Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 564 din 12 iulie 1996

privind subventionarea in proportie de 75% a dobanzii creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli, pentru infiintarea si refacerea plantatiilor pomicole si viticole

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 163 din 25 iulie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Producatorii agricoli, asa cum sunt definiti in art. 2 din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, pot beneficia de credite pe termen lung, cu dobanda subventionata, in proportie de 75%, cu o perioada de gratie de un an, pentru investitii constand in infiintarea si/sau refacerea de plantatii pomicole si viticole daca realizeaza minimum un hectar de plantatie compacta.
    Art. 2.
    Creditele pentru investitiile prevazute la art. 1 se vor acorda in urmatoarele conditii:
    1. numai pentru amplasamentele stabilite in bazine pomicole si viticole consacrate;
    2. la plantare se va utiliza numai material saditor din soiuri valoroase, autorizate la inmultire, produse numai de catre producatori autorizati, conform Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole;
    3. amplasamentele propuse, precum si documentatiile tehnice vor fi avizate de catre unitatile de cercetare pomicole si viticole din zona si aprobate de directiile generale pentru agricultura si alimentatie.
    Art. 3
    Se aproba Normele metodologice acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 75% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen lung acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 83/1993, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.                      PRIM-MINISTRU
                     NICOLAE VACAROIU

                               Contrasemneaza:
                               p. Ministrul agriculturii
                               si alimentatiei,
                               Alexandru Lapusan,
                               secretar de stat

                               Ministru de stat,
                               ministrul finantelor,
                               Florin Georgescu    ANEXA 1

                    NORME METODOLOGICE
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 75% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen lung acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. c din Legea nr. 83/1993

    1. Investitiile pentru infiintarea sau/si refacerea plantatiilor pomicole si viticole se vor amplasa cu precadere pe terenuri care se regaseste in evidenta funciara la categoriile de folosinta aferente patrimoniului pomicol si viticol si care nu necesita lucrari de amenajare hidroameliorativa complexa.
    Pentru terenurile care fac parte din alte categorii de de folosinta, dar sunt amplasate limitrof sau in interiorul unor masive pomicole sau viticole, detinatorii acestora, persoane juridice, vor respecta prevederile art. 56 si 57 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, iar detinatorii, persoane fizice, vor obtine, in prealabil, avizul organelor judetene.
    2. La elaborarea documentatiei tehnice cuprinzand amplasamentul, materialul saditor folosit, tehnologia de plantare si intretinere etc. se va avea in vedere metodologia care se va elabora de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si se va aproba prin ordin al ministrului.
    Documentatia tehnica va fi verificata de catre specialisti de la centrul agricol zonal si va fi avizata de catre o unitate de cercetare de profil, autorizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Intreaga documentatie tehnica si economica va fi aprobat de catre directia generala pentru agricultura si alimentatie.
    3. Materialul saditor pomicol si viticol utilizat la plantare va fi procurat numai de la agentii economici producatori autorizati, conform prevederilor Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante  agricole.
    4. Investitiile pentru infiintarea sau/si refacerea plantatiilor pomicole si viticole, in conditiile prezentelor norme metodologice, vor putea fi luate in considerare numai de la suprafata minima de 1 ha, pentru producatorii agricoli individuali, asigurandu-se minimul de eficienta economica.
    5. Producatorii agricoli trebuie sa justifice, prin documentatia tehnica prezentata, ca au posibilitati proprii de valorificare eficienta a productiei sau in cooperare cu agenti economici specializati, atat pentru garantarea rambursarii creditelor, cat si pentru obtinerea de profit.
    6. Perioada maxima, in ani, de finantare, din credite cu dobanda subventionata, a lucrarilor de investitii si perioada maxima de rambursare a creditelor solicitate si utilizate efectiv sunt cele prevazute in anexa A la prezentele norme metodologice.
    7. Lucrarile de amenajare conexe investitiei de baza (plantatiei), pentru care se solicita creditul si care sunt beneficiare de acelasi regim de subventionare a dobanzilor, sunt cele prevazute in anexa B la prezentele norme metodologice.
    8. Perioada de gratie de un an, in care creditul angajat este scutit de dobanzi, se considera perioada de 12 luni calendaristice de la data inceperii primelor lucrari aferente obiectivului de investitii.
    9. Se vor elabora documentatii tehnice cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice si pentru investitiile in continuare de infiintare sau/si de refacere a plantatiilor pomicole si viticole, pentru lucrarile ramase neexecutate.
    10. Atestarea calitatii si a valorii biologice a materialului saditor pomicol si viticol se face in baza documentelor eliberate de catre inspectoratele teritoriale pentru controlul calitatii semintelor si materialului saditor.
    11. Acordarea creditelor cu dobanda subventionata va face la cererea producatorilor agricoli, adresata bancilor comerciale finantatoare, care vor prezenta un proiect executie intocmit de un proiectant autorizat Atat cererea, cat si proiectul de executie vor fi aprobate de directia generala pentru agricultura si alimentatie. Fundamentarea alimentarii contului directiei generale pentru agricultura si alimentatie se va face conform modelului redat in anexa C la prezentele norme metodologice.
    Urmarirea modului de executie a investitiei, conform proiectului, se va face de catre organele de specialitate directiei generale pentru agricultura si ale alimentatie bancii comerciale finantatoare.
    In cazul nerespectarii proiectului de executie aprobat si/sau al folosirii creditelor in alte scopuri, subventia se anuleaza, iar producatorul agricol va suporta dobanda nivelul pietei la data respectiva.
    12. Creditele bancare sunt acordate de bancile comerciale la cererea producatorilor agricoli, cu respectarea normelor bancare privind garantarea creditelor si a altor conditii stabilite de aceste banci.
    13. In vederea stabilirii cu exactitate a dobanzii la aceste credite si a partii din acestea ce se subventioneaza de la bugetul de stat, producatorii agricoli au obligatia solicite, iar bancile comerciale sa acorde, potrivit normelor proprii, in mod distinct, creditele prevazute.
    14. Producatorii agricoli au obligatia sa organizeze si sa conduca o evidenta separata a creditelor bancare cu dobanda subventionata.
    15. Dobanda subventionata de la bugetul de stat reprezinta 75% din dobanda pietei la creditele acordate de bancile comerciale pentru activitatile prevazute de prezentele norme metodologice.
    16. Dobanda aferenta creditelor bancare nerambursate la scadenta se suporta integral de catre producatorii agricoli.
    17. Producatorii agricoli vor intocmi si vor depune lunar, la directia generala pentru agricultura si alimentatie, decontul justificativ conform anexei D la prezentele norme metodologice, avizat de banca comerciala creditoare.
    La decontul justificativ se va anexa, in copie, contractul de credit bancar, din care sa rezulte datele la care sunt scadente ratele de rambursare a creditelor bancare acordate.
    Producatorii agricoli raspund, potrivit legii, de realitatea si legalitatea datelor inscrise in deconturile justificative.
    18. Bancile comerciale creditoare raspund de realitatea si de legalitatea dobanzilor calculate la creditele acordate cu dobanda subventionata.
    19. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va asigura acordarea darea sumelor cuvenite producatorilor agricoli, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 528/1995 privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotarari ale Guvernului emise in executarea acestei legi.
    20. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea a 75% din dobanda calculata la creditele acordate, precum si modul de organizare si de tinere a evidentelor la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene.
    21. Sumele transmise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, vor fi virate de acestea, pe baza de deconturi justificative, direct in contul din banca al producatorilor agricoli.
    22. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie raspund, potrivit legii, de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de sub forma de subventii, precum si a documentatiilor care au stat la baza acestora.
    23. Achitarea subventiilor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea si/sau certificarea, pe documentele de acordare, de date sau de situatii nereale, obligatia beneficiarului de a restitui sumele respective, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    Persoanele carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea subventiilor raspund disciplinar, in civil sau penal, dupa caz, potrivit legii.
    24. Subventiile primite de producatorii agricoli vor utilizate numai in scopurile prevazute la art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 83/1993.

    ANEXA A
    la normele metodologice

                              PERIOADELE
de finantare din credite de investitii cu dobanda subventionata in proportie de 75% pentru plantatiile viticole si pomicole (pregatire teren, plantare,
intretinere pana la intrarea pe rod) si perioadele maxime de rambursare
a creditelor de investitii, dupa intrarea pe rod a plantatiilor

--------------------------------------------------------------------------------
                                 Perioada maxima de finantare
                                din credite de investitii(ani)          Perioada
                            --------------------------------------     maxima de
 Nr.    Specificarea                         din care:                rambursare
crt.    plantatiilor              --------------------------------  a creditelor
                                             Anul de                     dupa
                       TOTAL                 plantare      Anii de      intrarea
                                 Pregatire    si de      intretinere     pe rod
                                   teren    intretinere     in            (ani)
                                                          continuare
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Plantatii viticole
    pentru struguri
    de masa              4         1             1            2             5
 2. Plantatii viticole
    pentru struguri
    de vin               4         1             1            2             5
 3. Plantatii viticole
    pentru butasi
    portaltoi            3         1             1            1             4
 4. Plantatii pomicole
              - mar      4         1            1*)           2             6
    pe specii - par      4         1            1*)           2             6
              - gutui    5         1            1*)           3             6
              - prun     7         1            1*)           5             7
       - cires+visin     6         1            1*)           4             8
              - cais     5         1            1*)           3             8
       - piersic+migdal  4         1            1*)           2             6
       - nuc+castan     10         1            1*)           8            10
       - arbusti
        fructiferi       4         1            1*)           2             6
--------------------------------------------------------------------------------
    *) In cazul plantarilor care se realizeaza in toamna unui an calendaristic, perioada anilor de intretinere in continuare se majoreaza cu un an.


    ANEXA B
    la normele metodologice

                               LISTA
lucrarilor de amenajare considerate lucrari conexe actiunilor de infiintare (reinfiintare) a plantatiilor pomicole si viticole, care beneficiaza de regimul de subventionare de la bugetul de stat a dobanzilor la creditele angajate de producatorii agricoli

    1. Alimentarile cu apa pentru executarea tratamentelor fitosanitare.
    2. Evacuarea apelor pluviale de pe versanti.
    3. Amenajarea drumurilor de exploatare, a aleilor tehnologice, a zonelor de intoarcere a tractoarelor si masinilor agricole.
    In acelasi regim se considera si lucrarile executate anterior, pe perimetrele care se planteaza (se replanteaza), care necesita refaceri sau modernizari.


    ANEXA C
    la normele metodologice

     DIRECTIA GENERALA PENTRU
     AGRICULTURA SI ALIMENTATIE


                         FUNDAMENTAREA
privind solicitarea de alimentare a contului directiei generale pentru agricultura si alimentatie, pentru subventionarea diferentei de dobanda aferenta creditelor angajate pentru infiintarea si/sau refacerea de plantatii pomicole si viticole, potrivit Legii nr. 83/1993
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                               Sold   Dobanda      %         Suma ce urmeaza
crt.         SPECIFICARE         credite  lunara  subventionare    a se primi
                                                     dobanda         de la
                                                                     bugetul
                                                                     de stat
--------------------------------------------------------------------------------
  I. Infiintare de plantatii
     pomicole si viticole
 II. Refacere de plantatii
     pomicole si viticole
III. Lucrari de constructii
     conexe
--------------------------------------------------------------------------------            Director,                               Director economic,


                 Vizat pentru controlul financiar preventiv,


    ANEXA D
    la normele metodologice,

    PRODUCATORUL AGRICOL.............                                AVIZAT
    Banca ...... nr. ... cont........       D.G.A.A.           BANCA COMERCIALA,
    Nr. ........../..................   Director general,      Director general,


                                 DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 75% din dobanda calculata la creditele contractate de producatorii agricoli pentru infiintarea si/sau refacerea de plantatii pomicole si viticole, pe luna ........... anul ...
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                       Dobanda
                         Credit        Sold     Rata    Dobanda    subventionata
 Nr.  Specificarea      acordat      credite   anuala   calculata    din dobanda
crt.   noilor           initial     la finele    a     pe perioada    calculata
      capacitati       (mii lei)    perioadei dobanzii ...........     75% din
                                    (mii lei)    %      (mii lei)        din
                                                                      coloana 5
                                                                      (mii lei)
--------------------------------------------------------------------------------
 0        1               2             3         4          5            6
--------------------------------------------------------------------------------
 1. ......
 2. ......
 3. ......
 4. ......

--------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Se vor inscrie, dupa caz, capacitatile de productie prevazute in proiectul de executie.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 564/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 564 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu