E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.1 din 10.09.2012

privind plata contribuţiilor şi cotizaţiilor de către instituţiile de credit, precum şi verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
ACT EMIS DE: Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 28 septembrie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 3, art. 9 alin. (1), art. 10-13, art. 42, 44, art. 58 alin. (2) şi art. 61-63 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din Ordonanţă Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul regulament. Capitolul I Dispoziţii comune Articolul 1Prezentul regulament se aplică tuturor instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fond, precum şi, potrivit prevederilor art. 16, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Articolul 2Termenii şi expresiile din cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă. Articolul 3Toate instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României să primească depozite de la public şi să acorde credite sunt obligate să participe la Fond în condiţiile prevederilor art. 3 din ordonanţă, respectiv să plătească în conformitate cu prevederile legale, după caz, o contribuţie iniţială, o contribuţie anuală, o contribuţie specială, respectiv o cotizaţie anuală şi o cotizaţie suplimentară. Articolul 4(1) Sucursalele din România ale instituţiilor de credit autorizate într-un alt stat membru din Uniunea Europeană pot solicita obţinerea calităţii de participant la Fond în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) din ordonanţă, adresând în acest scop acestuia o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) Cererea trebuie să fie semnată de persoanele din conducerea sucursalei legal împuternicite să o reprezinte în raporturile cu terţii şi trebuie să fie însoţită de o traducere autorizată în limba română a reglementărilor în domeniul garantării depozitelor privind lista depozitelor negarantate din statul membru de origine aplicabilă schemei de garantare a depozitelor la care participă instituţia de credit respectivă.(3) Fondul va analiza cererea primită de la sucursala în cauză şi, după obţinerea unui acord de principiu privind cooperarea bilaterală de la schema de garantare a depozitelor la care participă instituţia de credit în statul membru de origine, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, va comunica sucursalei aprobarea cererii şi obţinerea provizorie a calităţii de participant la Fond.(4) În cazul în care Fondul consideră că cererea sucursalei nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (2) din ordonanţă, va comunica acest lucru sucursalei în termenul de la alin. (3), împreună cu motivaţiile care au condus la această concluzie.(5) În cazul în care o sucursală a unei instituţii de credit doreşte să renunţe la calitatea de participant la schema de garantare din România trebuie să notifice în scris Fondul în legătură cu această decizie, precizând data de la care această calitate încetează.(6) Calitatea de participant la Fond se dobândeşte efectiv de către sucursală din ziua plăţii contribuţiei iniţiale. Articolul 5Plata de către instituţiile de credit a contribuţiilor şi cotizaţiilor datorate se efectuează în lei, în contul curent al Fondului comunicat de către acesta, urmând ca la data efectuării plăţii acestea să transmită Fondului, prin fax sau email, o copie a formularului declaraţiei privind plata contribuţiei, respectiv plata cotizaţiei, precum şi o copie a documentului de plată, urmând ca originalul declaraţiei să fie remis Fondului în termen de maximum 5 zile de la data plăţii. Articolul 6(1) Instituţiile de credit sunt obligate să plătească Fondului contribuţiile şi cotizaţiile în cuantumurile şi la termenele stabilite.(2) Plata contribuţiilor/cotizaţiilor anuale poate fi suspendată ca urmare a deciziei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului, în situaţia în care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat faţă de soldul total al depozitelor garantate aflate în evidenţa instituţiilor de credit participante la Fond, respectiv faţă de necesarul optim de resurse financiare acumulate la fondul de restructurare bancară, plata fiind reluată în situaţia în care resursele scad sub nivelurile menţionate. Articolul 7(1) În cazul în care o instituţie de credit participantă la Fond nu plăteşte contribuţiile şi cotizaţiile datorate în cuantumul şi la termenele prevăzute de reglementările legale, Fondul solicită în scris Băncii Naţionale a României, conform prevederilor art. 10 alin. (4) din ordonanţă, debitarea contului curent al instituţiei de credit în cauză, deschis la banca centrală, cu sumele datorate şi transferarea sumelor respective în contul curent al Fondului indicat de către acesta.(2) În cazul în care contribuţiile şi cotizaţiile menţionate la alin. (1) nu au putut fi recuperate de la o instituţie de credit până la intrarea lichidare, recuperarea sumelor se va face de către Fond în procesul lichidării acesteia. Articolul 8Contribuţiile şi cotizaţiile plătite de instituţiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal. Articolul 9Contribuţiile şi cotizaţiile plătite de instituţiile de credit nu se restituie în nicio situaţie, nici chiar în cazul lichidării sau dizolvării unei instituţii de credit. Articolul 10Instituţiile de credit rezultate dintr-o fuziune, instituţiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, precum şi băncile-punte sunt scutite de la plata contribuţiei iniţiale. Articolul 11Instituţiile de credit rezultate dintr-un proces de fuziune, cele constituite ca bancă-punte, precum şi instituţiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, dacă aceste procese au avut loc după plata cotizaţiei anuale, sunt scutite de la plata acesteia pentru anul respectiv. Articolul 12În sensul prezentului regulament, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, persoanele fizice având profesii liberale, conform legii, precum şi alte persoane fizice a căror activitate economică este reglementată prin legi speciale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sunt asimilate categoriei persoanelor juridice. Articolul 13(1) Instituţiile de credit participante la Fond au obligaţia să încadreze corect depozitele, în conformitate cu prevederile legale, în una dintre cele două categorii, depozite garantate sau depozite negarantate.(2) Depozitele microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii se încadrează, conform legii, în categoria depozitelor garantate, sens în care instituţiile de credit trebuie să obţină de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse informaţiile relevante pentru încadrarea sau neîncadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; în vederea includerii depozitelor microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii în categoria celor garantate, aceste întreprinderi completează, la deschiderea conturilor, o declaraţie pe propria răspundere, „Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.(3) La deschiderea conturilor, categoriile de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în „Lista depozitelor negarantate“ prevăzută în anexa nr. 3 declară pe propria răspundere încadrarea depozitelor, conform legii, în categoria depozitelor garantate sau negarantate, scop în care titularii de conturi menţionaţi depun la ghişeul instituţiei de credit o declaraţie pe propria răspundere, „Declaraţia deponentului privind încadrarea depozitelor“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.(4) Pentru persoanele fizice, obligaţia declarării există numai în cazul celor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, prevăzute la pct. 8 şi 9 din „Lista depozitelor negarantate“, pentru care obligaţia de încadrare a depozitelor acestora revine instituţiei de credit respective, care va face încadrarea în funcţie de informaţiile din baza de date cu privire la cunoaşterea clientelei, procedându-se similar şi pentru societăţile din grupul din care face parte instituţia de credit prevăzute la pct. 11 din listă; în vederea determinării corecte, în conformitate cu cerinţele prevederilor legale, a bazei de calcul a contribuţiei, persoanele fizice menţionate la pct. 8 şi 9 din „Lista depozitelor negarantate“, respectiv administratorii, directorii, membrii consiliului de supraveghere, auditorii, acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit, precum şi persoanele cu statut similar în cadrul altor societăţi din grupul din care face parte instituţia de credit vor completa „Declaraţia persoanelor în relaţii speciale cu instituţia de credit“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.(5) Titularii de conturi din evidenţa instituţiilor de credit menţionaţi la alin. (2)-(4) la care au apărut modificări ce au dus la schimbarea încadrării în categoria garantat/negarantat, respectiv în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, ori a persoanelor în relaţii speciale cu instituţia de credit, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la modificare să transmită instituţiei de credit o declaraţie rectificativă corespunzător noii situaţii de încadrare, astfel cum aceasta apare în anexele nr. 2 şi 4, respectiv o comunicare scrisă pentru celelalte categorii.(6) Instituţiile de credit au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ţinerea evidenţei declaraţiilor şi de a verifica corecta completare a datelor din declaraţiile prezentate, iar în situaţia în care datele nu corespund situaţiei de fapt astfel de declaraţii nu vor fi primite, solicitându-se declaraţii completate corect; în cazurile în care pentru unii titulari de conturi nu există declaraţiile sus-menţionate, până la primirea declaraţiei instituţia de credit va proceda la încadrarea din oficiu a depozitelor acestora potrivit datelor de care dispune conform reglementărilor Băncii Naţionale a României privind cunoaşterea clientelei, şi cu respectarea dispoziţiilor legale corespunzătoare, astfel încât în vederea stabilirii bazei de calcul pentru data de 31 decembrie a fiecărui an toţi titularii de conturi să fie încadraţi corespunzător.(7) În cazul în care depozitul unui deponent nu se încadrează în categoria celor garantate, instituţia de credit are obligaţia de a-l informa în mod expres despre acest fapt, astfel: în cazul deschiderii de conturi, se va stipula pe contractul respectiv că depozitul este negarantat, iar în cazul celor care deţin conturi deja deschise instituţia de credit respectivă va stipula menţiunea pe extrasele de cont ori într-o comunicare scrisă expresă. Articolul 14(1) Baza de calcul a contribuţiei anuale ori speciale a unei instituţii de credit o reprezintă soldul total al depozitelor din categoria celor garantate aflate în evidenţa instituţiei de credit participantă la Fond, în echivalent lei, determinat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuţiei.(2) Baza de calcul a cotizaţiei anuale sau suplimentare o constituie valoarea pasivului negarantat al fiecărei instituţii de credit persoană juridică română la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a cotizaţiei, care reprezintă valoarea în lei a elementelor bilanţiere de pasiv, din care se scad capitalurile proprii înregistrate în situaţiile financiare anuale ale instituţiei de credit şi soldul depozitelor garantate determinat la aceeaşi dată.(3) Echivalentul în lei al depozitelor în valută se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţională a României în ultima zi bancară din an; pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Naţională a României comunică cursurile de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută se calculează pe baza ultimului curs de schimb practicat de instituţiile de credit în cauză pentru valutele respective. Articolul 15În conformitate cu prevederile legale, Fondul verifică anual realitatea sumelor datorate acestuia şi respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponenţilor de către instituţiile de credit. Articolul 16În scopul urmăririi în cursul anului, de către Fond, a evoluţiei situaţiei depozitelor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, instituţiile de credit, inclusiv cele pentru care nu există obligaţia participării la Fond, comunică trimestrial Fondului, pentru trimestrul anterior, până la data de 7 a primei luni din trimestru, situaţia depozitelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, atât în format letric, cât şi în format electronic. Capitolul IIPlata contribuţiei iniţiale Articolul 17Fiecare instituţie de credit nou-participantă la Fond este obligată în conformitate cu prevederile art. 10 din ordonanţă să plătească Fondului contribuţia iniţială. Articolul 18Cuantumul contribuţiei iniţiale ce trebuie plătită de fiecare instituţie de credit nou-participantă se determină prin „Declaraţia privind plata contribuţiei iniţiale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, după cum urmează: a)instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României plătesc o contribuţie iniţială echivalentă cu 1% din capitalul iniţial reglementat aplicabil; b)casele centrale ale cooperativelor de credit plătesc o contribuţie iniţială de 1% din capitalul agregat reglementat al reţelei; c)sucursalele instituţiilor de credit din state membre ce devin participante la Fond în condiţiile art. 3 alin. (2) din ordonanţă plătesc o contribuţie iniţială a cărei valoare se stabileşte la echivalentul a 0,5% din capitalul iniţial reglementat aplicabil în România categoriei de instituţii de credit în care a fost încadrată sucursala conform prevederilor art. 19. Articolul 19Pentru calculul contribuţiei iniţiale a sucursalei menţionate la art. 18 lit. c), Fondul solicită Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere încadrarea sucursalei, pe baza informaţiilor privind activităţile acesteia notificate potrivit legii, în una dintre categoriile de instituţii de credit prevăzute de lege. Articolul 20Instituţiile de credit plătesc Fondului contribuţia iniţială în termen de 30 de zile calendaristice de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României, iar în cazul sucursalelor instituţiilor de credit cu sediul în alte state membre, în termen de 30 de zile de la data aprobării cererii privind dobândirea calităţii de participant la Fond. Articolul 21În cazul în care o sucursală a unei instituţii de credit dintr-un stat membru nu plăteşte contribuţia iniţială în termenul mai sus menţionat, Fondul va atenţiona conducerea sucursalei respective în legătură cu acest aspect şi va stabili un nou termen de plată, care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. Neplata contribuţiei în termenul de mai sus face ca cererea de participare la schema de garantare din România să rămână fără obiect. Capitolul IIIPlata contribuţiei anuale/speciale Articolul 22Fiecare instituţie de credit participantă la Fond este obligată, conform prevederilor art. 11 din ordonanţă, să plătească Fondului o contribuţie anuală corespunzătoare cotei comunicate de Fond. Articolul 23(1) Cuantumul contribuţiei anuale care trebuie plătită Fondului, conform legii, se determină de către fiecare instituţie de credit participantă la Fond prin formularul „Declaraţia privind plata contribuţiei anuale/speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul...“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, prin aplicarea cotei procentuale anuale comunicate de Fond asupra bazei de calcul a contribuţiei determinate în conformitate cu prevederile art. 14.(2) În cazul sucursalelor instituţiilor de credit din state membre participante la Fond, contribuţia anuală pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din statul membru de origine se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale la baza de calcul stabilită proporţional în funcţie de cât reprezintă categoria/categoriile de depozite ce urmează să fie garantate de Fond. Articolul 24Cota procentuală anuală se comunică instituţiilor de credit de către Fond până cel târziu la sfârşitul lunii februarie a anului de plată şi nu poate depăşi nivelul maxim de 0,5% din soldul total al depozitelor din categoria celor garantate. Articolul 25Declaraţia menţionată la art. 23 alin. (1) este remisă Fondului în termen de maximum 5 zile de la data plăţii, împreună cu noua situaţie a depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuţiei, în cazul în care se constată diferenţe faţă de raportarea transmisă Fondului în luna ianuarie a anului de plată. Articolul 26(1) În cazul unei instituţii de credit nou-participante, prima contribuţie anuală datorată Fondului se va calcula prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinată conform prevederilor art. 23 alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la Banca Naţională a României, până la sfârşitul anului.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instituţiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achiziţionează după constituire un portofoliu de depozite plătesc prima contribuţie anuală determinată conform prevederilor art. 23 alin. (1).(3) În cazul în care pentru o instituţie de credit a fost pronunţată o hotărâre judecătorească de declanşare a procedurii falimentului sau a început lichidarea instituţiei de credit la iniţiativa acţionarilor/membrilor acesteia potrivit dispoziţiilor legale, ori ca urmare a hotărârii Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei, baza de calcul a contribuţiei pentru acel an se stabileşte potrivit evidenţelor instituţiei de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui în care a fost pronunţată hotărârea judecătorească de declanşare a procedurii falimentului, respectiv în care Banca Naţională a României a confirmat încetarea valabilităţii autorizaţiei instituţiei de credit sau a hotărât retragerea autorizaţiei acesteia; contribuţia anuală care trebuie plătită se calculează prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinată prin aplicarea cotei procentuale respective la baza de calcul stabilită în condiţiile acestui alineat cu numărul de zile de la începutul anului până la data la care a fost pronunţată hotărârea judecătorească de declanşare a procedurii falimentului, respectiv până la data la care Banca Naţională a României a confirmat încetarea valabilităţii autorizaţiei instituţiei de credit sau a hotărât retragerea autorizaţiei acesteia. Articolul 27Instituţiile de credit constituite ca bancă-punte plătesc prima contribuţie anuală determinată conform prevederilor art. 23 alin. (1). Articolul 28Termenul maxim pentru plata contribuţiei anuale este data de 30 aprilie a fiecărui an de plată/ultima zi lucrătoare bancară a lunii aprilie în cazul în care data de 30 aprilie este zi nelucrătoare. Articolul 29În cazul în care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României apreciază că resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor sale de plată, acesta poate stabili plata unei contribuţii speciale de către fiecare instituţie de credit participantă, egală cu până la nivelul contribuţiei anuale aferente exerciţiului financiar în curs, respectiv cuantumul şi termenul de plată ale acesteia. Capitolul IVPlata cotizaţiei anuale/suplimentare Articolul 30Fondul, potrivit legii, administrează fondul de restructurare bancară pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate ca urmare a aplicării măsurilor de restructurare implementate în cursul administrării speciale sau, după caz, a aplicării unor măsuri de stabilizare dispuse de Banca Naţională a României potrivit legii, precum şi pentru finanţarea măsurilor de stabilizare. Articolul 31Pentru determinarea cotei procentuale anuale, fiecare instituţie de credit persoană juridică română raportează Fondului, în termenul prevăzut de reglementările Băncii Naţionale a României pentru transmiterea situaţiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată, conform formularului „Situaţia privind stabilirea pasivului negarantat la data de...“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9. Articolul 32(1) În funcţie de necesarul optim de resurse financiare ale fondului de restructurare bancară şi de nivelul corespunzător de atins pentru fiecare an, Fondul stabileşte, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, cota procentuală utilizată la determinarea cotizaţiei anuale, care nu poate depăşi nivelul de 0,1% din valoarea pasivului negarantat al fiecărei instituţii de credit persoană juridică română.(2) Cota procentuală se comunică de Fond instituţiilor de credit persoane juridice române în cel mult 20 de zile de la împlinirea termenului la care face referire art. 31. Articolul 33(1) Fiecare instituţie de credit persoană juridică română este obligată să plătească Fondului cotizaţia anuală corespunzătoare cotei comunicate de Fond, până cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an de plată/ultima zi lucrătoare bancară a lunii iunie în cazul în care data de 30 iunie este zi nelucrătoare.(2) Cuantumul cotizaţiei anuale/suplimentare care trebuie plătită Fondului, conform legii, se determină de către fiecare instituţie de credit participantă la Fond prin formularul „Declaraţia privind plata cotizaţiei anuale/suplimentare la fondul de restructurare bancară în anul...“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, prin aplicarea cotei procentuale anuale comunicate de Fond asupra bazei de calcul a cotizaţiei determinate la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată potrivit art. 14 alin. (2). Articolul 34În cazul în care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României apreciază că resursele financiare acumulate la fondul de restructurare bancară nu sunt suficiente, fiecare instituţie de credit persoană juridică română plăteşte o cotizaţie suplimentară, în termenul prevăzut de Fond, cotizaţia suplimentară neputând depăşi nivelul cotizaţiei rezultate prin aplicarea cotei maxime de 0,1% asupra valorii pasivului negarantat al instituţiei de credit respective. Capitolul VVerificarea la instituţiile de credit Articolul 35(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor conferite de lege, Fondul verifică anual la instituţiile de credit realitatea datelor înscrise în declaraţiile privind calculul şi plata contribuţiilor/cotizaţiilor datorate, precum şi respectarea prevederilor legale privind informarea deponenţilor de către instituţiile de credit.(2) În acest scop, potrivit legii, Fondul poate să încheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.(3) În cursul procesului de verificare, instituţiile de credit şi auditorii acestora au obligaţia de a prezenta sau de a transmite reprezentanţilor Fondului ori persoanelor mandatate orice informaţii necesare activităţii de verificare.(4) Reprezentanţii Fondului, respectiv membrii consiliului de administraţie şi salariaţii, precum şi celelalte persoane angajate de către Fond au obligaţia de a nu dezvălui secretul profesional asupra informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor, decât în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 36Verificarea realităţii datelor transmise Fondului constă în confruntarea datelor înscrise în declaraţiile transmise Fondului, inclusiv în situaţia depozitelor/situaţia privind stabilirea pasivului negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuţiei/cotizaţiei cu cele din evidenţa contabilă a instituţiilor de credit. Articolul 37Principalele obiective ale verificării anuale la instituţiile de credit a datelor din declaraţiile/raportările transmise Fondului sunt: a)verificarea realităţii datelor din declaraţiile privind contribuţia anuală/specială, după caz; b)verificarea realităţii datelor din declaraţiile privind cotizaţia anuală/suplimentară, după caz, la fondul de restructurare bancară; c)verificarea respectării prevederilor legale privind informarea publicului. Articolul 38Verificarea va începe, după o înştiinţare prealabilă, la sediul instituţiei de credit respective unde şeful Serviciului Relaţii cu instituţii de credit, în baza delegaţiei emise de conducerea Fondului, va prezenta reprezentanţilor băncii echipa de control, precum şi procedura de verificare. Articolul 39Etapele procedurii de verificare sunt următoarele: a)verificarea, atât la sediul instituţiei de credit, cât şi la sediul Fondului a modului de stabilire a bazei de calcul a contribuţiei/cotizaţiei anuale datorate, determinarea corectă a contribuţiei, respectiv a cotizaţiei anuale datorate şi încadrarea în termenul de plată a acestora; b)culegerea de către echipa de control, la sediul instituţiei de credit, a datelor din situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată; c)stabilirea de comun acord cu reprezentanţii instituţiei de credit a termenului de transmitere, prin e-mail sau pe suport electronic, către Fond a informaţiilor solicitate necesare desfăşurării activităţii de verificare; d)verificarea în evidenţele instituţiei de credit, de regulă prin sondaj, a corectitudinii încadrării depozitelor din listele transmise anterior de aceasta în formatul stabilit de reprezentanţii Fondului; e)verificarea evidenţei declaraţiilor date de titularii de cont cu privire la încadrarea din punct de vedere al garantării depozitelor, organizării acesteia, modului de completare şi de respectare a modelelor din prezentul regulament; f)verificarea la unităţi teritoriale ale instituţiei de credit a modului de respectare a obligaţiei legale a instituţiei de credit de a informa deponenţii cu privire la garantarea depozitelor; g)încheierea procesului-verbal de verificare prin semnarea acestuia de către echipa de control a Fondului şi reprezentanţii legali ai instituţiei de credit respective şi înregistrarea procesului-verbal în Registrul unic de control al instituţiei de credit, formatul procesului-verbal fiind aprobat de conducerea executivă a Fondului. Articolul 40La verificarea corectitudinii stabilirii bazei de calcul a contribuţiei anuale datorate Fondului se vor parcurge următoarele etape: a)pentru determinarea contribuţiei anuale datorate Fondului de instituţiile de credit se verifică corectitudinea stabilirii bazei de calcul a contribuţiei, respectiv soldul total în echivalent lei reprezentând totalitatea depozitelor din categoria celor garantate aflate în evidenţa instituţiei de credit verificate la 31 decembrie a anului precedent anului de plată, la stabilirea bazei de calcul corecte avându-se în vedere prevederile legislaţiei Fondului cu privire la depozite, depozite garantate şi depozite negarantate, celelalte prevederi aplicabile astfel încât să se evite încadrarea eronată a depozitelor, precum şi determinarea incorectă a cuantumului contribuţiei anuale datorate Fondului în anul de plată; b)analiza conturilor contabile în care sunt evidenţiate depozitele garantate şi depozitele negarantate ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite de instituţia de credit pentru data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată; conturile luate în analiză sunt cele din tabelul elaborat de Fond şi înmânat reprezentanţilor instituţiilor de credit; c)compararea datelor raportate de instituţia de credit prin declaraţia privind calculul şi plata contribuţiei anuale, inclusiv prin situaţia depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată, cu cele existente în evidenţa contabilă; d)verificarea listelor prezentate de instituţia de credit privind încadrarea depozitelor persoanelor fizice şi a persoanelor juridice în categoria depozitelor garantate, respectiv în categoria depozitelor negarantate, care se face de regulă prin sondaj, prin verificarea în integralitate a eşantioanelor stabilite în mod aleator în cadrul intervalelor alese; verificarea corectitudinii încadrării depozitelor întreprinderilor mici şi mijlocii de către instituţia de credit se face utilizând datele din situaţiile financiare, disponibile pe website-urile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerului Finanţelor Publice, cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale, în cazul persoanelor juridice nerezidente instituţiile de credit punând la dispoziţia echipei de control documentele şi datele necesare privitoare la încadrarea depozitelor acestora; e)depozitele excluse de la garantare sunt cele prevăzute în „Lista depozitelor negarantate“, precum şi cele prevăzute expres de lege; f)verificarea concordanţei soldurilor conturilor contabile luate în calcul de instituţia de credit pentru stabilirea bazei de calcul a contribuţiei anuale cu soldul depozitelor din fiecare listă, cuprinzând depozitele garantate, respectiv negarantate, liste prevăzute la art. 39 lit. d), întocmite separat pe fiecare cont în parte; g)stabilirea soldului total al depozitelor persoanelor fizice şi al persoanelor juridice existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent se obţine prin însumarea soldurilor creditoare ale conturilor indicate în tabelul prevăzut la lit. b), inclusiv dobânzile aferente calculate/datorate la data menţionată; h)verificarea prin sondaj la unităţi teritoriale ale instituţiei de credit a declaraţiilor date de titularii de cont privind încadrarea depozitelor în categoria depozitelor garantate sau negarantate sub aspectul existenţei declaraţiilor, respectării formularelor de declaraţie conform modelelor din prezentul regulament, completării corecte a rubricilor din declaraţie şi concordanţei dintre datele declarate de titularul de cont cu privire la încadrarea depozitelor şi încadrarea depozitelor acestuia făcută de instituţia de credit; i)verificarea respectării de către instituţiile de credit a celorlalte prevederi din ordonanţă, respectiv aplicarea corectă a cotei de contribuţie comunicate de Fond şi plata acesteia, stabilirea în echivalent lei a depozitelor în valută; j)stabilirea, în urma analizei şi verificării listelor prezentate de instituţiile de credit şi a celorlalte informaţii disponibile, atât a soldului depozitelor garantate, respectiv a bazei de calcul a contribuţiei anuale datorate Fondului, cât şi a soldului depozitelor negarantate. Articolul 41La verificarea corectitudinii stabilirii bazei de calcul a cotizaţiei anuale datorate Fondului se au în vedere următoarele etape: a)verificarea faptului că sumele înscrise în coloanele 1 şi 2 din „Situaţia privind stabilirea pasivului negarantat pe anul ...“ corespund cu sumele înscrise în situaţiile financiare anuale, respectiv că suma înscrisă în coloana 3 corespunde cu soldul depozitelor garantate, baza de calcul a contribuţiei anuale pe anul precedent anului de plată; b)determinarea soldului pasivului negarantat; c)verificarea faptului că suma cotizaţiei anuale datorate Fondului este calculată corect şi că s-a respectat termenul de plată al acesteia. Articolul 42În situaţia în care în procesul-verbal încheiat ca urmare a verificării efectuate de către reprezentanţii Fondului se înscriu constatări potrivit cărora contribuţia/cotizaţia efectiv datorată este diferită de cea menţionată în declaraţiile/raportările transmise anterior, instituţia de credit în cauză va transmite Fondului, în termen de 10 zile de la data înregistrării procesului-verbal în Registrul unic de control al instituţiei de credit „Declaraţia rectificativă privind plata contribuţiei anuale/speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul...“ al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, respectiv „Declaraţia rectificativă privind plata cotizaţiei anuale/suplimentare la fondul de restructurare bancară în anul ...“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12, împreună cu situaţia depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuţiei, respectiv situaţia privind stabilirea pasivului negarantat refăcute corespunzător, atât în format letric, cât şi în format electronic. Articolul 43(1) Rezultatele verificării se vor consemna într-un proces-verbal care va fi semnat atât de membrii echipei de control, cât şi de reprezentanţii legali ai instituţiei de credit verificate, care se va înregistra în Registrul unic de control al instituţiei de credit; în cazul în care nu se constată diferenţe ori deficienţe se întocmeşte o notă de constatare.(2) În funcţie de datele din declaraţiile rectificative privind contribuţia/cotizaţia efectiv datorată, urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile lucrătoare, originalele declaraţiilor rectificative fiind transmise, la primirea acestora, Serviciului trezorerie, financiar, contabilitate şi resurse umane din cadrul Fondului pentru efectuarea regularizărilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data declaraţiilor, respectiv încasarea/restituirea diferenţelor de contribuţie/cotizaţie. Articolul 44Procesul-verbal va include şi celelalte aspecte care decurg din verificare, inclusiv pe cele referitoare la declaraţiile date de titularii de cont privind încadrarea depozitelor în cele două categorii (garantate şi negarantate) şi respectarea prevederilor legale privind informarea deponenţilor. Articolul 45În vederea constatării respectării prevederilor legale privind informarea deponenţilor, Fondul verifică la instituţiile de credit următoarele: a)informarea în mod expres a deponenţilor de către instituţia de credit atunci când depozitele acestora nu se încadrează în categoria celor garantate; b)modul cum unităţile teritoriale ale instituţiei de credit respectă prevederile Regulamentului Fondului nr. 1/2011 privind informaţiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispoziţia deponenţilor de către instituţiile de credit, în special cele referitoare la nivelul plafonului de garantare, cele privind tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite excluse de la plata compensaţiilor (negarantate) şi, la cerere, cele privind modul de calcul al compensaţiei, documentele, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensaţiile plătite de Fond; c)respectarea de către instituţia de credit a prevederilor legale de a nu pune la dispoziţia deponenţilor informaţii referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decât cele în vigoare. Articolul 46Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 47La data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă: a)Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2004 privind stabilirea, declararea şi plata contribuţiei iniţiale de către instituţiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004; b)Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 2/2004 privind stabilirea, declararea şi plata de către instituţiile de credit a contribuţiilor anuale, anuale majorate şi speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; c)Normele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2004 privind stabilirea contribuţiei anuale majorate a instituţiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările ulterioare; d)Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 4/2009 privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit autorizate în alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009; e)Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2011 privind stabilirea, declararea şi plata de către instituţiile de credit a cotizaţiilor anuale şi suplimentare la fondul special pentru despăgubiri la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 2 iunie 2011. Articolul 48Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Lia Rodica Tase
ANEXA Nr. 1CERERE privind obţinerea calităţii de participant la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar model -Prin prezenta cerere solicităm să devenim participanţi la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar din România, începând cu data ........ ................ ........ Menţionăm ca suntem membri ai schemei de garantare din ........ ............ 1. Denumirea sucursalei: ........ ............ 2. Sediul: ........ ............ 3. Codul fiscal: ........ ............ 4. CUI: ........ ............ 5. Categorii de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din ţara de origine, pentru care se solicită includerea în schema de garantare din România (după caz): ........ ............ 6. Alte informaţii considerate a fi relevante (dacă este cazul) 7. Persoanele din conducere, legal abilitate să reprezinte societatea: a)numele şi prenumele ........ ................ ............., funcţia ........ ........ ..........; b)numele şi prenumele ........ ................ ............., funcţia ........ ........ ..........; c)........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............Am luat cunoştinţă de reglementările existente în România cu privire la funcţionarea schemei de garantare a depozitelor din sistemul bancar, inclusiv de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Semnăturile autorizate, ........ ........ ............. Data ........ ........ ......... ANEXA Nr. 2DECLARAŢIA privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii model -I. Datele de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii: ........ ................ ................ ......... Adresa sediului social: ........ ................ ................ ............. Codul unic de înregistrare: ........ ................ ........ ............... Numele şi funcţia: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) II. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

Exerciţiul financiar de referinţă2)
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)

În situaţia în care intervin modificări privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, mă oblig ca, în termen de 30 de zile de la modificare, să depun Declaraţia rectificativă completată corespunzător. [ ] Declaraţie rectificativă, care o înlocuieşte pe cea din data de .......... Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea şi că întreprinderea ........ ............ [ ] este inclusă în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. [ ] nu este inclusă în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. Data întocmirii ........ ................ ................ ............ Semnătura autorizată3) ........ ................ ................ 1) Datele sunt determinate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau de asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 3) Semnătura persoanei menţionate la pct. I. ANEXA Nr. 3LISTA depozitelor negarantate 1. Depozite, altele decât cele care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu 2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit 3. Depozite ale instituţiilor financiare, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia instituţiilor financiare nebancare din categoria caselor de ajutor reciproc 4. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, aşa cum sunt aceştia definiţi în legislaţia privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor 5. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale 6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital 7. Depozite ale fondurilor de pensii 8. Depozitele aparţinând, după caz, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, acţionarilor semnificativi, ai instituţiei de credit în cauză. 9. Depozitele deponenţilor cu statut similar celor de la pct. 8 în cadrul altor societăţi din grupul instituţiei de credit 10. Depozitele membrilor familiilor persoanelor fizice menţionate la pct. 8 şi 9, respectiv soţ/soţie, şi rudele şi afinii de gradul întâi, precum şi ale terţelor persoane care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi la pct. 8 şi 9 11. Depozitele la instituţia de credit ale companiilor din grupul din care face parte instituţia de credit 12. Depozite nenominative 13. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin 14. Depozitele întreprinderilor, persoane juridice, care nu intră în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare ANEXA Nr. 4DECLARAŢIA DEPONENTULUI privind încadrarea depozitelor model - Subsemnatul(a) ........ ................ ................ ........ .............., domiciliat(ă) în ........ ................ ..............., identificat(ă) cu ......... seria ................ numărul ........ ........ ............., emis la data de ........ ........ ............... (zz/ll/aaaa) de către ........ ................, codul numeric personal ........ ................ ........ .........., titular/reprezentant legal al persoanei juridice ........ ................ ........ ........, forma juridică ..............., cu sediul în ........ ........ ..............., numărul din Registrul Comerţului ........ ............ , codul fiscal/codul unic de înregistrare ........ ........, având contul ........ ........ .......... sau certificate de depozit ........ ........ ..............., aflate în evidenţele instituţiei de credit ........ ................ ..........., unitatea ........ ................ ............., declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile legale în vigoare în ceea ce priveşte Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, că depozitele/certificatele menţionate mai sus deschise/achiziţionate pe numele persoanei menţionate ........ ................ ........ ............, [ ] sunt garantate. [ ] nu sunt garantate. Totodată, mă oblig ca, în situaţia în care intervin modificări privind încadrarea în categoria declarată mai sus, să depun Declaraţia rectificativă în termen de 30 de zile de la data modificării. [ ] Declaraţie rectificativă, care o înlocuieşte pe cea din data de ........ ............ Data ........ ............... Semnătura autorizată ........ ........ .......... Persoana cu atribuţii din partea instituţiei de credit care a verificat datele din declaraţie: Numele, prenumele ........ ........ ............. Funcţia ........ .......... Semnătura ........ ......... Data ............... ANEXA Nr. 5DECLARAŢIA1) persoanelor în relaţii speciale cu instituţia de credit model - Subsemnatul(a) ........ ................ ........ .........., domiciliat(ă) în ........ ........ ........., str. ........ ........ .......... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apart. ...... sectorul (judeţul) ........ ............, posesor al actului de identitate ......., seria ....... nr. ........ ........., eliberat de ........ ......... la data de ........ ............, codul numeric personal ........ ........ ..........., având calitatea de2) ........ ........ ......... la instituţia de credit ........ ............ sau la societatea din acelaşi grup ........ ............, declar pe propria răspundere următoarele: I. Soţul(soţia) ........ ................ ......... are domiciliul în ........ ........ ......... str. ........ ........ ......... nr. ......, bloc ......, scara ......, ap. ......, sectorul (judeţul) ........ ............, ţara ........ ............ II. Am următoarele rude de gradul I (copii, părinţi):

Numele şi prenumele Gradul de rudenie Domiciliul
1. ........ ................ ........ ......... ........ ........ ........... ........ ................ ................ .........
2. ........ ................ ........ ......... ........ ........ ........... ........ ................ ................ .........
3. ........ ................ ........ ......... ........ ........ ........... ........ ................ ................ .........

III. Am următorii afini de gradul I [copii ai soţului (soţiei) din altă căsătorie; copii naturali (în afara căsătoriei) ai soţiei, părinţii soţului (soţiei)]:

Numele şi prenumele Gradul de rudenie Domiciliul
1. ........ ................ ........ ......... ........ ........ ........... ........ ................ ................ .........
2. ........ ................ ........ ......... ........ ........ ........... ........ ................ ................ .........
3. ........ ................ ........ ......... ........ ........ ........... ........ ................ ................ .........

IV. Următoarele persoane fizice acţionează în numele meu pe bază de împuterniciri sau procuri speciale:

Numele şi prenumele Actul de identitate CNP Domiciliul
1. ........ ................ ......... ........ ............... ........ ............... ........ ................ .............
2. ........ ................ ......... ........ ............... ........ ............... ........ ................ .............
3. ........ ................ ......... ........ ............... ........ ............... ........ ................ .............

Semnătura ........ ............ Data ........ ............ 1) Declaraţia se completează de către administratorii, directorii3), membrii consiliului de supraveghere, auditorii, acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit, precum şi de persoanele cu statut similar în cadrul altor societăţi din grupul din care face parte instituţia de credit. 2) Se completează, după caz: administrator, director, membru al consiliului de supraveghere, auditor, acţionar semnificativ. 3) Numai directorii delegaţi în mod expres să conducă societatea (preşedinte/director general,vicepreşedinte/director general adjunct, membrii directoratului) ANEXA Nr. 6Instituţia de credit: ............... Situaţia depozitelor la data de ..... model -

Nr. crt. Indicatori Depozite
în cadrul plafonului de garantare peste plafonul de garantare Total
0 1 2 3 4 = 2+3
1. Număr titulari de depozite - total
a) persoane fizice, din care:
- rezidente
- nerezidente
b) persoane juridice, din care:
- rezidente
- nerezidente
0 1 2 3 4 = 2+3
2. Număr titulari de depozite garantate - total din care:
a) persoane fizice, din care:
- rezidente
- nerezidente
b) persoane juridice, din care:
- rezidente
- nerezidente
3. Total depozite (rd. 4 + rd. 5)
a) persoane rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
b) persoane nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
4. Suma depozitelor constituite de persoane fizice - total (lei):
a) persoane fizice rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
b) persoane fizice nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
5. Suma depozitelor constituite de persoane juridice - total (lei)
a) persoane juridice rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
b) persoane juridice nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
6. Total depozite garantate (rd. 7 + rd. 8)
a) persoane rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
b) persoane nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
7. Suma depozitelor garantate constituite de persoane fizice - total (lei)
a) persoane fizice rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
b) persoane fizice nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
8. Suma depozitelor garantate constituite de persoane juridice - total (lei)
a) persoane juridice rezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)
b) persoane juridice nerezidente, din care:
- în lei
- în valută (în echivalent lei)1)

Conducătorul instituţiei de credit, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura) 1) Se vor utiliza cursurile de schimb comunicate de Banca Naţională a României pentru ultima zi a trimestrului de raportare. ANEXA Nr. 7DECLARAŢIA privind plata contribuţiei iniţiale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar model -1. Denumirea instituţiei de credit: ........ ................ ................ ........ ........... 2. Sediul social: ........ ................ ................ ................ ................ ............. 3. Data declaraţiei: ........ ........ ............... (zz/ll/aaaa) 4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare/notificării emise de Banca Naţională a României ........ ................ ........ ............ 5. Capitalul iniţial reglementat aplicabil sau capitalul agregat reglementat al reţelei - lei ........ ................ ........... 6. Contribuţia iniţială datorată de 1%1) din capitalul iniţial reglementat aplicabil sau capitalul agregat reglementat al reţelei - lei ........ ................ .............. 7. Contribuţia iniţială plătită în contul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar - lei ........ ................ ........... 8. Felul documentului: ........ ........ nr. ............, data plăţii ........ .............. (zz/ll/aaaa) Conducătorul instituţiei de credit, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura) 1) 0,5% din capitalul iniţial reglementat aplicabil în România categoriei de instituţii de credit în care a fost încadrată sucursala. ANEXA Nr. 8DECLARAŢIA privind plata contribuţiei anuale/speciale1) la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul ........ model -1. Denumirea instituţiei de credit: ........ ................ ................ ........ ........... 2. Sediul social: ........ ................ ................ ................ ................ ............. 3. Data declaraţiei: ........ ........ ............... (zz/ll/aaaa) 4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare/notificării emise de Banca Naţională a României ........ ................ ........ ............ 5. Baza de calcul a contribuţiei la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată .............. Soldul depozitelor garantate: Total în lei: ........ ................ ................ ................ ........ .........., din care: în lei ........ ................ ................ ................ ........ ..........;

în valută (în echivalent lei) ........ ................ ........ .......... a)Depozite persoane fizice, în lei: ........ ................ ................ ................ .............,din care: în lei ........ ................ ................ ................ ........ ..........;

în valută (în echivalent lei) ........ ................ ........ .......... b)Depozite persoane juridice, în lei: ........ ................ ................ ................ .........,din care: în lei ........ ................ ................ ................ ........ ..........;

în valută (în echivalent lei) ........ ................ ........ ..........6. Contribuţia datorată1): ........ .........., suma: ........ .............. lei, cota: ..... (%) 7. Contribuţia plătită, lei: ........ ................ ................ ................ ........ ........... 8. Felul documentului: ........ ........ nr. ............, data plăţii ........ .............. (zz/ll/aaaa) Conducătorul instituţiei de credit, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura) 1) Se va preciza, după caz, felul contribuţiei: anuală ori specială. ANEXA Nr. 9SITUAŢIA privind stabilirea pasivului negarantat la data de ................ model -1. Denumirea instituţiei de credit: ........ ................ ................ ........ ........... 2. Sediul social: ........ ................ ................ ................ ................ ............. 3. Data declaraţiei: ........ ........ ............... (zz/ll/aaaa) 4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României: ........ ................ 5. Pasivul negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent: ........ ............ lei:

Nr. crt. Pasiv total - lei - Capitalurile proprii - lei - Soldul depozitelor garantate - lei - Pasiv negarantat - lei -
0 1 2 3 4 = 1–2–3

Conducătorul instituţiei de credit, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura) ANEXA Nr. 10DECLARAŢIA privind plata cotizaţiei anuale/suplimentare1) la fondul de restructurare bancară în anul ........... model -1. Denumirea instituţiei de credit: ........ ................ ................ ........ ........... 2. Sediul social: ........ ................ ................ ................ ................ ............. 3. Data declaraţiei: ........ ........ ............... (zz/ll/aaaa) 4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României: ........ ................ 5. Pasivul negarantat - lei ........ ........ .......... la data de 31 decembrie ........ ........... 6. Cota procentuală a cotizaţiei datorate1).........% 7. Cotizaţia anuală datorată în anul ........, suma: ........ ........ ............ lei 8. Cotizaţia plătită - lei ........ ................ ................ ................ ................ .............. 9. Felul documentului: ................ nr. ............, data plăţii ........ ........ ........ (zz/ll/aaaa) Conducătorul instituţiei de credit, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura) 1) Se va preciza, după caz, felul cotizaţiei: anuală ori suplimentară. ANEXA Nr. 11DECLARAŢIA RECTIFICATIVĂ privind plata contribuţiei anuale/speciale1) la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul .......... model -1. Denumirea instituţiei de credit: ........ ................ ................ ........ ........... 2. Sediul social: ........ ................ ................ ................ ................ ............. 3. Data declaraţiei: ........ ........ ............... (zz/ll/aaaa) 4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare/notificării emise de Banca Naţională a României ........ ................ ........ ............ 5. Baza de calcul a contribuţiei la data de 31 decembrie rectificată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Soldul depozitelor garantate rectificat: Total în lei: ........ ................ ................ ................ ........ .........., din care: în lei ........ ................ ................ ................ ........ ..........;

în valută (în echivalent lei) ........ ................ ........ .......... a)Depozite persoane fizice, în lei ........ ................ ................ .............,din care: în lei ........ ................ ................ ................ ........ ..........;

în valută (în echivalent lei) ........ ................ ........ .......... b)Depozite persoane juridice, în lei: ........ ................ ................ ...........,din care: în lei ........ ................ ................ ................ ........ ..........;

în valută (în echivalent lei) ........ ................ ........ ..........6. Contribuţia datorată1): ........ .........., suma: ........ .............. lei, cota: ..... (%) 7. Contribuţia plătită: ........ ................ ................ ........ ............. lei 8. Diferenţa de plătit: ........ ................ ................ ........ ............. lei 9. Felul documentului privind achitarea diferenţei de plată: ........ ........ .............. nr. .........., data plăţii ........ ......... (zz/ll/aaaa) Conducătorul instituţiei de credit, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura) 1) Se va preciza, după caz, felul contribuţiei: anuală ori specială. ANEXA Nr. 12DECLARAŢIA RECTIFICATIVĂ privind plata cotizaţiei anuale/suplimentare1) la fondul de restructurare bancară în anul .......... model -1. Denumirea instituţiei de credit: ........ ................ ................ ........ ........... 2. Sediul social: ........ ................ ................ ................ ................ ............. 3. Data declaraţiei: ........ ........ ............... (zz/ll/aaaa) 4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României: ........ ................ 5. Pasivul negarantat rectificat la data de ........ ............., ........ ................ lei 6. Cota procentuală a cotizaţiei: ..... % din pasivul negarantat rectificat 7. Cotizaţia anuală datorată rectificată în anul ..........., ........ ........ .......... lei 8. Cotizaţie plătită: ........ ................ ............... lei 9. Diferenţa de plătit: ........ ................ ........... lei 10. Felul documentului: ............ nr. ............, data plăţii ........ ........... (zz/ll/aaaa) Conducătorul instituţiei de credit, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura) 1) Se va preciza, după caz, felul cotizaţiei: anuală ori suplimentară.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 1/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 1 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 1/2012
Regulament 3 2011
privind stabilirea, declararea şi plata de către instituţiile de credit a cotizaţiilor anuale şi suplimentare la fondul special pentru despăgubiri la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Regulament 4 2009
privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit autorizate în alte state membre
Regulament 1 2004
privind stabilirea, declararea si plata contributiei initiale de catre institutiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Regulament 2 2004
privind stabilirea, declararea si plata de catre institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Ordonanţa 39 1996
privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu