Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 576 din 20 septembrie 1997

privind infiintarea Companiei Nationale a Lignitului Oltenia - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 260 din 30 septembrie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A., societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, cu capital integral de stat, cu sediul in municipiul Targu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, judetul Gorj, prin reorganizarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, care se desfiinteaza.
    Compania Nationala a Lignitului Oltenia se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul acesteia prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Capitalul social initial al Companiei Nationale a Lignitului Oltenia - S.A. este de 1.574,4 miliarde lei si se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, evidentiate in situatia patrimoniului, incheiata la data de 30 iunie 1997, actualizata potrivit legii.
    Bunurile din categoria celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, aflate in administrarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, care se reorganizeaza, se atribuie, in conditiile legii, Companiei Nationale a Lignitului Oltenia - S.A.
    Art. 3
    Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. are subunitatile prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. are ca obiect principal de activitate cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de carbune, productia, transportul si comercializarea carbunelui.
    Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. desfasoara complementar si alte activitati pentru sustinerea in conditii de securitate, de protectie a mediului, precum si de eficienta a activitatilor de baza, conform statutului societatii comerciale.
    Art. 5
    Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. preia toate drepturile si este tinuta la toate obligatiile Regiei Autonome a Lignitului Oltenia.
    Art. 6
    Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. se substituie Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, in litigiile in curs, in care aceasta a avut calitatea de parte.
    Art. 7
    Subunitatile prevazute in anexa nr. 2 nu au personalitate juridica si vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    Art. 8
    Drepturile si obligatiile actionarilor la Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. sunt reprezentate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 9
    Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie format din 7 membri.
    Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliului de administratie se numesc prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie sunt prevazute in Statutul Companiei Nationale a Lignitului Oltenia - S.A.
    Art. 10
    Pana la organizarea concursului de manager, in conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, conducerea executiva a Companiei Nationale a Lignitului Oltenia - S.A. este asigurata de un director general.
    Art. 11
    Personalul Regiei Autonome a Lignitului Oltenia va fi preluat de catre Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. potrivit programelor de reorganizare aprobate conform legii, fiind considerat transferat.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga - din Hotararea Guvernului nr. 58/1995 privind infiintarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia si a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 7 februarie 1995 - prevederile referitoare la infiintarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia.

          PRIM-MINISTRU
          VICTOR CIORBEA

                 Contrasemneaza.
                 Ministru de stat,
                 ministrul industriei si comertului,
                 Calin Popescu-Tariceanu

                 Ministru de stat, ministrul finantelor,
                 Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                       STATUTUL
    Companiei Nationale a Lignitului Oltenia - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A., denumita in continuare companie.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori alte acte emanand de la companie, denumirea societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A", de capitalul social si numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Compania este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul companiei este in Romania, localitatea Targu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, judetul Gorj.
    Sediul companiei poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii, subunitatile companiei sunt prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
    Compania va putea infiinta subunitati fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata companiei este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

    Art. 5
    Scopul societatii comerciale
    Compania are ca scop indeplinirea strategiei nationale, stabilita pentru extractia lignitului prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert, corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Obiectul de activitate al companiei este:
    1. efectuarea de activitati miniere (prospectiune, explorare, dezvoltare si exploatare) in perimetrele pentru care a obtinut licenta;
    2. comercializarea oricaror produse obtinute din activitatile miniere executate;
    3. elaborarea de studii, proiecte si documentatii in vederea imbunatatirii activitatii;
    4. confectionarea de piese de schimb si subansambluri, intretinerea si repararea utilajelor din dotare;
    5. activitati de comert interior si exterior necesare aprovizionarii si comercializarii produselor sale;
    6. transport pe cai ferate uzinale, transport general sau specializat de marfuri si de persoane;
    7. lucrari de constructii-montaj;
    8. calificarea, perfectionarea si specializarea personalului propriu;
    9. asigurarea serviciilor de sanatate pentru salariatii proprii si pentru refacerea capacitatii de munca in caz de accident de munca sau in legatura cu munca, boala profesionala sau in legatura cu profesia;
    10. executarea de lucrari si servicii sau efectuarea de acte de comert necesare indeplinirii obligatiilor fata de salariatii proprii, prevazute in legislatia in vigoare sau in contractul colectiv de munca;
    11. realizarea de produse si servicii informatice proprii;
    12. orice alte activitati ori servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al companiei se constituie prin preluarea patrimoniului net, reevaluat potrivit legii, al Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, care se reorganizeaza, evaluat la 1.574,4 miliarde lei in baza bilantului contabil la data de 30 iunie 1997, impartit in 15.743.716 actiuni nominale, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
    Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat integral la data constituirii companiei.
    Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii, drepturile si obligatiile companiei, aferente actiunilor aflate in proprietatea statului, sunt exercitate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Compania va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
    Persoanele fizice sau juridice romane si straine vor putea detine actiuni ale companiei, fara a se afecta pozitia statului de actionar majoritar.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Compania este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic, pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul companiei, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea companiei, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la companie, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor companiei este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a companiei;
    b) aproba structura organizatorica a companiei si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    c) alege membrii comisiei de cenzori, comisie formata din trei cenzori si trei cenzori supleanti, conform prevederilor legale;
    d) alege consiliul de administratie conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, il descarca de gestiune si il revoca. Pana la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de administratie se numesc prin ordin al ministrului industriei si comertului;
    e) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie, precum si ai comisiei de cenzori;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori, aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si a modului de recuperare a prejudiciilor produse companiei de catre acestia;
    m) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor subunitati;
    n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    o) hotaraste schimbarea formei juridice a companiei, mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate si prelungirea duratei acesteia;
    p) aproba majorarea sau reducerea capitalului social, precum si emisiunea de obligatiuni, in conditiile legii;
    q) hotaraste dizolvarea companiei;
    r) hotaraste asupra constituirii comisiei de selectie pentru desemnarea managerului;
    s) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
    Pentru atributiile mentionate la lit. f), g), h), i), j), l), m), o), p) si q), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii, de catre fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul companiei sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    In ziua si la ora indicate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare, si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 17
    Exercitarea drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor de mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice a companiei au dreptul de a se retrage din aceasta si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Compania este administrata de un consiliu de administratie compus din 7 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani.
    Conducerea executiva a companiei este asigurata de un director general.
    Administratorii pot avea calitatea de actionari.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor va alege un nou administrator in vederea ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul companiei ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Consiliul de administratie este prezidat de un presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei.
    Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acel membru care a prezidat sedinta si de catre secretar.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de functionare, o parte din atributiile sale comitetului de directie si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    In relatiile cu tertii, compania este reprezentata de catre un director general - manager, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia.
    Membrii consiliului de administratie vor putea lua decizii legate de administrarea companiei in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera prin lege si prin prezentul statut.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele companiei.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de companie, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea companiei.
    In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
    Nu pot fi directori ai companiei si ai subunitatilor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
    Administratorii sunt reeligibili pentru inca un mandat.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba regulamentul sau de organizare si functionare;
    b) negociaza si incheie contractul de management cu managerul sau cu echipa manageriala, desemnati castigatori ai concursului de selectie;
    c) numeste si revoca pe directorii executivi ai companiei, atunci cand acestia nu fac parte din echipa manageriala;
    d) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai companiei, pentru directorii subunitatilor acesteia si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    e) aproba constituirea comitetului de directie, desemneaza pe membrii acestuia si propune adunarii generale a actionarilor remuneratia acestora;
    f) poate incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul companiei, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    g) aproba delegarea de competenta pentru directorul general, directorii executivi si persoanele din conducerea subunitatilor companiei, in vederea executarii atributiilor acesteia;
    h) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executiva a companiei;
    i) aproba contractul colectiv de munca;
    j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea companiei, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al acesteia pe anul in curs;
    k) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este necesar;
    l) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 20
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.

    CAP. 7
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 21
    Comisia de cenzori
    Gestiunea companiei este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din trei membri, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea companiei, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor companiei, bilantului contabil si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea companiei controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al companiei.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, urmarind inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea in mod regulat a garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul companiei si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea companiei), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de inceperea mandatului lor, o garantie egala cu o treime din garantia pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca, in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc o alta persoana in locul devenit vacant, pana la prima intrunire a adunarii generale a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece, intr-un registru special, deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, compania utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii companiei.
    Art. 24
    Personalul societatii comerciale
    Directorii subunitatilor companiei, celelalte persoane din conducerea acestora si personalul de executie din aparatul acesteia sunt numiti si concediati de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului din subunitatile companiei, cu exceptia celui din conducerea acestora, se fac de catre conducatorul subunitatii, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului companiei se stabilesc de catre consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie pentru personalul pe care il numeste acesta.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Compania va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul companiei se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul companiei ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Compania isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de companie, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 28
    Registrele societatii comerciale
    Compania tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 29
    Compania poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, persoane juridice noi, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 30
    Compania poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 31
    Conditiile de participare ale companiei la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere prevazute la art. 30 si art. 31 se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 32
    Modificarea formei juridice
    Compania va putea fi transformata in alta forma de societate comerciala prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 33
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea companiei va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) falimentul;
    c) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 9 luni;
    f) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 10 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea companiei nu mai este posibila;
    g) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea companiei trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 34
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare.
    Lichidarea companiei si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii, cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 35
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre companie si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre companie si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997.


    ANEXA 2
                         LISTA
     subunitatilor Companiei Nationale a Lignitului
                     Oltenia - S.A.
-----------------------------------------------------------
Nr.       Denumirea                Sediul
crt.     subunitatii
-----------------------------------------------------------
 1.  Exploatarea miniera    Comuna Balteni, judetul Gorj
     Farcasesti
 2.  Exploatarea miniera    Comuna Copaceni, judetul Valcea
     Subteran Cerna
 3.  Exploatarea miniera    Comuna Albeni, judetul Gorj
     Subteran Albeni
 4.  Exploatarea miniera    Comuna Dragotesti, judetul Gorj
     Dragotesti Jilt
 5.  Exploatarea miniera    Orasul Motru, judetul Gorj
     Motru
 6.  Exploatarea miniera    Comuna Husnicioara - Valea
     Mehedinti              Copcii, judetul Mehedinti
 7.  Exploatarea miniera    Comuna Poiana, judetul Gorj
     Rovinari
 8.  Exploatarea miniera    Orasul Rovinari, judetul Gorj
     Rosia
 9.  Exploatarea miniera    Comuna Urdari, judetul Gorj
     Pesteana
10.  Exploatarea miniera    Orasul Rovinari, judetul Gorj
     Pinoasa
11.  Exploatarea miniera    Comuna Berbesti, judetul Valcea
     Berbesti
12.  Exploatarea miniera    Comuna Matasari, judetul Gorj
     Jilt
13.  Exploatarea cai        Orasul Motru, judetul Gorj
     ferate uzinale Motru
14.  Exploatarea cai        Comuna Matasari, judetul Gorj
     ferate uzinale Jilt
15.  Exploatarea cai        Orasul Rovinari, judetul Gorj
     ferate uzinale
     Rovinari
16.  Baza de aprovizionare  Orasul Motru, judetul Gorj
     Motru
17.  Baza de aprovizionare  Comuna Matasari, judetul Gorj
     Jilt
18.  Baza de aprovizionare  Orasul Rovinari, judetul Gorj
     Rovinari
19.  Baza de aprovizionare  Comuna Berbesti, judetul Valcea
     Berbesti
20.  Centrul de recuperare  Comuna Sacelu, judetul Gorj
     Sacelu
21.  Reprezentanta          Municipiul Bucuresti,
     Bucuresti              str. Mendeleev nr. 34 36
                                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 576/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 576 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu