E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 3 din 27 august 2009

privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

ACT EMIS DE: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 599 din 31 august 2009Având în vedere prevederile art. 61 şi 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare, ordonanţa,

în temeiul art. 461 din ordonanţă,

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modalitatea transmiterii către Fond de către instituţiile de credit participante la acesta a datelor aferente deponenţilor garantaţi.

Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută în ordonanţă.

Art. 3. - (1) In vederea întocmirii raportărilor în conformitate cu prevederile legale, instituţiile de credit participante la Fond sunt obligate să dispună de sisteme informatice adecvate, care să asigure existenţa în permanenţă a unei evidenţe complete şi exacte cuprinzând toate datele referitoare la deponenţii garantaţi, depozitele garantate ale acestora, creanţele exigibile ale instituţiei de credit faţă de aceştia, precum şi orice alte informaţii necesare determinării valorii compensaţiei datorate fiecărui deponent garantat si întocmirii listei compensaţiilor de plătit.

(2)  In aplicarea prevederilor legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărui trimestru sau de la o dată de referinţă (data pentru care se face raportarea), instituţiile de credit participante la Fond raportează acestuia lista cu informaţiile prevăzute la alin. (1) pentru ultima zi a trimestrului/data de referinţă, pe fiecare unitate a instituţiei de credit şi pe fiecare deponent, respectiv pe structura prevăzută în Lista deponenţilor garantaţi la data de ..........., prevăzută în anexă.

(3)   Sumele aferente depozitelor şi obligaţiilor de plată exigibile la data raportării ale unui deponent garantat faţă de instituţia de credit înregistrate în evidenţele acesteia se iau în considerare la stabilirea valorii compensaţiilor de plată.

(4) In stabilirea compensaţiilor se va ţine cont de prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din ordonanţă şi de prevederile din anexă.

(5) Lista de la alin. (2) se prezintă şi se completează nominal, separat pentru deponenţii garantaţi persoane fizice, precum şi pentru cei persoane juridice (inclusiv entităţi fără personalitate juridică).

(6)  In sensul prezentului regulament, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, persoanele fizice având profesii liberale, conform legii, precum şi alte persoane fizice a căror activitate economică este reglementată prin legi speciale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sunt incluse în categoria persoanelor juridice.

Art. 4. - (1) La întocmirea bazelor de date prevăzute în anexă, instituţia de credit va respecta următoarele cerinţe:

a) suma totală a depozitelor unui deponent garantat (câmpul „Depozit") se determină prin însumarea valorii tuturor depozitelor deţinute de un deponent - persoană fizică sau persoană juridică - la data ultimei zile din trimestru/data de referinţă aflate în conturile deponentului la toate unităţile teritoriale ale instituţiei de credit, inclusiv a dobânzilor datorate la respectiva dată şi neplătite acestuia, incluzându-se, dacă este cazul, şi partea acestuia din conturi comune şi depozitele pentru care este îndreptăţit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2)-(4) din ordonanţă;

b)  suma obligaţiilor de plată exigibile ale deponentului - persoană fizică sau persoană juridică - la data de raportare faţă de instituţia de credit (câmpul „Credit") se determină prin însumarea tuturor obligaţiilor de plată exigibile ale acestuia (rate de credit nerambursate, dobânzi, comisioane, alte sume datorate şi neachitate, inclusiv depozitele colaterale) evidenţiate la toate unităţile teritoriale ale instituţiei de credit;

c) fiecare deponent - persoană fizică sau persoană juridică - să figureze în listă o singură dată. In acest scop, în cazul deponenţilor care au conturi deschise la mai multe unităţi ale instituţiei de credit, consolidarea (totalizarea) sumelor din conturi se face după următoarele cerinţe:

- după unitatea la care acesta are rata de credit scadentă cea mai mare la data raportării, dacă deponentul are mai multe credite primite de la diferite unităţi ale instituţiei de credit;

- după unitatea la care suma depozitelor deponentului este cea mai mare, dacă nu are credite primite;

d) în cazul unui cont comun, deschis în numele a două sau mai multe persoane ori conturi asupra cărora au drepturi două sau mai multe persoane, partea fiecărui deponent ce se înscrie în situaţie este cea prevăzută în documentele din evidenţa instituţiei de credit. Dacă în documentele din evidenţa referitoare la contul comun nu este individualizată partea fiecărei persoane, suma se divizează în părţi egale între deponenţi, soldul contului comun fiind tratat conform art. 6 alin. (2) din ordonanţă;

e)   pentru depozitul pentru care este îndreptăţită altă persoană decât titularul contului, în situaţie se include persoana îndreptăţită, cu condiţia ca persoana respectivă să fi fost identificată sau să fie identificabilă înainte de data de raportare. In cazul în care există mai multe persoane îndreptăţite, se aplică regula contului comun;

f) în cazul unui cont comun, asupra căruia au drepturi mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociaţii lucrative, asocieri sau grupări de aceeaşi natură, fără personalitate juridică, pentru determinarea nivelului compensaţiei, depozitul aflat în contul comun va fi tratat ca şi când ar aparţine unui singur deponent;

g) încadrarea persoanelor nerezidente (câmpul „Nerezident" din baza de date) se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat;

h) se asigură concordanţa sumelor înscrise în câmpurile „Depozit" şi „Credit" din baza de date cu cele din evidenţele instituţiei de credit;

i) suma compensaţiei cuvenite se calculează prin scăderea din câmpul „Depozit" a sumei din câmpul „Credit" şi se scrie în câmpul „Compensaţie". Dacă rezultatul este negativ, în acest câmp se scrie 0. In cazul în care rezultatul este mai mare decât echivalentul în lei al plafonului de garantare, în acest câmp se scrie valoarea maximă a plafonului de garantare în lei;

j) se iau în calcul atât depozitele în moneda naţională - leu, cât şi cele în valută. Pentru sumele în valută se calculează echivalentul lor în lei. Echivalentul în lei se stabileşte astfel: pentru valutele convertibile - prin utilizarea cursurilor de schimb valutar comunicate de Banca Naţională a României în data de raportare; pentru valutele neconvertibile - cursurile folosite de instituţia de credit respectivă;

k) soldurile conturilor contabile tranzitorii aflate în curs de lămurire vor fi luate în considerare după clarificarea acestora, respectiv după ce sumele au fost înregistrate în conturile clienţilor.

(2) Listele menţionate în anexă vor fi remise Fondului, pe suport electronic.

Art. 5. - Instituţia de credit raportatoare poartă întreaga răspundere asupra datelor preluate din evidenţa contabilă a instituţiei de credit şi înscrise în listele întocmite şi transmise Fondului.

Art. 6. - Fondul verifică informatic datele prezentate în liste, inclusiv corelaţiile dintre acestea. Verificările vor urmări cel puţin: respectarea prevederilor privind cerinţele de raportare, unicitatea fiecărui deponent, dacă informaţiile despre fiecare deponent sunt suficiente, calculul corect al compensaţiilor de plătit, corelaţiile între listele raportate. Eventualele erori conţinute în liste vor fi comunicate în scris instituţiei de credit respective pentru analiză şi luarea măsurilor necesare pentru evitarea unor asemenea erori.

Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 8. - Prezentul regulament intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Adrian Cosmescu

ANEXA

LISTA   DEPONENŢILOR   GARANTAŢI

la data de................

Lista deponenţilor garantaţi la instituţia de credit, persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv entităţi fără personalitate juridică, se întocmeşte de aceasta, conform prevederilor incidente ale art. 3 şi 4 din regulament, sub forma unei baze de date. Baza de date se prezintă sub formă de tabele, care vor avea următoarea structură:

1. Tabelul persoanelor fizice garantate - LIST_DEP_PF - va include totalitatea sumelor deponenţilor persoane fizice garantaţi de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul. Sumele de la toate unităţile instituţiei de credit sunt cumulate într-o singură poziţie (nu se includ în listă persoanele fizice ale căror depozite menţionate în Lista depozitelor negarantate - anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa, nu sunt garantate ori datorate de Fond).

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicaţii

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit

Nume deponent garantat

Nume

C

50

Conţine numele deponent garantat

Prenume deponent garantat

Prenume

C

50

Conţine prenumele deponent garantat

Seria şi numărul actului de identitate

Ai

C

20

Conţine seria şi numărul actului de identitate al deponentului garantat (care poate fi  buletin de identitate, carte de identitate ori alt act de identitate emis conform legii şi paşaport)

Cod numeric personal

Cnp

C

13

Conţine codul numeric personal al deponentului garantat

Nerezident

Nerezident

L

1

Se completează „N" pentru cetăţenii străini nerezidenţi în România

Adresa

Adresa

C

150

Conţine adresa domiciliului deponentului garantat

Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponentul garantat

Depozit

N

19,2

Soldul tuturor depozitelor la data de referinţă

Obligaţiile de plată exigibile ale deponentului garantat faţă de instituţia de credit

Credit

N

19,2

Soldul  creanţelor de  plată exigibile  la data de referinţă ale instituţiei de credit asupra deponentului

Compensaţia de plătit

Compensaţie

N

19,2

Diferenţa pozitivă între câmpul „Depozit" şi câmpul „Credit"; dacă este negativă se înscrie 0.

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent)

Cod_ lich

C

13

Câmp format astfel:

4 digiţi - Codul unităţii instituţiei de credit

9 digiţi - Poziţia deponentului în listă

2. Tabelul persoanelor juridice garantate - LIST_DEP_PJ - include totalitatea sumelor titularilor persoane juridice (inclusiv entităţile fără personalitate juridică) care sunt garantate de Fond. Sumele de la toate unităţile instituţiei de credit sunt cumulate într-o singură poziţie (nu se includ în listă persoanele juridice ale căror depozite menţionate în Lista depozitelor negarantate - anexa la ordonanţă nu sunt garantate ori datorate de Fond).

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicaţii

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit

Denumirea persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică

Nume

C

100

Conţine denumirea persoanei juridice

Identificator fiscal

Cui

C

15

Conţine codul unic de înregistrare/codul fiscal atribuit persoanei juridice

Numărul de înregistrare la registrul comerţului sau al autorizaţiei de funcţionare

RC

C

20

Numărul de înregistrare la registrul comerţului sau alt registru sau numărul autorizaţiei de funcţionare al persoanei juridice, după caz

Adresa

Adresa

C

150

Conţine adresa sediului persoanei juridice

Obligaţiile instituţiei de credit faţă de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică

Depozit

N

19,2

Soldul tuturor depozitelor la data de referinţă

Obligaţiile de plată exigibile ale persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică faţă de instituţia de credit

Credit

N

19,2

Soldul  creanţelor de  plată exigibile  la data de referinţă ale instituţiei de credit asupra deponentului

Compensaţia de plătit

Compensaţie

N

19,2

Diferenţa pozitivă între câmpul „Depozit" şi câmpul „Credit"; dacă este negativă, se înscrie 0.

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent)

Cod_lich

C

12

Câmp format astfel:

4 digiţi - Codul unităţii instituţiei de credit

8 digiţi - Poziţia deponentului în listă

3. Tabelul unităţilor instituţiei de credit - UNIT IC - conţine denumirea unităţilor instituţiei de credit.

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicaţii

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit

Denumirea unităţii

Den_unit

C

30

Conţine denumirea unităţii instituţiei de credit

Adresa

Adr

C

70

Conţine adresa sediului unităţii instituţiei de credit


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 3/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 3 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu