Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 564 din 12 iulie 1996

privind subventionarea in proportie de 75% a dobanzii creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli, pentru infiintarea si refacerea plantatiilor pomicole si viticole

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 163 din 25 iulie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Producatorii agricoli, asa cum sunt definiti in art. 2 din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, pot beneficia de credite pe termen lung, cu dobanda subventionata, in proportie de 75%, cu o perioada de gratie de un an, pentru investitii constand in infiintarea si/sau refacerea de plantatii pomicole si viticole daca realizeaza minimum un hectar de plantatie compacta.
    Art. 2.
    Creditele pentru investitiile prevazute la art. 1 se vor acorda in urmatoarele conditii:
    1. numai pentru amplasamentele stabilite in bazine pomicole si viticole consacrate;
    2. la plantare se va utiliza numai material saditor din soiuri valoroase, autorizate la inmultire, produse numai de catre producatori autorizati, conform Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole;
    3. amplasamentele propuse, precum si documentatiile tehnice vor fi avizate de catre unitatile de cercetare pomicole si viticole din zona si aprobate de directiile generale pentru agricultura si alimentatie.
    Art. 3
    Se aproba Normele metodologice acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 75% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen lung acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 83/1993, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.                      PRIM-MINISTRU
                     NICOLAE VACAROIU

                               Contrasemneaza:
                               p. Ministrul agriculturii
                               si alimentatiei,
                               Alexandru Lapusan,
                               secretar de stat

                               Ministru de stat,
                               ministrul finantelor,
                               Florin Georgescu    ANEXA 1

                    NORME METODOLOGICE
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 75% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen lung acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. c din Legea nr. 83/1993

    1. Investitiile pentru infiintarea sau/si refacerea plantatiilor pomicole si viticole se vor amplasa cu precadere pe terenuri care se regaseste in evidenta funciara la categoriile de folosinta aferente patrimoniului pomicol si viticol si care nu necesita lucrari de amenajare hidroameliorativa complexa.
    Pentru terenurile care fac parte din alte categorii de de folosinta, dar sunt amplasate limitrof sau in interiorul unor masive pomicole sau viticole, detinatorii acestora, persoane juridice, vor respecta prevederile art. 56 si 57 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, iar detinatorii, persoane fizice, vor obtine, in prealabil, avizul organelor judetene.
    2. La elaborarea documentatiei tehnice cuprinzand amplasamentul, materialul saditor folosit, tehnologia de plantare si intretinere etc. se va avea in vedere metodologia care se va elabora de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si se va aproba prin ordin al ministrului.
    Documentatia tehnica va fi verificata de catre specialisti de la centrul agricol zonal si va fi avizata de catre o unitate de cercetare de profil, autorizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Intreaga documentatie tehnica si economica va fi aprobat de catre directia generala pentru agricultura si alimentatie.
    3. Materialul saditor pomicol si viticol utilizat la plantare va fi procurat numai de la agentii economici producatori autorizati, conform prevederilor Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante  agricole.
    4. Investitiile pentru infiintarea sau/si refacerea plantatiilor pomicole si viticole, in conditiile prezentelor norme metodologice, vor putea fi luate in considerare numai de la suprafata minima de 1 ha, pentru producatorii agricoli individuali, asigurandu-se minimul de eficienta economica.
    5. Producatorii agricoli trebuie sa justifice, prin documentatia tehnica prezentata, ca au posibilitati proprii de valorificare eficienta a productiei sau in cooperare cu agenti economici specializati, atat pentru garantarea rambursarii creditelor, cat si pentru obtinerea de profit.
    6. Perioada maxima, in ani, de finantare, din credite cu dobanda subventionata, a lucrarilor de investitii si perioada maxima de rambursare a creditelor solicitate si utilizate efectiv sunt cele prevazute in anexa A la prezentele norme metodologice.
    7. Lucrarile de amenajare conexe investitiei de baza (plantatiei), pentru care se solicita creditul si care sunt beneficiare de acelasi regim de subventionare a dobanzilor, sunt cele prevazute in anexa B la prezentele norme metodologice.
    8. Perioada de gratie de un an, in care creditul angajat este scutit de dobanzi, se considera perioada de 12 luni calendaristice de la data inceperii primelor lucrari aferente obiectivului de investitii.
    9. Se vor elabora documentatii tehnice cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice si pentru investitiile in continuare de infiintare sau/si de refacere a plantatiilor pomicole si viticole, pentru lucrarile ramase neexecutate.
    10. Atestarea calitatii si a valorii biologice a materialului saditor pomicol si viticol se face in baza documentelor eliberate de catre inspectoratele teritoriale pentru controlul calitatii semintelor si materialului saditor.
    11. Acordarea creditelor cu dobanda subventionata va face la cererea producatorilor agricoli, adresata bancilor comerciale finantatoare, care vor prezenta un proiect executie intocmit de un proiectant autorizat Atat cererea, cat si proiectul de executie vor fi aprobate de directia generala pentru agricultura si alimentatie. Fundamentarea alimentarii contului directiei generale pentru agricultura si alimentatie se va face conform modelului redat in anexa C la prezentele norme metodologice.
    Urmarirea modului de executie a investitiei, conform proiectului, se va face de catre organele de specialitate directiei generale pentru agricultura si ale alimentatie bancii comerciale finantatoare.
    In cazul nerespectarii proiectului de executie aprobat si/sau al folosirii creditelor in alte scopuri, subventia se anuleaza, iar producatorul agricol va suporta dobanda nivelul pietei la data respectiva.
    12. Creditele bancare sunt acordate de bancile comerciale la cererea producatorilor agricoli, cu respectarea normelor bancare privind garantarea creditelor si a altor conditii stabilite de aceste banci.
    13. In vederea stabilirii cu exactitate a dobanzii la aceste credite si a partii din acestea ce se subventioneaza de la bugetul de stat, producatorii agricoli au obligatia solicite, iar bancile comerciale sa acorde, potrivit normelor proprii, in mod distinct, creditele prevazute.
    14. Producatorii agricoli au obligatia sa organizeze si sa conduca o evidenta separata a creditelor bancare cu dobanda subventionata.
    15. Dobanda subventionata de la bugetul de stat reprezinta 75% din dobanda pietei la creditele acordate de bancile comerciale pentru activitatile prevazute de prezentele norme metodologice.
    16. Dobanda aferenta creditelor bancare nerambursate la scadenta se suporta integral de catre producatorii agricoli.
    17. Producatorii agricoli vor intocmi si vor depune lunar, la directia generala pentru agricultura si alimentatie, decontul justificativ conform anexei D la prezentele norme metodologice, avizat de banca comerciala creditoare.
    La decontul justificativ se va anexa, in copie, contractul de credit bancar, din care sa rezulte datele la care sunt scadente ratele de rambursare a creditelor bancare acordate.
    Producatorii agricoli raspund, potrivit legii, de realitatea si legalitatea datelor inscrise in deconturile justificative.
    18. Bancile comerciale creditoare raspund de realitatea si de legalitatea dobanzilor calculate la creditele acordate cu dobanda subventionata.
    19. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va asigura acordarea darea sumelor cuvenite producatorilor agricoli, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 528/1995 privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotarari ale Guvernului emise in executarea acestei legi.
    20. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea a 75% din dobanda calculata la creditele acordate, precum si modul de organizare si de tinere a evidentelor la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene.
    21. Sumele transmise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, vor fi virate de acestea, pe baza de deconturi justificative, direct in contul din banca al producatorilor agricoli.
    22. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie raspund, potrivit legii, de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de sub forma de subventii, precum si a documentatiilor care au stat la baza acestora.
    23. Achitarea subventiilor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea si/sau certificarea, pe documentele de acordare, de date sau de situatii nereale, obligatia beneficiarului de a restitui sumele respective, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    Persoanele carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea subventiilor raspund disciplinar, in civil sau penal, dupa caz, potrivit legii.
    24. Subventiile primite de producatorii agricoli vor utilizate numai in scopurile prevazute la art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 83/1993.

    ANEXA A
    la normele metodologice

                              PERIOADELE
de finantare din credite de investitii cu dobanda subventionata in proportie de 75% pentru plantatiile viticole si pomicole (pregatire teren, plantare,
intretinere pana la intrarea pe rod) si perioadele maxime de rambursare
a creditelor de investitii, dupa intrarea pe rod a plantatiilor

--------------------------------------------------------------------------------
                                 Perioada maxima de finantare
                                din credite de investitii(ani)          Perioada
                            --------------------------------------     maxima de
 Nr.    Specificarea                         din care:                rambursare
crt.    plantatiilor              --------------------------------  a creditelor
                                             Anul de                     dupa
                       TOTAL                 plantare      Anii de      intrarea
                                 Pregatire    si de      intretinere     pe rod
                                   teren    intretinere     in            (ani)
                                                          continuare
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Plantatii viticole
    pentru struguri
    de masa              4         1             1            2             5
 2. Plantatii viticole
    pentru struguri
    de vin               4         1             1            2             5
 3. Plantatii viticole
    pentru butasi
    portaltoi            3         1             1            1             4
 4. Plantatii pomicole
              - mar      4         1            1*)           2             6
    pe specii - par      4         1            1*)           2             6
              - gutui    5         1            1*)           3             6
              - prun     7         1            1*)           5             7
       - cires+visin     6         1            1*)           4             8
              - cais     5         1            1*)           3             8
       - piersic+migdal  4         1            1*)           2             6
       - nuc+castan     10         1            1*)           8            10
       - arbusti
        fructiferi       4         1            1*)           2             6
--------------------------------------------------------------------------------
    *) In cazul plantarilor care se realizeaza in toamna unui an calendaristic, perioada anilor de intretinere in continuare se majoreaza cu un an.


    ANEXA B
    la normele metodologice

                               LISTA
lucrarilor de amenajare considerate lucrari conexe actiunilor de infiintare (reinfiintare) a plantatiilor pomicole si viticole, care beneficiaza de regimul de subventionare de la bugetul de stat a dobanzilor la creditele angajate de producatorii agricoli

    1. Alimentarile cu apa pentru executarea tratamentelor fitosanitare.
    2. Evacuarea apelor pluviale de pe versanti.
    3. Amenajarea drumurilor de exploatare, a aleilor tehnologice, a zonelor de intoarcere a tractoarelor si masinilor agricole.
    In acelasi regim se considera si lucrarile executate anterior, pe perimetrele care se planteaza (se replanteaza), care necesita refaceri sau modernizari.


    ANEXA C
    la normele metodologice

     DIRECTIA GENERALA PENTRU
     AGRICULTURA SI ALIMENTATIE


                         FUNDAMENTAREA
privind solicitarea de alimentare a contului directiei generale pentru agricultura si alimentatie, pentru subventionarea diferentei de dobanda aferenta creditelor angajate pentru infiintarea si/sau refacerea de plantatii pomicole si viticole, potrivit Legii nr. 83/1993
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                               Sold   Dobanda      %         Suma ce urmeaza
crt.         SPECIFICARE         credite  lunara  subventionare    a se primi
                                                     dobanda         de la
                                                                     bugetul
                                                                     de stat
--------------------------------------------------------------------------------
  I. Infiintare de plantatii
     pomicole si viticole
 II. Refacere de plantatii
     pomicole si viticole
III. Lucrari de constructii
     conexe
--------------------------------------------------------------------------------            Director,                               Director economic,


                 Vizat pentru controlul financiar preventiv,


    ANEXA D
    la normele metodologice,

    PRODUCATORUL AGRICOL.............                                AVIZAT
    Banca ...... nr. ... cont........       D.G.A.A.           BANCA COMERCIALA,
    Nr. ........../..................   Director general,      Director general,


                                 DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 75% din dobanda calculata la creditele contractate de producatorii agricoli pentru infiintarea si/sau refacerea de plantatii pomicole si viticole, pe luna ........... anul ...
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                       Dobanda
                         Credit        Sold     Rata    Dobanda    subventionata
 Nr.  Specificarea      acordat      credite   anuala   calculata    din dobanda
crt.   noilor           initial     la finele    a     pe perioada    calculata
      capacitati       (mii lei)    perioadei dobanzii ...........     75% din
                                    (mii lei)    %      (mii lei)        din
                                                                      coloana 5
                                                                      (mii lei)
--------------------------------------------------------------------------------
 0        1               2             3         4          5            6
--------------------------------------------------------------------------------
 1. ......
 2. ......
 3. ......
 4. ......

--------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Se vor inscrie, dupa caz, capacitatile de productie prevazute in proiectul de executie.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 564/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 564 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu