Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 590 din 29 septembrie 1997

privind organizarea si desfasurarea doctoratului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 272 din  9 octombrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 73 alin. (8) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Organizarea doctoratului

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare reglementeaza organizarea si desfasurarea doctoratului ca forma superioara de invatamant si de cercetare. Doctoratul se adreseaza, cu precadere, tinerilor absolventi ai invatamantului universitar de lunga durata, cu diploma de licenta, fiind considerat un inceput de cariera, o prima treapta in consacrarea profesionala.
    (2) Doctoratul este organizat, cu si fara frecventa, in institutiile de invatamant superior si in institutiile de cercetare stiintifica, denumite in continuare institutii organizatoare ale doctoratului - I.O.D., aprobate de Ministerul Educatiei Nationale - M.E.N., la propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare - C.N.A.T.D.C.U., pe baza criteriilor de acreditare elaborate in acest scop.
    Art. 2
    (1) Pentru fiecare ramura de stiinta si pentru fiecare specializare in parte, aprobarea de organizare a doctoratului se acorda de catre M.E.N., la propunerea C.N.A.T.D.C.U.
    (2) Criteriile care stau la baza acreditarii I.O.D. se aproba de catre M.E.N., la propunerea C.N.A.T.D.C.U.
    (3) Lista I.O.D., lista ramurilor de stiinta si a specializarilor, precum si criteriile care stau la baza acreditarii I.O.D. pot fi revizuite de M.E.N., din initiativa proprie sau la propunerea C.N.A.T.D.C.U.
    Art. 3
    (1) Doctoratul este organizat in formele cu frecventa si fara frecventa, avand durata de 4 ani la forma cu frecventa, respectiv de cel mult 6 ani la forma fara frecventa.
    (2) Persoana care efectueaza activitate de invatamant si de cercetare prin doctorat, pe durata prevazuta la alin. (1), are calitatea de doctorand.
    Art. 4
    Doctoratul se desfasoara sub indrumarea unui conducator de doctorat in cadrul facultatilor sau al departamentelor din institutiile de invatamant superior, respectiv in cadrul institutelor de cercetare stiintifica, acreditate sa organizeze doctoratul.
    Art. 5
    (1) Conducatorii de doctorat sunt profesori universitari sau cercetatori stiintifici principali gradul I, cu titlul stiintific de doctor, avand experienta didactica si de cercetare stiintifica recunoscuta de comunitatea universitara.
    (2) La propunerea I.O.D., dreptul de a conduce doctoratul este avizat nominal de catre C.N.A.T.D.C.U., prin comisiile de specialitate, si este conferit prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (3) Pot conduce doctoratul si profesorii universitari sau cercetatorii stiintifici principali gradul I care au functia de baza in institutii de invatamant superior sau in institute de cercetare care nu sunt acreditate sa organizeze doctorat. Activitatea de conducere a doctoratului de catre acestia se desfasoara in cadrul unei I.O.D.
    (4) Un conducator de doctorat poate indruma simultan cel mult 12 doctoranzi, inclusiv doctoranzi straini, aflati in stagiu, in una sau mai multe I.O.D.
    Art. 6
    (1) Doctoratul se poate desfasura sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara, cu conditia existentei unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate, denumite parti. In acest caz, desfasurarea doctoratului este considerata in cotutela. Acordul stipuleaza recunoasterea reciproca a titlului stiintific de doctor de catre parti si de catre ministerele de resort din cele doua tari, pe baza competentelor acestora si in conformitate cu prevederile legale din fiecare tara. Acordul dintre parti privind doctoratul in cotutela poate fi incheiat inaintea sau in timpul desfasurarii programului de pregatire individuala.
    (2) Programul de pregatire individuala a doctoratului, in cazul cotutelei, este stabilit de catre ambii conducatori de doctorat.
    (3) Responsabilitatile stiintifice, materiale si financiare care decurg din pregatirea la doctoratul in cotutela sunt stabilite de catre parti.
    (4) In cazul in care doctoratul se desfasoara in cotutela, programul de pregatire individuala poate sa fie diferit de cel definit in cap. III, dar trebuie sa satisfaca nivelul de exigenta cerut de parti.
    (5) Absolventii formelor de studii postuniversitare efectuate in alte tari pot fi inscrisi la doctorat in cotutela, fara sa sustina concurs de admitere, in specializarea dobandita sau in una apropiata, in limita locurilor disponibile, daca in tara in care s-au desfasurat aceste studii este prevazuta o asemenea procedura.
    (6) Teza de doctorat elaborata in cotutela poate fi sustinuta la oricare dintre parti.
    (7) Doctoratul in cotutela se poate desfasura si sub conducerea a doi conducatori de doctorat din tara. In acest caz, prevederile alin. (1) se vor aplica in mod corespunzator de catre cele doua I.O.D.
    Art. 7
    (1) La cererea I.O.D., conducerea de doctorat poate fi conferita si specialistilor care nu sunt cetateni romani, atestarea acestora urmand a fi facuta conform prezentei hotarari.
    (2) In cazul in care conducatorii de doctorat sau doctoranzii sunt cetateni straini, examenele, referatele si teza de doctorat pot fi sustinute intr-o limba de circulatie internationala, cu acordul conducerii I.O.D.
    Art. 8
    Contestatiile privind neacordarea dreptului de a organiza, respectiv de a conduce doctorat, se adreseaza Biroului C.N.A.T.D.C.U. sau ministrului educatiei nationale, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U.
    Art. 9
    (1) M.E.N. acorda burse de doctorat - la forma cu frecventa - doctoranzilor din institutiile de invatamant superior care organizeaza aceasta forma de invatamant, pentru o durata de 4 ani, dar numai pana la sustinerea tezei. Bursele de doctorat se obtin prin concurs organizat o data cu concursul de admitere la doctorat.
    (2) Bursa de doctorat se acorda pentru 12 luni in fiecare an. Bursa de doctorat acordata pe perioada stagiului de doctorat este egala cu salariul net al unui preparator universitar. Bursa de doctorat acordata pe perioada elaborarii tezei de doctorat este egala cu salariul net al unui asistent universitar. Bursa de doctorat poate fi suspendata de catre consiliul facultatii, la propunerea conducatorului de doctorat, pentru neindeplinirea obligatiilor in termen.
    (3) I.O.D. poate oferi burse de doctorat pentru doctoranzi si din venituri proprii sau din donatii si sponsorizari cu aceasta destinatie.
    (4) Concomitent cu bursa de doctorat, doctoranzii institutiilor de invatamant superior pot efectua, la cerere, cel mult o jumatate de norma de asistent universitar, prin cumul sau prin plata cu ora.
    (5) Activitatea doctoranzilor cu frecventa se considera vechime in munca, daca se face dovada depunerii contributiei legale la fondul de asigurari sociale. Contributia datorata este cea aferenta salariului brut al unui preparator universitar, respectiv asistent universitar, si este achitata de catre M.E.N. Aceasta activitate se inscrie in carnetul de munca.
    (6) Doctoranzii bursieri proveniti din sistemul de invatamant si din institutele de cercetare beneficiaza de rezervarea postului pe durata prevazuta in prezenta hotarare.
    Art. 10
    (1) La expirarea perioadelor de 4 ani, respectiv de 6 ani, stabilite conform art. 3 alin. (1), inceteaza obligatiile conducatorului de doctorat, iar doctorandul isi pierde calitatea prevazuta la art. 3 alin. (2).
    (2) Doctorandul cu frecventa poate cere conducerii I.O.D. transferul la forma fara frecventa, cu pierderea bursei de doctorat.

    CAP. 2
    Admiterea la doctorat

    Art. 11
    (1) Concursul de admitere la doctorat se organizeaza anual, de regula in luna octombrie. Data concursului de admitere la doctorat este stabilita de catre fiecare I.O.D. Concursul de admitere la doctorat se organizeaza, in cadrul fiecarei I.O.D., la aceeasi data si cu aceeasi comisie pentru o specializare. Pentru forma cu frecventa si pentru forma fara frecventa se folosesc aceleasi programe de invatamant si criterii de admitere.
    (2) Numarul total al locurilor scoase la concurs pentru fiecare specializare se stabileste, pe baza propunerii fiecarui conducator de doctorat, in limita locurilor disponibile, conform art. 5 alin. (4), prin decizia conducerii I.O.D. Numarul locurilor scoase la concurs pentru forma de doctorat cu frecventa se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (3) Forma concursului de admitere se stabileste de catre conducerea I.O.D.
    Art. 12
    (1) Concursul de admitere la doctorat se desfasoara pe specializari si, de regula, de conducatori de doctorat, in fata unor comisii propuse de catedrele de specialitate sau de departamente, avizate de consiliul facultatii si aprobate de biroul senatului institutiei de invatamant superior sau propuse de biroul consiliului stiintific si aprobate de directorul institutului de cercetare. Comisia este formata din conducatori de doctorat si din alti specialisti cu titlul de doctor.
    (2) Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru ramura de stiinta, specializarea, institutia organizatoare si anul in care a fost sustinut, indiferent de forma pentru care s-au inscris candidatii.
    Art. 13
    (1) Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii cu diploma de licenta.
    (2) Diplomele absolventilor invatamantului universitar de lunga durata, eliberate pana in anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenta.
    Art. 14
    (1) La concursul de admitere se verifica nivelul de cunoastere de catre candidat, pe baza consultarii literaturii de specialitate romane si straine, a problematicii specializarii respective, a cercetarilor recente legate de tematica tezei de doctorat pe care o propune, precum si capacitatea acestuia de a-si asuma initiative teoretice, experimentale si metodologice pentru tema propusa.
    (2) Comisia verifica, de asemenea, nivelul la care candidatul poate sa se documenteze intr-o limba straina de larga circulatie.
    (3) In cazul candidatilor care au diploma de licenta obtinuta intr-o ramura de stiinta diferita de aceea in care urmeaza sa se efectueze doctoratul, comisia de doctorat verifica masura in care cunostintele de specialitate, la data sustinerii concursului, permit activitatea de pregatire prin doctorat, precum si daca preocuparile candidatilor justifica orientarea spre noua ramura de stiinta aleasa.
    Art. 15
    (1) La concursul de admitere la doctorat, fiecare membru al comisiei de doctorat apreciaza pregatirea candidatului pe baza criteriilor formulate la art. 14, cu note intre 10 si 1. Media minima de admitere la doctorat este 8,00, calculata ca medie aritmetica a notelor obtinute, cu doua zecimale, fara rotunjire.
    (2) Admiterea la doctorat a candidatilor se face in limita locurilor disponibile, stabilite conform art. 11 alin. (2), in ordinea mediei finale obtinute la concurs, in cadrul optiunii privind forma de pregatire.
    Art. 16
    Candidatii care se prezinta la concursul de admitere la doctorat pot beneficia de concediu fara plata, potrivit reglementarilor legale.
    Art. 17
    (1) Inmatricularea candidatilor reusiti la concurs se face prin decizia conducerii I.O.D.
    (2) Inmatricularea la doctorat se face incepand cu data de 1 noiembrie a fiecarui an, data la care incepe programul de pregatire individuala a doctoranzilor.
    Art. 18
    Contestatiile privind admiterea la doctorat se adreseaza conducerii I.O.D. in termen de 5 zile de la data afisarii rezultatelor. Aceasta rezolva contestatiile in termen de 15 zile. Decizia conducerii I.O.D. este definitiva.

    CAP. 3
    Programul de pregatire individuala a doctoranzilor

    Art. 19
    (1) Programul de pregatire individuala a doctoranzilor cuprinde:
    a) stagiul de doctorat - cu durata de cel mult 2 ani la forma cu frecventa si de cel mult 4 ani la forma fara frecventa;
    b) elaborarea tezei de doctorat.
    (2) Stagiul de doctorat, specific pregatirii anterioare a doctorandului in specializarea doctoratului, cuprinde, dupa caz:
    a) organizarea documentarii si aprofundarii in disciplinele de baza ale specializarii in care se pregateste doctorandul si/sau in disciplinele inrudite acesteia;
    b) frecventarea de cursuri si de seminarii, prevazute la forma de studii aprofundate, de studii academice postuniversitare, sau de cursuri si seminarii special organizate; aceasta prevedere nu se aplica in cazul doctoranzilor care au absolvit asemenea forme de invatamant postuniversitar in specializarea in care isi dau doctoratul, precum si in cazul doctoranzilor - medici specialisti sau farmacisti specialisti;
    c) sustinerea a cel putin trei examene si a cel putin trei referate;
    d) desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica.
    (3) Pentru doctoranzii cu o pregatire anterioara intr-o alta ramura de stiinta sau intr-o alta specializare decat aceea a doctoratului, conducatorul de doctorat stabileste un program de studii suplimentare, care poate cuprinde discipline din planul de invatamant al specializarii (studiate impreuna cu studentii) si care poate fi cuantificat prin nota de examene sau prin credite transferabile.
    (4) Realizarea programelor de pregatire individuala a doctoranzilor este asigurata de catre I.O.D.
    (5) Teza de doctorat trebuie sa prezinte elemente de originalitate.
    Art. 20
    (1) Conducatorului de doctorat ii revine in exclusivitate sarcina de a stabili programul de pregatire individuala a doctorandului.
    (2) Activitatea de indrumare a doctoranzilor in stagiu este inclusa in norma didactica sau de cercetare a conducatorului de doctorat, potrivit legii.
    (3) Participarea membrilor comisiilor la concursul de admitere la doctorat, la examene si la discutarea referatelor este considerata activitate didactica sau de cercetare, in functie de specificul I.O.D.
    (4) Comisiile pentru examenele din perioada de stagiu sunt propuse de catre conducatorul de doctorat, se avizeaza de catre conducerea catedrei (colectivului de cercetare) si se aproba de catre conducerea I.O.D.
    (5) Conducatorul de doctorat stabileste, impreuna cu doctorandul, termenele din programul de pregatire individuala. Programul este avizat de conducerea catedrei (colectivului de cercetare) si este aprobat de catre consiliul facultatii sau de catre consiliul stiintific al institutului de cercetare in termen de cel mult 90 de zile de la data inmatricularii doctorandului.
    Art. 21
    (1) Titlul tezei de doctorat se aproba in termen de cel mult 6 luni de la data inmatricularii doctorandului de catre consiliul facultatii, respectiv de catre consiliul stiintific al institutului de cercetare, pe baza propunerii conducatorului de doctorat.
    (2) Tema si/sau titlul tezei de doctorat poate fi schimbat o singura data, la propunerea conducatorului de doctorat, cu aprobarea consiliului facultatii, respectiv a consiliului stiintific al institutului de cercetare. Schimbarea temei tezei de doctorat poate fi facuta numai in cadrul aceleiasi ramuri de stiinta si al aceleiasi specializari.
    (3) In cazul in care conducatorul de doctorat este indisponibil o perioada de cel mult un an, conducerea I.O.D. poate numi un conducator de doctorat interimar. Daca indisponibilitatea depaseste un an, conducerea I.O.D. poate decide schimbarea conducatorului de doctorat.
    (4) Numirea conducatorului interimar sau schimbarea conducatorului de doctorat se face la propunerea consiliului facultatii, respectiv a consiliului stiintific al institutului de cercetare. Desemnarea noului conducator de doctorat se face in cadrul aceleiasi ramuri de stiinta. La schimbarea conducatorului de doctorat se poate modifica programul de pregatire individuala, numai cu acordul doctorandului.
    Art. 22
    (1) Examenele din perioada de stagiu sunt sustinute in fata unor comisii de specialisti compuse din conducatorul de doctorat, in calitate de presedinte, si din alti doi membri cu titlul stiintific de doctor, cu functia de cel putin conferentiar universitar, respectiv de cercetator stiintific principal gradul II, care activeaza in ramura de stiinta corespunzatoare disciplinei examinate.
    (2) Referatele de doctorat sunt sustinute in prezenta colectivului catedrei, respectiv a colectivului institutului de cercetare. Referatele se considera acceptate in urma aprecierii, prin vot deschis, de catre majoritatea membrilor prezenti, daca numarul celor prezenti depaseste jumatate din numarul membrilor.
    (3) Rezultatul obtinut de doctorand la un examen reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare membru al comisiei de specialisti, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire. Un referat se apreciaza prin calificativul "admis" sau "respins". Colectivul catedrei, respectiv al institutului de cercetare, poate cere doctorandului refacerea sau completarea referatului.
    Art. 23
    (1) Doctorandul care nu a obtinut la examen cel putin nota 8 sau caruia i s-a respins referatul poate sa se prezinte inca o data la examen sau poate sustine din nou referatul. Daca a doua oara examenul sau referatul nu este promovat, respectiv admis, doctorandul pierde dreptul de a continua stagiul si este exmatriculat, incepand cu data celei de-a doua prezentari.
    (2) Contestatia privind rezultatul examenului sau al sustinerii referatului se face in termen de 5 zile si se adreseaza conducerii I.O.D., care trebuie sa ia decizia in termen de 15 zile de la depunerea contestatiei.
    (3) Conducatorul de doctorat care constata ca doctorandul nu a urmat integral programul de pregatire prevazut la art. 19 propune exmatricularea acestuia.
    (4) Decizia de exmatriculare prevazuta la alin. (1) si (2) este data de conducerea I.O.D., cu acordul consiliului facultatii, respectiv al consiliului stiintific al institutului de cercetare.
    (5) Doctorandul exmatriculat se poate prezenta la un nou concurs de admitere.
    Art. 24
    Doctoranzii au dreptul sa foloseasca laboratoarele, utilajele, bibliotecile si alte mijloace de studiu si de cercetare ale I.O.D.
    Art. 25
    (1) Doctoranzii au dreptul sa intrerupa programul de pregatire individuala o singura data, pentru motive intemeiate, in oricare moment, pentru o perioada de maximum un an. Cererea de intrerupere a programului de pregatire individuala este avizata de conducatorul de doctorat si este aprobata de consiliul facultatii, respectiv de consiliul stiintific al institutului de cercetare.
    (2) Doctoranzilor, indiferent de forma la care au fost inmatriculati, care in perioada de pregatire individuala beneficiaza de stagii de specializare in tara sau in strainatate, conducerea I.O.D. le poate aproba intreruperea programului de pregatire, pe perioada respectiva, prin procedura mentionata la alin. (1), pentru o perioada totala de cel mult 2 ani.
    (3) Pentru concediile de maternitate, postnatal sau medical, programul de pregatire individuala poate fi intrerupt, cu aprobarea conducerii I.O.D., pe o perioada de 2 ani.
    (4) Intreruperea programului de pregatire individuala atrage dupa sine decalarea corespunzatoare a acestuia.
    (5) Pe durata intreruperii programului de pregatire individuala, doctoranzilor de la forma cu frecventa li se suspenda bursa de doctorat; pentru acestia, conducerea I.O.D. are obligatia de a anunta M.E.N. in legatura cu intreruperea programului de pregatire individuala.

    CAP. 4
    Sustinerea tezei de doctorat si obtinerea titlului stiintific de doctor

    Art. 26
    (1) Teza de doctorat se avizeaza de catre colectivul catedrei, respectiv de catre colectivul de cercetare. Aceasta se considera acceptata in urma aprecierii prin vot deschis de catre majoritatea membrilor prezenti, daca numarul celor prezenti depaseste jumatate din numarul membrilor.
    (2) In vederea sustinerii publice, teza de doctorat se depune la conducerea I.O.D., cel mai tarziu in termenul fixat prin programul de pregatire individuala, dupa ce doctorandul a incheiat acest program, fapt atestat de conducatorul de doctorat prin fisa de promovare a examenelor si de sustinere a referatelor. La depunerea tezei de doctorat, conducatorul stiintific solicita conducerii I.O.D. alcatuirea comisiei de specialisti pentru evaluarea acesteia.
    Art. 27
    (1) Teza de doctorat este evaluata de catre comisia de specialisti propusa de conducerea I.O.D., este avizata de C.N.A.T.D.C.U., prin comisia de specialitate, si este aprobata de ministrul educatiei nationale.
    (2) Comisia este alcatuita din presedinte, conducatorul de doctorat si trei referenti oficiali - specialisti cu activitate stiintifica deosebita -, avand titlul stiintific de doctor in domeniu, dintre care cel putin doi nu isi desfasoara activitatea in I.O.D. Presedintele comisiei de doctorat este decanul sau reprezentantul acestuia, respectiv directorul institutului de cercetare sau reprezentantul acestuia.
    (3) Pot fi referenti oficiali profesori universitari, conferentiari universitari, precum si cercetatori stiintifici principali gradul I sau II, cu titlul de doctor. Pentru activitatea depusa, referentii oficiali sunt retribuiti potrivit normelor stabilite de M.E.N.
    (4) Teza de doctorat este analizata de referentii oficiali care, fiecare in parte, formuleaza, printr-un referat, aprecieri generale si analitice, precum si concluzii temeinic motivate asupra valorii, originalitatii si admisibilitatii tezei. La propunerea unuia sau a mai multor membri ai comisiei de doctorat, conducatorul de doctorat poate cere doctorandului sa efectueze modificari sau completari ale tezei de doctorat.
    (5) Referentii oficiali sunt obligati sa depuna referatele de analiza la I.O.D. in termen de cel mult 60 de zile de la primirea tezei de doctorat. Daca unul sau mai multi referenti oficiali apreciaza justificat ca teza de doctorat este nesatisfacatoare, aceasta va fi refacuta, urmand ca procedura de sustinere sa fie reluata.
    (6) Dupa analizarea tezei de doctorat de catre referentii oficiali, aceasta este depusa la biblioteca I.O.D. cu cel putin 15 zile inaintea sustinerii publice.
    (7) Rezumatul tezei de doctorat se elaboreaza numai daca metodologia I.O.D. privind desfasurarea doctoratului prevede aceasta cerinta. Doctoranzii care sustin tezele intr-o limba straina prezinta comisiei de doctorat rezumatul tezei de doctorat in limba romana. In aceste cazuri, dimensiunile rezumatului tezei de doctorat se stabilesc, pentru fiecare specializare, de catre comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U.
    Art. 28
    Teza de doctorat se sustine in fata comisiei de doctorat, in sedinta publica, la I.O.D. Data si locul sustinerii acesteia se afiseaza cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita de presedintele comisiei de doctorat.
    Art. 29
    (1) Sustinerea tezei de doctorat poate avea loc in prezenta a cel putin trei dintre cei cinci membri ai comisiei de doctorat. Nu pot lipsi presedintele comisiei de doctorat si conducatorul de doctorat. Membrii absenti trebuie sa trimita I.O.D. votul in scris.
    (2) Dupa sustinerea tezei de doctorat, comisia de doctorat hotaraste, prin vot nominal, asupra conferirii titlului stiintific de doctor. Daca este cazul, comisia de doctorat analizeaza temeiurile pentru care unul sau mai multi membri ai acesteia propun refacerea sau respingerea tezei de doctorat. Hotararea de acordare a titlului stiintific de doctor se poate lua cu cel putin patru voturi favorabile.
    (3) Contestatia privind respingerea tezei de doctorat se adreseaza conducerii I.O.D. in termen de 5 zile de la sustinerea publica. Conducerea I.O.D. decide asupra contestatiei in termen de 30 de zile.
    Art. 30
    (1) Teza de doctorat respinsa la sustinere de catre comisia de doctorat poate fi prezentata pentru o noua sustinere publica, dupa refacerea sau completarea ei, in termen de cel mult un an. Acest drept se acorda o singura data.
    (2) Hotararea comisiei de doctorat prin care se confera titlul stiintific de doctor, impreuna cu dosarul doctorandului, se inainteaza de catre presedintele comisiei de doctorat, in termen de 15 zile, conducatorului I.O.D.
    (3) Dupa verificarea de catre I.O.D. a indeplinirii cerintelor legale referitoare la obligatiile doctorandului in cadrul programului de pregatire individuala si la legalitatea organizarii sustinerii tezei de doctorat, dosarul candidatului, impreuna cu hotararea comisiei de doctorat, se inainteaza de catre conducerea I.O.D. Ministerului Educatiei Nationale.
    Art. 31
    Hotararea comisiei de doctorat, impreuna cu dosarul doctorandului, inaintate M.E.N., se transmit spre confirmare C.N.A.T.D.C.U. Dosarul doctorandului se alcatuieste pe baza metodologiei stabilite de M.E.N.
    Art. 32
    (1) Comisia de specialitate din cadrul C.N.A.T.D.C.U. verifica indeplinirea criteriilor de nivel stiintific si de originalitate, conform standardelor nationale si internationale de pregatire postuniversitara prin doctorat, si confirma titlul stiintific de doctor. In acest caz, ministrul educatiei nationale emite ordin de confirmare a titlului stiintific de doctor. In situatia in care C.N.A.T.D.C.U. nu confirma titlul stiintific de doctor, trebuie sa motiveze aceasta hotarare in scris si sa propuna refacerea tezei de doctorat in termen de cel mult 2 ani, precum si reluarea procedurii de sustinere a acesteia.
    (2) Dreptul doctorandului la contestatie este garantat. Procedura este reglementata de Regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U.
    (3) Pe baza ordinului ministrului educatiei nationale se acorda titlul stiintific de doctor si se elibereaza diploma de doctor de catre I.O.D. Diploma de doctor este semnata de conducatorul I.O.D. si de ministrul educatiei nationale.
    (4) Data dobandirii titlului stiintific de doctor este data sedintei de sustinere publica a tezei de doctorat in care comisia de doctorat a hotarat conferirea titlului stiintific de doctor.
    Art. 33
    Titlul stiintific de doctor se acorda in ramura de stiinta in care a fost inscris doctorandul, cu precizarea specializarii.
    Art. 34
    Dupa dobandirea titlului stiintific de doctor, un exemplar al tezei de doctorat va fi depus de catre secretariatul executiv al C.N.A.T.D.C.U. la Biblioteca Nationala, iar altul la Biblioteca Academiei Romane.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 35
    (1) Pentru doctoranzii inmatriculati pana la data de 31 decembrie 1992, termenul limita pentru depunerea tezei de doctorat este, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 25 alin. (1) - (4), data de 31 decembrie 1998.
    In cazul in care acesti doctoranzi nu depun tezele de doctorat in termenul de mai sus, vor fi exmatriculati, pierzandu-si calitatea de doctorand. Prevederile prezentei hotarari se aplica integral doctoranzilor inmatriculati incepand cu data de 1 ianuarie 1993.
    (2) Conducatorii de doctorat vor adapta, dupa caz, programul individual de pregatire pentru acei doctoranzi aflati in stagiu la data adoptarii prezentei hotarari, doctoranzi care sunt absolventi cu diploma de studii aprofundate sau cu diploma de studii postuniversitare, avand in vedere prevederile art. 19.
    (3) Pentru doctoranzii inmatriculati inaintea adoptarii prezentei hotarari, programul individual de pregatire nu se modifica, cu exceptia celor care se incadreaza in prevederile alin. (2).
    (4) Conducatorii de doctorat care au in prezent mai mult de 12 doctoranzi in stagiu nu vor mai scoate la concurs locuri pana la eliberarea unor locuri in limita prevazuta la art. 5 alin. (4).
    (5) Asigurarea drepturilor banesti ale doctoranzilor cu frecventa, care au calitatea de cadre militare in activitate, se face in conditiile reglementarilor speciale aplicabile acestora, conform Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
    Art. 36
    Cheltuielile pentru elaborarea si sustinerea tezei de doctorat, precum si cele privind lucrarile si cercetarile experimentale de laborator, cercetarile in teren, deplasarea specialistilor din comisia de doctorat si publicarea anunturilor revin I.O.D. Nu revin I.O.D. cheltuielile legate de redactarea, multiplicarea si difuzarea tezei de doctorat si a rezumatului acesteia.
    Art. 37
    Metodologia cu privire la programele de doctorat, la sustinerea tezei de doctorat si la conferirea titlului stiintific de doctor se elaboreaza de M.E.N., pe baza prevederilor prezentei hotarari si ale Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 38
    C.N.A.T.D.C.U. isi exercita propriile atributii referitoare la doctorat in temeiul prevederilor prezentei hotarari si in baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 39
    Prevederile prezentei hotarari se aplica tuturor doctoranzilor si tuturor institutiilor organizatoare de doctorat.
    Art. 40
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 301/1996 privind organizarea si desfasurarea doctoratului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 102 din 20 mai 1996, se abroga.

               PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea Ciumara

                      Ministrul educatiei nationale,
                      Virgil Petrescu

                      Ministrul muncii
                      si protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul apararii nationale,
                      Victor BabiucSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 590/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 590 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu