fiscal, se vor efectua urmatoarele operatiuni:
    a) din suprafata terenului se scade suprafata construita la sol a cladirii respective;
    b) suprafata prevazuta la lit. a), determinata in urma scaderii, se inmulteste cu cota procentuala prevazuta la pct. 22 alin. (2) lit. c), rezultand astfel suprafata terenului aferenta cotei-parti de cladire care corespunde incintelor folosite pentru activitati economice;
    c) se determina impozitul pe teren pentru suprafata terenului aferenta cotei-parti de cladire care corespunde incintelor folosite pentru activitati economice, prin inmultirea suprafetei determinate la lit. b) cu nivelul impozitului corespunzator, potrivit prevederilor art. 258 din Codul fiscal."

    22. La punctul 77, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, nu se datoreaza impozit pe teren, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care contribuabilul depune cerere in acest sens, la care anexeaza avizul conform privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara. Prin sintagma infrastructura portuara se intelege ansamblul constructiilor destinate adapostirii, acostarii si operarii navelor si protectiei porturilor, precum si totalitatea cailor de comunicatie pentru activitatile industriale si comerciale."

    23. Punctul 88 va avea urmatorul cuprins:
    "88. In situatia in care pe parcursul anului fiscal apar schimbari ale categoriei de folosinta, in conditiile legii, impozitul pe teren se modifica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care se prezinta un act/acte prin care se atesta schimbarea respectiva."

    24. La punctul 116, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) La instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum si certificatul fiscal prin care se atesta ca are achitata taxa aferenta, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vanzare-cumparare."

    25. La punctul 122, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Mijlocul de transport scos din functiune corespunde mijlocului de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorat sau care are piese lipsa, fiind impropriu indeplinirii functiilor pentru care a fost creat.
    Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice, scaderea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile ulterioare.
    In lipsa documentului prevazut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport cu care figureaza inregistrat in evidentele compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare a contribuabilului si a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobandit acel mijloc de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia."

    26. La punctul 131, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare
    Art. 267
    (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediu urban, este egala cu suma stabilita de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, dupa caz, in limitele prevazute in tabelul urmator: [...]

    Norme metodologice:
    131. (1) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in conditiile legii, prin hotarari ale consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau consiliilor judetene, dupa caz, se stabilesc nivelurile taxelor, intre limitele prevazute in tabelul de la art. 267 alin. (1) din Codul fiscal, taxe care se platesc anticipat, in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul."

    27. La punctul 139, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "139. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a cladirilor se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1%, in cazul persoanelor fizice, asupra valorii impozabile a cladirii, iar in cazul persoanelor juridice, asupra valorii de inventar a cladirii.
    (2) Atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice, taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a oricaror constructii si amenajari care nu sunt de natura cladirilor se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii reale a constructiilor sau amenajarii supuse desfiintarii, declarata de beneficiarul autorizatiei."

    28. La punctul 139, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Prin grija structurilor de specialitate, in termen de cel mult 15 zile de la data terminarii lucrarilor de desfiintare, se intocmeste procesul-verbal de receptie, model stabilit potrivit pct. 256, in care se mentioneaza, pe langa elementele de identificare a contribuabilului si a autorizatiei de desfiintare, data de la care intervin modificari asupra impozitului pe cladiri si/sau asupra impozitului pe terenul aferent constructiilor/amenajarilor supuse desfiintarii, precum si elementele care determina modificarile respective, cum ar fi: suprafata construita la sol a cladirilor, suprafata construita desfasurata a cladirilor, suprafata terenului, valoarea impozabila a cladirilor si altele care se apreciaza ca fiind necesare pentru fundamentarea modificarilor."
    29. Alineatele (1) si (5) ale punctului 144 vor avea urmatorul cuprins:
    "144. (1) Taxa datorata pentru eliberarea autorizatiei de construire, atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice, se stabileste pe baza valorii de proiect declarate de solicitant, care corespunde inregistrarilor din cererea pentru eliberarea autorizatiei respective, si se plateste anticipat eliberarii acesteia.
    ............................................................................
    (5) Notiunea situatia finala, prevazuta la art. 267 alin. (14) lit. c) din Codul fiscal, corespunde procesului-verbal de receptie, model stabilit potrivit pct. 256."

    30. Punctul 146 va avea urmatorul cuprins:
    "146. Nivelurile taxelor prevazute in suma fixa la acest capitol se stabilesc de catre consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz, intre limitele si in conditiile prevazute in Codul fiscal. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti."

    31. Punctul 147 va avea urmatorul cuprins:
    "147. Taxele prevazute la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal vizeaza numai persoanele fizice si asociatiile familiale prevazute de Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent."

    32. Punctele 197 - 204 se abroga.

    33. Punctul 205 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Alte taxe locale
    Art. 283
    [...]
    (3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative interesate.

    Norme metodologice:
    205. Procedurile prevazute la art. 283 alin. (3) din Codul fiscal vor fi aprobate de autoritatile deliberative interesate pentru anul fiscal urmator, in termenul prevazut la art. 288 din Codul fiscal."

    34. Punctul 208 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Scutiri si facilitati pentru persoanele fizice
    Art. 284
    [...]
    (2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza: [...]
    c) taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.
    ............................................................................
    (4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I sau II de invaliditate.
    ............................................................................
    (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).

    Norme metodologice:
    208. Scutirea de la plata:
    1. impozitului pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
    2. impozitului pe teren aferent cladirii prevazute la pct. 1;
    3. taxei asupra mijloacelor de transport, aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu,
se acorda pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, respectiv celor care au calitatea de:
    a) luptator pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989:
    a.1) luptator ranit - atribuit celor care au fost raniti in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu aceasta;
    a.2) luptator retinut - atribuit celor care au fost retinuti de fortele de represiune ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989;
    a.3) luptator remarcat prin fapte deosebite - atribuit celor care, in perioada 14 - 25 decembrie 1989, au mobilizat si au condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade impotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimului totalitar si le-au aparat pana la data judecarii dictatorului, in localitatile unde au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si celor care au avut actiuni dovedite impotriva regimului si insemnelor comunismului intre 14 - 22 decembrie 1989;
    b) urmas de erou-martir, si anume: sotul supravietuitor, parintii celui decedat si fiecare dintre copiii acestuia."

    35. Punctul 209 va avea urmatorul cuprins:
    "209. Categoriile de persoane prevazute la art. 284 alin. (2) din Codul fiscal, pentru a beneficia de scutirile prevazute de acesta, trebuie sa prezinte certificate doveditoare, potrivit Legii nr. 341/2004."

    36. Alineatele (2), (3) si (13) ale punctului 215 vor avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Scutiri si facilitati pentru persoanele fizice
    Art. 284
    [...]
    (11) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu modificarile ulterioare, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta in termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Aceasta taxa nu se datoreaza nici in cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

    Norme metodologice:
    (2) Daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta in termen de un an de la data decesului autorului bunurilor, nu se datoreaza taxa asupra succesiunilor.
    (3) De scutirea de la plata taxei asupra succesiunilor beneficiaza si mostenitorii care incheie procedura succesorala pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, pentru autorii decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005.
    ............................................................................
    (13) Pentru a putea beneficia de scutirea prevazuta la alin. (2), mostenitorii trebuie sa obtina certificatul de mostenitor inauntrul termenului de un an de la data decesului autorului bunurilor ce fac obiectul succesiunii si, respectiv, de cea prevazuta la alin. (3), pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv."

    37. Dupa punctul 219 se introduce un nou punct, punctul 219^1, cu urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Scutiri si facilitati pentru persoane juridice
    Art. 285^1
    Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.

    Norme metodologice:
    219^1. Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, coroborate cu cele ale art. 285^1 din Codul fiscal, elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire."

    38. Punctul 221 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale
    Art. 286
    [...]
    (6) Consiliul local poate acorda scutirea de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investitiilor derulate in conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile ulterioare, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data inceperii lucrarilor si nu mai tarziu de 31 decembrie 2006.

    Norme metodologice:
    [...] 221. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot/poate sa hotarasca scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent investitiilor derulate conform Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile ulterioare, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la inceperea lucrarilor si nu mai tarziu de 31 decembrie 2006."

    39. Alineatul (1) al punctului 222 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
    Art. 287
    Peste nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot modifica anual impozitele si taxele locale, fara discriminare intre categoriile de contribuabili, in termenul prevazut de art. 288 alin. (1), in functie de conditiile specifice zonei, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b) - d).

    Norme metodologice:
    222. (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, pot majora anual impozitele si taxele locale prevazute de Codul fiscal, in functie de conditiile specifice zonei, fara discriminare intre categoriile de contribuabili, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b) - d) din acelasi act normativ. Hotararea privind majorarea anuala se aplica in anul fiscal urmator."

    40. La punctul 224, partea introductiva a alineatului (1) si literele c), e), f) si i) vor avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Deciziile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale
    Art. 288
    [...]
    (2) Primarii, primarul general si presedintii consiliilor judetene asigura publicarea corespunzatoare a oricarei hotarari in materie de impozite si taxe locale adoptate de autoritatile deliberative respective.

    Norme metodologice:
    224. (1) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene adopta, in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292 din Codul fiscal, a fiecarui an, pentru anul fiscal urmator, hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale referitoare la:
    ............................................................................
    c) instituirea taxelor locale prevazute la art. 283 din Codul fiscal;
    ............................................................................
    e) majorarea, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, a impozitelor si taxelor locale, conform art. 287 din Codul fiscal;
    f) delimitarea zonelor, atat in intravilan, cat si in extravilan, avandu-se in vedere prevederile pct. 9;
    ............................................................................
    i) procedurile de calcul si de plata a taxelor prevazute la art. 283 alin. (3) din Codul fiscal."

    41. Punctul 237 va avea urmatorul cuprins:
    "237. Codul de identificare fiscala - codul numeric personal/numarul de identificare fiscala/codul de inregistrare fiscala/codul unic de inregistrare si adresa domiciliului fiscal, precum si a cladirilor si terenurilor detinute in proprietate/administrare/folosinta, potrivit pct. 18, reprezinta elemente de identificare a contribuabilului, care se inscriu, in mod obligatoriu, in orice act translativ al dreptului de proprietate, in registrul de rol nominal unic, in registrul agricol, in matricole, in declaratiile fiscale, in procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, in certificatele fiscale, in chitantele pentru creante ale bugetelor locale, in actele de control, precum si in orice alte documente asemanatoare."

    42. La punctul 238 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) editarea oricaror documente, inclusiv a formularelor tipizate, potrivit structurii si informatiilor corespunzatoare acestora, cu respectarea stricta a regulilor gramaticale si de ortografie specifice limbii romane, inclusiv semnele diacritice conexe acesteia, tinand seama de prevederile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004."

    43. Punctul 249 va avea urmatorul cuprins:
    "249. (1) Declararea cladirilor si a terenurilor pentru stabilirea impozitelor aferente nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice."

    44. La punctul 252, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "252. Verificarea modului de completare a declaratiei fiscale se face dupa cum urmeaza:".

    45. Alineatul (1) al punctului 255 va avea urmatorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Indexarea impozitelor si taxelor
    Art. 292
    [...]
    (3) In perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2005 si 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevazut la art. 263 alin. (4) si (5), se majoreaza prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana, la Capitolul 9 - Politica in domeniul transporturilor, in luna aprilie a fiecarui an cuprins in perioada, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor.

    Norme metodologice:
    255. (1) In cazul in care rata inflatiei estimata pentru anul urmator depaseste 5%, pana la data de 30 aprilie a anului curent, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor, prin hotarare a Guvernului, impozitele si taxele locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza, cu exceptia taxei prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal".

    46. Punctul 258 se abroga.

    47. La punctul 271, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (12) din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, taxele de timbru prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, referitoare la autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fara constructii, se reduc la jumatate."

    48. La punctul 282, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, taxele extrajudiciare de timbru, prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, nu se mai datoreaza."
    Art. 2
    Declaratiile de venit estimat depuse la organul fiscal competent stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se considera depuse, conform legii.
    Art. 3
    Anul obtinerii venitului pentru anul 2004 este perioada 1 ianuarie - 31 decembrie. In situatia in care prezentarea certificatului de rezidenta fiscala in anul 2004 s-a facut cu depasirea termenului prevazut la pct. 15 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului V din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, acesta se va reconsidera potrivit procedurii instituite prin prezenta hotarare.
    Art. 4
    (1) Antrepozitele fiscale de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate, deja autorizate la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sunt obligate sa depuna la autoritatea fiscala centrala Certificatul ISO 9001 pana la data de 31 decembrie 2005. Nedepunerea acestui certificat atrage suspendarea autorizatiei pana la indeplinirea cerintelor prevazute de lege.
    (2) Antrepozitarii pentru productie si/sau depozitare de produse accizabile, deja autorizati la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sunt obligati sa depuna la autoritatea fiscala centrala autorizatia de mediu pana la data de 30 iunie 2005. Nedepunerea acestei autorizatii atrage suspendarea autorizatiei pana la indeplinirea cerintelor prevazute de lege.
    (3) Facturile fiscale speciale si avizele speciale de insotire detinute in stoc la data de 31 decembrie 2004 de catre antrepozitarii autorizati, importatorii sau distribuitorii agreati, dupa caz, de alcool etilic si uleiuri minerale, precum si cele detinute de autoritatea fiscala teritoriala pot fi utilizate si dupa aceasta data, pana la epuizare.
    (4) Banderolele pentru marcarea bauturilor alcoolice, pe care nu se afla inscriptionata concentratia alcoolica si cantitatea nominala, aflate in stoc la data de 31 decembrie 2004 la antrepozitarii autorizati, isi pierd valabilitatea dupa 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si nu mai pot fi utilizate pentru marcare. Stocul de astfel de banderole se inventariaza si se preda spre distrugere Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. pana la data de 1 martie 2005. Dupa data de 31 martie 2005, antrepozitarii autorizati pentru productie de produse accizabile supuse sistemului de marcare pot utiliza pentru marcare numai marcaje inseriate si numerotate, achizitionate de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
    (5) Antrepozitarii pentru uleiuri minerale, deja autorizati la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, au obligatia de a depune la Autoritatea Nationala a Vamilor lista cuprinzand semifabricatele si produsele finite din nomenclatorul lor de fabricatie, pentru verificare si avizare, pana la data de 1 martie 2005. Listele cuprinzand semifabricatele si produsele finite din nomenclatorul de fabricatie al antrepozitarilor pentru uleiuri minerale, deja autorizati la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si listele noilor produse introduse in nomenclatorul de fabricatie al antrepozitarilor autorizati, avizate de Autoritatea Nationala a Vamilor, vor fi depuse la autoritatea fiscala competenta in termen de 10 zile de la data avizarii.
    Art. 5
    Precizarile punctului 30^1 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se suspenda pana la data intrarii in vigoare a actului normativ de modificare si completare a Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care va reglementa in mod unitar termenii de referinta utilizati in activitatea de leasing. Organele vamale vor proceda la restituirea sumelor platite in plus ca drepturi de import, pentru bunurile achizitionate de catre utilizatori si vamuite la import, in baza unor contracte de leasing, dupa data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 1.840/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.
    Art. 6
    Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

    ANEXA 1*)
    (ANEXA nr. 12
    la normele metodologice de aplicare
    a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|    ________                                                                  |
|  / ROMANIA  \                     Nota de comanda                            |
| |   _____    |            pentru documente fiscale speciale                  |
| |  | MFP |   |                                                               |
| |  |_____|   |          __________               __________                  |
| | MINISTERUL |         |          |             |          |                 |
| | FINANTELOR | numarul |          | din data de |          |                 |
| | PUBLICE    |         |__________|             |__________|                 |
|  \ ________ /                                                                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|              ____________________________                                    |
| C.U.I.      |____________________________|_________________________________  |
| Denumire    |______________________________________________________________| |
|             |______________________________________________________________| |
| Judetul     |________________________________|              _____          _ |
| Localitatea |________________________________| Cod postal  |_____| Sector |_||
| Strada      |________________________________| Numarul     |_____|           |
| Blocul               Scara _|____| Etajul |__| Apartamentul|_____|           |
| Telefon              Fax  |______|                                           |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|   Codul    | Cantitatea| Unitatea  | Pret |Valoare|  TVA   | Valoare totala  |
|documentului| solicitata| de masura |unitar| (lei) | (lei)  | inclusiv TVA    |
|            |           |           |      |       |        |     (lei)       |
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|      0     |     1     |     2     |   3  |   4   |   5    |        6        |
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|
|____________|___________|___________|______|_______|________|_________________|

                          D.G.F.P. a judetului ................................
                          Data aprobarii comenzii .............................
                          Numarul documentelor aprobate .......................
                          Modalitatea de plata ................................

  ........................................   ..............................
   (semnatura si stampila solicitantului)        (semnatura si stampila)

    ANEXA 2 *1)
    (ANEXA nr. 14
    la normele metodologice de aplicare a
    prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

     ___
    | 1 |
    |___|

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Autoritatea fiscala teritoriala
    ...............................

                     CERTIFICAT DE SCUTIRE DE PLATA ACCIZELOR

    Se certifica prin prezenta ca ............................................. cu sediul in .............................. str. .............................. nr. ...... bl. ...... sc. ..... et. ....... ap. ......... judetul/sectorul .......................... tel/fax ............. inregistrata la registrul comertului cu nr. .............................. avand codul unic de inregistrare ................. poate achizitiona de la*) ............................. in regim de scutire de plata accizelor, in scopul prevazut de Codul fiscal la art. ..... alin. ... lit. ..., urmatoarele produse:
    - ..........................................
    - ..........................................
    - ..........................................
    la nivelul unei cantitati medii de ............................. determinate pe baza consumului inregistrat in evidentele contabile aferente anului anterior.

    Certificatul este valabil incepand cu data de .....................

                       Conducatorul autoritatii fiscale,

------------
    *) se vor inscrie numele si adresa furnizorului, respectiv antrepozit fiscal expeditor, importator sau distribuitor agreat

                               Utilizat ca document administrativ de insotire

                                                                    - fata -

     ___
    | 2 |
    |___|

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Autoritatea fiscala teritoriala
    ...............................

                     CERTIFICAT DE SCUTIRE DE PLATA ACCIZELOR

    Se certifica prin prezenta ca ............................................. cu sediul in .............................. str. .............................. nr. ...... bl. ...... sc. ..... et. ....... ap. ......... judetul/sectorul .......................... tel/fax ............. inregistrata la registrul comertului cu nr. .............................. avand codul unic de inregistrare ................. poate achizitiona de la*) ............................. in regim de scutire de plata accizelor, in scopul prevazut de Codul fiscal la art. ..... alin. ... lit. ..., urmatoarele produse:
    - ..........................................
    - ..........................................
    - ..........................................
    la nivelul unei cantitati medii de ............................. determinate pe baza consumului inregistrat in evidentele contabile aferente anului anterior.

    Certificatul este valabil incepand cu data de .....................

                       Conducatorul autoritatii fiscale,

------------
    *) se vor inscrie numele si adresa furnizorului, respectiv antrepozit fiscal expeditor, importator sau distribuitor agreat

                               Utilizat ca document administrativ de insotire

                                                                   - verso -

 _____________________________________________________________________________
|Data |Denumirea  |Cantitatea |Semnatura    | Cantitatea   | Semnatura         |
|     |produsului |expediata  |conducerii   | receptionata | reprezentantului  |
|     |           |           |furnizorului |              | organului fiscal, |
|     |           |           |si stampila  |              | pentru certificare| |_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|

     ___
    | 3 |
    |___|

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Autoritatea fiscala teritoriala
    ...............................

                     CERTIFICAT DE SCUTIRE DE PLATA ACCIZELOR

    Se certifica prin prezenta ca ............................................. cu sediul in .............................. str. .............................. nr. ...... bl. ...... sc. ..... et. ....... ap. ......... judetul/sectorul .......................... tel/fax ............. inregistrata la registrul comertului cu nr. .............................. avand codul unic de inregistrare ................. poate achizitiona de la*) ............................. in regim de scutire de plata accizelor, in scopul prevazut de Codul fiscal la art. ..... alin. ... lit. ..., urmatoarele produse:
    - ..........................................
    - ..........................................
    - ..........................................
    la nivelul unei cantitati medii de ............................. determinate pe baza consumului inregistrat in evidentele contabile aferente anului anterior.

    Certificatul este valabil incepand cu data de .....................

                       Conducatorul autoritatii fiscale,

------------
    *) se vor inscrie numele si adresa furnizorului, respectiv antrepozit fiscal expeditor, importator sau distribuitor agreat

    ANEXA 3 *1)
    (ANEXA nr. 15
    la normele metodologice de aplicare a
    prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    *1) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

     ___
    | 1 |
    |___|

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Autoritatea fiscala teritoriala
    ...............................

                        AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL
                   NR. ...../(ZZ)/(LL)/(AA) ................

    ............................................................. cu sediul in .............................. str. ....................... nr. ...... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ..... tel/fax ........................, judetul/sectorul ........................, inregistrata la registrul comertului cu nr. .................. avand codul unic de inregistrare ........................... se autorizeaza ca utilizator final de produse accizabile.
    Aceasta autorizatie permite achizitionarea de la*) ........................ in regim de scutire de la plata accizelor, in scopul prevazut de Codul fiscal la art. ..... alin. ... lit. ..., a urmatoarelor produse:
    - ........................................
    - ........................................
    - ........................................

    Autorizatia este valabila incepand cu data de ...............

                         Conducatorul autoritatii fiscale,

------------
    *) se vor inscrie numele si adresa furnizorului, respectiv antrepozit fiscal expeditor, importator sau distribuitor agreat

                               Utilizat ca document administrativ de insotire

                                                                    - fata -

     ___
    | 2 |
    |___|

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Autoritatea fiscala teritoriala
    ...............................

                        AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL
                   NR. ...../(ZZ)/(LL)/(AA) ................

    ............................................................. cu sediul in .............................. str. ....................... nr. ...... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ..... tel/fax ........................, judetul/sectorul ........................, inregistrata la registrul comertului cu nr. .................. avand codul unic de inregistrare ........................... se autorizeaza ca utilizator final de produse accizabile.
    Aceasta autorizatie permite achizitionarea de la*) ........................ in regim de scutire de la plata accizelor, in scopul prevazut de Codul fiscal la art. ..... alin. ... lit. ..., a urmatoarelor produse:
    - ........................................
    - ........................................
    - ........................................

    Autorizatia este valabila incepand cu data de ...............

                         Conducatorul autoritatii fiscale,

------------
    *) se vor inscrie numele si adresa furnizorului, respectiv antrepozit fiscal expeditor, importator sau distribuitor agreat

                               Utilizat ca document administrativ de insotire

                                                                   - verso -

 _____________________________________________________________________________
|Data |Denumirea  |Cantitatea |Semnatura    | Cantitatea   | Semnatura         |
|     |produsului |expediata  |conducerii   | receptionata | reprezentantului  |
|     |           |           |furnizorului |              | organului fiscal, |
|     |           |           |si stampila  |              | pentru certificare| |_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|
|_____|___________|___________|_____________|______________|___________________|

     ___
    | 3 |
    |___|

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Autoritatea fiscala teritoriala
    ...............................

                        AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL
                   NR. ...../(ZZ)/(LL)/(AA) ................

    ............................................................. cu sediul in .............................. str. ....................... nr. ...... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ..... tel/fax ........................, judetul/sectorul ........................, inregistrata la registrul comertului cu nr. .................. avand codul unic de inregistrare ........................... se autorizeaza ca utilizator final de produse accizabile.
    Aceasta autorizatie permite achizitionarea de la*) ........................ in regim de scutire de la plata accizelor, in scopul prevazut de Codul fiscal la art. ..... alin. ... lit. ..., a urmatoarelor produse:
    - ........................................
    - ........................................
    - ........................................

    Autorizatia este valabila incepand cu data de ...............

                         Conducatorul autoritatii fiscale,

           
    *) se vor inscrie numele si adresa furnizorului, respectiv antrepozit fiscal expeditor, importator sau distribuitor agreatSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 84/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 84 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu