Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 781 din 25 iulie 2002

privind protectia informatiilor secrete de serviciu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 575 din  5 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 31 alin. (1), art. 32 si ale art. 42 lit. h) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002, se aplica in mod corespunzator si informatiilor secrete de serviciu in ceea ce priveste:
    a) clasificarea, declasificarea si masurile minime de protectie;
    b) regulile generale de evidenta, intocmire, pastrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere si distrugere;
    c) obligatiile si raspunderile ce revin conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice, agentilor economici si altor persoane juridice;
    d) accesul cetatenilor straini, al cetatenilor romani care au si cetatenia altui stat, precum si al persoanelor apatride la informatii clasificate si in locurile in care se desfasoara activitati, se expun obiecte sau se executa lucrari din aceasta categorie;
    e) exercitarea controlului asupra masurilor de protectie.
    Art. 2
    (1) Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu numarul de inregistrare al acestora va fi precedat de litera S, iar pe fiecare pagina se va inscrie "secret de serviciu".
    (2) Informatiile secrete de serviciu constituite in dosare, precum si cele legate in volume distincte se marcheaza pe coperta si pe pagina de titlu.
    Art. 3
    Evidenta documentelor secrete de serviciu se tine separat de cea a documentelor secrete de stat si nesecrete, in registrul special destinat acestui scop, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Este interzisa scoaterea din incinta unitatii detinatoare a informatiilor secrete de serviciu fara aprobarea conducatorului acesteia.
    Art. 5
    Functiile care presupun accesul la informatii secrete de serviciu se stabilesc de catre conducatorii unitatilor detinatoare.
    Art. 6
    (1) Accesul personalului la informatiile secrete de serviciu este permis numai in baza autorizatiei scrise, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, emisa de conducatorul unitatii.
    (2) Evidenta autorizatiilor de acces la informatii secrete de serviciu se tine centralizat de structura/functionarul de securitate in Registrul pentru evidenta autorizatiilor de acces la informatii secrete de serviciu, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 7
    (1) In vederea eliberarii autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu persoana care urmeaza sa ocupe o functie ce presupune accesul la astfel de informatii prezinta structurii/functionarului de securitate, in conditiile legii, recomandari si referinte asupra onestitatii si profesionalismului, din partea persoanelor cu functii de conducere carora li se subordoneaza direct sau a reprezentantilor autorizati ai altor persoane juridice, dupa caz, si va semna un angajament de confidentialitate.
    (2) Dupa ce verifica autenticitatea documentelor mentionate la alin. (1) structura/functionarul de securitate prezinta conducatorului unitatii propuneri privind oportunitatea eliberarii autorizatiei de acces la informatiile secrete de serviciu.
    Art. 8
    (1) Retragerea autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu se face de catre conducatorul unitatii detinatoare, in urmatoarele cazuri:
    a) la incetarea raporturilor de munca ori de serviciu, dupa caz, dintre unitate si detinatorul autorizatiei sau a calitatii de demnitate publica;
    b) cand atributiile specifice postului pe care este incadrat detinatorul autorizatiei nu mai presupun accesul la astfel de informatii;
    c) cand detinatorul autorizatiei a incalcat reglementarile privind protectia informatiilor secrete de serviciu.
    (2) Dupa retragerea autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu structura/functionarul de securitate procedeaza la distrugerea acesteia, pe baza de proces-verbal.
    Art. 9
    Accesul cetatenilor straini, al cetatenilor romani care au si cetatenia altui stat, precum si al persoanelor apatride la informatii secrete de serviciu este permis in conditiile stabilite prin Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, pe baza autorizatiei speciale de acces.
    Art. 10
    Transportul informatiilor secrete de serviciu se efectueaza conform reglementarilor in materie, stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    (1) In cazul compromiterii informatiilor secrete de serviciu conducatorii unitatilor detinatoare vor dispune efectuarea cercetarii administrative pentru a stabili conditiile in care s-a produs, responsabilitatile si posibilitatile de recuperare sau limitare a prejudiciilor.
    (2) Unitatile detinatoare de informatii secrete de serviciu vor aduce de indata la cunostinta institutiilor investite cu atributii de coordonare a activitatii si de control al masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, conform competentelor materiale, cazurile de compromitere a informatiilor secrete de serviciu.
    (3) Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de compromiterea informatiilor secrete de serviciu unitatile detinatoare se pot adresa instantelor judecatoresti.
    Art. 12
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea penala, civila, contraventionala sau disciplinara, dupa caz, in conditiile legii.
    Art. 13
    (1) Sanctiunile contraventionale prevazute in Hotararea Guvernului nr. 585/2002 se aplica si in cazul nerespectarii normelor ce privesc protectia informatiilor secrete de serviciu, in masura in care se refera la obligatiile ce rezulta din activitatile prevazute la art. 1.
    (2) Limitele amenzilor contraventionale in cazul nerespectarii normelor ce privesc protectia informatiilor secrete de serviciu se reduc la jumatate, fara ca limitele minime speciale astfel stabilite sa se situeze sub limitele minime generale prevazute de lege.
    Art. 14
    Nerespectarea prevederilor art. 4 si ale art. 6 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda de la 500.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 15
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autoritatile si institutiile publice, agentii economici cu capital integral sau partial de stat si celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizeaza informatii secrete de serviciu vor emite norme proprii de aplicare a prezentei hotarari.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Directorul
                         Serviciului Roman de Informatii,
                         Vasile Iancu

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         p. Ministrul de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

         ROMANIA                                         Secret de serviciu
    ..................                                   (dupa completare)
        (unitatea)                                         Exemplar unic
Compartimentul .....................
Nr. ........... din ................

                            REGISTRUL DE EVIDENTA
                   a informatiilor secrete de serviciu

    Data deschiderii evidentei ...................
    Data inchiderii evidentei ....................

    Intrare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data inregistrarii
      A1 - anul
      A2 - luna
      A3 - ziua
    B - Numarul si data documentului la expeditor
    C - Continutul pe scurt al documentului
 ______________________________________________________________________________
| Numarul de |    A   |B|De la cine|C|Numar de |Numar de|Numar|Numar|Cui i s-a |
|inregistrare|________| | provine  | |exemplare|  file/ |  de |  de |repartizat|
|            |A1|A2|A3| |documentul| |         |exemplar|anexe|file |documentul|
|            |  |  |  | |          | |         |        |     |anexe|          |
|____________|__|__|__|_|__________|_|_________|________|_____|_____|__________|
|____________|__|__|__|_|__________|_|_________|________|_____|_____|__________|
|____________|__|__|__|_|__________|_|_________|________|_____|_____|__________|
|____________|__|__|__|_|__________|_|_________|________|_____|_____|__________|
|____________|__|__|__|_|__________|_|_________|________|_____|_____|__________|

    Iesire

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data expedierii
      A1 - anul
      A2 - luna
      A3 - ziua
    B - Numarul dosarului si fila unde a fost clasat documentul
        (nr. procesului-verbal de distrugere)
 ______________________________________________________________________________
|    A   |Destinatarul| Numar de| Numar|Numar| Numar|  Numarul  | B |Observatii|
|________|            |exemplare|  de  | de  |  de  |borderoului|   |          |
|A1|A2|A3|            |         | file |anexe| file |    de     |   |          |
|  |  |  |            |         |      |     | anexe| expediere |   |          |
|__|__|__|____________|_________|______|_____|______|___________|___|__________|
|__|__|__|____________|_________|______|_____|______|___________|___|__________|
|__|__|__|____________|_________|______|_____|______|___________|___|__________|
|__|__|__|____________|_________|______|_____|______|___________|___|__________|
|__|__|__|____________|_________|______|_____|______|___________|___|__________|

    ANEXA 2

    Antetul unitatii

             AUTORIZATIE DE ACCES LA INFORMATII SECRETE DE SERVICIU
                   Seria ......... numarul ..................

    Prin prezenta se autorizeaza accesul la informatii secrete de serviciu al
domnului/doamnei ............................................................,
                       (numele, prenumele, codul numeric personal)
angajat/angajata al/a unitatii noastre in functia de ......................... .
    Prezenta autorizatie este valabila pana la data de ...................... .

           Seful unitatii,
      .........................
       (semnatura si stampila)
                                         Seful structurii de securitate/
                                           Functionarul de securitate,
                                         ...............................

    ANEXA 3

        ROMANIA                                           Secret de serviciu
    ................                                      (dupa completare)
       (unitatea)                                           Exemplar unic
Compartimentul .....................
Nr. ........... din ................

                                REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor de acces la informatii secrete de serviciu

    Data deschiderii evidentei .................
    Data inchiderii evidentei ..................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Functia si compartimentul in care isi desfasoara activitatea
    B - Perioada de valabilitate
    C - Observatii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele, prenumele| A|    Data    |  Seria si  |B|   Data   | Motivul  |C |
|crt.|  si datele de   |  | eliberarii |  numarul   | |retragerii|retragerii|  |
|    |identificare ale |  |autorizatiei|autorizatiei| |          |          |  |
|    |   posesorului   |  |            |            | |          |          |  |
|____|_________________|__|____________|____________|_|__________|__________|__|
|____|_________________|__|____________|____________|_|__________|__________|__|
|____|_________________|__|____________|____________|_|__________|__________|__|
|____|_________________|__|____________|____________|_|__________|__________|__|
|____|_________________|__|____________|____________|_|__________|__________|__|
|____|_________________|__|____________|____________|_|__________|__________|__|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 781/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 781 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu