E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 771 din  3 iulie 2003

privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 492 din  8 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si al art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
    Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, care administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Sediul CNPAS este in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    (1) CNPAS are in subordine case judetene de pensii si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridica.
    (2) Potrivit legii, CNPAS poate infiinta case locale de pensii, fara personalitate juridica, care functioneaza sub conducerea si controlul caselor teritoriale de pensii.
    (3) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, care este institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica.
    (4) Conducerea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca este asigurata de un director general.
    (5) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale este actionar unic al Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A.
    Art. 3
    CNPAS asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii caselor teritoriale de pensii, in scopul aplicarii unitare a legislatiei in domeniul specific de activitate si al realizarii integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.
    Art. 4
    Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale verifica aplicarea unitara a legislatiei din domeniul sau de competenta.
    Art. 5
    Patrimoniul CNPAS este detinut in proprietate sau in administrare si este alcatuit din bunuri mobile si imobile, potrivit legii.
    Art. 6
    Personalul CNPAS si al caselor teritoriale de pensii este constituit din functionari publici, precum si din salariati incadrati pe baza contractului individual de munca.

    CAP. 2
    Atributiile Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

    Art. 7
    CNPAS are urmatoarele atributii:
    I. In domeniul organizatoric:
    a) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS, stabileste structura organizatorica a caselor teritoriale de pensii si emite Regulamentul-cadru de organizare si functionare a acestora;
    b) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei norme metodologice in aplicarea prevederilor legale din domeniul sau de competenta;
    c) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerului Sanatatii criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate a asiguratilor;
    d) stabileste procedurile de regularizare a sumelor platite in plus de catre contribuabili;
    e) stabileste anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare si a punctajului cumulat, la cererea asiguratului;
    f) organizeaza modul de stabilire si de plata a drepturilor de pensii si a altor drepturi de asigurari sociale finantate din bugetul asigurarilor sociale, precum si a celor finantate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, conform legii;
    g) organizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;
    h) organizeaza, administreaza si asigura securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum si al structurilor sale teritoriale;
    i) organizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
    j) organizeaza si administreaza sistemul de trimitere la tratament balnear, precum si programele recuperatorii;
    k) organizeaza modul de atribuire a codului personal de asigurari sociale, precum si gestiunea acestuia;
    l) organizeaza activitatea de furnizare a informatiilor necesare in vederea elaborarii de studii si analize in domeniul sau de activitate;
    m) administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu;
    n) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    II. In domeniul financiar:
    a) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurari sociale de stat si face public salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator, prognozat potrivit legii;
    b) repartizeaza in profil teritorial si pe trimestre bugetul asigurarilor sociale de stat aprobat, potrivit legii;
    c) constituie fondul de rezerva si asigura utilizarea acestuia, conform legii;
    d) urmareste incasarea veniturilor bugetului de asigurari sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobati prin lege;
    e) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale si alte venituri, potrivit legii;
    f) calculeaza, retine si vireaza impozitul asupra pensiilor, in conditiile legii;
    g) ia masuri in conditiile legii pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;
    h) calculeaza valoarea unui punct de pensie si o actualizeaza in timpul executiei bugetare, potrivit legii;
    i) asigura plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale care, potrivit legii, se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat;
    j) asigura stabilirea si plata unor drepturi finantate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei este ordonator principal de credite, CNPAS exercitand functia de ordonator secundar de credite;
    k) raspunde de administrarea patrimoniului propriu;
    l) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
    m) raspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor provenite din imprumuturi externe.
    III. In domeniul indrumarii si reprezentarii:
    a) indruma, coordoneaza si verifica modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii;
    b) indruma persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    c) verifica modul de stabilire si achitare a pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale prevazute de lege, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a indemnizatiilor prevazute de legi speciale, finantate de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    d) indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
    e) indruma activitatea unitatilor de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca;
    f) indruma si controleaza modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii si respectarea acestora;
    g) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti;
    h) asigura reprezentarea in relatiile cu organismele similare din strainatate.
    IV. In domeniul evidentei, certificarii si raportarii:
    a) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    b) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurari sociale;
    c) certifica fiecarui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare, in mod gratuit o data pe an, prin intermediul caselor teritoriale;
    d) gestioneaza baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si asigura caracterul confidential al acesteia;
    e) prezinta Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei executia bugetului si rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;
    f) da publicitatii semestrial raportul privind activitatea proprie;
    g) asigura introducerea, dezvoltarea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si evidenta;
    h) raspunde sesizarilor adresate direct sau transmise de catre Presedintie, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum si de alte institutii, persoane fizice si juridice;
    i) utilizeaza orice mijloc de informare in masa pentru reprezentarea si sustinerea intereselor asiguratilor.

    CAP. 3
    Structura organizatorica si organele de conducere ale CNPAS

    Art. 8
    (1) CNPAS are structura organizatorica si numarul maxim de posturi prevazute in anexa nr. 1. In cadrul structurii organizatorice, prin decizie a presedintelui CNPAS, pot fi constituite servicii, birouri si compartimente.
    (2) In functie de necesitatile aparute, ca urmare a implementarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, structura organizatorica, la nivel de serviciu, birou si compartiment, a CNPAS poate fi modificata prin decizie a presedintelui acesteia, cu avizul consiliului de administratie, stabilindu-se numarul posturilor de conducere in limita numarului maxim de posturi aprobat.
    Art. 9
    (1) Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si deleaga atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducatorului executiv al CNPAS.
    (2) CNPAS este condusa de presedinte si de consiliul de administratie.
    (3) Conducerea executiva a CNPAS se exercita de un secretar general si un secretar general adjunct, inalti functionari publici, numiti in functie in conditiile legii.
    Art. 10
    (1) Consiliul de administratie este alcatuit, potrivit legii, din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri. Presedintele este secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNPAS.
    (3) Mandatul presedintelui inceteaza la incheierea exercitarii functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces.
    (4) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au desemnat.
    (5) Membrii revocati, decedati sau cei care isi prezinta demisia vor fi inlocuiti in termen de cel mult 3 luni.
    (6) Mandatul noilor membri expira la data la care ar fi incetat mandatul predecesorilor.
    (7) Membrii consiliului de administratie nu au calitatea de salariat al CNPAS si primesc o indemnizatie lunara in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este necesar si adopta hotarari valabile in prezenta a cel putin 13 membri, cu votul majoritatii membrilor prezenti si cu conditia ca fiecare parte, Guvern, patronat si asigurati, sa fie reprezentata.
    (2) Consiliul de administratie se convoaca de catre presedintele CNPAS. Convocarea de catre presedinte se poate face si la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (3) La sedintele consiliului de administratie pot fi invitati si alti specialisti, fara drept de vot.
    Art. 12
    Presedintele CNPAS are urmatoarele atributii:
    a) asigura coordonarea sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    b) convoaca consiliul de administratie si conduce sedintele acestuia;
    c) aproba normele si programele de actiune care, potrivit legii, sunt de competenta CNPAS;
    d) reprezinta CNPAS in relatiile cu tertii;
    e) asigura promovarea imaginii CNPAS;
    f) rezolva conflictele de competenta aparute in cadrul CNPAS;
    g) dispune controlul tuturor activitatilor din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    h) urmareste aplicarea conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii de colaborare cu organisme similare din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
    i) aproba Regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale CNPAS, regulamentul-cadru de organizare si functionare; aproba normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii si unitatile subordonate, in conditiile legii;
    j) numeste si elibereaza din functie, prin decizie, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi, directorii executivi adjuncti ai caselor teritoriale de pensii si directorul general al Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, in conditiile legii;
    k) aproba criteriile privind evidenta, pastrarea si arhivarea documentelor specifice activitatii CNPAS, caselor teritoriale de pensii si unitatilor subordonate, precum si masurile de asigurare a securitatii bazei de date privind asiguratii sistemului public de pensii si asigurari sociale, in conditiile legii;
    l) hotaraste cu privire la donatii sau la bunuri dobandite din alte surse, in conditiile legii;
    m) urmareste promovarea actiunilor in revendicare a bunurilor imobile care au apartinut asigurarilor sociale si au fost trecute in proprietatea statului sau a altor persoane juridice si fizice;
    n) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii.
    Art. 13
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) analizeaza si avizeaza propunerile pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in vederea inaintarii acestora la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    b) analizeaza rapoartele semestriale intocmite de conducerea executiva a CNPAS privind modul de indeplinire a atributiilor stabilite;
    c) analizeaza derularea contractelor cu finantare externa, incheiate in beneficiul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii;
    d) avizeaza Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS;
    e) aproba structura organizatorica-cadru a caselor teritoriale de pensii si a unitatilor subordonate;
    f) avizeaza regulamentul-cadru de organizare si functionare pentru casele teritoriale si unitatile subordonate;
    g) avizeaza propunerile de modificare a Statutului CNPAS, care se transmit Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    h) avizeaza modalitatile de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din cadrul CNPAS si din structurile sale teritoriale, in domeniul specific de activitate;
    i) analizeaza contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si rapoartele de activitate ale CNPAS;
    j) avizeaza bilantul contabil si raportul anual de activitate;
    k) avizeaza proiectele de acte normative din domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, care se inainteaza Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    l) propune presedintelui elaborarea de studii si analize in domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    m) avizeaza utilizarea fondului de rezerva, potrivit legii;
    n) avizeaza incheierea de conventii cu trezoreria statului sau cu banci pentru stabilirea nivelului dobanzilor la disponibilitatile banesti, in conditiile legii;
    o) avizeaza regulamentul CNPAS privind modalitatile de plata a prestatiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    p) elaboreaza si aproba regulamentul de organizare si functionare propriu;
    r) avizeaza proiectul programului de investitii pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    s) avizeaza si propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor cuvenite pensionarului incadrat in gradul I de invaliditate, precum si cuantumul ajutorului de deces, pentru a fi incluse in fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat.
    Art. 14
    Presedintele CNPAS, in calitatea sa de presedinte al consiliului de administratie, poate delega atributii de reprezentare oricarui membru al acestuia, pe perioada determinata, in conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 15
    In exercitarea atributiilor sale, precum si pentru realizarea hotararilor consiliului de administratie presedintele CNPAS emite decizii si instructiuni.
    Art. 16
    Atributiile secretarului general si ale secretarului general adjunct sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS.
    Art. 17
    Atributiile si sarcinile personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si al unitatilor subordonate se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare a acestora.

    CAP. 4
    Structura organizatorica, organele de conducere si atributiile caselor teritoriale de pensii

    Art. 18
    (1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aproba de Consiliul de administratie al CNPAS. Prin decizie a presedintelui CNPAS, in cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate directii, servicii, birouri si compartimente.
    (2) Numarul de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.886, care includ si cele 313 posturi aferente activitatii de control transferate la directiile de dialog, familie si asistenta sociala judetene si a municipiului Bucuresti.
    (3) Numarul de posturi pentru Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca este de 248, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Art. 19
    (1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurata de directorul executiv.
    (2) Directorul executiv este ordonator secundar de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si ordonator tertiar de credite pentru sumele repartizate din bugetul de stat, atributii care se pot delega, potrivit legii.
    (3) In exercitarea atributiilor sale directorul executiv emite decizii.
    (4) Directorul executiv numeste si revoca din functie personalul casei teritoriale de pensii aflate sub conducerea sa, in conditiile legii.
    Art. 20
    Casele teritoriale de pensii au urmatoarele atributii:
    a) inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;
    b) incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
    c) asigura colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
    d) verifica modul de constituire, virare si incasare a contributiei de asigurari sociale si dispun, dupa caz, masurile prevazute de lege;
    e) desfasoara activitatea de constatare si recuperare a creantelor bugetare, inclusiv prin executarea silita a acestora, potrivit legii;
    f) certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;
    g) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
    h) stabilesc si platesc indemnizatii si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
    i) emit decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;
    j) prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
    k) asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;
    l) realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
    m) distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
    n) rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
    o) organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
    p) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
    r) numesc conducerea si asigura indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;
    s) intocmesc si inainteaza CNPAS, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
    t) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul statut ori stabilite de presedintele CNPAS.
    Art. 21
    Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru CNPAS si institutiile subordonate sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul statut.

    ANEXA 1*)
    la statut

    *) Anexa nr. 1 la statut este reprodusa in facsimil.

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

    Numarul maxim de posturi = 360
    (exclusiv presedintele)

                          ____________________________
                         | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                         |____________________________|
                                 ______|_______
                                |  PRESEDINTE  |
                                |______________|
    ___________________________________|__________________________________
   |                           ________|_________                         |
   |                          | SECRETAR GENERAL |                        |
   |                          |__________________|                        |
   |                                  |  :                                |
   |                      ____________|__v____________                    |
   |                     |  SECRETAR GENERAL ADJUNCT  |                   |
   |                     |____________________________|                   |
   |                                  |  :                                |
   |           .- - - - - - - - -<- - |- V- -> - - - - - - - .            |
   |          _:_____:_____:______:___|__:______:_____:____  : |
 __|______  _|_:_  _|:_  _|:_   _|:_   _|:_   _|:_  _|:_  _|_:_  _________|____
|DIRECTIA ||     ||    ||    | |    | |    | |    ||    ||     ||DIRECTIA      |
|AUDIT    ||     ||    ||    | |    | |    | |    ||    ||     ||COMUNICARE SI |
|INTERN SI||  A  ||  B ||  C | |  D | |  E | |  F ||  G ||  H  ||RELATII       |
|CONTROL  ||     ||    ||    | |    | |    | |    ||    ||     ||INTERNATIONALE|
|_________||_____||____||____| |____| |____| |____||____||_____||______________|

    Semnificatia modulelor din organigrama de mai sus este urmatoarea:
    A - DIRECTIA REGLEMENTARI COMUNITARE SI CONTENCIOS
    B - DIRECTIA INDRUMARE METODOLOGICA
    C - DIRECTIA ECONOMICA
    D - DIRECTIA BUGET
    E - DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
    F - DIRECTIA ANALIZE, SINTEZE SI INDICATORI STATISTICI
    G - DIRECTIA DOCUMENTE DE PLATA
    H - DIRECTIA STRATEGII DE COTIZARE

    ANEXA 2
    la statut

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

               MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          CNPAS           |Tipul mijlocului|Parc normat|Consumul lunar   |
|crt.|- institutii subordonate -|de transport    |           |de carburanti    |
|    |                          |                |           |litri/luna/mijloc|
|    |                          |                |           |de transport     |
|____|__________________________|________________|___________|_________________|
| 1. |Casa Nationala de Pensii  |                |     5     |        -        |
|    |si Alte Drepturi de       |                |           |                 |
|    |Asigurari Sociale         |                |           |                 |
|    |__________________________|________________|___________|_________________|
|    |- presedinte CNPAS        |autoturisme     |     1     |       300       |
|    |- secretar general        |                |     1     |       300       |
|    |- secretar general adjunct|                |     1     |       300       |
|    |__________________________|________________|___________|_________________|
|    |parc auto comun           |autoturisme     |     1     |       300       |
|    |                          |________________|___________|_________________|
|    |                          |autoturism      |     1     |       400       |
|    |                          |transport marfa |           |                 |
|____|__________________________|________________|___________|_________________|
| 2. |Case judetene de pensii   |autoturisme     |cate 2     |       250       |
|    |                          |                |pentru     |                 |
|    |                          |                |fiecare    |                 |
|    |                          |                |casa       |                 |
|    |                          |                |judeteana  |                 |
|    |                          |                |de pensii  |                 |
|____|__________________________|________________|___________|_________________|
| 3. |Casa de pensii a          |autoturisme     |     2     |       250       |
|    |municipiului Bucuresti    |________________|___________|_________________|
|    |                          |autoturism      |     1     |       300       |
|    |                          |transport marfa |           |                 |
|____|__________________________|________________|___________|_________________|
| 4. |Institutul National de    |autoturisme     |     1     |       300       |
|    |Expertiza Medicala si     |________________|___________|_________________|
|    |Recuperare a Capacitatii  |autosalvari     |     2     |       300       |
|    |de Munca                  |________________|___________|_________________|
|    |                          |autoturisme     |     1     |       350       |
|    |                          |transport marfa |           |                 |
|____|__________________________|________________|___________|_________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 771/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 771 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu