Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.685 din 21.09.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 02 octombrie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, cu sediul în municipiului Arad, Calea Bodrogului nr. 32, judeţul Arad, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Articolul 2(1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al staţiunii.(3) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad administrează un teren aparţinând domeniului public al statului, în suprafaţă de 1.090,9363 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, şi un teren aparţinând domeniului privat al statului, în suprafaţă de 12,9499 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.14 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare–Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.(5) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 după deducerea cheltuielilor aferente valorificării se fac venit la bugetul de stat. Articolul 3(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii bovinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011, Cultivarea plantelor nepermanente; grupa 0111, Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0119, Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012, Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128, Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129, Cultivarea altor plante permanente; grupa 014, Creşterea animalelor; clasa 0141, Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142, Creşterea altor bovine; clasa 0145, Creşterea ovinelor şi caprinelor; clasa 0149, Creşterea altor animale; grupa 015, Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150, Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016, Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161, Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162, Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163, Activităţi după recoltare; clasa 0164, Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 101, Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor de carne; clasa 1011, Prelucrarea şi conservarea cărnii; clasa 1013, Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre; grupa 105, Fabricarea produselor lactate; clasa 1051, Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 109, Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091, Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; c)diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331, Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312, Repararea maşinilor; clasa 3319, Repararea altor echipamente; d)diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462, Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621, Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623, Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624, Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa 463, Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632, Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; clasa 4633, Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; e)diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 479, Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799, Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; f)diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494, Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941, Transporturi rutiere de mărfuri; g)diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 682, Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820, Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; h)diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţa în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţa în domeniul fiscal; i)diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721, Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211, Cercetare - dezvoltare în biotehnologie; j)diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732, Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; grupa 7320, Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; k)diviziunea 75 - Activităţi veterinare; grupa 750, Activităţi veterinare, clasa 7500, Activităţi veterinare; l)diviziunea 77 - Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773, Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7731, Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole; m)diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782, Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820, Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; n)diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855, Alte forme de învăţământ; clasa 8559, Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva „n.c.a."; grupa 856, Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560, Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ. (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad reorganizată se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este de 82. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu din cadrul unităţii.(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 15Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad are în dotare un parc auto format din: două autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi două autoturisme de teren. Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a terenului din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 151672 şi a valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MF 116629, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; b)modificarea codului unic de înregistrare fiscală al staţiunii conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; c)scăderea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Articolul 17 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Puiu-Lucian Georgescu Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1BUNURILE din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad - C.U.I. 18558620 1. Bunurile din domeniul public al statului

Nr. M.F Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
116599 8.28.13 Pavilion utilitar Cărămidă, acoperiş azbociment, S = 332 mp, CF 334148 - C55 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 109.441
116624 8.28.10 Clădire lăptărie Cărămidă, acoperiş azbociment, S = 241 mp, CF 334148 - C54 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 19.708
116629 8.29.08 Pavilion administrativ Suprafaţă construită = 612 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, acoperiş ţiglă, CF 334148 - C100 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 512.868
116634 8.28.12 Locuinţă muncitori Suprafaţă construită = 207 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton, CF 334148 - C11 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 59.839
116641 8.27.07 Grajd vaci Suprafaţă construită = 1.612 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat, CF 334148 - C87 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 78.863
116686 8.28.12 Locuinţă muncitori Construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 259 mp, CF 334148 - C3 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 43.235
116693 8.28.12 Locuinţă muncitori Suprafaţă construită = 174 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton, CF 334148 - C12 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 51.619
116726 8.28.12 Locuinţă muncitori Suprafaţă construită = 210 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton, CF 334148 - C14 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 53.342
116736 8.28.12 Locuinţă muncitori Suprafaţă construită = 430 mp, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, CF 334148 - C6 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 142.245
116741 8.28.12 Locuinţă muncitori Suprafaţă construită = 413 mp, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, CF 334148 - C4 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 43.235
116747 8.28.12 Bloc locuinţe Suprafaţă construită = 362 mp, regimul de înălţime = 3 niveluri, construcţie beton + BCA, planşee beton, acoperiş ţiglă, CF 334148 - C26 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 109.511
116756 8.27.07 Grajd vaci Suprafaţă construită = 1.599 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat, CF 334148 - C90 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 46.160
116770 8.27.07 Grajd vaci Suprafaţă construită = 1.592 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat, CF 334148 - C91 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 69.715
0 1 2 3 4 5
116771 8.27.07 Grajd vaci Suprafaţă construită = 1.571 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat, CF 334148 - C92 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 45.545
116788 8.28.12 Locuinţă muncitori Construcţie cărămidă, S = 281 mp, CF 334148 - C19 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 52.770
116814 8.28.12 Locuinţă muncitori Construcţie cărămidă S = 240 mp, CF 334148 - C7 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 42.906
116815 8.27.03 Siloz de suprafaţă Suprafaţă construită = 783 mp, beton armat, CF 334148 - C72 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 49.861
151672 8.05.03 Total suprafaţă 1.090,9363 ha, conform cărţilor funciare nr. 335545, nr. 335570, nr. 335580, nr. 335558, nr. 336268, nr. 335547, nr. 336215, nr. 336281, nr. 336280, nr. 336283, nr. 336287, nr. 336288, nr. 335635, nr. 335638, nr. 335628, nr. 335600, nr. 335631, nr. 335646, nr. 335608, nr. 335617, nr. 335557, nr. 335548, nr. 335546, nr. 330246, nr. 330449, nr. 330181, nr. 330434, nr. 330391, nr. 330386, nr. 330519, nr. 330512, nr. 330273, nr. 330238, nr. 330227, nr. 333534, nr. 333530, nr. 333583, nr. 333608, nr. 333562, nr. 333625, nr. 334034, nr. 334036, nr. 334040, nr. 334045, nr. 334050, nr. 334046, nr. 334080, nr. 334065, nr. 334044, nr. 334049, nr. 334043, nr. 334037, nr. 334061, nr. 334073, nr. 334091, nr. 334066, nr. 334076, nr. 334094, nr. 334102, nr. 334099, nr. 334110, nr. 334108, nr. 334112, nr. 334134, nr. 334143, nr. 334137, nr. 334173, nr. 334196, nr. 334156, nr. 333903, nr. 333750, nr. 333697, nr. 333678, nr. 333746, nr. 333795, nr. 333558, nr. 333601, nr. 333717, nr. 333763, nr. 333716, nr. 333767, nr. 334078, nr. 334100, nr. 334104, nr. 334183, nr. 334237, nr. 334205, nr. 334243, nr. 334200, nr. 334197, nr. 333860, nr. 333817, nr. 333819, nr. 334203, nr. 335647, nr. 333537, nr. 335556, nr. 335555, nr. 335626, nr. 335587, nr. 335599, nr. 335595, nr. 335601, nr. 335562, nr. 335554, nr. 335550, nr. 330232, nr. 330235, nr. 330228, nr. 330187, nr. 330522, nr. 330185, nr. 330179, nr. 330189, nr. 330203, nr. 330218, nr. 330508, nr. 330477, nr. 330425, nr. 330192, nr. 330222, nr. 330517, nr. 330513, nr. 330468, nr. 330451, nr. 333588, nr. 333538, nr. 333605, nr. 334053, nr. 334093, nr. 334039, nr. 334095, Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 37.223.512
nr. 334101, nr. 334105, nr. 334107, nr. 334136, nr. 334151, nr. 334154, nr. 334226, nr. 334229, nr. 334231, nr. 334238, nr. 334153, nr. 334144, nr. 334185, nr. 333744, nr. 333843, nr. 333781, nr. 333711, nr. 333631, nr. 333659, nr. 333778, nr. 333709, nr. 333655, nr. 333808, nr. 334062, nr. 333759, nr. 334147, nr. 334247, nr. 335593, nr. 335589, nr. 335622, nr. 335625, nr. 335576, nr. 335572, nr. 335553, nr. 335552, nr. 330310, nr. 330302, nr. 330292, nr. 330284, nr. 330278, nr. 330265, nr. 330262, nr. 330260, nr. 330252, nr. 330240, nr. 330421, nr. 330448, nr. 333635, nr. 333543, nr. 333559, nr. 334103, nr. 334075, nr. 334052, nr. 334058, nr. 334070, nr. 334096, nr. 334109, nr. 334135, nr. 334155, nr. 334165, nr. 334182, nr. 334222, nr. 333782, nr. 333837, nr. 333888, nr. 333848, nr. 333807, nr. 333651, nr. 333657, nr. 333669, nr. 333622, nr. 333615, nr. 333900, nr. 334148, nr. 330186, nr. 330190, nr. 330198, nr. 330521, nr. 330520, nr. 334098, nr. 334198, nr. 334236, nr. 334157, nr. 334152
TOTAL 38.754.375

2. Bunurile din domeniul privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1 - Terenuri (12,9499 ha, cf. anexei nr. 7.14 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare) 2.219.509 în administrare
2 1 Construcţii 486.351 în administrare
3 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii - -
4 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale - -
TOTAL 2.705.860

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

Nr. crt. Nr. inventar P4000 Denumirea mijloacelor fixe Descrierea tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă netă la 31.12.2016
0 1 2 3 4 5 6
1. INVPPS 24358909 - 2016 Grajd tinere taurine Cărămidă, acop. azbocim., 814 mp Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1979 5.520
2. INVPPS 24358911 - 2016 Grajd tineret taurin 240 capete Constr. cărămidă, acop. ţiglă, 215 mp Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1979 6.422
3. INVPPS 24358913 - 2016 Grajd tineret taurin 580 capete Cărămidă, acop. azbocim., 784 mp Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1979 38.494
0 1 2 3 4 5 6
4. INVPPS 24358915 - 2016 Grajd tineret taurin 480 capete Cărămidă, acop. azbocim., 799 mp Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1979 13.630
5. INVPPS 24358917 - 2016 Grajd tineret taurin 580 capete Cărămidă, acop. azbocim., 814 mp Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1979 38.452
6. INVPPS 24358919 - 2016 Magazie seminţe Cărămidă, acop. azbocim., 337 mp Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1995 65.526
7. INVPPS 24358921 - 2016 Filtru sanitar Cărămidă, acop. azbocim. Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1979 16.451
8. INVPPS 24358923 - 2016 Pavilion utilitar + abator Cărămidă, acop. azbocim. Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1979 11.919
9. INVPPS 24358925 - 2016 Grajd tineret taurin 231 capete Cărămidă, acop. azbocim., 784 mp Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1965 16.283
10. INVPPS 24358927 - 2016 Clădire administrativă Constr. cărămidă, parter + pivniţă, termoficare proprie, apă curentă Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1988 37.161
11. INVPPS 24358929 - 2016 Şopron întreţinere tractoare Piloni de beton, acop. azbocim., pardoseală beton Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1990 35.418
12. INVPPS 24358931 - 2016 Atelier mecanic Constr. cărămidă, acoperiş ţiglă, curent trifazic Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1990 102.178
13. INVPPS 24358933 - 2016 Laborator agricol Constr. cărămidă, parter + pivniţă, acoperiş ţiglă, curent trifazic Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1981 98.898

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad - C.U.I. 18558620, care pot fi închiriate în condiţiile legii

Nr. M.F Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
116634 8.28.12 Locuinţă muncitori Suprafaţă construită = 207 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton, CF 334148 - C11 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 59.839
116686 8.28.12 Locuinţă muncitori Construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 259 mp, CF 334148 - C3 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 43.235
116693 8.28.12 Locuinţă muncitori Suprafaţă construită = 174 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton, CF 334148 - C12 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 51.619
116726 8.28.12 Locuinţă muncitori Suprafaţă construită = 210 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton, CF 334148 - C14 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 53.342
116736 8.28.12 Locuinţă muncitori Suprafaţă construită = 430 mp, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, CF 334148 - C6 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 142.245
116741 8.28.12 Locuinţă muncitori Suprafaţă construită = 413 mp, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, CF 334148 - C4 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 43.235
116747 8.28.12 Bloc locuinţe Suprafaţă construită = 362 mp, regimul de înălţime = 3 niveluri, construcţie beton + BCA, planşee beton, acoperiş ţiglă, CF 334148 - C26 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 109.511
116788 8.28.12 Locuinţă muncitori Construcţie cărămidă, S = 281 mp, CF 334148 - C19 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 52.770
116814 8.28.12 Locuinţă muncitori Construcţie cărămidă, S = 240 mp, CF 334148 - C7 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 42.906

ANEXA Nr. 3BUNURILE din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad - C.U.I. 18558620 care trec în domeniul privat al statului, în vederea valorificării şi, după caz, casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

Nr. M.F Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
116625 8.27.07 Grajd tineret taurin Suprafaţă construită = 796 mp, construcţie cărămidă, acoperiş azbociment, CF 334148 - C77 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. nr. 32 1.080
116685 8.28.10 Maternitate vaci Suprafaţă construită = 1.046 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat, CF 334148 - C104 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 5.380
116700 8.27.07 Grajd tineret taurin Suprafaţă construită = 892 mp, construcţie cărămidă, acoperiş azbociment, CF 334148 - C73 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 1.290
116710 8.27.07 Grajd vaci Suprafaţă construită = 1.605 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat, CF 334148 - C88 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 74.224
116717 8.27.07 Grajd tineret taurin Suprafaţă construită = 783 mp, construcţie cărămidă, acoperiş azbociment, CF 334148 - C71 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 12.008
116732 8.27.07 Grajd tineret taurin Suprafaţă construită = 1.603 mp, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, CF 334148 - C89 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 73.489
116751 8.28.10 Maternitate vaci Suprafaţă construită = 1.023 mp, construcţie beton, acoperiş beton armat, CF 334148 - C74 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 7.191
116777 8.27.07 Grajd vaci Suprafaţă construită = 1.604 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat, CF 334148 - C93 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 78.521
116782 8.27.07 Grajd vaci Suprafaţă construită = 1.607 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat, CF 334148 - C94 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 46.907
116793 8.27.07 Grajd vaci Suprafaţă construită = 1.613 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat, CF 334148 - C95 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 69.111
116799 8.27.07 Grajd vaci Suprafaţă construită = 1.612 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat, CF 334148 - C96 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32 78.522

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale suprafeţei minime de teren, din domeniul public al statului, aflată în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, judeţul Arad, indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului Nr. carte funciară
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa ha
0 1 2 3 4 5
Municipiul Arad 22 255 arabil 19,6037 335545
22 256 arabil 8,2000 335570
22 257 arabil 8,7396 335580
22 258 arabil 6,4978 335558
24 259 arabil 9,4640 336268
22 260 arabil 13,1185 335547
24 261 arabil 7,3121 336215
29 348 arabil 4,6392 336281
29 348/1 arabil 5,0154 336280
29 349 arabil 17,7986 336283
29 350 arabil 22,2858 336287
30 361/1 arabil 16,5881 336288
31 364 arabil 7,3689 335635
31 366/1 arabil 9,9554 335638
31 366/3 arabil 1,2199 335628
32 373 arabil 17,8859 335600
33 381 arabil 0,6035 335631
33 384/1 arabil 7,8608 335646
33 385/1 arabil 26,6717 335608
33 386 arabil 23,5750 335617
34 402/1 arabil 10,9408 335557
34 403/1 arabil 9,4074 335548
34 403/3 arabil 0,2276 335546
42 515 arabil 8,9785 330246
42 517 arabil 35,4040 330449
42 521 arabil 20,3539 330181
42 533/1 arabil 6,0009 330434
43 537 arabil 9,5700 330391
43 538 arabil 14,2182 330386
43 539 arabil 12,4000 330519
43 540/1 arabil 13,4324 330512
45 578/1 arabil 29,9546 330273
45 578/3 arabil 3,4684 330238
45 609 arabil 1,6306 330227
50 619/3/1/1 arabil 19,6275 333534
50 619/3/3/1 arabil 4,1035 333530
50 627/1 arabil 0,2850 333583
50 627/1 arabil 16,7633 333608
0 1 2 3 4 5
67 627/1 arabil 18,0670 333562
67 630 arabil 31,4398 333625
52 650/1 arabil 5,9313 334034
52 650/3/1 arabil 10,5278 334036
53 655/1 arabil 0,7518 334040
53 655/3/1 arabil 26,0309 334045
53 655/3/3 arabil 0,6429 334050
53 655/4 arabil 0,6544 334046
54 663/1 arabil 16,1713 334080
54 663/3 arabil 4,9685 334065
55 668/1 arabil 2,2738 334044
55 668/4/1 arabil 1,5191 334049
55 668/5/1 arabil 21,1798 334043
55 670 arabil 4,8277 334037
56 677/1/1/1 arabil 0,0822 334061
56 677/1/1/3 arabil 0,9382 334073
56 677/3/3/3 arabil 15,2655 334091
56 677/3/1/1 arabil 2,6737 334066
57 681/1/1/1 arabil 5,2499 334076
57 681/3/1/1 arabil 5,8456 334094
58 686 arabil 8,0100 334102
59 688/1 arabil 36,3038 334099
59 688/2 arabil 1,9905 334110
59 688/3 arabil 1,8217 334108
60 692/1 arabil 0,3641 334112
60 692/3 arabil 2,4591 334134
61 703/1 arabil 30,6590 334143
61 703/2 arabil 0,1736 334137
61 703/6 arabil 12,1496 334173
61 719/1 arabil 7,4938 334196
62 725 arabil 21,8827 334156
64 736 arabil 2,4600 333903
64 743 arabil 0,4326 333750
65 751 arabil 36,5566 333697
67 761/2 arabil 17,3238 333678
67 762 arabil 28,0010 333746
67 763 arabil 19,2107 333795
69 779/1 arabil 1,3145 333558
69 779/3 arabil 16,9278 333601
72 774/1/9/1 arabil 1,5633 333717
72 774/1/9/2 arabil 1,2500 333763
72 774/1/10/1 arabil 1,7077 333716
72 774/1/10/2 arabil 1,7000 333767
151 1531/1/1/1 arabil 11,3606 334078
151 1531/2 arabil 39,7099 334100
Total arabil 929,0381
0 1 2 3 4 5
Municipiul Arad 54 664 păşune 24,4790 334104
61 719/4 păşune 0,1030 334183
61 720 păşune 0,7844 334237
54 723/1 păşune 3,1723 334205
54 723/7 păşune 0,5791 334243
54 727 păşune 1,1211 334200
63 731/1 păşune 11,3772 334197
64 736 păşune 8,8805 333860
64 740 păşune 10,8143 333817
64 741 păşune 24,6544 333819
63 731/4 păşune 0,4950 334203
Total păşune 86,4603
Municipiul Arad 33 383 fâneaţă 0,3136 335647
50 620/1 fâneaţă 3,6492 333537
Total fâneaţă 3,9628
Total agricol 1.019,4612
Municipiul Arad 22 HC 272 ape, bălţi 0,9206 335556
22 HC 273 ape, bălţi 0,1052 335555
31 HC 370 ape, bălţi 0,1125 335626
- HC 374 ape, bălţi 0,0805 335587
32 HC 375 ape, bălţi 0,1207 335599
- HC 376 ape, bălţi 0,2820 335595
33 HC 396 ape, bălţi 0,8736 335601
34 HC 402/2 ape, bălţi 0,1349 335562
34 HC 408 ape, bălţi 0,3016 335554
34 HC 410 ape, bălţi 0,4416 335550
42 HC 525 ape, bălţi 0,8613 330232
42 HC 526 ape, bălţi 0,5515 330235
42 HC 543 ape, bălţi 0,3879 330228
42 HC 546 ape, bălţi 0,2189 330187
43 HC 548 ape, bălţi 0,5408 330522
44 HC 567 ape, bălţi 0,2101 330185
44 HC 567/1 ape, bălţi 0,0972 330179
44 HC 567/2 ape, bălţi 0,0903 330189
46 HC 567/3 ape, bălţi 0,1354 330203
44 HC 568 ape, bălţi 0,5771 330218
44 HC 572 ape, bălţi 0,3735 330508
44 HC 575 ape, bălţi 0,3116 330477
46 HC 594/1 ape, bălţi 0,7608 330425
47 HC 594/2 ape, bălţi 0,4207 330192
44 HCN 595 ape, bălţi 0,3487 330222
0 1 2 3 4 5
46 HC 597 ape, bălţi 0,3517 330517
46 HC 600 ape, bălţi 0,2107 330513
46 HC 605 ape, bălţi 0,2601 330468
47 HC 608/2 ape, bălţi 0,1990 330451
50 HC 627/2 ape, bălţi 0,0783 333588
50 HC 636 ape, bălţi 0,2662 333538
67 HC 641 ape, bălţi 0,6068 333605
54 HC 659/1 ape, bălţi 0,6878 334053
54 HC 666 ape, bălţi 0,4582 334093
55 HC 671 ape, bălţi 0,3737 334039
56 HC 678 ape, bălţi 0,6497 334095
- HC 680 ape, bălţi 0,3595 334101
57 HC 683 ape, bălţi 0,4275 334105
59 HC 689 ape, bălţi 0,3380 334107
60 HC 696 ape, bălţi 0,3305 334136
61 HC 697 ape, bălţi 0,2045 334151
61 HB 703/4 ape, bălţi 0,6867 334154
54 HC 723/3 ape, bălţi 0,3267 334226
54 HC 723/4 ape, bălţi 0,1788 334229
54 HC 723/5 ape, bălţi 0,1196 334231
54 HC 723/6 ape, bălţi 0,2943 334238
61 HC 711 ape, bălţi 0,3418 334153
61 HC 714/2 ape, bălţi 0,1510 334144
63 HC 733 ape, bălţi 0,5008 334185
64 HC 744 ape, bălţi 0,2010 333744
64 HC 747 ape, bălţi 0,8575 333843
- HC 752 ape, bălţi 0,1974 333781
- HC 753 ape, bălţi 0,3352 333711
- HC 756 ape, bălţi 0,2825 333631
- HC 759 ape, bălţi 0,1000 333659
67 HC 764 ape, bălţi 0,3972 333778
67 HC 765 ape, bălţi 0,2767 333709
67 HC 766 ape, bălţi 0,0556 333655
72 HC 809/1 ape, bălţi 0,0454 333808
Total ape, bălţi (ape, bălţi, canale) 20,4094
Municipiul Arad 54 657 vegetaţie forestieră 0,2032 334062
64 742 vegetaţie forestieră 0,2737 333759
61 703/3 vegetaţie forestieră 0,5247 334147
61 703/7 vegetaţie forestieră 0,0314 334247
Total vegetaţie forestieră 1,0330
0 1 2 3 4 5
Municipiul Arad - 271 drum 0,1535 335593
- 274 drum 0,0724 335589
31 371 drum 0,0709 335622
31 372 drum 0,1098 335625
- 401 drum 0,1938 335576
34 402/3 drum 0,1534 335572
34 403/2 drum 0,1341 335553
- 407 drum 0,3373 335552
42 513/1 drum 0,0372 330310
42 513/2 drum 0,1124 330302
43 541/1 drum 0,0750 330292
43 541/2 drum 0,0788 330284
44 576/1 drum 0,1510 330278
44 576/2 drum 0,1150 330265
44 576/3 drum 0,0372 330262
46 576/4 drum 0,0751 330260
46 576/5 drum 0,1177 330252
46 606/1 drum 0,1980 330240
47 606/2 drum 0,0644 330421
47 608/3 drum 0,4148 330448
- 627/3 drum 0,2174 333635
50 633 drum 0,1487 333543
- 645 drum 0,6705 333559
54 665 drum 0,7128 334103
54 667 drum 0,1653 334075
55 672 drum 0,6820 334052
55 673 drum 0,3143 334058
56 676 drum 0,1076 334070
56 679 drum 0,5038 334096
59 690/1 drum 0,0087 334109
54 698 drum 0,3862 334135
54 712 drum 0,1896 334155
61 716 drum 0,3210 334165
62 726 drum 0,2949 334182
63 731/3 drum 0,3389 334222
- 741/1 drum 0,1653 333782

0 1 2 3 4 5
64 745 drum 0,6624 333837
- 748 drum 0,1797 333888
- 749 drum 0,1160 333848
- 750 drum 0,2483 333807
- 757 drum 0,1940 333651
67 761/1 drum 0,3249 333657
- 767 drum 0,3492 333669
- 780 drum 0,2639 333622
70 781/2 drum 0,2299 333615
72 803 drum 0,0373 333900
Total drumuri 10,5344
Municipiul Arad 54 724 curţi, construcţii 35,1469 334148
Total curţi 35,1469
Municipiul Arad 42 546/1 neproductiv 0,0790 330186
42 546/2 neproductiv 0,0339 330190
42 546/3 neproductiv 0,0284 330198
43 548/1 neproductiv 0,1350 330521
43 548/2 neproductiv 0,1357 330520
58 685 neproductiv 1,6255 334098
54 723/2 neproductiv 0,3483 334198
61 704/1 neproductiv 0,7602 334236
61 703/5 neproductiv 0,8238 334157
61 703/8 neproductiv 0,3816 334152
Total neproductiv 4,3514
Total neagricol 71,4751
TOTAL GENERAL 1.090,9363*)

*) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 151672.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 685/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 685 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu