Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.66 din 01.03.2018

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 08 martie 2018SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III. alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, cu sediul în localitatea Valea Călugărească, strada Valea Mantei nr. 2, judeţul Prahova, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", denumit în continuare Institut. Articolul 2(1) Patrimoniul Institutului este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale, întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Institut întrun cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al Institutului.(3) Institutul are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 116478 suprafaţa de teren de 700,78 ha, aparţinând domeniului public al statului, din care se scade suprafaţa de teren de 0,6083 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, rezultând suprafaţa de teren de 700,1717 ha, aparţinând domeniul public al statului, din care: a)393,7673 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.1 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare; b)306,4044 ha, retrocedate potrivit Hotărârilor Comisiei Judeţene Prahova nr. 5.159/28.02.2007, nr. 5.364/16.05.2007, nr. 5.365/25.05.2007, nr. 5.396/25.05.2007, nr. 5.441/29.06.2007, nr. 5.716/12.10.2007, nr. 5.834/17.12.2007, nr. 6.269/25.09.2008, nr. 6.270/25.09.2008 şi nr. 6.271/25.09.2008, precum şi a proceselor-verbale de delimitare aferente acestora, la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, suprafaţă care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 26.545/281/2016, nr. 26.546/281/2016, nr. 26.866/281/2016, nr. 26.867/281/2016, nr. 26.868/281/2016 şi nr. 3.668/281/2017, aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a cererilor nr. 3.761/05.12.2016 şi nr. 3.762/05.12.2016 către Judecătoria Ploieşti. Articolul 3(1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii şi vinificaţiei şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 - Agricultura, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii pentru recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; c)diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; d)diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 Repararea maşinilor; e)diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi a animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat; f)diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; g)diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; h)diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări; i)diviziunea 55- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare; j)diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie, catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie neclasificate altundeva „n.c.a."; k)diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare; l)diviziunea 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management, gestiune şi exploatare a mijloacelor de calcul; m)diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; n)diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681, Cumpărarea şi vânzarea de grupuri imobiliare proprii, clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; o)diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; p)diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; q)diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; grupa 712 Activităţi de testări şi analiză tehnică; clasa 7120 Activităţi de testări şi analiză tehnică; r)diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721, Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211, Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219, Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; s)diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; ş)diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; t)diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782, Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820, Activităţi de contractare, pe baze temporare a personalului; ţ)diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; u)diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice patronale. (2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Institutul poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Institutul organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească reorganizat se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut este 91. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institut. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul general al institutului îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Institutului este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)directorul general. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu–Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul consiliului de administraţie, membrii acestuia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(6) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la Institut, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, în condiţiile legii. Articolul 15Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autolaborator pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi un autoturism de teren. Articolul 16Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001. Articolul 17Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a)actualizarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexelor nr. 1 şi 2; b)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea valorificării şi casării, după caz, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001; c)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, retrocedate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F 116478, a suprafeţei de teren de 0,6083 ha, prevăzută în anexa nr. 4, aferentă construcţiilor retrocedate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 18Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-4 nu cuprind numărul Cărţii funciare pentru imobile. Articolul 19 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Nicolae Burnete Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public al statului şi bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească - C.U.I. 2996349 1. Bunurile din domeniul public al statului

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Valorare de inventar reevaluată (lei)
Descriere tehnică (pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5
115769 8.28.12 Cantină cu modernizare 3 săli de mese, bucătărie Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 566.427
115776 8.28.10 Complex vinificaţie Constr. zid, 4 hale vinific. Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 995.595
115783 8.28.10 Clădire Matac Acop. ţiglă, 2 ap., 70 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 45.566
115788 8.28.03 Clădire lab. cu instal. frig 2 nivele, cu beci, 300 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 681.954
115796 8.28.10 Arhiva Matac Acoperiş ţiglă, 5 camere 100 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 16
115846 8.28.10 Corp M Sediu ICDVV, birouri Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 1.336.371
115932 8.28.10 Pavilion subproduse Hală pereţi zid, 250 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 343.061
115937 8.28.10 Construcţii (fundaţii) inst. el. Fundaţie beton Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 159.670
115954 8.28.10 Atelier prod. Hală metalică rep. tract. 750 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 257.946
115963 8.28.10 Construcţie blaze Instal. reproducere spirtoase Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 42.945
115971 8.28.10 Corp A 3 Hală stocare condition. Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 709.073
115977 8.28.04 Hală prelucrare Hala recepţie, prelucrare, prestare struguri Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 906.926
115981 8.28.10 Cramă colecţie, Matac 1 cameră, 12 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 536
115991 8.28.10 Şopron vinif. (rotto) 350 mp acoperiş rottouri Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 251.457
115997 8.28.10 Staţie îmbuteliere Linie tehnologică îmbuteliat vin Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 1.205.205
116023 8.28.12 Dormitor Negoescu 2 nivele, beci, 6 camere, 1 apart. Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 900.140
116074 8.28.10 Rezervor apă Liceu Capacitate 50 mc Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, Str. Viticulturii nr. - 74.886
116080 8.28.10 Drumuri şi platforme Suprafaţa betonată 1400 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 133.262
116082 8.28.10 Depozit sticle pline Supraf. depozit 1800 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 331.992
116087 8.28.10 Clădire climatizare sticle Rompan 200 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 131.428
116109 8.28.03 Clădire lab. 2 nivele, 1000 mp, 10 lab. Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 868.117
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Valorare de inventar reevaluată (lei)
Descriere tehnică (pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5
116303 8.28.10 Castel apă potabilă Beton armat 30 m H/50 mc Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 91.046
116313 8.28.10 Secţie termoclimatică Clădire zid 100 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 78.581
116363 8.28.04 Hala îmbuteliere Zidărie 400 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 303.951
116413 8.28.12 Dormitor comun F5 Clădire 200 mp, 20 paturi, 6 cămăruţe Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, Str. Viticulturii nr. - 68.401
116457 8.28.12 Dormitor M (sediu) F2 400 mp, 60 paturi, 11 cămăruţe Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 149.214
116463 8.28.12 Spaţii cazare nefam. Clădire zid, două nivele, 140 paturi Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Săracă nr. - 673.598
116478 8.05.03 Total suprafaţă 700,1717 ha* Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească 47.688.243
121323 8.28.10 Clădire spaţiu comercial Fundaţie beton, pereţi zidărie, 50 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 65.869
121325 8.28.13 Clădire centrală termică 3 camere zidărie, acoperiş tablă 20 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2 26.526
TOTAL 59.088.002

* Cuprinde şi suprafaţa de teren de 306,4044 ha prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. b) din prezenta hotărâre. 2. Bunurile proprietate privată a statului

Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1. Construcţii 79.033 în administrare
TOTAL 79.033

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1. Construcţii

Nr. crt. Nr. inventar P4000 Denumire mijloace fixe Descriere tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă netă (lei) la 31.12.2016
0 1 2 3 4 5 6
1. INVPPS-6509085-2016 CLĂDIRE BIROU Construcţie cărămidă, acoperiş din lemn acoperit cu carton Suprafaţă=35 mp; Regim construcţie: P comuna Bucov, satul Pleaşa; judeţul Prahova; România 1976 9511
2. INVPPS-6509085-2016 CENTRUL DE PRODUCŢIE F3 Construcţie cărămidă, plafon beton, acoperiş betonat si bitumat Sc=318 mp; Sd=954 mp; P+2 comuna. Bucov, satul Pleaşa; judeţul Prahova; România 1981 30193
3. INVPPS-6509085-2016 FORAJE ŞI ALIMENTARE CU APĂ 4 foraje betonate prevăzute cu 4 pompe HEBE submersibile. Staţie de pompare din cărămidă, S=24 mp, planşeu cu beton, bazin de colectare a apei. Conductă aducţiune 750 ml comuna Bucov; judeţul Prahova; România 1989 39329
TOTAL 79.033

ANEXA Nr. 2Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească - C.U.I. 2996349, care trec în domeniul privat al statului în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit Ordonanţei Guvernului. nr. 112/2000

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Valoare de inventar reevaluată (lei)
Descriere tehnică (pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5
115758 8.28.10 Turn distilare H + 10 m S = 40 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 459
116036 8.28.10 Reamenajare combatere eroz. Conducte îngropate, pompe Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 12
116043 8.28.10 Sistem irig. Sistem irig. presiune Ţara: România, jud. Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 29
116047 8.28.10 Moderniz. sistem irig. Sistem irig. presiune Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 3.095
116052 8.28.10 Moderniz. sistem irig. Sistem irig. presiune Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 1.999
116056 8.28.10 Instalaţie irigat Sistem irig. presiune Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 1.637
116062 8.28.10 Instalaţie irigat Sistem irig. prin conducte subterane Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 592
116067 8.28.10 Rezervor cilindr. Depozit tampon irig. Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 62
116072 8.28.10 Rezervor cilindr. Depozit tampon irigaţii Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 62
116105 8.27.07 Grajd Zidărie acop. carton, 2 cap. Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 11
116263 8.28.10 Pod Valea Mantei Beton 15 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 202
116267 8.28.10 Amenajare sist. irig. Conducte îngropate Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 56
116270 8.28.10 Reamenajare combatere eroziune Conducte îngropate Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 78
116275 8.28.10 Mod. sist. irig. Conducte îngropate Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 92
116280 8.28.10 Extindere şi moderniz. sist. irig. Conducte îngropate Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. - 787
116286 8.28.13 Magazie mat. Construcţie acop. plăci azb. 100 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească nr. - 69
116290 8.28.13 Magazie mat. Construcţie acop. plăci azb. 50 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească nr. - 4
116299 8.28.10 Instalaţie irig. Staţie pompare Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească nr. - 1.583
116388 8.28.12 Dormitor Chiţorani F1 600 mp, birouri, dormitoare, grajduri animale Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Bucov, str. Gheorghe Ionescu-Şiseşti nr. - 137.159
116404 8.28.12 Dormitor Chiţorani F1 100 mp constr. zid, 2 camere Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Bucov, str. Gheorghe Ionescu-Şiseşti nr. - 55.108
116450 8.28.12 Dormitor mare F.4 100 mp, 4 camere, acop. carton Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Saraca nr. - 31.635
TOTAL 234.731

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească - C.U.I. 2996349, care pot fi închiriate

Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică pe scurt Adresa
115769 8.28.12 Cantină cu modernizare 3 săli de mese, bucătărie Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2
115783 8.28.10 Clădire Matac Acop. ţiglă, 2 ap. 70 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2
115954 8.28.10 Atelier prod. Hală metalică rep. tract. 750 mp Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2
116109 8.28.03 Clădire lab. 2 nivele, 1000 mp, 10 lab. Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2
116463 8.28.12 Spaţii cazare nefam. Clădire zid, două nivele, 140 paturi Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Saraca nr. -

ANEXA Nr. 4Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, retrocedate în condiţiile legii

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valorare de inventar (lei) Persoana fizică care primeşte în proprietate bunul Baza legală Descrierea bunului retrocedat conform deciziei de restituire/protocolului de predare-primire
Descriere tehnică (pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
115804 8.28.12 Clădire socială Clădire zid 2 camere, 40 mp Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Valea Călugărească nr. - 1937 14 Emil Cristodorescu (în prezent decedat, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, str. Pompiliu Manoliu nr. 2, bl. P1, ap. 29, sectorul 2), reprezentat prin Ştefan Cristo, domiciliat în S.U.A., Alyssa Ciara Court, Las Vegas, Nevada 89123, şi Clotilda Severin (în prezent decedată, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 65, bl. D11, ap. 5, sectorul 3) reprezentată prin Olaru Viorica, domiciliată în Bucureşti, str. Postăvarul nr. 7, bl. C6, sc. 2, ap. 13, sectorul 3; Decizia nr. 99 din 23.04.2003 emisă de Curtea de Apel Ploieşti, dată în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Imobilele sunt identificate atât în raportul de expertiză Băncilă Ion menţionat de instanţă în Decizia nr. 99 din 23.04.2003 a Curţii de Apel Ploieşti, cât şi în Procesul-verbal de punere în posesie nr. 6.686 din 29.10.2007, ca fiind situate în comuna Valea Călugărească, strada Valea Mantei nr. 2.
115812 8.28.12 Clădire socială Parter, mansardă, 3 apart. 150 mp Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Valea Călugărească nr. - 1926 30
115925 8.28.12 Clădire locuit 2 apart., beci, mansardă Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Valea Călugărească nr. - 1952 24
116001 8.28.10 Magazie cu pivniţă (Crist.) Cameră, depozit vin, 4 nivele Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Valea Călugărească nr. - 1935 14
116423 8.28.12 Clădire socială Clădire zid, 6 camere, 120 mp Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Valea Călugărească nr. - 1937 27
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valorare de inventar (lei) Persoana fizică care primeşte în proprietate bunul Baza legală Descrierea bunului retrocedat conform deciziei de restituire/protocolului de predare-primire
Descriere tehnică (pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
115930 8.28.10 Pivniţă cu dependinţă Beci beton, 3 compart. deasupra, 5 camere, 400 mp Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Valea Călugărească nr. - 1938 1 Nicolau Ioan Constantin, domiciliat în Bucureşti, str. Maior Băcilă nr. 29, bl. 32, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 2, şi Petrescu Adela Henriette, domiciliată în Bucureşti, str. Pitar Moş nr. 23, sectorul 1 Decizia nr. 47 din 21.08.2003, emisă de I.C.D.V.V. Valea Călugărească, dată în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Imobilul retrocedat în baza Deciziei nr. 47 din 21.08.2003, emisă de I.C.D.V.V. Valea Călugărească, este descris ca fiind compus din casă de locuit compusă din 15 încăperi, cu o suprafaţă construită de 302 m2, fiind situat în comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova, şi înregistrat cu numărul de inventar 1045 în registrul de inventar la data de 21 august 2003, la pagina 3.
116478 8.05.03 Total suprafaţă - 0,6083 ha 0,3408 ha Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Valea Călugărească nr. - 104.112 Nicolau Ioan Constantin, domiciliat în Bucureşti, str. Maior Băcilă nr. 29, bl. 32, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 2, şi Petrescu Adela Henriette, domiciliată în Bucureşti, str. Pitar Moş nr. 23, sectorul 1 Decizia nr. 47 din 21.08.2003, emisă de I.C.D.V.V. Valea Călugărească, dată în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare T 133 P 79: 0,3408 ha
0,2675 ha Ionescu Valentina Cipriana, domiciliată în Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, ap. 17, sectorul 2 Decizia nr. 65 din 5.08.2005, emisă de I.C.D.V.V. Valea Călugărească, Decizia nr. 4.482 din 16.09.2010, emisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, date în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr. 32/2016 T 53 P 4359: 0,0500 ha T 53 P 4359/1: 0,0200 ha T 53 P 4380: 0,0700 ha T 53 P 4380/1: 0,0375 ha T 53 P 4358: 0,0500 ha T 53 P 4379: 0,0400 ha
T O T A LSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 66/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 66 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu