Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 747 din 9 iulie 2008

pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 557 din 23 iulie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 13 decembrie 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Serviciile de probaţiune utilizează în activitatea lor serviciile interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, prin intermediul tribunalelor pe lângă care funcţionează, ori de câte ori această utilizare este necesară."

2.  La articolul 7, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(5) In cazul în care persoana cu privire la care este solicitată întocmirea referatului de evaluare nu este găsită, serviciul de probaţiune înaintează organului judiciar care a solicitat întocmirea referatului o notă informativă însoţită de dovezi care să ateste situaţia de fapt constatată şi imposibilitatea întocmirii referatului de evaluare.

(6)  Dovezile prevăzute la alin. (5) fac referire inclusiv la colaborarea cu organele de poliţie în vederea identificării persoanei.

(7)  In situaţia prevăzută la alin. (4), precum şi în situaţia prevăzută la alin. (5), atunci când întocmirea referatului de evaluare a fost solicitată în baza art. 482 din Codul de procedură penală, consilierul de probaţiune întocmeşte referatul de evaluare fără să facă referire în cuprinsul acestuia la datele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) şi e)."

3.  La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Perspectivele de reintegrare în societate vor fi estimate în funcţie de factorii prevăzuţi la art. 14 alin. (1) care au relevanţă asupra comportamentului viitor al persoanei şi vor fi prezentate pe scurt, obiectiv şi motivat, cu menţionarea resurselor individuale, familiale şi comunitare ce pot fi utilizate în susţinerea reintegrării sociale a persoanei.

(2) In cazul învinuiţilor şi inculpaţilor nu se fac propuneri sau recomandări organului judiciar privind soluţia ce urmează să fie dată în cauză."

4. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. -In cazul în care, din motive obiective, hotărârea judecătorească prin care s-au dispus măsurile prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal sau una ori mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 863 alin. 3 sau la art. 103 alin. 3 din Codul penal nu pot fi puse în executare temporar sau definitiv, consilierul de probaţiune va înştiinţa şeful serviciului, care, la rândul său, va sesiza motivat judecătorul delegat cu executarea, în vederea luării măsurilor care se impun."

5. La articolul 18 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) procesul-verbal întocmit cu ocazia primei întrevederi;".

6. La articolul 18 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) dovezi privind modul de îndeplinire a măsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţa de judecată persoanei aflate în supraveghere."

7.  La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) La sfârşitul perioadei de supraveghere, consilierul de probaţiune întocmeşte un raport final în care se consemnează modul în care persoana condamnată sau minorul a respectat măsurile de supraveghere şi, după caz, obligaţiile impuse de instanţă, precum şi estimarea riscului de a săvârşi alte infracţiuni, a riscului pentru siguranţa publică şi a riscului de sinucidere sau de autovătămare, precum şi orice alte informaţii relevante referitoare la comportamentul persoanei condamnate sau al minorului pe perioada supravegherii."

8. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

„Art. 181. - (1) La primirea hotărârii judecătoreşti şeful serviciului desemnează un consilier de probaţiune responsabil cu supravegherea modului în care persoana îndeplineşte măsurile şi, eventual, obligaţiile impuse de instanţă în sarcina sa.

(2) La desemnarea consilierului responsabil de caz se are în vedere dacă a fost sau nu a fost întocmit un referat de evaluare în cauză, iar în cazul în care a fost întocmit un astfel de referat de evaluare, supravegherea este, de regulă, încredinţată consilierului de probaţiune care a întocmit referatul respectiv."

9.  La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Cu cel puţin 3 zile înainte de data primei întrevederi, consilierul responsabil de caz contactează persoana condamnată şi, în cazul minorului, reprezentantul legal al acestuia, în scopul de a transmite informaţiile referitoare la locul, data şi ora la care trebuie să aibă loc prima întrevedere, precum şi adresa serviciului de probaţiune, numărul de telefon şi numele consilierului responsabil de caz."

10. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Cu ocazia primei întrevederi, consilierul de probaţiune face aplicarea dispoziţiilor prevăzute la art. 45 alin. (4)."

11.  La articolul 19, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Aspectele aduse la cunoştinţă se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de consilierul de probaţiune, de persoana supravegheată şi de reprezentantul legal al acesteia, atunci când este cazul."

12. La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (6) se înmânează persoanei supravegheate."

13.   După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) La prima întrevedere, consilierul de probaţiune realizează evaluarea iniţială a situaţiei persoanei supravegheate, în vederea întocmirii planului de supraveghere.

(2)   La realizarea evaluării se vor lua în considerare informaţiile conţinute în referatul de evaluare, dacă este cazul.

(3)  Dacă referatul de evaluare a fost întocmit de un alt serviciu de probaţiune, serviciul de probaţiune căruia îi revine supravegherea solicită transmiterea unei copii a acestuia.

(4) Evaluarea persoanei vizează următoarele aspecte:

a) analiza comportamentului infracţional;

b) situaţia familială, socială şi economică şi atitudinea faţă de aceasta;

c)  planurile sale de viitor pe termen scurt şi mediu şi indicarea modalităţilor concrete prin care intenţionează să le pună în practică.

(5) Dacă se constată că persoana supravegheată consumă în exces anumite substanţe, în cadrul procesului de evaluare se vor avea în vedere: tipul sau tipurile de substanţe utilizate, cantitatea, frecvenţa şi metodele de administrare a substanţei, istoricul consumului, contextul în care se manifestă acest consum şi instituţia şi/sau organizaţia de specialitate în evidenţa căreia se află sau s-a aflat persoana evaluată şi, dacă este cazul, consilierul de probaţiune sesizează, potrivit legii, organele competente.

(6) Datele obţinute în procesul de evaluare se consemnează într-o fişă de evaluare.

(7)   Persoanei supravegheate i se va comunica data următoarei întrevederi."

14. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) La a doua întrevedere, consilierul de probaţiune responsabil de caz va prezenta şi va explica persoanei supravegheate planul de supraveghere.

(2) Planul de supraveghere va fi semnat de către consilierul de probaţiune şi de persoana condamnată şi, dacă este cazul, de către reprezentantul legal al acesteia.

(3)  O copie a planului de supraveghere va fi înmânată persoanei condamnate şi reprezentantului legal al acesteia, atunci când este cazul.

(4)   Dacă, prin hotărârea judecătorească, instanţa de judecată fixează frecvenţa întrevederilor la un interval mai mare de o lună, consilierul de probaţiune aduce la îndeplinire dispoziţiile alin. (1) la prima întrevedere."

15. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Planul de supraveghere conţine următoarele capitole:

a)  introducere: numele, prenumele, data şi locul naşterii persoanei supravegheate, adresa de domiciliu, infracţiunea săvârşită, numărul hotărârii instanţei de judecată, sancţiunea aplicată, perioada de supraveghere, menţionându-se data începerii şi încetării acesteia, numele şi prenumele consilierului de probaţiune responsabil;

b)  măsurile şi, eventual, obligaţiile impuse de instanţa de judecată, precum şi mijloacele utilizate de consilierul de probaţiune pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor şi/sau a măsurilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina persoanei supravegheate;

c)   nevoile criminogene şi cele sociale ale persoanei supravegheate, precum şi obiectivele stabilite în vederea diminuării acestora;

d)  riscul săvârşirii de noi infracţiuni, riscul pentru siguranţa publică, precum şi riscul de sinucidere sau de autovătămare;

e)  metode de intervenţie propuse în vederea soluţionării nevoilor identificate şi a diminuării riscului;

f) data, locul şi frecvenţa întrevederilor dintre consilierul de probaţiune şi persoana supravegheată, fixate pe perioada termenului de încercare.

(2) In cazul în care persoanei condamnate i-a fost impusă prin hotărârea judecătorească obligaţia de a participa la derularea unui program de intervenţie, în cuprinsul planului de supraveghere se descrie pe scurt conţinutul programului, durata şi modalitatea de derulare ale acestuia.

(3) In cazul în care persoanei condamnate i-a fost impusă prin hotărârea judecătorească obligaţia de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, planul de supraveghere va conţine descrierea activităţii, locul de executare a acesteia şi programul de lucru al persoanei condamnate.

(4) In perioada de supraveghere consilierul de probaţiune stabileşte, cu ocazia fiecărei întrevederi, în ce măsură obiectivele planului de supraveghere sunt aduse la îndeplinire.

(5)  Planul de supraveghere va fi revizuit, prin intermediul unor anexe ale planului de supraveghere ori de câte ori în situaţia persoanei supravegheate intervin schimbări care influenţează nevoile acesteia şi riscurile identificate.

(6) In caz de revizuire a planului de supraveghere, dispoziţiile art. 21 se aplică în mod corespunzător."

16. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi anexelor de revizuire a planului de supraveghere."

17. Articolul 24 se abrogă.

18.  La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In cazul în care, din motive obiective, persoana supravegheată nu se poate prezenta la una dintre întâlnirile stabilite, comunică acest lucru consilierului de probaţiune responsabil de caz înaintea întrevederii sau, în condiţiile în care nu este posibil acest lucru, se prezintă la sediul serviciului de probaţiune după maximum 3 zile de la momentul în care cauzele care au determinat imposibilitatea neprezentării au încetat."

19.  La articolul 26, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(4) Imposibilitatea obiectivă de prezentare se justifică de către persoana supravegheată prin dovezi depuse la dosar.

(5)  Consilierul de probaţiune responsabil de caz verifică motivele invocate şi, dacă se constată că neprezentarea persoanei supravegheate la serviciul de probaţiune la termenul fixat nu este justificată de motive obiective, îi transmite acesteia un avertisment scris în care i se reamintesc consecinţele încălcării măsurii şi se menţionează data următoarei întrevederi.

(6)   Dacă se constată că, după înmânarea a două avertismente, persoana supravegheată nu se prezintă la termenele fixate, consilierul responsabil de caz înştiinţează şeful serviciului de probaţiune, care va sesiza judecătorul delegat cu executarea."

20.  La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In cazul schimbării domiciliului, reşedinţei sau locuinţei, persoana supravegheată prezintă consilierului de probaţiune, în termen de 30 de zile, dovezi din care să rezulte această situaţie."

21.  La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Comunicarea se face numai în scris, precizându-se motivele schimbării locului de muncă, noul loc de muncă al persoanei condamnate, natura muncii pe care o desfăşoară şi descrierea activităţii, anexându-se, în termen de 30 de zile de la data angajării, documente justificative în acest sens."

22.  La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Comunicarea informaţiilor se face în scris, fiind însoţită de dovezi prezentate consilierului de probaţiune în termen de 30 de zile de la data primei întrevederi."

23. La articolul 29, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pe perioada supravegherii, consilierul de probaţiune responsabil de caz monitorizează orice schimbare privind mijloacele de existenţă ale persoanei supravegheate."

24. Articolul 30 se abrogă.

25.  La articolul 32, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Dacă prin hotărârea judecătorească nu este stabilit tipul activităţii la care este obligată persoana condamnată, consilierul de probaţiune stabileşte tipul de activitate şi modalitatea de desfăşurare a acesteia.

(5) Dacă instanţa de judecată stabileşte, în baza art. 863 alin. 3 lit. a) din Codul penal, obligaţia ca persoana condamnată să desfăşoare o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, art. 42 se aplică în mod corespunzător."

26. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) In termen de 5 zile lucrătoare de la data primei întrevederi, serviciul de probaţiune transmite organelor de poliţie prevăzute la alin. (2) o informare privind persoana aflată în supraveghere în sarcina căreia a fost impusă o astfel de obligaţie, solicitând ca, în condiţiile în care se constată nerespectarea obligaţiei, să fie anunţat în scris serviciul de probaţiune competent."

27.  La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când consilierul de probaţiune constată prezenţa persoanei supravegheate în locul sau în locurile a căror frecventare i-a fost interzisă, îi înmânează un avertisment scris, procedând la explicarea verbală a conţinutului acestuia."

28. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Dispoziţiile art. 33 alin. (21) se aplică în mod corespunzător."

29. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dispoziţiile art. 33 alin. (21) se aplică în mod corespunzător."

30. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dispoziţiile art. 33 alin. (21) se aplică în mod corespunzător."

31. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) In cazul în care persoana condamnată este obligată să se supună unor măsuri de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicării, serviciul de probaţiune identifică pe plan local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primei întrevederi, unităţile sanitare, precum şi organizaţiile, instituţiile sau specialiştii care desfăşoară programe de recuperare a toxicomanilor sau alcoolicilor, în vederea includerii persoanei supravegheate în aceste programe.

(2)  Consilierul de probaţiune, cu ocazia întrevederilor cu persoana supravegheată, precum şi prin legătura permanentă cu persoanele implicate în tratarea acesteia, verifică dacă persoana respectă programul de tratament sau de îngrijire.

(3) In vederea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor alin. (1) şi (2), serviciile de probaţiune încheie protocoale cu unităţi sanitare, instituţii, organizaţii şi specialişti, prin care să se reglementeze proceduri concrete de colaborare.

(4) Obligaţia prevăzută la art. 863 alin. 3 lit. f) din Codul penal este considerată neîndeplinită în situaţiile în care persoana supravegheată:

a)  refuză în mod nejustificat includerea în programe de tratament derulate în scopul dezintoxicării;

b) întrerupe în mod nejustificat tratamentul de dezintoxicare;

c)  refuză efectuarea testelor de verificare a consumului de substanţe."

32. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) In cazul în care consilierul de probaţiune constată neîndeplinirea măsurilor şi/sau obligaţiilor impuse persoanei condamnate de către instanţă, prevăzute la art. 863 alin. 1 şi 3 din Codul penal, întocmeşte un raport care cuprinde un rezumat al procesului de supraveghere şi face menţiuni cu privire la dovezile prin care se constată încălcarea obligaţiei.

(2) Raportul întocmit potrivit alin. (1) împreună cu dovezile în copie vor fi înaintate spre informare şefului serviciului de probatiune care, atunci când consideră necesar, va sesiza judecătorul delegat la compartimentul de executări penale, care va proceda potrivit legii.

(3) In cazul în care şeful serviciului de probatiune apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru sesizarea instanţei în vederea revocării suspendării, respinge în scris şi motivat, în termen de 30 de zile, propunerea consilierului de probatiune.

(4) Dacă pe perioada supravegherii persoana supravegheată săvârşeşte o altă infracţiune, instanţa de judecată poate solicita serviciului de probatiune care a exercitat supravegherea referatele de evaluare prevăzute la art. 13 alin. (1)."

33. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Dispoziţiile art. 33 alin. (21) se aplică în mod corespunzător."

34.  La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când consilierul de probatiune constată prezenţa minorului în locul sau în locurile a căror frecventare i-a fost interzisă, îi înmânează un avertisment scris, procedând la explicarea verbală a conţinutului acestuia."

35. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Dispoziţiile art. 33 alin. (21) se aplică în mod corespunzător."

36. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. -In cazul în care minorul este obligat să presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public stabilită de instanţă, serviciul de probatiune supraveghează îndeplinirea acestei obligaţii în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei."

37. Articolele 43 şi 44 se abrogă.

38.  La articolul 46 alineatul (2), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Dosarul de reintegrare socială şi supraveghere conţine documentele aferente dosarului de supraveghere, prevăzute la art. 18 alin. (2), şi documentele specifice activităţii de asistenţă şi consiliere, după cum urmează:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

b) planul de asistare;".

39. La articolul 46 alineatul (2), literele c) şi d) se abrogă.

40. La articolul 46, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) şi (23), cu următorul cuprins:

„(21) Planul de asistare este întocmit cu implicarea persoanei solicitante în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la momentul solicitării asistării şi consilierii.

(22) Planul de asistare cuprinde următoarele capitole:

a) introducere: numele, prenumele, data şi locul naşterii persoanei supravegheate, infracţiunea săvârşită şi numărul hotărârii instanţei de judecată, sancţiunea aplicată, perioada de supraveghere, menţionându-se data începerii şi încetării acesteia, numele şi prenumele consilierului de probaţiune responsabil de caz;

b) nevoile sau problemele identificate;

c) obiectivele activităţii de asistare;

d) planificarea activităţilor în atingerea obiectivelor;

e) resurse implicate în desfăşurarea activităţilor;

f)  programul întâlnirilor dintre consilierul responsabil de caz şi persoana asistată;

g) timpul estimat în vederea realizării.

(23) Planul de asistare va fi revizuit ori de câte ori este cazul, în cadrul unor anexe ale planului de asistare."

41.  La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) In termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii scrise din partea persoanei supravegheate prin care aceasta solicită asistenţă şi consiliere, serviciul de probatiune poate lua măsurile necesare în vederea includerii acesteia într-un program de intervenţie specializată, adaptat nevoilor identificate ale persoanei respective, atunci când este posibil."

42.  La articolul 48, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Activitatea de asistenţă şi consiliere se poate desfăşura şi în unităţile penitenciare, includerea în astfel de programe a persoanelor condamnate fiind posibilă numai cu acordul acestora şi numai cu 6 luni înainte ca situaţia persoanei să fie eligibilă pentru analizare în comisia de liberare condiţionată.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) Activitatea de asistenţă şi consiliere acordată persoanelor prevăzute la alin. (1) presupune:

a) identificarea nevoilor cu care persoana anticipează că se va confrunta la momentul liberării;

b) identificarea resurselor interne ale persoanei condamnate, cum ar fi motivaţia, aptitudinile şi abilităţile acesteia;

c)  identificarea resurselor existente în comunitatea în care persoana condamnată urmează să se libereze şi informarea cu privire la aceste resurse;

d)  indicarea modalităţilor prin care persoana condamnată poate accesa serviciile oferite de instituţiile aflate în comunitatea în care urmează să se libereze."

43.   Anexa nr. 2 la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

44. Anexa nr. 3 la regulament se abrogă.

Art. II. - Hotărârea   Guvernului nr. 1.239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 13 decembrie 2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

ANEXA (Anexa nr. 2 la regulament)

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul...............

PLAN   DE   SUPRAVEGHERE

I.  Introducere

Numele şi prenumele persoanei condamnate/minorului:

Data şi locul naşterii:

Infracţiunea săvârşită:

Numărul hotărârii instanţei:

Sancţiunea aplicată persoanei condamnate/minorului:

Perioada supravegherii:

Data începerii:

Data încheierii:

Numele şi prenumele consilierului de probaţiune:

IIMăsurile si/sau obligaţiile impuse de instanţa de judecată si mijloacele utilizate pentru asigurarea îndeplinirii lor

........................................................................................................................................................................ .......................................................

III. Nevoile criminogene şi sociale ale persoanei condamnate/minorului şi obiectivele stabilite in vederea diminuării acestora

........................................................................................................................................................................ .......................................................

IV.  Riscul săvârşirii din nou a unor infracţiuni/riscul de a pune în pericol siguranţa publică şi riscul de sinucidere sau autovătămare

........................................................................................................................................................................ .......................................................

V   Metodele  de  intervenţie  propuse în  vederea  soluţionării  nevoilor  identificate  şi  diminuării  riscului

........................................................................................................................................................................ .......................................................

VI.  Data, locul şi frecvenţa întrevederilor dintre consilierul de probaţiune şi persoana condamnată/minor pe perioada supravegherii

........................................................................................................................................................................ .......................................................

VII..   Descrierea   programului   de   intervenţie,  stabilit  ca   obligaţie   de   către   instanţă  (dacă  este   cazul)

........................................................................................................................................................................ .......................................................

VIII. Descrierea activităţii, a locului de executare şi a programului de lucru, în cazul persoanei condamnate/minorului faţă de care s-a stabilit prestarea unei activităţi neremunerate într-o instituţie de interes public (dacă este cazul)

........................................................................................................................................................................ .......................................................

Persoana condamnată/minorul a luat cunoştinţă de conţinutul planului de supraveghere şi înţelege să coopereze în executarea obligaţiilor ce îi revin.

Data semnării planului de supraveghere............................................

Consilier de probaţiune,

.......................................................................................................

Am luat cunoştinţă.

Persoana condamnată/minor,

.......................................................................................................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 747/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 747 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu