Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 806 din 30 septembrie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si gestionarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 485 din  7 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 4 alin. (2) si al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind constituirea si gestionarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Intra sub incidenta prezentei hotarari si drepturile salariale aferente lunii septembrie 1999.

               PRIM-MINISTRU
                RADU VASILE

                     Contrasemneaza:
                     p. Ministrul educatiei nationale,
                     Jozsef Koto,
                     secretar de stat

                     p. Ministrul finantelor,
                     Mihai Aristotel Ungureanu,
                     secretar de stat

    ANEXA 1

                        NORME METODOLOGICE
privind constituirea si gestionarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat

    CAP. 1
    Constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat

    Art. 1
    In baza prevederilor art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, regiile autonome, societatile comerciale, companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, organizatiile economice straine cu sediul in Romania, reprezentantele din Romania ale societatilor straine care angajeaza personal roman, precum si alte persoane juridice care realizeaza activitati economice in Romania au obligatia ca, incepand cu data de 1 septembrie 1999, sa verse la Fondul special de sustinere a invatamantului de stat o cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii brut lunar.
    Art. 2
    Conform prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 75/1999, persoanele fizice si juridice, romane si straine, pot contribui la constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat cu donatii si sponsorizari.
    Art. 3
    Platitorii prevazuti la art. 1 din prezentele norme metodologice au obligatia sa calculeze lunar si sa vireze sumele reprezentand 2% asupra fondului de salarii brut lunar o data cu plata chenzinei a doua a drepturilor salariale pe luna expirata, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare. In cazul virarii cu intarziere a sumelor datorate Fondului special de sustinere a invatamantului de stat se aplica penalitati in conformitate cu actele normative privind creantele bugetare. Penalitatile se fac venit la Fondul special de sustinere a invatamantului de stat.
    Art. 4
    Platitorii vireaza sumele datorate Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, astfel:
    a) in contul 30.22 "Disponibil al Fondului special de sustinere a invatamantului de stat", deschis la trezoreria statului pe seama inspectoratelor scolare judetene. In judetul Ilfov, unde nu functioneaza inca trezoreria statului, se deschide contul 64.22 "Disponibil al Fondului special de sustinere a invatamantului de stat", pe seama Inspectoratului Scolar al Judetului Ilfov, la filiala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A.;
    b) in municipiul Bucuresti sumele datorate de catre agentii economici din sectoarele 1, 2, 3 si 6 se vireaza la trezoreria statului in a carei raza teritoriala isi au sediul, in contul 30.22 "Disponibil al Fondului special de sustinere a invatamantului de stat", deschis pe seama inspectoratelor scolare ale sectoarelor respective. In sectoarele 4 si 5 agentii economici cu sediul in aceste sectoare vireaza sumele in contul 64.22 "Disponibil al Fondului special de sustinere a invatamantului de stat", deschis la filialele respective ale Bancii Comerciale Romane - S.A. pe seama inspectoratelor scolare ale sectoarelor respective;
    c) sumele provenite din donatii si/sau sponsorizari vor fi virate in conformitate cu prevederile lit. a) si b).
    Art. 5
    Inspectoratele scolare au obligatia sa vireze la data de 25 a fiecarei luni (sau in prima zi lucratoare urmatoare) disponibilul din conturile mentionate mai sus, in contul 30.22 "Disponibil al Fondului special de sustinere a invatamantului de stat", deschis la Trezoreria municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Educatiei Nationale.
    Art. 6
    In contabilitatea agentilor economici cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii brut realizat lunar si virata la Fondul special de sustinere a invatamantului de stat se inregistreaza in creditul contului 447 "Fonduri speciale, taxe si alte varsaminte asimilate" (analitic distinct) prin debitul contului 635 "Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate".

    CAP. 2
    Gestionarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat

    Art. 7
    Ministerul Educatiei Nationale repartizeaza cheltuielile Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, aprobate prin legile bugetare anuale, cu defalcare pe trimestre, pe ordonatori secundari sau, dupa caz, tertiari de credite, care, la randul lor, le cuprind in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli intocmit potrivit legii.
    Art. 8
    Ordonatorii secundari de credite defalcheaza sumele pe fiecare ordonator tertiar de credite bugetare din subordine si aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, in conformitate cu Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    Ordonatorul principal sau, dupa caz, ordonatorul secundar de credite bugetare aproba, o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al ordonatorilor din subordine, si listele de investitii.
    Art. 10
    In executie, lunar, pana la data de 20 a lunii in curs, inspectoratele scolare judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor primite de la unitatile de invatamant si de la centrele de executie bugetara, prezinta Ministerului Educatiei Nationale necesarul de fonduri pentru luna urmatoare, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice. In acelasi termen institutiile de invatamant superior prezinta Ministerului Educatiei Nationale necesarul de fonduri pentru luna urmatoare.
    Art. 11
    Dupa analiza si verificarea solicitarilor Ministerul Educatiei Nationale stabileste sumele care se aloca din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat.
    Sumele alocate se vireaza cu ordin de plata tip trezorerie din contul 30.22 in contul 50.71 "Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat", deschis la trezoreria statului pe seama inspectoratelor scolare judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. In ordinele de plata se inscrie destinatia cheltuielilor pentru care se aloca sumele din acest fond.
    Art. 12
    Inspectoratele scolare judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti repartizeaza suma primita unitatilor de invatamant cu contabilitate proprie si centrelor bugetare, virand-o cu ordine de plata tip trezorerie in contul 50.71 "Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat", deschis la trezoreria statului pe seama unitatilor si institutiilor respective.
    Art. 13
    Sumele alocate din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat se angajeaza si se utilizeaza pe raspunderea ordonatorilor de credite, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    Unitatile si institutiile de invatamant cu contabilitate proprie, precum si centrele bugetare au obligatia sa inregistreze in contabilitatea proprie operatiunile financiare privind alocarea, primirea si utilizarea sumelor din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat si sa raporteze executarea acestora potrivit normelor metodologice ale Ministerului Finantelor.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
    Inspectoratul .............................
    Universitatea .............................

                             NOTA JUSTIFICATIVA
privind solicitarea de alocatii din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat

                     Pentru luna .........................

                                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                                              din care:       Fondul special
                           Total cheltuieli,  de la bugetul   de sustinere a
                                              de stat si de   invatamantului
                                              la alte bugete  de stat
----------------------------------------------------------------------------
Cheltuieli totale,
din care:
1. Cheltuieli curente
2. Cheltuieli de capital,
din care:
- constructii-montaj;
- modernizari;
- dotari independente;
- alte cheltuieli
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Cheltuielile curente se fundamenteaza pe articolele si pe alineatele clasificatiei bugetare. Pentru investitii se vor mentiona data aprobarii documentatiei tehnice, precum si alte elemente de sustinere.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                             CONTURILE SPECIFICE
in care se inregistreaza constituirea si utilizarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat

    Conturile specifice in care se inregistreaza constituirea si utilizarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat sunt urmatoarele:
    - contul 181 "Disponibil din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat";
    - contul 381 "Fond special de sustinere a invatamantului de stat";
    - contul 481 "Cheltuieli din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat";
    - contul 213 "Alte decontari"
        - 213.01 "Decontari privind Fondul special de sustinere a invatamantului de stat".

    Precizari cu privire la folosirea conturilor:
    1. Contul 181 "Disponibil din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat" se desfasoara in doua conturi analitice:
    a) 181.01 "Disponibil din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat", care se foloseste de catre inspectoratele scolare pentru a reflecta incasarile la Fondul special de sustinere a invatamantului de stat si virarea acestora la Ministerul Educatiei Nationale. La acest nivel, contul 181.01 are functie de colectare a veniturilor fondului:
    - incasarea sumelor la Fondul    181.01 = 381
      special de sustinere a
      invatamantului de stat
    - virarea sumelor la Ministerul  381 = 181.01
      Educatiei Nationale
    - incasarea sumelor de catre
      Ministerul Educatiei
      Nationale                      181.01 = 381
    b) 181.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat", care se foloseste de catre institutiile de invatamant superior si de unitatile cu contabilitate proprie, precum si de centrele bugetare, pentru evidentierea sumelor primite de la Ministerul Educatiei Nationale.
    In cadrul contului 181.02 se deschid fise analitice pentru platile efectuate pe subdiviziunile bugetului aprobat: (titluri, articole si alineate, dupa caz).
    Sumele alocate si primite din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat se evidentiaza astfel:
    - la Ministerul Educatiei Nationale    213.01 = 181.01
    - la nivelul inspectoratelor scolare   181.02 = 213.01
    - la nivelul inspectoratelor scolare,  213.01 = 181.02
      repartizarea sumelor la unitatile
      de invatamant
    - la nivelul unitatilor subordonate    181.02 = 213.01
      inspectoratelor scolare si,
      respectiv, la universitati,
      primirea sumelor
    2. Platile efectuate din contul 181.02 se inregistreaza in mod corespunzator, potrivit functiei conturilor prevazute in Planul de conturi pentru institutiile publice.
    3. In cadrul contului 481 "Cheltuieli din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat" se conduce evidenta analitica pe subdiviziunile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.
    Contul 481 "Cheltuieli din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat" colecteaza toate cheltuielile materiale si prestarile de servicii, precum si cheltuielile de capital, prin creditul conturilor corespunzatoare din Planul de conturi pentru institutiile publice.
    4. Inchiderea executiei Fondului special de sustinere a invatamantului de stat la finele anului:
    a) la nivelul unitatilor care au utilizat         213.01 = 481
       sume din Fondul special de sustinere a
       invatamantului de stat - inchiderea
       contului de cheltuieli
    b) preluarea cheltuielilor din fondul special     481 = 213.01
       de sustinere a invatamantului de stat de
       catre inspectoratele scolare
    c) inchiderea contului de cheltuieli la nivelul   213.01 = 481
       inspectoratelor scolare
    d) preluarea cheltuielilor de catre Ministerul    481 = 213.01
       Educatiei Nationale de la inspectoratele
       scolare si de la universitati
    e) inchiderea contului de cheltuieli                 381 = 481
    La baza inregistrarii cheltuielilor stau conturile de executie intocmite potrivit normelor in vigoare, in care se cuprind si cheltuielile efective.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 806/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 806 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu