E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 3 din 27 august 2009

privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

ACT EMIS DE: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 599 din 31 august 2009Având în vedere prevederile art. 61 şi 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare, ordonanţa,

în temeiul art. 461 din ordonanţă,

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modalitatea transmiterii către Fond de către instituţiile de credit participante la acesta a datelor aferente deponenţilor garantaţi.

Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută în ordonanţă.

Art. 3. - (1) In vederea întocmirii raportărilor în conformitate cu prevederile legale, instituţiile de credit participante la Fond sunt obligate să dispună de sisteme informatice adecvate, care să asigure existenţa în permanenţă a unei evidenţe complete şi exacte cuprinzând toate datele referitoare la deponenţii garantaţi, depozitele garantate ale acestora, creanţele exigibile ale instituţiei de credit faţă de aceştia, precum şi orice alte informaţii necesare determinării valorii compensaţiei datorate fiecărui deponent garantat si întocmirii listei compensaţiilor de plătit.

(2)  In aplicarea prevederilor legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărui trimestru sau de la o dată de referinţă (data pentru care se face raportarea), instituţiile de credit participante la Fond raportează acestuia lista cu informaţiile prevăzute la alin. (1) pentru ultima zi a trimestrului/data de referinţă, pe fiecare unitate a instituţiei de credit şi pe fiecare deponent, respectiv pe structura prevăzută în Lista deponenţilor garantaţi la data de ..........., prevăzută în anexă.

(3)   Sumele aferente depozitelor şi obligaţiilor de plată exigibile la data raportării ale unui deponent garantat faţă de instituţia de credit înregistrate în evidenţele acesteia se iau în considerare la stabilirea valorii compensaţiilor de plată.

(4) In stabilirea compensaţiilor se va ţine cont de prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din ordonanţă şi de prevederile din anexă.

(5) Lista de la alin. (2) se prezintă şi se completează nominal, separat pentru deponenţii garantaţi persoane fizice, precum şi pentru cei persoane juridice (inclusiv entităţi fără personalitate juridică).

(6)  In sensul prezentului regulament, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, persoanele fizice având profesii liberale, conform legii, precum şi alte persoane fizice a căror activitate economică este reglementată prin legi speciale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sunt incluse în categoria persoanelor juridice.

Art. 4. - (1) La întocmirea bazelor de date prevăzute în anexă, instituţia de credit va respecta următoarele cerinţe:

a) suma totală a depozitelor unui deponent garantat (câmpul „Depozit") se determină prin însumarea valorii tuturor depozitelor deţinute de un deponent - persoană fizică sau persoană juridică - la data ultimei zile din trimestru/data de referinţă aflate în conturile deponentului la toate unităţile teritoriale ale instituţiei de credit, inclusiv a dobânzilor datorate la respectiva dată şi neplătite acestuia, incluzându-se, dacă este cazul, şi partea acestuia din conturi comune şi depozitele pentru care este îndreptăţit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2)-(4) din ordonanţă;

b)  suma obligaţiilor de plată exigibile ale deponentului - persoană fizică sau persoană juridică - la data de raportare faţă de instituţia de credit (câmpul „Credit") se determină prin însumarea tuturor obligaţiilor de plată exigibile ale acestuia (rate de credit nerambursate, dobânzi, comisioane, alte sume datorate şi neachitate, inclusiv depozitele colaterale) evidenţiate la toate unităţile teritoriale ale instituţiei de credit;

c) fiecare deponent - persoană fizică sau persoană juridică - să figureze în listă o singură dată. In acest scop, în cazul deponenţilor care au conturi deschise la mai multe unităţi ale instituţiei de credit, consolidarea (totalizarea) sumelor din conturi se face după următoarele cerinţe:

- după unitatea la care acesta are rata de credit scadentă cea mai mare la data raportării, dacă deponentul are mai multe credite primite de la diferite unităţi ale instituţiei de credit;

- după unitatea la care suma depozitelor deponentului este cea mai mare, dacă nu are credite primite;

d) în cazul unui cont comun, deschis în numele a două sau mai multe persoane ori conturi asupra cărora au drepturi două sau mai multe persoane, partea fiecărui deponent ce se înscrie în situaţie este cea prevăzută în documentele din evidenţa instituţiei de credit. Dacă în documentele din evidenţa referitoare la contul comun nu este individualizată partea fiecărei persoane, suma se divizează în părţi egale între deponenţi, soldul contului comun fiind tratat conform art. 6 alin. (2) din ordonanţă;

e)   pentru depozitul pentru care este îndreptăţită altă persoană decât titularul contului, în situaţie se include persoana îndreptăţită, cu condiţia ca persoana respectivă să fi fost identificată sau să fie identificabilă înainte de data de raportare. In cazul în care există mai multe persoane îndreptăţite, se aplică regula contului comun;

f) în cazul unui cont comun, asupra căruia au drepturi mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociaţii lucrative, asocieri sau grupări de aceeaşi natură, fără personalitate juridică, pentru determinarea nivelului compensaţiei, depozitul aflat în contul comun va fi tratat ca şi când ar aparţine unui singur deponent;

g) încadrarea persoanelor nerezidente (câmpul „Nerezident" din baza de date) se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat;

h) se asigură concordanţa sumelor înscrise în câmpurile „Depozit" şi „Credit" din baza de date cu cele din evidenţele instituţiei de credit;

i) suma compensaţiei cuvenite se calculează prin scăderea din câmpul „Depozit" a sumei din câmpul „Credit" şi se scrie în câmpul „Compensaţie". Dacă rezultatul este negativ, în acest câmp se scrie 0. In cazul în care rezultatul este mai mare decât echivalentul în lei al plafonului de garantare, în acest câmp se scrie valoarea maximă a plafonului de garantare în lei;

j) se iau în calcul atât depozitele în moneda naţională - leu, cât şi cele în valută. Pentru sumele în valută se calculează echivalentul lor în lei. Echivalentul în lei se stabileşte astfel: pentru valutele convertibile - prin utilizarea cursurilor de schimb valutar comunicate de Banca Naţională a României în data de raportare; pentru valutele neconvertibile - cursurile folosite de instituţia de credit respectivă;

k) soldurile conturilor contabile tranzitorii aflate în curs de lămurire vor fi luate în considerare după clarificarea acestora, respectiv după ce sumele au fost înregistrate în conturile clienţilor.

(2) Listele menţionate în anexă vor fi remise Fondului, pe suport electronic.

Art. 5. - Instituţia de credit raportatoare poartă întreaga răspundere asupra datelor preluate din evidenţa contabilă a instituţiei de credit şi înscrise în listele întocmite şi transmise Fondului.

Art. 6. - Fondul verifică informatic datele prezentate în liste, inclusiv corelaţiile dintre acestea. Verificările vor urmări cel puţin: respectarea prevederilor privind cerinţele de raportare, unicitatea fiecărui deponent, dacă informaţiile despre fiecare deponent sunt suficiente, calculul corect al compensaţiilor de plătit, corelaţiile între listele raportate. Eventualele erori conţinute în liste vor fi comunicate în scris instituţiei de credit respective pentru analiză şi luarea măsurilor necesare pentru evitarea unor asemenea erori.

Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 8. - Prezentul regulament intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Adrian Cosmescu

ANEXA

LISTA   DEPONENŢILOR   GARANTAŢI

la data de................

Lista deponenţilor garantaţi la instituţia de credit, persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv entităţi fără personalitate juridică, se întocmeşte de aceasta, conform prevederilor incidente ale art. 3 şi 4 din regulament, sub forma unei baze de date. Baza de date se prezintă sub formă de tabele, care vor avea următoarea structură:

1. Tabelul persoanelor fizice garantate - LIST_DEP_PF - va include totalitatea sumelor deponenţilor persoane fizice garantaţi de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul. Sumele de la toate unităţile instituţiei de credit sunt cumulate într-o singură poziţie (nu se includ în listă persoanele fizice ale căror depozite menţionate în Lista depozitelor negarantate - anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa, nu sunt garantate ori datorate de Fond).

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicaţii

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit

Nume deponent garantat

Nume

C

50

Conţine numele deponent garantat

Prenume deponent garantat

Prenume

C

50

Conţine prenumele deponent garantat

Seria şi numărul actului de identitate

Ai

C

20

Conţine seria şi numărul actului de identitate al deponentului garantat (care poate fi  buletin de identitate, carte de identitate ori alt act de identitate emis conform legii şi paşaport)

Cod numeric personal

Cnp

C

13

Conţine codul numeric personal al deponentului garantat

Nerezident

Nerezident

L

1

Se completează „N" pentru cetăţenii străini nerezidenţi în România

Adresa

Adresa

C

150

Conţine adresa domiciliului deponentului garantat

Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponentul garantat

Depozit

N

19,2

Soldul tuturor depozitelor la data de referinţă

Obligaţiile de plată exigibile ale deponentului garantat faţă de instituţia de credit

Credit

N

19,2

Soldul  creanţelor de  plată exigibile  la data de referinţă ale instituţiei de credit asupra deponentului

Compensaţia de plătit

Compensaţie

N

19,2

Diferenţa pozitivă între câmpul „Depozit" şi câmpul „Credit"; dacă este negativă se înscrie 0.

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent)

Cod_ lich

C

13

Câmp format astfel:

4 digiţi - Codul unităţii instituţiei de credit

9 digiţi - Poziţia deponentului în listă

2. Tabelul persoanelor juridice garantate - LIST_DEP_PJ - include totalitatea sumelor titularilor persoane juridice (inclusiv entităţile fără personalitate juridică) care sunt garantate de Fond. Sumele de la toate unităţile instituţiei de credit sunt cumulate într-o singură poziţie (nu se includ în listă persoanele juridice ale căror depozite menţionate în Lista depozitelor negarantate - anexa la ordonanţă nu sunt garantate ori datorate de Fond).

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicaţii

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit

Denumirea persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică

Nume

C

100

Conţine denumirea persoanei juridice

Identificator fiscal

Cui

C

15

Conţine codul unic de înregistrare/codul fiscal atribuit persoanei juridice

Numărul de înregistrare la registrul comerţului sau al autorizaţiei de funcţionare

RC

C

20

Numărul de înregistrare la registrul comerţului sau alt registru sau numărul autorizaţiei de funcţionare al persoanei juridice, după caz

Adresa

Adresa

C

150

Conţine adresa sediului persoanei juridice

Obligaţiile instituţiei de credit faţă de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică

Depozit

N

19,2

Soldul tuturor depozitelor la data de referinţă

Obligaţiile de plată exigibile ale persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică faţă de instituţia de credit

Credit

N

19,2

Soldul  creanţelor de  plată exigibile  la data de referinţă ale instituţiei de credit asupra deponentului

Compensaţia de plătit

Compensaţie

N

19,2

Diferenţa pozitivă între câmpul „Depozit" şi câmpul „Credit"; dacă este negativă, se înscrie 0.

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent)

Cod_lich

C

12

Câmp format astfel:

4 digiţi - Codul unităţii instituţiei de credit

8 digiţi - Poziţia deponentului în listă

3. Tabelul unităţilor instituţiei de credit - UNIT IC - conţine denumirea unităţilor instituţiei de credit.

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicaţii

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit

Denumirea unităţii

Den_unit

C

30

Conţine denumirea unităţii instituţiei de credit

Adresa

Adr

C

70

Conţine adresa sediului unităţii instituţiei de credit


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 3/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 3 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu