E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.1 din 07.01.2016

privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit
ACT EMIS DE: Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 21 ianuarie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 46-48, art. 59 şi art. 117 alin. (2) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare şi ale Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei,în temeiul art. 98 alin. (2) lit. x) şi al art. 129 din Legea nr. 311/2015,Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Termenii şi expresiile din cuprinsul prezentului regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumită în continuare Lege, şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG 99/2006. (2) În sensul prezentului regulament, soldurile temporar ridicate sunt depozitele eligibile prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege şi care sunt acoperite de către Fond până la nivelul stabilit de către Banca Naţională a României conform art. 62 alin. (2) din Lege. Articolul 2(1) Prezentul regulament stabileşte conţinutul, structura şi modul de raportare a informaţiilor necesare pentru:a)determinarea de către Fond a contribuţiilor anuale pe care instituţiile de credit participante la schema de garantare a Fondului urmează să le plătească conform art. 117 din Lege; b)analizarea de către Fond a evoluţiei depozitelor acoperite şi a depozitelor eligibile; c)întocmirea şi raportarea de către instituţiile de credit participante la schema de garantare a Fondului a listei compensaţiilor de plătit. (2) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit participante la schema de garantare a Fondului, denumite în continuare instituţii de credit participante. Articolul 3Pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament, instituţiile de credit menţionate la art. 2 alin. (2) vor avea în vedere următoarele: a)categoriile de deponenţi reprezentate de persoane fizice autorizate, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, persoane fizice având profesii liberale, conform legii, precum şi alte persoane fizice a căror activitate economică este reglementată prin legi speciale; întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sunt asimilate categoriei persoanelor juridice; b)data de referinţă pentru transmiterea informaţiilor necesare determinării contribuţiilor anuale, analizării evoluţiei depozitelor acoperite şi întocmirii listei compensaţiilor de plătit este ultima zi a semestrului sau orice altă zi pentru care Fondul solicită transmiterea raportărilor respective; c)datele raportate Fondului conform prezentului regulament au la bază informaţiile din evidenţa contabilă a instituţiilor de credit. Capitolul IIDispoziţii comune pentru întocmirea şi transmiterea formularului de raportare a depozitelor acoperite şi a listei compensaţiilor de plătit Articolul 4În aplicarea art. 46 şi 48 din Lege, instituţiile de credit participante trebuie să respecte următoarele cerinţe: a)informaţiile transmise Fondului trebuie să fie generate automat din sistemul informatic astfel încât riscul operaţional să fie cât mai mic; b)responsabilităţile/atribuţiile privind întocmirea şi raportarea informaţiilor către Fond, precum şi persoanele desemnate în acest scop de către instituţiile de credit participante trebuie să fie prevăzute în cadrul unor proceduri/instrucţiuni/hotărâri formalizate conform reglementărilor interne ale instituţiilor de credit respective. Articolul 5În aplicarea prevederilor art. 46 alin. (2) şi ale art. 68 alin. (1) din Lege, instituţiile de credit vor include în categoria depozitelor eligibile în cazul cărora nu a avut loc nicio tranzacţie în ultimele 24 de luni conturi care nu au rulaj, respectiv conturi în care nu s-au înregistrat sume rezultate din tranzacţii instructate de client şi automate. Articolul 6(1) În scopul întocmirii de către instituţiile de credit a raportărilor transmise către Fond, echivalentul în lei al plafonului de acoperire şi, respectiv, al sumelor în valută se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţională a României pentru data de referinţă.(2) Pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Naţională a României comunică cursuri de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută se calculează pe baza cursului de schimb oficial al respectivei valute comunicat la data de referinţă de banca centrală emitentă a respectivei valute, raportat la euro sau, dacă acesta nu este comunicat în raport cu euro, raportat la dolarul american. Articolul 7Instituţiile de credit participante poartă întreaga răspundere asupra informaţiilor preluate din evidenţa contabilă şi înscrise în raportările prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3. Capitolul IIIÎntocmirea şi transmiterea formularului de raportare a depozitelor acoperite Articolul 8(1) În scopul determinării contribuţiilor anuale şi al analizării în cursul anului de către Fond a evoluţiei depozitelor acoperite şi a depozitelor eligibile, instituţiile de credit participante transmit formularul de raportare a depozitelor acoperite, denumit în continuare formularul de raportare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu respectarea următoarelor termene de raportare: a)până la data de 15 a primei luni din semestrul următor celui pentru care se transmite formularul de raportare, când data de referinţă este ultima zi a semestrului. Pentru această dată de raportare instituţiile de credit participante vor include în formularul de raportare întocmit pentru ultima zi a semestrului şi informaţii privind depozitele acoperite determinate ca medie trimestrială în cadrul semestrului respectiv; b)până la 15 zile de la data pentru care Fondul a solicitat întocmirea formularului de raportare, când data de referinţă este alta decât ultima zi a semestrului. (2) În cazul în care termenul de raportare este o zi nebancară, formularul de raportare se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia. Articolul 9(1) Contribuţia anuală a fiecărei instituţii de credit participante se determină pe baza informaţiilor cu privire la depozitele acoperite în echivalent lei, înregistrate în evidenţa contabilă a instituţiei de credit la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată, transmise de acestea Fondului prin formularul de raportare aferent semestrului II al anului respectiv.(2) În situaţia în care după transmiterea formularului de raportare pentru data de 31 decembrie instituţiile de credit participante efectuează corecţii ale datelor contabile privind depozitele acoperite sau au identificat erori în formularul de raportare respectiv, acestea au obligaţia să retransmită formularul de raportare corectat până cel târziu la data de 15 februarie a anului de plată. Articolul 10La întocmirea formularului de raportare, instituţiile de credit participante vor respecta instrucţiunile prezentate în anexa nr. 1. Capitolul IVÎntocmirea şi transmiterea listei compensaţiilor de plătit Articolul 11(1) În scopul testării capacităţii de întocmire şi transmitere a informaţiilor necesare pentru determinarea valorii compensaţiei datorate fiecărui deponent garantat, instituţiile de credit participante vor transmite în termen de 3 zile lucrătoare de la data de referinţă următoarele informaţii: a)lista compensaţiilor de plătit, prevăzută în anexa nr. 2, ale cărei rubrici privind datele personale sau datele unice de identificare, după caz, ale deponenţilor garantaţi vor fi completate de către instituţiile de credit participante numai în baza unei solicitări scrise din partea Fondului; b)situaţia recapitulativă, întocmită conform anexei nr. 3. (2) La întocmirea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), transmise Fondului conform art. 15, instituţiile de credit participante vor avea în vedere instrucţiunile de completare prevăzute în cadrul anexelor nr. 2 şi 3. Capitolul VDispoziţii speciale pentru instituţia de credit ale cărei depozite au fost declarate indisponibile Articolul 12(1) În ziua următoare constatării indisponibilităţii depozitelor, instituţia de credit sau lichidatorul desemnat, după caz, conform legii, transmite Fondului lista compensaţiilor de plătit şi situaţia recapitulativă prevăzute la art. 11 alin. (1), întocmite pentru data indisponibilizării depozitelor.(2) Lista compensaţiilor de plătit prevăzută la alin. (1) va fi întocmită cu completarea tuturor rubricilor, inclusiv a celor care conţin datele personale de identificare a deponenţilor garantaţi. Articolul 13Sumele care la data indisponibilizării depozitelor sunt evidenţiate în conturi tranzitorii şi pentru care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare pentru transferul sumelor reprezentând compensaţii către persoanele îndreptăţite vor fi introduse în lista compensaţiilor de plătit prin intermediul unor liste suplimentare, întocmite conform art. 14. Articolul 14(1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, instituţia de credit sau lichidatorul desemnat de instanţă transmite Fondului orice informaţii rectificative sau suplimentare de natură să contribuie la asigurarea acurateţei informaţiilor transmise conform art. 12.(2) Instituţia de credit respectivă sau, după caz, lichidatorul desemnat de instanţă transmite Fondului informaţiile de care nu a avut cunoştinţă în termenul prevăzut la alin. (1), de îndată ce acestea sunt cunoscute. Capitolul VIDispoziţii tranzitorii Articolul 15 (1) Formularul de raportare a depozitelor acoperite şi lista compensaţiilor de plătit întocmite pentru data de 31 decembrie 2015 vor fi transmise Fondului până la data de 15 februarie 2016, în format electronic. Formularul de raportare a depozitelor acoperite va fi transmis şi în format letric, cu semnătura persoanelor autorizate din cadrul instituţiei de credit.(2) În aplicarea prevederilor art. 8 şi 11, începând cu 30 iunie 2016, instituţiile de credit vor transmite Fondului formularul de raportare şi lista compensaţiilor de plătit, astfel:a)în format electronic, anexele nr. 1 şi 2, prin Reţeaua de comunicaţii interbancare administrată de Banca Naţională a României (RCI); b)în format letric, anexele nr. 1 şi 3, cu semnătura persoanelor autorizate din cadrul instituţiei de credit. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament. Articolul 17La data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă: a) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2012 privind plata contribuţiilor şi cotizaţiilor de către instituţiile de credit, precum şi verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 septembrie 2012;b) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situaţiei deponenţilor garantaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare;c) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2004 privind plata compensaţiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 18Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării. Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor bancare, Lucian Croitoru ANEXA Nr. 1Instituţia de credit Formularul de raportare a depozitelor acoperite la data de:

Nr. crt. Depozite prevăzute la art. 61 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare Solduri temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015 Total depozite acoperite Total
În cadrul plafonului de acoperire Peste plafonul de acoperire Total În cadrul nivelului de garantare Peste nivelul de garantare Total
0 1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 7 = 5 + 6 8 9 = 4 + 7
1. Număr titulari de depozite - total, din care:
a) persoane fizice, din care:
- rezidente
- nerezidente
b) persoane juridice, din care:
- rezidente
- nerezidente
2. Număr titulari de depozite eligibile - total, din care:
a) persoane fizice, din care:
- rezidente
- nerezidente
b) persoane juridice, din care:
- rezidente
- nerezidente
3. Total depozite (rd. 4 + rd. 5)
a) persoane rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*)
b) persoane nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*)
4. Suma depozitelor constituite de persoane fizice - total (lei):
a) persoane fizice rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*)
b) persoane fizice nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*)
5. Suma depozitelor constituite de persoane juridice - total (lei)
a) persoane juridice rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*)
b) persoane juridice nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*)
Nr. crt. Depozite prevăzute la art. 61 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare Solduri temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015 Total depozite acoperite Total
În cadrul plafonului de acoperire Peste plafonul de acoperire Total În cadrul nivelului de garantare Peste nivelul de garantare Total
0 1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 7 = 5 + 6 8 9 = 4 + 7
6. Total depozite eligibile (rd. 7 + rd. 8)
a) persoane rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*), din care în:
EUR
USD
CHF
GBP
alte valute (în echivalent lei)*)
b) persoane nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*), din care în:
EUR
USD
CHF
GBP
alte valute (în echivalent lei)*)
7. Suma depozitelor eligibile constituite de persoane fizice - total (lei)
a) persoane fizice rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*), din care în:
EUR
USD
CHF
GBP
alte valute (în echivalent lei)*)
b) persoane fizice nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*), din care în:
EUR
USD
CHF
GBP
alte valute (în echivalent lei)*)
Nr. crt. Depozite prevăzute la art. 61 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare Solduri temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015 Total depozite acoperite Total
În cadrul plafonului de acoperire Peste plafonul de acoperire Total În cadrul nivelului de garantare Peste nivelul de garantare Total
0 1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 7 = 5 + 6 8 9 = 4 + 7
8. Suma depozitelor eligibile constituite de persoane juridice - total (lei)
a) persoane juridice rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*), din care în:
EUR
USD
CHF
GBP
alte valute (în echivalent lei)*)
b) persoane juridice nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)*), din care în:
EUR
USD
CHF
GBP
alte valute (în echivalent lei)*)

*) Se vor utiliza cursurile de schimb conform art. 6 din Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit. Informaţii suplimentare:

Media trimestrială a cuantumului depozitelor acoperite în sold la data de ........
Depozite acoperite la sfârşitul lunii Depozite acoperite - medie trimestrială
Luna 1 Luna 2 Luna 3
Trimestrul I al semestrului de raportare
Trimestrul II al semestrului de raportare

Conducătorul instituţiei de credit, ........ ................ ................ ........ (numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........ (numele, prenumele, funcţia, semnătura) Instrucţiuni de întocmire a formularului de raportare a depozitelor acoperite:

Nr. crt. Indicatori Explicaţii
1. Depozite eligibile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 311/2015 în cadrul plafonului de acoperire Depozitele eligibile, altele decât cele cu solduri temporar ridicate, agregate per deponent garantat, cu valori mai mici sau egale cu plafonul de acoperire prevăzut la art. 61 din Legea nr. 311/2015
2. Depozite eligibile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 311/2015 peste plafonul de acoperire Depozitele eligibile, altele decât cele cu solduri temporar ridicate, agregate per deponent garantat, cu valori mai mari decât plafonul de acoperire prevăzut la art. 61 din Legea nr. 311/2015
3. Solduri temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015 în cadrul nivelului de garantare Depozitele eligibile cu solduri temporar ridicate, agregate per deponent garantat, cu valori mai mici sau egale cu nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015
4. Solduri temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015 peste nivelul de garantare Depozitele eligibile cu solduri temporar ridicate, agregate per deponent garantat, cu valori mai mari decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015
5. Media trimestrială a cuantumului depozitelor acoperite Se calculează ca medie aritmetică simplă a soldurilor depozitelor acoperite la sfârşitul fiecărei luni din cadrul trimestrului.
6. - Celulele colorate în gri nu se completează manual, ele conţin valori calculate sau nu conţin informaţii.

NOTE: 1. În aplicarea prevederilor art. 62 din Legea nr. 311/2015, sistemele informatice ale instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor bancare trebuie să permită identificarea şi evidenţierea distinctă a soldurilor temporar ridicate.2. În situaţia în care un titular deţine depozite eligibile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 311/2015, precum şi depozite eligibile prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015, acesta va fi inclus în formularul de raportare a depozitelor acoperite astfel: în coloana 2 sau 3, după caz;

în coloana 5 sau 6, după caz;

în coloana 8, o singură dată. ANEXA Nr. 2Instituţia de credit LISTA compensaţiilor de plătit la data de ........ ................ ............ Lista compensaţiilor de plătit se întocmeşte sub forma unor fişiere în format txt cu separator de câmp § (section sign), având următoarea structură: 1. Fişierul persoanelor fizice - LIST_DEP_PF - include totalitatea persoanelor fizice garantate de Fondul de garantare a depozitelor bancare. Depozitele eligibile ale unei persoane fizice evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit sunt cumulate într-o singură poziţie (nu se includ în fişier persoanele fizice ale căror depozite sunt menţionate în Lista depozitelor excluse de la garantare - anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare). Pentru fiecare deponent se specifică elementele necesare identificării acestuia, sumele necesare calculului compensaţiei, precum şi compensaţia de plătit.

Denumire câmp Tip câmp Lungime câmp Explicaţii
Identificatorul unic al deponentului Cod_dep N 15 Cod unic atribuit fiecărui deponent de către instituţia de credit
Nume deponent Nume** C 100 Conţine numele deponentului.
Prenume deponent Prenume** C 100 Conţine prenumele deponentului.
Data naşterii Data_n** D 10 Data naşterii deponentului
Serie şi număr act identitate AI** C 30 Conţine seria şi numărul actului de identitate al deponentului (care poate fi buletin de identitate, carte de identitate, paşaport ori alt act de identitate emis conform legii).
Denumire câmp Tip câmp Lungime câmp Explicaţii
Cod numeric personal CNP** C 13 Conţine codul numeric personal al deponentului cetăţean român (indiferent de rezidenţă) sau al deponentului străin cu rezidenţă în România.
Nerezident Nerezident L 1 Se completează „T" pentru cetăţenii străini nerezidenţi în România.
Ţară Tara C 100 Ţara unde are adresa deponentul
Judeţ Judet C 100 Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea unde are adresa deponentul
Localitate Localitate C 100 Localitatea unde are adresa deponentul
Adresa Adresa** C 100 Conţine adresa deponentului, cu excepţia informaţiilor din câmpurile: Ţară, Judeţ, Localitate.
Cod poştal Cod_p** C 30 Codul poştal aferent adresei deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)
Telefon fix Tel_f ** C 15 Telefonul fix al deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)
Telefon mobil Tel_m** C 15 Telefonul mobil al deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)
Adresă e-mail E-mail** C 50 Adresa de e-mail a deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)
Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponent, cu excepţia soldurilor temporar ridicate Depozit1 N 19,2 Suma totală a depozitelor, altele decât soldurile temporar ridicate, se determină prin însumarea valorii: - tuturor depozitelor deţinute de un deponent în conturile sale la toate unităţile instituţiei de credit, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la art. 62, art. 65 alin. (2), art. 67 şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 311/2015; - părţii din conturile comune sau depozitele pentru care este îndreptăţit deponentul în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 311/2015; - dobânzilor calculate la depozite până la data de referinţă şi nevirate în contul deponentului.
Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponent din categoria soldurilor temporar ridicate Depozit2 N 19,2 Suma totală a soldurilor temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015 deţinute de un deponent la toate unităţile instituţiei de credit
Obligaţiile de plată exigibile ale deponentului faţă de instituţia de credit Credit N 19,2 Suma obligaţiilor de plată faţă de instituţia de credit se determină prin însumarea tuturor obligaţiilor de plată exigibile (rate de credit, dobânzi, comisioane, alte sume datorate şi neachitate la data scadenţei) evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit.
Compensaţia de plătit în limita plafonului de acoperire potrivit art. 61 din Legea nr. 311/2015 Compensaţie1 N 19,2 Compensaţie1 se calculează astfel: - dacă (Depozit1 – Credit) este negativ sau egal cu zero, se înscrie valoarea zero; - dacă (Depozit1 – Credit) este pozitiv, dar mai mic decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea rezultatului; - dacă (Depozit1 – Credit) este pozitiv, dar mai mare decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea plafonului de acoperire.
Denumire câmp Tip câmp Lungime câmp Explicaţii
Compensaţia de plătit în limita nivelului de garantare stabilit pentru soldurile temporar ridicate potrivit art. 62 din Legea nr. 311/2015 Compensaţie2 N 19,2 Dacă (Depozit1 – Credit) ≤ 0, atunci Compensaţie2 se calculează astfel: - dacă (Depozit2 + Depozit1 – Credit) este negativ sau egal cu zero, se înscrie valoarea zero; - dacă (Depozit2 + Depozit1 – Credit) este pozitiv, dar mai mic sau egal cu nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoarea rezultatului; - dacă (Depozit2 + Depozit1 – Credit) este pozitiv, dar mai mare decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoarea nivelului de garantare. Dacă (Depozit1 – Credit) > 0, atunci Compensaţie2 se calculează astfel: - dacă Depozit2 este egal cu zero, se înscrie valoarea zero; - dacă Depozit2 este pozitiv, dar mai mic decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoarea Depozit2; - dacă Depozit2 este pozitiv, dar mai mare decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoare nivelului de garantare.
Unitate Unit_ic C 4 Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit.
Numărul listei de plată Nr_list C 2 Se completează cu valoarea „01". În cazul unui proces de plată a compensaţiilor, listele cu modificări şi adăugări ulterioare vor primi în continuare numere începând cu „02".
Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent în listă) Cod_lich C 9 Poziţia titularului în lista deponenţilor

2. Fişierul persoanelor juridice - LIST_DEP_PJ - include deponenţii garantaţi, alţii decât persoanele fizice. Depozitele eligibile ale unei persoane juridice evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit sunt cumulate într-o singură poziţie (nu se includ în fişier persoanele juridice ale căror depozite sunt menţionate în Lista depozitelor excluse de la garantare - anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015). Pentru fiecare deponent se specifică elementele necesare identificării acestuia, sumele necesare calculului compensaţiei, precum şi compensaţia de plătit.

Denumire câmp Tip câmp Lungime câmp Explicaţii
Identificatorul unic al deponentului Cod_dep N 15 Cod unic atribuit fiecărui deponent de către instituţia de credit
Denumirea persoanei juridice Nume** C 150 Conţine denumirea persoanei juridice.
Identificator fiscal CUI** C 15 Conţine codul unic de înregistrare/codul fiscal atribuit persoanei juridice.
Nr. de înregistrare la registrul comerţului sau al autorizaţiei de funcţionare RC** C 30 Nr. de înregistrare la registrul comerţului sau alt registru ori nr. autorizaţiei de funcţionare a persoanei juridice, după caz
Tipul persoanei juridice Tip_pj C 10 Conţine tipul persoanei juridice (detaliat în fişierul TIP_PJ.txt). Se completează cu codul tipului de client din evidenţele instituţiei de credit. Descrierea tipului de persoană juridică, precum şi disponibilitatea informaţiilor despre „CUI" şi „RC" pentru tipul respectiv de persoană juridică vor fi evidenţiate în fişierul TIP_PJ.
Denumire câmp Tip câmp Lungime câmp Explicaţii
Nerezident Nerezident L 1 Se completează „T" pentru persoanele juridice străine nerezidente în România.
Ţară Tara C 100 Ţara unde are adresa deponentul.
Judeţ Judet C 100 Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea unde are adresa deponentul.
Localitate Localitate C 100 Localitatea unde are adresa deponentul.
Sediul Adresa** C 100 Conţine adresa deponentului, cu excepţia informaţiilor din câmpurile: Ţară, Judeţ, Localitate.
Cod poştal Cod_p** C 30 Codul poştal aferent adresei deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)
Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponentul garantat Depozit N 19,2 Suma totală a depozitelor se determină prin însumarea valorii: - tuturor depozitelor deţinute de un deponent în conturile sale la toate unităţile instituţiei de credit, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la art. 65 alin. (2), art. 67 şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 311/2015; - dobânzile calculate la depozite până la data de referinţă şi nevirate în contul deponentului.
Obligaţiile de plată exigibile ale deponentului garantat faţă de instituţia de credit Credit N 19,2 Suma obligaţiilor de plată faţă de instituţia de credit se determină prin însumarea tuturor obligaţiilor de plată exigibile (rate de credit, dobânzi, comisioane, alte sume datorate şi neachitate la data scadenţei) evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit.
Compensaţia de plătit Compensaţie N 19,2 - dacă (Depozit – Credit) este negativ sau egal cu zero, se înscrie valoarea zero; - dacă (Depozit – Credit) este pozitiv, dar mai mic decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea rezultatului; - dacă (Depozit – Credit) este pozitiv, dar mai mare decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea plafonului de acoperire.
Unitate Unit_ic C 4 Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit
Numărul listei de plată Nr_list C 2 Se completează cu valoarea „01". În cazul unui proces de plată a compensaţiilor, listele cu modificări şi adăugări ulterioare vor primi în continuare numere începând cu „02".
Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent în listă) Cod_lich C 9 Poziţia titularului în lista deponenţilor

3. Fişierul unităţilor instituţiei de credit - UNIT_IC - conţine denumirea unităţilor instituţiei de credit.

Denumire câmp Tip câmp Lungime câmp Explicaţii
Unitate Unit_ic C 4 Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit.
Denumire unitate Den_unit C 30 Conţine denumirea unităţii instituţiei de credit.
Ţară Tara C 100 Ţara unde are adresa instituţia de credit.
Judeţ Judet C 100 Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea unde are adresa instituţia de credit.
Localitate Localitate C 100 Localitatea unde are adresa instituţia de credit.
Adresa Adresa C 100 Conţine adresa instituţiei de credit, cu excepţia informaţiilor din câmpurile: Ţară, Judeţ, Localitate.

4. Fişierul tipurilor de persoane juridice TIP_PJ - conţine codificarea şi descrierea tipului de persoană juridică introdusă în câmpul „Tip_pj".

Denumire câmp Tip câmp Lungime câmp Explicaţii
Cod tip persoană juridică Tip_pj C 10 Conţine codul folosit de instituţia de credit în câmpul Tip_pj din fişierul LIST_DEP_PJ.
Descriere tip persoană juridică Descriere C 100 Conţine descrierea detaliată a tipului de persoană juridică.
Identificator fiscal CUI L 1 Se completează cu „T" dacă tipul de persoană juridică trebuie să aibă CUI.
Nr. de înregistrare la registrul comerţului sau al autorizaţiei de funcţionare RC L 1 Se completează cu „T" dacă tipul de persoană juridică trebuie să aibă RC.

5. Instituţiile de credit trebuie să ţină evidenţa deponenţilor garantaţi aflaţi sub incidenţa art. 65 alin. (2) sau art. 67 din Legea nr. 311/2015. Aceste depozite vor fi evidenţiate în fişiere distincte - LIST_DEP_PF_B şi LIST_DEP_PJ_B, după caz, care vor avea aceeaşi structură cu LIST_DEP_PF, respectiv LIST_DEP_PJ.NOTE: a)Tip câmp: C = caracter (alfanumeric); N = numeric; L = logic (valori T/F); D = date (în formatul zz.ll.aaaa, unde zz = zi; ll = luna; aaaa = an). b)Fiecare deponent va figura în listă o singură dată. În cazul deponenţilor care au conturi deschise la mai multe unităţi ale instituţiei de credit, consolidarea sumelor din conturi se face după cum urmează:

(i) la unitatea la care suma depozitelor este cea mai mare, dacă deponentul nu are credite angajate;
(ii) la unitatea la care are rata de credit scadentă nerambursată cea mai mare, dacă deponentul are mai multe credite angajate de la diferite unităţi ale instituţiei de credit;
(iii) la unitatea din ţară care se încadrează în una dintre situaţiile de la pct. (i) sau (ii), dacă deponentul are depozite atât în ţară, cât şi la sucursale ale instituţiei de credit din alte state Uniunii Europene.

c)Nu se introduc în lista compensaţiilor de plătit deponenţii pentru care niciun depozit nu a avut tranzacţii în ultimele 24 de luni, iar suma tuturor depozitelor deţinute de aceşti deponenţi este sub valoarea minimă de la care se plătesc compensaţii, stabilită conform art. 68 din Legea nr. 311/2015;d)Fişierele întocmite conform art. 11 din Regulamentul Fondului de garantare al depozitelor bancare nr. 1/2016, având structura de mai sus, vor fi raportate prin sistemul RCI după ce câmpurile marcate cu ** au fost înlocuite cu spaţii. ANEXA Nr. 3Instituţia de credit SITUAŢIE RECAPITULATIVĂ transmisă Fondului de garantare a depozitelor bancare în concordanţă cu fişierele transmise în format electronic şi cu balanţa de verificare pentru data de ........ ......... lei -

Descriere Fişier Dimensiune fişier (în bytes) Data ultimei modificări a fişierului Nr. înregistrări în fişier Total depozite Total obligaţii exigibile faţă de bancă Total compensaţii
Persoane fizice garantate List_dep_pf.txt
Persoane juridice garantate List_dep_pj.txt
Depozite pentru care nu se plătesc compensaţii, conform art. 68 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare - - - - - -

Descriere Fişier Dimensiune fişier (în bytes) Data ultimei modificări a fişierului Nr. înregistrări în fişier Total depozite Total obligaţii exigibile faţă de bancă Total compensaţii
Depozite excluse de la garantare - - - - - -
Sume în curs de clarificare
Persoane fizice garantate cu sume blocate List_dep_pf_b.txt
Persoane juridice garantate cu sume blocate List_dep_pj_b.txt
- Sume ale deponenţilor aflate în conturi tranzitorii - - - - - -
TOTAL în balanţa instituţiei de credit -

Conducătorul instituţiei de credit/Lichidator, ........ ................ ................ ................ (numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila) Conducătorul compartimentului financiar contabil, ........ ................ ........ ............. (numele, prenumele, funcţia, semnătura) Instrucţiuni de completare: 1. Coloana „Total depozite": a)pentru persoane fizice garantate conţine totalul valorilor aflate în câmpurile Depozit1 + Depozit2; b)pentru persoane juridice garantate conţine totalul valorilor aflate în câmpul Depozit.2. Coloana „Total compensaţii": a)pentru persoane fizice garantate conţine totalul valorilor aflate în câmpurile Compensaţie1 + Compensaţie2; b)pentru persoane juridice garantate conţine totalul valorilor aflate în câmpul Compensaţie.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 1/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 1 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu