Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 143 din  6 februarie 2003

pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 10 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba metodologiile privind utilizarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu utilizatorii organismele de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme pot face reduceri ale cotelor procentuale sau sumelor forfetare prevazute in anexele nr. 1 si 2, in masura in care sunt abilitate de membrii lor.
    Art. 3
    Organismele de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme garanteaza utilizatorilor, prin contractele incheiate cu acestia, pentru absenta oricaror alte pretentii din partea titularilor de drepturi pe care ii reprezinta.
    Art. 4
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) refuzul nejustificat de a plati remuneratiile prevazute in anexele nr. 1 si 2, cu amenda de 100.000.000 lei la 500.000.000 lei;
    b) nerespectarea obligatiilor prevazute la pct. 8 sau 9 din anexa nr. 1, cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei;
    c) utilizarea muzicii in serviciile de programe ale organismelor de televiziune peste ponderea declarata potrivit pct. 9 din anexa nr. 1, cu amenda de la 100.000.000 lei la 250.000.000 lei.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor juridice.
    Art. 5
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 4 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
    Art. 6
    Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 4 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, fiind aplicabile inclusiv dispozitiile art. 28.
    Art. 7
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 71/2000 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarile prestatiilor artistice muzicale fixate pe fonograme si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 3 februarie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Directorul general al Oficiului Roman
                         pentru Drepturile de Autor,
                         Rodica Parvu

                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind utilizarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, de catre organismele de radiodifuziune, televiziune si distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme

    1. Organismele de radiodifuziune, de televiziune si distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu pot utiliza in cadrul propriilor servicii de programe fonograme publicate in scop comercial sau reproducerile acestora numai in baza unor autorizatii prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Utilizatorii au obligatia de a obtine autorizatiile de la organismele de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme si de a plati remuneratiile corespunzatoare, inclusiv cele restante, potrivit tabelelor nr. 1 - 5.
    2. Autorizatiile eliberate de organismul de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme acorda utilizatorilor dreptul de a emite, de a transmite sau de a retransmite orice fonograma publicata in scop comercial ori o reproducere a acesteia.
    3. In cazul utilizarii fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora in spoturi publicitare, in spoturi de promovare a unui post de radio, de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe prin cablu, in generice de emisiuni sau rubrici proprii ale acestora, producatorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al producatorului de fonograme, care va fi comunicat in cel mult doua zile de la solicitare.
    4. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 si 2 au obligatia sa plateasca o remuneratie unica reprezentand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, calculata procentual din incasarile lunare constand in veniturile brute, potrivit tabelelor nr. 1, 2 si 3.

    TABELUL Nr. 1

    Organisme de radiodifuziune
___________________________
Anul                % lunar
___________________________
2002                  2,5
2003                  2,7
2004 si urmatorii     2,7
___________________________

    TABELUL Nr. 2

    Organisme de televiziune si Societatea Romana de Televiziune
 __________________________________________________________________________
| \    Ponderea muzicii| Pana la 10%| Peste 10%  | Peste 30%  | Peste 50%  |
|   \  in programe     | inclusiv   | pana la 30%| pana la 50%|            |
|Anul \                |            | inclusiv   | inclusiv   |            |
|_______\______________|____________|____________|____________|____________|
| 2002                 |    0,2%    |    0,9%    |    1,1%    |    1,6%    |
| 2003                 |    0,25%   |    1%      |    1,2%    |    1,7%    |
| 2004 si urmatorii    |    0,3%    |    1,1%    |    1,4%    |    1,8%    |
|______________________|____________|____________|____________|____________|

    TABELUL Nr. 3

    Distribuitori prin cablu
___________________________
Anul                % lunar
___________________________
2002                  0,7
2003                  0,8
2004 si urmatorii     0,9
___________________________

    5. Prin exceptie de la prevederile pct. 4, Societatea Romana de Radiodifuziune (SRR) are obligatia sa plateasca o remuneratie unica reprezentand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, calculata procentual din incasarile lunare constand in veniturile brute, potrivit tabelului nr. 4.

    TABELUL Nr. 4

    Societatea Romana de Radiodifuziune
___________________________
Anul                % lunar
___________________________
2002                  1,9
2003 si urmatorii     2
___________________________

    6. Remuneratiile stabilite potrivit pct. 4 si 5 nu pot fi mai mici decat sumele prevazute in tabelul nr. 5.

    TABELUL Nr. 5

    Remuneratii minime lunare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    O - Organisme de radiodifuziune, inclusiv SRR
    D - Distribuitori prin cablu
 ______________________________________________________________________________
| Anul    |    O     |          Organisme de televiziune            |     D    |
|         |          |______________________________________________|          |
|         |          |Pana la   |Peste 10%  |Peste 30%  |Peste 50%  |          |
|         |          |10%       |pana la 30%|pana la 50%|muzica in  |          |
|         |          |inclusiv  |inclusiv   |inclusiv   |programe   |          |
|         |          |muzica in |muzica in  |muzica in  |           |          |
|         |          |programe  |programe   |programe   |           |          |
|_________|__________|__________|___________|___________|___________|__________|
|2002 si  |10.000.000|5.000.000 |15.000.000 |25.000.000 |50.000.000 |10.000.000|
|urmatorii|    lei   |    lei   |    lei    |    lei    |    lei    |    lei   |
|_________|__________|__________|___________|___________|___________|__________|

    7. Baza de calcul a remuneratiei prevazute la pct. 4 si 5, reprezentand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, o constituie totalitatea incasarilor brute lunare din care se scad taxa pe valoarea adaugata, taxa locala de publicitate, taxa pentru publicitatea la bauturi alcoolice, taxa pentru fondul cinematografic national si alocatia bugetara, dupa caz. Pentru distribuitorii de programe de televiziune prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea incasarilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adaugata.
    8. Organismele de radiodifuziune si de televiziune au obligatia sa puna la dispozitie organismelor de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme lista completa a fonogramelor utilizate in serviciile de programe. Distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu au obligatia sa furnizeze lista completa a serviciilor de programe retransmise. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor incasate de organismele de gestiune colectiva respective si vor fi comunicate trimestrial, pana la data de 15 a primei luni din trimestrul urmator.
    9. O data cu efectuarea platilor organismele de televiziune au obligatia sa puna la dispozitie organismelor de gestiune colectiva o situatie din care sa rezulte ponderea muzicii in durata totala a serviciului de programe, pe baza inregistrarilor obligatorii, integrale si simultane, in timp real, pastrate o perioada de 30 de zile dupa data difuzarii.
    10. In situatia in care organismele de radiodifuziune sau de televiziune utilizeaza serviciile unor societati de intermediere a serviciilor publicitare, baza de calcul a remuneratiei reprezentand drepturile artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme o constituie incasarile societatii de intermediere in contul publicitatii difuzate de utilizatorii respectivi, astfel:
    a) daca incasarile din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mari de 60% din incasarile societatii de intermediere, baza de calcul a remuneratiei este reprezentata de incasarile organismului de radiodifuziune sau de televiziune;
    b) daca incasarile din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mici de 60% din incasarile societatii de intermediere, baza de calcul a remuneratiei este de 60% din incasarile societatii de intermediere.
    11. Plata remuneratiilor datorate de organismele de radiodifuziune si de televiziune se efectueaza trimestrial. Termenul limita de plata este data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face plata.
    12. Plata remuneratiilor datorate de distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu se efectueaza lunar. Termenul limita de plata este data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
    13. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati echivalente nivelului dobanzii de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen.

    ANEXA 2

                                  METODOLOGIE
privind comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme

    1. Prin comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora se intelege comunicarea acestora in spatii publice, indiferent de modalitatea realizarii comunicarii, prin intrebuintarea unor mijloace mecanice sau electroacustice (instalatii de amplificare, aparatura de redare a inregistrarilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio sau televizoare, echipament informatic etc.).
    2. Sunt utilizatori, in sensul prezentei metodologii, orice persoane fizice sau juridice autorizate, care folosesc cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de inchiriere, de subinchiriere etc.) spatii in care sunt comunicate fonograme publicate in scop comercial sau reproduceri ale acestora.
    3. Utilizatorii au obligatia sa obtina din partea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme autorizatia pentru utilizarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si sa plateasca remuneratii lunare, potrivit tabelului din prezenta anexa, indiferent de durata efectiva a utilizarii.
    4. Obligatia de plata a remuneratiilor revine detinatorului, cu orice titlu, al spatiului in care are loc comunicarea publica.
    5. In situatia subinchirierii partiale a unui spatiu in care are loc comunicarea publica, detinatorii, cu orice titlu, ai spatiilor inchiriate vor plati remuneratii distincte daca utilizeaza surse proprii de sunet sau de sunet si imagine.
    6. Organismele de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme pot numi unul sau doi delegati pentru monitorizarea comunicarii fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora.
    Delegatii au acces liber la concerte, discoteci, baruri, spectacole etc. numai in baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectiva si a delegatiilor care indica ora si scopul accesului.
    Delegatii pot utiliza echipamente de inregistrare audio portabile in spatiile in care sunt comunicate fonograme publicate in scop comercial sau reproduceri ale acestora.
    7. Comunicarea catre utilizatori a modificarii remuneratiilor pe baza prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe se face de catre organismele de gestiune colectiva prin cel putin doua anunturi succesive publicate in doua ziare de difuzare nationala.
    8. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori se efectueaza lunar, pana cel tarziu in ultima zi a lunii respective.
    9. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati echivalente nivelului dobanzii de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen.

                                TABEL
cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial si a reproducerilor acestora

________________________________________________________________________________
                                                             Remuneratii (lei)
                      Utilizatori                         ______________________
                                                          Producatori Artisti
                                                          de          interpreti
                                                          fonograme   sau
                                                                      executanti
________________________________________________________________________________
A. Unitati de alimentatie (restaurante, cafenele,
   braserii, baruri, fast-fooduri, cofetarii sau unitati
   asimilate), sali de jocuri ori cazinouri*)
1. In orase sau in statiuni turistice:
a) cu suprafata de pana la 100 mp inclusiv                     50.000     50.000
b) cu suprafata cuprinsa intre 101 mp si 200 mp inclusiv       75.000     75.000
c) cu suprafata cuprinsa intre 201 mp si 500 mp inclusiv      100.000    100.000
d) cu suprafata de peste 500 mp                               150.000    150.000
2. In comune si sate:
a) cu suprafata de pana la 50 mp inclusiv                      25.000     25.000
b) cu suprafata de peste 50 mp                                 30.000     30.000

B. Discoteci                                                     1,5%       1,5%
                                                                  din        din
                                                           incasarile incasarile
                                                                brute      brute

C. Unitati comerciale sau de prestari de servicii*)
1. In orase si in statiuni turistice:
a) cu suprafata de pana la 100 mp inclusiv                     25.000     25.000
b) cu suprafata cuprinsa intre 101 mp si 200 mp inclusiv       50.000     50.000
c) cu suprafata cuprinsa intre 201 mp si 500 mp inclusiv       75.000     75.000
d) cu suprafata de peste 500 mp                               100.000    100.000
2. In comune si sate:
a) cu suprafata de pana la 200 mp inclusiv                     25.000     25.000
b) in spatii cu suprafata de peste 201 mp                      40.000     40.000
3. Standuri mobile, vehicule publicitare care activeaza
   in spatii publice                                           50.000     50.000

D. Sport si agrement
1. Stadioane:
a) pana la 10.000 de locuri inclusiv                          125.000    125.000
b) peste 10.000 de locuri                                          50         50
                                                            lei/scaun  lei/scaun
2. Piscine, plaje, stranduri, partii de schi                   25.000     25.000
3. Patinoare deschise publicului                               50.000     50.000
4. Scoli de dans, scoli de balet, centre de sanatate si
   de gimnastica                                               50.000     50.000
5. Sali de sport, patinoare si piscine de antrenament
   sportiv                                                     25.000     25.000
6. Parcuri de distractie                                       75.000     75.000
7. Orasele ale copiilor, serbari, alte activitati
   dedicate copiilor                                           50.000     50.000

E. Turism*)
1. Hoteluri pana la categoria trei stele, situate in
   statiuni turistice:
a) cu capacitate de cazare mica                                25.000     25.000
b) cu capacitate de cazare medie (31 - 100 de camere)          50.000     50.000
c) cu capacitate de cazare mare                                75.000     75.000
2. Hoteluri pana la categoria trei stele, altele decat
   cele mentionate la pct. 1:
a) cu capacitate de cazare mica                                30.000     30.000
b) cu capacitate de cazare medie (31 - 100 de camere)          50.000     50.000
c) cu capacitate de cazare mare                               100.000    100.000
3. Hoteluri de categoria patru si cinci stele                 200.000    200.000
4. Moteluri, cabane, campinguri si sate de vacanta             25.000     25.000
5. Unitati de cazare agroturistice, popasuri turistice,
   pensiuni                                                    25.000     25.000

F. Transporturi*)
1. Transporturi rutiere de pasageri:
a) autobuze, troleibuze, tramvaie                              10.000     10.000
b) microbuze si taxiuri                                        25.000     25.000
c) autocare in transport intern si international:
- intern                                                       50.000     50.000
- extern                                                      100.000    100.000
- combinat                                                     75.000     75.000
d) vehicule de agrement, atelaje, remorci, platforme           25.000     25.000
2. Transporturi feroviare:
a) trenuri de pasageri in trafic intern                        75.000     75.000
b) trenuri de pasageri in trafic international                100.000    100.000
c) vagoane-restaurant sau bar in trafic intern                 75.000     75.000
d) vagoane-restaurant sau bar in trafic international         100.000    100.000
3. Transport aerian:
a) zboruri interne                                             75.000     75.000
b) zboruri continentale                                       150.000    150.000
c) zboruri transcontinentale                                  300.000    300.000
4. Transport pe apa:
a) ambarcatiuni de agrement pe lacuri                          25.000     25.000
b) transporturi fluviale de agrement                           75.000     75.000
5. Transport pe cablu:
a) telecabine                                                  25.000     25.000
b) lifturi si ascensoare                                        5.000      5.000
c) spatii de asteptare                                         15.000     15.000
6. Aeroporturi:
a) interne                                                     75.000     75.000
b) internationale                                             100.000    100.000
7. Gari si statii de metrou:
a) in Bucuresti si in municipii resedinta de judet             50.000     50.000
b) in alte orase                                               40.000     40.000
c) sali de asteptare clasa I                                   30.000     30.000
8. Autogari:                                                   25.000     25.000
________________________________________________________________________________
    *) La calculul suprafetelor vor fi luate in considerare spatiile comerciale utile, inclusiv ringurile de dans. Daca acelasi spatiu este utilizat pentru mai multe activitati, remuneratiile reprezentand drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme se vor plati pentru fiecare activitate.
    *) La calculul suprafetelor vor fi luate in considerare spatiile comerciale utile.
    *) Remuneratiile prevazute pentru unitatile de cazare se percep numai in cazul existentei echipamentelor radio TV in camere.
    *) La transportul aerian sumele forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursa, dar numai in cazul aeronavelor dotate cu echipament de ascultare pentru pasageri. Pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile pe luna nu se platesc remuneratii. La transporturile de pasageri rutiere, feroviare si pe apa sumele sunt datorate numai pentru mijloacele de transport dotate cu echipament specific (difuzare, amplificare, ascultare, dupa caz).SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 143/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 143 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu