Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.691 din 12.09.2019

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 18 septembrie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12 Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizează de Institutul Naţional al Patrimoniului în conformitate cu Procedura privind acordarea de finanţări din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, prevăzută în anexa nr. 5. 2. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 3. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 „Procedură privind acordarea de finanţări din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice", prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul culturii şi identităţii naţionale,Valer-Daniel BreazMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul educaţiei naţionale, interimar,Valer-Daniel BreazANEXĂ(Anexa nr. 5 la normele metodologice) PROCEDURĂ privind acordarea de finanţări din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare INP, acordă finanţări din sumele colectate ca urmare a aplicării timbrului monumentelor istorice, pentru următoarele domenii:a)elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executarea de lucrări pentru protejarea monumentelor istorice; b)amenajarea în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum şi pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.
(2) Finanţările se pot acorda pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, în cadrul următoarelor subprograme:a)Subprogramul de cercetare aplicată, studii şi investigaţii pentru restaurarea monumentelor istorice; b)Subprogramul de reparaţii curente şi întreţinere; c)Subprogramul intervenţii de urgenţă - ante- şi postdezastru; d)Subprogramul de punere în valoare - interpretare şi prezentare - a monumentelor istorice; e)Subprogramul acţiuni tematice; f)Subprogramul de restaurare; g)Subprogramul de elaborare a documentaţiei tehnice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice; h)Subprogramul educaţie şi formare.
(3) Finanţările se pot acorda în urma unei sesiuni de selecţie de proiecte. Finanţările se pot acorda şi pentru proiecte multianuale, ce vor fi cuprinse într-un program distinct, anexă la bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, conform legii.
Articolul 2
(1) Alocarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice pentru destinaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte anual de către Consiliul de administraţie al INP, cu respectarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice, aprobată de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, şi a programelor Uniunii Europene în domeniul patrimoniului cultural.
(2) Finanţarea activităţilor şi lucrărilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin acordarea de către INP de finanţări pentru proiecte, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
(3) Numărul de sesiuni de selecţie de proiecte, priorităţile anuale, limitele minime şi maxime ale finanţărilor alocate pentru fiecare domeniu şi pentru fiecare subprogram dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), precum şi fişele de evaluare cuprinzând criteriile şi punctajele pentru fiecare subprogram se aprobă prin decizie a managerului INP, cu consultarea prealabilă a Consiliului de administraţie al INP, şi se publică pe pagina de internet a INP cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea proiectelor.
Articolul 3Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, în numerar, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.
Capitolul IIOrganizarea procesului de selecţie a proiectelor Articolul 4
(1) Fiecare sesiune de selecţie de proiecte se organizează şi se anunţă public de către secretariatul INP, în termen de 30 de zile de la aprobarea filei de buget anuale de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cuprinzând sumele cu această destinaţie.
(2) Conţinutul anunţului public privind selecţiile de proiecte este aprobat prin decizie a managerului INP şi cuprinde informaţii cu privire la:a)cuantumul total al finanţării pentru respectiva sesiune de finanţare; b)tipurile de proiecte ce vor fi finanţate în sesiunea respectivă, inclusiv sumele defalcate pentru fiecare tip de proiecte; c)termenul-limită pentru depunerea/transmiterea proiectelor; d)condiţiile de participare, inclusiv suma maximă a finanţării/proiect; e)fişele de evaluare cuprinzând criteriile şi punctajele pentru fiecare subprogram, precum şi alte informaţii privind depunerea documentaţiei de solicitare a finanţării.
Articolul 5Selecţia de proiecte se organizează în aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii: a)principiul promovării competitivităţii şi a unui sistem concurenţial deschis: acordarea finanţărilor se face prin selecţia nediscriminatorie a proiectelor; b)principiul încurajării iniţiativei private în domeniul protejării patrimoniului cultural: pentru proiecte de valoare egală vor avea prioritate cele iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept privat; c)principiul primordialităţii valorii artistice şi istorice: în procesul de selecţie se ţine seama de semnificaţia artistică şi istorică a monumentelor istorice; d)principiul încurajării parteneriatelor, colaborărilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional: solicitanţii de finanţări sunt încurajaţi să realizeze parteneriate cu alte persoane fizice sau juridice; e)principiul publicităţii şi transparenţei: informaţiile referitoare la finanţările acordate de INP sunt aduse la cunoştinţa publicului; f)principiul tratamentului egal: toţi deţinătorii de monumente istorice pot participa la selecţiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri; g)principiul confidenţialităţii: informaţiile care conform legii nu pot fi aduse la cunoştinţă publică nu vor fi comunicate altor persoane decât cele pentru care legislaţia în vigoare permite acest lucru; h)principiul cofinanţării: acordarea finanţărilor se face numai dacă beneficiarul participă cu o cofinanţare; i)principiul profesionalismului: realizarea acţiunilor sau lucrărilor finanţate se face cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale în domeniul patrimoniului cultural; j)principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finanţări pentru lucrări de reconstrucţie, renovare, înnoire sau reabilitare; k)principiul calităţii acţiunilor sau lucrărilor: proiectele vor cuprinde măsuri clare şi detaliate privind asigurarea calităţii lucrărilor prin parametri expliciţi şi măsurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrărilor; l)principiul necesităţii: nu se finanţează lucrări care nu sunt strict necesare în raport cu starea monumentului şi scenariul de utilizare; m)principiul participării: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităţilor patrimoniale sau se vor baza în întregime pe dimensiunea participativă a comunităţilor în care se află monumentele istorice; n)principiul informării şi educării publicului: toate proiectele vor cuprinde activităţi de informare, conştientizare şi educare a publicului, referitoare la valoarea şi semnificaţia monumentelor istorice.
Capitolul IIICondiţii de participare la selecţia de proiecte Articolul 6
(1) Proiectele participante la selecţie pot fi depuse de către persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.
(2) Nu pot depune proiecte la sesiunile de finanţare organizate de INP personalul INP şi membrii comisiei de selecţie sau membrii familiilor acestora, până la gradul al II-lea inclusiv.
(3) Nu pot solicita finanţare dezmembrămintele fără personalitate juridică ale persoanelor juridice, sucursale sau puncte de lucru.
(4) Proiectele participante la selecţie pot avea ca obiect monumente istorice aflate pe teritoriul României sau monumente istorice, proprietăţi ale statului român, aflate pe teritoriul altor state.
Articolul 7
(1) În vederea depunerii dosarului de participare pentru selecţia de proiecte sunt necesare, după caz, în funcţie de subprogram, următoarele documente:a)cererea-tip, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură; b)declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta procedură; c)bugetul proiectului, inclusiv justificarea fiecărei cheltuieli, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedură; d)extras de carte funciară din care să rezulte că solicitantul este titularul dreptului real asupra imobilului, precum şi lipsa oricăror sarcini, ipoteci sau privilegii; e)relevee, planuri de amplasament şi documente de arhivă sau documentaţii anterioare, dacă există şi se află în posesia beneficiarului; f)fotografii relevante ale monumentului, cu evidenţierea zonelor degradate, inclusiv a picturii sau elementelor decorative; g)plan de măsuri şi activităţi privind întreţinerea şi protejarea monumentului, propus şi însuşit de către beneficiar.
(2) Pentru proiectele care presupun lucrări de conservare sau punere în siguranţă, restaurare, consolidare, punere în valoare şi intervenţii de urgenţă, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), dosarul de participare va mai cuprinde:a)nota de fundamentare privind necesitatea intervenţiei, în acord cu prevederile documentaţiei tehnice de intervenţie; b)fazele proiectului, DALI (documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţie), PT (proiectul tehnic), DE (detaliu de execuţie), PFU (proiect fază unică), iar pentru componente artistice, documentaţie economică; c)avizul pentru documentaţia de proiectare, potrivit legii; d)autorizaţie de construire însoţită de documentaţia tehnică pentru obţinerea acesteia, vizată spre neschimbare.
(3) Pentru proiectele care se implementează în parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice, toate obligaţiile rezultate din prezenta procedură sunt în sarcina solicitantului, iar dosarul de participare va cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), un acord de parteneriat încheiat între părţile interesate.
(4) În cazul în care solicitantul este persoană juridică, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), dosarul de participare va mai cuprinde:a)acte de constituire actualizate; b)dovada privind bonitatea persoanei juridice, emisă de banca la care are deschis contul, din care să reiasă că solicitantul dispune de diferenţa de fonduri necesară lucrărilor faţă de sumele alocate, conform prevederilor prezentei proceduri; c)raportul privind activitatea persoanei juridice în domeniul protejării monumentului istoric; d)situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării, descriere şi finanţare, după caz.
(5) Dosarul de participare la selecţia de proiecte se depune conform cerinţelor din anunţul prevăzut la art. 4 alin. (1) până la data şi ora-limită precizate în anunţul de începere a sesiunii de finanţare.
(6) Dosarul de participare depus sau trimis după expirarea datei şi orei-limită de depunere nu va face obiectul selecţiei.
(7) Dosarul de participare nu se restituie, cu excepţia dosarelor primite după expirarea datei-limită de depunere, care se restituie la cererea persoanelor care le-au depus.
(8) Conformitatea dosarului cu cerinţele de conţinut prevăzute la alin. (1)-(4) este verificată, la depunerea dosarului sau la primirea sa prin poştă, de către Oficiul credite şi timbrul monumentelor istorice din cadrul INP, care formulează şi eventualele solicitări de completări în termen de 3 zile lucrătoare.
(9) În termen de 10 zile de la primirea solicitării de completări, proprietarii sau beneficiarii de folosinţă transmit, în formatul precizat, toate completările solicitate.
(10) Cererile de completări nu pot avea ca obiect modificarea conţinutului unor documente.
Capitolul IVProcedura de constituire a comisiei de selecţie a proiectelor Articolul 8
(1) Comisia de selecţie a proiectelor este formată din 5 (cinci) membri, numiţi prin decizie a managerului INP, în urma desemnărilor făcute de Consiliul de administraţie al INP cu cel puţin 15 zile înainte de începerea sesiunii de selecţie a proiectelor, şi va fi făcută publică la finalizarea selecţiei.
(2) Membrii comisiei de selecţie sunt desemnaţi de Consiliul de administraţie al INP, după cum urmează:a)2 membri din personalul de specialitate al INP, dintre care unul este preşedintele comisiei; b)3 membri profesionişti în domeniile de referinţă, specialişti sau experţi atestaţi de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în domeniul protejării monumentelor istorice, propuşi de organizaţii profesionale, asociaţii sau fundaţii ori societăţi comerciale.
(3) Selecţia membrilor prevăzuţi la alin. (2) lit. b) se face pe baza următoarelor criterii:a)experienţa profesională în domeniul monumentelor istorice; b)experienţa în domeniul managementului de proiect şi evaluării proiectelor.
(4) Secretariatul comisiei de selecţie a proiectelor se asigură de către INP, prin Oficiul credite şi timbrul monumentelor istorice.
(5) Persoanele numite ca membri conform alin. (2) lit. b) pot face parte din comisia de selecţie în cadrul a două sesiuni consecutive şi maximum trei sesiuni de finanţare.
Articolul 9
(1) Nu poate face parte din comisia de selecţie a proiectelor o persoană care se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:a)este solicitant/partener pentru un proiect inclus în selecţie; b)este soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv ori un afin până la gradul al doilea inclusiv cu unul dintre participanţii la selecţie; c)face parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administrare al unuia dintre solicitanţi; d)deţine părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre solicitanţi; e)are un interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin în calitate de membru, în legătură cu unul dintre solicitanţi sau cu unul dintre programele şi proiectele incluse în selecţie; f)a fost condamnată penal pentru fapte aflate în legătură cu profesia.
(2) Dacă unul dintre membrii comisiei de selecţie constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană sau de a se abţine de la luarea unei decizii cu privire la proiectul pentru care există stare de incompatibilitate.
(3) Dacă unul dintre membrii comisiei nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin (2), acesta va fi revocat prin decizia managerului INP în baza unui raport întocmit în acest scop de secretariatul comisiei.
Articolul 10Încetarea calităţii de membru al comisiei de selecţie intervine în următoarele situaţii: a)la încheierea procedurii de selecţie corespunzătoare unei sesiuni; b)în cazul renunţării la calitatea de membru, prin solicitare scrisă adresată managerului INP; c)în cazul absenţei de la lucrările comisiei de selecţie, prin revocare prin decizia managerului INP în baza unui raport întocmit în acest scop de secretariatul comisiei; d)în caz de deces; e)în situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9, în momentul abţinerii sau, după caz, a revocării membrului comisiei de selecţie. Articolul 11Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de selecţie, membrii acesteia, cu excepţia personalului contractual al INP, beneficiază de o remuneraţie stabilită prin decizie a managerului INP, după consultarea Consiliului de administraţie al INP, pe baza unor contracte civile încheiate, conform legii.
Capitolul VProcedura de selecţie a proiectelor Articolul 12
(1) Selecţia proiectelor se desfăşoară în trei etape, după cum urmează:a)etapa I - etapa administrativă: verificarea existenţei, conţinutului şi conformităţii documentelor solicitate în anunţul public - etapă eliminatorie; b)etapa a II-a - evaluarea proiectelor depuse de participanţi; c)etapa a III-a - comunicarea rezultatelor şi încheierea contractelor de finanţare.
(2) Dosarul de participare se verifică de către secretariatul comisiei de selecţie din cadrul INP, conform prevederilor art. 7 alin. (1)-(5), după caz.
Articolul 13
(1) Etapa administrativă durează cel mult 30 de zile de la data-limită stabilită pentru depunerea proiectelor.
(2) Rezultatele selecţiei administrative vor fi făcute publice prin afişarea pe site-ul INP.
(3) Proiectele considerate eligibile din punct de vedere administrativ sunt transmise comisiei de selecţie, care le evaluează şi le notează conform fişei de evaluare.
(4) Fişa de evaluare este disponibilă simultan cu anunţul public aferent selecţiei de proiecte, prin accesarea adresei: www.patrimoniu.ro.
(5) Fiecare membru al comisiei va completa câte un raport de evaluare motivat, structurat pe baza fişei de evaluare.
(6) Fişele şi rapoartele de evaluare aferente proiectelor depuse vor putea fi consultate de persoanele interesate la sediul INP sau vor fi transmise acestora prin e-mail, după anunţarea rezultatelor finale ale selecţiei.
(7) Comunicarea fişelor şi rapoartelor de evaluare se face prin anonimizarea numelor membrilor comisiei care le-au întocmit.
(8) Rezultatele selecţiei proiectelor vor fi făcute publice prin afişarea pe site-ul INP.
Articolul 14
(1) Persoanele nemulţumite de rezultatele selecţiei proiectelor pot depune contestaţii în scris, la secretariatul comisiei de selecţie, sau prin e-mail, cu confirmare de primire, în temenele stabilite prin anunţul public.
(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de o zi lucrătoare, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este desemnată de către Consiliul de administraţie şi numită prin decizie a managerului INP, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea sesiunii de selecţie a proiectelor.
(4) Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor depuse, vor fi făcute publice prin afişarea pe site-ul INP.
Articolul 15
(1) Secretariatul comisiei de selecţie va comunica, în scris, beneficiarilor ale căror proiecte au fost selectate spre finanţare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data stabilirii rezultatelor finale, pentru a se prezenta la sediul INP, în vederea încheierii contractului de finanţare.
(2) Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunţării rezultatelor finale, beneficiarul al cărui proiect a fost selectat nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare la sediul INP, se consideră că acesta refuză să încheie contractul, iar suma alocată se redistribuie în cadrul subprogramului.
Articolul 16
(1) Contractele de finanţare vor cuprinde, în mod obligatoriu, dar fără a se limita la acestea, clauze privind:a)cuantumul finanţării acordate proiectului selecţionat de către INP; b)cofinanţarea din partea beneficiarului; c)obiectul şi durata contractului; d)drepturile şi obligaţiile părţilor în realizarea proiectului; e)eligibilitatea cheltuielilor; f)obligaţia beneficiarului finanţării de a utiliza sumele alocate numai pentru proiectul selectat, în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite conform legii, cu respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice, a legislaţiei în domeniul construcţiilor şi a legislaţiei fiscale; g)obligaţia beneficiarului finanţării de a prezenta documente justificative privind cheltuielile aprobate, efectuate în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, aflate în vigoare, inclusiv a legislaţiei primare în domeniul achiziţiilor publice; h)măsurile de informare şi publicitate, inclusiv condiţiile de realizare a materialelor de promovare şi publicitate care conţin elemente de identitate vizuală a INP, a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi a programului; i)obligaţiile părţilor cu privire la activităţile de monitorizare şi raportare; j)situaţiile care atrag rezilierea contractului de finanţare, suspendarea plăţilor şi/sau recuperarea sumelor plătite; k)obligaţia rambursării finanţării totale sau parţiale în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale a obligaţiilor contractuale asumate de beneficiar.
(2) Sumele aferente realizării proiectelor finanţate de INP vor fi utilizate în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite conform legii, numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente realizării proiectelor selectate, exclusiv pentru perioada de derulare a contractului de finanţare.
(3) Proiectele selectate nu creează obligaţii pentru INP, în sensul acordării de expertiză de specialitate, de echipamente sau orice fel de alte mijloace tehnice aflate în dotarea acestuia.
Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1la procedură Nr. dosar ........ ................ .............. (Se completează de către INP.) CERERE-TIP Titlul proiectului Denumiţi proiectul (dacă titlul este explicit) sau formulaţi în câteva cuvinte obiectul acestuia.

□ proiect nou □ proiect reînnoit □ Subprogramul de cercetare aplicată, studii şi investigaţii pentru restaurarea monumentelor istorice □ Subprogramul de reparaţii curente şi întreţinere □ Subprogramul intervenţii de urgenţă - ante- şi postdezastru □ Subprogramul de punere în valoare - interpretare şi prezentare - a monumentelor istorice □ Subprogramul acţiuni tematice □ Subprogramul de restaurare □ Subprogramul de elaborare a documentaţiei tehnice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice □ Subprogramul educaţie şi formare Solicitantul Vă rugăm să prezentaţi toate informaţiile cerute pentru a vă putea contacta: adresa/numărul de telefon etc. Dacă apar schimbări în privinţa datelor referitoare la persoana de contact, vă rugăm să ne comunicaţi din timp.

Numele solicitantului
Adresă
Telefon Fax E-mail
Alte informaţii considerate relevante

Date bancare

Numele băncii/Sucursala
Cod fiscal
Alte informaţii considerate relevante

Planificarea activităţilor Vă rugăm să ne informaţi despre: timpul necesar pentru pregătirea şi desfăşurarea proiectului, data concretă a începerii şi calendarul desfăşurării activităţilor pentru realizarea obiectivelor. Această descriere trebuie să fie concisă şi informativă.

Durata proiectului: de la .../......./............ până la ..../...../............ Locul de desfăşurare: Calendarul desfăşurării activităţilor:

Descrierea proiectului Scopul proiectului şi semnificaţia sa la nivel naţional, judeţean sau local ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Programul detaliat (pe etape de implementare) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Mediatizarea proiectului (Vă rugăm să descrieţi detaliat cum va fi mediatizat proiectul după obţinerea finanţării acordate de INP.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Rezultatele scontate după implementarea proiectului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Numele/denumirea solicitantului ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Numele şi semnătura reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ................ ......... L/S. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ANEXA Nr. 2 la procedură Nr. dosar ........ ................ .............. (Se completează de către INP.) DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, reprezentant/împuternicit al (dacă este cazul) ........ ................ ................ ........ ........, posesor al actului de identitate ...... seria ........ nr. .............., codul numeric personal ........ ................ ............, în calitate de solicitant/reprezentant al solicitantului pentru finanţare din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia. Totodată, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele: I. Solicitantul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: a)nu se află în incapacitate de plată; b)nu are plăţile sau conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; c)nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; d)nu este vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; e)nu are datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; f)nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri; g)nu se află in stare de dizolvare.II. Finanţarea solicitată, în situaţia acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de participare la sesiunea de finanţare. III. Solicitantul a luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acesteia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul programului. IV. Solicitantul a luat cunoştinţă de faptul că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii. V. Solicitantul înţelege că INP are dreptul de a pretinde şi obţine, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispune. Numele/Denumirea solicitantului ........ ................ ................ ................ ........ ......... Numele şi semnătura reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ......... L/S. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ANEXA Nr. 3 la procedură Nr. dosar ........ ................ ............. (Se completează de către INP.) BUGETUL

Descrierea cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului, defalcate pe capitole (de exemplu, onorarii/remuneraţii, cheltuieli materiale şi servicii, alte cheltuieli specifice) Suma totală necesară realizării proiectului Cuantumul finanţării solicitate INP Cuantumul contribuţiei proprii
T O T A L

Numele/Denumirea solicitantului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Numele şi semnătura reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ................ .......... L/S. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 691/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 691 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Salam untuk semua Warga Negara Indonesia !!! perusahaan kami siap untuk mendengarkan perusahaan, perusahaan swasta dan individu yang tertarik untuk memperoleh pinjaman modal dan bentuk pinjaman lainnya untuk berbagai keperluan dengan tingkat bunga rendah dan durasi pinjaman yang terjangkau. Kami menggunakan platform iklan online perusahaan kami untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa kami menawarkan pinjaman kepada perusahaan swasta, perorangan, pemilik bisnis e.t.c dengan suku bunga rendah. Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa perusahaan pinjaman kami adalah organisasi pinjaman global yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman tunai yang dijamin cepat untuk individu dan perusahaan yang memenuhi syarat dengan tingkat bunga bersubsidi per tahun. Kami telah membantu sejumlah perusahaan swasta, perorangan dan organisasi yang telah menghadapi kesulitan keuangan secara global dan sedang mencari perusahaan pinjaman swasta yang andal. Saat Anda melamar bersama kami, Anda melamar dengan perusahaan tepercaya yang peduli dengan kebutuhan keuangan Anda dan perusahaan kami juga memberikan saran keuangan kepada pelanggan yang ingin meminjam pinjaman tentang cara berinvestasi dengan bijak dan pilihan bisnis untuk dijalani. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses dan proses perusahaan kami sangat mudah dan staf kami selalu siap untuk melayani Anda kapan saja dan kapan saja .. Datang ke kantor kami hari ini atau Anda dapat menghubungi kami melalui email Madam Bridget Cooper: cooperbridget22@gamil.com Anda juga dapat menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mendapatkan pinjaman berikut dari kami; Pinjaman modal bisnis, Pinjaman pribadi, pinjaman perumahan, Pinjaman bebas hutang, Pinjaman pendidikan, pinjaman pendirian perusahaan, Pinjaman individu, Pinjaman perawatan kesehatan Pinjaman pertanian Pinjaman mobil Jangan ragu untuk Hubungi kami hari ini dan rasakan peluang perubahan kehidupan finansial yang ditawarkan perusahaan kami. Jadilah saksi penawaran kami hari ini sehingga Anda dapat memberi tahu orang lain yang membutuhkan pinjaman untuk juga mengalami kebebasan finansial yang Anda miliki. Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami melalui email: cooperbridget22@gamil.com Datang dan alami kebebasan finansial karena dengan perusahaan kami, pencarian Anda untuk perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan telah berakhir.
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 691/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu