Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 572 din 13 mai 2009

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „UNIFARM" - S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 340 din 21 mai 2009Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale „UNIFARM" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va face defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „UNIFARM" - S.A. Bucureşti, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „UNIFARM" - S.A. Bucureşti menţionat la art. 1, reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) In situaţia în care în cursul execuţiei bugetului se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională „UNIFARM" - S.A. Bucureşti va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2)  Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXĂ*)

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

COMPANIA NAŢIONALĂ „UNIFARM" - S.A. BUCUREŞTI

Str. Mr. Av. St. Sănătescu nr. 48, sectorul 1, Bucureşti

C.U.I. 11653560/2002, A.F.:RO

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI  

PE  ANUL   2009

                                                                                                                       mii lei

Indicatori

Nr rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

5

I.

I. VENITURI TOTALE, (rd.2 + rd.10 + rd.15)

1

8.470,00

1

1.Venituri din exploatare-total, din care:

2

8.400,00

a) producţia vândută

1.600.00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

6.797,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare

6

-transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare:

9

3.00

2

Venituri financiare-total, din care:

10

70,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

18.00

d) alte venituri financiare

14

52.00

3

Venituri extraordinare

15

II.

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.48+51)

16

8.250,00

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

8.140,00

a) Cheltuieli materiale

18

95.00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

205.00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

6.325.00

d) Cheltuieli cu personalul, din care :

21

923,80

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

-salarii

22

581.41

- contracte de mandat

23

78.00

-premiul anual aferent 2008 cf.art.4 (2) din O.U.G.NR.79/2008

24

3,20

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :

25

183.94

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

26

138.88

-cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

27

4,97

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

28

40,09

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

29

77,25

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modif. Si complet, ulterioare, din care:

30

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

31

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

32

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

33

13,25

- tichete de masa

34

64.00

- tichete de vacanta

35

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

60,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

37

531.20

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

38

5,00

- cheltuieli de protocol, din care:

39

0,96

- tichete potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

40

- cheltuieli reclamă şi publicitate, din care:

41

0.89

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

42

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

- cheltuieli cu sponsorizarea

44

3.15

- alte cheltuieli, din care:

45

526.20

- laxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

-redevenia din concesionarea bunurilor publice

47

2

Cheltuieli financiare - total, din care :

48

110,00

- cheltuieli privind dobânzile

49

- alte cheltuieli financiare

50

110,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

52

220,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

34,72

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabilc(sold C al contului 1174)

54

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,

din care:

55

185.28

1

Rezerve legale

56

3,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

3

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

58

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si alte costuri aferente acestor imprumuturi externe

59

5

Alte repartizări prevăzute de lege

60

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55,56,57,58 si 59

61

182.28

7

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10 %din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa

62

18,23

8

Minim 50 % vărsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

6.3

91,14

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

64

72,91

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

65

453,14

1

Surse proprii

66

153,14

2

Alocaţii de la buget

67

3

Credite bancare

68

300,00

-interne

69

300,00

-externe

70

4

Alte surse

71

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

72

453,14

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

73

453,14

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

74

-interne

75

-externe

76

VIII

REZERVE, din care:

77

75,72

1

Rezerve legale

78

3,00

2

Rezerve statuare

79

3

Alte rezerve

80

72,72

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

81

1

Venituri totale

82

8.470,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

83

8.250.00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

84

32

4

Nr.mediu de salariaţi total

85

32

5

Fond de salarii, din care :

86

581,41

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

87

574,91

b) alte cheltuieli cu personalul

88

6,5

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

89

1.497.16

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.82/rd.85), în preţuri curente

90

264.687,50

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană ) (rd.82/rd.85), în preţuri comparabile

91

264.687,50

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

92

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =(rd.16/rd.1)x1000

93

974,03

11

Plăţi restante

94

-preţuri curente

95

- preţuri comparabile

96

12

Creanţe restante

97

72,00

- preţuri curente

98

72.00

- preţuri comparabile

99

NOTA

Rd.22 „ salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca+ indemnizaţiile A.G.A, CA si cenzorilor+alte drepturi banesti asimilate salariilor, potrivit reglementarilor legale in vigoare

Rd.22=Rd.86

Rd.84 si 85 nu cuprind persoanele care au contracte de mandat, încheiate conform legislaţiei in vigoare (ex:directorul general)

Rd.88= indemnizaţiile A.G.A, CAS, cenzorilor si alte drepturi banesti asimilate salariilor, potrivit reglementarilor legale in vigoare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 572/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 572 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 572/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu