Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 806 din 30 septembrie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si gestionarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 485 din  7 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 4 alin. (2) si al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind constituirea si gestionarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Intra sub incidenta prezentei hotarari si drepturile salariale aferente lunii septembrie 1999.

               PRIM-MINISTRU
                RADU VASILE

                     Contrasemneaza:
                     p. Ministrul educatiei nationale,
                     Jozsef Koto,
                     secretar de stat

                     p. Ministrul finantelor,
                     Mihai Aristotel Ungureanu,
                     secretar de stat

    ANEXA 1

                        NORME METODOLOGICE
privind constituirea si gestionarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat

    CAP. 1
    Constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat

    Art. 1
    In baza prevederilor art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, regiile autonome, societatile comerciale, companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, organizatiile economice straine cu sediul in Romania, reprezentantele din Romania ale societatilor straine care angajeaza personal roman, precum si alte persoane juridice care realizeaza activitati economice in Romania au obligatia ca, incepand cu data de 1 septembrie 1999, sa verse la Fondul special de sustinere a invatamantului de stat o cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii brut lunar.
    Art. 2
    Conform prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 75/1999, persoanele fizice si juridice, romane si straine, pot contribui la constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat cu donatii si sponsorizari.
    Art. 3
    Platitorii prevazuti la art. 1 din prezentele norme metodologice au obligatia sa calculeze lunar si sa vireze sumele reprezentand 2% asupra fondului de salarii brut lunar o data cu plata chenzinei a doua a drepturilor salariale pe luna expirata, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare. In cazul virarii cu intarziere a sumelor datorate Fondului special de sustinere a invatamantului de stat se aplica penalitati in conformitate cu actele normative privind creantele bugetare. Penalitatile se fac venit la Fondul special de sustinere a invatamantului de stat.
    Art. 4
    Platitorii vireaza sumele datorate Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, astfel:
    a) in contul 30.22 "Disponibil al Fondului special de sustinere a invatamantului de stat", deschis la trezoreria statului pe seama inspectoratelor scolare judetene. In judetul Ilfov, unde nu functioneaza inca trezoreria statului, se deschide contul 64.22 "Disponibil al Fondului special de sustinere a invatamantului de stat", pe seama Inspectoratului Scolar al Judetului Ilfov, la filiala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A.;
    b) in municipiul Bucuresti sumele datorate de catre agentii economici din sectoarele 1, 2, 3 si 6 se vireaza la trezoreria statului in a carei raza teritoriala isi au sediul, in contul 30.22 "Disponibil al Fondului special de sustinere a invatamantului de stat", deschis pe seama inspectoratelor scolare ale sectoarelor respective. In sectoarele 4 si 5 agentii economici cu sediul in aceste sectoare vireaza sumele in contul 64.22 "Disponibil al Fondului special de sustinere a invatamantului de stat", deschis la filialele respective ale Bancii Comerciale Romane - S.A. pe seama inspectoratelor scolare ale sectoarelor respective;
    c) sumele provenite din donatii si/sau sponsorizari vor fi virate in conformitate cu prevederile lit. a) si b).
    Art. 5
    Inspectoratele scolare au obligatia sa vireze la data de 25 a fiecarei luni (sau in prima zi lucratoare urmatoare) disponibilul din conturile mentionate mai sus, in contul 30.22 "Disponibil al Fondului special de sustinere a invatamantului de stat", deschis la Trezoreria municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Educatiei Nationale.
    Art. 6
    In contabilitatea agentilor economici cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii brut realizat lunar si virata la Fondul special de sustinere a invatamantului de stat se inregistreaza in creditul contului 447 "Fonduri speciale, taxe si alte varsaminte asimilate" (analitic distinct) prin debitul contului 635 "Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate".

    CAP. 2
    Gestionarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat

    Art. 7
    Ministerul Educatiei Nationale repartizeaza cheltuielile Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, aprobate prin legile bugetare anuale, cu defalcare pe trimestre, pe ordonatori secundari sau, dupa caz, tertiari de credite, care, la randul lor, le cuprind in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli intocmit potrivit legii.
    Art. 8
    Ordonatorii secundari de credite defalcheaza sumele pe fiecare ordonator tertiar de credite bugetare din subordine si aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, in conformitate cu Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    Ordonatorul principal sau, dupa caz, ordonatorul secundar de credite bugetare aproba, o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al ordonatorilor din subordine, si listele de investitii.
    Art. 10
    In executie, lunar, pana la data de 20 a lunii in curs, inspectoratele scolare judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor primite de la unitatile de invatamant si de la centrele de executie bugetara, prezinta Ministerului Educatiei Nationale necesarul de fonduri pentru luna urmatoare, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice. In acelasi termen institutiile de invatamant superior prezinta Ministerului Educatiei Nationale necesarul de fonduri pentru luna urmatoare.
    Art. 11
    Dupa analiza si verificarea solicitarilor Ministerul Educatiei Nationale stabileste sumele care se aloca din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat.
    Sumele alocate se vireaza cu ordin de plata tip trezorerie din contul 30.22 in contul 50.71 "Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat", deschis la trezoreria statului pe seama inspectoratelor scolare judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. In ordinele de plata se inscrie destinatia cheltuielilor pentru care se aloca sumele din acest fond.
    Art. 12
    Inspectoratele scolare judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti repartizeaza suma primita unitatilor de invatamant cu contabilitate proprie si centrelor bugetare, virand-o cu ordine de plata tip trezorerie in contul 50.71 "Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat", deschis la trezoreria statului pe seama unitatilor si institutiilor respective.
    Art. 13
    Sumele alocate din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat se angajeaza si se utilizeaza pe raspunderea ordonatorilor de credite, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    Unitatile si institutiile de invatamant cu contabilitate proprie, precum si centrele bugetare au obligatia sa inregistreze in contabilitatea proprie operatiunile financiare privind alocarea, primirea si utilizarea sumelor din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat si sa raporteze executarea acestora potrivit normelor metodologice ale Ministerului Finantelor.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
    Inspectoratul .............................
    Universitatea .............................

                             NOTA JUSTIFICATIVA
privind solicitarea de alocatii din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat

                     Pentru luna .........................

                                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                                              din care:       Fondul special
                           Total cheltuieli,  de la bugetul   de sustinere a
                                              de stat si de   invatamantului
                                              la alte bugete  de stat
----------------------------------------------------------------------------
Cheltuieli totale,
din care:
1. Cheltuieli curente
2. Cheltuieli de capital,
din care:
- constructii-montaj;
- modernizari;
- dotari independente;
- alte cheltuieli
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Cheltuielile curente se fundamenteaza pe articolele si pe alineatele clasificatiei bugetare. Pentru investitii se vor mentiona data aprobarii documentatiei tehnice, precum si alte elemente de sustinere.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                             CONTURILE SPECIFICE
in care se inregistreaza constituirea si utilizarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat

    Conturile specifice in care se inregistreaza constituirea si utilizarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat sunt urmatoarele:
    - contul 181 "Disponibil din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat";
    - contul 381 "Fond special de sustinere a invatamantului de stat";
    - contul 481 "Cheltuieli din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat";
    - contul 213 "Alte decontari"
        - 213.01 "Decontari privind Fondul special de sustinere a invatamantului de stat".

    Precizari cu privire la folosirea conturilor:
    1. Contul 181 "Disponibil din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat" se desfasoara in doua conturi analitice:
    a) 181.01 "Disponibil din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat", care se foloseste de catre inspectoratele scolare pentru a reflecta incasarile la Fondul special de sustinere a invatamantului de stat si virarea acestora la Ministerul Educatiei Nationale. La acest nivel, contul 181.01 are functie de colectare a veniturilor fondului:
    - incasarea sumelor la Fondul    181.01 = 381
      special de sustinere a
      invatamantului de stat
    - virarea sumelor la Ministerul  381 = 181.01
      Educatiei Nationale
    - incasarea sumelor de catre
      Ministerul Educatiei
      Nationale                      181.01 = 381
    b) 181.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat", care se foloseste de catre institutiile de invatamant superior si de unitatile cu contabilitate proprie, precum si de centrele bugetare, pentru evidentierea sumelor primite de la Ministerul Educatiei Nationale.
    In cadrul contului 181.02 se deschid fise analitice pentru platile efectuate pe subdiviziunile bugetului aprobat: (titluri, articole si alineate, dupa caz).
    Sumele alocate si primite din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat se evidentiaza astfel:
    - la Ministerul Educatiei Nationale    213.01 = 181.01
    - la nivelul inspectoratelor scolare   181.02 = 213.01
    - la nivelul inspectoratelor scolare,  213.01 = 181.02
      repartizarea sumelor la unitatile
      de invatamant
    - la nivelul unitatilor subordonate    181.02 = 213.01
      inspectoratelor scolare si,
      respectiv, la universitati,
      primirea sumelor
    2. Platile efectuate din contul 181.02 se inregistreaza in mod corespunzator, potrivit functiei conturilor prevazute in Planul de conturi pentru institutiile publice.
    3. In cadrul contului 481 "Cheltuieli din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat" se conduce evidenta analitica pe subdiviziunile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.
    Contul 481 "Cheltuieli din Fondul special de sustinere a invatamantului de stat" colecteaza toate cheltuielile materiale si prestarile de servicii, precum si cheltuielile de capital, prin creditul conturilor corespunzatoare din Planul de conturi pentru institutiile publice.
    4. Inchiderea executiei Fondului special de sustinere a invatamantului de stat la finele anului:
    a) la nivelul unitatilor care au utilizat         213.01 = 481
       sume din Fondul special de sustinere a
       invatamantului de stat - inchiderea
       contului de cheltuieli
    b) preluarea cheltuielilor din fondul special     481 = 213.01
       de sustinere a invatamantului de stat de
       catre inspectoratele scolare
    c) inchiderea contului de cheltuieli la nivelul   213.01 = 481
       inspectoratelor scolare
    d) preluarea cheltuielilor de catre Ministerul    481 = 213.01
       Educatiei Nationale de la inspectoratele
       scolare si de la universitati
    e) inchiderea contului de cheltuieli                 381 = 481
    La baza inregistrarii cheltuielilor stau conturile de executie intocmite potrivit normelor in vigoare, in care se cuprind si cheltuielile efective.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 806/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 806 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu