Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 575 din 14 iunie 2001

privind infiintarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. prin fuziunea Societatii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. cu Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 343 din 27 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se infiinteaza Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. prin fuziunea Societatii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. cu Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A., denumita in continuare ROMGAZ - S.A.
    Art. 2
    ROMGAZ - S.A. este persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Capitalul social al societatii infiintate potrivit art. 1 se constituie prin insumarea capitalului social al Societatii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. cu capitalul social al Societatii Nationale de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A., care fuzioneaza in conditiile art. 1, si va avea o valoare de 763.479.610 mii lei, varsat integral la data infiintarii si este impartit in 7.634.796 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    (2) Capitalul social al societatii infiintate potrivit art. 1 este detinut in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Art. 4
    (1) ROMGAZ - S.A. are ca obiect principal de activitate cercetarea geologica pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale, productia, furnizarea si depozitarea subterana a gazelor naturale in conditii de calitate, siguranta, eficienta economica si de protectie a mediului inconjurator.
    (2) ROMGAZ - S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 5
    ROMGAZ - S.A. are organizate in componenta sa sedii secundare cu statut de sucursala, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 6
    (1) ROMGAZ - S.A. va fi condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie.
    (2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii Consiliului de administratie al ROMGAZ - S.A. se numesc si se revoca prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (3) Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale Consiliului de administratie ale ROMGAZ - S.A. sunt prevazute in statutul propriu.
    Art. 7
    (1) ROMGAZ - S.A. preia drepturile si obligatiile Societatii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. si ale Societatii Nationale de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A.
    (2) Contractele in derulare ale Societatii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. si ale Societatii Nationale de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. vor fi aduse la indeplinire de ROMGAZ - S.A.
    Art. 8
    (1) Personalul angajat la Societatea Comerciala de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. si cel angajat la Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. se transfera la ROMGAZ - S.A. rezultat in urma fuzionarii.
    (2) Contractele colective de munca incheiate anterior raman in vigoare pana la incheierea de catre noua societate rezultata in urma fuziunii a noilor contracte colective de munca, in conditiile legii.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Hotararea Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 4 mai 2000, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              STATUTUL
Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii este Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., denumita in continuare ROMGAZ - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la ROMGAZ - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    ROMGAZ - S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate nationala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul ROMGAZ - S.A. este in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu.
    Sediul ROMGAZ - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii sale ROMGAZ - S.A. are in componenta 3 sucursale, prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
    ROMGAZ - S.A. poate infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    ROMGAZ - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    ROMGAZ - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei pentru explorarea, exploatarea, productia si inmagazinarea gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    ROMGAZ - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. depozitarea subterana a gazelor naturale - cod 6312;
    2. productia de gaze naturale pentru:
    - asigurarea continuitatii fluxului de inmagazinare;
    - consumul tehnologic;
    - livrarea in sistemul de transport;
    3. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, titei si condensat);
    4. punerea in productie, interventii, reparatii capitale la sondele ce echipeaza depozitele, precum si la sondele de extractie a zacamintelor de gaze naturale, pentru activitatea proprie si pentru terti;
    5. efectuarea de operatiuni tehnologice speciale de echipare a sondelor de injectie si extractie, precum si a sondelor de productie, pentru activitatea proprie si pentru terti;
    6. comprimarea gazelor naturale in vederea exploatarii depozitelor de gaze naturale si a zacamintelor cu presiuni scazute;
    7. lucrari topografice pentru activitatea proprie si pentru terti;
    8. proiectarea geologica de zacamant si a instalatiilor tehnologice de mica complexitate pentru procesele de injectie-extractie a gazelor naturale - cod 7420;
    9. lucrari de constructii-montaj specifice activitatii de baza;
    10. intretinerea, verificarea, revizia si repararea instalatiilor tehnologice, a sondelor, a conductelor aferente, a echipamentelor si sculelor specifice;
    11. exploatarea si intretinerea drumurilor din patrimoniu, in conditiile legii;
    12. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasuri, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti;
    13. operatiuni de comercializare a gazelor si a condensatului provenit din gaze, inclusiv import-export de gaze;
    14. comert cu ridicata, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor - cod 515;
    15. comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor - cod 5157;
    16. comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate - cod 5151;
    17. diversificarea tehnologiilor de depozitare a gazelor pentru LPG si LNG;
    18. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii specifice obiectului de activitate;
    19. editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice specifice activitatii pe care o desfasoara;
    20. furnizarea de gaze, apa, energie electrica si termica, in conditiile legii - cod 4031, 4032, 4100;
    21. transporturi terestre, transporturi prin conducte, transporturi rutiere de marfuri si persoane pentru activitatea proprie si pentru terti;
    22. activitati specifice in domeniul securitatii si protectiei muncii si al sanatatii personalului;
    23. activitati specifice in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
    24. intretinerea si repararea autovehiculelor proprii si pentru terti;
    25. inchirierea altor mijloace de transport;
    26. inchirierea masinilor si echipamentelor;
    27. valorificarea pe plan local a gazelor provenite din sonde izolate sau din zacaminte de joasa presiune (depletate), prin infiintarea de distributii de gaze in localitatile invecinate;
    28. activitati de testari si analize;
    29. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, titei si condensat) in tara si in strainatate - cod 7420;
    30. productia si prelucrarea produselor petroliere de la terti - cod 4020, 2320;
    31. servicii privind comprimarea mecanica a gazelor - cod 6030;
    32. lucrari de foraj, probe de productie, operatiuni tehnologice speciale, interventii, reparatii la sonde si consulting pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 1120, 1130;
    33. consultanta si asistenta tehnica privind lucrarile de foraj, probe de productie, operatiuni tehnologice speciale, interventii, reparatii, intretinere, exploatare si punerea in functiune de sonde, precum si echipamente, utilaje si instalatii aferente, pentru terti - cod 1120, 1130, 7414;
    34. lucrari geodezo-topografice pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 7420;
    35. producerea si comercializarea de azot, oxigen, dioxid de carbon si a altor componenti chimici din compozitia petrolului, atmosferei si a apelor de zacamant (in forma lichida si gazoasa) - cod 2411, 5151, 5161, 5162;
    36. inmagazinarea subterana a gazelor naturale - cod 6312, 6311;
    37. exploatarea, productia si valorificarea, inclusiv prin comercializare, a resurselor minerale - cod 1140, 1450;
    38. colectarea, transportul si injectia in sonde a apelor de zacamant si uzate pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 1120, 1130;
    39. proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, pentru nevoi proprii si terti - cod 7420;
    40. proiectarea retelelor de joasa tensiune - cod 7420;
    41. cercetarea, proiectarea si ingineria tehnologica pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 7420, 7430;
    42. colaborarea economica, tehnico-stiintifica si executarea de lucrari in domeniul obiectului sau de activitate, in tara si in strainatate;
    43. lucrari de constructii-montaj, constructii civile, drumuri, intretinere si reparatii de utilaje, scule si echipamente pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 4533, 4521, 4534, 4525, 4526;
    44. efectuarea lucrarilor de redare in circuitul agricol a terenurilor degradate, prin activitati specifice, in interes propriu si pentru terti;
    45. lucrari de reparatii, revizii si inspectii tehnice periodice pentru autovehicule si pentru remorcile proprii si pentru terti - cod 4523, 7020;
    46. exploatarea, intretinerea si taxarea traficului pe drumurile din patrimoniu;
    47. dezvoltarea, intretinerea si exploatarea sistemelor de depozitare a deseurilor rezultate in procesul de productie, pentru activitatea proprie si pentru terti;
    48. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti - cod 6421, 6422, 6433, 6442, 6423;
    49. dispecerizarea sistemelor de colectare a gazelor naturale;
    50. transport de marfuri si de persoane cu mijloacele proprii sau inchiriate - cod 6023, 6024;
    51. cooperari interne si internationale in domeniul explorarii si exploatarii productiei si inmagazinarii subterane a gazelor naturale, precum si al altor activitati conexe acestora;
    52. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza - cod 7414, 3710, 3720;
    53. inchirierea si/sau vanzarea de spatii la tarifele stabilite de filiale pentru personalul propriu si pentru terti;
    54. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare - cod 7134;
    55. operatiuni de lucru aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti - cod 6220, 6323;
    56. realizarea de activitati sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, culturale, sportive pentru personalul propriu si pentru terti - cod 6522, 8512, 8513, 8514, 9261, 9262, 6713, 5511;
    57. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine - cod 5551, 5520, 511, 512, 513;
    58. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale - cod 013, 0130, 5211, 5552;
    59. verificarea metrologica a contoarelor prin laboratoare proprii - cod 7430;
    60. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc.) - cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al ROMGAZ - S.A. se constituie prin insumarea capitalului social al Societatii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. cu capitalul social al Societatii Nationale de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A., are o valoare de 763.479.610 mii lei si este varsat integral la data infiintarii, fiind impartit in 7.634.796 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare nominala de 100.000 lei.
    Capitalul social este in intregime detinut de statul roman in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la ROMGAZ - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra ROMGAZ - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea ROMGAZ - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale ROMGAZ - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Actiunile nominative emise de ROMGAZ - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul ROMGAZ - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de ROMGAZ - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine actiuni ale ROMGAZ - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    ROMGAZ - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile ROMGAZ - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul ROMGAZ - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la ROMGAZ - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de ROMGAZ - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor ROMGAZ - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii nationale;
    b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
    c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii nationale pentru exercitiul financiar urmator;
    e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    f) aproba repartizarea profitului conform legii;
    g) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea societatii nationale, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii nationale de catre acestia;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor societatii nationale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii nationale a unui numar de actiuni proprii;
    o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f), g), h), i), k) si l) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii nationale;
    b) mutarea sediului societatii nationale;
    c) schimbarea obiectului de activitate a societatii nationale;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati nationale sau divizarea societatii nationale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii nationale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul ROMGAZ - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul ROMGAZ - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor ori a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din ROMGAZ - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 18
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la ROMGAZ - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    ROMGAZ - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri numiti pentru o perioada de cel mult 4 ani.
    Administratorii pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul ROMGAZ - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea ROMGAZ - S.A. se asigura de catre un director general, care nu poate fi si presedintele consiliului de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al ROMGAZ - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii ROMGAZ - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele ROMGAZ - S.A.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de ROMGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Nu pot fi directori ai ROMGAZ - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale ROMGAZ - S.A.
    b) numeste si elibereaza din functie directorul general ROMGAZ - S.A.;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai ROMGAZ - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul ROMGAZ - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    e) stabileste delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea ROMGAZ - S.A., in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al ROMGAZ - S.A.
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea ROMGAZ - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al ROMGAZ - S.A. pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului ROMGAZ - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
    j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    l) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    m) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile proprii;
    n) stabileste strategia de marketing;
    o) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit delegatie;
    p) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
    r) avizeaza participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din tara;
    s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta ROMGAZ - S.A. in raporturile cu tertii si este numit de consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale ROMGAZ - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat in conditiile legii;
    d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    f) incheie acte juridice in numele si pe seama ROMGAZ - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului ROMGAZ - S.A., pe compartimente;
    h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai ROMGAZ - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.
    Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a ROMGAZ - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 21
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Cenzorii

    Art. 22
    Cenzorii
    Gestiunea ROMGAZ - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea ROMGAZ - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor ROMGAZ - S.A., bilantului contabil si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea ROMGAZ - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale ROMGAZ - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea ROMGAZ - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul ROMGAZ - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la urmatoarea adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea ROMGAZ - S.A.

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite ROMGAZ - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii ROMGAZ - S.A. la registrul comertului.
    Art. 25
    Personalul
    Personalul de conducere si de executie din cadrul ROMGAZ - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului ROMGAZ - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca si de catre consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul ROMGAZ - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    ROMGAZ - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul ROMGAZ - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul ROMGAZ - S.A. ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    ROMGAZ - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de ROMGAZ - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 29
    Registrele
    ROMGAZ - S.A. va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 30
    ROMGAZ - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 31
    ROMGAZ - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 32
    Conditiile de participare a ROMGAZ - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care va fi aprobat de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 33
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a ROMGAZ - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a ROMGAZ - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate nationala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate, cerute la infiintarea societatilor nationale.
    Art. 34
    Dizolvarea
    Dizolvarea ROMGAZ - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea ROMGAZ - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 35
    Lichidarea
    Dizolvarea ROMGAZ - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea ROMGAZ - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 36
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre ROMGAZ - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre ROMGAZ - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile nationale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 2

                                LISTA
cuprinzand sucursalele Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
__________________________________________________________________________
Nr.
crt. Denumirea sucursalei   Localitatea           Sediul
__________________________________________________________________________
  1. Sucursala Medias       Medias       Str. Unirii nr. 4
  2. Sucursala Targu Mures  Targu Mures  Str. Salcamilor nr. 23
  3. Sucursala Ploiesti     Ploiesti     str. Gheorghe Grigore Cantacuzino
                                         nr. 184
__________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 575/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 575 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu