Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.686 din 21.09.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28 septembrie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia, cu sediul în localitatea Şercaia, Str. Câmpului nr. 2, judeţul Braşov, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Articolul 2(1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de staţiune întrun cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al staţiunii.(3) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia administrează un teren aparţinând domeniului public al statului, în suprafaţă de 592,61 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.43, şi un teren din domeniul privat al statului, în suprafaţă de 0,1 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.16 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Se aprobă trecerea bunului cu nr. M.F. 116545, „Atelier brânzeturi", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.(5) Veniturile obţinute din valorificarea bunului prevăzut în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat. Articolul 3(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii bubalinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; grupa 0111 Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; b)diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; clasa 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; clasa 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; c)diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrare; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; d)diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; e)diviziunea 49 Transporturi terestre şi transportul prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; f)diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; g)diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; h)diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; grupa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; i)diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice neclasificate altundeva „n.c.a."; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; j)diviziunea 75 Activităţi veterinare; grupa 750 Activităţi veterinare; clasa 7500 Activităţi veterinare; k)diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; l)diviziunea 85 Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de Administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia este de 30. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 15Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)actualizarea valorilor de inventar şi a descrierilor tehnice, după caz, a bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea staţiunii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, pct. 1; b)trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Articolul 17Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele la prezenta hotărâre nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile. Articolul 18 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Puiu-Lucian Georgescu Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia - C.U.I. 3216360 1. Bunurile din domeniu public al statului

Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
116499 8.27.07 Grajd bivoliţe 102 capete 902 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 9.902
116507 8.27.07 Grajd tauri reproducţie 520 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 4.630
116512 8.27.07 Grajd bivoliţe 102 capete 902 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 8.113
116515 8.28.10 Padocuri betonate 12.044 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 476
116521 8.28.10 Casă transformator 9 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 3
116529 8.28.10 Filtru sanitar 140 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 2.820
Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
116539 8.27.07 Grajd tineret bubaline 120 de capete 594 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 3.842
116540 8.29.08 Clădire administrativă 1.025 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 3.975
116541 8.27.07 Grajd bivoliţe 102 capete 902 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2, 9.496
116550 8.05.03 Total suprafaţă 592,61 ha Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 5.001.224
121427 8.27.03 Siloz de nutreţ Beton armat, 3 compartimente, S = 1.050 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 4.372
121428 8.28.10 Fânar Stâlpi beton armat, acoperiş azbociment, S = 420 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 3.643
121430 8.28.10 Fânar Stâlpi beton armat, acoperiş azbociment, S = 420 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 3.643
121431 8.28.10 Fânar Stâlpi beton armat, acoperiş azbociment, S = 420 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 3.643
121432 8.28.10 Fânar Stâlpi beton armat, acoperiş azbociment, S = 720 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 6.914
121433 8.28.10 Magazie cereale Pereţi din bolţari beton, pardoseală beton, S = 288 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 1.051
121434 8.28.10 Clădire moara cu ciocane Pereţi cărămidă, grinzi beton, pardoseală beton, S = 231 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 2.500
121435 8.28.10 Atelier reparaţii tractoare şi maşini agricole Pereţi din bolţari, pardoseală beton, S = 289 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 6.557
121436 8.28.10 Clădire casa pompe şi rezervor apă Pereţi cărămidă, S = 27 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 1.000
121437 8.28.10 Împrejmuire incintă zootehnică 2.364 plăci de beton, 394 stâlpi beton Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2 12.386
TOTAL 5.089.470

2. Bunurile din domeniul privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1 1 Total suprafaţă de teren - 0,1 ha 1.400 În administrare, conform Legii nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA Nr. 2Datele de identificare ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia - C.U.I. 3216360, care trece în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile legii

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
116545 8.28.10 Atelier brânzeturi Cărămidă, 273 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. - 1.113

ANEXA Nr. 3Datele de identificare ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia - C.U.I. 3216360, care poate fi închiriat în condiţiile legii

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa
116540 8.29.08 Clădire administrativă 1.025 mp Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 686/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 686 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu