Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 760 din 14 mai 2004

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 475 din 27 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 25 alin. (2) din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Metodologiile concrete de lucru, formularele si documentele necesare pentru includerea in program a martorilor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor sau, dupa caz, prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului justitiei.
    (2) Activitatile de organizare si tinere a evidentelor specifice Oficiului National pentru Protectia Martorilor, precum si masurile de protectie a politistilor care desfasoara in mod direct activitatile de asistenta si legatura cu martorii inclusi in program se reglementeaza prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (3) Modalitatile de protectie si asistenta a martorilor inclusi in program, care executa o pedeapsa privativa de libertate in locurile de detinere administrate de Directia Generala a Penitenciarelor, se reglementeaza prin ordin al ministrului justitiei.
    (4) Ordinele prevazute la alin. (1) - (3) se emit in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotarari si se comunica numai institutiilor interesate.
    Art. 3
    Regulamentul prevazut la art. 1 intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Florin Zamfir Sandu,
                         secretar de stat

                         Ministrul justitiei,
                         Cristian Diaconescu

                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Marian Sarbu,
                         ministrul delegat pentru
                         relatiile cu partenerii sociali

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Protectia si asistenta martorilor a caror viata, integritate corporala sau libertate este amenintata ca urmare a detinerii de catre acestia a unor informatii ori date cu privire la savarsirea unor infractiuni grave, pe care le-au furnizat sau sunt de acord sa le furnizeze organelor judiciare si care au un rol determinant in descoperirea infractorilor si in solutionarea cauzelor penale, se asigura, in conformitate cu prevederile Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Protectia Martorilor, denumit in continuare O.N.P.M.
    (2) O.N.P.M. implementeaza Programul de protectie a martorilor, denumit in continuare Program. Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor de protectie si asistenta a martorilor, O.N.P.M. coopereaza cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale celorlalte autoritati publice centrale si locale.
    Art. 2
    (1) O.N.P.M. se organizeaza in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si in subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane, la nivel de directie, si functioneaza potrivit Legii nr. 682/2002 si prezentului regulament.
    (2) O.N.P.M. isi desfasoara activitatea in vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 682/2002.
    Art. 3
    Pentru realizarea atributiilor sale O.N.P.M. utilizeaza personalul si mijloacele materiale proprii si colaboreaza cu structurile specializate ale inspectoratelor judetene de politie, ale Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si ale Jandarmeriei Romane.
    Art. 4
    O.N.P.M. isi desfasoara intreaga activitate cu respectarea conditiilor necesare asigurarii secretului cu privire la persoanele incluse in Program si la datele si informatiile pe care le detine cu privire la acestea, precum si a secretului cu privire la personalul, dotarile si activitatile proprii, urmarind cu prioritate protejarea vietii, integritatii si sanatatii martorilor inclusi in Program.
    Art. 5
    Intelesul termenilor si expresiilor urmatoare: martor, stare de pericol, martor protejat, membru de familie, persoana apropiata, Program de protectie a martorilor, masuri urgente, infractiune grava, Protocol de protectie, schema de sprijin, prejudiciu deosebit, grup sau organizatie criminala este cel definit la art. 2 din Legea nr. 682/2002.

    CAP. 2
    Masurile urgente

    Art. 6
    (1) In cazul in care se constata faptul ca un martor se afla in stare de pericol si este necesara dispunerea masurilor urgente de protectie, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    1. Unitatea de politie ia, cu acordul martorului, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:
    a) instalarea unui sistem de alarma la domiciliul sau la resedinta martorului;
    b) schimbarea numarului de telefon al martorului;
    c) interceptarea convorbirilor martorului, in conditiile legii;
    d) supravegherea martorului prin intermediul mijloacelor audio-video, in conditiile legii;
    e) asigurarea pazei domiciliului sau a resedintei martorului;
    f) plasarea martorului intr-o resedinta temporara;
    g) protejarea deplasarilor martorului la si de la organele judiciare;
    h) limitarea temporara a deplasarilor martorului la cele strict necesare;
    i) orice alte masuri specifice pe care le considera necesare.
    2. Organul care administreaza locul de detinere ia una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:
    a) cazarea martorului intr-o camera speciala, amenajata in acest scop;
    b) protejarea deplasarilor martorului la si de la organele judiciare;
    c) transferarea martorului intr-un alt loc de detinere;
    d) asigurarea unor masuri de protectie speciala in cadrul locului de detinere;
    e) orice alte masuri specifice pe care le considera necesare.
    (2) Masurile urgente se pot lua si in colaborare cu O.N.P.M.
    Art. 7
    Organul care aplica masurile urgente are obligatia ca, in termen de 24 de ore de la initierea acestora, sa informeze procurorul sau instanta, dupa caz, cu privire la demersurile intreprinse in acest sens.
    Art. 8
    Masurile urgente au un caracter temporar, putand fi aplicate pana la incetarea pericolului iminent sau pana la includerea martorului in Program.

    CAP. 3
    Procedura de includere a unei persoane in Program

    Art. 9
    Includerea unei persoane in Program se poate realiza numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 4 din Legea nr. 682/2002, conform procedurii prevazute in prezentul capitol.
    Art. 10
    In faza de urmarire penala procurorul, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penala, iar in faza de judecata instanta, la solicitarea procurorului, analizeaza includerea in Program a unui martor, a unui membru de familie al acestuia sau a unei persoane apropiate, dupa caz, in conditiile Legii nr. 682/2002.
    Art. 11
    (1) In situatia in care o persoana, fara a avea o calitate procesuala in cauza, detine date sau informatii cu caracter determinant pentru aflarea adevarului in cauze privind infractiuni grave sau pentru prevenirea producerii ori pentru recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin savarsirea unor astfel de infractiuni si doreste sa coopereze cu organele judiciare si sa beneficieze de masuri specifice de asistenta si protectie prevazute de lege, aceasta prezinta organului de urmarire penala o declaratie in acest sens.
    (2) Organul de urmarire penala, daca incepe urmarirea penala cu privire la infractiunea grava mentionata la alin. (1), procedeaza potrivit art. 5 si urmatoarele din Legea nr. 682/2002.
    Art. 12
    (1) Organul de cercetare penala sau, dupa caz, procurorul transmite O.N.P.M., in vederea evaluarii posibilitatii de includere in Program a unei persoane, un referat preliminar cuprinzand si masurile concrete de protectie si asistenta pe care le considera necesare, insotit de fisa martorului, completata de acesta.
    (2) Modelul referatului preliminar si cel al fisei martorului sunt prevazute in anexa nr. 1 si, respectiv, in anexa nr. 2.
    (3) Continutul referatului preliminar prevazut in anexa nr. 1 nu este limitat la rubricile prevazute in aceasta, putand fi completat, modificat si adaptat in functie de fiecare caz.
    Art. 13
    (1) O.N.P.M. poate solicita date si informatii suplimentare cu privire la martorul a carui includere in Program este analizata si la membrii sai de familie, precum si orice alte informatii pe care le considera necesare pentru realizarea unei evaluari corespunzatoare.
    (2) In functie de masurile de asistenta si protectie solicitate, O.N.P.M. asigura realizarea activitatilor necesare de verificare si investigare cu privire la martor si membrii sai de familie, in vederea cunoasterii si evaluarii tuturor aspectelor necesare pentru includerea lor in Program.
    (3) La solicitarea O.N.P.M., organul de urmarire penala care instrumenteaza cauza stabileste o intalnire directa intre specialistii O.N.P.M. si martorul pentru care se solicita protectie.
    Art. 14
    (1) O.N.P.M. realizeaza un calcul estimativ cu privire la cheltuielile necesare pentru includerea in Program, pentru fiecare persoana.
    (2) In functie de concluziile rezultate in urma analizei datelor puse la dispozitie de organul de urmarire penala si a verificarilor efectuate de O.N.P.M., tinand seama si de resursele pe care le are la dispozitie, O.N.P.M. elaboreaza si inainteaza organului de urmarire penala evaluarea cu privire la includerea martorului in Program, pronuntandu-se in special cu privire la compatibilitatea acestuia cu Programul, posibilitatile financiare de asigurare a protectiei si asistentei, masurile de asistenta si de protectie pe care considera ca le poate aplica.
    Art. 15
    Organul de cercetare penala sau, dupa caz, procurorul intocmeste propunerea motivata de includere in Program, pe care o inainteaza procurorului, respectiv instantei, impreuna cu acordul scris al martorului si cu evaluarea realizata de O.N.P.M.
    Art. 16
    Procurorul sau instanta, dupa caz, se pronunta asupra propunerii de includere in Program in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 5 zile de la primirea acesteia, prin ordonanta, respectiv prin incheiere pronuntata in camera de consiliu.
    Art. 17
    Daca este de acord cu propunerea, procurorul sau instanta comunica O.N.P.M. ordonanta, respectiv incheierea de includere in Program.
    Art. 18
    (1) In termen de 7 zile de la data emiterii ordonantei sau a incheierii de includere in Program, O.N.P.M. elaboreaza schema de sprijin si ia toate masurile necesare pentru implementarea acesteia.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) O.N.P.M. definitiveaza textul individualizat al Protocolului de protectie, dupa modelul prevazut in anexa nr. 3, si il supune spre semnare persoanei a carei includere in Program a fost aprobata.
    (3) In cazul in care persoana inclusa in Program este un minor, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 682/2002.
    (4) Din momentul semnarii Protocolului de protectie persoana a carei includere in Program a fost aprobata dobandeste calitatea de martor protejat, iar masurile prevazute in schema de sprijin se pun in aplicare.
    (5) Protocolul de protectie se incheie intr-un singur exemplar, care se pastreaza la O.N.P.M. in conditii de deplina confidentialitate.
    Art. 19
    O.N.P.M. comunica procurorului sau, dupa caz, instantei faptul ca a inceput implementarea Programului, in termen de 3 zile de la data incheierii Protocolului de protectie.

    CAP. 4
    Masurile de protectie si masurile de asistenta

    Art. 20
    (1) In functie de particularitatile fiecarui caz, O.N.P.M. intocmeste, pentru fiecare martor protejat, o schema de sprijin care cuprinde masurile concrete de protectie si asistenta, conform celor stabilite de procuror, respectiv instanta.
    (2) In schema de sprijin pot fi prevazute una sau mai multe dintre masurile de protectie mentionate la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 682/2002 si, dupa caz, una sau mai multe dintre masurile de asistenta prevazute la art. 12 alin. (3) din aceeasi lege.
    (3) Daca pentru martorul aflat in stare de pericol au fost adoptate masuri urgente, acestea pot continua prin includerea lor in schema de sprijin.
    Art. 21
    Ascultarea martorului protejat de catre organele judiciare sub o alta identitate decat cea reala sau prin modalitati speciale de distorsionare a imaginii si vocii se face in conditiile Codului de procedura penala.
    Art. 22
    (1) Pentru aplicarea masurii de schimbare a domiciliului, O.N.P.M., cu sprijinul autoritatilor publice centrale si locale, desfasoara activitati de identificare a unor spatii de locuit corespunzatoare.
    (2) Autoritatile publice centrale si locale transmit gratuit, cu respectarea reglementarilor in vigoare, in proprietatea publica sau privata a statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, imobilele disponibile, solicitate de O.N.P.M. pentru asigurarea unui nou domiciliu martorilor protejati.
    Art. 23
    (1) Protejarea deplasarilor martorului la si de la organele judiciare se realizeaza de O.N.P.M. prin personalul propriu.
    (2) In situatia in care O.N.P.M. nu dispune de mijloace suficiente, protejarea deplasarilor martorilor la si de la organele judiciare se realizeaza in colaborare cu structurile specializate centrale sau locale ale Politiei Romane.
    Art. 24
    (1) Masurile de protectie care presupun supravegherea sau paza domiciliului ori a resedintei martorului protejat se dispun, la propunerea motivata a O.N.P.M., de conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane.
    (2) Masurile prevazute la alin. (1) se executa, de regula, de catre personalul specializat din cadrul inspectoratului judetean de politie sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.
    Art. 25
    (1) O.N.P.M. reevalueaza, periodic si ori de cate ori situatia concreta o impune, riscurile la care este expus martorul pe tot parcursul procesului penal, astfel incat sa se poata revizui schema de sprijin, cu acordul martorului, urmarindu-se permanent asigurarea unui raport optim intre necesitatile reale de protectie si asistenta si resursele avute la dispozitie.
    (2) O.N.P.M. reanalizeaza in mod obligatoriu schema de sprijin in momentul incetarii procesului penal, in vederea adaptarii acesteia la noua situatie.
    Art. 26
    (1) Procedurile de schimbare a domiciliului si a identitatii, precum si procedurile de emitere a noilor documente de identitate, respectiv a altor documente ale persoanei care a devenit martor protejat, se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor sau, dupa caz, prin ordin comun al ministrilor de resort.
    (2) Organul central de specialitate al administratiei publice in domeniul evidentei persoanelor desemneaza un reprezentant caruia ii revine responsabilitatea desfasurarii in bune conditii a activitatii de emitere a noilor documente de identitate pentru martorul protejat.
    Art. 27
    Masurile de asistenta prevazute in schema de sprijin sunt detaliate pentru fiecare caz, specificandu-se, dupa caz, unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente:
    a) locul si mediul in care se poate efectua reinsertia sociala, precum si masurile concrete ce urmeaza a fi luate;
    b) domeniul recalificarii profesionale, locul, forma, cursurile sau programele la care martorul protejat urmeaza a participa, cuantumul costurilor acestora si valoarea ce poate fi asigurata prin Program;
    c) masurile ce urmeaza a fi intreprinse de O.N.P.M. pentru identificarea si obtinerea de catre martorul protejat a unui loc de munca, domeniile in care poate fi identificat noul loc de munca, pe cat posibil similare celui sau celor in care martorul protejat si-a desfasurat activitatea, precum si conditiile in care martorul poate refuza locul de munca identificat de O.N.P.M.;
    d) suma care se poate asigura martorului protejat de catre O.N.P.M. ca venit lunar pana la gasirea unui loc de munca si modalitatile de transmitere a acestei sume.
    Art. 28
    O.N.P.M. urmareste ca masurile de asistenta sa fie permanent corelate cu masurile de protectie.
    Art. 29
    O.N.P.M. poate adopta unele masuri de consiliere psihologica si personala in vederea adaptarii martorului protejat in cadrul Programului.
    Art. 30
    O.N.P.M. acorda asistenta martorului protejat in privinta interviurilor pentru angajare sau a concursurilor la care acesta se prezinta in vederea incadrarii in munca, prin furnizarea documentelor necesare.
    Art. 31
    (1) Venitul lunar care se asigura prin Program trebuie sa asigure nevoile de existenta ale martorului protejat si ale membrilor sai de familie.
    (2) Cuantumul venitului lunar care urmeaza a fi asigurat prin Program si perioada in care martorul protejat beneficiaza de aceasta masura de asistenta se stabilesc, pentru fiecare caz, in Protocolul de protectie, cu incadrarea in bugetul aprobat O.N.P.M.

    CAP. 5
    Protectia martorilor aflati in stare de detentie, inclusi in Program

    Art. 32
    Ministerul Justitiei, prin Directia Generala a Penitenciarelor, ia masuri pentru organizarea si amenajarea unor camere speciale in cadrul unitatilor de penitenciare, pentru a se asigura protectia persoanelor arestate sau detinute, incluse in Program.
    Art. 33
    Regimul de detentie al acestor persoane se stabileste printr-un regulament special, elaborat de Directia Generala a Penitenciarelor cu consultarea O.N.P.M., aprobat prin ordin al ministrului justitiei, urmarindu-se cu prioritate separarea martorilor protejati de ceilalti detinuti.
    Art. 34
    Schema de sprijin si Protocolul de protectie pentru martorii protejati care executa o pedeapsa privativa de libertate se intocmesc de O.N.P.M. in colaborare cu Directia Generala a Penitenciarelor.
    Art. 35
    (1) Comandantul locului de detinere are obligatia de a aduce de indata la cunostinta O.N.P.M. datele si informatiile pe care le detine cu privire la eventualii factori de risc pentru martorii protejati, incidentele survenite, situatiile personale deosebite sau orice alte date importante.
    (2) O.N.P.M. transmite comandantului locului de detinere orice date si informatii de interes operativ pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii de protectie a martorului inclus in Program, aflat in locurile de detinere.
    Art. 36
    Comandantul locului de detinere asigura realizarea unei evidente separate a cheltuielilor ocazionate de protectia in locul de detinere a martorilor inclusi in Program. Situatiile deosebite se evidentiaza individual din punctul de vedere al cheltuielilor.
    Art. 37
    (1) Directia Generala a Penitenciarelor informeaza anual O.N.P.M. cu privire la activitatea desfasurata in cadrul Programului si cheltuielile efectuate in acest scop, transmitandu-i totodata si o estimare cu privire la necesarul de fonduri pentru anul urmator.
    (2) O.N.P.M. va deconta lunar Directiei Generale a Penitenciarelor, pentru luna precedenta, cheltuielile strict legate de desfasurarea Programului, efectuate cu martorii inclusi in Program.
    Art. 38
    Pana la aprobarea includerii in Program, la solicitarea O.N.P.M., comandantul locului de detinere ia masuri urgente de protectie a martorului aflat in stare de pericol, care executa o pedeapsa privativa de libertate. In situatia in care nu se poate asigura protectia efectiva in penitenciar a unei asemenea persoane, aceasta poate fi transferata intr-un loc de retinere administrat de Inspectoratul General al Politiei Romane.

    CAP. 6
    Proceduri speciale pentru straini

    Art. 39
    Strainii inclusi in Program pot beneficia de oricare dintre masurile de protectie si de asistenta prevazute de Legea nr. 682/2002, cu exceptia masurii de schimbare a identitatii, pentru aplicarea careia se colaboreaza, in conditiile legii, cu autoritatile competente ale statului ai carui cetateni sunt.
    Art. 40
    In vederea asigurarii sederii strainilor inclusi in Program pe teritoriul Romaniei, O.N.P.M., cu sprijinul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, al Autoritatii pentru straini si, dupa caz, al Oficiului National pentru Refugiati, asigura indeplinirea de catre acestia a conditiilor prevazute de lege in acest sens.
    Art. 41
    Pentru aprobarea sederii pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 40, a strainilor inclusi in Program, in conditii de deplina confidentialitate, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Autoritatea pentru straini si Oficiul National pentru Refugiati desemneaza cate un reprezentant care mentine permanent legatura cu O.N.P.M.
    Art. 42
    Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Autoritatea pentru straini si Oficiul National pentru Refugiati adopta masurile necesare pentru protejarea datelor si informatiilor legate de persoana, rezidenta si, dupa caz, scopul sederii strainilor inclusi in Program.

    CAP. 7
    Modalitatea de realizare a legaturii cu martorul protejat

    Art. 43
    O.N.P.M. nominalizeaza din randul personalului propriu, in cuprinsul Protocolului de protectie, un politist care urmeaza sa indeplineasca atributiile de persoana de legatura cu martorul protejat, precum si un alt politist care sa asigure aceasta legatura in situatii critice si care are aceleasi obligatii ca si persoana de legatura.
    Art. 44
    (1) Persoana de legatura se asigura ca, in momentul semnarii Protocolului de protectie, martorul protejat a retinut numele sau si modalitatile de contactare.
    (2) In cazul in care survin modificari cu privire la modalitatile de contactare a persoanei de legatura sau in cazul in care atributiile acesteia nu mai pot fi indeplinite de persoana nominalizata, O.N.P.M. aduce noile date la cunostinta martorului protejat in cel mai scurt timp posibil.
    Art. 45
    Persoana de legatura are obligatia de a instrui martorul cu privire la obligatiile derivate din statutul sau de persoana protejata, precum si de a asigura ca modalitatile de comunicare sunt permanent functionale si ca in situatii critice martorul are posibilitatea efectiva de a semnala aparitia unei eventuale stari de pericol.
    Art. 46
    Persoana de legatura are obligatia de a consemna orice comunicare din partea martorului protejat si de a informa structurile abilitate in vederea verificarii aspectelor semnalate si dispunerii masurilor care se impun pentru prevenirea unor eventuale incidente.
    Art. 47
    (1) Reprezentarea martorului protejat in orice activitati legate de drepturile si obligatiile acestuia se poate realiza prin unul sau mai multi mandatari desemnati de martorul protejat prin procura speciala, in conditiile legii.
    (2) Legatura dintre martorul protejat si mandatarii sai se realizeaza prin intermediul persoanei de legatura.

    CAP. 8
    Incetarea Programului

    Art. 48
    (1) Daca in cursul implementarii Programului intervine una dintre situatiile prevazute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 682/2002, O.N.P.M. informeaza in scris procurorul sau instanta care a dispus includerea in Program.
    (2) O data cu informarea prevazuta la alin. (1) O.N.P.M. propune incetarea Programului, daca a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 17 alin. (1) lit. b) - f) din Legea nr. 682/2002.
    (3) Propunerea de incetare a Programului facuta de O.N.P.M. trebuie insotita de probele detinute, care se pastreaza de O.N.P.M. in arhiva proprie pentru o perioada de 10 ani.
    Art. 49
    (1) Dupa analiza in cel mai scurt timp posibil a situatiei intervenite, procurorul sau, dupa caz, instanta comunica O.N.P.M. ordonanta sau incheierea prin care se dispune cu privire la incetarea sau continuarea Programului.
    (2) In situatia in care martorul protejat decedeaza, incetarea Programului opereaza din oficiu, din momentul primirii de catre procuror sau de catre instanta a comunicarii facute de O.N.P.M., aplicarea Programului continuand insa pentru membrii de familie si persoanele apropiate martorului protejat decedat, incluse in Program.
    Art. 50
    Decizia de incetare a Programului se comunica in scris martorului cu cel putin 7 zile inainte de incetarea aplicarii masurilor de protectie si asistenta.
    Art. 51
    (1) In situatia in care martorul protejat solicita in scris incetarea Programului, iar O.N.P.M., pe baza datelor si informatiilor detinute, apreciaza ca exista in continuare o stare de pericol, O.N.P.M. este obligat sa ii aduca martorului la cunostinta riscurile care se mentin pentru el sau pentru membrii sai de familie ori pentru persoanele apropiate.
    (2) In situatia in care martorul protejat isi mentine optiunea, refuzul martorului de a mai beneficia de protectie si asistenta se consemneaza in scris.

    CAP. 9
    Finantare, gestiune si control

    Art. 52
    (1) Finantarea Programului se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din programe de finantare externa.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor va elabora un program distinct intitulat "Programul de protectie a martorilor", pe care il va anexa la bugetul sau in vederea finantarii acestuia.
    Art. 53
    Elaborarea si urmarirea in executie a programului prevazut la art. 52 se realizeaza de O.N.P.M.
    Art. 54
    Metodologia gestionarii fondurilor prevazute la art. 52 se aproba, la propunerea O.N.P.M., prin ordin al ministrului administratiei si internelor, pe baza prevederilor legale in vigoare.
    Art. 55
    Activitatea de control cu privire la gestionarea fondurilor Programului se desfasoara in conditiile legii, luandu-se in considerare si principiile de organizare a acestei gestiuni, caracterul specific al activitatilor, necesitatea unei cat mai riguroase confidentialitati, cat si normele specifice cu privire la justificarea cheltuielilor si descarcarea de gestiune.
    Art. 56
    (1) Resursele necesare pentru inceperea activitatii O.N.P.M. se aloca, in limita fondurilor aprobate prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, prin programul intitulat "Programul de protectie a martorilor".
    (2) Personalul se asigura prin redistribuire, precum si prin incadrarea directa de specialisti, in conditiile legii, in limita numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor prin legea bugetului de stat.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 57
    In situatia in care, cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu, functionarii O.N.P.M. constata savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 20 din Legea nr. 682/2002, acestia iau masurile necesare prevenirii pericolelor indreptate impotriva martorilor protejati si pentru modificarea schemei de sprijin.
    Art. 58
    (1) In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor de protectie si asistenta a martorilor, O.N.P.M. poate propune Inspectoratului General al Politiei Romane initierea, in conditiile legii, a unor protocoale de cooperare cu structuri ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, ale altor institutii care au competente in domeniul sigurantei nationale, precum si cu orice autoritati ale administratiei publice.
    (2) In acelasi scop O.N.P.M. poate propune Inspectoratului General al Politiei Romane initierea procedurii pentru incheierea unor instrumente juridice internationale de cooperare in domeniul protectiei si asistentei martorilor cu structuri similare din alte state, in conditiile legii, urmarindu-se in principal:
    a) derularea in comun a unor programe de protectie a martorilor;
    b) formarea si perfectionarea personalului de specialitate;
    c) obtinerea de resurse suplimentare pentru protectia martorilor;
    d) imbunatatirea dotarilor proprii;
    e) dezvoltarea schimbului de informatii si experienta in domeniu.
    Art. 59
    (1) O.N.P.M. inainteaza ministrului administratiei si internelor proiectul raportului anual privind modul de indeplinire a Programului, ce se prezinta de catre Guvern Parlamentului.
    (2) Raportul prevazut la alin. (1) cuprinde:
    a) numarul solicitarilor de includere in Program;
    b) numarul persoanelor incluse in Program;
    c) fondurile primite de la bugetul statului si din programele de finantare externa, precum si modul de utilizare a acestora;
    d) estimarea cheltuielilor pentru anul urmator;
    e) modalitati de realizare a cooperarii internationale;
    f) alte date pe care O.N.P.M. le considera necesare;
    g) orice alte informatii solicitate de Parlament in conditiile legii.
    (3) O.N.P.M. formuleaza si inainteaza Ministerului Administratiei si Internelor, prin intermediul Inspectoratului General al Politiei Romane, propunerile cu privire la imbunatatirea cadrului juridic in domeniul protectiei si asistentei martorilor, perfectionarea cooperarii dintre institutiile centrale si/sau locale implicate in aceasta activitate, dezvoltarea cooperarii internationale in domeniu.
    Art. 60
    Ordinele, instructiunile, dispozitiile si normele interne elaborate in baza si in aplicarea prezentului regulament au caracter secret si se comunica numai institutiilor interesate.
    Art. 61
    Anexele nr. 1   3 fac parte integranta din prezentul regulament si se comunica numai autoritatilor interesate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 760/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 760 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 760/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu