Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 610 din 29 iulie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de lucru, continutul raportarilor si activitatile legate de "Anul 2000"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 378 din  9 august 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1999 privind unele masuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice si a sistemelor electronice microprogramate,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind procedurile de lucru, continutul raportarilor si activitatile legate de "Anul 2000", prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       p. Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Comunicatii si Informatica,
                       Dumitru Moinescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
privind procedurile de lucru, continutul raportarilor si activitatile legate de "Anul 2000"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1.1. Pentru prevenirea disfunctionalitatilor ce pot aparea inainte si dupa data de 31 decembrie 1999, ora 24,00, din cauza unor defecte tehnologice legate de reprezentarea digitala a datei calendaristice, care pot fi identificate in sistemele informatice si in sistemele electronice microprogramate (cu microprocesor incorporat), defecte care pot aduce prejudicii securitatii persoanelor, functionarii serviciilor publice, sigurantei nationale, apararii nationale, ordinii publice, economiei si societatii in ansamblul ei, se va actiona in urmatoarele directii:
    a) organizarea de campanii de constientizare a factorilor responsabili, a mass-media si a cetatenilor privind problema "Anul 2000";
    b) intocmirea si aplicarea de planuri de actiuni pentru remedierea disfunctionalitatilor;
    c) intocmirea si aplicarea de planuri de avarie pentru asigurarea continuitatii activitatii de baza in sectoarele critice, pentru prevenirea unor incidente ce pot decurge din nesolutionarea problemelor incluse in planurile de actiuni;
    d) adoptarea si aplicarea unui sistem de urmarire si monitorizare a stadiului de solutionare si a problemelor aparute, referitoare la problema "Anul 2000".
    1.2. Factorii responsabili pentru planificarea si monitorizarea actiunii "Anul 2000" sunt ministerele si organele coordonatoare ale diferitelor domenii de activitate, prevazute la cap. V.

    CAP. 2
    Actiuni de constientizare

    2.1. Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, asociatiile profesionale si institutele de cercetare din domeniul tehnologiei, informatiei si comunicatiilor si al automatizarilor, in colaborare cu partenerii strategici ai Guvernului Romaniei pentru furnizarea de produse si servicii pentru tehnologia informatiei, vor organiza actiuni de informare si sensibilizare, dupa cum urmeaza:
    a) seminarii, cursuri si mese rotunde cu factorii responsabili din administratia publica centrala si locala, regii autonome de interes national, institutii publice si autoritati administrative autonome, companii si societati nationale, agenti economici;
    b) seminarii si conferinte de presa cu reprezentanti ai mass-media;
    c) puncte de informare, puncte de acces si de regasire pe Internet;
    d) editarea si distribuirea, in tiraj de masa, a unui pliant de informare si constientizare asupra problemei "Anul 2000";
    e) organizarea unei expozitii cu prezentari de solutii, studii de caz si practici utilizate pentru solutionarea problemei "Anul 2000";
    f) intocmirea unui ghid de recomandari tehnice privind domeniile critice si riscurile posibile, conducerea proiectelor de solutionare a problemei "Anul 2000", puncte-cheie si proceduri recomandate, surse de informare etc.
    2.2. Responsabilii de compartimente/activitati informatice din cadrul administratiei publice centrale si locale, al regiilor autonome de interes national, institutiilor publice si autoritatilor administrative autonome, companiilor si societatilor nationale, agentilor economici vor initia actiuni de informare si sensibilizare a conducerii executive a organizatiilor respective si a compartimentelor utilizatoare de tehnologie a informatiei, asupra importantei si urgentei solutionarii problemei "Anul 2000".

    CAP. 3
    Planificarea si implementarea actiunilor pentru solutionarea problemei "Anul 2000"

    3.1. Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica va transmite, in numele Consiliului National "Mileniul", obligatiile ce le revin urmatoarelor structuri:
    a) ministerelor;
    b) agentiilor guvernamentale, inclusiv pentru regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare din coordonare sau la care reprezinta statul ca actionar unic;
    c) Secretariatului General al Guvernului, pentru aparatul Guvernului si pentru unitatile subordonate;
    d) Parlamentului, pentru secretarii generali ai celor doua Camere;
    e) Presedintiei, pentru Cancelarie;
    f) Departamentului pentru Administratie Publica Locala, pentru prefecturi, primarii, consilii judetene si locale, precum si pentru regiile de interes local din subordine;
    g) Fondului Proprietatii de Stat, pentru toti agentii economici la care statul este actionar, precum si pentru propriul aparat;
    h) Bancii Nationale a Romaniei, pentru banci si societati de asigurare-reasigurare.
    3.2. Planurile de actiuni "Anul 2000", intocmite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1999, vor cuprinde:
    a) inventarierea si diagnosticul sistemelor informatice si ale sistemelor electronice microprogramate (cu microprocesor incorporat);
    b) evaluarea riscurilor si a prioritatilor de remediere;
    c) solutii de adaptare sau de inlocuire a sistemelor in cauza;
    d) estimarea resurselor umane si financiare necesare;
    e) graficul pentru implementarea solutiilor identificate;
    f) graficul pentru testarea sistemelor remediate;
    g) calendarul de desfasurare a actiunilor.
    Procedurile si recomandarile metodologice de intocmire si implementare a planurilor de actiuni sunt prezentate in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Planurile de actiuni care nu au fost transmise Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari vor fi intocmite in conformitate cu procedurile si recomandarile din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice si vor fi transmise ministerului/organului coordonator/prefecturii, in vederea formularii unui plan agregat de actiuni pe domeniu (anexa nr. 3).
    Aceeasi obligatie revine si persoanelor juridice care au transmis planurile de actiuni Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, dar care nu contin informatiile in structura si continutul prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 4
    Planuri de avarie pentru asigurarea continuitatii activitatii

    4.1. Organizatiile care se incadreaza in nivelurile de risc I, II si III (definite in anexa nr. 1 lit. C) vor intocmi planuri de avarie pentru asigurarea continuitatii activitatii de baza/proceselor vitale in vederea prevenirii unor incidente ce pot decurge din nesolutionarea sau esecul actiunilor intreprinse pentru "Anul 2000".
    4.2. Planurile de avarie vor cuprinde, in principal:
    a) organizarea echipelor operative, responsabilitatile, procedurile, actiunile si resursele necesare pentru asigurarea continuitatii activitatii de baza/proceselor vitale din organizatie;
    b) gradul de restaurare a proceselor (total, partial, alternative);
    c) variante de inlocuire a proceselor automatizate cu proceduri manuale;
    d) datele critice si conditiile de declansare a procedurilor de urgenta si de activare a persoanelor responsabile;
    e) durata estimata a posibilei stari de criza si conditiile de finalizare.
    4.3. Planurile de avarie intocmite de organizatiile mentionate la pct. 4.1 vor fi inaintate Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica si vor fi analizate in cadrul grupului de lucru al Consiliului National "Mileniul".
    4.4. In cadrul grupului de lucru al Consiliului National "Mileniul" se vor face schimburi de informatii privind stadiul si continutul planurilor de avarie, cu prioritate pentru sistemele de utilitati publice si infrastructura (energie electrica, comunicatii, transporturi, sisteme financiar-bancare, alimentare cu apa, gaze etc.), care creeaza dependente functionale importante pentru celelalte sisteme. Problemele critice rezultate vor fi prezentate Consiliului National "Mileniul" pentru adoptarea de masuri corespunzatoare.

    CAP. 5
    Sistemul de urmarire si monitorizare

    5.1. Toate persoanele juridice utilizatoare de sisteme informatice si/sau de sisteme electronice microprogramate au obligatia de a raporta ministerelor/organelor coordonatoare/prefecturilor/consiliilor judetene stadiul si actiunile intreprinse pentru rezolvarea problemei "Anul 2000", pe baza chestionarului din anexa nr. 2.
    Colectarea informatiilor, sinteza acestora si raportarea lor Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se vor face dupa cum urmeaza:
    a) de catre ministere/institutii centrale coordonatoare de domeniu pentru:
    - aparatul propriu (central si din teritoriu);
    - regiile autonome de interes national;
    - societatile si companiile nationale;
    b) de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru banci si societati de asigurare;
    c) de catre prefecturi, pentru aparatul propriu;
    d) de catre consiliile judetene, consiliile locale si consiliile municipale, pentru aparatul propriu.
    Regiile autonome de interes local, societatile comerciale [altele decat cele mentionate la lit. a)] vor raporta ministerelor/institutiilor centrale coordonatoare de domeniu, prin intermediul prefecturilor in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea; prefecturilor le revine numai sarcina de a colecta aceste raportari, pe care le transmit ministerelor/autoritatilor coordonatoare de domeniu, care le vor sintetiza si le vor raporta Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica.
    Institutiile publice si autoritatile administrative autonome vor raporta direct Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica.
    5.2. Institutiile destinatare ale raportarilor mentionate la pct. 5.1 vor intocmi si vor inainta, pe baza planurilor de actiuni, conform pct. 3.2, si a chestionarelor de raportare individuala, rapoarte de sinteza catre Consiliul National "Mileniul", prin Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, dupa cum urmeaza:
    a) raport de sinteza privind planurile de actiuni din domeniul coordonat, conform anexei nr. 3 (integral) pana la data de 30 iulie 1999;
    b) rapoarte de stadiu privind gradul de indeplinire si de finalizare a planurilor de actiuni, conform pct. 2, 4 si 7 din anexa nr. 3, la datele de 30 septembrie 1999 si 15 noiembrie 1999.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                         PROCEDURI SI RECOMANDARI
             de intocmire si implementare a planurilor de actiuni

    A. Formarea structurilor de lucru si de decizie
    Prin ordin al conducatorului organizatiei se constituie structurile de lucru si de decizie pentru intocmirea planului de actiuni si de implementare a solutiilor necesare pentru solutionarea problemei "Anul 2000". Din acestea vor face parte:
    a) reprezentanti ai conducerii executive;
    b) sefi ai compartimentelor utilizatoare de tehnologii ale informatiei si comunicatiilor;
    c) specialisti in informatica, comunicatii si automatizari;
    d) reprezentanti ai compartimentelor comercial, investitii, juridic, dupa caz.
    Pentru organizatii mari se pot constitui grupe de lucru distincte pe componente ale structurii organizatorice/geografice sau pe probleme (de exemplu: sisteme informatice, sisteme electronice microprogramate, telecomunicatii), subordonate unui comitet director central.

    B. Inventarierea si diagnosticul sistemelor informatice si ale sistemelor electronice microprogramate
    Se vor inventaria in mod distinct:
    a) sistemele informatice;
    b) sistemele electronice microprogramate (cu microprocesor incorporat);
    c) interfetele/dependentele externe de alte sisteme.
    Pentru sistemele informatice vor fi inventariate, in principal:
----------------------------------------------------------------------------
 Hardware             Software                    Aplicatii     Baze de date
----------------------------------------------------------------------------
 - Mainframuri        - Sisteme de operare        (in functie   (in functie
                                                  de specific)  de specific)
 - Servere            - Sisteme software de retea
 - Minicalculatoare   - Sisteme de baze de date
 - PC/laptopuri       - Procesoare de texte
 - Controler de       - Procesoare pentru calcul
   retea                tabelar (Spreadsheets)
 - Rutere de retea    - .......................
 - Imprimante
 - Scannere
 - Memorii (disc,
   banda)
 - ..................
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Pentru fiecare element se recomanda sa se specifice, in afara informatiilor generale de identificare, data achizitiei, precum si furnizorul produsului si al serviciilor suport.

    Pentru sistemele electronice microprogramate (cu microprocesor incorporat) se vor avea in vedere la inventariere:
    a) sistemele de conducere a fabricatiei si proceselor tehnologice;
    b) dispozitivele electronice utilizate in constructii;
    c) dispozitivele electronice utilizate in transporturi;
    d) instalatiile electronice pentru cladiri si anexe;
    e) dispozitivele electronice utilizate in comunicatii;
    f) sistemele de birotica si echipamente mobile;
    g) dispozitivele electronice pentru activitati bancare;
    h) dispozitivele electronice pentru activitati comerciale;
    i) dispozitivele electronice pentru diagnostic si monitorizare medicala;
    j) sistemele generale de testare, monitorizare si diagnostic (pentru protectia mediului, energie electrica, climatizare, lifturi si elevatoare etc.).

    NOTA:
    Pentru fiecare element se recomanda sa se specifice, in afara informatiilor generale de identificare, data achizitiei, precum si furnizorul produsului si al serviciilor suport.
    Sistemele astfel inventariate vor fi diagnosticate si clasificate in functie de importanta procesului sau a functiei pe care o indeplinesc in cadrul organizatiei analizate (de exemplu: vitale, importante, marginale).

    C. Evaluarea riscurilor si a prioritatilor de remediere
    In ordinea importantei componentelor inventariate se estimeaza:
    a) cerintele de conformitate pentru "Anul 2000";
    b) cerintele tehnice;
    c) duratele de remediere;
    d) resursele necesare.
    Pentru evaluarea riscurilor la nivel national sunt avute in vedere urmatoarele patru niveluri de risc:
    I - dezastre majore: pierderi de vieti omenesti, dezastre economice si financiare, dezastre ecologice neremediabile, disfunctionalitati masive ale sistemelor strategice (energie, transporturi, alimentare cu apa, comunicatii etc.);
    II - amenintarea vietii oamenilor, pierderi economice importante, dezastre ecologice remediabile, disfunctionalitati remediabile ale sistemelor strategice;
    III - amenintarea proprietatii, drepturilor si serviciilor pentru persoanele fizice, pierderi semnificative la nivelul agentilor economici, accidente ecologice locale, riscuri de erori localizate in functionarea sistemelor strategice;
    IV - mici riscuri pentru proprietatea, drepturile si serviciile pentru persoanele fizice, pierderi economice neglijabile pentru agentii economici, mediul si sistemele strategice neafectate.
    Pe aceasta baza pot fi identificate si definite niveluri de risc locale, specifice organizatiei.
    Cu cat nivelul de risc este mai ridicat, cu atat prioritatea solutionarii este mai mare.
    D. Solutii de adaptare sau inlocuire a sistemelor in cauza
    In functie de rezultatele fazelor anterioare cuprinse la lit. B si C se pot aplica diferite strategii alternative sau o combinatie a acestora:
    a) adaptarea - mentinerea in functiune a sistemului, fara modificarea iesirilor si a functiunilor aplicatiilor, cu unele corectii/adaptari software privind tratarea datei calendaristice;
    b) inlocuirea - inlocuirea unor componente hardware si/sau software, care asigura conformitatea cu "Anul 2000", sau inlocuirea completa a sistemului (in cazul sistemelor cu microprocesor incorporat pentru care nu se pot rezolva in timp util operatiuni de adaptare sau inlocuire de componente);
    c) retragerea - scoaterea din functiune a componentelor care nu prezinta garantii de conformitate cu "Anul 2000" si care, totodata, nu sunt vitale, sunt redundante sau sunt slab utilizate in organizatie;
    d) by-pass - suntarea temporara a acelor componente si/sau subsisteme care nu prezinta garantii de conformitate cu "Anul 2000", care nu sunt vitale, urmand a fi rezolvate intr-un timp determinat, dupa 31 decembrie 1999.
    E. Testarea sau validarea (dupa efectuarea remedierilor)
    Se vor aplica strategii de testare/validare distincte pentru:
    a) sistemele informatice;
    b) sistemele microprogramate (cu microprocesor incorporat);
    c) dependentele externe de alte sisteme;
    d) planul de avarie.
    Se vor avea in vedere urmatoarele masuri:
    a) intocmirea planului de testare/validare in paralel cu operatiunile de remediere;
    b) participarea la teste a utilizatorilor finali;
    c) constituirea de platforme speciale de testare;
    d) implicarea directa a furnizorilor sau a unor consultanti, in special pentru sistemele microprogramate;
    e) validarea actiunilor prevazute in planul de avarie.
    F. Implementarea
    Se recomanda sa se realizeze in urmatoarea ordine: hardware, software, retele, schimburi de date interne si externe, transferul de date de la/la dispozitivele de control, sisteme microprogramate, urmarindu-se in mod deosebit interdependentele dintre acestea.
    Ordinea de implementare trebuie sa tina seama de gradul de criticitate a sistemelor respective.
    G. Planificarea resurselor, calendarul actiunilor
    Pentru evaluarea resurselor umane si financiare necesare vor fi avute in vedere, in principal, urmatoarele activitati si surse de cheltuieli:
    a) contracte de consultanta sau de servicii;
    b) intocmirea si derularea planului de actiuni, pe faze;
    c) intocmirea planului de avarie;
    d) achizitii de hardware/software pentru remedieri;
    e) plata unor posibile daune catre terte parti (clienti, furnizori etc.);
    f) asigurari.
    Se recomanda urmatoarea alocare de resursa-timp pe faze:
    - sensibilizare, pregatire  -  1%;
    - inventariere, evaluare    - 25%;
    - remediere                 - 20%;
    - validare, testare         - 45%;
    - implementare              -  9% .
    H. Evaluarea finala (certificare, raportare finala, stabilirea gradului de expunere etc.):
    a) stabilirea unui termen limita de indeplinire a planului;
    b) stabilirea unei proceduri de certificare a asigurarii compatibilitatii, in functie de nivelul de risc; aceasta poate consta in:
    - declaratie pe propria raspundere;
    - certificare de catre o organizatie independenta de specialitate, cu competente dovedite/referinte.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                               CHESTIONAR
                        de raportare individuala

    Partea I
----------------------------------------------------------------------------
     Organizarea actiunii, management                      Da   In curs   Nu
----------------------------------------------------------------------------
 A1. Au fost organizate structuri de lucru si de
      decizie pentru solutionarea problemei "Anul 2000"
 A2. Conducerea executiva a numit o persoana
     responsabila
 A3. S-a intocmit un plan de actiuni
 A4. S-a intocmit un plan de avarie (acolo unde este
     cazul)
 A5. Exista un sistem de urmarire la nivelul
     conducerii executive
 A6. Au fost alocate resursele umane si financiare
     necesare
----------------------------------------------------------------------------
     Evaluarea riscurilor si a prioritatilor
----------------------------------------------------------------------------
 B1. S-au evaluat activitatile/procesele vitale
     afectate
 B2. S-au evaluat riscurile
 B3. S-au evaluat prioritatile
----------------------------------------------------------------------------
     Remedieri
----------------------------------------------------------------------------
 C1. Solutii de adaptare
 C2. Solutii de inlocuire a unor componente
 C3. Solutii de inlocuire a sistemelor
 C4. Solutii de retragere
 C5. By-pass
----------------------------------------------------------------------------
     Testare, validare, implementare
----------------------------------------------------------------------------
 D1. A fost testat sistemul informatic
 D2. A(u) fost testat(e) sistemul(ele) microprogramat(e)
 D3. Au fost testate dependentele externe de alte sisteme
 D4. A fost validat planul de avarie (acolo unde este cazul)
 D5. Au fost implementate sistemele remediate
----------------------------------------------------------------------------

    Partea a II-a
    1. In ce nivel de risc considerati ca se incadreaza organizatia dumneavoastra, in cazul nesolutionarii problemei "Anul 2000"?
    I.   ...................................................
    II.  ...................................................
    III. ...................................................
    IV.  ...................................................
    2. Specificati persoana responsabila cu problema "Anul 2000" din organizatia dumneavoastra.
    ......................................................... .

    ANEXA 3
    la normele metodologice

         Raport de sinteza privind planurile de actiuni din domeniul
                        coordonat/Raport de stadiu

    1. Modul de organizare si monitorizare a actiunii in cadrul ministerului/organului coordonator al sectorului:
    a) actiuni de constientizare;
    b) formarea structurilor de lucru si de decizie;
    c) sistem propriu de urmarire si de raportare.
    2. Stadiul derularii actiunilor in cadrul unitatilor pe care le coordoneaza/subordoneaza, pe faze:
    a) inventariere, evaluare;
    b) remediere;
    c) validare, testare;
    d) implementare.
    3. Activitati/procese vitale dependente de "Anul 2000 pentru sectorul de activitate coordonat
    4. Volumul resurselor umane si financiare alocate, gradul de acoperire, surse suplimentare propuse
    5. Relatii cu organizatii internationale si cu alte tari pentru solutionarea problemei "Anul 2000"
    6. Cerinte speciale pentru alte sectoare de activitate de care este dependent, pentru solutionarea problemei
    7. Aprecieri globale asupra conformitatii solutiilor, gradului de risc.

                          Ministru/Conducatorul
                          organului coordonatorSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 610/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 610 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu