Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 71 din 28 ianuarie 2000

pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarile prestatiilor artistice muzicale fixate pe fonograme si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 53 din  3 februarie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 131 alin. (1) - (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba metodologiile privind utilizarile prestatiilor artistice muzicale fixate pe fonograme, precum si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu utilizatorii organismele de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme pot face reduceri ale cotelor procentuale sau sumelor forfetare prevazute in anexele la prezenta hotarare, in masura in care sunt abilitate de membrii lor.
    Art. 3
    Organismele de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme raspund fata de utilizatori pentru eventualele pretentii ale tuturor detinatorilor de drepturi pe care ii reprezinta.
    Art. 4
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) refuzul nejustificat al utilizatorilor de prestatii muzicale fixate pe fonograme de a pune la dispozitie organismelor de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme informatiile si documentele prevazute la pct. 7 din anexa nr. 1 si la pct. 3 din anexa nr. 2;
    b) refuzul nejustificat al utilizatorilor de prestatii artistice muzicale fixate pe fonograme de a permite accesul la concerte, discoteci, baruri, spectacole etc., al delegatilor organismelor de gestiune colectiva pentru monitorizare, potrivit pct. 6 din anexa nr. 2.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se constata si amenzile contraventionale se aplica de catre personalul imputernicit de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sau de catre organele de specialitate ale Politiei Romane.
    Art. 5
    Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Directorul general al
                       Oficiului Roman pentru
                       Drepturile de Autor,
                       Rodica Parvu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       Presedintele Autoritatii
                       Nationale pentru Turism,
                       Sorin Frunzaverde

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
privind utilizarea prestatiilor artistice muzicale fixate pe fonograme de catre organismele de radiodifuziune, televiziune si distribuitorii prin cablu si tabelele cuprinzand sumele cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme

    1. Organismele de radiodifuziune, de televiziune si distribuitorii prin cablu sunt obligati sa obtina din partea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme autorizatiile prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
    2. Autorizatiile eliberate de organismele de gestiune colectiva a drepturilor producatorilor de fonograme acorda utilizatorilor dreptul de a emite, de a transmite sau de a retransmite orice fonograma aflata in comert, cu exceptia celor pentru care producatorul a interzis expres aceste modalitati de utilizare secundara.
    3. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 si 2 au obligatia sa plateasca o remuneratie unica reprezentand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, calculata procentual din incasarile brute lunare, potrivit tabelului nr. 1:

    TABELUL Nr. 1
    _________________________________________________
    Anul  Organisme de    Organisme de  Distribuitori
          radiodifuziune  televiziune   prin cablu
    _________________________________________________
    2000      2,2%            1,5%          0,8%
    2001      2,5%            1,75%         1%
    _________________________________________________

    4. Prin derogare de la prevederile pct. 3 organismele publice de radiodifuziune si de televiziune autorizate au obligatia sa plateasca o remuneratie unica reprezentand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, calculata procentual din incasarile brute lunare, potrivit tabelului nr. 2:

    TABELUL Nr. 2
    ___________________________________________
     Anul  Societatea Romana  Societatea Romana
           de Radiodifuziune  de Televiziune
    ___________________________________________
     2000         1,7%              1,2%
     2001         1,9%              1,5%
    ___________________________________________

    5. Baza de calcul al remuneratiei prevazute la pct. 3 si 4 reprezentand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, datorata de organismele de radiodifuziune si de televiziune, o constituie totalitatea incasarilor brute lunare din care se scad taxa pe valoarea adaugata si taxa locala de publicitate. Pentru distribuitorii prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea incasarilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adaugata.
    6. Remuneratiile datorate potrivit prevederilor pct. 3 si 4 se colecteaza de organismul de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si de organismul de gestiune colectiva a drepturilor producatorilor de fonograme, desemnate prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor conform prevederilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
    7. Organismele de radiodifuziune si de televiziune au obligatia sa puna la dispozitie organismelor de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme lista cuprinzand toate prestatiile transmise in emisiuni sau inregistrate pentru nevoile propriilor emisiuni. Distribuitorii prin cablu vor furniza lista completa cuprinzand programele retransmise. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor incasate de organismul de gestiune colectiva respectiv.
    8. Plata remuneratiilor prevazute la pct. 3 si 4, datorate de organismele de radiodifuziune si de televiziune, se efectueaza trimestrial. Termenul limita de plata este ziua a 10-a din trimestrul urmator celui pentru care se efectueaza plata.
    9. Plata remuneratiilor prevazute la pct. 3 si 4, datorate de distribuitorii prin cablu, se efectueaza lunar. Termenul limita de plata este ziua a 25-a a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
    10. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati stabilite contractual.

    ANEXA 2

                             METODOLOGIE
privind comunicarea publica a prestatiilor muzicale fixate pe fonograme si tabelele cuprinzand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme

    1. Prin comunicarea publica a prestatiilor muzicale fixate pe fonograme se intelege comunicarea acestora in spatii publice, indiferent de modalitatea realizarii comunicarii, prin intrebuintarea unor mijloace mecanice sau electroacustice (instalatii de amplificare, aparatura de redare a inregistrarilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio sau televizoare, echipament informatic etc.).
    2. Sunt utilizatori, in sensul prezentei anexe, orice persoane fizice sau juridice autorizate, care folosesc cu orice titlu (de proprietate, administrare, inchiriere, subinchiriere etc.) spatii in care sunt comunicate prestatii artistice muzicale fixate pe fonograme.
    3. Utilizatorii au obligatia sa obtina din partea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme autorizatia pentru utilizarea prestatiilor artistice muzicale fixate pe o fonograma si sa plateasca remuneratii lunare potrivit tabelului din prezenta anexa, indiferent de durata efectiva a utilizarii.
    4. Obligatia de plata a remuneratiilor revine administratorului spatiului in care are loc comunicarea publica.
    5. In situatia subinchirierii partiale a unui spatiu in care are loc comunicarea publica, administratorii spatiilor inchiriate vor plati remuneratii distincte daca utilizeaza surse proprii de sunet sau de sunet si imagine.
    6. Organismele de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme pot numi unul sau doi delegati pentru monitorizarea comunicarii prestatiilor artistice muzicale fixate pe o fonograma.
    Delegatii au acces liber la concerte, discoteci, baruri, spectacole etc. numai in baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectiva si a delegatiilor care indica ora si scopul accesului.
    Delegatii pot utiliza echipamente de inregistrare audio portabile in spatiile in care sunt comunicate prestatii artistice muzicale fixate pe fonograme.
    7. Comunicarea catre utilizatori a modificarii remuneratiilor, pe baza prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996, se face de catre organismele de gestiune colectiva prin cel putin doua anunturi succesive publicate in doua ziare de raspandire nationala.
    8. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori se efectueaza lunar, pana cel tarziu in ultima zi a lunii respective.
    9. Pentru intarzierile la plata utilizatorii datoreaza penalitati stabilite contractual.

                                TABEL
cuprinzand sumele cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, pentru comunicarea prestatiilor artistice muzicale fixate pe fonograme
______________________________________________________________________________
                                                            Remuneratii
                                                               (lei)
           Utilizatori                                 -----------------------
                                                        Producatori Artisti
                                                        de          interpreti
                                                        fonograme   sau
                                                                    executanti
______________________________________________________________________________
               0                                             1          2
______________________________________________________________________________
 A. Unitati de alimentatie (restaurante, cafenele,
    braserii, baruri, fast-food, cofetarii si
    asimilate, sali de jocuri, cazinouri)*)
 1. In orase sau in statiuni turistice:
 a) cu suprafata de pana la 100 mp                          50.000     50.000
 b) cu suprafata cuprinsa intre 100 - 200 mp                75.000     75.000
 c) cu suprafata cuprinsa intre 200 - 500 mp               100.000    100.000
 d) cu suprafata de peste 500 mp                           150.000    150.000
 2. In comune si sate:
 a) cu suprafata de pana la 50 mp                           25.000     25.000
 b) cu suprafata de peste 50 mp                             30.000     30.000
 B. Discoteci                                             1,5% din   1,5% din
                                                          incasari   incasari
                                                          brute      brute
 C. Unitati comerciale sau de prestari de servicii*)
 1. In orase si in statiuni turistice:
 a) cu suprafata de pana la 100 mp                          25.000     25.000
 b) cu suprafata cuprinsa intre 100 - 200 mp                50.000     50.000
 c) cu suprafata cuprinsa intre 200 - 500 mp                75.000     75.000
 d) cu suprafata de peste 500 mp                           100.000    100.000
 2. In comune si sate
 a) cu suprafata de pana la 200 mp inclusiv                 25.000     25.000
 b) in spatii cu suprafata de peste 200 mp                  40.000     40.000
 3. Standuri mobile, vehicule publicitare care
    activeaza in spatii publice                             50.000     50.000
 D. Sport si agrement
 1. Stadioane:
 a) sub 10.000 de locuri                                   125.000    125.000
 b) peste 10.000 de locuri                                 50 lei/    50 lei/
                                                           scaun      scaun
 2. Piscine, plaje, stranduri, partii de schi               25.000     25.000
 3. Patinoare deschise publicului                           50.000     50.000
 4. Scoli de dans, scoli de balet, centre de sanatate
    si gimnastica aerobica                                  50.000     50.000
 5. Sali de sport, patinoare si piscine de antrenament
    sportiv                                                 25.000     25.000
 6. Parcuri de distractie                                   75.000     75.000
 7. Orasele ale copiilor, serbari, alte activitati
    dedicate copiilor                                       50.000     50.000
 E. Turism*)
 1. Hoteluri pana la categoria trei stele, situate in
    statiuni turistice
 a) cu capacitate de cazare mica                            25.000     25.000
 b) cu capacitate de cazare medie (31 - 100 camere)         50.000     50.000
 c) cu capacitate de cazare mare                            75.000     75.000
 2. Hoteluri pana la categoria trei stele inclusiv,
    situate in orase:
 a) cu capacitate de cazare mica                            30.000     30.000
 b) cu capacitate de cazare medie                           50.000     50.000
 c) cu capacitate de cazare mare                           100.000    100.000
 3. Hoteluri de categoriile patru si cinci stele           200.000    200.000
 4. Moteluri, cabane, campinguri si sate de vacanta         25.000     25.000
 5. Unitati de cazare agroturistice, popasuri
    turistice, pensiuni                                     25.000     25.000
 F. Transporturi*)
 1. Transporturi rutiere de pasageri:
 a) autobuze, troleibuze, tramvaie                          10.000     10.000
 b) microbuze si taxiuri                                    25.000     25.000
 c) autocare in transport intern si international
    - intern                                                50.000     50.000
    - extern                                               100.000    100.000
    - combinat                                              75.000     75.000
 d) Vehicule de agrement, atelaje, remorci,
    platforme                                               25.000     25.000
 2. Transporturi feroviare:
 a) trenuri de pasageri in trafic intern                    75.000     75.000
 b) trenuri de pasageri in trafic international            100.000    100.000
 c) vagoane-restaurant sau bar in trafic intern             75.000     75.000
 d) vagoane-restaurant sau bar in trafic international     100.000    100.000
 3. Transport aerian:
 a) zboruri interne                                         75.000     75.000
 b) zboruri continentale                                   150.000    150.000
 c) zboruri transcontinentale                              300.000    300.000
 4. Transport pe apa:
 a) ambarcatiuni de agrement pe lacuri                      25.000     25.000
 b) transporturi fluviale de agrement                       75.000     75.000
 5. Transport pe cablu:
 a) telecabine                                              25.000     25.000
 b) lifturi si ascensoare                                    5.000      5.000
 c) spatii de asteptare                                     15.000     15.000
 6. Aeroporturi:
 a) interne                                                 75.000     75.000
 b) internationale                                         100.000    100.000
 7. Gari si statii de metrou:
 a) in Bucuresti si in municipii resedinta de judet         50.000     50.000
 b) in alte orase                                           40.000     40.000
 c) sali de asteptare clasa I                               30.000     30.000
 8. Autogari                                                25.000     25.000
_____________________________________________________________________________

    *) In calculul suprafetelor vor fi luate in considerare spatiile comerciale utile, inclusiv ringurile de dans. Daca acelasi spatiu este utilizat pentru mai multe activitati, remuneratiile reprezentand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme se vor plati pentru fiecare activitate in parte.
    *) In calculul suprafetelor vor fi luate in considerare spatiile comerciale utile.
    *) Remuneratiile prevazute pentru unitatile de cazare se percep numai in cazul existentei echipamentelor radio TV in camere.
    *) La transportul aerian sumele forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursa, dar numai in cazul aeronavelor dotate cu echipament de ascultare pentru pasageri. Pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile pe luna nu se platesc remuneratii. La transporturile de pasageri rutiere, feroviare si pe apa sumele sunt datorate numai pentru mijloacele de transport dotate cu echipament specific (difuzare, amplificare, ascultare, dupa caz).SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 71/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 71 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu