Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 620 din 11 iunie 2008

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 456 din 18 iunie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare   pentru   Protecţia   Mediului   -   ICIM Bucureşti se aprobă prin ordin al conducătorului ministerului coordonator la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3, 5, 10 şi anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 337/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, este persoană juridică română, în coordonarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, denumit în continuare minister coordonator.

(2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică si dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile.

(2) Institutul naţional contribuie la fundamentarea ştiinţifică a strategiilor privind protecţia mediului, managementul calităţii apelor şi dezvoltarea durabilă.

(3)   Institutul naţional asigură realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

CAPITOLUL II

Obiect de activitate

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal:

1. Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului:

1.1. în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare:

1.1.1. cercetare avansată privitoare la dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului înconjurător - apă, aer, biodiversitate (cod CAEN 7219);

1.1.2. cercetare fundamentală pentru soluţionarea problemelor complexe din domeniul mediului şi al gospodăririi apelor (cod CAEN 7219);

1.1.3. cercetare aplicativă privind retehnologizarea, elaborarea de studii şi cercetări fundamentale şi aplicative în vederea retehnologizarii şi modernizării entităţilor economice pentru asigurarea calităţii factorilor de mediu (cod CAEN 7219, 7490);

1.1.4.  dezvoltare tehnologică în domeniul proiectelor de reconstrucţie ecologică, fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de reconstrucţie ecologică (cod CAEN 7490);

1.1.5.   cercetare aplicativă cu caracter precompetitiv în domeniul evaluării şi reducerii impactului antropic (cod CAEN 7490);

1.1.6. realizarea de modele experimentale, standuri şi staţii-pilot, precum şi tehnologii şi instalaţii pentru cercetări aplicative viitoare în diverse domenii de activitate legate de protecţia mediului (cod CAEN 7219);

1.1.7.  studii privind schimbările globale, în special cele climatice, şi impactul acestora asupra mediului înconjurător (cod CAEN 7219);

1.1.8.   fundamentarea ştiinţifică necesară elaborării de strategii, studii de diagnoză şi prognoză, planuri de management în domeniul mediului (cod CAEN 7021, 7010, 8411).

1.2. Alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:

1.2.1. studii de impact, bilanţuri de mediu şi evaluări de risc, documentaţii necesare obţinerii actelor de reglementare (cod CAEN 7490);

1.2.2. dezvoltarea Sistemului informaţional geografic (GIS) şi al utilizării tehnicilor de teledetecţie (cod CAEN 7490);

1.2.3. fundamentarea ştiinţifică necesară elaborării strategiilor de conservare a biodiversităţii şi de valorificare durabilă a resurselor naturale (cod CAEN 7490);

1.2.4. contribuţie la elaborarea programelor şi strategiilor de gospodărire a apelor (cod CAEN 7490);

1.2.5. elaborare de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu strategia şi politicile de mediu (cod CAEN 7219,7490);

1.2.6.  activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară pe programe şi subprograme de cercetare, tematica fiind structurată pe următoarele direcţii principale:

1.2.6.1.  cercetări privitoare la starea şi evoluţia calităţii mediului:

1.2.6.1.1. cercetări privind monitorizarea calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol, radioactivitate şi altele asemenea) (cod CAEN 7219, 7490,7120);

1.2.6.1.2. evaluarea impactului activităţilor antropice asupra calităţii factorilor de mediu (cod CAEN 7219);

1.2.6.1.2.1.  poluarea atmosferei (efectul de seră, acidifierea atmosferei, distrugerea stratului de ozon, şi altele asemenea) (cod CAEN 7219);

1.2.6.1.2.2.  poluarea surselor de apă (cod CAEN 7219);

1.2.6.1.2.3. acumularea poluanţilor persistenţi în ecosisteme (cod CAEN 7219);

1.2.6.1.2.4. zgomotul şi vibraţiile (cod CAEN 7219);

1.2.6.2.  modelarea matematică şi fizică a fenomenelor de transport, de transfer şi de transformare a substanţelor care au loc în mediu, în vederea aprecierii şi predicţiei evoluţiei calităţii componentelor de mediu (cod CAEN 7219);

1.2.6.3.  modelarea fizică a proceselor antropice şi naturale (cod CAEN 7219);

1.2.6.4.  elaborarea, îmbunătăţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde pentru determinarea poluanţilor şi noxelor care afectează calitatea componentelor mediului (cod CAEN 7219);

1.2.6.4.1. dezvoltarea cunoştinţelor şi metodelor pentru monitorizarea integrată a componentelor mediului (cod CAEN 7219,7490);

1.2.6.4.2. elaborarea şi actualizarea Catalogului cu indicatorii stării de calitate a componentelor mediului (cod CAEN 7219, 7490);

1.2.6.4.3. fundamentarea ştiinţifică a proiectării reţelelor de monitorizare şi a parametrilor tehnici ai acestora, în vederea obţinerii de informaţii relevante privind indicatorii stării de calitate a componentelor mediului (cod CAEN 7219);

1.2.6.5. elaborarea de tehnologii pentru combaterea poluării componentelor de mediu (cod CAEN 7490);

1.2.6.6. realizarea de metodologii, echipamente, instalaţii, instrumente şi aparatură pentru investigarea componentelor de mediu (cod CAEN 7490);

1.2.6.7. studii pentru evaluarea riscului de mediu, predicţia, prevenirea şi reducerea efectelor acestuia, privind în principal:

1.2.6.7.1. înlăturarea efectelor asupra mediului în cazul producerii unor accidente industriale, dezastre naturale etc. (cod CAEN 7490);

1.2.6.7.2. optimizarea fluxurilor informaţionale pentru uşurarea luării deciziilor, în cazul producerii unor evenimente deosebite (cod CAEN 7490);

1.2.6.7.3. prevenirea poluării accidentale (cod CAEN 7490);

1.2.6.8. evaluarea stării de siguranţă a lucrărilor hidrotehnice şi a altor tipuri de lucrări (cod CAEN 7219, 7490, 7120);

1.2.6.9. metode de analiză a impactului asupra mediului pe durata ciclului de viaţă a produselor (cod CAEN 7120);

1.2.6.10. metode, tehnologii şi tehnici de remediere, reabilitare şi reconstrucţie ecologică (cod CAEN 7490);

1.2.6.11. metode şi tehnologii de reciclare, reutilizare şi eliminare a deşeurilor (cod CAEN 7490);

1.2.6.12. opţiuni social-economice pentru dezvoltare durabilă, respectiv:

1.2.6.12.1. managementul durabil al mediului (cod CAEN 6910,7410);

1.2.6.12.2. fundamentarea ştiinţifică a actelor legislative şi a normativelor care reglementează protecţia mediului (cod CAEN 6910,7410);

1.2.6.12.3. economia mediului (cod CAEN 7410);

1.2.7. elaborarea de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu strategia şi politicile din domeniul apelor (cod CAEN 7219, 7490);

1.2.8. organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice cu caracter intern, naţional şi internaţional în domeniul său de activitate (cod CAEN 7219, 7490);

1.2.9. participarea la sesiuni, simpozioane, congrese şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate (cod CAEN 7219);

1.3.  pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor nucleu:

1.3.1. fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de acte normative care reglementează protecţia mediului (cod CAEN 6910,7410);

1.3.2. elaborarea de documente necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor (cod CAEN 7120);

1.3.3. cercetări şi studii specifice pentru implementarea convenţiilor internaţionale, pe probleme de mediu, la care România este parte (cod CAEN 7219, 6910, 7410);

1.4.   în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare:

1.4.1. elaborarea de standarde şi norme (cod CAEN 7490, 7120);

1.4.2. studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Comunităţii Europene în domeniul protecţiei mediului (cod CAEN 6910, 7410).

2. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:

2.1.  participarea la elaborarea strategiei domeniului;

2.2. formare şi specializare profesională prin:

2.2.1.   colaborarea împreună cu autoritatea centrală de protecţie a mediului la organizarea de seminarii naţionale şi internaţionale sub patronajul ministerului coordonator (cod CAEN 7219);

2.2.2.  activitatea de formare continuă şi de specializare profesională în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile (cod CAEN 8559);

2.2.3. organizarea de cursuri intensive de specializare şi de cursuri de instruire în domeniul de activitate al institutului naţional pentru personalul propriu (personal sau detaşat), precum şi pentru orice alţi participanţi din ţară şi din străinătate (cod CAEN 8559);

2.2.4. cooperarea şi organizarea de cursuri multidisciplinare cu caracter postuniversitar cu unităţi de învăţământ acreditate în acest scop (cod CAEN 8559);

2.2.5. organizarea de activităţi de doctorat, în condiţiile legii (cod CAEN 8559).

2.3. Consultanţă şi asistenţă tehnică pentru:

2.3.1. furnizare de servicii ştiinţifice şi tehnologice în domeniul protecţiei mediului (cod CAEN 7490);

2.3.2. activităţi de utilitate publică (cod CAEN 7220, 7490, 7120);

2.3.3. expertizare şi contraexpertizare (cod CAEN 7120);

2.3.4. proiectare tehnologică şi proiectare de produse speciale (cod CAEN 7490);

2.3.5. testare de produse, tehnologii, echipamente şi instalaţii în vederea omologării (cod CAEN 7219, 7490);

2.3.6. proiectare tehnologică în domeniul calităţii apelor, aerului, radioactivităţii, al staţiilor de tratare a apei, de alimentare, al staţiilor de epurare a apelor uzate, al staţiilor de tratare a deşeurilor, al amenajărilor hidrotehnice, precum şi proiectare tehnologică în domeniul hidroedilitar şi al facilităţilor pentru deşeuri (cod CAEN 7490);

2.3.7. colaborarea cu operatori economici pentru realizarea automonitorizării surselor de poluare (emisii, imisii) (cod CAEN 7490);

2.3.8. colaborări cu institute şi cu alte persoane juridice pentru desfăşurarea în comun a unor cercetări în domeniul său de activitate (cod CAEN 7219);

2.3.9. derularea proiectelor şi programelor internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor (cod CAEN 7219,7490);

2.3.10.  procesul de acreditare a laboratoarelor din cadrul agenţiilor teritoriale de protecţie a mediului şi a autorităţilor de gospodărire a apelor, în condiţiile legii (cod CAEN 7490, 7210);

2.3.11. activităţile de intercalibrare şi validare a datelor (cod CAEN 7210);'

2.3.12. elaborarea de specificaţii şi criterii tehnice în vederea achiziţionării de către autorităţile de protecţia mediului de aparatură, echipamente şi instalaţii specifice pentru activităţile de monitorizare a stării mediului (cod CAEN 7020);

2.3.13. activitatea comisiilor de licitaţie şi de recepţie tehnică, organizate pentru achiziţionarea de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru monitorizarea stării mediului (cod CAEN 7021);

2.3.14. activitatea comisiilor de omologare de tehnologii, echipamente şi aparatură din domeniu (cod CAEN 7490);

2.3.15. procesul de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor cu cea a Uniunii Europene (cod CAEN 6910, 7410, 7490);

2.3.16. aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul mediului şi al gospodăririi apelor (cod CAEN 7410);

2.3.17. gestionarea şi dezvoltarea inventarelor surselor şi emisiilor de poluanţi (cod CAEN 7490).

2.4.  Editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate:

2.4.1.  Revista „Mediul înconjurător" (cod CAEN 5814);

2.4.2.  studii, rapoarte, sinteze şi alte publicaţii în domeniul protecţiei mediului (cod CAEN 5811, 5812, 5819);

2.4.3.  alte elemente ce decurg din programele de armonizare/implementare a legislaţiei de profil şi de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din convenţii internaţionale (cod CAEN 7219,7490);

2.4.4.  participare în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare;

2.4.5.  cercetări multidisciplinare în cadrul programelor internaţionale ale Comunităţii Europene (cod CAEN 7219, 7490); '

2.4.6.  colaborări cu organisme internaţionale implicate în activităţi legate de conservarea şi protecţia mediului (cod CAEN 7490). '

2.5.  Prestări de servicii:

2.5.1. asigurarea acţiunilor operaţionale în domeniu:

2.5.1.1. cercetări privind agregarea şi prelucrarea de date din sistemul de monitoring integrat al mediului, transmitere a informaţiilor necesare privind starea mediului în România (cod CAEN 6203);

2.5.1.2.  studii privind modernizarea şi exploatarea componentelor sistemului informaţional de mediu referitoare la starea factorilor de mediu, gestiunea deşeurilor şi siguranţa chimică (cod CAEN 6203);

2.5.1.3.  acordarea de asistenţă tehnică şi ştiinţifică la solicitarea ministerului coordonator (cod CAEN 7490);

2.5.1.4.  analize, evaluări şi expertize pentru elaborarea de studii privind radioactivitatea mediului (cod CAEN 7210);

2.5.1.5.  analize, evaluări şi expertize privind efectele investiţiilor pentru protecţia mediului (cod CAEN 7490, 7210).

2.5.1.6.  Institutul este laborator naţional de referinţă pentru domeniul „APE" şi are următoarele atribuţii operaţionale:

2.5.1.6.1. laborator naţional de referinţă în cadrul Reţelei internaţionale din bazinul hidrografic Dunărea şi centru naţional informatic al acestei reţele;

2.5.1.6.2. unitate de expertiză în cadrul Centrului Internaţional pentru Poluări Accidentale din România;

2.5.2. la solicitarea ministerului coordonator, elaborează şi propune spre aprobare acestuia norme şi metodologii a căror aplicare urmăreşte creşterea capacităţii agenţiilor de protecţie a mediului pentru:

2.5.2.1.  organizarea, realizarea şi perfecţionarea monitorizării integrate a mediului (cod CAEN 7021, 7219, 7220, 7490, 7120):

2.5.2.2.  eficientizarea acţiunilor de autorizare şi control referitoare la calitatea componentelor mediului (cod CAEN 7219);

2.5.2.3.  implementarea procedurilor necesare în vederea acreditării laboratoarelor şi aplicarea practică a sistemului de calitate a datelor (cod CAEN 6910);

2.5.2.4.  asigurarea specialiştilor necesari pentru realizarea programului de instruire, îndrumare tehnică şi metodologică organizat de autoritatea centrală pentru personalul din agenţiile de protecţie a mediului şi în cadrul laboratoarelor din direcţiile de ape ale Administraţiei Naţionale „Apele Române" (cod CAEN 8559).

2.6.  Participare la realizarea transferului tehnologic:

2.6.1. activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare (cod CAEN 7430);

2.6.2. participarea la programe internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor (cod CAEN 7219, 7490);

2.6.3.  valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2.7. Activităţi de producţie în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniu, prin unicate şi serii mici de produse, microproductie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), precum şi expoziţii de profil (cod CAEN 7430).

2.8. Activităţi de comerţ interior şi activităţi de import-export aferente obiectului său de activitate (cod CAEN 7219).

(2) In cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

CAPITOLUL III

Patrimoniul

Art. 4. - (1) Patrimoniul actualizat al institutului naţional, stabilit pe baza situaţiilor financiare la data de 30 iunie 2007, este de 60.870.008 lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 58.319.087 lei şi active circulante 2.550.921 lei.

(2)  Institutul naţional administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunurile proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.

(3)  Institutul naţional poate realiza servicii sau activităţi de microproductie prin asociere în participatiune, în scopul stimulării  valorificării   rezultatelor  cercetării,   cu   aprobarea ministerului   coordonator şi   a Autorităţii   Naţionale   pentru Cercetare Ştiinţifică.

(4)  Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) In exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului de activitate.

(6) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică şi funcţională

Art. 5. - (1) Institutul naţional are în structură compartimente, secţii, laboratoare, precum şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului său de activitate.

(2)  Pentru realizarea obiectului său de activitate, institutul naţional are în cadrul structurii sale organizatorice staţia experimentală, fără personalitate juridică, situată în comuna Glina, satul Bobeşti, Şos. Libertăţii nr. 154, judeţul Ilfov.

(3) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.

(4) In funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

CAPITOLUL V

Organele de conducere

Art. 6. - Conducerea institutului naţional este asigurată de:

a) consiliul de administraţie;

b) comitetul de direcţie;

c) directorul general.

Art. 7. - Orientarea şi coordonarea activităţii de cercetare-dezvoltare din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.

Art. 8. - Conducătorii secţiilor şi compartimentelor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.

SECŢIUNEA 1

Consiliul de administraţie

Art. 9. - (1) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit de două ori.

(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:

a)   directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;

b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;

c)  un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică;

d) un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;

f) 2 reprezentanţi ai ministerului coordonator.

(3)   Ceilalţi membrii ai consiliului de administraţie sunt specialişti în domeniu, propuşi de ministerul coordonator.

(4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 10. - (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau la unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.

(2)  Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.

(3)    Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.

(4)  Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe. In acest sens, membrii consiliului de administraţie vor completa o declaraţie pe propria răspundere.

Art. 11. - (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a)  aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea secţiilor şi a compartimentelor din structura acestuia;

c)  analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării, conform reglementărilor legale;

d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;

e)   analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru a bugetului de venituri şi cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 31 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din institutul naţional.

(2) Consiliul de administraţie execută orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.

Art. 12. - Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

Art. 13. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.

(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.

Art. 14. - (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 6 membri. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de 5 membri.

Art. 15. - La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, câte un reprezentant al sindicatelor reprezentative din institutul naţional.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Remunerarea acestora se face conform legii.

Art. 17. - (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.

(2)  Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3)  Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.

Art. 18. -In primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 19. - (1) Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional.

(2) Atribuţiile secretarului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.

SECŢIUNEA a 2-a

Comitetul de direcţie

Art. 20. - (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.

(2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, câte un reprezentant al sindicatelor reprezentative din institutul naţional.

Art. 21. - (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.

(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri şi cheltuieli;

d) programul de investiţii;

e) sistemul de asigurare a calităţii;

f) alte obligaţii;

Art. 22. - Comitetul de direcţie se întruneşte de regulă decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.

SECŢIUNEA a 3-a

Directorul general

Art. 23. - (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.

Art. 24. - Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoanele fizice din ţară şi din străinătate;

b)  stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul compartimentelor şi secţiilor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;

c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;

d)  numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor şi secţiilor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;

e)  angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;

f)  asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g)   răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii de specialitate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;

k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;

l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

SECŢIUNEA a 4-a

Consiliul ştiinţific

Art. 25. - (1) Consiliul ştiinţific este format din 15 membri, reprezentând secţiile din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.

(2)  Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători ştiinţifici gradele I şi II, cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.

(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific ai institutului naţional.

(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.

(5)  Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie .

Art. 26. -Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea programelor de cercetare ştiinţifică;

c)   propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;

d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;

e)  propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f)  organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;

g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;

h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

Art. 27. - (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi situaţiile financiare, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

(2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către ministerul coordonator, în condiţiile legii.

Art. 28. - (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Art. 29. - Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 30. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, stabilit potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 31. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 32. - (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii, credite bancare şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institut.

(3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 33. - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.

(2)  Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3)  Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România .

Art. 34. - Institutul naţional organizează controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

Art. 35. - Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 36. - Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 620/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 620 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu