Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.78 din 20.09.2016

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor COM(2016) 361
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 26 septembrie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-19/977, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 6 septembrie 2016, Camera Deputaţilor: 1. Salută această comunicare, deoarece: Comisia Europeană îşi face cunoscute o serie de măsuri privind: susţinerea redresării economice, piaţa unică pentru locuri de muncă şi creştere economică şi realizarea agendei privind piaţa unică;

prezintă stadiul punerii în aplicare a agendei pentru piaţa unică, a Strategiei privind piaţa unică, a Strategiei privind piaţa unică digitală şi a Strategiei pieţei unice de capital şi identifică domeniile care reclamă adoptarea unor decizii politice strategice pentru consolidarea şi accelerarea reformelor necesare;

reiterează importanţa realizării pieţei unice pentru crearea de locuri de muncă, creştere economică şi un climat atractiv pentru investiţii;

subliniază necesitatea înregistrării unor progrese rapide în punerea în aplicare a Strategiei privind piaţa unică, a Strategiei privind piaţa unică digitală şi a Planului de acţiune pentru edificarea unei uniuni a pieţelor de capital;

realizează o radiografie a implementării prevederilor agendei pentru piaţa unică;

identifică ariile în care sunt necesare decizii politice strategice pentru consolidarea şi accelerarea reformelor necesare;

are în vedere continuarea acţiunilor privind edificarea unei uniuni a pieţelor de capital, în paralel cu îmbunătăţirea cadrului legislativ existent privind serviciile financiare;

menţionează că în punerea în aplicare cu succes a agendei pentru piaţa unică o contribuţie hotărâtoare aduc susţinerea fermă şi adoptarea rapidă de către colegiuitori a măsurilor lansate de Comisia Europeană, precum şi instituirea, la nivel naţional, a unor acţiuni complementare pentru transpunerea, aplicarea şi monitorizarea acestora.2. Susţine propunerea Comisiei Europene, întrucât: stabileşte ca priorităţi, în vederea sprijinirii investiţiilor în economia globală, urgenţa realizării unui acord privind securitizarea şi nevoia unor progrese rapide privind propunerea referitoare la prospect;

prezintă realizările şi direcţiile de dezvoltare ce se impun în sectorul bancar, pieţe şi asigurări în sensul: accelerării transpunerii pachetului pentru securitizare, elaborării unui nou cadru vizând deblocarea finanţărilor pentru întreprinderile mici, revizuirii Regulamentului privind cerinţele de capital, pentru reducerea ponderilor de risc pentru proiectele de infrastructură pentru bănci, modificării legislaţiei referitoare la capitalul de risc în scopul de a spori amploarea, diversitatea şi opţiunile care să permită mai multor întreprinderi să beneficieze de această sursă de finanţare alternativă şi în scopul îmbunătăţirii cadrului legislativ privind serviciile financiare în vigoare, pentru evitarea suprapunerilor, lacunelor, inconsecvenţelor ori sarcinilor disproporţionate;

necesitatea întreprinderii unor eforturi comune atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional, pentru abordarea obstacolelor normative şi administrative care se manifestă la nivelul serviciilor şi pieţelor financiare şi afectează creşterea şi inovarea prin diminuarea opţiunilor şi sporirea preţurilor pentru consumatori;

Comisia a lansat consultări publice pe toate direcţiile de acţiune, încurajând în acest fel participarea oricărui cetăţean european şi oricărei structuri instituţionale interesate să contribuie în mod direct la procesul legislativ şi să sporească astfel valoarea adăugată;

propune şi promovează crearea unui sistem TVA simplu, modern şi cu o vulnerabilitate cât mai scăzută la fraude, menit să reducă sarcinile administrative, să îmbunătăţească comerţul transfrontalier şi, în acest fel, să răspundă aşteptărilor consumatorilor şi întreprinderilor;

reafirmă că transpunerea şi punerea în aplicare adecvată a normelor Uniunii Europene reprezintă o condiţie prealabilă pentru valorificarea avantajelor pieţei unice pentru cetăţeni.3. Consideră că: în continuare, consolidarea economiei şi stimularea investiţiilor pentru crearea de locuri de muncă reprezintă o prioritate absolută la nivelul UE;

este imperios necesară continuarea eforturilor în domeniul reformelor structurale, politicilor fiscale responsabile şi investiţiilor;

este esenţială consolidarea parteneriatului Comisiei Europene cu statele membre pentru asigurarea unei aplicări inteligente, precise şi eficiente a legislaţiei şi, în consecinţă, susţine revizuirea Regulamentului privind cooperarea în domeniul protecţiei consumatorilor, vizând comerţul electronic;

acest document va aduce un plus de motivaţie pentru continuarea eforturilor de consolidare şi accelerare a reformelor, din perspectiva angajamentului comun asumat de statele membre, dar în mod deosebit din perspectiva punerii în aplicare în plan naţional a măsurilor care decurg din Strategia privind piaţa unică, Planul de acţiune privind edificarea uniunii pieţelor de capital şi Strategia privind piaţa unică digitală.4. Apreciază că: este necesară lansarea unei propuneri legislative pentru îmbunătăţirea funcţionării procedurii de notificare în cazul serviciilor, pentru consolidarea transparenţei noilor măsuri sprijinite de statele membre în domeniul serviciilor;

se impune crearea de locuri de muncă durabile, stimularea creşterii competitivităţii mediului economic şi a atractivităţii pentru investitori, prin perfectarea interacţiunilor între UE şi autorităţile naţionale şi regionale în vederea eliminării obstacolelor din calea investitorilor şi continuării reformelor structurale;

este necesară reducerea costurilor legate de asigurarea conformităţii prin sporirea securităţii juridice şi simplificarea normelor, care să conducă la stimularea comerţului transfrontalier şi încurajarea investiţiilor;

legat de interzicerea blocării geografice nejustificate este benefică abordarea Comisiei Europene privind combaterea obstacolelor în calea comerţului electronic transfrontalier în Europa, întrucât stoparea geoblocării nejustificate şi a altor forme de discriminare geografică va avea un impact pozitiv asupra consumatorilor, cărora în prezent le este îngrădit accesul la unele pagini de internet prin aplicarea de tratamente diferenţiate;

sunt necesare: introducerea paşaportului de servicii, analizarea modului în care funcţionează serviciile financiare cu amănuntul la nivelul statelor membre şi propuneri privind adoptarea unor măsuri consecutive;

trebuie subliniată importanţa paşaportului pentru servicii în a facilita accesul profesioniştilor pe piaţa muncii în spaţiul european transfrontalier;

este necesară intensificarea demersurilor şi colaborării dintre Comisie şi statele membre pentru aplicarea noului Regulament general privind protecţia datelor;

documentul tratează superficial dimensiunea socială a pieţei unice, nu ia în calcul aspectele legate de concurenţa neloială (trebuie acordată o atenţie sporită activităţii false de autoangajare şi muncii nedeclarate).5. Din perspectiva României: reiterează poziţia României de sprijinire a obiectivului general al Uniunii Europene de adâncire a pieţei interne, în vederea stimulării creşterii economice şi generării de noi locuri de muncă şi susţine realizarea agendei privind piaţa unică;

se va acorda o atenţie sporită asigurării unei implementări eficace şi echilibrate a măsurilor care decurg concomitent cu evitarea generării de sarcini administrative suplimentare şi luarea în considerare a contextului naţional al fiecărui stat membru;

un domeniu de mare interes îl reprezintă piaţa unică digitală; în consecinţă, obiectivele lansate în acest sector, dezvoltarea infrastructurii internetului de mare viteză, stimularea comerţului electronic şi asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii online de bună calitate la nivel naţional şi transfrontalier reprezintă priorităţi pentru România;

este importantă asigurarea conectivităţii în toate regiunile UE, în paralel cu dezvoltarea de reţele şi servicii fiabile, de mare viteză şi la preţuri accesibile, precum şi creşterea competenţelor digitale;

trebuie acordată o atenţie sporită parteneriatelor pentru inovare şi cercetare, precum şi reducerii decalajelor de dezvoltare între diferitele regiuni ale Uniunii Europene;

este în favoarea introducerii paşaportului pentru servicii, ca instrument de facilitare a mobilităţii furnizorilor de servicii în alte state membre;

susţine intenţia de revizuire a Regulamentului privind recunoaşterea reciprocă, având în vedere dificultăţile întâmpinate de autorităţile din statele membre în a demonstra echivalenţa nivelului de securitate (siguranţă) a produselor neacoperite de legislaţia Uniunii, dificultăţi care determină îngreunarea liberei circulaţii a produselor;

trebuie să participe la punerea în aplicare a măsurilor propuse şi să acorde o atenţie sporită Planului de investiţii pentru Europa, prin identificarea proiectelor strategice care pot fi finanţate corelat cu propunerea Comisiei Europene pentru extinderea Fondului european pentru investiţii strategice şi după anul 2018.Camera Deputaţilor susţine documentul Comisiei Europene privind Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor, deoarece piaţa unică este o resursă preţioasă de care depinde prosperitatea economică actuală şi viitoare a Uniunii Europene şi, totodată, identifică ariile în care trebuie să fie adoptate decizii politice strategice pentru consolidarea şi accelerarea reformelor necesare; măsurile vor fi în linie cu apelurile de consolidare a pieţei unice şi concluziile lansate în cadrul Consiliului European din martie 2016, precum şi cu analizele anuale ale creşterii şi recomandările de ţară. Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHESmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 78/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 78 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 78/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu